čj: uzsvm/o/1121/2014-pslj

Komentáře

Transkript

čj: uzsvm/o/1121/2014-pslj
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 12800 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA,
LIHOVARSKÁ 1335/9, 716 10 OSTRAVA - RADVANICE
ODBOR PRÁVNÍCH SLUŽEB
µ∀0585.Ν.1/03,ΟΡΚΙ?Σ¸
1696/O/2014-PSLJ
Okresní soud ve Frýdku Místku
Na Poříčí 3206
73801 Frýdek-Místek
VÁŠ DOPIS ZN.:
PŘIJATO DNE:
NAŠE Č.J.:
UZSVM/O/1121/2014-PSLJ
VYŘIZUJE:
Miklas Milan
ÚTVAR:
oddělení Právního jednání a auditu
TELEFON:
+420 597 315 436
E-MAIL:
[email protected]
DAT.SCHRÁNKA: c4nfs5n
DATUM:
16.1.2014
Žalobce:
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 697 97 111,
jednající Mgr. Milanem Miklasem, na základě pověření z 18.03.2003,
adresa pro doručování: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice,
Žalovaná:
hcentrum.cz a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 105, čp. 68, PSČ 186 00,
IČ: 639 99 366, zapsaná v oddíle B, vložce 3527 v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
o určení, že zůstavitel byl ke dni úmrtí vlastníkem nemovitostí
žaloba o určení, že zůstavitel byl ke dni úmrtí vlastníkem nemovitostí
DVOJMO
Přílohy: kopie pověření ze dne 18.03.2003.
Žalobce je podle ustanovení § 11 odst. (2) písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, od soudních poplatků osvobozen.
Příslušnost soudu žalobce dovozuje na základě ustanovení § 88 písm. b) o.s.ř., jakož i
podle ustanovení § 12 odst.(1) zák.č. 6/2002 Sb., v platném znění.
I.
U Okresního soudu ve Frýdku-Místku je pod sp.zn. 46 D 390/2010 vedeno dědické řízení
po zemřelém Alexandru Bogdanovi, r.č. 470711/158, rozvedeném, jenž zemřel dne 2.4.2010 bez
zanechání závěti, posledně bytem Dolní Domaslovice 50. Jmenovaný soud pověřil k provedení
úkonů v řízení ve jmenované dědické věci jako soudního komisaře JUDr. Radku Novákovou,
notářku ve Frýdku-Místku.
V rámci uvedeného dědického řízení, a to v průběhu šetření dědického práva, všichni
zákonní dědicové dědictví odmítli, a když závětních dědiců nebylo, tak nastala situace
reglementovaná v ustanovení § 462 zák. č. 40/1964 Sb. v tehdy platném znění, tedy že dědictví,
jehož nenabude žádný dědic, připadne státu. Soudní komisař začal proto jednat se státem, neboť
dědiců nebylo.
K důkazům:
- spis Okresního soudu ve Frýdku-Místku vedený pod sp.zn. 46 D 390/2010.
II.
Soudní komisař dále zjistil, že vůči zemřelému Alexandru Bogdanovi, nar. 11.7.1947,
s místem podnikání Frýdek-Místek, Přemyslovců 1191, PSČ 73801, IČ: 124 79 276 bylo u
Krajského soudu v Ostravě vedeno pod sp.zn. 20 K 31/94 konkursní řízení. Konkurs na majetek
úpadce Alexandra Bogdana však byl usnesením uvedeného soudu ze dne 22.4.2013 vydaným
pod č.j. 20 K 31/94-888 zrušen, protože úpadce v průběhu konkursu zemřel.
Ze sdělení správce konkursní podstaty JUDr. Kateřiny Martínkové bylo soudním
komisařem také zjištěno, že v majetku konkursní podstaty byla sepsána i budova Hotelu Centrum
ve Frýdku-Místku, včetně pozemku na němž se tato nacházela. K přesné identifikaci nemovitostí
žalobce uvádí, že se jedná o budovu č.p. 494 - stavba občanského vybavení stojící na pozemku
parc.č. 3130/2 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 3130/2 - zastavěná plocha a
nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví číslo 2293 pro katastrální území Frýdek. Uvedené
nemovitosti nebyly v rámci konkursního řízení zpeněženy, ale naopak byl ohledně nich veden
vylučovací spor, když subjektem, který se domáhal vyloučení jmenovaných nemovitostí
sepsaných do konkursní podstaty, byla společnost hcentrum.cz, a.s., tedy žalovaný uvedený
v rubrice tohoto návrhu. Krajský soud v Ostravě pak rozsudkem ze dne 21.12.2006, vydaným
pod č.j. 20 Cm 7/99-338, rozhodl tak, že žalobu společnosti hcentrum.cz, a.s. aby správci
konkursní podstaty byla uložena povinnost vyloučit z konkursní podstaty úpadce předmětné
nemovitosti, zamítnul. Vrchní soud v Olomouci, jako soud odvolací, svým rozsudkem vydaným
pod č.j. 6 Cmo 27/207-376 dne 27.5.2008 napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 20
Cm 7/99-338 potvrdil. Nakonec pak usnesením Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 Cdo
463/2008-417ze dne 21.1.2010 bylo dovolání žalobce společnosti hcentrum.cz, a.s. v této věci
odmítnuto.
