Mediakit 2015 - Ambit Media, as

Komentáře

Transkript

Mediakit 2015 - Ambit Media, as
Mediakit 2015
V YDAVATEL ST VÍ AMBIT MEDIA, A. S.
HISTORIE
Společnost Ambit Media, a. s., patří k výrazným vydavatelským domům v České republice a je pro
ni charakteristická odbornost titulů, a tím i jejich vysoká obsahová
úroveň. V roce 2006 začala vydávat časopis Český pacient, který byl předchůdcem měsíčníku Rodina a zdraví.
Tím byla odstartována existence tohoto nového a dynamicky se rozvíjejícího vydavatelství.
Nyní je vydavatelství zaměřeno na zdravotnictví,
ošetřovatelství a umění. V současné době vydává časopis
Art+Antiques, měsíčník o umění, architektuře, designu
a starožitnostech, Florence, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky a AM Review, aktua­lity z medicíny a systému zdravotní péče. Dále vydává odborně
zaměřené zdravotnické tituly: Česká a slovenská neuro­
Oranžová: CMYK 0-72-100-0
Šedá: CMYK 0-0-0-75
Oranžová: PMS 021
Šedá: PMS 7545
logie a neurochirurgie, Gastroenterologie a hepatolo­
gie, Klinická onkologie, Kardiologická revue – Interní
medicína, Urologické listy. Ambit Media je provozovatelem portálu aukčních výsledků prodejů výtvarného umění
s názvem ART+, který je jedinečným projektem v ČR.
Zároveň vydává Ročenku ART+ analyzující a komentující
dění na trhu uměním doma i v zahraničí za předchozí rok.
Vydavatelství mj. realizuje vzdělávací edici Nové léky
v onkologické praxi a pro klinickou praxi vydává speciální
projekt Súčasná klinická prax. Vydalo knihu rozhovorů
Pořád něco a podpořilo vydání knihy MikroRNA v onkologii.
Věříme, že pozice vydavatelství na Českém trhu bude
sílit i nadále a stane se významným obchodním partnerem inzerentů a mediálních agentur.
Šedá: CMYK 0-0-0-75
Z ÁKL ADNÍ INFORMACE
vznik: rok 2006
působnost: celá ČR
sídlo: Praha
pobočky: Brno
tituly:
Art+Antiques
Portál o trhu s uměním ART+
Florence
AM Review
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Klinická onkologie
Gastroenterologie a hepatologie
Kardiologická revue – Interní medicína
Urologické listy
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
MEDICÍNSK Á REVIEW
8
KONGRESOVÁ REVIEW
Téma PEDIATRIE
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
4
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
sběratelské+noviny
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
49
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
40. angiologické dny
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
I v léčbě CMP
jde vývoj kupředu
Gastroenterology and Hepatology
9. kongres primární péče
53
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
sběratelé začínají objevovat poválečné umění
Nejen klasická moderna
Poválečné umění v loňském
roce definitivně potvrdilo
své postavení druhého
nejdůležitějšího segmentu
aukčního trhu. Segmentu,
který ovšem oproti klasické
moderně stále skýtá značné
možnosti pro svůj další růst.
Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti,
Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti
klinická
onkologie
Neurologie
a Neurochirurgie
Vydává ČLS JEP – indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS,
INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia Medica Čechoslovaca
Šíma ze soukromých sbírek
theodor pištěk: na návštěvě u harrachů, 1977, olej na plátně, 160 × 190 cm, cena: 3 240 000 Kč, Galerie Kodl 19. 5. 2013, foto: Jan Rasch
stanislav libenský, jaroslava
brychtová: siluety města iii, 1989
sklo, 51 × 73 × 20 cm, cena: 1 320 000 Kč
Dorotheum 23. 11. 2013
Česká a slovenská
plzeň Od 2. května do 5. června se
v Galerii města Plzně uskuteční výsta­
va čtyřiapadesátiletého konceptuální­
ho umělce a performera Martina Zeta
nazvaná Svátek práce. Zet loni získal
Cenu od Vladimíra Kokolii – putov­
ní cenu udělovanou umělci a teoreti­
ky mladšími pětatřiceti let umělcům
starší generace, které vnímají jako
vlivné a inspirativní osobnosti. Profilo­
vý rozhovor s Martinem Zetem čtená­
ři najdou v květnovém čísle časopisu
Art+Antiques.
www.artcasopis.cz
30
ISSN 1804-7874 (Print)
ISSN 1804-803X (On-line)
Gastroenterologie
a hepatologie
Vrchol aukční sezóny
praha Květen je tradičně jedním
z vrcholů aukční sezóny. Ve čtvrtek
15. května se uskuteční aukce spo­
lečnosti 1. Art Consulting, na úterý
20. května má aukci naplánován aukč­
ní dům European Arts a na čtvrtek
22. května Arthouse Hejtmánek. O ví­
kendu 24. a 25. května se konají hned
tři aukce: V sobotu to bude aukce Doro­
thea, v neděli pak společná aukce gale­
rií Kodl a Vltavín a rovněž aukce galerie
Sýpka. Nabitý měsíc v úterý 27. května
zakončí aukce společnosti Arcimboldo.
www.artplus.cz
Martin Zet: Svátek práce
51
ENGLISH FOR MEDICINE
Praise for New
Obesity Guidelines
krátce
Co to je, když se řekne
16
„pacientsky orientovaný
přístup k managementu UC“
t h E J O U r N A L O f t h E C z E C h A N D S LOVA k O N CO LO g I C A L S O C I E t I E S
August 2014 Volume 68 Number 4
jaro 2014
www.artPluS.cz
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
vše o trhu s uměním
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
(2) jan kubíček v ghmp — (3) rozhovor s ředitelkou dorothea — (5) index současného umění — (6) aukce doma i ve světě — (8) veletrh starožitníků
‚něco za něco‘. A nezapomeňte
jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
Jednou z událostí roku byl nový rekord v této
oblasti, částka 6 milionů korun zaplacená v květnu
na aukci Galerie kodl za obraz Dívka se švihadlem
od Mikuláše Medka. to je současně zatím nejvíc, kolik u nás bylo za jednotlivé dílo poválečného umění
kdy v aukci zaplaceno. Medkovo plátno pochází ze
závěru 50. let, tedy z jeho nejvíce ceněného tvůrčího období, které se dlouho na aukcích téměř neobjevovalo. Připomeňme, že hranice 3 milionů korun
Medkův obraz dosáhl poprvé v listopadu 2011. Předchozí rekord v oblasti poválečného umění držel od
března 2011 rozměrný olej václava boštíka z roku
1995 vydražený za 5,3 milionu korun.
od dalšího z milionových klasiků českého poválečného umění, Zdeňka sýkory, prošla v uplynulém
roce trhem dvě výrazná díla a obě úspěšně. akryl
Šikmá struktura z roku 1968 se prodal za 2,6 milionu a olej Skvrny datovaný do roku 1990 odešel za
1,9 milionu korun. na první letošní aukci společnosti
1. art Consulting se pak jeden ze sýkorových liniových obrazů, Linie 212 z roku 2002, prodal dokonce za 3,97 milionu korun.
Titul nejdražšího žijícího autora po Zdeňku sýkorovi, který zemřel v létě 2011, převzal malíř Theodor
Pištěk. Jeho nedostatková plátna ze 70. let loni vůbec poprvé opustila privátní trh a objevila se také
na aukcích. Částka 3,24 milionu korun, za kterou byl
na květnové aukci Galerie kodl vydražen obraz Na
návštěvě u Harrachů, je jednou z nejvyšších cen
zaplacených za žijícího autora. Dražba této malby
přitom začínala o celý milion níže, než kolik činila konečná částka. Připomeňme, že osmdesátiletý Pištěk
měl o rok dříve retrospektivu v národní galerii. na
trhu se pak na podzim objevila ještě další dvě jeho
díla z téhož období. Zatímco Pozdní odpoledne se
prodalo taktéž s nárůstem za 2,04 milionu korun,
olej Ze života zůstal neprodán.
na novou nejvyšší cenu, která těsně přesáhla hranici 1 milionu korun, se loni v květnu u european arts
dostal robert Piesen se svou strukturální abstrakcí
Gehinnom ze 60. let. Dynamiku segmentu poválečného umění však nejlépe ilustruje několik nových cenových rekordů, které loni padly v řádu statisíců korun.
svůj autorský rekord výrazně navýšil například Jiří
načeradský, jehož charakteristický raný obraz Běžci
Chataway a Pirie z roku 1964 se prodal za 720 tisíc
korun. navýšení svého aukčního maxima dosáhl loni
i vladimír kopecký, autor, jehož nejkvalitnější díla se
dosud prodávala výhradně privátně. Za malbu Brána z konce 60. let kupec u Prague auctions zaplatil
212 tisíc korun. na nový cenový rekord ve výši 660 tisíc
korun dosáhl i Sedící provazolezec, kvalitní figurální
malba otakara slavíka ze závěru 70. let. Za stejnou
částku, a rovněž v novém autorském rekordu, se na
aukci 1. art Consulting prodal i jeden z původních variabilů radka kratiny, Hřivnáč (Velká bílá struktura).
Hned dvakrát loni překonala svůj dosavadní
aukční rekord také dvojice libenský-brychtová. v říjnu se v aukci galerie sýpka prodal jejich Modrý objekt z roku 1995 za 780 tisíc a o měsíc později byla na
aukci Dorothea vydražena skleněná plastika Siluety
města III z roku 1989 dokonce za 1,32 milionu korun.
vůbec poprvé se tak cena ateliérového skla v aukci
dostala přes jeden milion korun. Marcela Chmelařová
praha Museum Kampa do konce
června hostí výstavu obrazů Josefa
Šímy zapůjčených ze soukromých sbí­
rek. Komorní výstava nabízí ve zkratce
průřez celou Šímovou tvorbou. Vrcho­
lem přehlídky jsou jeho pozdní ab­
straktní krajiny, některé česká veřej­
nost dosud nikdy neměla možnost
vidět. Výstavě se věnuje také dubnové
číslo Art+Antiques.
www.museumkampa.cz
Vzpomínka na Karla Tutsche
brno V Richard Adam Gallery (dříve
Wannieck Gallery) je možné do
25. května zhlédnout obsáhlou výstavu
současného německého malíře Chris­
tiana Macketanze. Jde o dodatečnou
poctou brněnskému galeristovi Karlu
Tutschovi, který Macketanzovy obrazy
vystavoval v legendární brněnské gale­
rii Na bidýlku již v 90. letech.
www.ragallery.cz
Aj Wej-wej u sousedů
berlín Výstavní síň Martin­Gropius­
­Bau připravila výstavu slavného čín­
ské umělce a disidenta Aj Wej­weje.
Ačkoliv je Aj držen v domácím vězení,
řada vystavených děl byla vytvořena
speciálně pro Berlín. Jde o umělco­
vu dosud největší samostatnou pře­
hlídku, která se rozprostírá na ploše tří
tisíc metrů čtverečních. Navštívit ji je
možné do 7. července.
www.gropiusbau.de
Vše o trhu s uměním
ART+ je zpravodajským portálem
o trhu s uměním a databází aukč­
ních výsledků, která momentál­
ně čítá již více než 120 tisíc zázna­
mů. Přístup do redakční části je
otevřený všem, databázová část
portálu je zpoplatněna. Odběrate­
lé Zdravotnických novin nyní mají
možnost získat přístup do placené
části na 30 dní zdarma. Při regist­
raci stačí vyplnit kód c4074856.
Nabídka platí do 17. 5. 2014.
www.artplus.cz
Sběratelské noviny / jaro 2014 / www.artplus.cz / příloha Zdravotnických novin číslo 9/2014, ročník 63 / vydavatel – Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz, IČ: 27422160 / ředitel společnosti – Martin Slavík / adresa redakce ART+, Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, [email protected]
odpovědný redaktor – Jan Skřivánek / obchodní ředitelka – Světlana Haruštiaková, +420 604 931 471, [email protected] / marketing – Julie Langerová / grafická úprava – Jožka Gabriel, dusot.cz / tisk – AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany / Samostatně neprodejné,
vychází jako příloha Zdravotnických novin, ISSN 0044­1996. / Dáno do tisku 18. 4. 2014. Volně neprodejné. Přetisk a jakékoli šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele / © Ambit Media, a. s., 2014
Časopis České neurologické spoleČnosti Čls Jep, České neurochirurgické spoleČnosti Čls Jep,
slovenskeJ neurologickeJ spoloČnosti sls, slovenskeJ neurochirurgickeJ spoloČnosti sls
a České spoleČnosti dětské neurologie Čls Jep
MiniMonograFie
Vyšetření senzitivity
e. vlčková et al
pŘehlednÝ reFerÁt
Postižení nervového systému z nutriční nedostatečnosti
po bariatrických operacích Z. kadaňka
Z obsahu:
pŮvodnÍ prÁce
Předpokládaná účinnost HPV vakcinace v profylaxi nongenitálních karcinomů
Assessment of Prospective Memory – a Validity Study of Memory
for Intentions Screening Test o. Bezdicek et al
Brazilský příběh mutace p53 R337H
Dendritic Cell Vaccines Against Non-small Cell Lung Cancer – an Emerging
Therapeutic Alternative
krÁtké sdělenÍ
Dědičné ulceromutilující senzitivní neuropatie – klinická, elektrofyziologická
a molekulárně genetická studie tří rodin d. Šafka Brožková et al
12+1
Spinální arteriovenózní malformace – dvě kazuistiky
t. andrašinová et al
TéMA ČíSLA
vydává Čls Jep. issn 1210-7859. issn pro on-line přístup 1802-4041.
indexováno/excerpováno:
thomson reuters Web of knowledge: Journal citation report, Web of science,
index copernicus, eMBase/excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, scopus
obalka_UL:obalka_01_09
12.4.2013
13:25
ročník 77 | 110 | 2014 | číslo
4
Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup
Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO,
SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus
revue
tak�e botu na chodidle takøka nevnímáte.
leden–únor 2015 / ročník XI
60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz
Ročenka únor 2015 | cena 139 Kč, 6,20 € | www.artplus.cz
155
ODBOR N ý Č A SOP IS P RO NEL éK A Ř SK é ZDR AVOT NICK é P R ACOV NíK Y
Pøezujte do pohodlí.
Obuv Bonno Beany® je neobyèejnì mìkká a pohodlná.
s. 4 / Rozhovor
s. 8 / odborné téma
s. 17 / Výzkumné sdělení
PŘI PRáCI nA
oDDěLEní PRo
KRáLoVSKou
RoDInu JSEM SE
SAMA CítILA JAKo
PRInCEZnA
PéčE o PACIEntA Po
StoMAtoCHIRuRGICKéM
VýKonu
PRoBLEMAtIKA
VýuKy CHRonICKýCH
RAn V oBoRu
VŠEoBECná SEStRA
Je testována a schválena jako lehká pracovní obuv.
k a r d i o lo g i e
4
florence
1–2/15
NOVINKA:
Oboj�ivelná obuv Bonno Beany®
je vyrábìna z ultralehkého materiálu s tvarovou pamìtí,
2 2014 12. ročník
interní medicína
Endoteliální dysfunkce, erektilní dysfunkce a kardiovaskulární riziko
Guidelines ESC pro sexuální aktivitu kardiaků
Moderní léčba erektilní dysfunkce dle Guidelines EAU
Klinický význam parametru CAVI v prevenci, diagnostice a terapii
ročník 27 | 2014 | číslo
Stránka 1
www.bonno.cz
k ardiologick á
123
Český symbolismus v Olomouci
Giovanni Battista Piranesi v NG
38 / Rozhovor s Lenkou Klodovou
10 /
16 /
Klinická a experimentální gastroenterologie
POEM z pohledu laiků, lékařů a pacientů
NOTES – nové techniky uzávěru transrektálního přístupu
Divertikulární choroba tlustého střeva
C-peptid u karcinomu pankreatu
High-resolution anorektální manometrie
prosinec 2014
99 Kč / 4,70 ¤
kaZuistika
Dlouhodobé sledování a praktické
zkou�ky prokázaly postupné mírnìní
Splòuje parametry ÈSN EN ISO 20347.
časopis
obsahuje
recenzované
články
Materiál obuvi je odolný vùèi bakteriím a zápachu.
Uvnitø boty se neusazuje vlhkost, a voda tak obuv nepo�kozuje.
