zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Slezský vodohospodářský svazek
DobrovoIný
svazekobcí
Třinec
7 |22J530
]\AVI{]
I znvlRrČxt.no ÚČru
noK 2012
S l c z s k Ý v o d o h o s p o d á ř s | i i s l ' a z e k ( d á l e . j e nS V l I S ) r , . z n i l izl a k l a d a t c I s k o Lsi l t t I o l t l c l ul l a t | S t a \ L l i I c t
č l c n s k Ós c h ů z is t a r o s t ťrrl s t n i o b c í - M o s t ť rL rJ a b l u n l < c l r ' Jaa. b I u n k o v a .N á v s í . t ] r s t ř i c c . V e n d r r ' n č .f r . i t l c e .C c s k c l r o
T ě Š í n a . I . ě r l i c k a- d n c 2 5 . ó . 2 0 0 , í . P r i r v n íl b r r n a :d o b r o v o I n í s v ' a z e ko b c í .
Z a r e g i s t r o r ' á rbr l l d o t . e g i s t r lzt á . j I n t l r ' j c hs d r L t Ž c npí r á v n i c | < r ' cohs o b L rK r a . j s k Ó h oú ř a d uM c l r a l , s k o s l e z s k ó h r ll < r a . jrc, ' O s t r a v ěd n e l 6 . 1 ' ) . 0 0 , ! p o d Č . 1V.V . ' 7 2 0 8 ' 0 4 - R - 0 4 . 0 4 .
Z á v č r c Č n rú č e pt o d i i l , i ri n Í i l r . r r l aoc i r c l č t t Í h
t rol s p o d a ř c r l Í S l e z s l i Ú h rvlo d o h o s 1 - l i l c l á ř s k c hs rcar z k u .
dobrorolnclhtlsr,'azIittrlbcí.clbsahtlicúdilicorlla.jctkLr"rozptrČttrrlitrok]0l]arclzptlČtovrclltr1atřell
o p ř í j n l e c ha v Ý d a .Íj c h .ú d a . j o
c l l n a r l c o l ' á I t aí 1 l n a r l Č n Írl 'nr p c l ř á c i á n íp. ř c z l < t t t h
n t l s p o c 1 a ř c r lPÍř.í l o h o L rz á r ' ' č r c Č n c h t l
ť r Č t u . i s o u v i k a rz cr l, z: l ' a I l a a v r ' k a z z i s | < ů a z t rjál .t lk2 . 2 0 l 2 . v í k a z p r o h o d n o c e n íp I n č r l í r o z p o Č( tl -t |I N ] .
J 2 M ) " p ř í | o h a k ú č e tzrárvíč r c es e s t a v c t . t i t l ( ] l . l ] . ] 0 | 2 . Z v l á Š t r l í s o u Č á s t í . j c . . Z p r á v a o v r ' ' s I c c l k u p ř c z k o u r l i i l t Í
h o s p o d a ř c n Sí V l I S z a r o l i 2 0 l 2 . ' z p r a c o v a t t áo d b o r c r l lk o n t r o I v ' ai n l c r n i I r oa u d i t u K Ú M S K o s t r a v a .
l . R o z p r l č t trxi s k I a d b a
Z á I < o n c tČ
l l '] . 5 0 . 2 ( ) 0S0b ' . \ \ | ] . o d s t ' ] . . i S ( )sLtla l l o \ ' c t tr ac l z 1 l t t Č t o
p vr aá v i c 1 |ťal z c r t t r r ír c. ohZ p o Č t t l .
l . ř í d i - . ar l rÍ, r ' k a z o v á npíř í i l n ůa v ! . d a i ů . jsco d l . o l ť r n íntal lr t v ed c I l i z r i l < csl nt i r n i l v c n rt 'l . h1 | á Š k oNL ,rl| C R Č . ] ] - ]] ( ) U ]
S b . .o r o z p c l č t o vs kÓ I a d b čR' o z p o Č t o vstki l a d b ap ř í i r r l ů
a v r , ' d a isůc t i p I a t r i r -lr, jrct l z p o Č tSLVl l I S a t a k Ó p ř i s l c d t l v i i n i
p l n ě n Ír o z p o Č t u .
Z hIcclisl<
a p o v č d r l o s t n í h oS.V| tc{ S z a t ř í d čdno k a p i t t l l r ' 7 0 0- o r g a n i z a c cť l z e t n n í cr ohz p o č t ť r .
od
Z hIcdisko
a d v č t v o v c I l oS. iVe} l S z a t ř Í d čdno s k L r p i n21 . P r ů m r . s l o av áo s t a t n í o c l v čht cr 'l ís p o d á ř s t i ' í .
o d d Í | L2 r3 . V o d n íh o s p o d ť r ř s tpv aí .r a g r a 1 . 2 3 2- |o d l . á d ě n í i Č
r i š t ě n í o c 1 p a c 1v o
n cí lcahr r a k l á c l á ns ík a | 1.
Z | r l e d i s kdar L r h o l , Ó h o . j spoř íuj m 1a l , y d a . jSeV I I S t ř í c l č n r ' dt Iř íc c ls.e s k u p c npÍo l o Ž c kp. o c l s e s k u p c r l í
p o l o Ž c ka r o z p o Č t o r ' ípc o
h l o Ž c k .V r t l c c2 0 l 2 s c v h o s p o d a ř c nSíV l I S v r s k r t o v i r l rp ř í i r l l rr ' c t ř í c l č
2. - Nccjaljtl,",e1
p ř Í j n l .1t y d a . i es e r . r s k r t o v a lir. et ř í c l Č . 5B.č
. Ž r l c l vd }a . i ca V c t ř . ( l .- l n r ' c s t i Č n í t r a r l sofbc cr li l l l .
2. Maictck SVIIS
AKl-IVA
l ) l o uh o d o h i n c l rt nr l t n i .a l rn to tn Ý n t a .cjl c k
. } t ] Č c0i 1 9 0 0 0- ó s t a t r l íd l o i r h r l c ] ó br !l e h l n o t n rl 'l r a . j c t c k :
- s t a Vť l č ttL\|( ) ř íl l o d l l o t ap r o . j c k t o vdéo k u t l l c n t a c c p o d r o b n !ú d a o
. j t o r n t or n a . j c t |.<
j cLLrr l c i 1 e n
v i n v c n t a r i z a č nzÍánpli s cd o k l a d o v aél i , z i c k ei n V C n t a r i Z apcrco v e d c n kÓ 3 l . | 2 2 0 ] ] .
