Adresáfi ÚOZI – úfiednû oprávnûn˘ch zemûmûfiick

Komentáře

Transkript

Adresáfi ÚOZI – úfiednû oprávnûn˘ch zemûmûfiick
Adresáfi ÚOZI –
úfiednû oprávnûn˘ch
zemûmûfiick˘ch inÏen˘rÛ,
kter˘ vede âÚZK.
Stav ke dni 10. bfiezna 2003
Digitální pfiíloha
ãasopisu Zemûmûfiiã
1. 4. 2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
Bude âÚZK pokutovat ÚOZI
za neohlá‰ení zmûny údajÛ?
Vedení seznamu úfiednû oprávnûn˘ch zemûmûfiick˘ch inÏen˘rÛ (ÚOZI) má na âÚZK na starosti personální odbor veden˘ PaedDr. Zajíãkem
a úplnost ãi vûcná správnost náleÏí tedy tomuto
odboru.
Podle § 14 odst. 8 zemûmûfiického zákona
je seznam (veden˘ âÚZK a Ministerstvem obrany) VE¤EJNù P¤ÍSTUPN¯. Na základû vefiejného pfiístupu získaly seznam ÚOZI také organizace KGK a âSGK, které iniciovaly a zaplatily
rozesílání anketních lístkÛ o vstupu ÚOZI do
âKAIT v‰em ÚOZI podle tohoto seznamu prostfiednictvím redakce ãasopisu Zemûmûfiiã.
Do redakce se z cca 2 100 adres vrátila více
neÏ stovka dopisÛ jako nedoruãitelné. Pfiitom
osoba, která neohlásí zmûny údajÛ uveden˘ch v Ïádosti o udûlení úfiedního oprávnûní (tj. napfi. i zmûnu adresy, resp. pfiesnûji místa
svého trvalého pobytu) se podle § 17b odst. 1
písm. c) bodu 3 zemûmûfiického zákona dopou‰tí jiného správního deliktu na úseku zemûmûfiictví a lze jí za to uloÏit pokutu, jejíÏ
obecná horní hranice je zemûmûfiick˘m záko-
nem stanovena ãástkou ãtvrt miliónu korun. Vlastní povinnost ÚOZI oznamovat âÚZK zmûny údajÛ (tj. i místa trvalého pobytu) je stanovena v § 16
odst. 1 písm. g) zemûmûfiického zákona.
Seznam ÚOZI s adresami a typy oprávnûní
A, B, C v PDF formátu jsme zvefiejnili na webu
Zemûmûfiiãe a vyz˘váme v‰echny ÚOZI z fiad
na‰ich ãtenáfiÛ ke kontrole sv˘ch údajÛ. Jistû ne
nadarmo po na‰em odhalení stovky nefunkãních
adres zvefiejnil 10. 3. 2003 tento seznam na internetu také âÚZK a moÏná si tak pfiipravil lep‰í
pÛdu na pfiípadné sankce. Neváhejte s kontrolou
a dejte si vûci do pofiádku – rezortu âÚZK se nedostává penûz...
(zs)
Adresáfi ÚOZI
si pro potfieby rozesílaní ankety doplnila redakce Zemûmûfiiãe o PSâ.
Nabízíme pfiedev‰ím prodejcÛm geodetické techniky a pomÛcek vyuÏití
této na‰í nûkolikadenní práce s hledáním PSâ a vy‰krtáním nedoruãiteln˘ch adres.
Cena 2 000 Kã za celou databázi (1 adresa = 1 Kã).
Info: [email protected], tel. 603 787 118.
Seznam úfiednû oprávnûn˘ch zemûmûfiick˘ch inÏen˘rÛ
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
JIHOâESK¯ KRAJ
Okres âeské Budûjovice
ANDREAS Zdenûk, Dobrovského 14, â. Budûjovice
a b
1289
AUGUSTIN Václav, Emila Pittera 29, â. Budûjovice
b c 225
AXMANOVÁ Jana, K. Chocholy 1283/2, â. Budûjovice
a b
2096
BAMBULE Franti‰ek, ÎiÏkova 66, Li‰ov
a b c 1464
BERAN Václav, K. ·tûcha 10, â. Budûjovice
a b c
86
BERAN Zdenûk, BroÏíkova 6, â. Budûjovice
b c
74
BÍSEK Miroslav, Nerudova 895/76, â. Budûjovice
a b c
41
BOâEK Josef, Kali‰nická 50, â. Budûjovice
a
c 1084
BU·EK Josef, ÎiÏkova 25, Borek
a
c 1725
âEMUSOVÁ Ivana, Zachariá‰ova 2, â. Budûjovice
a b c 600
âERN¯ Ladislav, Brigádnická 17, â. Budûjovice
a b
546
DIVI· Jindfiich, Otavská 1061/4, â. Budûjovice
a b c 312
DOHNAL Franti‰ek, U Mal‰e 2, â. Budûjovice
a b
543
DOHNALOVÁ Alena, U Mal‰e 2, â. Budûjovice
a b c 544
DO·KO Radomír, Pivovarská 20, â. Budûjovice
a b
529
DUNOVSK¯ Jifií, Na staré cestû 590, Rudolfov
a b
463
FOUS Jan, Vûtrná 16, â. Budûjovice
a
c 1752
FRANùK Jifií, Litvínovice 122, â. Budûjovice
a b c 740
FRA≈KOVÁ Irena, Litvínovice 122, â. Budûjovice
a
772
FRIâ Juraj, Tyr‰ova 13, â. Budûjovice
b c 121
HAJSKÁ Jitka, TfieboÀská 171, ·evûtín
a b c 1921
HANOUSEK Petr, Bezdrevská 15, â. Budûjovice
a
c 841
HAVLÍâEK Milan, PraÏská 19, â. Budûjovice
a b c 327
HAVRDA Pavel, Václava Volfa 33, â. Budûjovice
a b c 308
2
HOBZA Jan, Pivovarská 20, â. Budûjovice
HONSA Josef, Zábofií 41, p. âakov
HOU·KA Josef, Tfiebízského 8, â. Budûjovice
HRADECK¯ Karel, ·rámkova 326, Zliv
HRÁDEK Jaroslav, Hlavatce 100
HRU·KA Jifií, K. Laviãky 1180/47, â. Budûjovice
CHOUROVÁ Marta, Lipová 19, Rudolfov
CHROM¯ Pavel, Ke kapliãce 475, Hrdûjovice
CHY≈AVA Libor, Matice ‰kolské 11, â. Budûjovice
JANÁâEK Zdenûk, Kali‰nická 1547/54, â. Budûjovice
JINDRA Zdenûk, Nerudova 826, Hluboká n.Vlt.
JIRMAN Josef, E. Bene‰e 2132/67, â. Budûjovice
KADLEâKOVÁ Jaroslava, Na zahradách 512, Ledenice
KMÍNEK Jifií, Dukelská 5, â. Budûjovice
KOCIÁN Jaroslav, Zachariá‰ova 2, â. Budûjovice
KOCLͤ Pavel, Nerudova 10, â. Budûjovice
KONOPA Jifií, Klavíkova 5, â. Budûjovice
KOSTEâKA Milan, J. Bendy 21, â. Budûjovice
KRÁL Josef, Vûtrná 16, â. Budûjovice
K¤ÍÎKOVÁ Markéta, Dobrovodská 1800/50, â. Budûjovice
KUDLÁâKOVÁ Anna, Masarykova 979, Hluboká n.Vlt.
KUNE· Václav, Dlouhá 33/1133, â. Budûjovice
MACHO Vladimír, J. Bendy 10, â. Budûjovice
MALECHOVÁ Dagmar, Polní 798, Li‰ov
MARâAN Miroslav, Labská 2, â. Budûjovice
MARâANOVÁ Marie, Labská 2, â. Budûjovice
MAR·ÍK Zbynûk, Prof. DrSc., Lidická 37, â. Budûjovice
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
120
222
282
520
573
547
2103
73
256
707
14
980
1239
1160
784
1220
1812
127
482
2165
385
1087
671
1293
291
427
1864
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
MATOU·EK Jindfiich, PlzeÀská 36, â. Budûjovice
MIâKA Jifií, Námûstí âSA 34, Hluboká n.Vlt.
MIKOVÁ Stanislava, N. Fr˘da 13, â. Budûjovice
MOHAMAD Kamal, Pra‰ná 353/5, â. Budûjovice
MüLLER Pavel, PlzeÀská 612/79, â. Budûjovice
NùMEC Jaromír, ÎiÏkova 23, â. Budûjovice
NùMEâEK Stanislav, E. Destinové 13, â. Budûjovice
NOVÁK Alan, Norberta Fr˘da 15, â. Budûjovice
PAPEÎÍKOVÁ Magdal., Lidická 37, â. Budûjovice
PFAUR Miroslav, E. Destinové 15, â. Budûjovice
PFAUSER Ladislav, Klaricova 3, â. Budûjovice
PINER Vladimír, M. Chlajna 10, â. Budûjovice
PITTEROVÁ Eva, nám. âSA 34, Hluboká n.Vlt.