Podrá�ka je testována na protiskluznost a splòuje normu SRA.
bolesti kolenních kloubù a sní�ené
Úèinnì tlumí nárazy a vibrace pøi do�lapu.
zatí�ení zádového svalstva!
Nezanechává na podlaze �mouhy.
Ventilaèní otvory zaruèují dobré provzdu�òování a komfort.
Obuv je snadno omyvatelná vodou.
interní medicína
12
Hluboká a povrchová žilní trombóza, nové možnosti léčby
Chronické žilní onemocnění – konzervativní a invazivní terapie
Syndrom pánevní kongesce
Erektilní dysfunkce – nová léčba
Laparoskopické přístupy LESS a NOTES
Radikální cystektomie
Guidelines EAU pro karcinom prostaty
4
2014 / ročník 16
Objednávky na adrese:
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.
Husova 523
370 21 Èeské Budìjovice
[email protected]
9 771213 839008
oDBoRné téMA
Stomatologie
Karcinom prostaty
RočenKa
trh s uměním v roce 2014
12+1
prosinec 2014
inzerce
99 Kč / 4,70 ¤
12 /
18 /
Český symbolismus v Olomouci
Giovanni Battista Piranesi v NG
Rozhovor s Lenkou Klodovou
9 771213 839008
12
38 /
SPECIFIK ACE
ročník: 13
periodicita: měsíčník
distribuovaný náklad: 10 000 ks
distribuce: předplatitelé, prodejní sítě HDS Retail,
Geco a Valmont, vybraná knihkupectví, galerie
a muzea, veletrhy, festivaly
prodejní cena: 99 Kč / 4,70 € (tištěné vydání)
109 Kč / 5,10 € (tištěné dvojčíslo)
předplatné: 885 Kč/rok (tištěné),
740 Kč/rok (elektronické)
rozsah: 96 stran + obálka
formát: 220 × 277 mm
papír: obálka – matná křída 200 g/m2 + parciální lak,
vnitřní část – matná křída 100 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
Art+Antiques je exkluzivní měsíčník o výtvarném umění, architektuře, designu a starožitnostech. Čtenáři
časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy
v oblasti životního stylu.
V každém vydání časopisu čtenáři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná,
velký rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques je zároveň jediným českým periodikem, které se
systematicky věnuje trhu s uměním.
FAKTA A ČÍSL A
Distribuce titulu na prodejny dle krajů
5,9 % Olomoucký kraj
5,8 % Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj 8,6 %
29,7 % Praha
Jihomoravský kraj 8,2 %
Kraj Vysočina 3,8 %
Pardubický kraj 4,1 %
9,4 % Středočeský kraj
Královéhradecký kraj 4,9 %
Liberecký kraj 4,1 %
Ústecký kraj 4,3 %
Jihočeský kraj 5,3 %
3,3 % Plzeňský kraj
2,6 % Karlovarský kraj
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
2/1
1/1
Rozměr /
Size
2/1 strany / 2 pages
1/1 strany / page 1/2 strany na výšku / page upright 1/2 strany na šířku / page across 1/3 strany na výšku / page upright 1/4 strany na výšku / page upright 1/8 strany / page 2. strana obálky / inside cover 3. strana obálky / inside cover back 4. strana obálky / back cover 1/2
1/2
Rozměr zrcadlo /
Clean size
není
190 × 243 mm
91 × 243 mm 190 × 119 mm 58 × 245 mm 91 × 119 mm 91 × 57 mm není není není 1/3
Rozměr spad /
Bleed size
440 × 277 mm
220 × 277 mm není není není není není 220 × 277 mm 220 × 277 mm 220 × 277 mm 1/4
1/8
Cena (bez DPH) /
Price
200 000 Kč
115 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
130 000 Kč
140 000 Kč
150 000 Kč
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
příplatky
slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, Skonto – 3 %
storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz.
HARMONOGR AM
Číslo /
Issue
Objednávky /
Booking
Podklady /
Closing Date
Vychází /
First Date of Sale
16. 1.
16. 2.
16. 3.
17. 4.
15. 5.
22. 6.
17. 8.
18. 9.
16. 10.
20. 11.
23. 1.
23. 2.
23. 3.
24. 4.
22. 5.
29. 6.
24. 8.
25. 9.
23. 10.
27. 11.
6. 2.
9. 3.
7. 4.
11. 5.
5. 6.
13. 7.
7. 9.
9. 10.
6. 11.
11. 12.
únor 2015
březen 2015
duben 2015
květen 2015
červen 2015
červenec–srpen 2015
září 2015
říjen 2015
listopad 2015
prosinec 2015–leden 2016
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• Nestandardní formáty
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
INZERCE
Ing. Světlana Haruštiaková
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
Jiří Lacina
account manager
mobil: +420 725 015 381
e-mail: [email protected]
Kryštof Mikule
account manager
mobil: +420 731 104 666
e-mail: [email protected]
REDAKCE A V YDAVATEL
Jan Skřivánek
šéfredaktor
Johana Lomová, Josef Ledvina
redaktoři
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artcasopis.cz
ROČENKA ART+
Ročenka únor 2015 | cena 139 Kč, 6,20 € | www.artplus.cz
155
Trh s uměním v roce 2014
RočenKa
trh s uměním v roce 2014
SPECIFIK ACE
vychází: 16. 2. 2015 (uzávěrka podkladů 2. 2. 2015)
distribuovaný náklad: 10 000 ks
rozsah: +/− 140 stran
prodejní cena: 139 Kč / 6,20 € (tištěné vydání)
99 Kč (elektronické vydání)
formát: 220 × 200 mm
papír: obálka – matná křída 200 g/m2 + parciální lak;
vnitřní část – matná křída 100 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
Sběratelé na českých aukcích za prvních šest měsíců roku 2014 utratili přibližně 425 milionů korun. Přitom celých
270 milionů z této částky činili celkové tržby až v průběhu května, předchozí jarní měsíce byly tentokrát ospalejší.
Přestože byl letošní rozjezd trhu s uměním výrazně pomalejší než v loňském roce, kdy v prvním pololetí aukční
obrat činil rekordních 550 milionů korun, stále výrazněji se na trhu prosazuje trend doceňování mimořádně kvalitních položek: padly téměř tři desítky nových autorských rekordů, a to napříč tržními segmenty od 19. století až
po poválečné umění.
Za desítku nejdražších děl od ledna do října 2014 kupci zaplatili necelých 90 milionů korun, což je přibližně šestina
celkového odhadovaného obratu trhu. Nejdražším dílem prvních deseti měsíců sledovaného roku je Hlava muže
s dýmkou od Emila Filly s cenou 16,8 milionů korun. Překvapením sezóny je patrně dvojice mimořádných raných
prací Otakara Kubína a výjimečná malba Jana Preislera, o které měli sběratelé možnost v roce 2014 bojovat.
Odborný portál ART+ (www.artplus.cz) připravuje na únor 2015 již šestou Ročenku ART+, která bude mapovat vývoj
na trhu s umění doma i v zahraničí v roce 2014. Minulých pět vydání Ročenek ART+ vzbudilo značný ohlas a pro sběratele
i obchodníky s uměním se staly základním referenčním zdrojem. Veškeré statistiky celkového obratu českého trhu
s uměním, počty milionových či stotisícových položek, které se objevují v médiích, vycházejí ze statistik ART+.
Základní koncepce Ročenky ART+ bude stejná jako v minulých letech. Vedle shrnutí celkové situace a jednotlivých případových studií, věnovaných dílčím segmentům trhu či konkrétním autorům, čtenáři v Ročence ART+
najdou také kompletní přehled děl prodaných za více než 1 milion korun, oddíly věnované mimoaukční části trhu,
tedy prodejům prostřednictvím galerií a starožitnictví, kapitoly zabývající se situací na Slovensku a na mezinárodním trhu, a také rozhovory s významnými českými i zahraničními odborníky. Celkový rozsah Ročenky ART+ bude
kolem 140 stran.
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
Rozměr
1/1 strany 2. a 3. strana obálky 4. strana obálky
Rozměr zrcadlo
není
není není Rozměr spad
Cena (bez DPH)
220 × 200 mm 220 × 200 mm 220 × 200 mm 60 000 Kč
80 000 Kč
120 000 Kč
1/1
(možnost parciálního laku)
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
INZERCE
Ing. Světlana Haruštiaková
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
V YDAVATEL
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
www.artplus.cz
vše o trhu s uměním
Z ÁKL ADNÍ INFORMACE
návštěvnost
více než 1 200 unikátních uživatelů denně
cílová skupina
bez omezení věku a pohlaví
socioekonomická klasifikace A-C1 (převážně nadprůměrné socioekonomické zázemí)
sběratelé výtvarného umění a starožitnosti, investoři do umění, obchodníci, galeristi, znalci,
odborní pracovníci muzeí a galerií, ekonomové, právníci, lékaři a studenti oborových škol
portál ART+ si klade za cíle
dlouhodobě sledovat, popisovat a analyzovat český trh s uměním z pohledu vývoje trendů a cen
reagovat na aktuální dění v dané oblasti
nabídnout jedinečný nástroj umožňující i neodborníkům poučeně investovat v této oblasti
základní informace o portálu ART+
spolupráce s 20 předními aukčními domy
průběžně aktualizovaná databáze více než 150 000 položek dražených na českých aukcích
více než 500 odborných článků, komentářů a specifických analýz ve zpravodajské sekci
index trhu s uměním citovaný českými médii
kalendář plánovaných aukcí
ohlašování připravovaných prodejů oblíbených autorů
přehledné grafy a statistiky
pravidelné vydávání Ročenky trhu s uměním ve spolupráci s časopisem Art+Antiques
cena ročního členství 1 990 Kč
CHAR AKTERISTIK A
www.artplus.cz je exkluzivní nástroj sloužící k efektivní orientaci na českém trhu s uměním a starožitnostmi.
Portál má rozsáhlou databázovou a zpravodajsko-analytickou část, reagující na aktuální dění na našem
i zahraničním trhu.
Internetový portál vznikl v úzké spolupráci s časopisem Art+Antiques, jediným měsíčníkem v ČR přinášející
nejdůležitější zprávy z výtvarného umění, architektury, designu a starožitností, který oslavil již 12. výročí.
ART+ je unikátním zdrojem specifiky zaměřených informací, které pravidelně přebírá ČTK a nejsledovanější
domácí média, citován bývá i na prestižních portálech informujících o uměleckém trhu v zahraničí.
PR AVIDELNĚ PROBÍHA JÍCÍ PROMOAKTIVIT Y
korespondenční kampaň zaměřená na oborové autority a spolupráce s nimi (majitelé galerií, starožitnictví
a aukčních domů, historici umění, vysoké školy, veřejná muzea a galerie, Rada galerií České republiky, soudní
znalci, sběratelé, ekonomové ...)
distribuce informačních letáků v galeriích a starožitnictvích po celé ČR
pravidelné tiskové konference shrnující dění na českém trhu s uměním a starožitnostmi
pravidelná propagace v aukčních katalozích partnerských aukčních domů
emise zvýhodněného přístupu mezi odběratele časopisu Art+Antiques
www.artplus.cz
FORMÁT Y INZERCE
leaderboard
lh1
Přihlásit
CZ / EN
www.artplus.cz
DAtABáZe
na Trhu
ZPRAVODAjStVí
Z ah r an ič í
Ph1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
Můj ARt+
ko m en T ář e
členStVí
výS l eDky
KOntAKty
r oZ h o vo ry
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 1 0
databáze články
h iSTo r ie
abecední seznam
CZ / EN
ZPRAVODAjStVí
Za hra ničí
kome nTá ře
v ýSle Dk y
roZhov ory
KOntAKty
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 10
databáze články
hiSTorie
Aukce u Kodla s bomba rautem
Zahraničí
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
KA l enDá ř A KC í
Ph2
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
b)dolní (levý nebo pravý)
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
lh2
28. 11. 2011
na Trhu
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
26
7
8
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
Galerie Dolmen
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
příčný banner P1
Galerie Pictura
meissner-neumann
aukční dům
valentinum
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
Zahraničí
aukce domu Zezula
PD1
červen 2012
Překoná Medek
poválečný rekord?
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
aukce domu Zezula
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD1
PD1
červen 2012
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Překoná Medek
poválečný rekord?
raný medek
u Galerie Pictura
u Galerie Pictura
příčný banner P2
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
Františka kupky
Františka kupky
28. 11. 2011
Zapomenutý Dobroslav Foll
Zapomenutý Dobroslav Foll
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
na Trhu
square
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
28. 11. 2011
28. 11. 2011
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
A R t+AntiqueS
PD2
Galerie české
pojišťovny
končí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
lD2
Zahraničí
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Galerie české
pojišťovny
končí
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
28. 11. 2011
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
na Trhu
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
PD2
česká
architektura
2011–2012
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
ARt+ An ti queS
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
česká
architektura
2011–2012
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
square
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
novější / starší články
novější / starší články
Sledujte arT+ na Facebooku
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
leaderboard
Přihlásit
CZ / EN
www.artplus.cz
Ph1
LEADERBOARD
900 × 120 px
leaderboard
lh1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
ZPRAVODAjStVí
Můj ARt+
ko m en T ář e
členStVí
výS l eDky
r oZ h o vo ry
KOntAKty
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 1 0
databáze články
h iSTo r ie
DVOJITÝ
VÝŠKOVÝ
BANNER
hledat
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
nA ši P A R tneř i
a sexy tanečnicema
Zahraničí
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
o nichž se většinou dozvídáme
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
28. 11. 2011
Zapomenutý Filla
KA l enDá ř A KC í
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
16
17
18
19
20
21
22
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Ph2
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie art Praha
Galerie Dolmen
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
Galerie Pictura
aukční dům Zezula
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD1
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
aukce domu Zezula
červen 2012
Překoná Medek
poválečný rekord?
PD1
u Galerie Pictura
PŘÍČNÝ BANNER
600 × 105 px
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
SQUARE (čtverec)
240 × 240 px
square
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
na Trhu
Galerie české
pojišťovny
končí
česká
architektura
2011–2012
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
PD2
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
Zahraničí
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
o nichž se většinou dozvídáme
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
lh2
28. 11. 2011
Zapomenutý Filla
KAlen Dář AKC í
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
16
17
18
19
20
21
22
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Ph2