.:. Uect 0l 8000 - Drobni' clloLrhociob.í.
nehtnotnirrra.jetck.
- s t a vú č t tLvt o ř ín a k o L r p e n ! ' s o Í t r vkapr cr o v á d č nťír č e t n i c st v Ía z k l t a. t o o d Í l r r n r ' G o r d i c .
k t e r ý ' . ipcI n ěo d c p s á na . j e h op o ř i z o v a c cÍc n o u . | eb r L r t tú
o c i av. jr o z v t r z e .
. | .U č c t0 2 8 0 0 0- D r o b n ýc l I o u h o d o b í ' h r - n ortl n
l aí. j c t e skt:a v ' ť r Čt vt Lorř í . j c c l epnř e c 1 n l čatt.o p o č i t a Č
N T l l A c e r . |. < t e r. ii c t a l < péI n čo d ep s á na . j c h op o ř i z o v i t ccíc n t l u . j cb r L r t tť
c lt c 1ra, .r' j. t t zi ti z c .
Pří|olra
t i:s k o v áS e s t a VSaW G o r c l i c . . Z i r v č r c č
i zeat r o | <
ť rnČ
2 0 l ] ' ' . Č i r sVtI . . M a i c t c k
P r o s t ř c d k r 'r o z p o č t c r r , éhhror s p o d a ř e n í
. nla( Č :
* t l e e t : : l l 0 0 [ |Č S O B .i i . s . p^o b o č l i a , l . ř i nIctcl č
z ů s t a t ek| ji .l . l 2 . ] 0 l ] č i n íl 0 0 . 0 9 7 . 2 K
l č
Ť U Č e]tj l l ] 0 t rC S ( ) t ] .a ' s . .p o b o č k a ' l . ř i n er lcl č
^ r l[a: [ J l { :
z ů s t a t cúkČ tkL3r l . l 2 . 2 0 l 2 č i n Í
| 2 2 . 3 5l - t ' l Rp. o p ř e p o č t t r k t t r ]z .e5t .l l 4 0k j l . l 2 . ] 0 ] 2
J . 0 7 5 . 8 8K č
* C e l k e m s o u č eztů s t a l k ů
b a n l i . o r ' n íú
c hč t ůl 0: J . l 7 3 . 0 9K č
P ř í I o h at :i s k o v ás c S t a VSaW ( j o r d i c . . Z / r v č r c Č
ť rnčízeat r o I <
] 0 I ] ' ' . č i i sltV . ' S t a v r a o b r a t r ' n a
b a n k o r ' n í cťhr Č t e c h
P o h | ed á t k r
*
U č c t ] | l 0 0 0 - ( ) c l b č r a t e lrc' v k a z t r j kc 3 | . | 2 . ] 0 l ] z ť r s t a t evkc r 1 š i 7 . + . ] 0 t t l.(-č .k l c r - i
p ř c c l s t a v L r jnc e u h r a z e n Óp o h l e d i i v l < 1
z a o b c e n l i d l e k r l i I l r Í i r k t L rrr. 1d i t I l r c h a s o t l p i s L t
n c r - r h r a z e nc !l t p o h l e d á v c | <k.t e r r , . j es o u č t i s tdío k I a d o v éi n r ' en t a r i z a c ep- r o r . c c 1 e nké3 l . ] ] . 2 0 l ]
. } L ] č e t] ' 1 8 ( v s 1 ' n t c t i c l < éčr n| en č n Í -) l ) o h I t . d i rl irr z a t . t r z p t l Č t c|r.l]r S C v l ' k a z L r i ck j l . l 2 . 2 0 l 2
.l.ato
z ů s t a t e kv c r , , ! ' Š
. 5i ' l 0 . . t7ó . 2 0 2 . 9 3I ( č .
č á s t k az t r h r n Lj er :
L j č c tj ' 1 8 l 0 2 I ) o I r I c c l i i v lz<at tr o z p o č t e r l[l ] S C . r . l o t l c cS l . . Z P - p o s J < r ' t n L r t r ' t l b cví nl el t c c h
2 0 | 0 2 0 ] ] a k t é t op o h l c d á v c e s e o č c k á v i iv ' l ' ú č t c l r , 'cálnbÍc et l l i '
j j.3 |ó 600.- |(Č
l ) o t a c e S I . . Z P. r l ě n a K č
U č c t3 ' 1 87 c ) óP o h l c d á v k az a r o z p o č t e rtr]rS C . d o t a c cM Z P . p o s k 1 ' t n L ri tl br c Í nvl l e t c c h
2 0 l 0 2 0 l l a I <t é t op o h I e d á l ' csee c l č c k á vvá1 ' ú č t o v áonbíc e n l i :
D o t a c eM Ž P . r n ě n aE U R
507.l.íb.Ó02.K
93
č
PASIVA
M a j c t k o r éf r r n d l .
. : . U č e t, 1 (])0 0 0 - . l I r r č ť
n ír č e t n í . j e d n oSttka' r ť
,' :l č t U .tjl c' o ř e np o l o Ž k a r n i
c e n ap r o j c k t uI <b u d o u c Í r rirnuv e s t i č n i mrun a . j c t |(<p.řui z a l o Ž e n Úí r č e t n i c t M
v íě s t el n
J a b l u n k o v )p. o ř i z o v a c cí e n aS W a p o ř i z o l ' a ccíe n aD l ) I l M . c e l k e n lp o ř . c e t r r ' D D N M
a p o ř . c e n aD D H M Č i n lí. 4 8 9 . 9 4 9 . 6I4( č a
s t a v r ' ť r č t9ů
3 3 . P ř e v o dz Ú č t o v á npíř Í 1 n raův ! d a . i ů
n l i n . l c t . 9 6 . 1- P ř c v o ds a l d al . ' d a . 1 ů
a nákIadů
r t l i n .l e t .c ) 6 . 5 P. ř e v o ds a I d ap ř í | r r laůr ' ( ' n o s irit l i n .I c tv c e l k o l . é
částcc
2 4 . 3 9 j . t ] 8 I68. K č .a t o d l e r , , 1 ' h1ll.0 2 0 0 9S b .
r l a . j c t ca| <
c c l k e n lr , ' jrn t c n o v a n n
v r ' i r n e n o v a tpl Óř c r o c l ;Ú Č t t 2
i :. 5 . 8 8 . ] . t t ] . 5K. Č
t ] ].
V ý , s l c d e kh t l s p o d ař e n í
Ť L ] Č e4t9 3 0 0 0- V i ' s l e d e |h<o s p o d a ř e n í b č Ž r rť
érhČ
o e t n íohbod o b ít.j . z a r o k 2 0 | 2 ;