PODROUÎKOVÁ Eva, Hlinecká 1, â. Budûjovice
POKORN¯ Jan, Klaricova 3, â. Budûjovice
POLANOVÁ Jolana, PraÏská 19, â. Budûjovice
PYTEL Jan, JabloÀová 229, Borek
SEIFERT Stanislav, E. Destinové 44/1023, â. Budûjovice
SLABIHOUDEK Josef, J. Boreckého 23, â. Budûjovice
SMOLEK Pavel, Javorová 6, â. Budûjovice
SOBÍ·KOVÁ ZdeÀka, JabloÀová 593, Rudolfov
STA·KOVÁ Bohumila, Jaroslava Bendy 11, â. Budûjovice
STUPKA Franti‰ek, Kaplífiova 11/1317, â. Budûjovice
·ABATKA Jaroslav, âéãova 15, â. Budûjovice
·INDELÁ¤ Milan, DruÏstevní 191, Borek
·INKNER Antonín, Roudenská 3, â. Budûjovice
·INKNER Robert, Budovcova 704/18, â. Budûjovice
·KODA Zdenûk, Jaroslava Bendy 21, â. Budûjovice
·OUSTAR Lubomír, Hroznová 30, â. Budûjovice
·PULKA Václav, Na sadech 16, â. Budûjovice
·ËÁSTKOVÁ Jana, âéãova 46, â. Budûjovice
·VEHLOVÁ Marie, Horní 116, Hluboká n. Vlt.
THEINER Pavel, J.Boreckého 1002/21, â. Budûjovice
TOMKOVÁ Hana, U stfielnice 139, â. Budûjovice
TO·NER Jan, Komenského 1, â. Budûjovice
VEJVODA Vojtûch, Legií 417, T˘n nad Vltavou
VELFL Bohumil, Bavorovice 97, Hluboká n. Vlt.
VONDRÁ·KOVÁ Drahomíra, PrÛbûÏná 36, â. Budûjovice
VO·AHLÍK Jaroslav, Lidická 14, â. Budûjovice
VRÁNA Jifií, Horymírova 8, â. Budûjovice
WALDHAUSEROVÁ Ludmila, Tû‰ínská 157, Hrdûjovice
ZÍDKOVÁ Dana, Jarosl. Bendy 8, â. Budûjovice
ZÍKA Petr, Hlavatce 3, p. Dívãice
Okres âesk˘ Krumlov
CEHÁK Jan, Îelezniãní 193, âesk˘ Krumlov
HRON Milan, ·efiíková 189, âesk˘ Krumlov
JANDA Jifií, Sídli‰tû 382, Vele‰ín
KOUBA Václav, Na vyhlídce 48, KfiemÏe
MORI Pavel, Urbinská 144, âesk˘ Krumlov
PICEK Petr, Kájov ã.p. 84
PROCHÁZKOVÁ Hana, Ple‰ivec 366, âesk˘ Krumlov
RADA Vilém, Na v˘sluní 332, Horní Planá
Okres JindfiichÛv Hradec
BROÎ Ludûk, Jablonského 479, TfieboÀ II
DU·EK Jifií, U nádraÏí 800/II, Jindfi. Hradec
ENGLER Miroslav, Rusk˘ch Legií 624/III, Jindfi. Hradec
HAVLÍKOVÁ Vûra, Schwaigrova 671/II, Jindfi. Hradec
HO¤EJ·Í Miroslav, Hliník 834, TfieboÀ
HO·KA Jan, Tfiebického 649/II, Jindfi. Hradec
KEPRTA Pavel, Námûstí 4, Strmilov
KOMÁREK Josef, SládkÛv kopec 1135/II, Jindfi. Hradec
MALÍNEK Jifií, Dlouhá 460/V, Daãice
MINÁ¤Ò Miroslav, Dlouhá 459/V, Daãice
NOVOTN¯ Josef, Hliník 833, TfieboÀ
PAPEÎ Miroslav, Hradi‰Èko 9, Daãice
POSPÍ·IL Petr, Plavsko ãp. 160, StráÏ n.NeÏárkou
PUDIL Pavel, StfiíÏovice 82
RA·KA Jindfiich, U nádraÏí 762, Jindfi. Hradec
ROHLÍâEK Jifií, MládeÏnická 253/IV, Jindfi. Hradec
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
a
b
b
a
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
b
b
a
a
a
b
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
c
c
b
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1094
71
919
1960
162
328
801
1322
1637
454
25
1222
144
1045
259
1933
23
286
641
1107
119
551
735
514
1088
149
283
240
455
1204
588
2001
525
2052
185
1649
1215
2062
19
247
249
1072
2171
553
1495
1676
1022
2104
1559
2091
556
848
1751
622
589
77
554
1705
602
54
725
822
27
625
1730
574
1707
ROHLÍâKOVÁ ZdeÀka, MládeÏnická 253/IV, Jindfi. Hradec
SEDLÁâEK Petr, Fr. Sochora 561, Lomnice n. LuÏnicí
STEJSKAL Tomá‰, Vajgar 671/III, Jindfi. Hradec
·TUFKA Franti‰ek, MládeÏnická 167, Jindfi. Hradec
VACLÍK Radomír, Bfiilice 247, TfieboÀ
VÍTA Zdenûk, Dunajovice 33
VLADYKOVÁ Dana, Vrchlického 938/II, TfieboÀ
ZÍKOVÁ Eli‰ka, RadouÀka 94, Jindfi. Hradec
Okres Písek
BERAN Vít, Mirotice 199
BLÁHA Vladimír, Harantova 1378, Písek
DRAHOTA Zdenûk, Ke stfielnici 229, Písek
FIFKA Václav, Lesní 2151, Písek
FIFKOVÁ Jitka, Lesní 2151, Písek
FOUSKOVÁ Eva, Jablonského 401, Písek
HÁJEK Franti‰ek, NábfieÏí 1. máje 1819, Písek
HROMÁDKA Milan, Truhláfiská 2178, Písek
CHAROUSEK Bfietislav, Tfiebízského 378/2, Písek
MÁNEK Zdenûk, âechova 342, Písek
PLAVEC Jifií, Vratislavova 298, Písek
PRÁ·EK Karel, NádraÏní 816, Milevsko
REKTORYS Jifií, Rokycanova 1222, Písek
RÒÎIâKOVÁ Eli‰ka, DruÏstevní 237, Písek
ZELENKA Jan, Na Pak‰ovce 2268, Písek
Okres Prachatice
BRAK Josef, nám.Pfiátelství 664, Prachatice
FLEI·MANNOVÁ Miloslava, ·umavské Ho‰tice 8
HOROVÁ Libu‰e, Bohunice 16, Vlachovo Bfiezí
HOU·KA Jan, Luãní 832, Prachatice
HOVORKOVÁ Lucie, Mírová 427, Vimperk
LANG Vladimír, Pod hradbami 59, Prachatice
NEUÎIL Petr, Pod Hradbami 85, Prachatice
NEUÎILOVÁ Katefiina, Pod Hradbami 85, Prachatice
PITTNEROVÁ Marie, Národní 1004, Prachatice
ROSENTHALEROVÁ Vlasta, Kostelní nám. 17, Prachatice
Okres Strakonice
âEâKOVÁ Jarmila, Písecká 24, VodÀany
FOUS Petr, K jatkám 1260, Blatná
GRABMÜLLER Jaroslav, sídl. 1. máje 1141,Strakonice
HÁJEK Karel, Radomy‰elská 500, Strakonice
KLEâKA Martin, Husova 801, Strakonice
KOKTÁN Franti‰ek, Mutûnice 57
KUNC Franti‰ek, Dr. Jifiího Fifky 870,Strakonice
LEBEDA Franti‰ek, NábfieÏní 82, Strakonice
LELKOVÁ Jana, Lipová 425, Strakonice
MOTTL Franti‰ek, Za kostelem 455, Bavorov
NOV¯ Václav, Mírová 915, Strakonice
VLASÁK Karel, 1. máje 1148, Strakonice
ZELENKA Milan, Na vyhlídce 625, Volynû
Okres Tábor
BARâI Miroslav, Vilová 232, Tábor
BOHÁâOVÁ Bohuslava, Partyzánská 2496, Tábor
DOLEÎAL Václav, Gabrielovo nám. 11, Ch˘nov
DU·EK Jan, Leskovická 2667, Tábor
DVO¤ÁâEK Pavel, Pod Pracovem 232, Planá n.LuÏnicí
DYR·MÍDOVÁ Alena, PraÏského povstání 2847, Tábor
HONZÁK Vilém, Martina Koláfie 2048, Tábor
JEÎEK Stanislav, Vûtrovy 63, Tábor
KUBÍSKA Zdenûk, Hanojská 2832, Tábor
MÍKA Dalibor, âSA 2689, Tábor
NOHÁâ Jan, kpt. Sochora 129, Tábor 3
PLÁT Franti‰ek, Dr. E. Bene‰e 47/II, Sobûslav
RYBÁK Robert, Nerudova 623, Sezimovo Ústí II
SKALÁK Jifií, LuÏnická 545, Tábor
·TùPÁNEK Bohuslav, Vítkova 1007, Tábor
·TùPÁNEK Jaroslav, Petrohradská 2319, Tábor
a
a
a
a
a
a
a
a
b
c
b
b
b
c
c
b
b
b
b
b
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
a
a
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
b
c
a
a
a
a
a
a
a
b
c
a
b
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
a
b
a
a
a
a
b
b
b
a
a
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
636
2027
1932
1294
555
849
1815
1444
2021
515
825
1257
758
1011
513
559
540
2082
113
1021
931
1845
191
509
75
1122
1929
2093
93
2069
1939
561
1127
1854
1940
662
296
1938
349
928
