Kardex Remstar

Komentáře

Transkript

Kardex Remstar
Product Portfolio
Efektivní intralogistika
Připravena na budoucnost díky inovativním řešením
Systémy od Kardex Remstar:
dynamické, praktické, hospodárné –
pro větší efektivitu a více místa ve
výrobě a ve skladech
6
Kardex Remstar Shuttle XP –
Vertikální výtahové systémy
12
Kardex Remstar Megamat RS –
Vertikální karuselové systémy
18
Kardex Remstar Horizontal Carousel –
Horizontalní oběhové systémy
24
Kardex Remstar Lektriever –
automatizovaný archivační systém
29
Kardex Remstar speciální řešení –
skladová řešení pro klimatizované,
suché a čisté prostory
30
Kardex Remstar Power Pick Global –
softwarová řešení pro náročné
logistické úkoly
32
Kardex Remstar JMIF –
komunikační software k propojení
skladovacích systémů s hostitelským systémem
33
Kardex Remstar Drive –
softwarový balík pro řízení automatizovaných
skladovacích systémů se SAP
34
Kardex Remstar Logicontrol –
řídící centrum umístěné na zařízení
36
Kardex Remstar servis –
Life Cycle Management
38
Kardex Group –
Váš spolehlivý partner pro automatizované
skladovací a vychystávací systémy
2
Maximální efektivita a produktivita dosažená používáním
dynamických skladovacích a vychystávacích systémů.
Ať už skladujete cokoliv – spolehlivý
kým výkonem, bezpečností a optimálním
a účinný skladovací a vychystávací systém
využitím prostoru a zajišťují lepší ergono-
vám umožní podstatné snížení vašich
mii práce. Mají tedy výhody, které přispí-
personálních a skladovacích nákladů.
vají k dlouhodobému zajištění vaší
A to nezávisle na tom, zda systém pro-
hospodárnosti a vašeho úspěchu a jež
vozujete manuálně, nebo automaticky.
zajisté brzo oceníte – den co den.
Od jednoduchého hardwarového řešení
Máme to doložit příkladem? Všechny
až po kompletně integrované systémy:
vertikální a horizontální systémy společ-
vyvíjíme a instalujeme skladovací a vy-
nosti Kardex Remstar pracují na principu
chystávací systémy na míru vašim poža-
„zboží k obsluze“. Zboží je tak rychle
davkům. Každý z našich výrobků vám
k dispozici, vychystávací časy a pochůzky
pomáhá dosáhnout vysoké produktivity
obsluhy se minimalizují.
práce. Naše systémy se vyznačují vyso-
Větší skladová plocha, dokonalejší
přesnost vychystávání
– Zvýšení přesnosti vychystávání
až na 99 procent
– Zvýšení produktivity vychystávání až o 400 procent
– Přehled o stavu zásob
až s 99procentní přesností
– Až o 80 procent efektivnější
využití disponibilního prostoru
využití
žití disponibilního
di
ibil íh prostoru
t
– Až o 80 procent efektivnější
až s 99procentní přesností
– Přehled o stavu zásob
Příklady osvědčených postupů převzaté z různých
aplikačních oblastí naleznete na našem webu v části
„Zákazníci > Reference“
vání až o 400 procent
– Zvýšení produktivity
oduktivity
yv
vychystáh stáaž na 99 procent
– Zvýšen
Zvýšení
ní přesnosti
přesnostti vychystá
vychystávání
távání
3
Kardex Remstar Solutions
Intralogistika a inovace:
Využijte potenciál vaší interní logistiky
Systémy Kardex Remstar podporují všechny způsoby vychystávání:
ergonomicky, s úsporou času a prostoru.
Sdružení procesu vychystávání, kontroly
V kombinaci s moderní dopravní techni-
Systém umožňuje tzv. sdružování zaká-
a balení do přepravního boxu do jediného
kou se dále minimalizují kroky potřebné
zek. Procesy zaskladňování a vyskladňo-
kroku.
pro minipulaci. Práce obsluhy může být
vání probíhají současně. Snižuje se tím
optimalizována také použitím moderního
čásová náročnost a minimalizuje chybo-
softwaru pro správu skladu, např.
vost těchto procesů.
Power Pick® Global.
4
Plánovat, řídit a kontrolovat logistické
procesy s Kardex Remstar.
Inteligentní skladování a optimalizovaná výrobní logistika:
vaše konkurenční výhoda!
Optimální logistické procesy se vyznačují
Cílené používání systémů
Možné je také přímé napojení automati-
nízkým stavem zásob, krátkými dodací-
Kardex Remstar v produkci umožňuje u
zovaných zařízení na výrobu. Jednotlivé
mi lhůtami, důsledným dodržováním
výrobního zařízení centrálně řízenou bez-
komponenty můžou být zařízením
dodacích termínů a nízkými náklady na
pečnou a ergonomickou manipulaci s
Shuttle® XP vychystávány také plně au-
logistiku. Výrobní firmy potřebují své
těžkými nástroji, resp. formami. Často
tomaticky nebo s použitím manipulační
logistiké procesy plánovat, řídit a
se měnící výrobní programy tak nepřed-
techniky.
kontrolovat.
stavují žádný problém a náklady na přípravu výroby se minimalizují.
Více informací:
www.kardex-remstar.com
5
Standard Solution | Vertical Lift System
Kardex Remstar Shuttle® XP:
Inteligentní, dynamický výtahový
skladový systém v zájmu vysoce
zhuštěného skladování na co nejmenší
půdorysné ploše
6
Kardex Remstar Shuttle XP je automatizovaný skladovací
systém s výškovými regály a modulární konstrukcí, která funguje
v souladu s principem „zboží k obsluze“ a je ideální pro optimální
hustotu skladování a flexibilní, efektivní strategie skladování.
7
Standard Solution | Vertical Lift System
Kardex Remstar Shuttle XP:
Optimální využití skladové plochy na
minimální základní ploše
Rychlejší vychystávání
Kardex Remstar Shuttle XP je automatizovaný vysokoregálový sklad modulární
konstrukce, pracující na pricipu „zboží k obsluze“ a je ideální pro optimální hustotu
skladování a flexibilní, efektivní strategie skladování.
Vertikální skladový výtahový systém
davkům, a to před instalací i po ní.
Shuttle XP byl vytvořen pro celou řadu
V porovnání s konvenčními systémy
použití v oblasti skladování a vychys-
a v závislosti na výšce prostoru je tímto
távání ve výrobě, prodeji, maloobcho-
způsobem obsazeno až o 85 procent
dě nebo velkoobchodě. Díky kombina-
méně podlahové plochy. Pomocí techno-
ci optimální komprimace skladování,
logie Optiflex je každá police automatic-
flexibilitě, efektivitě a bezpečnosti
ky změřena a skladovaným produktům
skladování je systém Shuttle XP uni-
je pak v rastru 25 milimetrů přiřazeno
kátním skladovým řešením.
v systému ideální místo k uložení.