9 7 5 . 4 j 2 . I 3I ( Č- z t r á t a p
. ř i č e m tŽa t oZ t | á t a . ize' 8 7 , , Át r , o ř e n o
adpis1'ostatníhtl
d l o u h o d o b é hnoeh r n o t n ó h on l a ' j e t k(uč á s t i r8a, 1 t t . 7 3 8l .(-č ) .s o d p i s o v á n í nt ol h o t or n a j e t k u
b ' ' , l oz a p o Č a tvor o c e2 0 l ] .
(-izízt|roje
* L ] č e3t2 l 0 0 l ) o c l a v a t c | n
ée. u h r a z e l fl a
čl < t L r r jr|' k. | 2 . ] 0 l 2 v c v - Š 3i 6 . 7 8 5 .K. Č .S o u p i s
n eu h r a z - e n ( .|cahk t u rp ř i . i a t 1 . c hs. iocu Č i i sitnív ' n
e t a r i z a č n í zhtoi p i s up r o v e d c n Ód o k l a d o v é
i n v e r r t a r i z al c( 3e I . 1 2 .2 0 1 2 .
- D a ň z -p ř i d a n éh o d n o t l ' d a ň o v i ip o v i n n o s |t i c l a n iz p ř i c 1 a nheo d n o t 1z' t t| 2 l . 2 0 | 2
* U č e t3 . 1 3 0 0 0
v e v ý Š2i . 9 3 8K č .d I cp ř i z n á n kí D P l ] z a o b d o b í1 2). . 0 | 2 .
*
L j č e3r 7 4 ( v s 1 ' n t c t i c | <č
e ]|Ienn č n-íl)) ř i . i a tzéá l o h r ' I l tcrl o t a c e .c l o t a c c|.< t c rbéu c i o ur ' r ' ť t č t o v á t l l '
r'n
' á s I e c l u j í coíbr cl l o b ís .1 a v| (] l . ] 2 . 2 0l 2 : . 5 . 1 0 . . l Ó 7 . 2 0 2| .( 9Č3
U č e tj 7 , l l 0 2 - P ř i j a t éz á l o h yn a d o t a c e .t r a n s Í . eSr Iy] Z l ) :
D o l a c eS I ] Z P- l l č n aÍ ( č : l 5 . 9 6 . 1 . 8 2 4t.(.Č- v t é t oč i i s t c pe o s | i ) ' t n t tot ba c í t rvl r o c e] 0 ] 0
l . 1 . 5 3 3 . 5 2 6l (.Č
. - p o s k y t n u toob c í t lv r o c e2 0 l l .
2 . 8 l 8 . 2 5 0 .l .( č . p o s k 1 ' t n Lor tboc í nvl r o c e2 0 l 2 .
- c-e'lLe!]rstavťt-Č-1.lt
]]-j.ló'lQQ. lŠČ
ý{ LQ2
L , I č cj 7t : l 7 9 6 . P ř i 1 a t é
z á | o h r n a d o t a c e .t t . A t l s 1 . M
e rZrP 1 p o s k 1 t l l t l t\\' l l l č n č
l . , tR
] );
l ) o t a c eM Z P - r l l č n aI : ' t ] I i '2: . 5 ' l . 3 ó | . 5 . 5 7 .K2Č
7 . v t é t oČ i l s t cpco s l i r t n L t toab c Í r lvl r o c c 2 ( ] | ( ' ) .
] . 5 2 . 7 8 9 . 0 . { ] .Kó óč - p o s l < r ' ' t n totbt c lÍ r tvl r o c c 2 0 ] | .
K!' 1q.9|k91r1l
ť1(1r.1
'3],|J96
iQZ l 50 -6_0?.93
51';iv'
U č c t] 7 ' 1 l 5 3 . P ř i j a t óz á l o h rn a d o t a c e- k t c r ón e b r l l ' l , r c l c ]e0 | | p ř c v c d e n o
1bcíltl:
l ) o t a c c] \ 4 l P
l 6 8 l J ' ' l Í JI20. l : I]. R
| 7 . . s 8 l t . 6 . S ] .K2č
.[-ato
d o t a c cb - rl a S V I I S p o u Ž i t av r o c c 2 ( )| I n a ť r h r a ddt or d a l a t c I s | < i cl ilrtl i t t r'r/ as t a \ ť b n í
d o z o rs p r i i v c cs t a \ ' b )a' \ I . o c c2 0 l 2 b r l a p ř c ť r Č t o r ' irirnaaú č c' tl 0 j I l ( ) - ' ] . r a r l s l .icnrr . c s t i Č n i
K I)III\4 MZP-I;S.
3 . | { o z p o č eat r o z p o č t r r roáp : r t ř c l r í
l { o z p o Črertar . o k] ( )] 2 b r l s c h v i i l c tnl a z a s ed á t r sÍh r o r n á Ž d čsnt aí r o s tSůV I I S d r l c( l ' l ] . ] 0 I l
\ ' t c t o\ i Š i :
l j 8 . . 1 ]] . 2 0 0 . l 3 8 . 4 3| ] 0 0 ^ l
KČ
KČ
Kč
r o z p o Č t o vpé
řÍiInr
r o z p o Č t o vvé
1'da.ie
tlnancovánÍ
K c s c h v á l c n é t rrl o
u z p o č t bu l . I ov r ' c l á r l o . j c d r looz p o Č t o ro' p
éa t ř c n Í R
- o z p o Č t o ro' é
p a t ř c I lČ
í .l u l ] . l l
2 0 l 2 . Z r n č n rs,e t ý k a l 1ú p r a v lv i ' Š cp ř í j r n ů
a p ř e s L t nrťnre z iv í , d a . i o v i ' nploi I o Ž k a m i c l lsck L r t e č n ó h
v ro. r , , os. jkcl a c ] b l
i'y da.iti.
S t a vl r l z p o Č tptill l . [ l o z p t l Č t o r ' é
r l Ipna t ř c n í :
lj8.309.,l50.- KČ
] . l| . ] . l 9 . 4 5 0 . - K Č
].9.10.000.- Kč
rozpoČtovépříjrny.
r o z p o č t o vre' 1{ d a . j c
ÍlnarlcoviinÍStit\'cl.llbankovníc|rúčtů
V p ř í | o z eu I o Ž c nv i ' | < ahzo d n o c c npÍI n ě n ir o z p o Č t u. I.. e n tvoi ' | < a z .sj c s t i i v c l v árnr l č s í Č I l c .
i zc at r o k 2 0 l 2 ' ' . č á s tI . . P I n č n í r o z p o č t c l vpi 'řcíhj r r l ů
P ř í l o h at:i s k o r . ás e s t a \ .Si lW ( ] o r c l i c . . Z á r ' č r e čťnr č
P ř i l o | t at:i s k o l . áS e s t a \ 'SaW G t l r d i c . . Z i r v ě r e Čú
n rČ ez ta r o k 2 0 l ] ' ' . Č a sItI . . P l r l č n í l . o z p r l Č t c rvr1' rc'lcahj t i