811
2045
923
329
502
845
2173
2142
6
4
64
1303
1369
981
1330
1926
1395
1304
1945
1297
1009
672
3
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
JIHOMORAVSK¯ KRAJ
Okres Blansko
âÍPEK Vladislav, Makov ã. 7
a
c 1324
DVORSK¯ Jaromír, Ostrov u Macochy ã.p. 250
a b c 1096
DYNKOVÁ Marta, U vodárny 617, Brumov-Bylnice
a b
1597
HO¤AVA âenûk, Komenského 312/21, Adamov
a b c 995
JELÍNEK Zdenûk, Îìár 115, Rájec-Jestfiebí
a b
800
PERNICA Leo‰, Chelãického 24,Blansko
a
1757
RYDVAL Jifií, Bezruãova 1, Blansko
a b c 920
·UPAL Milo‰, Dlouhá 91, Lomnice
a b c
39
·VEC Jaroslav, Legionáfiská 1, Boskovice
a b c 345
ZÁLESK¯ Josef, LaÏany ãp. 121
a b c 893
ZEMÁNEK Jan, Kofienec ãp. 166, p. Bene‰ov
a b c 346
Okres Brno-mûsto
ADÁMEK Jaroslav, Oderská 10, Brno
BARTO· Franti‰ek, Slámova 52, Brno
BARTO· Jaromír, Slámova 52, Brno
BARTO· Roman, Záhfiebská 7, Brno
BORKOVCOVÁ Helena, Loosova 13, Brno
BORTL Jaroslav, Koli‰tû 59, Brno
BOU·KA Karel, Mikulãická 6, Brno
BROÎEK Jifií, Horníkova 14, Brno
B¤E≈OVÁ Dagmar, ·mídkova 1, Brno
B¤EZA Pavel, Kur‰ova 8, Brno
B¤EZINA Ale‰, Rybnická 67, Brno
BUSTA Jan, Rybáfiská 16, Brno
BU·EK Vladimír, Polívkova 6, Brno
BYST¤ICK¯ Darek, Havlíãkova 25, Brno
CERHA Jan, Kotláfiská 35a, Brno
CWIK Jan, Malínská 586/5a, Brno-Tufiany
COCHLAR Bohumír, Krymská 15, Brno
âAPEK Jindfiich, Mathonova 8, Brno
âECH Ale‰, Nezvalova 4, Brno
âEJKA Vladimír, Heyrovského 7, Brno
âERVINKA Zbynûk, Souhrady 4,Brno
DLABOLA Vlastimil, Molákova 19, Brno
DOLEÎEL Miroslav, Botanická 52, Brno
DOUCHA Radek, Herãíkova 6, Brno
DRÁPELA Zdenûk, ¤ezáãova 70/941, Brno
DU·AN Pavel, Králova 12, Brno
DVO¤ÁK Josef, Údolní 47, Brno
DVO¤ÁK Pavel, Olbrachtovo nám. 3, Brno
FILIPEC Pavel, Mutûnická 11, Brno
FI·ER Zdenûk, Merhautova 101, Brno
FOJT Leo‰, Máchova 5, Brno
FRâKA Miroslav, Bakalovo nábfi. 6, Brno
FUCHSOVÁ Jana, L˘skova 7, Brno
HABÁN Jan, Barvy 10, Brno-Lesná
HÁJEK Karel, Dvorského 16 A, Brno
HANÁK Franti‰ek, Oblá 83, Brno
HANZL Pavel, Údolní 70, Brno
HANZL Vlastimil, Novomûstská 3, Brno
HLOU·EK Ladislav, Kováfiská 16, Brno
HLOU·KOVÁ Romana, Sosnová 5a, Brno
HOLÁ Alena, Rovná 104/11, Brno
HOLE·OVSK¯ Petr, Vodova 28, Brno
HOSOVÁ Miroslava, Hansmannova 19, Brno
HOTA¤ Zdenûk, Strnadova 9, Brno
HRâKA Milan, ·mejkalova 7a, Brno
HRDINA Jifií, Mokrohorská 42, Brno-Sobû‰ice
H¤EBAâKA Arno‰t, Schodová 7, Brno
HUDEâKOVÁ Eva, Tfi. kpt.Jaro‰e 39A, Brno
HYBÁ·EK Jaroslav, Húskova 19, Brno
CHALIVOPULOSOVÁ AlÏbûta, Langrova 1 B, Brno
CHARVÁTOVÁ Jana, Hvûzdová 4, Brno
INDROVÁ Jana, Hlohová 15, Brno
JANÁK Radek, Antala Sta‰ka 37, Brno
JANDU·ÍKOVÁ Petra, Námûstí SNP 28/1136, Brno
JURÒJ Jaroslav, Tufianka 28, Brno
4
a
b
a
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
a
b
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
c
b
c
b
c
c
b
b
b
c
c
b
c
1169
442
2164
1970
1937
233
1223
1687
236
961
610
87
1076
1869
1462
1975
615
1161
1248
417
1696
2115
476
721
2129
804
1385
452
135
362
614
1400
432
1155
456
1168
1429
1821
1419
1954
1967
1607
1089
1162
1264
691
612
1680
347
2089
44
1859
1619
2079
606
KÁâEREK Jifií, Dûdická 27, Brno
KADLEC Ludûk, BoÏetûchova 75, Brno
KAIZAROVÁ Hana, VoronûÏská 10, Brno
KALA Ale‰, âejkovická 2, Brno
KAMENÍâEK ·tûpán, NeuÏilova 2, Brno
KAMERA Josef, Turgenûvova 16, Brno
KAMÍR Pavel, ·ámalova 5, Brno
KA·PAR Karel, Drdy 37, Brno
KIRCHNER Hubert, Filipova 5, Brno
KLECKER Jan, Fleischnerova 14, Brno
KLIME· Jaroslav, Renãova 22, Brno
KLIME·OVÁ Marcela, Renãova 22, Brno
KNùZEK Tomá‰, Klatovská 20, Brno
KOGOSOVÁ Nina, Záhfiebská 18, Brno
KONEâN¯ Milan, Molákova 23, Brno
KOSÍK Pfiemysl, nám. Míru 2, Brno
KOSTA Pavel, Helceletova 2, Brno
KOTLA¤ÍK Petr, Rybnická 124, Brno
KOTLA¤ÍKOVÁ Dagmar, Rybnická 124, Brno
KOUTNÁ Mária, NároÏní ã. 5, Brno
KOVA¤ÍKOVÁ Mirka, Vrázova 4, Brno
KRATOCHVÍLOVÁ Margita, Bellova 48, Brno
KREJâI¤ÍK Franti‰ek, Vaculíkova 532/9, Brno
K¤IPAâ Jifií, Stará osada 27,Brno
KURKA Ale‰, MandloÀová 4, Brno
KURUC Milan, Provazníkova 52, Brno
KYJOVSK¯ Libor, Bofietická 6, Brno
LANGHANS Zdenûk, Bayerova 4, Brno
LÁSKA Petr, bfií ÎÛrkÛ 12, Brno
LAVIâKA Martin, Zeyerova 39, Brno
LEVÍNSK¯ Vladimír, Nejedlého 11, Brno
LI·KA Ivan, Veslafiská 64, Brno
LI·KA Karel, Markéty Kuncové 4, Brno
MAHEL Dalibor, Foerstrova 6, Brno
MACH Josef, Kounicova 81, Brno
MALEC Martin, Fryãajova 149, Brno
MAREK Jaroslav, Îitná 42, Brno
MATùJÍK Miroslav, Spodní 20/24, Brno
MATU·KOVÁ Zina, Palackého 114, Brno
MERTA Radek, Mikulãická 9, Brno
MIKITA Pavel, Nejedlého 9, Brno
MORÁVKOVÁ Martina, Popelákova 3, Brno
MOTTL Tomá‰, Rerychova 10, Brno-Bystrc
MUSIL Petr, Neumannova 16, Brno
NÁDENÍâEK Franti‰ek, Pekafiská 56, Brno
NAIMANOVÁ Ludmila, Ml˘nská 52, Brno
NAKLÁDAL Karel, Jungmannova 34, Brno
NIMRÁâEK Vladislav, Klímova 2, Brno
NOSÁL Du‰an, Borodinova 1, Brno
NOVÁâEK Franti‰ek, Dubová 19, Brno
OBHLÍDAL Miloslav, Botanická 41, Brno
ONDR(·EK Jaroslav, Fi‰ova 36, Brno
ORNST Lubomír, Drdy 27, Brno
OSINOVÁ Milada, Prokofjevova 2, Brno
PAVLÍK Milan, Vofií‰kova 39, Brno
PAVLI·OVÁ Milena, Nám. SNP 4, Brno
PAVLÒ Blanka, Lelkova 32, Brno
PECHMANOVÁ Alena, StaÀkova 8b, Brno
PELÍ·EK Jifií, Rerychova 2, Brno-Bystrc
POLÁK Zdenûk, Pfiemyslovo nám. 27, Brno-Slatina
POTÁ· Václav, Jiráskova 6, Brno
POUâ Miroslav, Jírova 2191/1, Brno
P¤IBYL Oldfiich, ul. Svah ã. 25, Brno
PTÁâEK Vladimír, VaÀkovo nám. 2/570, Brno
PULKERTOVÁ Ludmila, Tolstého 9, Brno
PUTNA Jan, Popelákova 12, Brno
RÁâEK Vladimír, Mafiákova 3, Brno
RE·KA Josef, Halasovo nám. 4. Brno
RINDA Jifií, Absolonova 91, Brno
RINDOVÁ Eva, Absolonova 91, Brno
ROSA Du‰an, Mikulá‰kovo nám.12, Brno
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
b
b
b
b
a
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
483
882
1246
921
1131
964
108
1641
532
1051
1363
1348
1606
390
1583
96
1471
173
2086
123
1840
1623
245
17
748
1855
616
1714
1337
2063
477
2025
1987
799
685
2006
605
996
306
1983
952
2057
1301
1025
970
380
1275
1659
1879
1425
293
1947
501
1618
160
58
1776
1273
437
361
1985
661
271
2097
1262
667
669
360
1320
1327
833
