tr 171

Komentáře

Transkript

tr 171
rezidence c.
dinh thu
kien nghi, nghi quyet
rezoluce c.
rezim d.
che dp
reziser d.
dao dien
mao hiem, danh lieu
riskovat chh.
riziko tr.
nguy co, rui ro
com rang
rizoto tr.
cha me
rodice c.,cnh.
gia dinh
rodina c.
rodit chh.
sinh no
roh d.
goc (nha, phoos ...)
banh my sung bo
rohlik d.
nam
rok d.
ropa c.
dau mo
(di) thang
rovne m.
rozbit h.
danh vo, be gay
rozdilny n.
khac nhau, khac biet
rozhodnout (se) h. quyet dinh
rozhovor d.
hoi thoai
rozlouceni tr.
tarn biet, chia tay
da dang, phong phii
rozmanity n.
bat den
rozsvitit /;.
rozumet chh.
hieti
rozvedeny n.
da ly hon
rozzlobeny n.
tuc gian
rtenka c.
son moi
rtut' c.
thuy ngan
rubin J.
da ngoc bich
bang tay J
rucne m.
rucnik d.
khan mat
rudy n.
do tia
sir nhon nhip
ruch d.
ruka c.
tay
rukav d.
ong tay ao
gang tay
rukavice c.
con tin
rukojmi d. Jr.
rumirum
rum J.
Rusko tr.
nuoc Nga
Rus d. .Rusove snh. Nguai Nga
t/v Nga, tieng Nga
rusk y tt. -y trt.
su tang trucmg, Ion len
rust d.
moc len, Ion len
rust chh.trostu)
quay ray, huy bo
rusit chh.
rusny n.
on ao, nao nhiet
ruzny n.. odlisny tt. khac nhau, khac biet
bong hong
ruze c.
hong nhat
ruzovy (man sac)
con ca
ryba c.
ngu phu, danh ca
rybaf d.
rybnik d.
h6
rychle r/t./rychly tt. nhanh
tau toe hanh
rychlik d.
rychlost c.
toe do
so mui
ryma c.
rypat chh.
ryze c.
dao
gao, com
R
rad - jizdni fad
f ada c.
f adek d.
f adit chh.
f adny tt.
radov/y tt.
f adova cislovka
fadovy dum
rasa c.
fasenka c.
Recko tr.
f ectina c.
fee d.
f ecnik d.
feditel d.l-a. c.
f editelstvi tr.
fedk/ev(vicka)
f eka c.
f emeslnik d.
f eminek d.
f epa c.
cukrova fepa
fepka
f eseni tr.
f esit chh.
f etezovy tt.
f ezak d.
f ezat chh.
f eznictvi tr.
f ici/ f ict h. (reknu)
fidic d.
fidicsky prukaz d.
fidit chh.
fijen d.
f izek d.
fiznout se h.
fvat chh.
- 171 -
bang gia tau xe
hang, day
hang ke
xep, dua vao hang
chinh quy, chinh thuc
thutu
so thu tu
khu nha lien ke
long mi
long mi gia
nuoc Hy Lap
tieng Hy Lap
tieng noi
nha hung bien
giam doc, hieu truong
ban giam doc,
ban giam hieu
cu cai do
song
tho thu cong
dai nho
cu cai
cu cai ctuong
cay cai hat ep dau
giai phap
giai quyet
t/v day chuyen
rang nanh
cat, thai
cua hang thit
noi, bao
ngudi lai xe
bang lai
lai, lanh dao
thang muoi
mieng thjt ran
cat, xen
gam, rong

Podobné dokumenty

ba, ba gia lay Ipi bun lay goi, goi nho ha 16 11 d. bar d. Inn a k d. bat

ba, ba gia lay Ipi bun lay goi, goi nho ha 16 11 d. bar d. Inn a k d. bat bezcitny tt. bezdomovec d. bezduvodny tt bezmala trt. bezmezny tt. beznadejny tt.

Více

tr 153

tr 153 cho an (tre con,gia siic) thiic an cua sue vat krmivo tr. krocan a. ga tay quan ao, y phuc kroj d quan ao dan toe narodni kroj buac di krok j ca sau krokodyld ngoai trit, tru ra krome gt.C2 su bien...

Více

jiz trt. an di di bo ve tau xe cai seo tai san, cua cai ten i6t Sao Moc

jiz trt. an di di bo ve tau xe cai seo tai san, cua cai ten i6t Sao Moc chuyen di, sir di (xe) ve tau xe tien ve tau xe bang gio tau, xe cai seo (vviet) da t/v mien nam tai san, cua cai thay mat (ai) ten dugc dat ten, gpi ten sua chua i6t chua te cac than (theo than th...

Více