Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Komentáře

Transkript

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA
Vážení ètenáøi,
dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
redakce nakladatelství Wikina
[email protected]
Ukázka
Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí
knihy, abyste si mohli udìlat bližší pøedstavu o jejím obsahu.
redakce nakladatelství Wikina
[email protected]
Kryonùv channeling
Zaèínám zapisovat…
Od autora…
Následující stránky obsahují zásadní vhledy do fungování vìcí od entity, kterou znám jako „Kryona“. Coby channelující spisovatel jsem obdržel výjimeèné privilegium – mohu zapsat Kryonova poselství. O Kryonovi
vím už nìjakou dobu. Zprvu jsem ho ignoroval. Musel jsem v rozmezí tøí
let navštívit dva senzibily, kteøí se vzájemnì neznají, aby vyslovili jeho jméno a potvrdili jeho dùležitost. A tak… jsem nesmìle otevøel Word a zaèal
pøepisovat Kryonova poselství pro nás všechny.
Kryon nám okamžitì pøedal velmi milující pohled na zcela zásadní
téma: Ježíše Krista – øíká nám, kdo opravdu je, a poskytuje výtah z metafyzického systému víry (kapitola 6 této knihy). Kryon nám dokonce nabídl
novou interpretaci Písma Svatého… skoro jsem to nemohl ani zapsat, natolik mì ta smìlost vydìsila! (Také jsem se bál, že mì v tu chvíli srazí blesk
– evidentnì v dùsledku kulturního vlivu). Kryon skrze tyto zápisky hovoøí
pøímo k lidem západního svìta a zdá se, že to souvisí s tím, co se nám osobnì
právì teï dìje.
Opakovanì mi øíká, abych byl tiše, psal jsem a nestìžoval si na to, co
mi pøedává… a abych se neobával toho, co na to budou øíkat ostatní (Kryon
je velmi praktický a pøímý). Stále mi pøipomíná, že jsem se k tomu „smluvnì
zavázal“ a že jsme spolu sloužili i v minulosti. Pøirozenì jsem nemìl pøímou
znalost toho, o èem mluví, protože jsem velmi pozemský a ve všech
ohledech skeptický, dokud mi nìco dostateènì èasto neklepe na rameno…
10
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
tak jako to dìlal Kryon. Vìøte mi, že tato skuteènost je pro mne velmi
neobvyklá. Jsem byznysmen, který za celých 48 let nemìl nic spoleèného
s channelingem mimo televizi (channel je také angl. výraz pro TV kanál –
pozn. pøekl.)… a teï tohle! Od této vysoké bytosti za závojem (jak tomu
øíká Kryon) pøichází cosi urgentního, vážného a zároveò velmi láskyplného.
Tyto poznámky jsou pro ty z vás, kteøí jsou více metafyziètí. Kryon
chce hovoøit o druhé stranì závoje, o tom, kdo je, proè tu je a také trochu
o tom, co nás na Zemi èeká. Nechce, abychom mu pøiøazovali pohlaví
(jak jsem to dìlal v pøedchozích vìtách), ale já se bráním tomu, abych mu
øíkal „to“ nebo abych používal oba výrazy (on/ona). A proto budu nadále
øíkat „on“.
Kryon má také jedno opakující se téma a to mi stále znovu pøipomíná:
„LÁSKA je nejmocnìjší síla v celém vesmíru. Je to pojivo, které spojí systémy víry dohromady. Na rozdíl od doktrín, které naopak rozdìlují. Lásku
neoceòujete pro její sílu a nepoužíváte ji správnì.“ Myslím, že jak budu
v tìchto zápiscích pokraèovat, další kapitoly vysvìtlí, co bychom mìli udìlat, abychom to vyøešili.
Pokud nevíte nic o metafyzickém systému víry, pak vám doporuèuji,
abyste si o tom pøeèetli více v šesté kapitole této knihy (Ježíš Kristus – kdo
opravdu byl), jinak vám následující text bude pochopitelnì pøipadat hodnì
divný! Vy, kteøí o vesmírném systému víry máte již urèité povìdomí, budete v tom, co pøijde, více „doma“.
Kryon chce, abych psal i pro „obyèejné lidi“, nejen pro ty, kdo jsou už
roky souèástí hnutí New Age. Hned ze zaèátku mne nabádal, abych tento