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
ROVN¯ Petr, Krymská 11, Brno
ROZSYPAL Lubomír, bratfií KfiiãkÛ 36, Brno
¤EPOVÁ Hana, La‰tÛvkova 8, Brno
SÁâEK Jaroslav, KfiiÏíkova 48, Brno
SALCBURGER Jifií, BoÏetûchova 101, Brno
SANSEVIâOVÁ Marie, âejkovická 6, Brno
SAZAMA Zdenûk, Filipova 766/17, Brno
SEDLÁâEK Marcel, Drobného 26a, Brno
SEIDL Václav, Rolnická 3/58, Brno
SEIDLOVÁ Jana, Rolnická 3/58, Brno
SEKEN¯ Jaroslav, JeÏkova 5, Brno
SEVERIN Ivo, Pavlovská 14, Brno
SIMONOV Vladimír, Sportovní ul. 9, Brno
SKALICKÁ Katefiina, Údolní 15, Brno
SKALICK¯ Robert, Údolní 15, Brno
SLÁMA Jifií, Potácelova 8, Brno
SLAVATA Jifií, Jana Uhra 16, Brno
SMùTÁK Jifií, Berkova 20, Brno
SMETANA Jan, Kotláfiská 1, Brno
SMUTN¯ Radek, KfiíÏkovského 43, Brno
SUKUP Karel, CSc., Josefy Faimonové 28, Brno
SVOBODA Libor, Mutûnická 13, Brno
SYLVESTR Lubomír, Pod ka‰tany 24, Brno
·ANCA Alois, Nezvalova 10, Brno
·EJVL Josef, Lísky 102, Brno
·IKULA Emil, Merhautova 68, Brno
·KOPEK Jifií, Berkova 20/510, Brno
·LECHTA Karel, ·Èouraãova 1, Brno
·MÍD Jan, Merhautova 7, Brno
·MÍDOVÁ Hedvika, Merhautova 7, Brno
·NAJDAR Jan, Mathonova 6, Brno
·PLÍCHAL Blahoslav, Medlánecká 16, Brno-¤eãkovice
·TEFKA Igor, Ml˘nská 56, Brno
·TOURAâ Jaroslav, Jiráskova 45, Brno
·VÁBENSK¯ Otakar, ·tefánikova 27, Brno
·VEJNOHA Jan, Fi‰ova 36, Brno
TALANDOVÁ Eli‰ka, Nám. SNP 19, Brno
TEJKAL Ivo, Kotláfiská 22, Brno
TIMÁR Juraj, Merhautova 64, Brno
TUâEK Pavel, Ha‰kova 10, Brno
ÜBERHUBER Jifií, Josefy Faimonové 12, Brno
VALIHRACH Lubomír, Veslafiská 140, Brno
VANùK Milan, Bofietická 5, Brno
VA·ÍâEK Pavel, Bodlákova 2, Brno
VâELICA Alois, Valtická 13, Brno
VELFLOVÁ Petra, Vi‰Àová 4, Brno-Medlánky
VùÎNÍK Jaromír, Teyschlova 29, Brno
VISNAR Arno‰t, Tomanova 19, Brno
VITÁSKOVÁ Jelena, Martínkova 7, Brno
VITULA Alexej, Ti‰novská 66, Brno
VITULOVÁ NadûÏda, Ti‰novská 66, Brno
VOK¤ÍNEK Libor, Libu‰ino údolí 150, Brno
VOLNÁ NadûÏda, Provazníkova 45, Brno
VOLN¯ Bohuslav, Provazníkova 45, Brno
VOLN¯ Roman, PurkyÀova 15, Brno
WAGNER Petr, Valtická 13, Brno
WEBER Jan, Bzenecká 11, Brno
WEIGEL Josef, Mutûnická 6, Brno
ZOUVALA Marek, BlaÏkova 7, Brno
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
b
b
c
c
c
b
c
c
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
a
b
b
b
b
b
b
a
b
a
b
b
b
a
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1743
227
1827
648
251
1405
169
459
318
1875
104
1430
832
1735
2003
1341
1915
61
971
1032
1513
491
1456
844
1102
399
1957
803
1399
1142
1916
1192
457
652
1762
611
1228
1644
1633
468
438
1338
1928
1500
496
1986
1729
492
1560
206
47
680
1948
1052
1302
388
1118
1761
203
ZVù¤INA Jaroslav, Úvoz 4, Brno
ZVOLSKÁ Hana, Polívkova 4, Brno
ÎALOUDEK Blahoslav, Ondrou‰kova 21, Brno
ÎIÎKA Josef, Oblá 44, Brno
Okres Brno-venkov
FENCL Josef, Mokrá 105
FORAL Jakub, Palackého nám. 615, Rosice
GRYGAR Pavel, sídl. DruÏba 651, Îidlochovice
HANÁK Jaroslav, Tyr‰ova 14, Kufiim
HANZL Ivo, Dobrovského 1, Bílovice n. Sv.
HIMMEROVÁ Danu‰e, Malhostovice 157
HO¤EJ· Marek, Jiráskova 854, Ti‰nov
HRABÁLEK Jaroslav, Su‰ilova 1255, ·lapanice
JEÎ Jaroslav, Bedfiichovice 87
KRAUS Zdenûk, Lípová 55, Ostopovice
KR≈ÁVEK Milan, ·tûpánovice 12, p.Pfiedklá‰tefií
KROUPA Zbynûk, Îabãice 199
KUTÁLEK Stanislav, Wágnerova 681, Ti‰nov
MÁTLOVÁ Milena, Halasova 992, Ti‰nov
NOGA Jan, Brusy 301, Zastávka
REIMER Radim, Ti‰novská 341, Veverská Bít˘‰ka
RY·AV¯ âestmír, Masarykova 141, Nosislav
SLAB¯ Jaroslav, ·kolní 1088, Kufiim
SOBOTKA Milan, Na Pomezí 1265, Rosice
SOUâEK Karel, Kvûtnická 1619, Ti‰nov
SVOBODA Vladimír, Nivka 179, Nosislav
·EDÁ Hana, Pozofiice 524
·ED¯ Miroslav, Pozofiice 524
·IMEK Stanislav, Na návsi 118, Prace
VEJVODA Ladislav, Havlíãkova 36, ¤ícmanice
WÁGNER Franti‰ek, Máchova 97, Ti‰nov
ÎIVNA Petr, Hostûnice ã. 111
Okres Bfieclav
DORAZIL Václav, Dukelsk˘ch hrdinÛ 6, Bfieclav
DRÁPAL Ludûk, Na hradbách 68, Mikulov
HLÁVKA Jan, NádraÏní 40, Velké Pavlovice
JEÎEK Jifií, Vranovice 525
KOD¯TEK Tomá‰, L. Svobody 2, Hustopeãe
MORC Petr, sídli‰tû âSA 60, Bfieclav 4
MORCOVÁ BoÏena, sídli‰tû âSA 60, Bfieclav 4
OSIâKOVÁ Marie, Svárov ãp. 499, Velké Bílovice
SVOBODA Daniel, Boleradice 76, Boleradice
SVOBODA Karel, 693 01 Kurdûjov 12
VALÍâEK Mojmír, Perná ã.p. 221
Okres Hodonín
BLAHYNKA Jifií, Brandlova 92/A, Kyjov
âERNÒ·EK Pavel, Sluneãná 28, Hodonín
âULEN Marián, U ãerven˘ch domkÛ 12, Hodonín
DURO≈ Petr, Nûtãická 2036, Kyjov
GAZÁREK Jifií, Na kamenãí 1701, StráÏnice
HANÁK Pavel, Padûlky 761, Îdánice
HELÍSEK Petr, Ofiechovka 1739, StráÏnice
HORÁKOVÁ Jana, NádraÏní 514, Kyjov
KOTÁSEK Radim, Tyr‰ova 935, Veselí nad Moravou
KRIST Jaroslav, Klínky ã.p. 2412, Kyjov
KRMÍâEK Milan, SobÛlky 275, Kyjov
c
a
a
b
b
b
c
c
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
c
c
c
b
c
b
b
c
c
c
c
c
c
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
c
c
b
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1012
2147
503
802
1420
449
1044
52
829
2024
2108
217
1067
552
1627
1154
608
1062
1104
460
965
857
1252
936
167
1460
705
1927
1195
140
1526
1349
626
686
389
587
790
791
414
1763
2109
1567
190
747
2161
1700
1020
1103
1898
1853
846
1831
1167
5
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
KUPKA Jifií, Koliba 2357, Kyjov
PRES Petr, Bukovany ãp. 256
REICHSTÄTER Miroslav, Sv. âecha 12, Hodonín
REKTO¤ÍK Pavel, Masarykovo nám. 11, Kyjov
ROSYPÁLKOVÁ Ivanka, Za stadionem 1317, DubÀany
STUCHLÍK Antonín, Masarykova 529, Veselí nad Moravou
VYMAZAL Jan, StráÏovice 189
ÎUFANOVÁ Vladimíra, Blatnice pod sv. Antonínkem 463
Okres Vy‰kov
JABÒREK Ivan, Juranova 24, Vy‰kov-Dûdice
JARMARA Jaromír, Vy‰kov-Rychtáfiov 10
SVOBODA Jifií, Palánek 168, Vy‰kov
SZKLORZ Erwin, sídl. Osvobození 2/615, Vy‰kov
ZEDNÍK Bohumír, Dvofiákova 7, Vy‰kov
Okres Znojmo
âECH Martin, Jungmannova 6/1496, Znojmo
GABRIEL Petr, Hálkova 20, Znojmo
JELÍNEK Milan, Rak‰ická 645, Moravsk˘ Krumlov
KAPÍNUS Jifií, Jubilejní park 9, Znojmo
KRATOCHVÍLOVÁ Dana, Al‰ova 8, Znojmo
KUZMA Ladislav, Znojemská 436, Hru‰ovany n. Jevi‰ovkou
PASEKA Zdenûk, Dr. M. Horákové 19, Znojmo