Princip
Flexibilní a účinná strategie skladování
Modulární vertikální výtah Shuttle XP je
Modulární konstruce systému Shuttle XP
uzavřený systém, ve kterém jsou na
umožňuje téměř neomezenou flexibilitu
obou stranách stroje vertikálně uloženy
při využití různých prostorových výšek.
police. Ve střední části se nachází tzv.
Výšku stroje lze zvolit v krocích po 100 mm
extraktor, který po stisknutí tlačítka nebo
tak, aby Shuttle XP vždy optimálně
po načtení čárového kódu automaticky
odpovídal příslušným kapacitním
doveze polici se skladovaným zbožím do
a výškovým požadavkům.
výdejového otvoru. Díky modulární
Také v případě stěhování jej lze přidáním
konstrukci je možné Shuttle XP kdykoliv
nebo dstraněním modulů rychle přizpů-
přizpůsobit aktuálním výškovým poža-
sobit novým prostorovým podmínkám.
8
Dáváme našim zákazníkům možnost výrazného zvýšení
produktivity, zmenšení požadované podlahové plochy
a možnost optimální správy a řízení skladových zásob.
Úspora místa
Větší bezpečnost
Přizpůsobíme se vašemu prostoru
Větší bezpečnost
Prochází-li systém několika podlažími,
Vysoké pojezdové rychlosti ve vysoce
lze na libovolném místě čelní nebo zadní
zhuštěných skladech vyžadují příslušné
stěny systému Shuttle XP integrovat
bezpečnostní prvky. Pokud hovoříme
výdejové otvory a tyto je možné měnit
o aktivní nebo pasivní bezpečnosti týkají-
i dodatečně. Vnitřní dveře v každém
cí se lidí, zařízení nebo skladovaného
výdejovém otvoru zabraňují tahu
zboží, systém Shuttle XP nabízí maxi-
vzduchu a zajišťují bezpečnost obsluhy
mální ochranu ve všech oblastech. Pod-
a skladovaného zboží.
statnými prvky bezpečnostního vybavení
Větší flexibilita
Výhody na první pohled:
– Rychlý přístup ke zboží
– Zvýšení obratu zboží
– Větší úložná plocha při podstatně
menší zastavěné ploše
– Dokonalý přehled o inventurních
jsou automatické vnitřní dveře v zadní
stavech díky začlenění do vašeho
Rychlejší vychystávání
části výdejového otvoru a světelná clona
ERP systému
Shuttle XP pracuje na principu „zboží
z fotobuněk na ochranu obsluhy.
k obsluze“, přičemž příšlušná police je
obsluze vždy přivážena v ergonomicky
Větší flexibilita
ideální výšce. Systém Shuttle XP třídí
Každou polici je možné programovat
zboží v optimalizovaných sekvencích,
podle požadvaků obsluhy. Další možnos-
aby minimalizoval provozní dobu zařízení
ti: pomalá rychlost pohybu polic u citli-
a tím zvýšil rychlost vychystávání.
vého zboží, uskladnění často používaných výrobků v blízkosti tzv. „zlaté zóny“,
Úspora místa
přístupová práva pro police, skladování
Systém Shuttle XP nabízí vysokou kapa-
polic s různými hmotnostními parametry
citu na malé podlahové ploše: Obsazen
v jednom zařízení a mnohem víc.
je až o 85 procent menší prostor a to díky
téměř plynulému ukládání polic v rozmezí pouhých 25 mm.
– Větší bezpečnost a ochrana
obsluhy a skladovaného zboží
– Lepší ergonomie
– Modulární rozšiřitelnost
– M
Modulární
d lá í rozšiřitelnost
šiřit l
t
– Lepší ergonomie
obsluhy a skladovaného zboží
– Větší bezpečnost a ochrana
ERP
P systému
syst m
stavech díky začlenění do vašeho
– Dokonalý přehled o inventurních
ně menší zastavěné ploše
– Větší úložná
ložná plocha při podstatpodst
9
Standard Solution | Vertical Lift System
Řešení Kardex Remstar:
Pro krátké přístupové časy a větší
úložnou plochu při různých rozměrech
skladovaného zboží
1
2
3
4
Pohon ozubeným řemenem
Police s rozdílnou nosností
Technologie Optiflex
Automatická kontrola
Umožňuje vyšší pojezdovou
V jednom přístroji mohou být
Díky automatickému měření
hmotnosti zboží
rychlost, kratší přístupové
uloženy police s různou nos-
výšky zboží zaručuje optimální
Monitoruje hmotnost police
časy, nižší emise hluku a delší
tností – díky tomu se snižují
využití kapacity ve skladova-
a jednotky, aby zabránil přetížení
životnost stroje.
pořizovací náklady a je zaru-
cím zařízení. Dosáhnete ma-
jednotlivých polic nebo celého
čena trvalá flexibilita provozu.
ximální komprimace sklado-
systému. Rychlost pojezdu každé
vání.
police lze nastavit individuálně.
10
Produkty z řady Shuttle XP
Kardex Remstar
Shuttle XP 250/
500/700/1000
Ideální pro skladování
zboží od drobných dílů
až po těžké kusy
Kardex Remstar
Shuttle XPlus
Rychlý, velkokapacitní
skladovací systém se
zvedacím rámem.
Kardex Remstar
Shuttle XPmultiple
Optimalizované
využití prostoru při
omezené šířce.
5
6
7
Výdejový otvor s automatickými
Ergonomický výdejový otvor
Konstrukce budoucnosti
vnitřními dveřmi
Pracovní polohy je možné individuálně
Rychlá a bezproblémová změna
Pro bezpečnost obsluhy a zboží a také
nastavit podle tělesné výšky obsluhy.
výšky zařízení pro optimální
pro nižší hlučnost. Umožňuje předběžnou
V jednom výdejovém otvoru je možné
přizpůsobení se novým požadav-
přípravu komise – obsluha pracuje s jed-
současně polohovat dvě police.
kům.
nou policí, zatímco je další vyžádaná police připravena na extraktoru za vnitřními
dveřmi. Aby se zkrátila čekací doba, jsou
police po ukončení komise vyměněny.
11
Standard Solution | Vertical Carousel
Kardex Remstar Megamat® RS:
Přizpůsobené a uživatelsky vstřícné
skladovací a vychystávací postupy
12
Kardex Remstar Megamat RS je automatizovaný vertikální
karusel, který vychází z páternosterové konstrukce a pracuje
v souladu s principem „zboží k obsluze“ – proto je ideální
v případě, kdy potřebujete častý přístup ke zboží.