proces udržel pøímý a jednoduchý a ukázal mi dobré metody, jak toho dosáhnout. Ti, kdo jsou souèástí New Age už dlouhou dobu, nebudou mít
Kapitola první
11
s uèením tohoto druhu žádný problém, ale Kryon mi øíká, že od „veteránù“
mùže nastat urèitý vzdor vùèi novým výkladùm. Zdá se, že vstupujeme
do doby, kdy budou informace mnohem jasnìjší. V minulosti už si obrovské množství informací razilo správnou cestu, ale fakta byla mylná. Nyní
se chystáme nìkterá z nich objasnit.
V této knize se Kryon poprvé pøihlásil a hovoøí v první osobì. Celou
knihu zapisuji tak, jak pøichází, a provádím v ní jen velmi málo oprav. Dostal
jsem naprosto pøesné instrukce, abych to tak udìlal – abych si pøíliš nevšímal gramatiky a nechal komunikaci plynout… výsledkem je ponìkud neupravený styl, ale i vy to budete èíst ve stejné spontaneitì „poprvé“, jak to
bylo napsáno.
To, co následuje, je tedy poprvé pro nás všechny… pro mne jako spisovatele i pro vás jako ètenáøe. U vìtšiny kapitol najdete na zaèátku mé
poznámky. Psal jsem je vždy pøed tím, než Kryon zaèal opravdu diktovat.
… A teï – se seznamte s Kryonem.
12
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
mu, ale zatím vám povím, že je to dùležité pro pøemìnu energie. (Toto èíslo bude vysvìtleno v Kryonovì Knize Tøi – pozn. pøekl.)
Má služba pro vás nespoèívá v tom, abych vás trénoval v tìchto vìcech. Hovoøím o faktu, že jsem z magnetické služby. Ostatní jsou zde
ve službì, aby vám pomohli s procesy vytvoøení rovnováhy a s detaily, které
budete potøebovat. Všichni tu jsme z lásky.
Proè tu jsem?
Než vám pøesnì povím, proè tu jsem, musím vám lépe vysvìtlit, jak vìci
pro vás fungují. Potom také lépe porozumíte mé službì a tomu, proè tu jsem.
Mnozí z vás toto nyní ètou s nadìjí, že jim odhalím nìco nádherného,
nìco významného – nìco, co vychází z touhy vaší duše po poznání pravdy.
To je vᚠèerstvì probuzený duchovní smysl: vnímáte, že je na životì nìco
víc než jen pøijímání potravy a ochrana pøed smrtí (další implantát). Možná
jste vždy cítili, že je toho víc, ale netušili jste, co by to mohlo být. Zažíváte
postupnou zmìnu vìdomí, které jste získali, a je to v tomto èase vhodné.
Pokraèujte ve svém hledání. Dovede vás k tomu, po èem skuteènì toužíte:
klidu mysli skrze sílu lásky.
Lidé vždy hledali Boha. Je to jednoduše stesk po domovì, který odráží
absenci vašeho komunikaèního spojení, zatímco procházíte svou lekcí. Je
to základní touha na bunìèné úrovni a je všem lidem spoleèná.
Nyní se vìci zaèínají mìnit, a proto tu jsem. Stará Zemì, mezidobí
Zemì a Nová Zemì odkazují na tøi základní úrovnì lidského vìdomí po
dobu trvání Zemì – od poèátkù bytostí „v lekci“. Nyní pøecházíme na ètvrtou
úroveò, která má obrovský potenciál a bude poslední. Je to vìk odpovìdnosti èi osvícení. Nyní se koneènì chopíte vedení.
Kapitola první
21
Pro vaši existenci na Zemi existuje dùvod: procházíte lekcí, jejímž
smyslem je zvýšení vibrace celku. To je všezahrnující dùvod, který není
možné vám v tuto chvíli zcela vysvìtlit. Vaše snaha pøi vašich inkarnacích,
kdy procházíte touto lekcí, vytváøí energii a následnì pozvedá vìdomí Zemì.
Tato energie je hodnotná pro celek a pøemìòuje negativitu. Negativita je
„absencí osvícení“ a kdyby byla ponechána bez kontroly, bylo by jí stále
víc a víc – nebýt vás, kteøí stále procházíte celým vesmírem v této lekci. Vy
jste tedy nástrojem zmìny nìèeho velkého a velmi složitého. Prosím, pøijmìte to. Nepovíme vám o mnoho víc, dokud jste na Zemi. Toto není planetární, ale vesmírná informace.