PELANT Milo‰, Krapkova ã. 83, Znojmo
PEXA Pavel, Vûtrná 91, Miroslav
PRAÎÁK Pavel, PraÏská-Sídli‰tû 9A, Znojmo
SOCHOR Michal, RÛÏeny Svobodové 1406/104, Znojmo
VESEL¯ Michal, Suchohrdly 281, Znojmo
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
c
b
1314
1095
1497
1247
1056
972
696
2107
1833
269
382
1040
628
2111
1318
184
376
1224
2141
344
1212
224
274
2113
383
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
KRAJ PRAHA
ALDORF Karel, Mádrova 4/3026, Praha 12-Modfiany
c 1656
ANDREJKOVIâ Jan, Cyprichova 710/8, Praha 4-Háje
a b c 891
ANTON Vladimír, Pod sady 5, Praha 4
a
c
13
ANTROPIUS Jifií, Brodského 1675, Praha 4
a b c
62
APPELT Martin, Plojharova 1894/3, Praha 6
a
c 1814
BALCAR Ondfiej, Norská 10/561, Praha 10
c 1393
BÁLEK Jaroslav, ·tûchovická 1858/14, Praha 10
c 1124
BÁLEK Petr, V planinách 334, Praha 10-Dol.Mûcholupy
a b c 1130
BALVÍN Otakar, Jaromírova 39/685, Praha 2
a
c 1450
BARE· Vladimír, Vr‰ovická 334/60, Praha 10
a b c 678
BARCHÁNEK Karel, Lipovická 248, Praha 4-Písnice
a b c 992
BARONOVÁ Miloslava, Na padesátém 857/1, Praha 10
a b
272
BÁRTA Jan, Madridská 14/636, Praha 10
a
c 1321
BARTÍK Karel, Na Malovance 529/12, Praha 6-Stfie‰ovice a b
1285
BARTÍK Miroslav, Pfiádova 2092/12, Praha 8
b c 706
BATùK Petr, K Moravinû 3/1873, Praha 9
a
c 1888
BEHENSKÁ Eva, Hlivická 417/22, Praha 8-Bohnice
a
1982
BùLÍK Josef, Jesenická 3003, Praha 10
a b c 1467
BÉM Josef, Hlavní 2726, Praha 4
a b c 851
BENDA Karel,CSc., TuneláfiÛ 326, Praha 5-Zbraslav
a b
1548
BENDÍK Jan, Starochodovská 483, Praha 4
a
c 1792
BENE· Franti‰ek, Na vrcholu 13/2584, Praha 3
a b c 1171
BERKOVÁ Jana, V parníku 1150, Praha 5-Radotín
a b
1047
BùTÍK Oldfiich, Mikulova 1571, Praha 4
c 1485
BÍLEK Stanislav, Dûdinova 1983, Praha 4
c 1016
BLABOL Jan, Jílovská 1154/49, Praha 4-Braník
a b c 1240
BLAHOVEC Jifií, Hlivická 417/22, Praha 8
a b c 1588
BLAÎEK Miroslav, Mnichovická 719/4, Praha 11
c 219
BLAÎEK Pavel, Hlaváãova 1158/14, Praha 8-Kobylisy
c 568
BLAÎKOVÁ Vûra, Nad Krocínkou 84, Praha 9
c 1435
BLECHA Pavel, Ra‰ínovo nábfi. 62/1571, Praha 2
c 199
BORÁK Tomá‰, Dr.Zikmunda Wintra, Praha 6
a b c 1213
BOUâEK Jifií, Kfiejpského 1514, Praha 4
a
c 1837
BRABENEC Jifií, Poãátecká 1032/6, Praha 4
c 1207
BRÁDLER Pavel, Nad Palatou 2798/54, Praha 5
a b c 475
BREJCHA Roman, Martího 13, Praha 6-Veleslavín
c 1438
BROKE· Vladimír, Sinkulova 441/81, Praha 4
a
906
BRTNA Miroslav, U druÏstva Repo 9/948, Praha 4
a
c 2000
BRUNNER Vladimír, Arménská 1359/3, Praha 10
a
c
76
6
BUKOVSK¯ Jifií, Morseova 244, Praha 10-Petrovice
BUMBA Jan, ·panielova 1247, Praha 6-¤epy
BUTTORAZ Enrico, Levského 3209/7, Praha 4
CEHÁK Jan, Bubnova 14, Praha 6
CINCIBUS Pavel, Golfová 939/15, Praha 10
CINCIBUSOVÁ Ivana, Golfová 939/15, Praha 10
âECH Václav, Schnirchova 2, Praha 7
âERBAâESK¯ Vladimír, ·tefkova 495/10,Praha 6-Bfievnov
âERMÁKOVÁ Alena, Pavlíkova 604, Praha 4
âERNÁ Katarína, Platónova 3284/20, Praha 4
âERNÍKOVÁ Hana, Bílinská 493, Praha 9-Prosek
âERNOHORSK¯ Josef, âerná 1368/3, Praha 1
âERN¯ Franti‰ek, nám.Svobody 1/728, Praha 6-Bubeneã
âERN¯ Martin, Patoãkova 97, Praha 6
âERN¯ Pavel, ·panielova 1257, Praha 6-¤epy
âERVENKA Michal, Na Lysinû 583, Praha 4
âERVINKA Zdenûk, Pod Dûvínem 2123/5, Praha 5
âIHÁK Rudolf, ¤ehofiova 1039/54, Praha 3
âÍHAL Jan, ·tichova 15/585, Praha 4
âÍPA Karel, BydÏovská 719,Praha 9-Klánovice
âÍTEK Roman, Wassermannova 1039/32, Praha 5
âÍÎEK Jifií, Bozdûchova 637/9, Praha 5
DANDA Josef, Lamaãova 826, Praha 5-Hluboãepy
DAVID Pfiemysl, PraÏského 631, Praha 5
DùDKOVÁ Vilma, Kozlovská 2037/4, Praha 6
DEJDAROVÁ Karolina, Novostra‰nická 74/128, Praha 10
DOBE· Jan, Pfiední 20/350, Praha 6
DOBE· Pavel, U jezera 2034, Praha 5
DOBROVOLN¯ Du‰an, Polívkova 12/574, Praha 5
DOSTÁLOVÁ Marcela, Papírníkova 619/3, Praha 4-Kam˘k
DOUCHA Franti‰ek, Krhanická 719, Praha 4
DRAHOTA Milo‰, nám.Bofiislavka 9/416, Praha 6
DVO¤ÁâKOVÁ Helena, Evropská 134/664, Praha 6
EISMANN Miroslav, Neratovická 1682/14, Praha 8
ERBE Jan, ul.Malebná 1066, Praha 4
EZECHIÁ· Michal, Pet˘rkova 4/1943, Praha 4-Chodov
FAFEJTA Jan, Bítovská 1220, Praha 4
FAKTOROVÁ Jitka, Mezivr‰í 22, Praha 4
FALÁTEK Petr, Nad pfiívozem 1680/1, Praha 4
FANFULE Vojtûch, Zle‰ická 1804, Praha 4-Chodov
FANTA Bohumil, Na Hfiebenkách 67, Praha 5-Smíchov
FEJK Josef, Vratislavská 386, Praha 8
FLORIÁNEK Jan, KaÀkovského 1236, Praha 8
FOFONKA Ladislav, StráÏnická 6/402, Praha 8-âimice
FOUSKOVÁ Ivana, Klírova 1913, Praha 4-Chodov
FRANC Oldfiich, Súdánská 595, Praha 6
FRANZ Michal, Meãíková 12, Praha 10
FRANZL Miroslav, Kosmická 746, Praha 4-Háje
FUâÍK Karel, Svornosti 852/7, Praha 5
FUâIKOVSKÁ Jitka, Slezská 95, Praha 3
GALA¤ Oldfiich, Holeãkova 838/18, Praha 5
GLAJCH Rostislav, Mafiíkova 187/1, Praha 6
HADRAVA Jifií, Jeseniova 87, Praha 3
HAJÍâKOVÁ Zuzana, Na Viniãních horách 492, Praha 6
HALABURT Milan, Slezská 86/909, Praha 3-Vinohrady
HALADA Ivan, Lohniského 846, Praha 5
HAMBÁLEK Josef, U druÏstva Práce 61, Praha 4
HAMOUZ Rudolf, Slezská 128, Praha 3
HÁNEK Pavel,Doc.CSc., Levského 3187,Praha 12
HANZÁLEK Ale‰, Na Petfiinách 6/298, Praha 6
HARTMAN Jifií, TuneláfiÛ 323, Praha 5-Zbraslav
HAUF Ivo, Brdiãkova 1916/11, Praha 5
HAUTKE Jifií, âihákova 38/1824, Praha 9
HAUTKEOVÁ Jana, âihákova 38/1824, Praha 9
HÁVA Lubomír, Na Zderaze 9/268, Praha 2
HAVEL Petr, Pospí‰ilova 1426/5, Praha 3
HAVLÍK Zdenûk, Fráni ·rámka 14, Praha 5
HEJDA Václav,B.Stárkové 654, Praha 5-Zbraslav
HEJL Ivo, BrigádníkÛ 1921/9, Praha 10
HEJL Milan, Tererova 1355/4, Praha 4
HELEBRANTOVÁ Lenka, ·panielova 1322, Praha 6
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
c
c
c
c
c
b
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
c
c
c
c
c
c
a
a
b
b
b
b
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1491
1173
1183
1631
776
2053
986
433
1343
2080
1521
1635
440
2048
201
2148
1759
1750
885
212
698
1690
368
1475
1357
1794
147
1669
1299
2180
1416
1146
805
1354
1380
216
1019
1423
737
1486
869
701
2081
2016
1720
1446
1365
643
746
1031
49
31
392
1959
1480
499
1704
1969
12
220
1065
194
1003