P ř Í l o | rtai :s k o v áS c s t a \ aS W G t l r d i c . . R o z b o t . h o s p o d apř condil co d v č t vaíd r u h t r . '
' l . P ř í j m o v áč á s tr o z p o č t u
P ř Í j t t lt,v- o ř ín c d a ň o v é
p r ' Í j n l-1t'ř í d a2
.l
Ncdaňor'é
příjn; - tř. 2:
P t l l o Ž l <2al I l - P ř í j r n lo c lo b c Ís c l r L r Ž c n { r. 'cShV l I S n a ť t h r a dpLrro r . o z n Í cvh! d a . i Lsip t l j e n r c h
s r c a l i z a csít a r ' b r
P t l l o Ž k a2 l , , 1l - P ř Í j r l l z1 ť r r . t i rklťabr a t l k o v n Í cúh Č t e cvht n č t l lč( ča l ; l ] l t .
5. Výdajová částrozptlčtrr
Vida.jetvoříbčŽrlé
r.!da.ie- tř. .5rozpočtové
s|<|ac1b1
Ť P o l o Ž l i a. i l j 9 - ] \ 4 a t e r i i i Icovl l c i a " j c
. } I ) o I o Ž I .<i ]a' l ] - l ( u r . z o r 'reo z d Í l r ' v ev r d a jí c h
.:. I,oloŽka.5l6l - I)oštor,,né
* P o l o Ž k a5 l 6 3 - S l u Ž b 1p' 'e n č Ž n í cťIrrs t a r ,('půo p l a t k rz'a v c d c n íú č t u )
* P o l o Ž k a5 l 6 6 - l ( o n z t r l t a č npío.r a d e n s kaép r á v r l ís I L r Ž b y '
* P o l o Ž k a .l5ó 9 . N á k u p( ) s t a t l ] íscl h
u Ž e b( s I u Ž b \ ' Z p r adca' t .r ' z d č l a. .d n l i n č
. in.)
.} l)oloŽ|<a
.5l7.l _ I)ohoŠtčnÍ
* P o I o Ž k a. 5| 7 9 - ( J s t a t nníá l < t r p. jr. n .
* P o I t l Ž k a. 5] 8 ] - P o s l < l ' t o v a znaÓ l o l r yv l a s t n ip o k l a d n ě
* P o I o Ž k a. 5 3 6 2- P l a t b yc' l a r taí p o p l a t k ů
S t á t n í n lruo z p o č t u
. : . P o I o Ž I <6aj . 1l - I n v c s t i č nt ría n s | e r or 'b c í r n
ó . F i n a n c o l , á n í f, i n a n č n ír v p o ř á d á n í , p ř c z k u r n h o s p o d a ř e n í
l - i n a n c o v á n í S V H S s e z a c h 1 . ' c e nvoe t ř . 8 r o z p o Č t o v é
skladb-'.
*
P o l o Ž l ' a 8 l l 5 - Z r r r č n aS t a V uk r á t | ( o d o b r . c p
h r o s t ř e d k ůn a b a n k o v n i c h ť r Č t e c h
.l.ato
p o l o Ž | < zaa c h r , c L r jzcl t r č n us t a v t rp r o s t ř c d k ůn i r b a r l k c l v r l í núr Č t u
r l l e z i p o Č á t k e t lar k o t t c e t . n
ú Č c t n í h o o b c l o b í . t z n . v d o b|č. lo' d
2 0 I 2 d o 3 l . l ] . 2 ( ) | 2 . o p r o t r s t a r , Lk t l . l . ] 0 l ] d o š l o
l ' o b d o b í k e s n í Ž c I l sí t a \ , Lp| r o S t ř c d l < nťar ú č t c c h( z c s t r L t č 1z tť. rt s t a t k b
ťar n k o l . n í c hú Č t t i
] . 9 , l 8 . ] . 1 4 . 8I5( Čn a s o L r Č ze ů
t statků
b a n | < o v n Íú
c hČ t vi rc v í Š i| 0 ] . l 7 3 . 0 9 K Č ) .t l p r o t o
Í l n a n c o v á n in a t é t op o I o Ž c ei ' v k a z L r j ez v i ' š e n o Lht o c l n o t u( r o z d Í l2 . 8 ' 1 . í ' 0 7 l . 7 6K Č ) .
P ř í l o h a :t i s | < o vsáe S t a v aS W G o r d i c . . Z á v ě r e č n ý
ú Č ezta r o k 2 0 1 2 . ' č á s tI I I .- F i n a n c o v a n Í
l . i n a n č nl í. v p o ř . á d á n í
K l l n a r l Č n í nvl1L 'rp o ř i i d i i nz aí r o | <
2 0 l ' n e n ío b s a h o l ' ini á p l ň .n e b o t . S V F l Sn e z í s k ať| r Č e - l p
o ro'sěk y ' t n t r t é
prtlstředkr.
Přezku m hrrsprrda
ř.ení
P ř c z | < o u r l á n í h o s p o c l a ř c n í SpVr o| |bSč h lvoc d v o ue t a p i i c hI .) n c l 8 l 0 ' ] 0 | 2 p r o b č h ldoí l Č i
p ř e z | i o u n l á r lki d. y o d b o r| i o I l t r o lar i n t c r n í haou d i t LKr r i r i s k e h oť r ř a d N
rovcdI
u loravskoslez-ské
k rhaoj ev ( ) s t I . a rp' č
přez|<ounlán
í vi běrclr,,i,rn
zpťtsobertt.
1 - á v č r e čpnřic' z k L r r h
n o s p o c l arř leÍb 1 ' Ip r o v e c lned n e 2 ] . b ř e z n a] 0 | ] a b 1l v ; . ' s l o r , ,zcánr c I .
( v i z p ř il o Ž e n ál b t o k o p i e ) :
C . l P ř i p ř e z k o u n t á rhl io s p o d a ř c ndíl c r \2 a \ 3 z á k o n aČ .z l 2 0 l ' 2 0 0S4b . z a r o k ] 0 l 2
.
n c b ) 1 1d l e . . sl 0 o d s t . 3 p í s I na. ) z . j i Š t ě n } ' c h y ' b
n )e'dao s t a t | < )
C . 2 I d c n t i f l k a crci z - i kv y p l ! v a .íjc í c hz e z ' . i i š t ěunvíe d e n i ' c hv e z p r á v ě
o
p ř . ip ř c z k o u m á n í h o s p o d a ř eznaír o l <2 0 l 2 n e b r ' l aZ j i Š t črni az i k a .k t e r áb r ' r n o h I an l í tn e g a t i v n í d o p a c l
n a h t l s p o c - l a ř es tr l' ía z - | o<buc ív b L r d o L r c n o s t i '
7. Lál'ěr