13
Standard Solution | Vertical Carousel
Kardex Remstar Megamat RS:
Maximální kapacita na minimální ploše
Kardex Remstar Megamat RS je automatizovaný páternosterový systém pracující na
principu „zboží k obsluze“ – perfektně se hodí pro skladovaný materiál s vysokou
četností přístupů.
Princip
lze integrovat do budovy přes několik pa-
klasické úkoly softwaru pro skladové
Megamat RS je postaven na provozním
ter až do výšky deseti metrů s celou řa-
hospodářství – bez dodatečných nákladů
principu páternosteru a představuje au-
dou přístupových otvorů. Každý
nebo dalšího hardwaru.
tomatizovaný, vertikální karusel, který
Megamat RS lze použít jako samostatné
umožňuje rychlý a přesný přístup
řešení nebo v propojeném systému za
Znamená to, že i provozovatelé malých,
k uskladněnému zboží. Megamat RS je
účelem dosažení maximální efektivity,
jednoduchých skladů nebo samostatných
vhodný zejména v případech, kdy potře-
flexibility a individuality. Megamat RS –
řešení mají nyní možnost optimalizovat
bujete častý přístup ke zboží, protože
bezpečná investice do budoucnosti.
tok materiálu. Funkce „posunout a vidět“
umožňuje provoz systému bez skladové-
umí přinést správnou polici k vychystání
nejkratší možnou cestou. Konstrukce ka-
Řídicí systém a software
ho hospodářství. Kromě toho lze sklado-
ruselu Megamat RS nabízí maximální
Karusel Megamat RS je dodáván s řídi-
vý prostor, skladové položky a výkon vy-
skladový prostor na minimální ploše, což
cím centrem Logicontrol® umístěným na
chystávání neustále optimalizovat
znamená, že pracovní postupy jsou orga-
zařízení. Systém Logicontrol také nabízí
prostřednictvím volitelného použití soft-
nizovány efektivně a produktivita je vý-
jednoduchou možnost vstupu do světa
waru Kardex Remstar Power Pick® Global
razně zvýšena.
softwarem řízeného skladového hospo-
nebo jiných systémů skladového hospo-
dářství. Je to proto, že řídicí centrum
dářství. Objednávky ve skladu lze pro-
Megamat RS lze snadno instalovat jako
Logicontrol umožňuje spravovat skladová
cházet bezpečně, rychle a přesně pomocí
volně stojící vertikální karusel nebo ho
místa, druhy zboží a skladové položky –
softwaru Power Pick Global.
14
Kardex Remstar dodává individuální řešení,
které vyhoví vašim potřebám.
Megamat RS 180
Megamat RS 350
Megamat RS 650
Lehká zatížení, například textil a
Ideální pro středně velká zatížení
Velká zatížení (až do 650 kg na
drobné součástky v krabicích.
(až do 350 kg na polici). Vychystá-
polici). Integrace do výrobních
Oblasti: například hotelové a
vání součástek, nářadí a náhrad-
postupů, například jako mezisklad
zdravotnické odvětví, konstrukce
ních dílů.
polotovarů nebo krátkodobý sklad
vozidel a strojírenství, elektronický
během fáze sušení.
průmysl.
Při použití v malých, středních či velkých
Efektivita a kvalita
podnicích, v průmyslu či obchodu, karu-
Nepotřebujete spousty energie, můžete
sel Megamat RS představuje odpovědné
ji šetřit:
a nákladově střídmé využívání zdrojů v
Vzhledem k dokonalé spolupráci elektro-
oblasti výroby, ale i během celé jeho ži-
motoru, vysoce účinných ozubených pře-
votnosti a lze ho přizpůsobit, aby vyho-
vodů a pečlivě nastaveného frekvenčního
voval prakticky libovolné aplikaci. Mezi
měniče využívá Megamat RS až o
přednosti, kterými se karusel
40 procent méně energie. Výsledkem
Megamat RS může pyšnit, patří:
jsou výrazně nižší celkové náklady na
vlastnictví (TCO).
Rychlost
Megamat RS se vyznačuje vysokou rych-
Bezpečnost zaměstnanců a zboží
lostí, která umožňuje rychlý přístup k
Kromě ergonomické konstrukce je
uloženému zboží.
Megamat RS za účelem zajištění co největší bezpečnosti vybaven nouzovou ruč-
Individualita a flexibilita
ní klikou, automatickým napínákem řetě-
Modulární systém Megamat RS je navr-
zu, klip-systémem a lehkými posuvnými
žen tak, aby umožňoval budoucí inovace.
dveřmi.
Kromě toho lze multifunkční, víceúčelové police přizpůsobit, aby vyhovovaly
prakticky libovolnému použití. Systém
flexibilních polic umožňuje efektivní skladování širokého sortimentu zboží.
Výhody na první pohled:
– Vysoká rychlost cyklu – rychlejší
přístup k veškerému uloženému
zboží
– Zvětšení skladového prostoru dosažené vysokou hustotou skladování
– Modulární konstrukce systému
umožňuje budoucí inovace
– Maximální využití prostoru na
minimální ploše
– Četné bezpečnostní prvky a
ergonomická konstrukce
ergonomická konstrukce
– Četné bezpečnostní prvky a
minimální ploše
– Maximální
ax
í využití
vy
í prostoru na
umožňuje
umož
žňuje bud
budoucí
doucí inovace
– Modulární
du
ulární konstrukce
ns
systému
ys mu
vání
sažené v
vysokou
ysokou h
hustotou
u totou sk
us
skladokla
l do- 15
– Zvětšeníí skladového prostoru do-
Standard Solution | Vertical Carousel
Přehledné, modulární, všestranné:
Přesvědčivé výhody ve prospěch efektivního
a bezpečného skladování zboží
1
2
3
4
Rychlost a produktivita
Více místa, lepší přehlednost
Adaptace a pružnost
Kvalita a efektivita
– Velmi vysoká produktivita
– Až o 60 % vyšší skladovací
– Modulární provedení
– Výrazně snížené náklady život-
vychystávání
– Vysoká rychlost pohybu
karuselu
– Optimální využití skladovacího prostoru
– Snížená chybovost při
vychystávání
– Krátké přístupové časy
ke zboží
– Indikace polohy
kapacita
– Přehledné skladování
malých dílů
– Umístění skladovacího systému na potřebném místě
pro rychlý přístup ke zboží
– Vhodné pro uskladnění
nejrůznějších skladovacích
kontejnerů a boxů
– Flexibilní koncepce polic
ního cyklu zařízení (TCO) –
– Četné možnosti rozšíření,
omezení spotřeby energie
široká škála doplňků
– Řada volitelných funkcí a
vybavení
– Jako samostatná jednotka
stand-alone nebo integrace
do širšího systému
namísto regenerace
– Certifikát kvality a
šetrnosti k životnímu
prostředí
– Made in Germany –
nejvyšší kvalita od specialistů
na automatizované vertikální
skladovací systémy
– Celosvětová servisní síť:
Kardex Remstar
16
Life-Cycle- Management
5
6
7
8
Bezpečnost
Ergonomický design
Technologie
Bezpečná investice
– Nouzová ruční klika pro
– Princip „zboží k obsluze“
– Moderní design
– Dlouhá životnost celého
případ výpadku proudu
– Funkce vizuální kontroly
– Bezúdržbový provoz díky
– Klipový systém pro jednoduchou a rychlou montáž
opláštění a lepší stabilitu
zařízení
– Kontrola přístupu
– Optimální ochrana pracovníků obsluhy a skladovaného
zboží
zboží na polici
automatickému napínání
(„drive and view“)
řetězu
– Uživatelsky přátelská
obsluha
– Posuvné dveře s lehkým
chodem
zařízení
– Balíčky pro úpravu systému
pro případ změny vaší aplikace
– Nejmodernější materiály
testované pro dlouhodobý
provoz
– Řídicí jednotka Logicontrol
– Software pro správu skladu
Power Pick Global
– Ověřená bezpečnost
17
Standard Solution | Horizontal Carousel
Kardex Remstar Horizontal Carousel:
Efektivní a rychlé vychystávání
v horizontálním směru
18
Kardex Remstar Horizontal představuje automatizovaný
horizontální karuselový systém, s jehož pomocí lze zboží
skladovat a vychystávat rychle, spolehlivě a s efektivními
náklady.