Konečně Okresní soud ve Frýdku-Místku prostřednictvím soudního komisaře vydal dne
2.12.2013 usnesení pod sp.zn. 46 D 390/2012-202, kterým uložil státu – České republice
jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby ve lhůtě 30-ti dnů ode dne
právní moci tohoto usnesení podal u příslušného soudu návrh na určení, že objekt občanské
vybavenosti č.p.494 v části obce Frýdek stojící na pozemku p.č. 3130/2 zastavěná plocha a
nádvoří a pozemek p.č. 3130/2 zastavěná plocha a nádvoří, nemovitosti doposud zapsány u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na listu
vlastnictví 2293 pro katastrální území Frýdek, obec Frýdek-Místek; Hotel Centrum, je majetkem
zůstavitele.
K důkazům:
- usnesení OS ve Frýdku-Místku, č.j. 46 D 390/2010-202 ze dne 2.12.2013,
- spis Okresního soudu ve Frýdku-Místku vedený pod sp.zn. 46 D 390/2010,
- spis Krajského soudu v Ostravě vedený pod sp.zn. 20 K 31 /94,
- spis Krajského soudu v Ostravě vedený pod sp.zn. 20 Cm 7/99.
III.
Ze shora uvedeného rezultuje, že žalobce má v této věci pouze zprostředkované
informace, když nemohl být a nebyl účastníkem žádného jmenovaného soudního řízení (vyjma
dědického řízení vedeného v současnosti), takže jeho skutková tvrzení vyplývají z rozhodnutí
soudů, zejména pak z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.12.2006, vydaným pod č.j.
20 Cm 7/99-338 a dále pak z rozsudku č.j. 6 Cmo 27/207-376 Vrchního soudu v Olomouci ze dne
27.5.2008.
Na základě toho žalobce tvrdí, že zemřelý Alexander Bogdan, tehdy podnikající jako
fyzická osoba pod firmou ALBO uzavřel s podnikem Beskydské hotely a restaurace, s.p.
v likvidaci dne 29.11.1991 hospodářskou smlouvu, kterou bylo na něj převedeno vlastnické právo
k nemovitostem, které jsou předmětem této žaloby na pozitivní určení vlastnického práva.
K registraci smlouvy Státním notářstvím ve Frýdku-Místku došlo dne 20.10.1992. Uvedené
tvrzení vyplývá ze skutkového zjištění učiněného Krajským soudem v Ostravě ve věci vedené
pod sp.zn. 20 Cm 7/99 obsaženého v odůvodnění rozsudku ze dne 21.12.2006. Hospodářská
smlouva ze dne 29.11.1991, registrovaná dne 20.10.1992 je tedy nabývacím titulem zemřelého
Alexandra Bogdana k budově č.p. 494 – stavba občanského vybavení, v části obce Frýdek,
stojící na pozemku parc.č. 3130/2 – zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Frýdek a
pozemku parc.č. 3130/2 – zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Frýdek, jež jsou
dosud zapsány na listu vlastnictví číslo 2293 pro katastrální území Frýdek, obec Frýdek-Místek,
okres Frýdek-Místek u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště
Frýdek-Místek.
K důkazům:
- spis Krajského soudu v Ostravě vedený pod sp.zn. 20 K 31 /94,
- spis Krajského soudu v Ostravě vedený pod sp.zn. 20 Cm 7/99,
- hospodářská smlouva ze dne 29.11.1991 nechť je vyžádána z katastru nemovitostí u
katastrálního pracoviště Frýdek-Místek.
IV.
Žalobce dále tvrdí, že kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne
8.6.1994, kterou prodal zemřelý Alexander Bogdan dům č.p. 494 na pozemku parc.č. 3130/2
(Hotel Centrum) a pozemek parc.č. 3130/2 v kat. území Frýdek, a to společnosti Horský hotel a.s.