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie art Praha
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
lh1
Zahraničí
lD1
lD2
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
Galerie Dolmen
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
Galerie Pictura
aukční síň vltavín
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
meissner-neumann
orlys art auctions
Prague auctions
n A tRhu
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
aukce domu Zezula
červen 2012
PřPřiihhlláássiitt
Překoná Medek
poválečný rekord?
raný medek
příčný banner P2
u Galerie Pictura
Františka kupky
Zapomenutý Dobroslav Foll
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
www.www.aarrttpplluuss..cczz
vvššee oo ttrrhhuu ss uumměěnníímm
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
CZ / EN
CZ / EN
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
28. 11. 2011
square
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
DAtABáZe ZPRAVODAjStVí Můj ARt+ členStVí KOntAKty náPOVěDA
DAtABáZe ZPRAVODAjStVí Můj ARt+ členStVí KOntAKty náPOVěDA
novější / starší články
Sledujte arT+ na Facebooku
hledat
Příjmení autora / název firmy
n Aši PARtn eři
a sexy tanečnicema
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
Ph1
28. 11. 2011
Aukce u Kodla s bomba rautem
A R t+AntiqueS
novější / starší články
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
databáze články
aukční dům Zezula
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
lD2
ToP 10
hiSTorie
28. 11. 2011
Františka kupky
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
VyhleDáVání
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
Prague auctions
Zapomenutý Dobroslav Foll
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
leaderboard
roZhov ory
červen 2012 684,73
náPOVěDA
orlys art auctions
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
v ýSle Dk y
KOntAKty
meissner-neumann
nA tR hu
28. 11. 2011
na Trhu
kome nTá ře
členStVí
příčný banner P1
raný medek
příčný banner P2
Za hra ničí
Můj ARt+
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
aukční dům Sýpka
aukční síň vltavín
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
(levý nebo pravý)
na T rhu
ZPRAVODAjStVí
120 × 910 px
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
příčný banner P1
CZ / EN
DAtABáZe
Příjmení autora / název firmy
Aukce u Kodla s bomba rautem
Přihlásit
www.artplus.cz
vše o trhu s uměním
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
lh2
Sledujte arT+ na Facebooku
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
Z ah r an ič í
orlys art auctions
Prague auctions
n A tRhu
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
28. 11. 2011
na Trhu
Galerie Pictura
meissner-neumann
aukční síň vltavín
28. 11. 2011
nA tR hu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
Galerie art Praha
aukční dům Zezula
orlys art auctions
Prague auctions
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
příčný banner P2
DAtABáZe
Ph2
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
Galerie art Praha
raný medek
lh1
1
6
12
18
Galerie Dolmen
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
na Trhu
30
5
11
17
Dorotheum Praha
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Zahraničí
29
4
10
Galerie arcimboldo
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD2
28
3
9
antikvity Praha
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
na Trhu
27
2
16
1. art Consulting
aukční síň vltavín
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
adolf loos apartment
and Gallery
aukční dům Zezula
28. 11. 2011
KAlen Dář AKC í
červenec 2012
25
Zapomenutý Filla
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
příčný banner P1
abecední seznam
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
Zapomenutý Filla
Pokročilé vyhledávání
n Aši PARtn eři
a sexy tanečnicema
o nichž se většinou dozvídáme
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
hledat
Příjmení autora / název firmy
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
28. 11. 2011
lD1
členStVí
aukční trh není jen
Zahraničí
Zahraničí
Můj ARt+
o velkých milionových rekordech,
Daleko zajímavější vnitřní cenový
Ph1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
o nichž se většinou dozvídáme
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
na Trhu
Přihlásit
www.artplus.cz
a)horní (levý nebo pravý)
Pokročilé vyhledávání
nA ši P A R tneř i
a sexy tanečnicema
lh2
lh1
na T rhu
hledat
Příjmení autora / název firmy
Aukce u Kodla s bomba rautem
leaderboard
DAtABáZe
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
VÝŠKOVÝ BANNER
120 × 450 px
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
ččeerrvveenn 22001122 684,684,7733
ARt+ An ti queS
Galerie české
pojišťovny
končí
česká
architektura
2011–2012
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
VyhleDáVání
VyhleDáVání
Sledujte arT+ na Facebooku
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
na Trhu Zahraničí komenTáře výSleDky roZhovory hiSTorie ToP 10
na Trhu Zahraničí komenTáře výSleDky roZhovory hiSTorie ToP 10
28. 11. 2011
28. 1 . 201
Nové cenové rekordy:
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
mařAukceáukovKodlacsi bombaa geometrautemrie
Aukce u Kodla s bomba rautem
a sexy tanečnicema
a sexy tanečnicema
Zahraničí aukční trh není jen
Ph1
PD1
databáze články
databáze články
Příjmení autora / název firmy hledat
Příjmení autora / název firmy hledat
Pokročilé vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
abecední seznam
nAši PARtneři
nAši PARtneři
PD2
www.artplus.cz
CENÍK INZERCE
výškový levý horní 1
výškový levý horní 2
výškový pravý horní 1
výškový pravý horní 2
výškový levý dolní 1
výškový levý dolní 2
výškový pravý dolní 1
výškový pravý dolní 2
dvojitý banner levý
dvojitý banner pravý
příčný banner 1
příčný banner 2
DRUH BANNERU
CENA V KČ
(včetně agenturní provize 20 %, bez DPH)*
leaderboard
LH 1
LH 2
PH 1
PH 2
LD 1
LD 2
PD 1
PD 2
LH 1 + LH 2
PH 1 + PH 2
square
P1
P2
60 000
25 000
20 000
25 000
20 000
16 000
14 000
16 000
14 000
—
—
20 000
20 000
18 000
* Cena je uvedená vždy za 2 týdny.
NEWSLETTER ART+
informace o nejaktuálnějším zpravodajském dění na portálu www.artplus.cz
aktuální témata z domácího i zahraničního trhu s uměním, investiční tipy
pravidelné rubriky:
Dílo měsíce
Editorial
komentář k aktuálnímu stavu Indexu ART+
kalendář nejbližších aukcí výtvarného umění a starožitostí
v aukční sezóně vychází s měsíční frekvencí
v současnosti s inovovanou, návštěvnicky vstřícnou vizuální a funkční podobou
aktuálně cca 13 000 abonentů s jasným zájmem o problematiku trhu s uměním
efektivní možnost umístění statických horizontálních bannerů o velikosti 680 × 200 px (cena 10 000 Kč)
INZERCE
Ing. Světlana Haruštiaková
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
REDAKCE A V YDAVATEL
Robert Mečkovský
vedoucí projektu, e-mail: [email protected]
Marcela Chmelařová
šéfredaktor, e-mail: [email protected]
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
florence
www.bonno.cz
1–2/15
NOVINKA:
Oboj�ivelná obuv Bonno Beany®
je vyrábìna z ultralehkého materiálu s tvarovou pamìtí,
tak�e botu na chodidle takøka nevnímáte.
leden–únor 2015 / ročník XI
60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz
ODBOR N ý Č A SOP IS P RO NEL éK A Ř SK é ZDR AVOT NICK é P R ACOV NíK Y
Pøezujte do pohodlí.
Obuv Bonno Beany® je neobyèejnì mìkká a pohodlná.
s. 4 / Rozhovor
s. 8 / odborné téma
s. 17 / Výzkumné sdělení
PŘI PRáCI nA
oDDěLEní PRo
KRáLoVSKou
RoDInu JSEM SE
SAMA CítILA JAKo
PRInCEZnA
PéčE o PACIEntA Po
StoMAtoCHIRuRGICKéM
VýKonu
PRoBLEMAtIKA
VýuKy CHRonICKýCH
RAn V oBoRu
VŠEoBECná SEStRA
Je testována a schválena jako lehká pracovní obuv.
Dlouhodobé sledování a praktické
zkou�ky prokázaly postupné mírnìní
bolesti kolenních kloubù a sní�ené
zatí�ení zádového svalstva!
Splòuje parametry ÈSN EN ISO 20347.
časopis
obsahuje
recenzované
články
Materiál obuvi je odolný vùèi bakteriím a zápachu.
Uvnitø boty se neusazuje vlhkost, a voda tak obuv nepo�kozuje.
Podrá�ka je testována na protiskluznost a splòuje normu SRA.
Úèinnì tlumí nárazy a vibrace pøi do�lapu.
Nezanechává na podlaze �mouhy.
Ventilaèní otvory zaruèují dobré provzdu�òování a komfort.
Obuv je snadno omyvatelná vodou.
oDBoRné téMA
Stomatologie
JIŽ
10 LET
NA TRHU
Objednávky na adrese:
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.
Husova 523
370 21 Èeské Budìjovice
[email protected]
SPECIFIK ACE
ročník: 11
periodicita: měsíčník
distribuovaný náklad: 8 300 ks
distribuce: předplatitelé, členové profesních
organizací, kongresy, konference aj.
předplatné: 570 Kč/rok (tištěné vydání)
299 Kč/rok (elektronické vydání)
rozsah: 48 stran + obálka
formát: 210 × 297 mm (A4)
papír: obálka – matná křída 150 g/m2
vnitřní část – matná křída 90 g/m2
vazba: V1, šitá
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
Dnes již jediný odborný časopis pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky Florence
vyšel poprvé v říjnu 2005. Součástí zdravotnických titulů Ambit Media, a. s., se stal o tři roky později a od svého
vzniku spolupracuje s největší sesterskou odbornou profesní organizací.
Od roku 2010 publikuje recenzované články ze všech nelékařských zdravotnických profesí, z oblasti vzdělávání,
výzkumu i praxe. Florence přináší aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe
(zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou,
psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním
managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí.
Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Odborné téma, Recenzované články, Praxe, Zprávy našich
partnerů, Servis. Ve Florence dále najdete: Rozhovor, Ze života nemocnic, Historie, Názory, Právo, Lekce
angličtiny a také Personální inzerci. Součástí titulu je také kalendář vzdělávacích akcí, jehož plné znění je na
webových stránkách www.florence.cz.
Měsíčník Florence oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester všech odborností, porodních
asistentek, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou např. fyzioterapeuti, radiologičtí asistenti, ­­
zdravot­ně-sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři.
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s., najdete na www.ambitmedia.cz.
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
2/1
1/1
Rozměr
2/1 strany
1/1 strana
1/2 strany na šířku
1/2 strany na výšku
1/3 strany na šířku
1/3 strany na výšku
1/4 strany
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/2
1/2
1/3
Rozměr zrcadlo
Rozměr spad
není
178 × 240 mm
178 × 120 mm
86 × 240 mm
178 × 80 mm
55 × 240 mm
86 × 120 mm
178 × 240 mm
178 × 240 mm
178 × 240 mm
420 × 297 mm
210 × 297 mm
není
není
není
není
není
210 × 297 mm
210 × 297 mm
210 × 297 mm
Personální inz. – řádková inzerce standard (cena za řádek = 36 znaků)
Personální inz. – řádková inzerce tučně (cena za řádek = 36 znaků)
Personální inz. – plošná šíře 48, 100 nebo 152 mm
1/3
1/4
Cena (bez DPH)
75 600
52 500
29 400
29 400
21 000
21 000
15 750
61 950
54 600
68 250
70 Kč
100 Kč
80 Kč/cm2
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
příplatky
slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, Skonto – 3 %
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
HARMONOGR AM
Číslo
leden–únor 2015
březen 2015
duben 2015
květen 2015
červen 2015
červenec–srpen 2015
září 2015
říjen 2015
listopad 2015
prosinec 2015
Objednávky
Podklady
Vychází
26. 1.
16. 2.
30. 3.
27. 4.
25. 5.
23. 6.
24. 8.
28. 9.
26. 10.
24. 11.
2. 2.
23. 2.
6. 4.
4. 5.
1. 6.
30. 6.
31. 8.
5. 10.
2. 11.
30. 11.
9. 2.
2. 3.
13. 4.
11. 5.
8. 6.
7. 7.
7. 9.
12. 10.
9. 11.
7. 12.
FAKTA A ČÍSL A
Rozdělení čtenářek Florence podle odbornosti
2%P
raktické lékařství
LDN a sociální péče 20 %
Psychiatrie,
sexuologie 2 %
10 % P
ediatrie
18 % Interní obory
Urologie,
dermatovenerologie 8 %
9 % P neumologie,
ORL, alergologie
Chirurgie, ortopedie,
gynekologie a porodnictví 26 %
4 % Onkologie,
hematologie
Jak vnímáte inzerci v odborném časopisu?
25,95 % p
ovažuji ji za plnohodnotný
zdroj informací
slouží mi
jako inspirace 29,75 %
4,43 % n
evnímám ji
39,87 % v šímám si jí jen
letmo a občas
zdroj: http://florence-anketa.vyplnto.cz
EDIČNÍ PL ÁN FLORENCE 2015
Leden, únor: Stomatologie
Březen: Hojení ran / Infekční medicína
Duben: Biomedicína
Květen: Diabetes mellitus
Červen: Intenzivní péče a urgentní medicína
Červenec, srpen: Výživa / obezita
Září: Gynekologie a porodnictví
Říjen: Dezinfekce, sterilizace / Operační sály
Listopad: Geriatrie, paliativní péče a umírání
Prosinec: Rehabilitace, fyzioterapie
+ Speciály: Invazivní vstupy a injekční technika; Rehabilitační pomůcky, Bolest, Dezinfekce rukou
REDAKČNÍ R ADA
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – předsedkyně (prezidentka ČAS, ředitelka VFN Praha)
Mgr. Lenka Gutová, MBA (náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality péče ÚVN Praha)
Bc. Vladěna Homolková (vrchní sestra Kliniky nefrologie IKEM Praha)
Mgr. Ivana Kirchnerová (staniční sestra NCH JIP Nemocnice Na Homolce, Praha)
RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. (odborná konzultantka a lektorka v oboru léčba ran,
ředitelka Městské nemocnice Hořice)
Bc. Tamara Starnovská (vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze,
místopředsedkyně Fóra zdravé výživy)
Mgr. Hana Svobodová (přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze, předsedkyně
Pracovní skupiny pro výzkum v ošetřovatelství ČAS)
Mgr. Galina Vavrušková (zástupkyně hlavní sestry Nemocnice Čáslav)
INZERCE
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Štěpánka Korbová
řádková inzerce
mobil: +420 737 178 313
e-mail: [email protected]
REDAKCE A V YDAVATEL
Magda Hettnerová, DiS.
šéfredaktorka
mobil: +420 725 826 432
e-mail: [email protected]
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.florence.cz
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
MEDICÍNSK Á REVIEW
KONGRESOVÁ REVIEW
Téma PEDIATRIE
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
4
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
‚něco za něco‘. A nezapomeňte jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
49
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