1002
870
2073
1551
409
835
873
1923
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
HERANOVÁ Marcela, Kolínská 6, Praha 3
HESOUN Karel, Fajmanové 1732, Praha 6-Bfievnov
HESOUN Zdenûk, Kralovická 2275, Praha 10
HLADÍK VLadimír, Makovského 1331/32, Praha 6
HLAVÁâEK Petr, Pilovská 216, Praha 9
HLAVÁâKOVÁ Ondfiejka, Pilovská 216, Praha 9
HOLÍK Franti‰ek, Ke Stírce 242/50, Praha 8-Kobylisy
HOLUBEC Kamil, Jílovská 1159, Praha 4
HOL¯ Petr, Velvarská 23/1702, Praha 6
HONZÁTKO Roman, Stallichova 514/2, Praha 4
HORÁK Ludûk, Chodská 27, Praha 2
HORK¯ Jan, Hnûvkovského 1375, Praha 4
HORNÍK Václav, Taussigova 1152, Praha 8-Kobylisy
HRADECK¯ Pavel, Za ‰kolkou 317, Praha 9-Satalice
HRDINA Václav, Za dráhou 559/19, Praha 15
HRDINA Vilém, KfiiÏíkova 91/220, Praha 8
HRDLIâKA Jaroslav, Nuselská 26, Praha 4-Nusle
HRDLIâKA Miroslav, Nu‰lova 2279/23, Praha 5
HRUB¯ Vladimír, RabyÀská 744, Praha 4-Kam˘k
HRUDKOVÁ Lenka, Na Neklance 2031, Praha 5
HUDEC ·tûpán, Lesnická 8, Praha 5
HUML Milan, Moravská 1553/52, Praha 2
HURÁB Jifií, Jíchova 854, Praha 9
HYBÁ·KOVÁ Barbora, ·tichova 643, Praha 4-Háje
HYNEK Vladimír, 28.pluku 28, Praha 10
CHALUPNÁ Marie, KodaÀská 35, Praha 10-Vr‰ovice
CHALUPN¯ Jifií, KodaÀská 35, Praha 10
CHAMOUT Lubomír, Americká 401/5, Praha 2
CHLISTOVSK¯ Václav, Hvûzdova 1568/25, Praha 4
CHMELͤ Jifií, ·ternova 144/17, Praha 5
CHOD Vladimír, Za Pofiíãskou branou 14, Praha 8
CHUDOBA Petr, Kasalická 577, Praha-Vinofi
CHVÁLA Pavel, âeljabinská 16, Praha 10
CHVÁTAL Lubomír, Dûtská 2517/66, Praha 10
CHVOJKOVÁ Elena, StráÏovská 705/34, Praha 5-Radotín
JAKUBEC Vítûzslav, Holeãkova 81, Praha 5
JANÁKOVÁ Zorka, Bulharská 32/736, Praha 10
JANKO Ludvík, Kosmická 746, Praha 4
JANKOVSK¯ Petr, Fetrovská 27/894, Praha 6
JANOU·EK Daniel, U první baterie 703/41, Praha 6
JANOU·EK Jaroslav, Pomofianská 485, Praha 8
JANOU·KOVÁ Yvona, Útulná 506/17, Praha 10
JÁNSKÁ Marcela, Sokolovská 252, Praha 9
JARO·EK Karel, Aubrechtové 3102, Praha 10-Zábûhlice
JARO·OVÁ Hana, NavigátorÛ 612, Praha 6
JEBAV¯ Miloslav, Vostrovská 13, Praha 6
JEHLIâKOVÁ Marcela, Malátova 13/395,Praha 5
JECHOVÁ Helena, Proutûná 417, Praha 4-Újezd
JÍLEK Josef, Bystfiická 519/3, Praha 4-Krã
JINDRA David, MládeÏe 3, Praha 6
JIRE·OVÁ Jifiina, Pfiímûtická 1191/18, Praha 4
JIRSA Jaroslav, Gutova 26, Praha 10
JOSEFUS Pavel, Bojasova 1246, Praha 8
JUKL Jindfiich, Tfiebe‰ovská 683, Praha 9-Hor.Poãernice
JUNEK Ladislav, Ke Straãnické 2402/15, Praha 10
JURA Petr, Uzbecká 1463/1, Praha 10
JURâEK Bfietislav, StfiáÏovská 138/25, Praha-Radotín
JURâEK Bfietislav, Vocelova 12, Praha 2
KAâEROVSK¯ Vladimír, Jeãná 15/547, Praha 2
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
a
a
a
b
b
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
b
b
b
a
b
a
a
b
b
a
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
a
a
b
b
a
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
b
b
b
c
c
c
c
c
1514
431
107
564
2101
2145
899
1807
827
72
954
1518
495
1681
213
1046
1342
148
1505
1942
1955
2151
1804
1917
1049
1185
1555
1059
355
1557
930
820
1805
1281
238
1636
619
1552
2116
410
111
2033
273
558
1101
813
1787
1484
348
2150
1015
1332
2177
1121
356
1693
1205
2106
815
KAâÍREK Jifií, Vysoko‰kolská 28/1000, Praha 6
KÁDNER Slavoj, Bûlohorská 137/208, Praha 6
a
KAFKA Václav, Bûlehradská 663/39, Praha 2-Vinohrady
a
KAFKA Václav, Na bateriích 822/9, Praha 6
a
KALABZA Jindfiich, Zbraslav-Závist 1175, Praha 5
KALÁTOVÁ Petra, Velemínská 21/865, Praha 8-Dolní Chabry a
KALOUS Miroslav, Na strÏi 1196/55, Praha 4
KANùRA Lubomír, Harrachovská 327, Praha 9
a
KAUFMANOVÁ Kvûta, Jeneãská 62, Praha 6
a
KEPRTOVÁ Pavla, Na Ostrohu 1791/41, Praha 6
a
KLÁ·TERKA Jaroslav, Jáno‰íkova 1250/3, Praha 4
a
KLEMENT Petr, Ko‰ická 66/8, Praha 10
a
KLÍMA Jan, Îateck˘ch 762/6, Praha 4
a
KLIME· Milan,Li‰kova 630/2, Praha 4
a
KLIME·OVÁ Hana, Li‰kova 630/2, Praha 4-Kam˘k
a
KLIMSZA Pavel, Pejevové 3120/12, Praha 4
KLUâKA Lubomír, Hrdinova 272, Praha 9
a
KLUGAR Otakar, Hostivafiská 210/29, Praha 10-Hostivafi
a
KNOBLOCH Pavel, Mezilesí 2056, Praha 9-H.Poãernice
KOBRLE Filip, Uheln˘ trh 1/420, Praha 1
a
KOCÁB Milan, Mikulova 1572, Praha 4
a
KOCIAN âestmír, Veverkova 33, Praha 7
a
KOâÍ Karel, Hostinského 1538, Praha 5
a
KOHL Hynek, Boleslavská 18/2009, Praha 3
a
KOLÁâN¯ Jifií, K Lipám 296, Praha 9
KOLÁâN¯ Petr, Syrská 587/4, Praha 6-Vokovice
KOLÁ¤ Jan, V listnáãích 21, Praha 10-Lipany
a
KOLÁ¤ Martin, Matou‰ova 18/1552, Praha 5
a
KOLBINGER Jifií, ul.Plovdivská 3266, Praha 12
KOLPEKOVÁ Jana, Lihovarská 1096/6, Praha 9-LibeÀ
a
KÖNIGSMARK Jaroslav, Fr˘dlantská 1316, Praha 8
a
KONVALINKA Jaroslav, Trávníãkova 1770, Praha 5
a
KOPÁâEK Josef, Malenická 1791, Praha 4
a
KORBEL Luká‰, Rudeãská 336, Praha 9
a
KOSTKA Jaroslav, Ma‰ovická 640, Praha 4
a
KO·ËÁL Petr,âernokostelecká 909/14, Praha 10
a
KO·T¯¤ Petr, Vinohradská 1756/114, Praha 3
a
KOTAL Milou‰, Tuchorazská 424/5, Praha 10
a
KOUBEK Jan, Pod altánem 38/1231, Praha 10
a
KOUBKOVÁ Anna,Pod altánem 38/1231,Praha 10
a
KOUBKOVÁ Petra, Pejevové 3123,Praha 4
a
KOU¤ÍLKOVÁ Ivana, Brdiãkova 1907, Praha 5-LuÏiny
a
KOVA¤ÍK Václav, K lánu 503, Praha 6
a
KOVÁ¤OVÁ Gabriela,MládeÏnická 3064,Praha 10-Zábûhlice a
KRAINER Vratislav,Karda‰ovská 670/15,Praha 14-Lehovec a
KRÁL Martin, Jateãní 27/1224, Praha 7
KRÁTK¯ Tomá‰, Radho‰Èská 6/1940, Praha 3
a
KREDBA Pavel, Jeremenkova 1022, Praha 4
a
KREJâÍ Miroslav, Nad Kazankou 20, Praha 7-Troja
KREJâÍ Pavel, Písecká 2342/11, Praha 3
KRIEGELSTEIN Martin,Na Zámy‰li 4/26,Praha 5-Ko‰ífie
a
KRIPNER Jaroslav,U Národní galerie 6,Praha 5-Zbraslav
a
KRISTL Dimitrij, Bellu‰ova 1816, Praha 5
a
KR≈ÁVEK Lubomír, Brdiãkova 1916, Praha 5
a
KRUPIâKA Jifií, Procházkova 198/10, Praha 4
K¤EMEN Karel, Ploskovická 850/5, Praha 8
K¤ENEK Lubomír, Hadovitá 16/898, Praha 4
K¤ÍÎEK Jaroslav, TádÏická 1422/6, Praha 10
a
K¤TùNSKÁ Jaroslava, Valentinská 1/91, Praha 1
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
909
729
1504
1544
596
2167
1550
342
770
2144
955
1795
670
29
1936
2050
415
577
949
1287
1605
1825
193
314.