P r o j e d n á v á n í z á v č r e č nÚéčhtouS V I l S . d o b r o v o l n Ó I rsor ' a z | <oub c Í s" e p o d I er \ l 7 . o d s t .1 z ' á k Č
. .
2 . 5 0 , ] i ] 0S0b . .o r o z p o č t o v r cphr a v i d l e c hú z c t r i n Í rcohz p o Č t tvie. z n ě n í p o z d č . j ŠpÍř ccdhp i s ůL r z a r ' . ír r' rá, j á d ř c n Í r n :
a)
. \ ( ) l ! l 1 l ( ! ' \ s1 |t , t , l r l r t i t t í t l t h t l . s p t x l t t i t , t t i t n ' t t I t l h t , : t ' . l | l t r u t l
tlL'ho
- j i'š
rěn\.)C
h
S h r o r n á Ž - d ě n í s t a r o s St ť
V rt l S . d o b r o v o I n é h os v a z k u c l b c í .p r c 1 e c l n a | zoá v ě r e č n ýú Č cSt V I l S z a r o k 2 0 l 2
t l as r , . é t l l
z a s e d á n íd n e . . .. . . . . .. . . . . . . .a :
R N D r . V č r aP a l k o r ' s k i l
P ř c d s e d | < l 'Snvča z | < u
Ltcence DtFB
Y j R G B Z U C / Z U C ( 0 6 0 7 2 a 1/2A 7 A 6 2 0 1 2 )
Slezský vodohospodářskýsvazek
ZAVffiRffiCNVUCET'ZA ROW 2ffi12
,vvarv
(v Kč)
s e s t a v e t t ýk e d n i 2 1 . 0 3 . 2 0 1 3
idenliíikaČní
čis|o
71224530
název
S|ezský vodohospodářský svazek
D r u ž s t e v n í2 9 4
u | l c e .c . p ,
ot)oc
"ru
Třincc
posla
telefon
739 61
SSB321280
íax
e . Í n al
.tÁÁ\|./V
stránky
alena.k|[email protected]'org
l P l n ě n Ír o z p o Č tpuř í 1 m ů
l l p l n l n í r o z p o č 1vuý d a ] ů
l l l F n a n c o v á n í( z a p o 1 e nvíI a s t n Í cÚhs p o r a c i z 1 c hz d r o j Ů )
I V . S t a v y a o b r a t yn a b a n k o v n í c hÚ č l e c h
V ' P e n ě Ž n íf o n d y- r n f o r m a l i v n ě
Vl Majetek
V l l , V y ú č t o v á nf l]n a n č n í cvhz t a h ůk r o z p o č t ů m
k r a j ůo, b c i ' D S o a v n i t ř n ip ř e v o r i y
V l l l ' V y u Č t o v á nf lín a n č n j cvhz t a h úk e s t á t n i m ur o z p o Č t us 't á t n í mÍ o n d ů m
a N a r o d n i t n uf o n d L t
| X Z p r á v a o v ý s | e d k up ř e z k o u m á n íh o s p o d a ř e n i
X F l n a n č nhío s p o d a ř e n zi ř i z e n ý c h p r á v n i c x ý c ho s o b a h o S p o d a ř e n si j e j r c hn r a j e t x e r r l
X l ' o s t a t n id o p l ň u 1 í rciíd a ; e
21 03 2013 /h37n48s
ZpracovónosystÓn]en)UCR(DGoRD]Co.spo/.s r o
slrana 1 / 5
Ltcence DTFB
X C Í ? G B 1 U C/ Ž - U C ( 0 6 c 7 2 021/ 0 7 a 6 2 a?1)
pŘí.ltvtŮ
t' plruĚruí
nozpoČ.ru
7'cxt
sChvé!ený
rozpcčet
Razpočel pa změnách
'SkUIeÓnosl
Daňovépříjrrry
N e d a ň o V ép i í j m y
1 809 000 00
K a p l t á l o v ép ř i 1 m y
P ř | ] a | ét r a n S f e r y
1 687 250,0C
PříjmyceIkem
1 3 66 2 22 0 0 0 0
13 6 6 2 2 2 0 C0 0
1 3 84 3 12 0 0 , 0 0
13 8 3 0 9 4 5 0 , 0 0
Detaihí výplspaloŽekd|edrUhavéhaÍřidénÍ
rozprčtovÓskÍadby
scr,váJený
rozpoČet
Razpačeťpa zménáCh
1 1 8 26 9 16 7
1 1 8 26 9 1 , 6 7
SkuleL"osl
2.1ial
P ř í 1 m yz p o s k y t o V á n Si l u Ž e ba v ý r o b k ů
211
P ř i y a y z v a s t n ič i n n o s t i
2141
P ř l ) m y z ' Ú r o k ů( č á s t )
?14
V ý n o s y z f i n a n Č n i hm
o aJe|ku
L I
P ř i j m y z v | . č i n n . ao t j v o d y p ř e b . o r g ' s p ř í j ' v z t .
1 809 000 00
1 6 8 72 s 0 0 0
Nedaňové přijmy (souÓet za třidtt 2\
36 67
1 1 8 26 9 16 7
1 809 000 00
1 6 8 72 5 0 . 0 0
1 1 8 26 9 1 . 6 7
1 8 0 90 0 0 , 0 0
1 6 8 72 5 0 , 0 0
1 1 8 26 9 1 , 6 7
1 809 000 00
1 809 00rJc0
1 6 8 72 5 C , C 0
1 I82655.t0
1 6 8 72 5 0 , 0 0
1 r82655,0c
36.67
Vlastnípřrjmy(třída1+2+3)
4213
l n v p ř i 1t r a n szf e s t á t n í cího n d ú
4216
421
ost inv přijtransf'ze státn;horozpoÓtu
l0vestrčni
při]até
iransf.odVeř'rúslřÚrovně
1 3 16 4 50 0 0 , 0 0
1 3 16 4 5 0 0 0 , 0 0
42
|nVcstiČni
přijatétransfery
1 3 66 2 2 2 0 0 , 0 0
1 3 66 2 2 2 0 0 , 0 0
13 6 6 2 2 2 0 0 . 0 0
13 6 6 2 2 2 0 0 , 0 0
13 6 6 2 2 2 0 0 , 0 0
1 3 66 2 2 2 0 0 0 0
1 3 84 3 " t2 0 0 , 0 0
1 3 83 0 94 5 0 , 0 0
PřijatétransÍery(součetza třÍdu4)
!ř'j *y_:"-i!:.]tfr 9J 1+2+3+4)
2 1 4 3 . ? - O 1 37 1 1 3 7 m 4 B s
4 917 200,00
Zpracovéno
s.lstémemUc,aoGoRD/Cospo/ s r o
4 9 7 72 0 0 . 0 0
1 1 8 26 9 1 , 6 7
slrana ? / 5
Y ) R G B Z U C / Z U C ( C 6 C 7 ? 0 1/20 7 A 6 2 0 1 2 )
Llcaoce DTFB
plruĚruí
tt^
nozpoqruvÝJnn.lŮ
rozpačet
sChVá!ený
Text
1 8 0 90 0 c , 0 0
BěŽnévýdaje
Kapitálovevýda1e
13 6 6 2 2 2 0 0 0 0
Výdaje ceIkem
1 3 84 3 í 2 0 0 ' 0 0
ro?poČt;'r'e
De,.aní vyp's pa()žek