51
Co to je, když se řekne
16
„pacientsky orientovaný
přístup k managementu UC“
40. angiologické dny
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
I v léčbě CMP
jde vývoj kupředu
30
9. kongres primární péče
ENGLISH FOR MEDICINE
Praise for New
Obesity Guidelines
8
53
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
SPECIFIK ACE
periodicita: čtrnáctideník
distribuovaný náklad: dle segmentace cílových
oborů 20 000–25 000 ks
distribuce: předplatitelé, kongresy,
konference, veletrhy aj.
předplatné: 5
90 Kč/rok (tištěné vydání)
319 Kč/rok (elektronické vydání)
rozsah: 48 stran + obálka
formát: 210 × 297 mm
papír: LWC 80 g/m2
vazba: V1, lepená ze stroje
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
AM Review – Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče je odborným periodikem, jehož cílovou skupinou
jsou lékaři, manageři zdravotnických zařízení a odborníci ve zdravotnictví a farmacii doplnění o zaměstnance
státní správy, pojišťoven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím.
AM Review nabízí zpravodajský a publicistický přehled z klinické medicíny a lékařské vědy doma i ve světě
a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho financování. Skládá se
standardně z více tematických částí:
Medicínská review svou pozornost soustředí na vzdělávání v novinkách z oblasti diagnostiky, terapie,
farmakologie, farmakoterapie a technologických inovací. Specializovaná rubrika Téma je tvořena
přehledovými příspěvky uznávaných odborníků ve spolupráci s příslušnými odbornými lékařskými
společnostmi. Koncepce vyplývá z požadavků na celoživotní kontinuální vzdělávání lékařů a hlavní důraz je
kladen na multidisciplinaritu a mezioborovou spolupráci.
Kongresová review přináší unikátní a v tuzemském periodickém zdravotnickém tisku nejkomplexnější
zpravodajství z domácích, evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií zajišťované redaktory
přítomnými na odborném programu a doplněné o postřehy přímých účastníků a přednášejících s návazností
na real-time streamy a webcasty na www.congress-live.eu a www.amreview.cz.
AM Review nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro
provozovatele lékařských praxí, zaměstnance zdravotnických zařízení a jejich managementy. Obsah sešitu
doplňují komentáře, analýzy a zdravotně politické zpravodajství z ČR i ze zahraničí s důrazem na vysvětlení
dopadů, které pro poskytovatele zdravotní péče přináší aktuální legislativa, a to zvlášť v ambulantní a zvlášť
v lůžkové péči. Nedílnou součástí těchto prakticky zaměřených stránek je i rubrika Personální inzerce.
Novinový
(Zdravotnické noviny, Kongresový list, Lékařské listy)
FORMÁT Y formát
A CENY INZERCE
1/1
2/3
1/3
1/2
1/2
Rozměr 2/1 strany
1/1 strana
2/3 strany
1/2 strany na výšku
1/2 strany na šířku
2/6 strany
1/3 strany na výšku
1/3 strany na šířku
Podval – 1/4 strany
Banner na titulní straně
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
2/6
1/3
1/4
banner
na titulku
Rozměr zrcadlo Rozměr spad Cena (bez DPH)
není
190 × 277 mm
125 × 277 mm
95,5 × 277 mm
190 × 139 mm
125 × 139 mm
60,5 × 277 mm
190 × 92 mm
190 × 70 mm
190 × 25 mm
190 × 277 mm
190 × 277 mm
190 × 277 mm
420 × 297 mm
210 × 297 mm
135 × 297 mm
105 × 297 mm
210 × 149 mm
není
70,5 × 297 mm
210 × 102 mm
210 × 80 mm
není
210 × 297 mm
210 × 297 mm
210 × 297 mm
135 450 Kč
88 200 Kč
61 950 Kč
52 500 Kč
49 350 Kč
35 700 Kč
35 700 Kč
35 700 Kč
26 250 Kč
30 000 Kč
99 750 Kč
94 500 Kč
115 500 Kč
Řádková inzerce – do 5 řádků
Řádková inzerce – do 10 řádků
Řádková inzerce – do 15 řádků
Řádková inzerce – do 20 řádků
Řádková inzerce – do 30 řádků
Za každých dalších započatých 10 řádků
Cena plošné inzerce (personální)
Šířka inzerátů je pevná (45, 94 nebo 142 mm), výšku si určujete sami (maximálně 255 mm).
Jeden řádek má cca 40 znaků včetně mezer.
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
příplatky
slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, Skonto – 3 %
storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
550 Kč
1 100 Kč
1 600 Kč
2 000 Kč
2 900 Kč
900 Kč
95 Kč/cm2
HARMONOGR AM
Rozsah vydání
Číslo
AM Review
Objednávky
Podklady
Vychází
1–2
■
5. 1.
12. 1.
19. 1.
3–4
■
26. 1.
2. 2.
9. 2.
5
■
16. 2.
23. 2.
2. 3.
6
■
2. 3.
9. 3.
16. 3.
7
■
16. 3.
23. 3.
30. 3.
8
■
30. 3.
6. 4.
13. 4.
9
■
12. 4.
19. 4.
27. 4.
10
■
27. 4.
4. 5.
11. 5.
11
■
11. 5.
18. 5.
25. 5.
12
■
25. 5.
1. 6.
8. 6.
13
■
8. 6.
15. 6.
22. 6.
14–15
■
23. 6.
30. 6.
7. 7.
16–17
■
27. 7.
3. 8.
10. 8.
18–19
■
24. 8.
31. 8.
7. 9.
20
■
15. 9.
22. 9.
29. 9.
21
■
28. 9.
5. 10.
12. 10.
22
■
12. 10.
19. 10.
26. 10.
23
■
26. 10.
2. 11.
9. 11.
24
■
8. 11.
15. 11.
23. 11.
25
■
24. 11.
30. 11.
7. 12.
26
■
7. 12.
14. 12.
21. 12.
Sběratelské noviny
■
■
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• Akce pro akademickou obec
• Diskusní panel AM Review
• Klub AM Review
• Kulatý stůl AM Review
• Workshop AM Review
• N
estandardní formáty
ožnost zhotovení šerpy přes noviny, záložky, vkládaných listů,
M
vlepování a dalších atypických forem inzerce. Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
• V
ideoreportáž
Videoreportáž z tuzemských i zahraničních kongresů
na webových stránkách www.amreview.cz
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK; Obrázky: rozlišení 300 dpi; Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz
FAKTA A ČÍSL A
Čtenáři dle odborností
Ambulantní péče
Ostatní
6%
Revmatologie
3%
Klinická onkologie
10 %
Lůžková péče
Fakultní nemocnice
a OLÚ
18 %
Praktické
lékařství
pro dospělé
35 %
Lázně
a ozdravovny
3%
LDN, následná
a rehabilitační péče
11 %
Gastroenterologie
a hepatologie
10 %
Kardiologie
2%
Diabetologie
11 %
Interní obory
3%
INZERCE
Praktické lékařství
pro děti a dorost
20 %
REDAKCE A V YDAVATEL
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Jan Kulhavý
šéfredaktor
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Mgr. Kristýna Čillíková, Eva Srbová,
Mgr. et Mgr. Kristýna Tesařová
redaktoři
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Štěpánka Korbová
řádková inzerce
mobil: +420 737 178 313
e-mail: [email protected]
Krajské a okresní
nemocnie
68 %
Mgr. Tomáš Polák, Ing. Jana Tlapáková
zástupci šéfredaktora
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.amreview.cz
AMReview
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
CHAR AKTERISTIK A
Kulatý stůl AM Review – uzavřené expertní diskusní setkání bez
auditoria umožňující prodiskutovat indikační, úhradové, organizační
a jiné otázky poskytování zdravotní péče s představiteli politické
reprezentace, plátců zdravotní péče, managementů nemocnic,
odborných společností apod. Výstupem je podle potřeby publikace
výstupů v ZN, poskytnutí tiskové zprávy ČTK, resp. dalším sdělovacím
prostředkům.
Standardní cena 250 000 Kč zahrnuje
1. Tvorba scénáře
2. Tvorba ideového plánu
3.Moderace
4. Pronájem prostor
5.Občerstvení
6. Kamerový záznam
7. Zvukový záznam
8. Výstup v Kongresovém listu +
inzerce k výstupu
9. Banner na www.amreview.cz –
měsíční kampaň
10. Banner v AM Review 2×
Diskusní panel AM Review – otevřené expertní diskusní setkání
s auditoriem (např. u příležitosti kongresu, výročního sjezdu odborné
společnosti apod.) umožňující prodiskutovat indikační, úhradové,
organizační a jiné otázky poskytování zdravotní péče s představiteli
politické reprezentace, plátců zdravotní péče, managementů
nemocnic, odborných společností apod. Výstupem je podle potřeby
publikace výstupů v ZN, poskytnutí tiskové zprávy ČTK, resp. dalším
sdělovacím prostředkům, popř. pozvání novinářů k účasti v auditoriu.
Klub AM Review – klubové setkání novinářů laických médií s lékaři
a jejich pacienty s cílem objasnit konkrétní diagnózu a moderní
možnosti léčby na konkrétním příběhu konkrétního nemocného.
Workshop AM Review – moderovaná uzavřená diskuse s cílem dosažení
konsensu nad konkrétní odbornou, úhradovou či podobnou otázkou
napříč odbornými společnostmi, mezi plátci a poskytovateli apod.
Cena za speciální projekt: od
11. Agenturní provize 15% (práce key
account, grafické práce, práce
šéfredaktora, práce marketingu)
80 000 Kč
(cena dle speciálního přání je individuální )
TECHNICKÉ PAR AMETRY
Inzerce v AM Review: 210 × 297 mm + 5 mm spad
Banner – titulka AM Review: 190 × 25 mm zrcadlo
Banner na www.amreview.cz: 480 × 60 px
Inzerce uvnitř
AM Review
Banner na titulce
AM Review
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
MEDICÍNSK Á REVIEW
8
AK T UALIT Y Z M E D I C Í N Y A S YS T É M U Z D R AVOT N Í PÉ Č E
KONGRESOVÁ REVIEW
Téma PEDIATRIE
banner na
www.amreview.cz
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
4
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
INZERCE
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
‚něco za něco‘. A nezapomeňte jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
49
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
51
Co to je, když se řekne
16
„pacientsky orientovaný
přístup k managementu UC“
40. angiologické dny
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
I v léčbě CMP
jde vývoj kupředu
30
9. kongres primární péče
ENGLISH FOR MEDICINE
9. kongres primární péče
51
4
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
8
KONGRESOVÁ REVIEW
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
Praise for New
Obesity Guidelines
40. angiologické dny
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
MEDICÍNSK Á REVIEW
Téma PEDIATRIE
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
49
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
‚něco za něco‘. A nezapomeňte jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
53
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
AMReview
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
INZERCE
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
REDAKCE A V YDAVATEL
Jan Kulhavý
moderátor / šéfredaktor AM Review
mobil: +420 725 810 360
[email protected]
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
SBĚRATELSKÉ+NOVINY
Z ÁKL ADNÍ INFORMACE
jaro 2014
www.artPluS.cz
vše o trhu s uměním
(2) jan kubíček v ghmp — (3) rozhovor s ředitelkou dorothea — (5) index současného umění — (6) aukce doma i ve světě — (8) veletrh starožitníků
Sběratelské noviny umožňují jedinečnou šanci oslovit
lékaře jako nové publikum, které se zajímá o trh s uměním. Jako příloha AM Review s distribuovaným nákladem
25 000 ks pokryje více jak polovinu lékařů v ČR z celkového
počtu 47 459 lékařů.
sběratelské+noviny
krátce
Vrchol aukční sezóny
praha Květen je tradičně jedním
z vrcholů aukční sezóny. Ve čtvrtek
15. května se uskuteční aukce spo­
lečnosti 1. Art Consulting, na úterý
20. května má aukci naplánován aukč­
ní dům European Arts a na čtvrtek
22. května Arthouse Hejtmánek. O ví­
kendu 24. a 25. května se konají hned
tři aukce: V sobotu to bude aukce Doro­
thea, v neděli pak společná aukce gale­
rií Kodl a Vltavín a rovněž aukce galerie
Sýpka. Nabitý měsíc v úterý 27. května
zakončí aukce společnosti Arcimboldo.
www.artplus.cz
Martin Zet: Svátek práce
plzeň Od 2. května do 5. června se
v Galerii města Plzně uskuteční výsta­
va čtyřiapadesátiletého konceptuální­
ho umělce a performera Martina Zeta
nazvaná Svátek práce. Zet loni získal
Cenu od Vladimíra Kokolii – putov­
ní cenu udělovanou umělci a teoreti­
ky mladšími pětatřiceti let umělcům
starší generace, které vnímají jako
vlivné a inspirativní osobnosti. Profilo­
vý rozhovor s Martinem Zetem čtená­
ři najdou v květnovém čísle časopisu
Art+Antiques.
www.artcasopis.cz
OBSAH
Šíma ze soukromých sbírek
praha Museum Kampa do konce
června hostí výstavu obrazů Josefa
Šímy zapůjčených ze soukromých sbí­
rek. Komorní výstava nabízí ve zkratce
průřez celou Šímovou tvorbou. Vrcho­
lem přehlídky jsou jeho pozdní ab­
straktní krajiny, některé česká veřej­
nost dosud nikdy neměla možnost
vidět. Výstavě se věnuje také dubnové
číslo Art+Antiques.
www.museumkampa.cz
theodor pištěk: na návštěvě u harrachů, 1977, olej na plátně, 160 × 190 cm, cena: 3 240 000 Kč, Galerie Kodl 19. 5. 2013, foto: Jan Rasch
Obsah Sběratelských novin tvoří původní texty a materiály
převzaté z časopisu Art+Antiques, webového portálu ART+
a Ročenky ART+.
Témata
na trhu – co zajímavého je v různých segmentech
trhu s uměním a starožitnostmi nabízeno
nejvýznamnější aktuální výstavy u nás i v zahraničí
materiály zabývající se sběratelstvím lékařů
(má historickou tradici)
rozhovory se sběrateli, majiteli aukčních síní,
galerií a starožitnictví
servis – informace o nadcházejících aukcích, veletrzích,
výstavách apod.
sběratelé začínají objevovat poválečné umění
Nejen klasická moderna
Poválečné umění v loňském
roce definitivně potvrdilo
své postavení druhého
nejdůležitějšího segmentu
aukčního trhu. Segmentu,
který ovšem oproti klasické
moderně stále skýtá značné
možnosti pro svůj další růst.
stanislav libenský, jaroslava
brychtová: siluety města iii, 1989
sklo, 51 × 73 × 20 cm, cena: 1 320 000 Kč
Dorotheum 23. 11. 2013
Jednou z událostí roku byl nový rekord v této
oblasti, částka 6 milionů korun zaplacená v květnu
na aukci Galerie kodl za obraz Dívka se švihadlem
od Mikuláše Medka. to je současně zatím nejvíc, kolik u nás bylo za jednotlivé dílo poválečného umění
kdy v aukci zaplaceno. Medkovo plátno pochází ze
závěru 50. let, tedy z jeho nejvíce ceněného tvůrčího období, které se dlouho na aukcích téměř neobjevovalo. Připomeňme, že hranice 3 milionů korun
Medkův obraz dosáhl poprvé v listopadu 2011. Předchozí rekord v oblasti poválečného umění držel od
března 2011 rozměrný olej václava boštíka z roku
1995 vydražený za 5,3 milionu korun.
od dalšího z milionových klasiků českého poválečného umění, Zdeňka sýkory, prošla v uplynulém
roce trhem dvě výrazná díla a obě úspěšně. akryl
Šikmá struktura z roku 1968 se prodal za 2,6 milionu a olej Skvrny datovaný do roku 1990 odešel za
1,9 milionu korun. na první letošní aukci společnosti
1. art Consulting se pak jeden ze sýkorových liniových obrazů, Linie 212 z roku 2002, prodal dokonce za 3,97 milionu korun.
Titul nejdražšího žijícího autora po Zdeňku sýkorovi, který zemřel v létě 2011, převzal malíř Theodor
Pištěk. Jeho nedostatková plátna ze 70. let loni vůbec poprvé opustila privátní trh a objevila se také