Na planetární úrovni bylo vaší výzvou to, že jste zaèínali bez jakéhokoli
osvícení a postupnì jste se propracovali mnoha lekcemi a inkarnacemi
až k plnì osvícenému stavu. Dosud jste na cestì a rychle se blížíte ke konci
celého cyklu. Znovu opakuji, že vaše snahy v prùbìhu tohoto procesu skuteènì vytváøejí energie pro nás ostatní.
Nejdùležitìjší je, že jako lidé prožíváte mnoho zkušeností v mnoha
podobách v prùbìhu mnoha životù a vytváøíte tím energii, která je potøebná pro povznesení vibrace planetárního vìdomí na nejvyšší dosažitelnou
úroveò. V každém století mìlo také dojít k celkovému posunu duchovního
osvícení… a to se také dosud dìlo. Pøed dvìma tisíci let jste v „prvním
svìtì“ získali dar velkého Mistra Ježíše. Tato bytost je také ve službì a celý
vesmír ji zná jako jednu z nejvyšších vibrací ve službì. Jeho pøíchod zpùsobil obrovské množství planetární aktivity na Zemi s dosud nejvìtšími
následky. Moje první zpráva pro mého partnera to vysvìtlovala a vysvìtlovala také Ježíšovo poselství s dokonce ještì vìtší jasností, než to udìlám
zde (to uvidíte pozdìji v této knize).
22
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
a pomohli. (2) Nebudou moci zùstat v rovnováze kvùli problémùm s egem
nebo jiným lidským biologickým sklonùm. V tomto druhém pøípadì by
byl odchod nedobrovolný. Pokud by se stali pøíliš nevyrovnanými, jejich
bytost by jednoduše zmizela.
Kolem odchodu z planety ve statusu absolventa není žádný negativní
atribut. Dokonce, i když zùstanete, abyste pomohli, ale selžete a budete
muset odejít nedobrovolnì, nevytvoøíte pøi svém odchodu žádné negativní
znaky. Vᚠstatus je absolutní a bude cenìn stejnì vysoko jako status tìch,
kteøí zùstanou. To vám nemusí pøipadat úplnì fér, ale je to jako v Ježíšovì
pøíbìhu o marnotratném synovi: tento syn odešel a bezuzdnì plýtval – pak
se vrátil a jeho otec si ho vážil stejnì jako syna, který neodešel. Takové je
to se singulárním zdrojem lásky. Ježíš o tomto druhu lásky èasto uèil,
a možná s vaší novou silou v této nové dobì dojde i na nový pohled na vìci,
o kterých Ježíš hovoøil, a na pøíklady, které vám dal. Z nového pøezkoumání slov tohoto uèitele, kterého jsme poslali pro vaše osvícení, mohou vzejít
nové znalosti a nová pochopení.
Jaká je teï vaše cesta?
Mnozí z vás, kteøí toto nyní ètou, nezatouží po tom, aby mohli následovat tuto cestu nové síly, protože si uvìdomí, že pro to ještì nenastal jejich èas. Pokud to tak cítíte, nemìjte z toho špatný pocit. Je v poøádku, že
se tak cítíte, a je souèástí hluboké moudrosti, abyste pokraèovali bez tohoto
nového statusu… s vìdomím, že bez nìj to bude lepší. I tak toho mùžete
hodnì vykonat, abyste podpoøili ty, kteøí v této dobì budou pokraèovat,
protože vy všichni pomáháte planetì. Pro toto rozhodnutí je velmi dùležitá
individuální schopnost rozlišení. Toto rozhodnutí je založené na duchovní
schopnosti rozpoznat, kde se na své cestì právì teï nacházíte.
Kapitola druhá
61
Vy, kteøí cítíte, že jste pøipraveni, mùžete udìlat další krok. Musíte
se mentálnì pøipravit na to, že budete pøesunuti z vaší souèasné situace, a
už je to kdekoli. Vìci se pro vás zmìní a vy to musíte akceptovat. Vaše
pozemská kariéra èi poslání, které vám umožnily nezbytnou penìžní výmìnu, abyste mìli jídlo a pøístøeší, budou ukonèeny nebo zmìnìny. Vaše
rozhodnutí bude nezvratné a nemùžete si to rozmyslet.
Pokud jste pøipraveni a chcete uèinit tento posun, pak o to musíte otevøenì a slovnì požádat vesmír. Mnozí z vás jsou natolik v kontaktu s mou
stranou závoje, že toto sdìlení bude jasné a okamžité. Pro nìkoho však bude