19
Standard Solution | Horizontal Carousel
Kardex Remstar Horizontal Carousel:
Rychlé a efektivní vychystávání
Optimalizované skladování + vyhledávání
Zboží je ukládáno a vychystáváno rychle, spolehlivě a s efektivními náklady
s Kardex Remstar Horizontal Carousel.
Princip
karuselu. Zařízení jsou uspořádána do
do hry automatizované horizontální karu-
Kardex Remstar Horizontal představuje
tzv. vychystávacích stanic a umožňují
sely od společnosti Kardex Remstar:
automatizovaný horizontální karuselový
obsluze snadný přístup k uskladněnému
Lze je flexibilně přizpůsobit, aby zvládaly
systém. Používá se ve všech situacích,
zboží na minimální podlahové ploše. Tím
všechny tyto úkoly a umožňovaly opti-
kdy je důležité zboží zaskladňovat a vy-
lze podstatně zkrátit vzdálenost, kterou
mální zpracování vychystávaného zboží.
chystávat rychle, spolehlivě a s efektiv-
musí zaměstnanci ujít během vychystá-
ními náklady. Systém umožňuje optimál-
vání zboží z běžných regálů.
Další výhoda: Všechny horizontální karusely, které patří do jedné vychystávací
ní využití stávající délky místnosti.
Efektivní vychystávání
stanice, pracují souběžně.
Podobně jako všechny skladovací systé-
Rychlá doba reakce, vysoká výkonnost a
Tím je zaručen trvalý přístup ke zboží a
my společnosti Kardex i horizontální ka-
krátké dodací lhůty – to jsou jen některé
omezení neproduktivní čekací doby za-
rusel pracuje v souladu s principem „zbo-
z vlastností, které distribuční centra vy-
městnanců skladu na minimum.
ží k obsluze“. Centrální přístupový otvor
žadují od moderní a efektivní skladové
je umístěn na přední části horizontálního
logistiky. Přesně v tomto bodu vstupují
20
Kardex Remstar Horizontal carousel:
Prioritou je rychlost a efektivita.
Vysoká přesnost
Flexibilní sklad
Bezpečný provoz
Řídicí systém a software
Vysoká přesnost
Bezpečný provoz
Propojení horizontálního karuselu, soft-
Optické zobrazovací prvky na zařízení a
Četné bezpečnostní prvky, například au-
waru skladového hospodářství a různých
ve vychystávací oblasti umožňují přesnost
tomatické posuvné dveře nebo bezpeč-
optických zobrazovacích prvků umožňuje
zaskladňování a vyskladňování, která je
nostní zábrana, zabraňují nehodám a za-
efektivní vychystávání. Pokud se použijí
vyšší než 99 %. Zobrazeny jsou veškeré
ručují bezpečné vychystávání pro
strategie typu „dávkové vychystávání“,
informace související s vychystáváním –
zaměstnance, kteří se zařízením pracují.
lze výkon vychystávání ještě dále zvýšit.
to zabraňuje chybám při zaskladňování a
vyskladňování a nesprávně vychystaným
Optimalizované skladování
objednávkám zákazníků.
a vychystávání
Princip „zboží k obsluze“ významně sni-
Flexibilní sklad
žuje vzdálenost, kterou musí zaměstnan-
Zatížení jednoho zařízení až do hmotnosti
ci ujít. V důsledku toho se čas, který za-
54 000 kg navíc umožňuje skladování
městnanec stráví chůzí (= největší část
těžkého zboží. Kromě toho lze výšku kaž-
času na vychystávání), obecně snižuje z
dé police upravit – jsou přestavitelné. To
přibližně 65 % na zhruba 10 %. Umožňuje
umožňuje efektivní skladování a vychys-
také rychlý a přesný přístup k uskladně-
távání zboží různých velikostí, včetně
nému zboží a šetří čas věnovaný nepro-
objemného zboží.
duktivnímu vyhledávání.
Výhody na první pohled:
– Zvýšení produktivity
– Snížení nákladů
– Zlepšení flexibility
– Zlepšení flexibility
– Snížení nákladů
– Zvýšení produktivity
produkti
t vity
21
Standard Solution | Horizontal Carousel
Kardex Remstar Horizontal Carousel:
Objevte nyní horizontální dimenzi
vašeho skladu
1
2
Zatížení patra:
Efektivní výška polic na
Silný, spolehlivý
450 kg, 680 kg,
horizontálním karuselu se
a bezúdržbový stroj se
900 kg.
pohybuje od 1,80 m
samomaznými ložisky.
do 3,65 m.
22
3
Příklady vychystávacích stanic
Vychystávací stanice se skládá z minimálně
dvou a maximálně čtyř horizontálních karuselů.
Možná jsou různá rozvržení, která závisí na
velikosti a konstrukci jednotek:
Tří karuselová stanice
Čtyř karuselová stanice
Více úrovňová stanice
Vysoká stanice
se zvedací
plošinou
4
5
6
Celková výška zařízení
Motor ve stroji umožňuje
Dopravní rychlost:
se pohybuje mezi 2,20 m
práci přes několik pater
24 m za minutu.
a 4,10 m.
najednou.