1694
1437
1882
1494
48
266
1554
441
1594
1881
1968
1849
1421
963
24
30
1703
1741
1412
1200
994
1973
1783
1576
1359
889
1577
1232
745
759
1433
302
59
1409
145
7
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
KUBA Bohumil, Bojanovická 2717/15,Praha 4
KUBA Pavel, Taussigova 1166/13, Praha 8
KUBRICHT Jan, Karlova 30, Praha 1
KUâERA Jifií, BechyÀova 7/1613, Praha 6
KUâERA Jifií, Gorazdova 18, Praha 2
KUDERNA Jifií, Janského 2234/47, Praha 5
KULHAVÁ Olga, Chvatûrubská 366, Praha 8
KULÍKOVÁ Ilona, Na zámecké 2, Praha 4-Nusle
KUSÁKOVÁ Jifiina, Kutilova 3064, Praha 4
KUTIL Josef, Papírenská 9/237, Praha 6
LACINA Vladimír, P‰enãíkova 674, Praha 4
LACINA Zdenûk, Kubelíkova 11, Praha 3
LACINOVÁ Olga, Hradecká 2325, Praha 3
LÁN Jifií, Rooseveltova 892/49, Praha 6
LAPE· Arno‰t, âernokostelecká 117, Praha 10
LÁTAL Jifií, Pod lysinami 476/2, Praha 4
LAVIâKA Ludûk,Jahodová 2707/117,Praha 10-Zábûhlice
LÁZNIâKA Pavel, Poãernická 463/52, Praha 10
LEBEDA Jaroslav, Male‰ovská 1651, Praha 9
LECHNER Jifií, CSc., Kunínova 1721, Praha 4-Chodov
LESSE Jifií, Horáãkova 27, Praha 4
LETTL Otto, Va‰átkova 1016, Praha 9-âern˘ Most
LHOTKA Bohumír, VyÏlovská 2248/46, Praha 10
LÍNEK Josef, Mile‰ovská 9, Praha 3
LIPOLDOVÁ Kvûta, Nerudova 29/242, Praha 1
LORENC Jozef, Na kfieãku 342, Praha 10
LOUB Otto, Nerudova 30/218, Praha 1
LOULA Karel, M.Pujmanové 33/878, Praha 4-Podolí
LUDVÍK Emil, PlzeÀská 2/23, Praha 5-Smíchov
LUDVÍK Jifií, Kosmická 752, Praha 4-Háje
LUKÁ·OVÁ Miloslava, Sezemínská 2028, Praha 5
LULA Stanislav, Mazurská 521, Praha 8-Troja
LULOVÁ Marta, Mazurská 521, Praha 8-Troja
LU≈ÁâEK Václav, Koufiimská 2357/16, Praha 3
MACOUN Pavel, Chalupkova 1/1367, Praha 4
MACHÁâEK Franti‰ek, Nov˘ lesík 1/895, Praha 6
MAJER Jindfiich, Nad Zámeãnicí 2777/18, Praha 5
MAJZNER Jifií, DoleÏalova 1047/7, Praha 9
MALINA Petr, Na Královce 3, Praha 10-Vr‰ovice
MARâEV Nikolaj, Evropská 126, Praha 6
MARE· Mario, Kounická 3, Praha 10
MARTI≈ÁK Jan, Kytlická 25/760, Praha 9
MARTI≈ÁKOVÁ Anna, Dunická 3143, Praha 4
MARTINEK Vladislav, Za po‰tou 1065/16, Praha 10
MA¤ÍK Vladimír, Vokrojova 3376, Praha 4-Modfiany
MATONOHA Jaroslav, Vánková 802/10, Praha 8-âimice
MATYSOVÁ ZdeÀka, Vltavská 26, Praha 5-Smíchov
MAZÁLEK Jan, Pet˘rkova 1948, Praha 11
MERKL Tomá‰, Ruská ul.ã.164, Praha 10
MICHAL Jaroslav,Doc.CSc.,U libeÀ.pivovaru 12,Praha 8
MÍKA Petr, Ra‰ínovo nábfi. 76/1672, Praha 2
MIKULA Radim, Na hlídce 19, Praha 3
MINA¤ÍK Vladimír, Da‰kova 3083, Praha 4-Kam˘k
MLâEK Ladislav, Podjavorinské 1609/22, Praha 4
MLâKOVÁ Danu‰e, Podjavorinské 1609/22,Praha 4
MLCH Jan, âernomofiská 5, Praha 10
MORAVEC Vladislav, Vlkovická 555/10, Praha 9-Kyje
MORESOVÁ Marie, Mazurská 524,Praha 8
MOSLER Václav, MimoÀská 636, Praha 9-Prosek
MOTL Patrik, LázeÀská 6, Praha 1
MRÁZEK Tomá‰, Nad lesním divadlem 1115/14, Praha 4
MRKVIâKA Jifií, Pomofianská 485, Praha 8-Troja
MUCHA Jaroslav, Bellu‰ova 1816, Praha 5
MÜLLER Miloslav, Augustinova ul. 21/2081,Praha 4
MUÎÍâEK Jifií, Bazovského 1229, Praha 6-¤epy
NAUâOVÁ Drahoslava, Bofiivojova 110/693, Praha 3
NEDOMA Jan, Masarykovo nábfi. 20, Praha 1
NEDVùD Jaroslav, ·luknovská 314, Praha 9
NEJDL Jaroslav, Modrá 1980/8, Praha 5-StodÛlky
NEJEDL¯ Václav, Klapkova 160, Praha 8-Kobylisy
NùMEâKOVÁ Monika, HorÀátecká 788/12,Praha 8-Kobylisy
8
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
a
b
a
b
a
a
a
a
a
b
b
b
b
a
a
b
b
a
b
b
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
550
1
738
1535
1390
1922
948
168
1604
1123
1434
549
2032
1237
1417
1356
1578
2159
1654
1519
1344
396
522
144
1520
1724
953
812
1355
1201
453
354
323
836
1334
281
1375
1436
1374
2075
1290
1112
1129
1556
1561
1717
1473
1596
1125
20
1523
1098
85
257
2043
1329
1527
663
1071
1943
1284
993
1254
888
1235
781
132
768
1784
1733
753
NEPUSTIL Franti‰ek, Kurãatovova 321, Praha 10
NERADA Miloslav, Xaveriova 29, Praha 5
NERMUT Jifií, Finkovská 1562/3, Praha 6-Dejvice
NEUMANNOVÁ Eva, Nad lesním divadlem 1117, Praha 4
NIKL Miroslav, Fajmanové 5, Praha 6
NOL Stanislav, Kaza‰ská 4, Praha 10
NOVÁâEK Vladimír, Evropská 2061/78, Praha 6
NOVÁK Vladimír, Radho‰Èská 18, Praha 3
NOVÁK Vladimír, Slovenská 15/1163, Praha 2-Vinohr.