na aukcích. Částka 3,24 milionu korun, za kterou byl
na květnové aukci Galerie kodl vydražen obraz Na
návštěvě u Harrachů, je jednou z nejvyšších cen
zaplacených za žijícího autora. Dražba této malby
přitom začínala o celý milion níže, než kolik činila konečná částka. Připomeňme, že osmdesátiletý Pištěk
Vzpomínka na Karla Tutsche
měl o rok dříve retrospektivu v národní galerii. na
trhu se pak na podzim objevila ještě další dvě jeho
díla z téhož období. Zatímco Pozdní odpoledne se
prodalo taktéž s nárůstem za 2,04 milionu korun,
olej Ze života zůstal neprodán.
na novou nejvyšší cenu, která těsně přesáhla hranici 1 milionu korun, se loni v květnu u european arts
dostal robert Piesen se svou strukturální abstrakcí
Gehinnom ze 60. let. Dynamiku segmentu poválečného umění však nejlépe ilustruje několik nových cenových rekordů, které loni padly v řádu statisíců korun.
svůj autorský rekord výrazně navýšil například Jiří
načeradský, jehož charakteristický raný obraz Běžci
Chataway a Pirie z roku 1964 se prodal za 720 tisíc
korun. navýšení svého aukčního maxima dosáhl loni
i vladimír kopecký, autor, jehož nejkvalitnější díla se
dosud prodávala výhradně privátně. Za malbu Brána z konce 60. let kupec u Prague auctions zaplatil
212 tisíc korun. na nový cenový rekord ve výši 660 tisíc
korun dosáhl i Sedící provazolezec, kvalitní figurální
malba otakara slavíka ze závěru 70. let. Za stejnou
částku, a rovněž v novém autorském rekordu, se na
aukci 1. art Consulting prodal i jeden z původních variabilů radka kratiny, Hřivnáč (Velká bílá struktura).
Hned dvakrát loni překonala svůj dosavadní
aukční rekord také dvojice libenský-brychtová. v říjnu se v aukci galerie sýpka prodal jejich Modrý objekt z roku 1995 za 780 tisíc a o měsíc později byla na
aukci Dorothea vydražena skleněná plastika Siluety
města III z roku 1989 dokonce za 1,32 milionu korun.
vůbec poprvé se tak cena ateliérového skla v aukci
dostala přes jeden milion korun. Marcela Chmelařová
brno V Richard Adam Gallery (dříve
Wannieck Gallery) je možné do
25. května zhlédnout obsáhlou výstavu
současného německého malíře Chris­
tiana Macketanze. Jde o dodatečnou
poctou brněnskému galeristovi Karlu
Tutschovi, který Macketanzovy obrazy
vystavoval v legendární brněnské gale­
rii Na bidýlku již v 90. letech.
www.ragallery.cz
Aj Wej-wej u sousedů
berlín Výstavní síň Martin­Gropius­
­Bau připravila výstavu slavného čín­
ské umělce a disidenta Aj Wej­weje.
Ačkoliv je Aj držen v domácím vězení,
řada vystavených děl byla vytvořena
speciálně pro Berlín. Jde o umělco­
vu dosud největší samostatnou pře­
hlídku, která se rozprostírá na ploše tří
tisíc metrů čtverečních. Navštívit ji je
možné do 7. července.
www.gropiusbau.de
Vše o trhu s uměním
ART+ je zpravodajským portálem
o trhu s uměním a databází aukč­
ních výsledků, která momentál­
ně čítá již více než 120 tisíc zázna­
mů. Přístup do redakční části je
otevřený všem, databázová část
portálu je zpoplatněna. Odběrate­
lé Zdravotnických novin nyní mají
možnost získat přístup do placené
části na 30 dní zdarma. Při regist­
raci stačí vyplnit kód c4074856.
Nabídka platí do 17. 5. 2014.
www.artplus.cz
Sběratelské noviny / jaro 2014 / www.artplus.cz / příloha Zdravotnických novin číslo 9/2014, ročník 63 / vydavatel – Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz, IČ: 27422160 / ředitel společnosti – Martin Slavík / adresa redakce ART+, Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, [email protected]
odpovědný redaktor – Jan Skřivánek / obchodní ředitelka – Světlana Haruštiaková, +420 604 931 471, [email protected] / marketing – Julie Langerová / grafická úprava – Jožka Gabriel, dusot.cz / tisk – AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany / Samostatně neprodejné,
vychází jako příloha Zdravotnických novin, ISSN 0044­1996. / Dáno do tisku 18. 4. 2014. Volně neprodejné. Přetisk a jakékoli šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele / © Ambit Media, a. s., 2014
AM REVIEW
AM Review – Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče je odborným periodikem, jehož cílovou skupinou
jsou lékaři, manažeři zdravotnických zařízení a odborníci ve zdravotnictví a farmacii doplnění o zaměstnance
státní správy, pojišťoven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím.
AM Review nabízí zpravodajský a publicistický přehled z klinické medicíny a lékařské vědy doma i ve světě
a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho financování. Skládá se
standardně z více tematických částí: Medicínská Review a Kongresové review.
AM Review nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro provozovatele lékařských praxí, zaměstnance zdravotnických zařízení a jejich managementy. Obsah sešitu doplňují
komentáře, analýzy a zdravotně politické zpravodajství z ČR i ze zahraničí s důrazem na vysvětlení dopadů, které pro poskytovatele zdravotní péče přináší aktuální legislativa, a to zvlášť v ambulantní a zvlášť v lůžkové péči.
SPECIFIK ACE
Distribuovaný náklad: dle segmentace cílových oborů 20 000–25 000 ks
Rozsah: 8 stran vkládaných do celého nákladu AM Review
Distribuce: předplatitelé AM Review, kongresy, konference,
jarní a podzimní veletrh starožitností Antique Fair
Formát: 297 × 420 mm. Papír: LWC 60 g/m2
Vazba: není. Tisk: 4/4 barvy
HARMONOGR AM
Číslo
Podklady
duben 2015
září 2015
listopad 2015
Vychází
6. 4. 13. 4.
bude upřesněno
bude upřesněno
SBĚRATELSKÉ+NOVINY
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
Formát
Rozměr
Cena (bez DPH)
03
www.artplus.cz
rozhovor s márií gálovou
Člověk by měl sbírat, co se mu líbí
podval
265 × 95 mm 1/2 podvalu 130 × 95 mm 1/4 podvalu 63 × 95 mm šerpy, vklady, záložky
29 000 Kč
15 000 Kč
9 000 Kč
dle dohody
Aukční síň Dorotheum, v jejímž čele již více než deset let
stojí Mária Gálová, má na českém trhu s uměním výjimečné
postavení. Nejen svou dlouho tradicí a vazbou na Vídeň, ale
také tím, že zaměstnává nejvíce expertů. Dorotheum má vlastní
odborníky na obrazy, užité umění i šperky.
Mezi lékaři je tradičně řada lidí se zájmem
o umění. Pozorujete to i na vaší klientele?
Ano, je to opravdu tak. Lékaři tvoří zásadní skupinu
naši klientely. Nad důvody, proč tomu tak je, jsem
se již několikrát zamýšlela sama. Vysvětluji si to
především tím, že jsou to vzdělaní lidé s náročnou
profesí, která pro duševní harmonizaci vyžaduje
kompenzaci stykem s věcmi pozitivními, příjemnými a estetickými. Lékaři vždy patřili a patří k elitě
národa a sociálně minimálně do vyšší střední třídy,
což je přece jen jedním ze základních předpokladů k tomu, aby si člověk mohl dovolit sbírat umění
dlouhodobě a s určitou koncepcí. A možná to má
i trochu filosofické podhoubí v tom, že umění prezentuje hodnoty, které jsou tak trochu v kontrastu
s pomíjivosti lidského života.
cv
Mária Gálová je ředitelkou
aukčního domu Doro­
theum od roku 2003, před
tím vedla Programovou
divizi Správy Pražského
hradu. Pod její taktovkou
proběhl například rozsáhlý
projekt Deset století
architektury. Dorotheum
je pobočkou stejnojmenné
rakouské aukční síně, kte­
rá funguje kontinuálně od
roku 1707. Zakladatelem
společnosti, která původně
sloužila jako zastaváren­
ský úřad města Vídně, byl
císař Josef I. Jméno firma
získala na konci 18. století
podle bývalého kláštera
sv. Dorothy, ve kterém
našla své sídlo. Na jeho
místě roku 1901 nechal
císař František Josef vy­
budovat honosný městský
palác, který společnost
vlastní do dnešních dnů.
Pražské Dorotheum
pořádá čtyři aukce do roka
(nejbližší se uskuteční
v sobotu 24. května), na
kterých je nabízeno volné
umění i starožitnosti. Loni
sběratelé na aukcích
Dorothea utratili 100 milio­
nů korun. Specializovaná
aukce kolekce dvanácti
obrazů Františka Muziky
ze soukromé sbírky
v Německu, které se do
České republiky vrátily po
čtyřiceti letech, byla podle
Ročenky ART+ jednou
z nejvýznamnějších udá­
lostí loňského roku.
www.dorotheum.cz
Co byste doporučila někomu, kdo dosud umění
nekupoval, ale rád by začal?
Především bych mu doporučila řídit se svým srdcem a svým instinktem. To samozřejmě nestačí,
ale je to důležitý výchozí moment. Nemá smysl obklopovat se něčím, co mu nebude přinášet
potěšení. Když si ujasní, co mu je blízké, je dobré
věnovat čas získání validních informací. Sledovat
trh s uměním, navštívit aukce, výstavy, prolistovat publikace, vhodné je také najít někoho, na jehož úsudek se může spolehnout, kdo mu pomůže
se zorientovat. Na začátek bych určitě doporučila
udělat si i jasnou cenovou strategii. Pak záleží na
konkrétní situaci. Pokud jsou jeho možnosti v řádech milionů a hodlá koupit pouze pár kousků na
dlouhá léta, volila bych osvědčená jména. V případě, že disponuje menší sumou a rád by vytvářel „živou“ sbírku, raději bych doporučila současné umění nebo třeba grafiku. Tak se může sbírka
obměňovat a postupně zkvalitňovat.
Jak se v posledních pěti letech, kdy se hovoří
o ekonomické krizi, proměnil trh s uměním?
Trh s uměním je jedním z mála odvětví, kterým krize
napomohla, alespoň částečně. Z řad movitých lidí,
jejichž důvěra ve finanční produkty byla otřesena,
se vytvořila nová skupina kupujících hledajících alternativu. Větší poptávka po kvalitních uměleckých
předmětech, především obrazech, vytvořila vyšší,
často rekordní ceny, což se samozřejmě příznivě
projevilo na celkových obratech. Na druhou stranu
krize poznamenala segment střední a nižší cenové
kategorie. Mnozí z těch, kteří si dopřávali kupovat
Slevy za počet opakování
3× – 5 %, 6× – 10 %, 12× – 15 %, skonto – 3 %
Trh s uměním je jedním
z mála odvětví, kterým
krize napomohla, alespoň
částečně. Z řad movitých
lidí, jejichž důvěra ve
finanční produkty byla
otřesena, se vytvořila
nová skupina kupujících
hledajících alternativu.
díla pro radost, přesunuli umění do kategorie předmětů zbytných, a tudíž ho kupovat přestali, alespoň
na nějakou dobu.
Velkým mediálním tématem jsou investice
do umění – je investiční motivace opravdu
tak důležitá, nebo stále převažují sběratelé
tradičnějšího ražení?
Domnívám se, že hranice mezi těmi dvěma tábory
je velmi křehká a flexibilní. Asi neznám nikoho ze
sběratelů, koho by zároveň nezajímala i finanční
stránka jejich nákupu a potenciální možnost jeho
zhodnocení. Naopak znám případy, kdy se z jednostranně orientovaných investorů, stali časem milovníci umění. I když se tyto dvě skupiny přece jen
odlišují ve vzorcích chování, z mého pohledu není
až tak podstatné, která motivace u nich převažuje.
Je pro české sběratele těžké nakupovat na
zahraničních aukcích? Účastní se například vaši
klienti aukcí vídeňského Dorothea?
Myslím, že ještě pořád v mnoha případech sehrává negativní roli jazyková bariéra, také samozřejmě
komplikace s nastudováním jiných aukčních pravidel, s tím, jak dílo převážet, pojistit atd. Bohužel
to také platí obráceně, často se nám stává, že naše
legislativa a různé administrativní bariéry jsou pro
zahraniční zájemce natolik odrazující, že od záměru nakupovat v aukci, raději předem odstoupí. Je to
v konečném důsledku velká škoda nejen pro obchodníky s uměním, ale určitě také pro příjmy do státní
pokladny. Je v neprospěch nás všech, že si to málokdo z kompetentních v tomto kontextu uvědomuje.
Kdybyste si z vaší loňské nabídky mohla sama pro
sebe vybrat jedinou věc, co by to bylo a proč?
S dovolením bych si vybrala dva favority. Tím prvním by byl olej Františka Muziky Věž II, který jsme
prodávali v naší speciální podzimní aukci. Vlastnit
kterýkoliv z autorových nabízených olejů by pro mne
bylo velkým potěšením, nicméně tento mne oslovil
nejvíc ze všech. Svým naprosto atypickým, ale velmi
efektním rozměrem, svou kompaktností, barevností,
ale hlavně sílou tajemnosti, kterou v sobě ukrýval.
Pokaždé, když jsem na něj hleděla, objevovala jsem
nové detaily a významy. Byl mi blízký i svou výraznou symbolikou prchavosti času. To druhé dílo by
bylo z úplně jiného soudku, z oblasti autorského skla.
Nádherná, modrošedá mísa Františka Víznera pro
mne ztělesňuje objekt tvarově i barevně elegantní
dokonalosti. Patří k tomu nejlepšímu, co v poválečné době v oboru sklářského designu vzniklo, a pro
mne osobně jsou mísy i další objekty autora prostě
nepřekonatelné. Jan Skřivánek
INZeRce
PODVAL
Storno poplatky
265 × 95 mm
25 a více dnů před datem zveřejnění lze
inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 %
z ceny inzerce.
04
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění
100 % z ceny inzerce.
www.artplus.cz
letem světem
pozvánka
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze
inzerci stornovat.
1
2
1 dominik lang
s černým
čtvercem od
pavla mrkuse,
foto: Jan Rasch
2 krištof kintera:
svět se netočí
kolem tvé
červené hlavy,
2013, polyuretan na
desce, 102 × 72 cm,
cena: 36 000 Kč,
european Arts
30. 3. 2014
3 ročenka art+,
trh s uměním
v roce 2013,
Ambit Media 2014,
144 str., 139 Kč
3
statnou výstavu v Muzeu Jeana Tinguelyho v Basileji. Půjde o jeho první velkou
výstavu v zahraničním muzeu. Výstava
nazvaná I Am Not You bude probíhat od
11. června do 28. září. V červnu ji tak budou moci zhlédnout návštěvníci veletrhu Art Basel, který je nejprestižnějším
galerijním veletrhem na světě.
Jean Tinguely (1925–1991) byl švýcarským sochařem vytvářejícím fantastické pohyblivé stroje. Známá je jeho
fontána v sousedství pařížského Centra
Pompidou, na které s ním spolupracovala jeho manželka Niki de Saint Phalle.
Muzeum, které opatruje jeho pozůstalost, se ve svém výstavním programu
cíleně zaměřuje na umělce, kteří rovněž pracují s pohybem. Kintera, mezi
jehož díla patří například dětská postavička bušící hlavou do zdi nebo mluvící havran, je tak pro muzeum ideálním
kandidátem.
Lang Osobností roku
Vyšla Ročenka ART+
praha – Cenu Osobnost roku 2013, pořádanou časopisem Art+Antiques a portálem Artalk.cz, získal Dominik Lang.
Cena je udělována žijícím autorům za
nejvýraznější umělecký počin uplynulého roku na základě hlasování odborné
poroty. Lang ocenění získal za dvě samostatná výstavní vystoupení – ve vídeňské Secesi a v Domě umění v Českých
Budějovicích – a za účast na výstavě
finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého.
„Porota vyzdvihla Langovu schopnost
obstát na mezinárodní umělecké scéně
i to, že přes celkově kompaktní charakter