23
Standard Solution | Vertical Carousel
Kardex Remstar Lektriever®:
Prostorově úsporný, bezpečný a
kontrolovaný přístup k důvěrným médiím
24
Lektriever představuje automatizovaný skladovací systém s
prostředky pro úsporu prostoru, který ukládá soubory, kartotéky
a informační média všeho druhu a usnadňuje bezpečnou správu
dokumentů.
25
Standard Solution | Vertical Carousel
Funkce a výhody systému Lektriever
od společnosti Kardex Remstar:
Šetřete čas, prostor a peníze při
zvyšování produktivity
1
2
Ergonomie a dostupnost
Možnosti pracovního stolu
– Automatizované vyhledávání poskytuje uložené
– Elektricky nastavitelný pracovní stůl umožňuje
dokumenty uživateli
– Produktivita a přesnost práce uživatelů se zvyšují, protože odpadá nutnost při vyhledávání
dokumentů chodit, ohýbat se či natahovat
uživatelům změnit výšku v rozsahu 770 – 1.000 mm
podle osobních preferencí nastavení, a to až do
čtyř předem nastavených poloh
– Mechanicky nastavitelný pracovní stůl umožňuje
– Automatizace zajišťuje, že všichni uživatelé mají
uživatelům zvolit si výšku po 50 mm krocích v
stejnou schopnost se k systému dostat a praco-
rozsahu 770 – 1.000 mm podle individuálních
vat s ním bez ohledu na jakékoli osobní schopnosti či omezení
preferencí
– Statické pracovní stoly mohou být aretovány v
poloze 750 nebo 1.000 mm, podle přístupu vsedě
nebo vestoje
– Skládací pracovní stůl pro práci vsedě nebo
vestoje nabízí v případě potřeby další pracovní
prostor
26
Udělejte radikální změnu v procesu archivace a vyhledávání různých
médií ve vaší kanceláři díky systému Kardex Remstar Lektriever.
3
4
Požární ochrana
Možnosti barev a povrchových úprav
– K dispozici je celá řada možností požární ochra-
– Systém je k dispozici v řadě standardních barev
ny, které jsou stanoveny protipožárními postupy
jednotlivých společností
– Vnitřní panely mohou být opatřeny materiálem
zpomalujícím hoření a tím lze snížit riziko
vniknutí požáru zvnějšku
– Vnitřní zásadní části mohou být opatřeny
RAL, které vyhovují zařízení vaší kanceláře
– Zařízení může být potaženo dýhou nebo jiným
materiálem, který doplní vzhled prostoru
– Pracovní stoly jsou k dispozici v řadě barev
a materiálů, které doplňují výzdobu nebo
konkrétní použití
systémy na potlačení požáru, které zabraňují
jeho propuknutí
– Mohou být nainstalovány systémy na ochranu
před celkovým zaplavením, které poskytují
ochranu pro celý objem zařízení
– Ve všech případech se důrazně doporučuje nainstalovat automatické bezpečnostní dveře, které
zvyšují účinnost ochranných systémů
27
Standard Solution | Vertical Carousel
Kardex Remstar Lektriever:
Jednoduchá a bezpečná správa
dokumentů
Lektriever představuje automatizovaný skladovací systém s prostředky pro úsporu
prostoru, který ukládá soubory, kartotéky a informační média všeho druhu a usnadňuje
bezpečnou správu dokumentů.
Systém Lektriever je dokonalým řešením
Zvýšená produktivita
Maximální skladový prostor
pro úsporu prostoru, s jehož pomocí
Produktivitu lze snadno změřit: Jak dlou-
Pokud se využije prostor celé místnosti
můžete uskladnit každodenní kancelář-
ho trvá vychystání potřebných informací
místo pouhé čtvercové oblasti, dosáhne-
ské potřeby a někdy i mimořádné věci.
nebo dokumentů? Zahrnuje to mnoho
te pomocí systému Lektriever optimální-
Vysoce kompaktní ukládání důležitých
zbytečných pohybů – například ohýbání,
ho využití podlahové plochy. Jednotky lze
dokumentů nabízí provoznímu personálu
natahování nebo chůzi na velké vzdále-
instalovat až ke stropu, a lze je dokonce
rychlý a snadný přístup v čistém a uklize-
nosti? A co se stane, když se něco ztrati-
roztáhnout přes několik pater (pokud
ném prostředí.
lo nebo bylo chybně uloženo? Kolik času
s tím bylo počítáno při plánování budovy)
se vyplýtvá na hledání této věci? Díky
bez nutnosti jakékoli další podlahové
automatizaci při zakládání a ukládání
plochy. V porovnání s jinými systémy se
médií může obsluha provádět práci
jedná o nejefektivnější řešení, stačí se
vestoje nebo vsedě a nemusí opouštět
podívat na počet přímých metrů na metr
svoji pracovní stanici. Studie jasně uka-
čtvereční podlahové plochy – systém
zují, že lidé pracující se systémem
Lektriever je téměř dvakrát efektivnější
Lektriever jsou dvakrát produktivnější
než systémy šuplíků a horizontálních
než ti, kteří pracují s ručními systémy,
skříněk.
například se systémy šuplíků a horizontálních skříněk, jednotkami s bočním
ukládáním či statickými nebo mobilními
regály.
28
Kardex Remstar Customised Solution
Kardex Remstar Speciální řešení:
Skladování a vychystávání
v kontrolovaných podmínkách
Technické a kvalitativní standardy na nejvyšší úrovni – skladové systémy
Kardex Remstar s integrovanou klimatizací, kontrolou čistoty a vlhkosti prostředí.
Suchý, klimatizovaný, nebo čistý sklad
Kardex Remstar Dry Solution
– nebo raději všechno najednou?
– 10procentní relativní vlhkost vzduchu
Room-in-room, nebo volně stojící
skladovací systém? To pro nás není
problém. Se systémy od Kardex Remstar
můžete vaše produkty skladovat za
dosažená oplachováním dusíkem
– 5procentní relativní vlhkost vzduchu
dosažená adsorpčním sušením
– Provedení vyhovující ESD
kontrolovaných podmínek. Lze je bez
stavebních omezení libovolně umisťovat
Kardex Remstar Clima Solution
a například také přistavit ke stávajícím
– Skladování zmrazením až na −20 °C
čistým prostorům; v čistém prostoru se
pak nachází pouze výdejový otvor.
(chladírna v hygienickém provedení)
– Skladování při zvýšené teplotě
až +70 °C
– Teplotní stálost ± 1 °C
Kardex Remstar Clean Solution
pro čistý prostor
– Třídy čistých prostor
EN-ISO 5 až 8 (5 na vyžádání)
– Konstantní teplota ± 1 °C
– Přetlak/podtlak
– Hladké povrchy
– Hygienické provedení
Výhody na první pohled:
– Nízké provozní náklady
– Absolutní bezpečnost při skladování citlivých součástek
– Nízké investiční náklady v porovnání s konvenčními řešeními
– Řešení room-in-room, nezávislá
buňka může být umístěna v šedé
zóně
– Flexibilita díky proměnlivému
umístění, bez stavebních
omezení
omezení
umístění, bez stavebních
– Flexibilita díky proměnlivému
zóně
óně
ě
buňka může být umístěna v šedé
– Řešeníí room-in-room,
room-in-room
room in--room, ne
nezávislá
ez
e
z vislá
zá
nání s konvenčními řešeními
29
Software Solution | Warehouse Management System
Kardex Remstar Power Pick® Global:
Softwarová inovace k řízení skladových
a vychystávacích procesů
Pomocí Kardex Remstar Power Pick Global optimalizujete vaše intralogistické postupy
a dosáhnete maximálního stupně hospodárnosti a orientace na zákaznické potřeby.
Kardex Remstar vyvíjí a realizuje již více
Kontrola skladu
údajích, jako jsou FiFo, sériové číslo a
než 15 let softwarová řešení pro náročné
Řešení správy skladu je soustředěno na
číslo šarže nebo skladovatelnost, nýbrž
logistické úkoly, jež vyhovují vysokým
jednoznačnou identifikaci zboží, jeho
můžete pravidelně pomocí softwarových
požadavkům ve firmách. Skladové
přiřazení odpovídajícím zakázkám, lepší
inventurních postupů kontrolovat stav
systémy a software se tak seskupují do
využití kapacit a na optimální postoupení
zásob ve vašem skladu a spravovat stavy
komplexních a sjednocených systémů.
správnému místu. Integrujte automati-
vašich zákazníků, aniž by přitom bylo
zované skladové technologie jako
třeba zablokovat jeden jediný skladový
Nabízíme v novou softwarovou generaci
Horizontal, Megamat RS nebo Shuttle XP
úsek.
těžící z našich znalostí a zkušeností:
a Power Pick Global kompletně do va-
Power Pick Global. Pomocí tohoto
šich procesů. Pomocí našeho softwaru
Optimalizace místa
moderního a pro uživatele optimálního
ale můžete bez problémů spravovat také
Už samotným použitím skladovacích a
softwarového systému, který se neustále
nedynamické systémy jako vysokoregá-
vychystávacích systémů od
zdokonaluje, se již dnes připravujete na
lový sklad – každá technologie tak bude
Kardex Remstar zlepšíte využití skladové
požadavky intralogistiky zítřka bez
začleněna se svými specifickými výhoda-
plochy až o 35 procent. Po integraci soft-
ohledu na to, ve které branži vaše
mi. Nejlepším možným způsobem
waru Power Pick Global můžete tuto
firma podniká nebo ve které oblasti se
optimalizujete místo, které máte ve
hodnotu ještě výrazně zvýšit – například
Power Pick Global použije. Portfolio
skladu k dispozici.
pomocí speciálních algoritmů pro výško-
našich služeb doplňují poradenství,
vou a hmotnostní optimalizaci v kombi-
instalace, podpora, speciální programo-
Kontrola stavu
naci s různými strategiemi pro skladová
vání a hotline.
Hlavní funkcí skladového softwaru je
místa a zóny.
kdykoliv umožnit úplnou kontrolu materiálového toku. Pomocí Power Pick Global
máte nejenom přehled o specifických
30
Funkční, uživatelsky přátelský a mnoho dalších skvělých důvodů
ve prospěch softwaru Power Pick Global.
Funkční princip softwaru Power Pick Global
Vychystávání zboží v dynamických skladovacích systémech je rychlé a ergonomické,
výrazně snižuje dobu vychystávání, uvolňuje cenné skladové zdroje a zvyšuje
produktivitu: Se softwarem Power Pick Global jste dokonale vybaveni, abyste se
mohli flexibilně přizpůsobit měnícím se požadavkům v současnosti i v budoucnosti.
Pro vyšší efektivitu
Široká nabídka softwarových rozhraní
Kromě individuálních konfigurací je
Power Pick Global vás podpoří při
Ať už jde o jednoduché systémy
software k dispozici i v balících pro
zvyšování produktivity obsluhy:
Plug and Play, aplikační programové
předdefinovaná řešení:
sdružováním zakázek a horizontální opti-
vybavení, nebo systémy specifické dle
– Cleverstore 1000
malizací můžete minimalizovat prostoje
zákazníka, všechna softwarová řešení
Řešení pro jednoduché skladování
a zvýšit výkonnost obsluhy.
Power Pick Global se zakládají na nej-
a dodávání
novější technologii Windows * a mohou
®
Větší přesnost
být propojena s většinou standardních
Počínaje standardní validací přes kontro-
systémů řízení skladů a ERP.
– Smartpick 6000
Softwarový balíček pro profesionální
vychystávání s vysokou obrátkovostí
– Smartpick 5200
lu čárovými kódy, ručním skenerem nebo
kontrolu hmotnosti až po velký počet
Modularita
Profesionální vychystávaní s vysokou
optických systémů, jako Pick-to-light,
Bez ohledu na to, zda provozujete malý
obrátkovostí – speciálně pro odvětví
Put-to-light, Laserpointer nebo LEDpoin-
sklad, nebo komplexní distribuční cen-
elektroniky
ter, software Power Pick Global redukuje
trum, Power Pick Global lze perfektně
chybovost obsluhy a zvyšuje přesnost
přizpůsobit vašim potřebám – včetně
vychystávání až na 99 %.
bezpečnosti investice do budoucna.
Power Pick Global se totiž plynule zdo-
Když jde o bezpečnost
Pomocí integrovaného softwaru mohou
být řízena a spravována uživatelská a
skupinová práva. Každý přístup do
systému je možné zpětně vysledovat.
konaluje a rozšiřuje.
* Windows® je registrovaná obchodní značka
společnosti Microsoft Corporation
Výhody na první pohled:
– Rozšíření skladovací plochy
až o 75 %
– Zvýšení hustoty skladování
až o 35 %
– Snížení chybovosti na 0 %
– Zvýšení přesnosti až na 99 %
– Zvýšení přesnosti až na 9
99
9%
– Snížení chy
chybovosti
ybovosti
t na 0 %
31
Software Solution | Linking External Management Systems
Kardex Remstar JMIF:
Pokročilá systémová komunikace
v nejjednodušším provedení
JMIF
(Java Machine Interface)
Rozhraní pro meziplatformní zásuvné moduly slouží ke snadnému propojení
skladovacích systémů s hostitelským systémem.