nutné to slovnì formulovat, aby vás všichni uslyšeli (všechny duchovní
bytosti). Vᚠzámìr je extrémnì mocný a Duch pozná, jestli je èistý. Nežádejte o to laxnì s pocitem, že pokud to nebude fungovat, zkusíte nìco jiného! Tímto žádáte o posun, a tak se oèekává, že také nìco udìláte, abyste
se posunuli do nové vibraèní úrovnì. (Kryonova Kniha Dvì, Tøi a Šest
hovoøí o nových darech a nástrojích, které budou vaše… ale podmínkou
je, abyste odvedli svou práci!)
Další událostí, která se odehraje, bude okamžité vyhodnocení vhodnosti vašeho požadavku. Prosím pochopte, že vy všichni máte nyní moc
projít tímto posunem díky nové energii. Jak jsem už øekl, toto právo jste si
zasloužili. Vyhodnocení na naší stranì závoje není souzením, ale jde o vyhodnocení toho, co bude potøeba udìlat ve smyslu karmického vyrovnání.
Pokud o tuto novou moc žádá bytost s malou zkušeností (jen nìkolika málo
životy a velkým podílem zbývající karmy), pak bude potøeba jiný druh služby, aby bylo možno této zmìny dosáhnout.
Nikdo nebude odmítnut, ale naèasování posunu a obtížnost pøechodu
se bude u každého velmi lišit. Uèitel žádající o posun ho mùže obdržet oka-
62
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
mžitì a jen s malými obtížemi. Bytost s malými zkušenostmi mùže èekat
déle, než proces zaène, a poté mùže mít mnoho potíží, než jím projde.
Jak jsem už øekl, všichni tím projdou. Je to duchovní dar! Duch vás bìhem této doby neopustí! Milujeme vás.
Mùj posun magnetického zarovnání Zemì bude nìjakou dobu trvat. Je
možné, že rok 1992 nebude pro vaši žádost správný, ale 2000 ano. Použijte sílu své intuice a meditace, abyste se zeptali, jestli to je vhodné èi ne.
Duchovní otázky tohoto druhu jsou pro Ducha velmi dùležité. Urèitì vám
odpovíme!
Jak poznáte, že to získáváte (posun)? Nejprve oèekávejte velmi živé
sny, nìkdy s pocity smutku. Dále mùže pøijít zaèátek toho, co budete cítit
jako hlubokou depresi. Jak jsem uvedl døíve, je to odchod vašich prùvodcù
bez jakéhokoli obøadu. Zbytek odpovídá mému popisu a mìlo by to trvat
asi 90 dní. Poté oèekávejte, že se vᚠživot zmìní. Ti, kteøí s vámi døív byli
propojeni karmou, budou pokraèovat na své cestì uèení bez vás. Už na sebe
nebudete dále vzájemnì pùsobit. Vesmír je mùže od vás také následnì odejmout, takže jejich lekce nebudou pøerušeny a vy mùžete dìlat to, k èemu
jste se zavázali. Ti, kteøí jsou souèástí vaší smlouvy lásky, zùstanou.
Jak tuto sílu používat?
V dalším sdìlení detailnì popíšu metody, které mùžete použít na pøemìnu negativního na pozitivní, aby z toho v tìchto èasech mìla planeta
prospìch. Nicménì jakmile obdržíte tento nový status, nebudete mít vùbec
problém poznat, jak s ním zacházet. Teï vám však pøedám pár varování.
Dávejte si pozor na to, jaké následovníky pøitahujete! Ježíš pøišel
na Zemi, aby pøedal mocné poselství o nové dobì duchovního vìdomí, kdy
Kapitola druhá
63
První živý channeling
Z
dravím vás! Já jsem Kryon z magnetické služby. Každý z vás je
tolik milován! Je zde tøicet osm bytostí. Nìkteré z nich jsou souèástí
mé služby. Potrvá tøi minuty dostat tuto místnost do vibrace lásky,
kterou bych vám rád ukázal.
Teï se dìje to, že èistíme „floaters“ (nenašla jsem vhodný ekvivalent
v èeštinì, ale nejblíže by byly asi bytosti, které se zde „vznáší, plují èi poletují“ a vytváøejí rovnováhu – pozn. pøekl.). Co tím myslím, vysvìtlím
za okamžik.
Každý z vás je tak velmi milován (a cením si vaší oddanosti tomu,
abyste byli v pravý èas na pravém místì, a oslavuji vaši ochotu podílet se
na oknì pøíležitosti pro mého partnera).