dtg drÚhcvÉha
|ž:dÓnl
sk!ědD',.
Rozpačet po změnéch
1 8 0 90 0 0 . 0 0
13 94 4 04 5 0 , 0 0
1 4 12 4 94 5 0 , 0 0
skUleČncsr
1 2 C 95 1 34 3
2 8 1 82 5 0 , 0 0
4 027 763,43
Schválený rozpcčát
po změnách
RozpcČet
skL/leČ'o.si
5139
5 , ]3
N á k u pm a t e r i á l]Ui n d en e z a ř a z € n ý
2 000,0c
4 000,00
2 3 5 70 0
N á k u pm a t e r i á l u
2 000,0c
4 C 0 00 c
514?
Kursovérozdí|y
ve výda1ích
? 357.O0
^ , 24C1
514
Urokya ostatnÍ
frnanční
výda1e
5161
S | u Ž b yp o š t
;íA1
q|'l'^',ňóňó'ň..
q1AÁ
K^n7|
5169
N á k u po s t a t n Í csh] U Ž e b
5]6
N á k u ps l u Ž e b
5175
PohoŠtění
1 0 0 0c 0
5 17 9
O s t a t nn' a k u p yI r r d en e z a ' a z e n e
o s i a t nn
i ákupy
1 000 00
'1000,c0
' , ? . 04 1
51
Neinvestiční
nákupy a souvisejícívtj'daje
5362
P l a t b yd a n ia p o p I a t ksůt á | n Í mruo z p o Č t u
536
rozpoČtúm
ost.neinV'transíe
ry ;rnýmveře1ným
Neinv'transferya některéda|šÍpiatby rozp'
2 C00.00
5 500.00
' r 1 7 53 0 0 . 0 0
5 0 0c 0 0c, 0
1 682BOC00
1C00,cc
1200,00
2 20A,]Ct
1 68900000
1 2 00 0 00 0
' 2 00 0 0 , 0 0
120 C0000
B ě ž n év ' ý d a j e ( t ř í d a 5 }
1 809000.00
517
|l^^nI
5 000.00
lstaVJ
nnrlr]ancrÁ
e
nrerlni
1 3 C C0 0 0 , 0 0
c|' rinll
50c 0c0 0c
1 BC6000 00
1 809 000 cc
1 8 0 90 0 0 0 0
2 0 2 00 0
5 446.92
6 0 a2 4 8 ' t A
482 574 C0
1 494 285 A2
'r 441 0tr
210 Oa
1 6 5 ' t, 0 0
1 0 9 84 1 3 4 3
1 1 11 0 0 C 0
1 1 11 0 0 0 0
1111C0tÍJ
120951343
13 9 4 4 0 4 5 0 0 0
13 9 4 4 CÁ 5 0 c C
I n v e s t i č n it r a n s Í e r y
1 3 66 2 22 0 0 . 0 0
r 3 66 2 22 0 0 , 0 0
13 66 2 22 0 0 . 0 0
1 3 94 4 0 4 s 0 0 0
2 8 1 82 5 0 . 0 0
K a p i t á l o v é v t j ' d a j e( s o u č , z a t ř í d u 6 )
13 6 6 2 2 2 0 0 . 0 0
1 3 94 4 0 4 5 0 0 0
;AiB 2sooo
1 3 84 3 1 2 0 0 . 0 0
141 249 450,00
4 027 763,43
634 1
634
l n v e s t r Čt n
r aín s f e royb c i m
OJ
I n Vt f a n s tV e ř r o z p o Č t Ů ŤÚ z e m n ÍÚ r o v n ě
Výdaje celkem (třída5+6)
2 8 1 82 5 0 , 0 0
2 8 1 82 5 0 . 0 0
Sa|do příjmůa výdajů(PřÍjmy.Výdaje)
2 | 0 3 2 0 1 37 h ] 7 n á B s
7'pracovanasysléme'Ť.'
[email protected] GoRDl(--o spoi s / o
slrarla 3 / 5
L I C e n C eD I F S
XCRGBZUC 1 ZUC (A507?A1
? / O7A62C1
2)
Ná.er UaloŽly
sct,,a,e.v,ozp.j,'."t
K r á t k o d o b éf i n a n c o v á r r íz t u z e m s k a
Z m ě n as t a V Uk r á t k o dp r o s | n
ř abank'úČtech(+/.)
rtHnltcoVÁllí (sotrčet
za třidu 8}
týézeÝbankavnIho úČiu
or
3
2 9 4 00 c 0 0 0
2 9 4 00 0 0 , 0 0
P a Č á l e Č n i s t a v k 11
Z á k l a d nbí ě Ž n ýÚ Č eÚt s c
B ě Ž n éú Č ýf o n d ů
USC
B ě Ž n éÚ Č tcye I k e m
T e r mí n o v a nvék | a o yd 1 o u h o d o b é
T e " n i n o v a nVék l a d yk r á | ( o d o D e
Rozpače(
pa ZménéCi,
Cbra!
Kanečny siav h 31 12
sku|ečnosl
2 8 4 5 A 7 17 6
2 845 A7"1
,76
zn)énas|avUbankovniCh
úČ|u
2 948 244,85
1 0 3i 7 3 , 0 S
? u5 a7176
2 948 244,85
1 0 3 ' l7 3 , 0 9
2 845 471 76
y.PENĚŽruí
roruoy
Text
schvá|enýrczpočei
P o Č á t e č nz Í
ůstatek
R02počet pa změné.h
skUieÓnc]sr
P ř i 1 m yc e l k e m
Výdaje ceIkem
Obrat
K o . ' e č r yz j s t a t 9 { ( | o z d . 'r o z p a . , ' - )
Změna stavu
F t n a n c o v á n í. | ř í d aB
v t .M A _ { F T E K
NázeÝ majetkavéno ÚČ!U
p ) č e i e č n Í s ( a v k 11
D|ouhodobý nehmotný majetek
D r o b n ýd l o L r h o d o n
b eý h m o t n m
ý aJetek
ostatnd
Í l o u h o d o bnýc h m o t n m
ý a.jetek
Obrat
2 54 7 2B A 4 t 5
2 5 4 6 2 1 4 65 1
D | o u h o d o b ýh m o t n ý m a j e t e k o d p i s o v a n ý
DroDný
d ] o u h O d o bh ým o t n ým a j e | e k
23 952.00
O p r á v k y k d I o u h o d o b é m un e h m o t n é m um a j e t k u
KaneČnýstav
1 0 6 5 76 4
?5 462 146,51
2 3 9 9 2C 0
op rávkyk d robnernurjlouhodobérnu
nehmotnérn
U maJc{Kt,]
o p r á v k yk o S t a t nm u d l o u h o d o b e mnue h n l o i n e mm
u a]etku
o p r á v k y k d l o u h o d o b é m uh m o t n é m um a j e t k u
o p r á v k yk d r o b n é mdul o u h c d o b é mhum o t n é mm
Ua ] e t K U
V l | . V Y Ú Č T o V ÁFNl N
í .VZTAHK
Ů B g z p o Č r Ů Mx n n . l Ů 'o s c í . o s o n v N t r Ř h JpíŘ ' ' . ' '
pooz,a
Te,t
6341
VYUcToVANí
PoloŽka
15796
4216
15 7 9 6
9 o 10 2
90102
v é f u n ý| o z c o : e !
l n v e s t i Čtnr aí n s f c royb c í r n
te^t
s{Urec'osl
1 3 94 4 o 4 5 0 . 0 0