Propojení skladovacích systémů
vacích systémů na jednom kanálu a
Obecné rozhraní JMIF od společnosti
zachovat si přitom stejnou úroveň
Kardex Remstar umožňuje komunikaci
výkonnosti.
mezi dvěma nebo více systémy,
například dynamickými skladovacími
Obvyklé scénáře použití:
systémy, dopravní technikou, signální-
– Propojení skladovacích systémů
mi světly nebo hostitelskými systémy
(ERP, WMS). Komunikace probíhá
prostřednictvím několika možných
společnosti Kardex Remstar s hostitelským systémem
– Propojení skladovacích systémů
komunikačních kanálů. Databáze není
společnosti Kardex Remstar se
zapotřebí.
systémem SAP® pomocí
hostitelského připojení
Rozhraní JMIF
– Propojení hostitelského přenosového
Je založeno na běžných, široce
modulu Power Pick Global od
testovaných součástech s otevřeným
společnosti Kardex Remstar s
zdrojem a prostřednictvím jazyka Java®*
hostitelským systémem
funguje na různých platformách.
– Propojení skladovacích systémů
Na konzole bez uživatelského rozhraní
různých výrobců s hostitelským
ho lze používat jako službu systému
systémem
Windows. Rozhraní JMIF je vysoce paralelizované, nabízí početné možností
konfigurací, může řídit několik sklado-
* Java® je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, kterou v roce 2010 koupila společnost Oracle.
Výhody na první pohled:
– Meziplatformní řešení
– Vysoký výkon
– Použití jako konzoly nebo služby
– Rozhraní pro zásuvné moduly
– Několik zařízení lze řídit
na jednom kanálu beze
ztráty výkonu
– Široké možnosti konfigurace
– Ši
Široké
ké možnosti
ž
ti k
konfi
figurace
ztráty výkon
výkonu
na jednom kanálu beze
– Několik zařízení lze řídit
– Rozhraní pro zásuvné moduly
– Použití jako konzoly nebo služby
– Vyso
Vysoký
ysoký výkon
ýkon
n
32
– Meziplatformní řešení
Software Solution | Linking to SAP Systems
Kardex Remstar Drive:
Softwarový balík pro řízení automatizovaných skladovacích systémů pomocí
systému SAP®
Prvotřídní rozšíření standardních funkcí systému SAP®, které slouží k řízení všech
vašich skladovacích systémů.
Úplná integrace se systémem SAP®
ze systému SAP®. Současně se špičkový
Integrace zákaznických procesů
GUI*
systém SAP stará o kompletní správu
Zákaznické procesy, například terminály
Kardex Remstar Drive je softwarový ba-
skladových prostor. Balík Kardex Drive
RF, lze snadno integrovat. Další změny
lík – speciálně vyvinutý pro systém SAP®
nespravuje informace o jednotlivých
lze provést kdykoli později.
ECC6.0 (nebo novější) – který je plně in-
skladových prostorech a proto nevyžadu-
tegrován do grafického uživatelského
je další databázi, do které by si je mimo
rozhraní systému SAP® GUI a přidává do
systém SAP® ukládal.
®
®
systému SAP další užitečnou funkci.
Stávající procesy týkající se standardních
Jednoduchá instalace a minimální
funkcí systému SAP® nebudou imple-
nutnost zaškolení
mentací balíku žádným způsobem ovliv-
Instalace balíku Kardex Drive je velmi
něny nebo ohroženy.
snadná a zvládne ji správce systému
SAP®. Konfigurace a veškeré změny
Všechny jednotky Kardex Remstar
může provést společnost Kardex pro-
a skladovací systémy jiných výrobců
střednictvím vzdáleného připojení. Bez-
lze řídit
problémová integrace balíku
Všechny jednotky Kardex Remstar a
Kardex Remstar Drive do uživatelského
skladovací systémy jiných výrobců lze ří-
rozhraní systému SAP® vyžaduje pouze
dit pomocí balíku Kardex Drive, automa-
minimální zaškolení zaměstnanců.
tické skladovací systémy lze řídit přímo
* SAP® je registrovanjá zančka SAP SE.
Výhody na první pohled:
– Řízení přímo v systému SAP®
– Není třeba žádný další
middleware
– Jednoduchá instalace a
minimální nutnost zaškolení,
údržby a podpory
– Stávající procesy nejsou
ovlivněny
ovlivněny
– Stávající procesy nejsou
údržby
údrž
by
y a podpor
podpory
ry
minimální nutnost zaškolení,
33
Standard Solution | Machine Controls
Kardex Remstar Logicontrol® 100/200:
Řídicí centrum umístěné na zařízení určené pro
skladovací systémy společnosti Kardex Remstar
Inovace na stisknutí tlačítka: Inteligentní generace řídících center pro automatizované
skladovací a vychystávací systémy společnosti Kardex Remstar.
Řídicí centrum Logicontrol 100/200
Řídicí centrum Logicontrol nabízí zákaz-
umístěné na zařízení významně zlepšuje
níkům, kteří nevyžadují systém plánová-
ergonomii a uživatelskou přívětivost
ní podnikových zdrojů (ERP), alternativ-
automatizovaných skladovacích a
ní, na zařízení umístěné řešení.
vychystávacích systémů společnosti
To znamená následující:
Kardex Remstar. Je to možné díky jedno-
– Není třeba další hardware.
duché dotykové obrazovce, jejíž používá-
– Není třeba počítačová pracovní stanice.
ní je velice intuitivní. V případě automa-
– Pokud bude později nainstalováno
tizovaných skladovacích systémů
počítačové řešení, data a investice
Shuttle XP a Megamat RS je správa
budou zachovány.
skladového prostoru a základní úroveň
výkaznictví součástí nových funkcí stejně
jako špičková konstrukce, která byla
optimalizována pro dotykovou obrazovku
i pro klávesnici.
Výhody na první pohled:
– Není třeba další hardware.
– Intuitivní ovládání
– Ergonomické a uživatelsky
přívětivé
– Řízení zásob až ve třech automatizovaných skladovacích
jednotkách současně
– Žádná ztráta dat nebo investice
při pozdější instalaci
počítačového řešení
počítačového řešení
při pozdější instalaci
– Žádná ztráta dat nebo investice
jednotkách současně
matizovaných skladovacích
– Řízení zásob až ve třech auto-
34
přívětivé
é
– Ergonomické a uživatelsky
Inteligentní, spolehlivé a bezpečné řídicí centrum umístěné na zařízení pro potřeby
menších skladů nebo samostatných řešení.
Aplikace Logitools – nástroj pro správu
Řídicí centrum umístěné na zařízení,
Logicontrol 200 – řízení skladu a zásob
skládající se z hardwaru, softwaru a řídicí
Systém Logicontrol 200 vychází z funkcí
systému Logicontrol 200
jednotky s dotykovou obrazovkou, před-
systému Logicontrol 100, ale obsahuje
Aplikaci Logitools Web, která slouží k ad-
stavuje vysoce efektivní řešení pro rychlé
také jednoduchou funkci pro správu skla-
ministrativním účelům, lze otevřít pomocí
vychystávání. Požadovaný druh zboží
dových prostor, která zboží přiděluje pev-
webového prohlížeče a umožňuje úpravu
může být zaskladněn a vychystán během
ně daný nebo variabilní prostor. Uživatel
databáze. Pomocí tohoto nástroje lze v
několika kliknutí. Systém Logicontrol
tak získá nepřetržitý přehled o toku ma-
databázi spravovat následující funkce:
kombinuje různé funkce na jednom pa-
teriálu a stavu zásob.