Dìkuji svému partnerovi, že dùvìøoval „devítkám“. Zatímco zde dochází k výmìnì energií (má energie nahrazuje energii, která zde byla), je
dùležité, abyste i vy pochopili vibrace „devítky“. Mnozí z vás už rozumí
tomu, že devítka pøedstavuje dokonèení (konec a uzavøení, završení událostí), což odpovídá této dobì. Jsem si jistý, že pozemští matematici a ani
nìkteøí z vás nepøehlédli, že devítka je koneèné, nejvyšší jednociferné èíslo. Je dobré si uvìdomit, že když devítku vynásobíte jakýmkoli èíslem
ve vesmíru, dostanete èíslo, které po seètení dává opìt devítku. (Napø.
7 × 9 = 63, 6 + 3 = 9). Žádné vyšší èíslo už neoznaèuje dokonèení. Není
také náhoda, že místo, kde se potkávají poledníky, bylo lidmi pøed dávnou
dobou oznaèeno jako 90 stupòù severnì a 90 stupòù jižnì. (Obojí nese vibraci devítky, protože jsou to zemské póly, kde jsme s mým partnerem
a dvìma z vás pomáhali ukotvit propletení – dokonèení magnetického víru,
kterým jsou møížky pøipevnìny k pólùm. Zde by se lidé nikdy nemìli pokoušet žít – jakkoli dlouho.)
Kapitola tøetí
79
… A pak byste také mìli vìdìt, že není náhoda, že jsme se zde setkali
3. 3. 1992 (protože to je den devítky a byl vybrán vaší skupinou, ne Kryonem).
Floaters jsou z místnosti pryè. Na planetì jsou tøi dùležité rovnováhy.
Rovnováha bytostí na Zemi, rovnováha vibrací a rovnováha magnetismu.
Bytosti mìly vždy stejnou rovnováhu (to znamená, že váha duchovních
bytostí na Zemi zùstávala vždy konstantní. Nezamìòujte to s vibrací entit.
Nemáte žádné vhodné slovo pro koncept této rovnováhy.) V prùbìhu èasu
se stalo, že floaters, neutrální bytosti, držely prostor. Jako bytosti, které jsou
na Zemi v lekci, floaters jsou vymìòováni a také odcházejí. Jsou to ti, které jste vídali – trpaslíci, gnómové, malinkatí lidièkové. Oni jsou floaters.
(Jsou neutrální a nemohou vám ublížit. Pøedstavují jen duchovní vyrovnání, které udržuje rovnováhu pro planetu, aby jí zajistili konzistentní duchovní
váhu. Také zde mají své vlastní lekce a jejich interakce s vámi má být minimální a nemìla by mít význam pro vaši lekci. Pro osvícené jsou mnozí viditelní a pro ostatní mohou být záhadou. Jejich vibrace je však tak jemná,
že se jich témìø nikdo nikdy nebojí.)
Nyní zde nejsou žádné nevhodné bytosti. Jsou zde nìkteøí velmi nadšení prùvodci, protože já jsem Kryon. Prosím, nezatvrzujte v tuto chvíli
svá srdce. Mé poselství není o tom, co øekl mùj partner, protože já tu nejsem kvùli potvrzení. Když vstoupíte do místnosti plné vašich milovaných,
kolik z vás bude trávit èas dokazováním, že vy jste vy? Já jsem Kryon a vy
mì znáte. Já jsem ten, koho jste èekali, a pøináším vám skvìlé zprávy: mám
pro vás neuvìøitelnou energii, lásku a hojnost.
V souèasné dobì je na Zemi dalších osm lidských bytostí channelujících Kryona. A je také mnoho tìch, kteøí pøinášejí stejné poselství (poselství o moci, kterou nyní máte díky posunu, který vytváøím), ale specificky
mùžete vyhlížet onìch osm (pøedstavujících Kryonovu vibraci). Jsou
80
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
na následujících místech: v Mexiku, Indii, Africe, Rusku, Izraeli, Jižní Americe, Èínì a Sýrii. V tìchto oblastech jsou konkrétnì na následujících místech: Mexiko – v hlavním mìstì. Indie – v novém mìstì. Afrika – 34° jižní
šíøky, 18° východní délky. Rusko – v Moskvì… velmi silný. V Izraeli – ve
starém mìstì. Jižní Amerika – na 12° jižní šíøky a 77° západní délky. V Èínì
a Sýrii – neprozradím jejich lokaci.
Dnes veèer pøed vás pøedstupuji, abych vám pøedal zprávu, varování,
informace… a lásku. (Zpráva je, že) závoj se lehce nadzvedává. (Toto je