2 B 1 B2 5 c 0 0
VZTAHŮ KE T. RoZPoČTUS T . F o N D Ů M
Rozpoěeí upr (Ptijmy)
0 5 t a t n i ' n V e s (p i i j a t éi r a n s í ' Z es t á t n i h o r o z p c Č t u
4213
R c ? p c Č e to o z m é r 3 c h
1 3 06 2 22 c O , 0 O
| . v E s t i Č ro i t , a : et - a t r s Í e t7y: S l á l . ' ] | c h
íoí|dJ
Ochrana vod
U FONDU
RaZpoČetupr.
(výda]e)
1 3 15 4 5 0 0 0 0 0
í31 645 000,0.0
4 977 2Q0 C0
0,00
4 977 200,00
0,00
skutečnost(výda]e)
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
v|z pt!|oha Č 1
21 43.2A137h37n11s
Zpracovánosysté[email protected]Ř[email protected] s r o
s t r a n a . t/ 5
Lcence
DTFB
)CÍiCBZ tjC / ZUC |06a72c12/ a7a52o12)
X.F|NANgruí
pnÁvrtlcxÝcH
HospoonŘrruÍ
zŘízEruÝcH
osQB A HoSPoDAŘrruí
s
JEJICH MAJETKEM
ýtz' piiloha Č 2
xl.osrnrruÍ
oopt-Ňu.lÍcj
uonlr
.
'
Podpis-ový
záznamosoby
odpovědrre
za správnost
Úda1Ů
, ,.,,
''
'
I',-.'''rl,'''r'i
'iri!:
-t'
D a n u š eG e r y k o v á
/
,
,,
.!:1l,,1l.7.',
',i,
Mgr. A|ena K|ocová
F ) o d p ' s O Vzya z n a Í ^o nS o b y
o d o o v ě o n ez a s p lá V n o s t
udalu
I '' '
RNDr.Věrap;\sxa,
Podpisový záznam
s t a t U t a r n Í hz áos t t l p c e
2 ,103,20Í3 /h37m.JBs
(
\-/
, /u- ' /t *
Předs.2vazku
/_
ZDra)ovánosyslén]7rÍ)
UCRoGORD/Cospoi s r o
slrana 5 / 5
Ň
ĚŇ
x
B|
Q
>
3 8 8 3 š ň P 3 8 3 Ř 3 t s8 l
3e.
o
3 o š š3- ň, - 3
šťščNšli
,",ě-
š
9o)
N
:-:
c
x x x \.
\
c
t
x
A
5
t)
x-
o
(()
x
.gl
Ě
3533P33383Ýs3Ý
N
e
š
.i
NrOstNr
óš
r
o
;5::3l
N
'_
ol
I
Ii
i
caI
-i
Ól
(ol
l'.l^'- l
c{,
q
c
.vl
c" . l
ol
1)
tr
vl
i
I
I
o
.ó--Il
i
I
I
I
D
tu
c
.q
^'l
0.
aN
o RŇ f g p n '
n
. l c; o! Ý- ěTŇPi;.3; +
xj3=3Pr
b
^-
e
s
NOc).o*i'::::-i-]-
š
-
888i
tr -.o
831
P
cl
a-
I
* .. -l
o
ť.
š
N
x x x X x \
Q g
šť
E='
o
la)
co
c{
C)l
]
N
o
* x oi
š
\tl
I
I
Ó
Í
I
i
I
Sxxxx
O .( ) -
tď
Lo(.
š
.rlm
ž@o)
€
I
b
9^|<ořjl
d
!
ř
8lňr
-
"w|
d:i
N
co
fř
.iř
:
ťU
!=
.l
H ' E9E{ )H
3š8ó ó +
c OF
c)E
í ) NS - 3 3 3' ť
š
n.n.ri.i^^-::::Yg,..
v
Ntr:rlC)er
}9 q)
o
-ň-^/t.
šř'ÍŇŇš
O)r
(") Ý
.-ř
tr
B
o
o
š
r o Ó x X x X; x<xxx x x x ^ x
.i::.
5- X
q, U
!
šsNN
N
3
Ě
ó
.
vÝ
Oo)
ŘH
\É
á,
ř
!n.
Óc:ol
=l
@i
c\t i
cl
BI
wl
g
q:
I
I
x * -i
či
a.
*
j
l
Ý r F ř Ň
*
č
>o
.
t
l
Ni
(E)l
3l
c-tl
co]
388833BSBBSBBB
_s=
L-
OOC,
*l
I
;ixx
F
l
l
ol
.-it
ň
|
\il
šl
o)l
&
iJ
c!1
ri
Ý|
ro
f.-
co
.o
99l
.o|
\.
r]
N
N
N
O)
{
;_
š
::
<:
a
:l
Nl
th
I
c
o
o'
()
O
Ir{
o
o
r{)i
C) Nl
L.] c,]
Ý
N]
(O (Ol
-- (ol
ca cal
- -|
ř
ulŤ
,&š
9
I
..r
F
Ý---
ňóš
-- -i ^
ň
o
C{
-]
!Í
ql
c)
-
o
)
F
!
?
(oa l
I
o
c
I
t\
o
4e
Nl
\o
ař
f\o
\J=
fu.o
O3
.v -r ;\X . >
.J.-i
rvP
.-oYlť:|
NŇgl
:
Nl ,H
/^t Ě:l€
\ { p36ě
sř Ě;
tr
-ň:
;Ó
.=|
i cr =
l ,erl
ar lv- Y
E (i n
r^\Erl'-í!/');l
\*., '9
=
fi"!
u
.jť|
š
.Yl
'!l
\i
2
o
c-crá9=
trl
;l
>|
ť9l
|
,0JI
>l
7t
vl
AI
vt
.oŤl *
f. Y
i Il k
Ú
vl
.U Lt Ir I
j
l'-{^
Ú
.Í!
9
.9Ň
€
s ;:
4.
;
o
c
.řé
t
=
*
$E.:
:;3]š
ř-::
š
.-
;ž:Ěyou
3i5
{ň'
.:J xc
r
3i:a
(u
E
(o
?sžB
._ á- ;l: !: ;*i
c
\ql
,o
P
l
)!t
'ol
'b
> .Il
)t_l
ť|
š
]
)
.o
c
Ll
xl
vl
.9'i
EEžn",ó€*ďó3Ě.řť
Ň:!gsoEsssPs;ss
ŇňňňEE;;6ň35ř
iil E
] J
SsilsššilsililililNE
N N N c.t c't ii Ň Ň Ój Ň
Ň
Ej Ň
o>91
€o]
.; ř]
*,=i
ř'a|
oEl
UJ
o: {
3
;
óO
l.il
o|
N
el
ta
a
(0
.0)
E
Žl
o|
Nl
ol *
al é
t
trI
.=l
)Ll
o
o-
x
l
I
I
ř l
o
I
c
€r
.-t
a
iiťč'iáH
+:HBP 8 ' 9 6 l
3šĚp'Ess*=*Ě;ts; sP!:l: i >o ll
5 ;jl č|
] ' l 5 . ! 1 i { : ' 9 ! ě . 5 , n3 .č
qE.i
ř{.q E;ěEřaÍn' ,3 ď'i 'O|
,6
=o
! q |
l
.f
1o0JŇ*,o.--';j
I
o lI
rřl
t
'(-)
>'H
'=
ojr:!c
'':
ž
.o
-a)
=
o-|ť
'F
B ,bi
(,
;-J
ílJ ol
.oI
(0O
'š ,6
-t
o-
>l
Ž
:
nl
ol
r 9 .q* - o l
>.i
o
Ú i-l
-E o ó
>l
-)
N
LL]I
.^ Yl
E LrJ!
Ý()i
Ňl
€|
NI
ol
(!
EI
'>l
>l
.ťi
>.1 &
El
UJ]
Yi
LlJ I
o|
š
Ť
X
Ň
Ň
cš
N.
o
oc)
o
o
ct
N
o
N
o\o
,F.> o
o
o
a
c
o
N
o
Ň
o
o
(t
.4.
b
tř
š
(l
t
.J
x
c.)
r.-
ř..
N
I
č
!
!t
J
Q1
;
š'
o
q
a
q
..1
o
É
OOI
^^-l
"'i
o
,j
rat
Ý
o
g)
rlt
f
c\
o
a
so
o
CT
rÝ
{t
e
a
Ó
š
E
š
o
ri
L
a
()
O
o
o
o) o)
N
c!
(o
.9
o:
)
lr)
O
o,
rf
c{
E
E
g
Ý
Ý
o
o
p
N
iI
I
+
c
o
qJ
iI
.E
-l
tr
(Ú
c
-l
:-r
,L
0
o
T'
o
.ď]
.ř
.>t
>l
I
c!
\-
{
o
P
:
J
)l o
| -ó
rrl
í-i
rol
,-l
ll|
a
.-l
cl
Zú
Y,n
lJr a
- (,\
'!
^
re,
řr
I
>l
l
.(sl
o
,ú |'2 '.J)
'ý
-1
m
f
r\, u
c
'0)
8 i :-l
tr .oc l
NJ
rrrl
:
ď
|í): l
@
LlJ I
EI
irJI
YtIl
utl
o
P)
s
a
\.-:
j
-..
<<:
"--1
.4,
.(
- ' : . . -_)

