MESTSI(Y URAD ROSICE

Komentáře

Transkript

MESTSI(Y URAD ROSICE
v
,
,
v
MESTSI(Y URAD ROSICE
Odbor stavební úřad
Palackého nám.13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice
vÁS
DOPIS lN.:
lE DNE:
C.!.:
MR-S 6789-16-0SU-KI-4
VYŘTlUJE:
TEL.:
Ing. Petr Klíma
546492183
DLE ROZDĚLOVNÍKU
FAX:
!DOS:
[email protected]
6abbzec
DATUM:
18.05.2016
E-MAIL:
L
OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZAHÁJENÍ
E.ON Distribuce,
kterou zastupuje
ÚZEMNÍHO
ŘÍZENÍ
a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice,
Fiera, a.s.,
25166361, Mládežnická
146f1V, 377 01 Jindřichův
Hradec
(dále jen "navrhovatel")
rč
podal dne 12.05.2016 návrh na vydání územního rozhodnutí
Vysoké Popovíce, obnova NN z TS Nekázanec
(č.st.
1040003996,
o umístění stavby:
č.akce 103-312/13)
na pozemku parc. Č. 45, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8,48/9,50,51,53,5411,56,60,65,
67/1, 70, 71/2, 73, 77, 79, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 107, 108, 111, 114, 116/2,
118/1, 120, 123, 127/1, 128, 131, l32, 134, 137, 143, 145, 147, 148, 150, 152, 154, 157, 159, 162, 164,
166,168,173,175,177,179,181,183,185,187,189,192,196,
200, 203, 206, 209, 211, 213, 215, 217,
219,222/1,224/1,22511,225/2,225/3,225/4,225/5,226/1,
226/3, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 230,
232, 234, 235, 236, 238/2, 238/4, 240, 244, 246, 249, 252, 253, 255, 786/2, 819/1, 819/20, 819/21,
819/26,819/29,819/33,819/34,819/40,821/2,821/7,
821/14, 821/16, 821/17, 821/23, 83511,2388/1 v
katastrálním území Vysoké Popovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis záměru:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající sítě NN. Účelem stavby je zabezpečení dodávek elektrické
energie odběratelům v požadované kvalitě a současné zajištění hospodárnosti vynakládaných prostředků.
Ze stávající trafostanice TS Nekázanec, kde bude provedena výměna pojistek, povede nový kabel
do pilíře u domu č.p. 219. Z piliře budou kabely dále vedeny v pozemcích chodníků a zelených ploch
podél jednotlivých domů v řešené oblasti obce. Na nové kabelové rozvody budou napojeny jednotlivá
odběrná místa. Stávající nadzemní vedení včetně podpěrných bodli bude demontováno. Celková délka
trasy kabelů bude 1875 m a bude provedeno 79 hlavních domovních vedení.
Odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c)
zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání a místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení
tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, úřední dny Po a St 8:0011:30, 12:30-17:00 hod., v ostatní dny po telefonické domluvě).
str. 2
Č.j. MR-S 6789-16-0SU-KI-4
Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst.3 správního r-ádu vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Od 20.06.2016
běží lhůta do 24.06 .2016 (včetně) pro seznámení s podklady
rozhodnutí. Po této lhůtě bude rozhodnutí vydáno.
Poučení:
V souladu s § 89 odst. I stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat
podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve výše stanovené
lhůtě, jinak se k nim nepřihliží. V souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu nepřihlíží,
V souladu s § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízeni, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují
rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. V souladu s § 89 odst. 4 stavebního
zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle § 85 odst. 2 písmo c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihliží.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeni až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
(otisk úředního razítka)
Ing. Daša Plucarová
vedoucí odboru
Toto oznámení
V.
r.
musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím
Vyvěšeno dne: ..
ff...~~
..I. p:f6..
•.
ůsobem
- ...
Z verejneno
zpuso
ern umož
umoznujicnn
v
Razítko, podpis orgánu, kte
Sejmuto dne: ...
d ailk ovy.•.přtsrup d ne:
po
/\~"
if' 9'.'.
~
Ý:..f.. •.. /..9...1'. P.
i o//"
(/
yv šeni a sejmutí oznámení a zveřejnění
;
<\@~~;
~
~
Q..
t>
J
O
- O
Jt-s PO~
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 85 odst.
E.ON Distribuce,
zastoupena
CI.S.,
DS)
F. A. Gerstnera 215 J/6, 370 OJ České Budějovice ,
Fiera, a.s., Mládežnická
Obec Vysoké Popovice,
ího zákona (dodejkou,
146/N,
377 01 Jindřichův
664 84 Vysoké Popovice
Hradec
dálkový přístup.
dálkovým přístupem.
Č.j. MR-S 6789- 16-0SU-KI-4
str. 3
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písmo a) stavebního
zákona (veřejnou vyhláškou)
Marek Procházka, Nová ulice 265/68, 66447 Střelice
Markéta Valešová, DiS., Karla IV. 1345,66501
Rosice
Bc. Iva Němcová, Vysoké Popovice 89, 664 84 Vysoké Popovice
Jiří Borek, Vysoké Popovice 59, 664 84 Vysoké Popovice
Karel Borek, Vysoké Popovice 54, 664 84 Vysoké Popovice
Mgr. Lenka Klepáčková, Urbánkova 786/14, 624 00 Brno
Mgr. Kristýna Zýková, Letkovská 549/38a, 326 00 Plzeň
Ondřej Kučera, Vysoké Popovice 209, 664 84 Vysoké Popovice
Alena Kučerová, Vysoké Popovice 209, 664 84 Vysoké Popovice
Tng. Petr Rouchovanský, Vysoké Popovice 218,66484
Vysoké Popovice
Jan Pele, Vysoké Popovice 236, 664 84 Vysoké Popovice
Bohumila Pelcová, Vysoké Popovice 236,66484
Vysoké Popovice
Josef Hájek, Vysoké Popovice 235,66484
Vysoké Popovice
Blažena Hájková, Vysoké Popovice 235, 664 84 Vysoké Popovice
Andrea Hudecová, Vysoké Popovice 21 I, 664 84 Vysoké Popovice
Renata Hudecová, Vysoké Popovice 211,66484
Vysoké Popovice
Milan Hvězda, Vysoké Popovice 217, 664 84 Vysoké Popovice
Jaroslav Fila, Vysoké Popovice 242, 664 84 Vysoké Popovice
Drahomíra Filová, Vysoké Popovice 242, 664 84 Vysoké Popovice
Hana Nejedlá, Lesní 1143,66501
Rosice
Ing. Pavel Fárník, Poznaňská 2448/4,61600
Brno
Ing. Pavel Fá1l1Ík, Novoměstská 1431/47, 621 00 Brno
Josef Drápela, Vysoké Popovice 40,66484
Vysoké Popovice
Jana Šťastná, Vysoké Popovice 101,66484
Vysoké Popovice
Žaneta Benešová, Dolní 27, 664 84 Babice u Rosic
Jana Hudcová, Vysoké Popovice 79, 664 84 Vysoké Popovice
Dan Růžička, Vysoké Popovice 78, 664 84 Vysoké Popovice
Miluše Růžičková, Vysoké Popovice 78, 664 84 Vysoké Popovice
Libor Horák, Vysoké Popovice 75, 664 84 Vysoké Popovice
Eva Horáková, Vysoké Popovice 75, 664 84 Vysoké Popovice
Jiří Němec, Vysoké Popovice 89, 664 84 Vysoké Popovice
Radim Valeš, Janáčkova 585, 665 01 Rosice
Pavel Patočka, Ponětovská 129, 66458 Prace
Miroslav Patočka, Vysoké Popovice 85, 664 84 Vysoké Popovice
Hedvika Čapková, Vysoké Popovice 85, 664 84 Vysoké Popovice
Rostislav Fojtík, Rerychova 1078/12, 635 00 Brno
Ing. Jaroslava Fojtíková, Rerychova 1078/12,63500
Brno
Dalibor Sapík, Vysoké Popovice 25, 664 84 Vysoké Popovice
Jana Sapíková, Vysoké Popovice 25, 664 84 Vysoké Popovice
Monika Lůčná, Vysoké Popovice 172, 664 84 Vysoké Popovice
Stanislav Voneš, Vysoké Popovice 261, 664 84 Vysoké Popovice
Lenka Vonešová, Vysoké Popovíce 261,66484
Vysoké Popovice
Anna Weiglová, Herčíkova 2562/15, 612 00 Brno
Ludmila Hvižďová, čtvrť Sička 422, 664 11 Zbýšov
Eva Pazourková, Blommesteinsingel
5\, 2804 EB Gouda, Nizozemsko
Pavel Kudera, Vysoké Popovice 143,66484
Vysoké Popovice
Antonín Pokorný, Vysoké Popovice 153,66484
Vysoké Popovice
Alena Pokorná, Vysoké Popovice 153,66484
Vysoké Popovice
Petr Hejduk, Pohořice 117,411 19 Martiněves
Margita Csicsóvá, Vysoké Popovice 149,66484
Vysoké Popovice
Jan Michalec, Vysoké Popovice 177,66484
Vysoké Popovice
Eva Michalcová, Vysoké Popovice 177, 664 84 Vysoké Popovice
Tomáš Kříž, Vysoké Popovice 168,66484
Vysoké Popovice
Jaroslava Křížová, Vysoké Popovice 168, 664 84 Vysoké Popovice
Jaroslav Boudný, Vysoké Popovice 168, 664 84 Vysoké Popovice
Jana Boudná, Vysoké Popovice 168, 664 84 Vysoké Popovice
Č.j. MR-S 6789-16-0SU-KI-4
str. 4
Marcela Štěpánková, Vysoké Popovice 220, 664 84 Vysoké Popovice
Jarmila Běšínská, Vysoké Popovice 222, 664 84 Vysoké Popovice
Božena Hájková, Vysoké Popovice 210, 664 84 Vysoké Popovice
Julius Matoušek, Vysoké Popovice 204,66484 Vysoké Popovice
Jana Matoušková, Vysoké Popovice 204, 664 84 Vysoké Popovice
Ing. Miloš Burian, Vysoké Popovice 187,66484 Vysoké Popovice
Vladimír Kovář, Vysoké Popovice 208, 664 84 Vysoké Popovice
Věra Kovářova, Vysoké Popovice 208, 664 84 Vysoké Popovice
Petr Stibor, Vysoké Popovice 31, 664 84 Vysoké Popovice
Božena Stiborová, Vysoké Popovice 238, 664 84 Vysoké Popovice
MiJena Slováková, Bměnská 79, 664 41 Omice
Alice Vaverková, Labská 156/37,62500 Brno
Lukáš Vaverka, Labská 156/37,62500 Brno
Eva Mattyašovská, Vysoké Popovice 219,66484 Vysoké Popovice
Karel Mrkvica, Turgeněvova 1034/2c, 618 00 Brno
Dagmar Mrkvicová, Turgeněvova 1034/2c, 618 00 Brno
Petr Krška, Vysoké Popovice 195, 664 84 Vysoké Popovice
Hana Kršková, Vysoké Popovice 195,66484 Vysoké Popovice
Vladimír Frčmmel, Vysoké Popovice 16,66484 Vysoké Popovice
Marie Hedlová, Vysoké Popovice 190, 664 84 Vysoké Popovice
Stanislav Hedl, Vysoké Popovice 190, 664 84 Vysoké Popovice
Tomáš Říha, Vysoké Popovice 193,66484 Vysoké Popovice
Jaroslav Vognar, Vysoké Popovice 189,66484 Vysoké Popovice
Zdeňka Vognarová, Vysoké Popovice 189,66484 Vysoké Popovice
Oldřich Spor, Vranovská 333/14,61400 Brno
Gracian Tejral, Vysoké Popovice 166,66484 Vysoké Popovice
Mgr. Ludmila Boudná, Březník 185, 675 74 Březník
Ingrid Brůžová, Vysoké Popovice 196, 664 84 Vysoké Popovice
Jiří Brůža, Vysoké Popovice 196, 664 84 Vysoké Popovice
Věra Pokorná, Vysoké Popovice 214, 664 84 Vysoké Popovice
Jiří Pokorný, Vysoké Popovice 214,66484 Vysoké Popovice
Alena Večeřová, Vysoké Popovice 169,66484 Vysoké Popovice
Jana Řezaninová, Vysoké Popovice 140,66484 Vysoké Popovice
Jiří Dobeš, Vysoké Popovice 132, 664 84 Vysoké Popovice
Silvia Dobešová, Vysoké Popovice 132,66484 Vysoké Popovice
Lukáš Trilla, Vysoké Popovice 105,66484 Vysoké Popovice
Ing. Jiří Kopáček, Vysoké Popovice 131, 664 84 Vysoké Popovice
Marie Podušková, Vysoké Popovice 145,66484 Vysoké Popovice
Antonín Filip, Vysoké Popovice 228, 664 84 Vysoké Popovice
Václav Pavlovský, Vysoké Popovice 134,66484 Vysoké Popovice
Helena Pavlovská, Vysoké Popovice 134, 664 84 Vysoké Popovice
Jiří Kopáček, Vysoké Popovice 131,66484 Vysoké Popovice
Jana Kopáčková, Vysoké Popovice 131, 664 84 Vysoké Popovice
PhDr. Marie Kourková, Vysoké Popovice 141, 664 84 Vysoké Popovice
Jarmila Kourková, Vysoké Popovice 141,66484 Vysoké Popovice
Lenka Fišerová, Vysoké Popovice 115, 664 84 Vysoké Popovice
Lenka Fišerová, Vysoké Popovice 115, 664 84 Vysoké Popovice
Květa Bčhmová, Bzenecká 4191/6,62800 Brno
Jan Bohm, Poříčí 804/1 b, 603 00 Brno
"Bc. Michal Grygar. Pikartská 1151/20,71000 Ostrava
Ludmila Coufalová, Holasova 1128/4, 700 30 Ostrava
Pavel Kudera, Vysoké Popovice 143,66484 Vysoké Popovice
Jaroslav Vaverka, Vysoké Popovice 60, 664 84 Vysoké Popovice
Hana Vaverková, Vysoké Popovice 60, 664 84 Vysoké Popovice
Přemysl Staněk, Rerychova 1081/2,63500 Brno
Marcela Hanáková, Vysoké Popovice 95, 664 84 Vysoké Popovice
Svatoslava Polnerová, Slavkovská 861/3, 627 00 Brno
Monika Coupkova, Asamstrasse 12,81541 Můnchen, Spolková republika N
----------------------
str. 5
Č.j. MR-S 6789-16-0SU-KI-4
Mgr. Zdeněk Batelka, Hraničky 94/ I, 664 41 Troubsko
Jaroslav Pašek, Vysoké Popovice 97, 664 84 Vysoké Popovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha
Roman Fila, Vysoké Popovice 247, 66484 Vysoké Popovice
Dušan Hort, K Sokolovně 187, 675 73 Rapotice
Aleš Rosendorf, Vysoké Popovice 275,66484
Vysoké Popovice
Jaroslav Vognar, Vysoké Popovice 189, 664 84 Vysoké Popovice
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Mgr. Miroslav Mynář, Na Pomezí 1361,66484
Rosice
Martin Martyašovský, Vysoké Popovice 219, 664 84 Vysoké Popovice
Ing. Martin Foral, Vysoké Popovice 125,66484
Vysoké Popovice
Marie ForaJová, Vysoké Popovice 125,66484
Vysoké Popovice
Vlasta Utíkalová, ulice Čoupkových 661/ IO, 62400 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
E.ON Česká republika, s. r. o., Rooseveltova 835/8, 669 02 Znojmo
RWE Gasblet, s.r.o., Klišská 940/96, 40001 Ústí nad Labem,
zastoupena RWE Distribučni služby, Plynárenská 499/t, 657 02 Brno
Svazek vodovodů a kanalizací lvančice, Kounická 1598/78,66491
Ivančice
Dotčené správní úřady (DS)
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Ostatní
VODÁRENSKÁ AKCrOV Á SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
82011 56, 638 00 Brno
Obdrží se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:
MěÚ Rosice, Odbor kancelář starosty, Palackého
--
--
------
nám. 13, 665 01 Rosice
-
--------

Podobné dokumenty

městský úřad rosice

městský úřad rosice Ondrůjová, Marcela Hanáková, Pavel Kudera, Hana Vaverková, Jaroslav Vaverka, Marie Podušková, Josef Drápela, Libor Horák, Eva Horáková, Bc. lva Němcová, Markéta Valešová, Monika Lůčná, Anna Weiglov...

Více

městský úřad rosice

městský úřad rosice pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástup...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení podle ustanovení § 104 odst. 2 písmo c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslu...

Více

Stanovení DZ

Stanovení DZ 2.) Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní zna...

Více

zde

zde Obecni uiad hlirosovice

Více

MESTSKY URAD ROSICE

MESTSKY URAD ROSICE a.s., jako stavebník a obec Vysoké Popovice, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, - v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona je účastníkem územního řízení Ředitelství silnic a dáln...

Více