nejdùležitìjší zmìna za posledních 2000 pozemských let; teprve jste si zaèali uvìdomovat, co to znamená.) Požádal jsem svého partnera, aby to zapsal a on tuto informaci svìdomitì rozkopíroval. Jak se bude závoj nadzvedávat, mnohé pøes nìj projde.
Ještì než o tom zaèneme mluvit podrobnìji, chci øíct, že ti, kteøí vnímají a „vidí“, uvidí potvrzení toho, kým jsem, i když o tom možná nyní
pochybují… protože uvidíte, jak se aura kolem mého partnera mìní na bílou. To je neutralizace jeho karmických atributù, zatímco skrze nìj channeluji. (To je pouze doèasné, ale je to tak po tu dobu, kdy jsem pøítomný,
abych svému partnerovi dodal sílu, kterou potøebuje pro pøeklad myšlenkové energie, která pøichází. Vy to mùžete použít jako dùkaz mé pøítomnosti
kdykoli ho uvidíte.) Skuteèná barva Kryonovy bytosti je promìnlivì temnì
mìdìná. Tato barva mùže být také pøekrytá bílou, zatímco jsem zde.
Jak se závoj nadzvedá, máte možnost získat pro sebe tolik síly, abyste
dokázali pøekroèit své karmické otisky a stát se mocnými. Zemì vás teï
potøebuje (!)… kvùli pøemìnì energie (z negativní na pozitivní, což pozvedne
planetu do její koneèné vibrace. Nyní hovoøím specificky k vám ètrnácti,
protože jste jedni z mnoha osvícených, kteøí pøevezmou vedení.)
Kapitola tøetí
81
Kryonovy odpovìdi
Kapitola ètvrtá
Kryon odpovídá na konkrétní otázky
Témìø pøesnì devadesát dní po channelingu pro ètrnáctièlennou metafyzickou skupinu zveøejòuji odpovìdi na sedm otázek. Zahrnu zde všechny
otázky a odpovìdi, pøestože jsou nìkteré z nich specifické pro 90. léta, kdy
probìhla tato komunikace. Zde jsou otázky, které metafyzici kladli:
1.
Znᚠmapu zemì Hopiù, a pokud ano, jak ji vnímáš?
2.
Bude nutné, aby zemøelo velké množství lidí kvùli dosažení rovnováhy na planetì Zemi?
3.
Pøijdou Indigové dìti vèas, aby provedly alespoò vìtšinu toho,
co sem pøišly vykonat?
4.
Jak dlouho si myslíš, že bude trvat, než se poledníky upraví?
5.
Na co hlavnì by mìli jednotlivci zamìøit svou pozornost v každodenním životì?
6.
Kromì práce na sobì – co ještì mùžu udìlat, abych na Zemi
vytvoøil zmìnu pro lidstvo?
7.
Mùžeš popsat fyzické cvièení podporující soustøedìní, abychom
dosáhli lepšího vyladìní na pøijímání informací?
94
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
Když se díváte na tyto otázky, rozumíte jejich jazyku? Pokud ne, možná vám odpovìdi pomohou pochopit kontext. Toto jsou evidentnì velmi
dobøe promyšlené otázky svìdèící o zásadním zájmu osvícených. Mùže
vám to posloužit k tomu, abyste zjistili víc o pøedmìtech dotazù. Možná si
øeknete: pokud se na to ptali tito lidé, možná by to mohlo zajímat i mì!
Odpovìdi jsou smìøovány specificky tìm, kteøí se tázali – lidem, kteøí
žijí v Jižní Kalifornii – proto možná nebudou tak obecné jako je tomu ve
zbytku knihy. Stejnì jako døíve, i tuto pøedmluvu píši pøed channelingem,
a proto v tuto chvíli nevím, jaké ty odpovìdi budou. Zjistíte to zároveò se
mnou, až budete pokraèovat ve ètení.
Nové odpovìdi pro nové èasy
V
dokonalé lásce vás opìt zdravím! Uvìdomuji si všechny vaše
otázky a opìt jsem velmi potìšen, že ukazují, jak moc skuteènì
rozumíte vaší dobì v této nové energii.
Je zásadnì dùležité, aby byl tento pøeklad jasný! Opìt žádám svého
partnera, aby vyèistil svou mysl od všeho ostatního. První dvì otázky zodpovím jako jednu. Jsou to tyto:
Otázka: Znᚠmapu zemì Hopiù, a pokud ano, jak ji vnímáš?
Otázka: Bude nutné, aby zemøelo velké množství lidí kvùli dosažení rovnováhy na planetì Zemi?
Odpovìï: Tyto otázky vzájemnì souvisí (jak uvidíte) a jsou to otázky založené na strachu. To není kritika, pouze fakt. Drazí, zodpovím je, protože