své práce, v němž dominuje téma vnímání a prožívání fyzických i institucionálních komponent výstavního prostoru,
nalézá od výstavy k výstavě vždy nové
a objevné řešení,“ čteme v tiskové zprávě. Ocenění má formu černého čtverce,
který pro vítěze vytváří vždy předchozí
laureát. Dominik Lang tak získal černý
čtverec od Pavla Mrkuse. Ten jej v logice své volné tvorby pojal jako popis
původního Malevičova obrazu, na který
cena odkazuje, ve formě html kódu.
praha – V půlce února vyšla již pátá
Ročenka ART+, která shrnuje dění na
trhu s uměním doma i v zahraničí. Rok
2013 byl na českých aukcích rekordní.
Sběratelé a investoři utratili 946 milionů
a za více než milion korun bylo vydraženo 157 děl. Ke koupi deseti nejdražších obrazů loňského roku by případný
zájemce potřeboval 123 milionů korun.
Za posledních pět let se na českých
aukcích podle statistik ART+ prodalo
636 uměleckých děl za více než milion korun. Nejvíce obrazy je zastoupen
Václav Špála, jehož jméno v seznamu
figuruje 59krát. Těsně za ním se objevuje Emil Filla s 57 obrazy. Třetí příčku
s odstupem obsadil klasik moderního
čínského umění Čchi Paj-š’ s 36 tušovými malbami prodanými za více než
milion korun. Ze stovky nejdražších obrazů a soch historicky vydražených na
českých aukcích jich hned sedmdesát
bylo prodáno v posledních pěti letech.
Na koupi všech sto nejdražších děl by
případný zájemce potřeboval 1,14 miliardy korun.
Ročenka ART+ vedle úvodních analýz zabývajících se aukčními prodeji,
trhem se starožitnostmi, děním na Slovensku a ve světě obsahuje dvě desítky
studií věnovaných konkrétním autorům
nebo dílčím segmentům trhu. Pro platící
uživatele ART+ a předplatitele časopisu
Art+Antiques je zdarma, ve volném prodeji je k dostání za 139 korun.
Krištof Kintera
v Basileji
basilej – Krištof Kintera, který loni oslavil čtyřicáté narozeniny a který patří
mezi nejrespektovanější české umělce
své generace, bude mít přes léto samo-
hodiny stolní, Lépine, Paříž, první polovina 19. stol.
Veletrh starožitností
Od čtvrtka 24. do neděle 27. dubna na Novoměstské radnici v Praze koná
veletrh Antique, který pořádá Asociace starožitníků. Veletrh se koná dvakrát ročně a pravidelně se jej účastní více než pět desítek vystavovatelů
z celé republiky. Téma veletrhu tentokrát zní starožitnosti pro gentlemany a jejich dámy. „Pánové se mohou těšit na předměty, které doprovázely
každodenní život našich předků, jako jsou mince, kuřácké potřeby, soupravy na podávání vína, zbraně, lovecké potřeby nebo doplňky na pracovní
stůl. Na ženy zase čeká výstava šperků, hodinek a dalších ryze dámských
doplňků,“ vypočítává prezident Asociace starožitníků Jan Neumann.
Veletrh Antique / termín konání – 24.–26. 4. / návštěvní hodiny – od 10.00 do 19.00,
27. 4. od 10.00 do 17.00 / vstupné – 90 Kč (70 Kč) / www.asociace.com
INZeRce
1/4
1/4
63 × 95 63 × 95
mm
mm
INZERCE
Ing. Světlana Haruštiaková
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
1/2
130 × 95 mm
REDAKCE A V YDAVATEL
Jan Skřivánek
šéfredaktor
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
Česká a slovenská
Neurologie
a Neurochirurgie
Časopis České neurologické spoleČnosti Čls Jep, České neurochirurgické spoleČnosti Čls Jep,
slovenskeJ neurologickeJ spoloČnosti sls, slovenskeJ neurochirurgickeJ spoloČnosti sls
a České spoleČnosti dětské neurologie Čls Jep
MiniMonograFie
Neuromodulace
v. Masopust et al
pŘehlednÝ reFerÁt
Alkoholový odvykací stav a delirium – od patofyziologie k léčbě
t. kašpárek et al
pŮvodnÍ prÁce
Porovnanie validity diagnostických kritérií sclerosis multiplex 2005 vs 2010 s aspektom
včasnej diagnostiky M. daňová et al
krÁtké sdělenÍ
Normativní hodnoty parametrů vedení pro nervus ulnaris a nervus medianus měřené
standardizovaným způsobem p. ridzoň et al
kaZuistika
Intoxikace metanolem v obraze magnetické rezonance – kazuistiky
vydává Čls Jep. issn 1210-7859. issn pro on-line přístup 1802-4041.
indexováno/excerpováno:
thomson reuters Web of knowledge: Journal citation report, Web of science,
index copernicus, eMBase/excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, scopus
M. vaněčková et al
ročník 77 | 110 | 2014 | číslo
2
SPECIFIK ACE
ročník: 78/111
periodicita: 6× ročně (navíc 1–2 supplementa)
distribuovaný náklad: 2 200 ks
distribuce: neurologové a neurochirurgové,
kongresy, sjezdy aj.
předplatné: 750 Kč/rok (tištěné vydání)
550 Kč/rok (elektronické vydání)
zdarma pro členy ČNS, ČNChS, SNS, SNChS
rozsah: 120 stran + obálka
formát: 210 × 297 mm (A4)
papír: obálka – matná křída 200 g/m2,
vnitřní část – matná křída 115 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
1. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (ČSNN) je vydávána od r. 1938 (původně jako Neurologie
a psychiatrie československá). Předchůdce pod názvem Revue v neurologii, psychiatrii, fyzikální a dietetické
terapii vycházel již od r. 1904, používáme tedy dvojí číslování ročníku (v r. 2015 ročník 78/111). V každém případě
patří ČSNN mezi medicínské časopisy s nejdelší tradicí, která je výjimečná i v evropském měřítku.
2. ČSNN je v současnosti oficiálním časopisem pěti odborných společností v České republice a na Slovensku:
• České neurologické společnosti
• Slovenské neurologické společnosti
• České neurochirurgické společnosti
• Slovenské neurochirurgické společnosti
• České společnosti dětské neurologie
3. Časopis v současnosti odebírá cca 1 200 členů České neurologické a neurochirurgické společnosti a dalších
cca 200 předplatitelů v ČR a na Slovensku. Od r. 2009 je časopis odebírán i členy Slovenské neurologické společnosti, a počet předplatitelů tak dosáhl 2 100.
4. ČSNN publikuje původní práce, krátká sdělení a kazuistiky, které procházejí náročným recenzním řízením, asi
30–50 % nabídnutých prací je zamítnuto a přijaté práce procházejí často sérií několika recenzí a následných
revizí. Výrazem kvality je měřitelný impakt faktor kontinuálně od r. 1997.
5. ČSNN publikuje i přehledné články, komentáře, diagnostické a léčebné standardy a řadu seriálů:
• Didakticky laděné minimonografie z pera předních odborníků doplněné vědomostním testem.
• Okénko statistika z pera předního českého biostatistika doc. Duška.
• Webové okénko mapující domácí i zahraniční webové stránky zabývající se jednotlivými problémovými okruhy.
6. ČSNN si dlouhodobě udržuje velmi vkusnou grafickou úpravu a je vydávána na kvalitním papíře.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
1/1
Rozměr
1/2
1/3
Rozměr zrcadlo
1/4
Rozměr spad
1/1 strany není 210 × 297 mm 1/2 strany 178 × 130 mm není 1/3 strany 178 × 90 mm není 1/4 strany 178 × 65 mm není strana proti obsahu není 210 × 297 mm 2. strana obálky
není 210 × 297 mm 3. strana obálky není 210 × 297 mm 4. strana obálky není 210 × 297 mm šerpy, vklady, záložky
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
Formáty na spad budou při sazbě časopisu umístěny do černého rámečku o síle 0,5 bodu.
Příplatky
Slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, skonto – 3 %
Storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
Cena (bez DPH)
52 500 Kč
31 500 Kč
26 250 Kč
15 750 Kč
63 000 Kč
73 500 Kč
63 000 Kč
84 000 Kč
dle dohody
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s., najdete na www.ambitmedia.cz.
HARMONOGR AM
Číslo
Podklady
Vychází
1
2
3
4
5
6
9. 1.
28. 1.
6. 3.
25. 3.
7. 5.
27. 5.
10. 7.
29. 7.
9. 9.
29. 9.
28. 10.
14. 11.
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• SAMOSTATNÁ SUPPLEMENTA A ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V RÁMCI ŘÁDNÝCH ČÍSEL
Jsou vydávána dle aktuálních požadavků České neurologické společnosti, event. dalších odborných společností.
• REPRINT
• NESTANDARDNÍ FORMÁTY
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
REDAKČNÍ R ADA
Vedoucí redaktor:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Zástupce vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA
Hennerova neurologická klinika 1. LF UK
a VFN v Praze
Sekretář redakce:
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Redakce:
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
INZERCE
Redakční rada:
Čestní členové
prof. MUDr. J. Benetin, PhD.
prof. F. Gerstenbrand (Wien)
doc. MUDr. M. Bojar, CSc.
prof. J. Jankovic (Houston)
prof. MUDr. M. Galanda, CSc.
prof. O. Kolar (Indianapolis)
prim. MUDr. J. Hadač, PhD.
prof. R. Fahlbush (Erlangen)
prof. MUDr. Z. Kadaňka, CSc.
prof. B. George (Paris)
prof. MUDr. P. Kalvach, CSc.
prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc.
prof. MUDr. P. Kukumberg, PhD.
prof. MUDr. E. Kurča, PhD.
prof. MUDr. L. Lisý, DrSc.
prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc., FCMA
prof. MUDr. I. Rektor, CSc., FCMA
prof. MUDr. M. Sameš, CSc.
prof. MUDr. V. Smrčka, CSc.
prof. MUDr. P. Suchomel, Ph.D.
prof. MUDr. E. Syková, DrSc., FCMA
prof. MUDr. J. Šteňo, PhD.
doc. MUDr. I. Štětkářová, CSc.
prof. MUDr. P. Traubner, PhD.
prof. MUDr. J. Vymazal, DSc.
REDAKCE, V YDAVATEL A NAKL ADATEL
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Bc. Klára Vyhňáková
odpovědná redaktorka
telefon: +420 533 337 301
e-mail: [email protected]
www.csnn.eu
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Vydavatel
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Nakladatel
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Gastroenterologie a hepatologie
February 2014 Volume 68 Number 2
ISSN 1804-7874 (Print)
ISSN 1804-803X (On-line)
Gastroenterologie
a hepatologie
Gastroenterology and Hepatology
Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti,
Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti
Vydává ČLS JEP – indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS,
INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia Medica Čechoslovaca
TÉMA ČÍSLA
HEPATOLOGIE
Zkušenosti se zavedením 1 000 TIPS | TIPS a Budd-Chiarri syndrom
Transplantace jater pro HCC | EUS v léčbě biliární obstrukce
Hereditární angioedém | Diagnostika Lynchova syndromu
SPECIFIK ACE
ročník: 69
periodicita: 6× ročně
distribuovaný náklad: 1 800 ks
distribuce: gastroenterologové a hepatologové,
kongresy aj.
předplatné: 600 Kč/rok (tištěné vydání)
450 Kč/rok (elektronické vydání)
rozsah: 88 stran + obálka
formát: 210 × 297 mm (A4)
papír: obálka – lesklý lak 200 g/m2
vnitřní část – matná křída 115 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
1. GH je oficiální časopis České gastroenterologické a České hepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenské
gastroenterologické společnosti a Slovenské hepatologické společnosti.
2. Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.
3. GH publikuje původní práce, krátká sdělení a kazuistiky, které procházejí náročným recenzním řízením, přijaté
práce procházejí často sérií několika recenzí a následných revizí. Jsou zde také zveřejňována abstrakta příspěvků z významnějších odborných akcí.
4. Časopis je indexován v databázích SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL
ABSTRACTS, INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstacts a Bibliographia medica Čechoslovaca.
5. Časopis je veden prestižní redakční radou, má vysoký kredit díky recenzovaným textum.
6. Distribuce probíhá formou předplatného – na rozdíl od účelových tiskovin.
HARMONOGR AM
Číslo
Podklady
Vychází
1
2
3
4
5
6
9. 2.
25. 2.
10. 4.
24. 4.
8. 6.
25. 6.
10. 8.
25. 8.
9. 10.
26. 10.
1. 12.
16. 12.
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• EXKLUZIVNÍ ZAKOUPENÍ VYDÁNÍ
Zakoupení vydání za cenu 300 000 Kč (zaručena exkluzivita inzerenta).
• SUPPLEMENTA
Jsou vydávána dle aktuálních požadavků České gastroenterologické společnosti, event. dalších odborných společností.
• REPRINT
• NESTANDARDNÍ FORMÁTY
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
Gastroenterologie a hepatologie
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
1/1
Rozměr
1/2
1/3
Rozměr zrcadlo
1/4
Rozměr spad
1/1 strany není 210 × 297 mm 1/2 strany 178 × 130 mm není 1/3 strany 178 × 90 mm není 1/4 strany
178 × 65 mm není strana proti obsahu není 210 × 297 mm 2. strana obálk není 210 × 297 mm 3. strana obálky není 210 × 297 mm 4. strana obálky
není 210 × 297 mm šerpy, vklady, záložky
Cena (bez DPH)
52 500 Kč
31 500 Kč
26 250 Kč
15 750 Kč
63 000 Kč
73 500 Kč
63 000 Kč
84 000 Kč
dle dohody
Přepočet cen Kč/EUR se řídí podle aktuálního kurzu ČNB.
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
Formáty na spad budou při sazbě časopisu umístěny do černého rámečku o síle 0,5 bodu.
Příplatky
Slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, skonto – 3 %
Storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz.
Gastroenterologie a hepatologie
REDAKČNÍ R ADA
Vedoucí redaktor: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Zástupce vedoucího redaktora pro SR: prof. MUDr. Peter Mľkvý, CSc.
Redakční rada:
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
MUDr. Branislav Kunčak
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
MUDr. Štěpán Suchánek
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti:
Predseda: P. Mľkvý, Vědecký sekretár: L. Kužela
Členovia: M. Bátovský, I. Bunganič, M. Huorka,
R. ­Hyrdel, Ľ. Jurgoš, J. Kabátová, B. Kunčák,
B. ­Pekárková, E. Veselíny, M. Zakuciová, J. Záň
Mezinárodní redakční rada:
L. Aabakken, P. L. Lakatos, D. A. Lieberman,
W. Reinisch, J. D. Wyae
Výbor Slovenskej hepatologickej spoločnosti:
Predseda: P. Jarčuška, Vědecký sekretár: J. Glasa
Emeritný predseda: J. Holomáň
Členovia: M. Belovičová, J. Bočáková-Pastvová,
S. Hrušovský, M. Kaščák, M. Kováčová, V. Kupčová,
M. Oltman, I. Schréter, L. Skladaný, M. Szántová,
L. Turecký, M. Zíma
Výbor České gastroenterologické společnosti:
Předseda: J. Špičák, Vědecký sekretář: J. Doseděl
Členové: J. Bureš, P. Dítě, A. Hep, R. Keil,
I. Líbalová, K. Lukáš, M. Lukáš, M. Ryska,
O. Urban, M. Zavoral, Z. Zádorová
INZERCE
Výbor České hepatologické společnosti:
Předseda: P. Urbánek, Vědecký sekretář: J. Šperl
Členové: R. Brůha, Z. Červinková, J. Ehrmann, J. Horák,
P. Hůlek, P. Husa, J. Lata, S. Plíšek, Z. Mareček,
P. Trunečka, L. Vítek
REDAKCE, V YDAVATEL A NAKL ADATEL
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Veronika Mauerová
odpovědná redaktorka
telefon: +420 533 337 310
e-mail: [email protected]
www.csgh.info
