č esk é komp le tó riu m

Komentáře

Transkript

č esk é komp le tó riu m
(„Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova tvého
v pokoji“)
Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum
verbum tuum in pace, Domine.
Píseň Nunc dimittis (Taizé)
Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám
dá všemohúci Pán.
Amen.
Prosba o požehnání
Všemohoucí Bože, ty jsi přivedl tento den ke svému konci.
Prosíme tě: zůstaň s námi a chraň nás v mlčenlivých
hodinách noci, abychom unaveni z neklidu tohoto pomíjivého
světa odpočinuli v tvém pokoji.
Amen.
Závěrečná modlitba
Modlitba Páně
Po každé prosbě se připojujeme slovy Kyrie, eleison.
Prosby (přímluvy)
ako bola na počiatku i teraz i vždycky * i na
veky vekov. Amen.
Δ Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
církevní sbor Brno, A. D. MMXII.
v České republice,
Evangelická církev augsburského vyznání
Slovensko–české kompletórium
Česko–slovenský kompletář
Úvodní čtení
Buďte rozvážni, bdejte!
Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho
by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere. [1Pt 5:8-9a]
Ty však, Pane, zmiluj sa nad nami.
Confiteor – vyznání vin
Svatý a milostivý Bože,
(všichni:) vyznávám, že jsem tento den proti Tobě
zhřešil(a).
Některé ze svých hříchů znám:
myšlenky, slova i skutky, za které se stydím.
Jiné jsou však známy jen Tobě.
Ve jménu Ježíše Krista prosím o odpuštění.
Vysvoboď mne a obnov,
abych mohl(a) odpočinout v pokoji.
Ž 134
1. Dobrořečte Hospodinu, * všichni Hospodinovi
služebníci,
2. ktorí stojíte po nociach * v dome
Hospodinovom.
3. Pozvedejte ruce ke svatyni, * dobrořečte
Hospodinu!
4. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, * ktorý
učinil nebo i zem!
Δ Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
ako bola na počiatku i teraz i vždycky * i na
veky vekov. Amen.
Píseň Laudate omnes gentes (Taizé)
|: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. :|
(„Chvalte, všechny národy, chvalte Pána!“)
Krátké čtení
Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej,
Hospodine, pro své jméno. Mnohokráte jsme se odvrátili,
hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase
soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží
jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který
není s to spasit? Ty jsi Hospodine, uprostřed nás a nazývají
nás tvým jménem. Nezříkej se nás! [Jer 14:7-9]
Píseň In manus tuas, Pater (Taizé)
|: In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum :|
(„Do rukou tvých, Otče, poroučím ducha svého“)
Nunc dimittis (Simeonův chvalozpěv)
1. Teraz prepúšťaš, svojho služobníka, Pane, * podľa
svojho slova v pokoji,
2. neboť mé oči viděly tvé spasení, * které jsi
připravil přede všemi národy,
3. ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom * a oslávi
Tvoj ľud izraelský.