si to zasloužíte. Také ale pøipravím pùdu, abyste mohli lépe pochopit, proè
jste chtìli tyto vìci vìdìt (protože vám to mùže pøijít zajímavé), a proè je
odpovìï taková, jaká je.
Kapitola ètvrtá
95
Nemoci a léèení
Kapitola pátá
Zaèátek uèení o pøemìnì
N
ebylo by z pohledu vesmíru korektní, abych vám já jako Kryon
odpovídal na otázky, pro jejichž vyslovení nenastalo vhodné okno
pøíležitosti. To znamená, že jako žáci mùžete vidìt moudrost
svého uèitele nikoli podle toho, že vám jednoduše dá odpovìdi, ale že vás
radìji nechá nauèit se svou lekci a poté vypracovat své vlastní odpovìdi.
Stejnì pøistupujete i vy k mladým na Zemi.
Nicménì také vím, že chápete, že všechny vynálezy, objevy a dokonce
i vìci zdánlivì náhodné jako objevení historických civilizací jsou vám
„dány“ vesmírem. Jsem si jistý, že jste si všichni všimli, že vìdecké informace jsou vám èasto prezentovány ve formì osvícení a objevu na mnoha
místech planety naráz. To znamená, že aèkoli se mùže zdát, že s nápadem
pøišel jeden èlovìk, ve skuteènosti byl dán více lidem. A ten, kdo získal
zásluhy, byl ten, který nejrychleji uposlechl intuici, pospojoval informace
s tìmi, které byly známy už døíve, a vytvoøil tak nové poznání. Prosím všimnìte si, že na zaèátku všech vìdeckých informaci je duchovní prezentace
myšlenek ve vhodnou dobu, a jak jsem již zmínil, zásluha je pøipsána tìm
s nejlepší intuicí èi duchovním uvìdomìním, kteøí pøijali tyto informace.
Neplete se – tyto informace nejsou pøedávány jen osvíceným. Mnozí z vás
mají úžasné vìdomí bez velkého osvícení. (Dobrou intuici bez duchovních
znalostí.)
118
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
To, co vám nyní øeknu, se týká pozemské nemoci. Nebudu specifikovat, o kterou nemoc se jedná, a budu velmi obecný. Nicménì tato informace je aktuální a vhodná. To znamená, že je správné, aby to nìkteøí z vás
nyní vìdìli, a bylo vám to v tuto dobu pøedáno mnohými, kteøí jsou jako
Kryon. Bude zapotøebí další práce a objevu, ale základy jsou zde.
Žijící nemocné organismy na Zemi jsou tvoøeny velmi malými vlákny
opakujících se èástí. Tyto èásti se symetricky spojují a formují, aby vytvoøily systém, který je navržen tak, aby se zachoval navždy, platí to zejména
o lidských systémech, nebo aby pøinesl další nerovnováhu a èasto i smrt.
Už jsem hovoøil o vhodnosti této skuteènosti i o tom, jak karmické otisky
a implantáty na nemoc reagují. Prosím pochopte, že tyto vìci nejsou chybou ve vesmírném schématu, ale spíše velmi dùležitým a správným mechanismem pro vaší složitou interakci a vaše vyjádøení na planetì.
V symetrii opakujících se èástí, které vytváøejí nemocný organismus,
jsou specifické èásti, které jsou zvláštní. Tyto specifické èásti mají výstupky a jamky, které vypadají jako opaèné ke stejným výstupkùm a jamkám
v podobných systémech v lidském tìle. Jako vražedný klíè zasunutý do zámku – pokud do sebe výstupky a jamky nemocného a lidského organismu
zapadnou, pak se nemoc uchytí a zaène rùst. Pokud nyní jako osvícené osoby
dáváte pozor, a jste schopni plnì porozumìt tomu, co vám zde prezentuji,
pak chápete, jak je karmický otisk aplikován na bunìèné úrovni. Protože
tvar výstupkù a jamek v mnoha systémech vaší osobní biologie je jako zámek, pøipravený rozpoznat „klíè“ nemocného organismu… nebo ne. Implantát mùže zmìnit vᚠzámek a zamezit tak klíèi, aby jej mohl odemknout
– tím dojde k uzdravení a rovnováze. Pøemýšlejte tedy o svém implantátu
jako o zablokovaném vùèi nemocem.
Kapitola pátá
119