NOVÁKOVÁ Dana, Balbínova 27, Praha 2
NOVÁKOVÁ Marta, Famfulíkova 1147,Praha 8
OBRUSNÍK Ludvík, Pod lysinami 7, Praha 4
OKRUHLICA Petr,U Vr‰ovic.nádraÏí 873/2,Praha 10
OLE·OVSK¯ Michal, Dubnova 807, Praha 4-Háje
OLEXOVÁ Marta, Toãitá 1414/54, Praha 4-Krã
OLIVOVÁ Kvûta, Hausmannova 3011/4, Praha 4
OSTR¯ Martin, Konûvova 1884/169, Praha 3
OTÁHAL Pavel, Zálesí 1129, Praha 4-Krã
PATA Franti‰ek, VoÏická 980/21, Praha 4-Kunratice
PAUL Robert, K Lochkovu 576, Praha 5-Slivenec
PAULSON Joe, Okfiínecká 793/1, Praha 9-Prosek
PAVLÁT Lubomír, Vondrou‰ova 1174/28, Praha 6-¤epy
PAVLÍK Michal, Vavfienova 1170/8, Praha 4
PAZDERKA Jan, Kune‰ova 2653/18, Praha 3
PERNICOVÁ Marcela, Hlavatého 663, Praha 4
PETR Michal, U libeÀského pivovaru 1333/3, Praha 8
PILA¤ Miroslav, Panu‰kova 1290, Praha 4
PLACH¯ Zdenûk, Brdiãkova 11/1916, Praha 5
POâTA Kamil, Kratochvílova 1747/2, Praha 6
PODRACKÁ Marta, Pod vilami 15, Praha 4-Nusle
POHANOVÁ Vûra, Na Truhláfice 2085, Praha 8
POKORN¯ Vladimír, Bûlehradská 22, Praha 2
POLÁâEK Ladislav, Na vinobraní 61/3011, Praha 10
POLÁâEK Luká‰, Zelen˘ pruh 499/84, Praha 4-Krã
POLÁâKOVÁ Jana, Pirinská 3243, Praha 4-Modfiany
POLITZEROVÁ Jaroslava,Îárovická 1657,Praha 9-Újezd/L.
POLÍVKA Pavel, Pertoldova 3337, Praha 4
POMAHAâ Du‰an, Rybalkova 375/59, Praha 10
POPOV Vladimír, Mladenovova 3233/7, Praha 4
POSPÍ·IL Vladimír, Slezská 62/3215, Praha 2
PO·AR Miroslav, Opatovická 1315/7, Praha 1
PÖTZL Josef, Neklanova 20, Praha 2
POUZAR Vlastislav, Niederleho 540/2, Praha 10
PRAGR Václav, Zakoufiilova 779, Praha 4
PROFELD EvÏen, V zápolí 27, Praha 4-Michle
PROCHÁZKA Antonín, Na pískách 496/21, Praha 6
PROCHÁZKA Ludovít, Evropská 114, Praha 6
PROCHÁZKOVÁ Milena, Jarníkova 1885, Praha 4
PROKE· Pavel, Roháãova 40/273, Praha 3
PROK·ÍK Petr, Na záhonech 67, Praha 4-Michle
PROVÁZEK Jifií, ·tíbrova 1216, Praha 8
PROVAZNÍK Ondfiej, Davídkova 2102/93, Praha 8
PRÒCHA Rudolf, Bûlocerkevská 24, Praha 10
P¤IBYLOVÁ Hana, Purkrabská 16, Praha 10
P¤IBYLOVÁ ZdeÀka, V planinách ãp. 163, Praha 10
P¤ÍHONSK¯ Tomá‰, Verdunská 31, Praha 6
PU·KÁR Ján, Jívanská 1746, Praha 9-Horní Poãernice
RADOUCH Ferdinand, Novodvorská 1085/100,Praha 4
RAMBOUSEK Jan, Pe‰tukova 249/1, Praha 6
RANDÁK Ondfiej, Moravská 904/4, Praha 2
RASOCHA Jaroslav, Smikova 836/2, Praha 9
RATAJ Roman, Novodvorská 418, Praha 4
REISEROVÁ Milena, U ·alamounky 12, Praha 5
REISCHIGOVÁ Ivana, Îinkovská 1852/2, Praha 10
REJDOVÁ Ivana, Frostova 344, Praha 10
REJZKOVÁ Jana, Pod pramenem 5, Praha 4
RICHTR Bohuslav, Boháãova 862, Praha 4-Háje
ROTHE Petr, Pod sokolovnou 3/705, Praha 4
RUNâÍK Jan, Terronská 41, Praha 6
RÒÎIâKA Jan, Kukelská 919, Praha 9
RYS Franti‰ek, U sanatoria 737, Praha 5
a
a
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
a
b
a
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
b
b
a
b
a
a
a
b
a
b
a
a
b
b
b
a
a
a
a
a
b
c
c
c
c
c
b
c
c
c
c
a
a
b
a
a
a
b
b
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1373
1298
578
260
337
1650
1590
991
1515
941
1039
1579
1857
1610
299
2136
1770
1279
690
63
1866
1319
2085
814
519
1378
1668
1934
416
1243
943
402
1358
67
1930
1050
1490
1502
1432
1189
497
1392
1431
3
287
773
1170
957
33
1258
1564
1608
1244
1570
1346
1715
1226
1562
1941
1861
1474
1630
202
912
2002
1371
1439
837
1036
1069
481
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
¤EZNÍK Milan, Ohradní 1358, Praha 4
¤EZNÍK Zbynûk, Stra‰nická 11/1116, Praha 10
¤IHÁâEK Franti‰ek, U knûÏské louky 2147/32, Praha 3
¤ÍHOVÁ Eva, Na Rymáni 13/316, Praha 5
SALAâOVÁ Bohumila, Resslova 7, Praha 2
SEDLÁâEK Zdenûk, Pfiívorská 12/510, Praha 8
SEHNAL Bohuslav, K námûstí 5/809, Praha 8-ëáblice
SEIFRIED Martin, Sulova 1356, Praha 5-Zbraslav
SEIK Jan, Brdiãkova 1916, Praha 5
SEKANINA Ivan, Budûjovická 821/44, Praha 4
SETUNSK¯ Karel, Rooseveltova 49/892, Praha 6
SEVERIN Martin, P‰enãíkova 18, Praha 4
SÍBR Pavel, Benkova 940, Praha 4
SÍBROVÁ Jana, Benkova 940, Praha 4
SIMANDL Vladislav, Nad kapliãkou 4/2414, Praha 10
SINGER Miloslav, Sasanková 2654/5, Praha 10
SKALICKÁ Dana, Veronské nám.384, Praha-Hor.Mûcholupy
SKALICK¯ Josef, Bûlehradská 34, Praha 2
SKLENA¤ÍK Jifií, Kolínská 5, Praha 3
SKO¤EPA Josef, Plavecká 14/1355, Praha 2
SKO¤EPA Michael, Ondfiíãkova 29/503, Praha 3
SLÁDEK Jaromír, Zárubova 487, Praha 4-Lhotka
SLÁDKOVÁ Ludmila, Kettnerova 1940/1, Praha 5
SOBEK Vladislav, Kaprova 6/52, Praha 1
SOBOTKA Pavel, Grafická 42, Praha 5
SOUKUP Petr, 28.pluku 16/1054, Praha 10-Vr‰ovice
SOUKUP Stanislav,Ke Stra‰nické 2402/15,Praha 10
SRBOVÁ Miroslava, Randova 3167/5, Praha 5
SRP Vlastimil, Matefiídou‰ková 3, Praha 10
STAMENOVOVÁ Kvûta, ·evãíkova 9/1490, Praha 3
STEHLÍK Vladimír, Za Hládkovem 98/6,Praha 6-Stfie‰ovice
STEHLÍK Zdenûk, Krãská 253/26, Praha 4
STEINER Petr, Nad Kajetánkou 1784/11, Praha 6
STRAKA Jan, Valãíkova 2, Praha 8
STRAKA Vratislav, Italská 12/1202, Praha 2
STRAKOVÁ Irena, Radho‰Èská 3, Praha 3
STRAKOVÁ Zuzana, Italská 12, Praha 2
STRÁNSK¯ Jan, Bellu‰ova 1817, Praha 5
STUCHLÁ Lenka, Pod Hyb‰mankou 3/2818, Praha 5
SUSSMANNOVÁ Libu‰e, Kettnerova 1939/3, Praha 5
SVAâINKA Vladimír, ·evãíkova 5, Praha 3-ÎiÏkov
SVÁROVSK¯ Václav, Jablonecká 415/56, Praha 9
SVOBODA Petr, Karda‰ovská 668, Praha 9
SVOBODOVÁ Daniela, Blanická 2028, Praha 2
SYNEK Ivan, Rumburská 248, Praha 9
·AFÁ¤ Ludûk, âerného 428, Praha 8
·AFA¤ÍKOVÁ Iva, Îinkovská 1851/4, Praha 10
·AFRÁNEK Miroslav, Bachova 1592/4, Praha 4
·ANDA Václav, Za ml˘nem 1563/27, Praha 4
·ANDERA Petr, Such˘ vr‰ek 2099, Praha 5-StodÛlky
·ÁRA Jan, Machovická 1677, Praha 9
·EDIV¯ Ivan, Gonãarenkova 1184/25, Praha 4-Braník
·EVâÍK Milan, Machkova 2127/3, Praha 4-Chodov
·IKL Lubomír, Ke dvoru 10, Praha 6
·IKLOVÁ Marie, Konûvova 136, Praha 3
·ILAR Franti‰ek, Plickova 551/25, Praha 4
·IMÁK Jan, Îatecká 18/5, Praha 1
·IMÁNEK Vladislav, Pod útesy 9, Praha 5-Hluboãepy
·IMEK Martin, