FUJI_TP_ S5000

Komentáře

Transkript

FUJI_TP_ S5000
Efektivní obrazové rozli‰ení
CCD snímaã
Rozli‰ení snímkÛ
Formát záznamu
Záznamové médium
Poãet snímkÛ / Video
Poãet zazn. bodÛ
2816
x 2120
3,1 milionÛ bodÛ
1/2,7” Super CCD HR
celkov˘ poãet bodÛ: 3,14 millionÛ bodÛ
Obrázky: 2816 x 2120 (6,0 million) / 2048 x 1536 /
1600 x 1200 / 1280 x 960
Videozáznam: 320 x 240 bodÛ, 30 snímkÛ/sec. se zvukem
Obrázky: CCD–RAW / JPEG (Exif Ver 2.2)
Videozáznam: AVI (Motion JPEG)
(DPOF – kompatibilní)
xD–Picture CardTM (16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB)
2816
x 2120
(6,0 M)
2048
x 1536
(3,2 M)
1600
x 1200
(1,9 M)
1280
x 960
(1,2 M)
Kvalita
RAW
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
Velikost souboru cca 6,7 MB cca 1,5 MB cca 780 KB cca 630 KB cca 470 KB
16 MB
2
10
19
25
33
32 MB
4
21
40
50
68
64 MB
9
43
81
101
137
128 MB
18
86
162
204
275
256 MB
37
173
325
409
550
512 MB
75
347
651
818
1 101
Objektiv
Ohnisková vzdálenost
Zaostfiování
Rozsah zaostfiení
Rychlost závûrky
Svûtelnost
Citlivost
Mûfiení svûtla
Expoziãní módy
VyvaÏování bílé
Hledáãek
LCD monitor
Blesk
ReÏimy blesku:
Samospou‰È
Video v˘stup
Rozhraní
Napájení
Rozmûry
Hmotnost
âas
videozáznamu
QVGA (30fps)
Cca 26 sec.
Cca 54 sec.
Cca 109 sec.
Cca 219 sec.
Cca 7,3 min.
Cca 14,6 min.
Fujinon 10x optick˘ zoom
37 – 370 mm pro 35 mm fotoaparát
Na stfied, zónové, manuální ostfiení, pfiisvûtlovací paprsek
Normál: ‰irokoúhl˘: 90 cm aÏ nekoneãno
teleobjektiv: 2,0 m aÏ nekoneãno
Makro: ‰irokoúhl˘: cca 0,1 m – 2,0 m
teleobjektiv: cca 0,9 m – 2,0 m
Auto / Manuální: 2 sec. – 1/2000 sec.
f2,8 – f8 10 krokÛ pfii 1/3EV Manuální / Auto
Auto:
Ekvivalentní pfii ISO 160 – 200 (vypnut˘ blesk)
Ekvivalentní pfii ISO 200 – 400 (zapnut˘ blesk)
Manuální: ISO 200 / 400 / 800
(fixní rozli‰ení pfii 1 M pro snímání pfii ISO 800)
64-zónové mûfiení TTL bodové, prÛmûrné
Automatické programy s prioritou clony nebo ãasu, manuál
Auto
Manuální (denní, pod mrakem, záfiivka denní, záfiivka teplé
svûtlo, záfiivka studené svûtlo, Ïárovka)
elektronick˘ hledáãek 0,3” 110 000 bodÛ
1,5” nízkoteplotní polykrystalick˘ kfiemíkov˘
TFT (114 000 bodÛ)
Automatick˘ blesk fiízen˘ senzorem
Dosahy blesku: ‰irokoúhl˘: 0,3 m – 6,0 m
teleobjektiv: 0,8 m – 5,5 m
Auto, redukce ãerven˘ch oãí, nucen˘ blesk, potlaãen˘ blesk,
pomalá synchronizace, redukce ãerven˘ch oãí s pomalou
synchronizací
cca 10 sec.
NTSC / PAL
USB & A/V, vstup pro napájeã
4 x AA alkalické baterie / Ni-MH nabíjecí baterie nebo AC
napájecí adaptér
112,7 (·) x 81,1 (V) x 79,3 (H) mm
cca 337g (bez baterií a pamûÈové karty)
Digitální zoom
ReÏim snímání
Snímky v sérii
Barevné reÏimy
Video
Zvuková poznámka
ProhlíÏení záznamu
Základní pfiíslu‰enství
2,2x (1280 x 960 bodÛ), 1,8x (1600 x 1200 bodÛ),
1,4x (2048 x 1536 bodÛ)
Auto, pozice scény (portrét, krajina, sport, noãní scéna)
– TOP 5 (5 snímkÛ/sec. rovnomûrnû pfii pfiidrÏení spou‰tû)
– FINAL 5 (5 snímkÛ/sec. posledních 5 snímkÛ pfied
uvolnûním spou‰tû)
– Long period (max. 40 snímkÛ rychlostí 0,6 snímkÛ/sec.)
âernobíl˘/ Diapozitiv / Standard
320 x 240 bodÛ: 30 snímkÛ/sec. s monofonním zvukem,
AVI formát (Motion JPEG)
AÏ do 30 sec.WAV format
ProhlíÏení po snímcích s moÏností aÏ 18x zvût‰ení nebo
9 snímkÛ na displeji
16 MB xD-Picture CardTM
4x AA alkalické baterie
Popruh na rameno
USB kabel (Mini-B)
A/V kabel pro FinePix S5000
MezikrouÏek pro filtry (AR-FX5)
Kryt objektivu
CD–ROM
• USB driver
• FinePix Viewer
• ImageMixer VCD for FinePix
• RAW File Converter LE
FUJIFILM CZ, s.r.o., U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3 – Žizkov, Tel.: +420 234 703 411, Fax: +420 234 703 489, E-mail: [email protected]
pobočka Brno: FUJIFILM CZ, s.r.o., Veveří 102, 616 00 Brno, Tel.: +420 541 211 139, Fax: +420 541 236 545, E-mail: [email protected]
pobočka Ostrava: FUJIFILM CZ, s.r.o., Hladnovská 1944, 710 02 Slezská Ostrava, Tel.: +420 596 247 263, Fax: +420 596 247 265, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Leták - OmniPCX 4400 - AmiCom Teplice, sro

Leták - OmniPCX 4400 - AmiCom Teplice, sro To v‰e díky ‰irokému spektru sluÏeb a fie‰ení, ABC se zabezpeãením proti chybovosti které vycházejí vstfiíc v‰em podnikov˘m poÏavychází z QSIG, plnû podporuje pokroãilé davkÛm. Spoleãnost Alcatel tyt...

Více

představte si čistou vizuální krásu

představte si čistou vizuální krásu Po připojení externího blesku přes konektor X Synchro bude záblesk synchronizovaný s časem závěrky, aby snímek byl čistý a zřetelný nezávisle na podmínkách, ve kterých byl pořízen.

Více

MENIN_kveten 2015

MENIN_kveten 2015 Jonas vyrÛstá v idylickém svûtû, kde existuje pouze ‰tûstí. Lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem svûta je jednotvárnost: stejné domovy, stejné obleãení, stejné rodiny. N...

Více

program KINO MĚNÍN – prosinec

program KINO MĚNÍN – prosinec Tim je nesmûl˘ jednadvacetilet˘ Brit, kter˘ má starostlivou matku, potrhlou sestru, úÏasného otce a Ïádnou holku. To se má brzy zmûnit, jelikoÏ Tim právû dozrál do vûku, kdy mu tatínek prozradí rod...

Více

list of previous concerts in pdf

list of previous concerts in pdf 26.6. festival Hrad Pecka, CZ 24.6. Mezinárodní festival divadla europských regionů, Hradec Králové, CZ 19.6. Slavnosti Nova Civitas,Nové Město na Moravě, CZ 19.6. Městské slavnosti, Jihlava, CZ 11...

Více

01.Eldacon-CZ 4.0

01.Eldacon-CZ 4.0 5LF 913 0-2A bez svorek 5LF 913 1-2A se svorkami1) Baldach˘n bíl˘ 5LF 913 0-2 bez svorek 5LF 913 1-2 se svorkami1) Pfiívod s transparentní izolací 2) 5LF 900 0-1L 3 x 0,75 mm2, d = 750 mm 5LF 900 0-...

Více

Výroční zpráva za fiskální rok 2006

Výroční zpráva za fiskální rok 2006 je mi opûtovnû ctí, Ïe mám tu moÏnost se s Vámi podûlit o informace t˘kající se na‰í spoleãnosti. Jsem poctûn o to víc, Ïe máme za sebou v mnoha ohledech jeden z nejúspû‰nûj‰ích rokÛ v na‰í krátké,...

Více

2 - AQT.sk

2 - AQT.sk 10. Nastavení citlivosti filmu .............21 11. Osvûtlení LCD panelu.................21 12. Pomocn˘ paprsek AF .................22 Automatick˘ návrat na implicitní nastavení .......................

Více

2 Kliknûte na tlaãítko [OK].

2 Kliknûte na tlaãítko [OK]. Windows XP: PoÏadováno min. 256 MB Windows Me, 2000, 98 SE: PoÏadováno min. 128 MB

Více