Podobné dokumenty

Ukázka knihy – PDF

Ukázka knihy – PDF dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vi...

Více

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 – jsem „pøíliš klidný vzhledem k tomu, co se kolem mne dìje“. To je mùj aktuální stav a mùže to znít, jako že potøebuji pomoc psychologa, ale je to doslova tak. Cítím se lépe než bych mìl vzhledem ...

Více

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3 do slov Ducha a jejich významù. Od vydání minulé knihy jsem nasbíral stovky hodin zkušeností s lidmi procházejícími pøemìnou. To mi dalo mnohem vìtší moudrost ohlednì výkladù Kryonových poselství a...

Více

prázdninové dvojčíslo - Sbor Církve bratrské Brno

prázdninové dvojčíslo - Sbor Církve bratrské Brno vyprávìla babièka místo pohádek. Byl jsem malý kluk a Josef byl hrdina. Postupem èasu se mi dobrodružný pøíbìh zmìnil v pøíbìh biblický, který je pøedobrazem mnoha novozákonních událostí. Na biblic...

Více

Konec času Kryon Kniha 1

Konec času Kryon Kniha 1 Kdo jste vy?................................................................................. 17 Proè tu jsem? ............................................................................... 21 O k...

Více

Caritas 2001/1 - Charita Česká republika

Caritas 2001/1 - Charita Česká republika šatník od roku 1993,“ øíká uznale o tandemu Beneš-Langerová pracovník litomìøické Diecézní charity Roman Striženec. Slovy chvály na adresu týmu ze Mšena nešetøí ani vedoucí organizaèního oddìlení p...

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícíh...

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Co najdeme v Kryonovì Knize Sedm, to vyplývá již ze samotného „poøadového èísla“ této knihy. Sedmièka je totiž dle Kryonovy numerologické definice o celistvosti, dokonalosti a studiu života. Pøemýš...

Více