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Bystřice

zde ke stažení - Obec Bystřice * Účet23 l (anal.0l00, 0200,0300) ZákladníběŽnýrieet u ČSoB, a.s'.poboČka 4č z ů s t a t ekk3 l . l 2 . 2 0 l 3 č i n í. t 9 0 0 . 4 K a ř i n e c .m ě n aE U R : i ě Ž n ýú č eut Č N B ' p o b o č...

Více

závěrečný účet2.

závěrečný účet2. a skautekcR' 1í oddíiH.J' Nákladyspojenés ěinnostíoddílÚ

Více

Krajský uřad Ústeckého kraje

Krajský uřad Ústeckého kraje hospodaření a nak|ádání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s da|Šími p rostředky ze zahr an.ičíp-os kytn utými n a zaixtaaé m ez n ároo n í ch s m uv' vyÚčtování a vypořádánífinančních v...

Více

Tabulka pro dekódování METAR a TAF + barevný kód

Tabulka pro dekódování METAR a TAF + barevný kód TABULKA PRO DÉKÓDOVÁNÍ ZPRÁVY METAR A TAF, VZORY ZPRÁV O POČASÍ VZOR ZPRÁVY TAF (k vysvětlení dekódování použitého v této tabulce) LKPR 290700Z 290918 15007KT 5000 BR BKN020 BECMG 0911 30015G25KT 9...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného bylo navrŽenov,vvěsitzámět obee o proitájn;illět:hlilpozemkťra připravit nájenrnísnrlollv1'.Ne'ni'ly připomínky,bylo dáno hlasova1. vzneseny žádné Nóvrh usnesení: 7.,.:,'.,::_.!.!.,,,,,,,,',,{,!iřt...

Více

ízení majetku a správa kritickęch aktiv: Teoretická vęchodiska

ízení majetku a správa kritickęch aktiv: Teoretická vęchodiska 1+-' % +K),?'-* )'A0 /'/S )R'2+ "A#Z%?+) /+ ?S-' 1S&)'-*B ?V' .=' &0/-*#%/,=%?+) ? #X1-, Q'A/%*% ,/)'6#%?+/T*% R'V'/S; 4&&') 1+/+6'1'/) =+-*0-"Q' ?V'-*/0 AY.'Z,)T $%A#%2/T ,/(%#1+-' % 1+Q')K"; fZ,7...

Více