– Zálohování a obnovení ze zálohy
nelu a – podle požadavků – je k dispozici
ve dvou verzích:
– Import, export a migrace
Současně lze spravovat až 8.000 různých
– Úprava a odstranění
druhů zboží, 8.000 různých skladových
Kromě toho lze sledovat aktivity, v
Logicontrol 100 – „Pen & Paper“
míst, sedm velikostí krabic a síť skládají-
datech lze vyhledávat, lze je třídit nebo
Standardní funkce řídicího centra
cí se až ze tří zařízení. Tato verze řídicího
tisknout pomocí integrované funkce
Logicontrol 100 od společnosti
centra obsahuje externí ethernetové roz-
deníku a seznamu.
Kardex Remstar nahrazuje klasické papí-
hraní pro připojení počítače nebo note-
rování. Bezchybné zaskladňování a vy-
booku. Aplikaci Logitools lze spustit po-
chystávání je snadné díky jednoduchému
mocí webového prohlížeče, který
seznamu zboží. Každému druhu zboží
umožňuje import a export dat a dalších
stačí jen přidělit skladový prostor. Voli-
informací tím nejjednodušším způsobem.
telně je k dispozici plně alfanumerická
klávesnice.
35
Kardex Remstar Life-Cycle-Management
Princip servisu Kardex Remstar:
3 úrovně pro váš úspěch – hospodárnost,
udržitelnost, bezpečnost
Kardex Remstar je vám vždy k dispozici – ať už nás potřebujete kdekoliv, jakkoliv
a kdykoliv. A budete-li si to přát, i nepřetržitě 24 hodin denně. Sestavili jsme proto
tři praktické servisní balíčky:
BASIC
PLUS
EXTRA
Pomocí servisu BASIC vytváříte základ
Servis PLUS slouží k zajištění udržitel-
Pokud si přejete ještě něco víc, pak je
pro dlouhodobý a účinný provoz vašich
nosti a hospodárnosti vašich dynamic-
servis EXTRA přesně to pravé. Aktivní
dynamických skladových systémů. V
kých skladových systémů. Kromě oprav
management údržby, implementace
tomto ohledu nejen splňují minimální
patří k nosným pilířům servisu PLUS
případných modifikací systému, školení
zákonné požadavky – naše služby jdou
telefonická podpora s disponibilitou
a pravidelná softwarová podpora - to vše
ještě dál: kvalifikovaní servisní technici
365/24/7 a ekonomický management
pro vás tento servisní balíček zajišťuje.
používají know-how Kardex Remstar k
náhradních dílů.
ochraně a zachování hodnoty vašich
skladovacích zařízení.
36
Aktivní management pro kompletní životní cyklus dynamických
zařízení Kardex Remstar.
Montáž a
uvedení do
provozu
t
i
iv
ta
d
rž
l
ite
nos t
ez
Servis na
vyžádání
p e č nos
t
B
U
Balíčky
náhradních
dílů
Ověření bezpečnosti
Ef
ek
Softwarová
podpora
Školení
Telefonní
podpora
Opravy
Úpravy
Údržba
Náhradní díly
Implementace
Požadujete další služby?
Žádný problém:
Více informací na:
www.kardex-remstar.com
ve spolupráci s naším oddělením
služeb máte možnost vytvořit
vlastní individualizovanou
koncepci. Vyzkoušejte to!
37
Kardex Group
Kardex Group:
Váš spolehlivý partner pro automatizované
skladovací a vychystávací systémy
Kardex Group je celosvětově jeden z předních výrobců na míru šitých automatických
skladových a kancelářských systémů.
Naše organizace se specializuje na vývoj inovativních produktů,
služeb a zákaznického poradenství. V úzké spolupráci s vámi
usilujeme o to, abychom výrazně posílili vaši pozici na trhu tím,
že se snažíme předčit vaše očekávání. Úspěšnou realizací
našich obchodních cílů poskytujeme našim pracovníkům
perspektivu a možnost kariérního růstu.
38
Kardex Remstar patří celosvětově k předním výrob-
Společnost Mlog Logistics GmbH se sídlem ve
cům automatizovaných skladovacích a vychystáva-
městě Neuenstadt am Kocher je jedním z předních
cích systémů. Od roku 1973 jsme úspěšně instalovali
poskytovatelů automatických systémů pro sklady a
více než 140 tisíc systémů pro sklady, kanceláře a
materiálové toky. Od května roku 2010 patří ke sku-
retail. Každý z našich produktů byl vyvinut s cílovou
pině Kardex Group a disponuje více než 40letou zku-
představou zvyšování vaší produktivity a zefektivně-
šeností v oblasti plánování, realizace a udržování
ní vašich pracovních postupů. Naše na míru šitá ře-
automatických logistických řešení. Ať už jde o mo-
šení vám umožňují optimální využití vašich sklado-
dernizace za plného chodu provozu, nebo o výrobu
vých a kancelářských ploch.
nových zařízení na klíč, Kardex Mlog má optimální
logistickou koncepci pro váš vysokoregálový sklad.
Díky inovativním a osvědčeným produktům a komplexním logistickým koncepcím, zakládajícím se na
zkušenostech z více než 800 úspěšně realizovaných
projektů, je společnost Kardex Mlog schopna rychle
a pružně reagovat na vaše požadavky.
39
Austrálie
Indie
Norsko
Švédsko
Belgie
Irsko
Polsko
Švýcarsko
Česká republika
Itálie
Rakousko
Turecko
Čína
Kypr
Rusko
USA
Dánsko
Maďarsko
Singapur
Velká Británie
Finsko
Německo
Slovensko
Francie
Nizozemsko
Španělsko
1102C-0215-CZ-1301-mds
Kardex Remstar:
Vždy ve vaší blízkosti – Celosvětově
Více informací na:
www.kardex-remstar.com
Fotografi e produktů v tomto prospektu odpovídají místním specifi kům a dodané vybavení se v některých funkčních detailech může lišit. Vyhrazujeme si právo provádět během doby dodání
úpravy provedení a opravy omylů nebo tiskových chyb bez předchozího upozornění. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré obchodní značky uvedené v tomto prospektu registrovanými obchodními
značkami společnosti Kardex AG.

Podobné dokumenty

Kardex Remstar Megamat RS

Kardex Remstar Megamat RS Kvalita a efektivita

Více