je absolutně neplatný právní úkon. Toto tvrzení opět vyplývá z odůvodnění rozsudku soudu, a to
jak nalézacího tak odvolacího. Oba soudy (i když každý z jiného důvodu) totiž dospěly k závěru,
že kupní smlouva uzavřená mezi zemřelým Alexandrem Bogdanem a společností Horský hotel,
a.s. je neplatná pro rozpor se zákonem, takže tato společnost se nikdy vlastníkem předmětných
nemovitostí nestala a nemohla je proto ani následně vložit do základního jmění společnosti
hcentrum.cz, a.s., takže ani posledně uvedené společnosti nemůže svědčit vlastnické právo
k předmětným nemovitostem, i když je k nim v současné době jako vlastník evidována v katastru
nemovitostí. Společnost Horský hotel a.s. totiž notářským zápisem NZ 238/95 ze dne 7.11.1995
učinila prohlášení o založení akciové společnosti Hotel CENTRUM, a.s. (nyní hcentrum.cz, a.s.),
když ve svém prohlášení určila, že základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem,
jenž se skládal z nemovitostí budovy č.p. 494 na pozemku parc.č. 3130/2 (Hotel Centrum) a
pozemek parc.č. 3130/2 v kat. území Frýdek. Jelikož zakladatel žalovaného – společnost Horský
hotel a.s. jmenované nemovitosti nikdy nevlastnil, tak je nemohl tedy ani platně převést (vložit do
základního jmění) žalovaného, jde zde o uplatnění zásady nemo plus iuris in alium transferre
potest, quam ipse habet. Žalobce zde dovozuje, že jmenovaná kupní smlouva byla uzavřena
podle občanského zákoníku, neboť zde šlo o převod vlastnického práva k nemovitým věcem,
takže právní úkon vznikl, smlouva existuje, avšak trpí vadou, proto je neplatná a zamýšlené
následky (převod vlastnického práva k nemovitostem) nemohly se zřetelem k vadě (rozpor se
zákonem) nastat. Co do doby, působí absolutní neplatnost v tomto případě od počátku (ex tunc),
takže zcela platí výše uvedená zásada.
K důkazům:
- spis Krajského soudu v Ostravě vedený pod sp.zn. 20 Cm 7/99,
- kupní smlouva ze dne 8.6.1994 nechť je vyžádána z katastru nemovitostí u
katastrálního pracoviště Frýdek-Místek,
- notářský zápis NZ 238/95 ze dne 7.11.1995 nechť je vyžádán z katastru nemovitostí u
katastrálního pracoviště Frýdek-Místek,
- výpis z katastru nemovitostí LV č.2293 pro kat.území Frýdek nechť je vyžádán z katastru
nemovitostí u katastrálního pracoviště Frýdek-Místek.
V.
Správce konkursní podstaty ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 20
K 31/94 již nestihl podat na základě výsledku excindačního sporu žalobu na určení vlastnického
práva k předmětným nemovitostem, neboť, jak je již výše uvedeno, úpadce Alexandr Bogdan
zemřel dne 2.4.2010. Judikatura však dovodila, že dědic se může domáhat určení, že zůstavitel
byl ke dni úmrtí vlastníkem věci (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.4.2003 sp.zn. 22 Cdo
1977/2001). Za situace, kdy všichni zákonní dědicové dědictví odmítli a není závětních dědiců, je
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jediným možným
účastníkem s aktivní legitimací v této právní věci. Svou aktivní legitimaci žalobce tedy odvozuje,
od faktu, že nastala stav podle ustanovení § 175b zák.č. 99/1963 Sb. v tehdy platném znění,
v souvislosti s ustanovením § 462 zák.č. 40/1964 Sb., v tehdy platném znění, jakož i z usnesení
Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 46 D 390/2010-202 ze dne 2.12.2013. Pasivní legitimace
žalovaného vyplývá ze zápisu v katastru nemovitostí na LV č. 2293 pro katastrální území Frýdek.
Na uvedeném listu vlastnictví žalovaný figuruje v části A jako oprávněný subjekt, kterému svědčí
výlučné vlastnické právo k předmětným nemovitostem.
K naléhavému právnímu zájmu žalobce uvádí, že jej jednak spatřuje v tom, že plní
povinnost, kterou mu uložil soud svým rozhodnutím (opět odkazujeme na usnesení Okresního
soudu ve Frýdku-Místku č.j. 46 D 390/2010-202 ze dne 2.12.2013), jakož i ve faktu, že stav
evidovaný v katastru nemovitostí se rozchází se skutečností a rozhodnutí ve věci je jediným
možným způsobem jak docílit změny zápisu v katastru nemovitostí a uvést jej tak do souladu se
skutečným stavem, když logicky nelze toho dosáhnout uzavřením souhlasného prohlášení.
Z tohoto důvodu se žalobce domáhá určení, že zemřelý Alexandr Bogdan byl vlastníkem
dotčených pozemků ke dni úmrtí. Předmětné nemovitosti poté budou zařazeny do aktiv dědictví,
které pak bude ukončeno provedením likvidace, neboť se jedná o dědictví předlužené.
VI.
S ohledem na výše uvedené navrhuje žalobce, aby soud po zvážení všech rozhodných
skutečností a provedeném dokazování vydal tento rozsudek:
Určuje se, že zemřelý Alexandr Bogdán, r.č. 470711/158, posledně bytem Dolní
Domaslavice 50 byl ke dni úmrtí, tedy ke dni 2.4.2010, výlučným vlastníkem nemovitostí: budovy
č.p. 494 – stavba občanského vybavení v části obce Frýdek, stojící na pozemku parc.č. 3130/2 –
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Frýdek a pozemku parc.č. 3130/2 – zastavěná
plocha a nádvoří, v katastrálním území Frýdek, jež jsou dosud zapsány na listu vlastnictví číslo
2293 pro katastrální území Frýdek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek.
Mgr. Milan Miklas
na základě pověření ze dne 18.03.2003

Podobné dokumenty