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Vydavatel
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Nakladatel
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Klinická onkologie
www.eonkologie.cz
t h E J O U r N A L O f t h E C z E C h A N D S LOVA k O N CO LO g I C A L S O C I E t I E S
klinická
onkologie
Z obsahu:
Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR –
metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru
Lobulární karcinom prsu u muže – kazuistika a přehled literatury
Další postupný ústup od axilární disekce u časného karcinomu prsu
Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup
Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO,
SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus
ročník 27 | 2014 | číslo
2
SPECIFIK ACE
ročník: 28
periodicita: 6× ročně
distribuovaný náklad: 1 200 ks
distribuce: onkologové, hematologové,
kongresy, konference aj.
předplatné: 5 40 Kč/rok (tištěné vydání)
390 Kč/rok (elektronické vydání)
rozsah: 76 stran + obálka
formát: 210 × 297 mm (A4)
papír: obálka – matná křída 200 g/m2,
vnitřní část – matná křída 115 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
1. Klinická onkologie je oficiálním časopisem České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické
společnosti SLS.
2. Tento odborný nadnárodní časopis se zabývá onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a tak
se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.
3. Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem
nádorových onemocnění a jejich léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre- a postgraduálních oborů.
4. Všechny příspěvky kromě zpráv, aktualit, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí.
5. Časopis získávají všichni členové České onkologické společnosti a další předplatitelé, navíc je zdarma distri­
buován na významných kongresech.
Klinická onkologie
www.eonkologie.cz
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
Rozměr
Rozměr zrcadlo
Rozměr spad
1/1 strany není 210 × 297 mm strana proti obsahu není 210 × 297 mm 2. strana obálky není 210 × 297 mm 3. strana obálky není 210 × 297 mm 4. strana obálky
není 210 × 297 mm Šerpy, vklady, záložky
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
Formáty na zrcadlo budou při sazbě časopisu umístěny do černého rámečku o síle 0,5 bodu.
Příplatky
Slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, skonto – 3 %
Storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
Cena (bez DPH)
52 500 Kč
63 000 Kč
73 500 Kč
63 000 Kč
84 000 Kč
dle dohody
Klinická onkologie
www.eonkologie.cz
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 10 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s., najdete na www.ambitmedia.cz.
HARMONOGR AM
Číslo
Podklady
Vychází
1
2
3
4
5
6
30. 1.
16. 2.
1. 4.
15. 4.
1. 6.
15. 6.
31. 7.
14. 8.
1. 10.
15. 10.
30. 11.
15. 12.
Supplementa jsou vydávána
dle aktuálních požadavků
České onkologické společnosti.
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
Co• nabízí
Klinická
Co nabízí
onkologie
KlinickáVYDÁNÍ
autorům?
onkologie autorům?
EXKLUZIVNÍ
ZAKOUPENÍ
Zakoupení
vydání
zaKlinická
cenu
300 000
exkluzivita
inzerenta).
Časopis
Klinická
onkologie
Časopis
je jediný
onkologie
českýKč
onkologický
je(zaručena
jediný český
časopis,
onkologický
který je
zařazen
časopis,vkterý
prestižní
je zařazen
databázi
v prestižní
MEDLINE/PubMed.
databázi MEDLINE/PubMed.
Navíc je indexován
Navíc
v databázích
je indexován
EMBASE/Excerpta
v databázích EMBASE/Excerpta
Medica, SCOPUS,Medica,
Index Copernicus
SCOPUS, Index
a Bibliographia
Copernicusčechoslovaca.
a Bibliographia čechoslovaca.
Rada
vlády ČR pro
Rada
výzkum
vlády a vývoj
ČR pro zařadila
výzkum časopis
a vývoj Klinická
zařadila onkologi
časopis Klinická
e na Seznam
onkologi
recenzovaných
e na Seznam neimpaktovaných
recenzovaných neimpaktovaných
• REPRINT
peri odik vydávaných
peri odik
v ČR.vydávaných
Články v Klinické
v ČR. Články
onkologii
v Klinické
jso u proto
onkologii
uznávány
jso upři
proto
hodnocení
uznávány
výsledků
při hodnocení
projektůvýsledků
financovaprojektů financovaných státními grantovými
ných státními
agenturami
grantovými
(např.agenturami
IGA MZ ČR,(např.
GAČR).
IGA
Časopis
MZ ČR,Klinická
GAČR). onkologi
Časopis Klinická
e je mezionkologi
ostatními
e jeakceptovamezi ostatními akceptova• NESTANDARDNÍ
FORMÁTY
nými
časopisy vydávanými
nými časopisy
v ČR
vydávanými
jediným se speci
v ČR alizací
jediným
nase
oblast
speciklinické
alizací na
a experimentální
oblast klinické a experimentální
onkologi e, ve kterém
onkologi
můžete
e, ve kterém můžete
Možnostvýsledky
zhotovení
přespráce
časopis,
listů,jazyce.
vlepování a dalších atypických forem inzerce. Cena
publikovat
publikovat
své šerpy
výzkumné
výsledky
své výzkumné
po uzezáložky,
v rodném
prácevkládaných
po
jazyce.
uze v rodném
Zároveň
jsou publikace
Zároveň
jsou publikace
onkologii
v Klinické
plně akceptovány
onkologii
plně
všemi
akceptovány
českými a slovenskými
všemi českýmiuniverzitami
a slovenskými
v procesech
univerzitami v procesech
nestandardní
formyv Klinické
inzerce
dle
individuální
kalkulace.
obhajoby doktorského
obhajoby
studi
doktorského
a (Ph.D.), habilitačního
studi a (Ph.D.),
řízení
habilitačního
a řízení ke jmenování
řízení a řízení
profesorem.
ke jmenování profesorem.
FAKTA A ČÍSL A
Hodnocení
čtenářů
čtenářů
Ptali jsme seHodnocení
českých onkologů:
Který z českých odborných onkologických časopisů
Který z českých odborných onkologických
časopisů
onkologických časopisů
onkologických
odborných
odborných
českých
z
Který z českých
Který
časopisů
časopisů
onkologických
onkologických
odborných
odborných
českých
českých
z
z
Který
Který
považujete za nejpřínosnějších pro svou práci?
časopisů
čtete
nejčastěji?
pro svou práci? pro svou práci?čtete nejčastěji? čtete nejčastěji?
považujete za nejpřínosnějších
považujete za nejpřínosnějších
Ostatní
Klinická
onkologie
Ostatní
Journal of Clinical Oncology Journal of Clinical Oncology
Transfúze a hematologie dnes Transfúze a hematologie dnes
Medical Tribune
Medical Tribune
20 %
20 %
Cancor Res
Cancor Res
Lancet
12 %
Lancet
9%
Referátový
výběr
Referátový
%
14výběr
14 %
Onkologie
Onkologie
52 %
14 %
14 %
52 %
Klinická
onkologie
Ostatní
Ostatní
Klinická
Journal of Clinical Oncology Journal of Clinical Oncology
Transfúze a hematologie dnes
Transfúze a hematologie dnes
onkologie
Referátový
výběr
Postgraduální
medicína
Referátový
12 %
výběr
12 %
Postgraduální
19 %
medicína
časopisusi ceníte časopisu
ceníte důvodů
Z jakých důvodůZsijakých
Klinická onkologie?
Klinická onkologie?
Klinická
onkologie
12 %
36 %
9%
36 %
12 %
12 %
19 %
Onkologie
Onkologie
Klinická onkologie
www.eonkologie.cz
REDAKČNÍ R ADA
Výkonná redakční rada (Brno)
Vedoucí redaktor: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
Výkonný redaktor: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Členové redakční rady (Brno):
MUDr. Petr Čoupek
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
MUDr. Jiří Novák
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Širší redakční rada:
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., Brno
MUDr. Otakar Bednařík, Brno
MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., Praha
prof. MUDr. David Cibula, CSc., Praha
MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., Olomouc
doc. MUDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Brno
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc., Praha
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., Ostrava
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Olomouc
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc., Trnava
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Bratislava
INZERCE
Mgr. Blanka Turinová, MBA, sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Josef Müller, key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Sádlová, key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Praha
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc., Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., Bratislava
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Brno
doc. MUDr. Michal Mego, PhD., Bratislava
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Olomouc
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., Bratislava
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc., Brno
doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Praha
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., Bratislava
doc. RNDr. Martina Ondrušová, Ph.D., Bratislava
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., Praha
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Igor Puzanov, Nashville
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Praha
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Praha
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Hradec Králové
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Brno
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., Brno
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Plzeň
MUDr. Tomáš Šálek, Bratislava
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., Brno
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., Brno
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Brno
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., Košice
REDAKCE, V YDAVATEL
Mgr. Simona Nováková
odpovědná redaktorka
telefon: +420 533 337 308
e-mail: [email protected]
www.eonkologie.cz
Vydavatel
Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně
Nakladatel
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Kardiologická revue
Interní medicína
revue
k ardiologick á
interní medicína
k a r d i o lo g i e
Nefarmakologická léčba srdečního selhání
Resynchronizace, stimulace, monitorace
Mechanické podpory v léčbě srdečního selhání
interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
Nové možnosti farmakoterapie diabetu
Selfmonitoring jako prevence komplikací diabetu
Centrálně působící antihypertenziva
2
2014 / ročník 16
SPECIFIK ACE
Ročník: 17
Periodicita: 5× ročně
Distribuovaný náklad: 2 500 ks
Distribuce: kardiologové, internisté,
praktičtí lékaři a specialisté souvisejících
oborů ve vztahu k aktuálnímu obsahu,
kongresy, sjezdy a další odborné akce
Předplatné: 600 Kč/rok (tištěná verze)
450 Kč/rok (elektronická verze)
Rozsah: 96 stran + obálka
Formát: 210 × 297 mm (A4)
Papír: obálka – matná křída 200 g/m2 + matné lamino,
vnitřní část – matná křída 100 g/m2
Vazba: V2, lepená
Tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
•Za více než 15 let své činnosti získala Kardiologická revue na čtenářském poli nezanedbatelnou prestiž.
•K ardiologická revue s podtitulem Interní medicína alternuje blízké obory interní medicíny, ale i obory
v širší souvislosti.
•K ardiologická revue je v periodiku zachována jako hlavní téma beze změny se stálou prezencí v každém
vydání.
•K ardiologie a interní medicína (v širším slova smyslu) se zde jako obory navzájem propojují, doplňují
a zohledňují vzájemné dopady jednoho na druhý.
•Praktické využití publikovaného obsahu zůstává nadále klíčovou ambicí a charakteristikou periodika.
•Časopis si v maximální míře zachová vybudovaný grafický a vydavatelský styl – bude graficky rozdělen
na Kardiologickou revue a Interní medicínu, lišící se pouze barvou titulků.
•U veřejňuje originální a přehledové články z kardiovaskulární oblasti, komentáře, kazuistiky, dopisy
redakci, zprávy ze sjezdů a sympozií, zprávy z regionů.
•Svým obsahem je určena odborným a praktickým kardiologům (je partnerem Sdružení ambulantních
kardiologů), ale též internistům, praktickým lékařům, rehabilitačním pracovníkům a dalším
odborníkům zapojeným do péče o kardiaky.
•Každým článkem a číslem časopisu se prolíná instrumentální, přístrojová a farmakoterapeutická
tematika, na které kardiovaskulární diagnostika a léčba převážně závisí.
•Články jsou zpracovávány elektronicky, podléhají anonymnímu lektorování, jazykové korekci
a jsou publikovány na vysoké tiskové, grafické a barevné obrazové úrovni. Publikační lhůty jsou velmi
krátké, čímž je zaručena aktuálnost.
•Titul je excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca, v Index Copernicus, Scopus a zařazen
v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. Tím se mu otevírají další publikační možnosti
(výzkumné, graduační aj. práce). Časopis osloví ke spolupráci také mladé internisty z ČIS ČLS JEP.
• On-line sekce bude v blízké budoucnosti tvořit organickou část časopisu, významně rozšiřující jeho možnosti
a užití v praxi s využitím publikačních a komunikačních technologií přesahujících tiskové vydání.
Kardiologická revue
Interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
1/1
Rozměr
1/2
1/3
Rozměr zrcadlo
1/4
Rozměr spad
1/1 strany není 210 × 297 mm 1/2 strany
178 × 130 mm není 1/3 strany
178 × 90 mm není 1/4 strany
178 × 65 mm není strana proti obsahu není 210 × 297 mm 2. strana obálky
není 210 × 297 mm 3. strana obálky
není 210 × 297 mm 4. strana obálky
není 210 × 297 mm šerpy, vklady, záložky
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
Formáty na spad budou při sazbě časopisu umístěny do černého rámečku o síle 0,5 bodu.
Příplatky
Slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, skonto – 3 %
Storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
Cena (bez DPH)
52 500 Kč
31 500 Kč
26 250 Kč
15 750 Kč
63 000 Kč
73 500 Kč
63 000 Kč
84 000 Kč
dle dohody
Kardiologická revue
Interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz.
HARMONOGR AM
Číslo
Podklady
Vychází
1
2
3
4
5
13. 2.
27. 2.
20. 4.
4. 5.
13. 8.
28. 8.
12. 10.
26. 10.
4. 12.
18. 12.
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• EXKLUZIVNÍ ZAKOUPENÍ VYDÁNÍ
Zakoupení vydání za cenu 300 000 Kč (zaručena exkluzivita inzerenta).
• REPRINT
• NESTANDARDNÍ FORMÁTY
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
Kardiologická revue
Interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
REDAKČNÍ R ADA
Vedoucí redaktoři – Kardiologická revue
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
Vedoucí redaktor – Interní medicína
prim. MUDr. Pavel Havránek
Čestný předseda redakční rady
prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC
Členové redakční rady
prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., FESC
prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
MUDr. M. Fejfuša, CSc.
prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof
doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
doc. MUDr. P. Heinc, Ph.D.
doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc., FESC
INZERCE
prof. MUDr. J. Kautzner, CSc., FESC
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
doc. MUDr. R. Lábrová, Ph.D.
prof. MUDr. A. Linhart, DrSc.
doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
doc. MUDr. F. Málek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. J. Murín, CSc., FESC
prof. MUDr. P. Neužil, CSc., FESC
doc. MUDr. P. Němec, CSc.
doc. MUDr. M. Novák, CSc.
prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D.
prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc., FESC
prof. MUDr. L. Špinarová, Ph.D., FESC
prof. MUDr. M. Táborský, CSc., FESC, MBA
prim. MUDr. F. Toušek, FESC
doc. MUDr. Václavík Jan, Ph.D.
prof. MUDr. J. Veselka, CSc., FESC
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
REDAKCE A V YDAVATEL
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Leoš Verner
odpovědný redaktor
telefon: + 420 533 337 318
e-mail: [email protected]
www.kardiologickarevue.cz
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Vydavatel
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Urologické listy
obalka_UL:obalka_01_09
12.4.2013
13:25
Stránka 1
1 2014 12. ročník
www.urologickelisty.cz
Erektilní dysfunkce
Renální karcinom – zpřesnění operační léčby a specifická imunoterapie
Močová inkontinence a umělý svěrač
SPECIFIK ACE
ročník: 13
periodicita: 3× ročně
distribuovaný náklad: 1 000 ks
distribuce: urologové, kongresy, konference aj.
předplatné: 600 Kč/rok (tištěné vydání)
450 Kč/rok (elektronické vydání)
urologové zdarma
rozsah: 80 stran + obálka
formát: 210 × 297 mm (A4)
papír: obálka – lesklý lak 200 g/m2
vnitřní část – matná křída 100 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
1. Za 13 let své existence se Urologické listy staly oblíbeným periodikem českých a slovenských urologů.
2. Urologické listy mají vysokou úroveň kvality: jsou v nich uveřejňovány články předních českých i zahraničních
odborníků z oblasti urologie, doplňované obsáhlými obrazovými přílohami.
3. Urologické listy si získávají oblibu mezi čtenáři i díky své využitelnosti v praxi: vycházejí v nich směrnice pro
urology – guidelines od Evropské urologické asociace, které vždy tematicky odpovídají obsahovému zaměření
jednotlivých čísel.
4. V Urologických listech jsou také pravidelně publikovány překlady statí z mezinárodně uznávaného periodika
Current Medical Journal.
5. Titul je excerpován do Bibliographia medica Čechoslovaca a v databázích Index Copernicus.
6. Články z Urologických listů mohou být využity k tisku reprintů.
Urologické listy
www.urologickelisty.cz
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
1/1
Rozměr
1/2
1/3
Rozměr zrcadlo
1/4
Rozměr spad
1/1 strany není 210 × 297 mm 1/2 strany
178 × 130 mm není 1/3 strany
178 × 90 mm není 1/4 strany
178 × 65 mm není strana proti obsahu není 210 × 297 mm 2. strana obálky
není 210 × 297 mm 3. strana obálky
není 210 × 297 mm 4. strana obálky
není 210 × 297 mm šerpy, vklady, záložky
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
Formáty na spad budou při sazbě časopisu umístěny do černého rámečku o síle 0,5 bodu.
Příplatky
Slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, skonto – 3 %
Storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
Cena (bez DPH)
52 500 Kč
31 500 Kč
26 250 Kč
15 750 Kč
63 000 Kč
73 500 Kč
63 000 Kč
84 000 Kč
dle dohody
Urologické listy
www.urologickelisty.cz
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz.
HARMONOGR AM
Číslo
Podklady
Vychází
1
2
3
9. 3.
25. 3.
2. 6.
19. 6.
14. 9.
29. 9.
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• EXKLUZIVNÍ ZAKOUPENÍ VYDÁNÍ
Zakoupení vydání za cenu 300 000 Kč (zaručena exkluzivita inzerenta).
• REPRINT
• NESTANDARDNÍ FORMÁTY
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
Urologické listy
www.urologickelisty.cz
REDAKČNÍ R ADA
Šéfredaktor:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Vedoucí redaktor:
prim. MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.
Redakční rada:
MUDr. Ivan Anděl
prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
prim. MUDr. Oto Köhler, CSc.
prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
INZERCE
REDAKCE A V YDAVATEL
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Veronika Mauerová
odpovědná redaktorka
telefon: +420 533 337 310
e-mail: [email protected]
www.urologickelisty.cz
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Vydavatel
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNK Y
Rozsah platnosti
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů
včetně vkládání reklamních příloh do titulů, které vydává společnost
Ambit Media, a. s. (dále jen vydavatelství).
3 000 Kč bez DPH, nárok na dvě bezplatné korektury. Třetí a každá další
korektura bude odběrateli účtována. Cena za jednu účtovanou korekturu
je stanovena na částku 500 Kč bez DPH.
6. Vydavatelství není povinno uchovávat ani vracet inzertní podklady.
7. Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost
dodaných textových a obrazových předloh a zbavuje vydavatelství
případných nároků učiněných ze strany třetích osob. Vydavatelství
v tomto směru není povinno jakkoli prověřovat, zda uveřejněná
inzerce zadavatele nepoškozuje či nepoškodí práva a oprávněné
zájmy třetích osob.
Objednání inzerce
1. Vydavatelství přijímá inzerci formou závazné písemné/faxové objednávky, případně na základě uzavřené obchodní smlouvy.
2. Inzercí se rozumí jak standardní plošná inzerce, tak vklady a všívání/vlepování, a dále i PR články. Vydavatelství si vyhrazuje právo označit, v souladu
se zákonem, uveřejněné PR články jako placená inzerce, komerční prezentace apod. Podmínkou pro uveřejnění těchto PR článků je, že nebudou mít
Reklamace inzerce
podobu redakčních stran (zejména zalomení, fonty, barvy, perex apod.).
1. Zadavatel inzerce je povinen reklamovat případné vady uveřejněného
3. Objednávka inzerce musí obsahovat: úplný název zadavatele dle výpiinzerátu výhradně písemně do 30 dnů po expedici inzerátu, jinak jeho
su z obchodního rejstříku, sídlo zadavatele, tj. fakturační adresu a dále
práva zanikají.
korespondenční adresu, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku,
2. V případě, že dojde k podstatnému snížení informační hodnoty inzebankovní spojení, dále pak kontaktní osobu zadavatele včetně čísla terátu, nebo je prokazatelně poškozeno dobré jméno zadavatele inzerce /
lefonu a faxu, název titulu, do kterého je inzerát objednán (v případě, že
klienta, má tento nárok na snížení ceny nebo na uveřejnění opraveného
je inzerát objednán do některé z tematických příloh je nutné uvést název
inzerátu.
této přílohy), datum uveřejnění inzerátu, rozměr a cenu inzerátu včetně
3. Pokud bude uveřejnění náhradního inzerátu již bezpředmětné, může
Oranžová: CMYK 0-72-100-0
Oranžová: PMS 021
Šedá: CMYK 0-0-0-75
případné nárokované slevy/agenturní
provize.
zadavatel inzerce žádat snížení ceny, a to max. do výše hodnoty vadně
Šedá: CMYK 0-0-0-75
Šedá: PMS 7545
4. Kompletně a správně vyplněnou objednávku inzerce potvrdí vydavauveřejněného inzerátu. Vydavatelství odpovídá pouze za prokázané vady
telství písemně. Písemným potvrzením se rozumí také potvrzení faxem.
uveřejněného inzerátu.
Písemné potvrzení objednávky bude vycházet z ceníku inzerce požadova4. Při uveřejňování opakovaných inzerátů je zadavatel inzerce povinen
ného tiskového média a bude obsahovat údaje o rozsahu zadané inzerce,
zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost.
datu expedice, názvu titulu, ve kterém bude inzerce uveřejněna, a ceně
Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu
inzerce (včetně vyčíslení všech příplatků a slev/agenturní provize).
v tom případě, jestliže se při opakování objevila tatáž chyba, aniž by
Pokud zadavatel inzerce neobjedná konkrétní rozměr, umístění a termín
byla tato chyba bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámena
inzerátu, přenáší tuto volbu na vydavatelství s tím, že uhradí cenu inzevydavatelství.
rátu podle skutečně realizovaného inzerátu.
Platební podmínky
Právo odmítnutí inzerátu
1. Ceny inzerce jsou stanoveny v souladu s platným ceníkem tiskového
1. Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zakázky, jestliže
média, ve kterém je inzerce uveřejněna.
grafická nebo textová podoba inzerátu je v rozporu s obecně závaznými
2. Zadavatel inzerce uhradí cenu inzerátu na základě faktury vystavené
právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, poškozuje nebo by
vydavatelstvím převedením příslušné částky na účet uvedený na faktuře.
mohla
Tuto fakturu vydavatelství vystaví do 14 dnů od expedice titulu, v kterém
poškodit dobré jméno nebo zájmy vydavatelství.
je uveřejněna dotčená inzerce.
2. Vydavatelství není povinno odmítnutí takovéto zakázky odůvodňovat
3. Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
a odmítnutí zakázky zadavateli inzerce pouze písemně oznámí. Taková
Spolu s fakturou zasílá vydavatelství každému zadavateli inzerce doklazakázka může být odmítnuta i později, pokud by důvody pro její nepřijetí
dový výtisk titulu, ve kterém vyšel jeho inzerát. Zadavatelům inzerce
byly zjištěny teprve dodatečně.
agenturám zasílá vydavatelství dva dokladové výtisky.
3. Vydavatelství si vyhrazuje právo stornovat již přijatou a potvrzenou
4. Při prodlení zadavatele se zaplacením ceny za inzerci jsou vydavatelobjednávku zadavatele v případě, že je tento v prodlení s úhradou svých
stvím účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05 procenta z ceny inzerce za
závazků za již uveřejněnou inzerci déle než 30 dní.
každý den prodlení.
4. Vydavatelství neodpovídá za případné škody vůči zadavateli inzerce,
5. Při nedodržení splatnosti faktury má vydavatelství právo neuveřejnit
pokud zveřejnění inzerátu odmítne z výše uvedených důvodů.
další i již objednanou a potvrzenou inzerci až do doby zaplacení dlužné
částky.
Podklady pro inzerci
6. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce
1. Vydavatelství poskytuje běžnou kvalitu tisku inzerce obvyklou pro daný
před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce. U zadavatele
titul, danou i kvalitou dodaných podkladů. Zadavatel inzerce akceptuje
inzerce, který vstupuje do obchodního vztahu s vydavatelstvím poprvé, je
barevnou změnu oproti chemickému nátisku, která odpovídá technologii
požadována záloha předem ve výši 100 % na první tři objednané inzeráty.
tisku daného periodika. Vydavatelství neodpovídá za vady způsobené
Na tyto inzeráty bude vystavena proforma faktura se splatností 14 dní
chybnými podklady dodanými zadavatelem inzerce. V případě, že vydapřed termínem uveřejnění inzerce. V případě, že nedojde k úhradě,
vatelství takto chybné podklady odhalí a bude to časově možné, vyžádá si
vyhrazuje si vydavatelství právo inzerci neuveřejnit.
od zadavatele podklady nové bezchybné. V opačném případě, kdy nebudou dodány nové bezchybné podklady nebo již nebude z časových důvodů Storno inzerce
možné podklady vyměnit, není zadavatel inzerce oprávněn uplatňovat
1. Storno inzerce podléhá následujícím poplatkům: pokud zadavatel
jakékoli nároky na reklamaci.
inzerce stornuje inzerci 28 a více dnů před zveřejněním inzerátu, neplatí
2. Zadavatel inzerce ručí za včasné dodání bezchybných tiskových
žádný storno poplatek, pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci 15 až
podkladů (tiskové PDF) v souladu s platnými technickými specifikacemi
27 dnů před zveřejněním inzerátu, uhradí 50% z ceny inzerátu, pokud
a nese plně náklady na jejich zhotovení.
zadavatel inzerce stornuje inzerci 14 a méně dnů před zveřejněním
3. Součástí podkladů inzerce dodaných zadavatelem inzerce musí být cheinzerátu, uhradí 100 % ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně
mický nátisk. V případě, že zadavatel netrvá na přesné reprodukci barev,
písemnou formou.
stačí pouze digitální nátisk ve velikosti 1:1. Datum a čas uvedený v hla2. Z naléhavých důvodů lze provést storno i telefonicky. V tomto případě
vičce souboru s dodanými podklady inzerce musí souhlasit s hlavičkou
však musí být do 24 hodin potvrzeno písemně.
uvedenou na nátisku. Pokud údaje nesouhlasí nebo není-li nátisk dodán
3. V případě storna má vydavatelství právo požadovat vrácení slev za
vůbec, není vydavatel odpovědný za obsah a správnou kvalitu inzerátu.
opakování nebo za finanční objem, na které pozbyl zadavatel inzerce
4. Dále musí být součástí dodaných podkladů průvodní list, kde je
tímto stornem právo.
uveden konkrétní titul, datum expedice, název zadavatele inzerce (popř.
i klienta) a kontakt na grafika nebo osobu odpovědnou za správnost
Závěrečná ustanovení
těchto podkladů.
Zadavatel inzerce byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami
5. Zadavatel inzerce má v rámci platby za zhotovení inzerátu (v případě,
společnosti Ambit Media a.s. řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento
kdy inzerát vyrábí vydavatelství z dodaných dílčích podkladů), která činí
souhlas stvrzuje svou inzertní zakázkou.
W W W.AMBITMEDIA.CZ

Podobné dokumenty

Mediakit KARIM 2016

Mediakit KARIM 2016 www.kardiologickarevue.cz TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 m...

Více

Mediakit AM Review 2016

Mediakit AM Review 2016 moderních komunikačních technologií se 19. února přeneslo přímo do dějiště letošního kongresu ECCO-IBD, tedy do

Více

Mediakit 2016 - Ambit Media, as

Mediakit 2016 - Ambit Media, as Sběratelské noviny / září 2015 / www.artplus.cz / příloha AM Review 18–19/2015 / vydavatel – Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz, IČ: 27422160 / ředitel společnosti – Martin Slavík / adresa redak...

Více

Mediakit 2016 Art+Antiques

Mediakit 2016 Art+Antiques U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje.  Barvy: pouze barevný prostor CMYK Obrázky: rozlišení 300 dpi Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší ...

Více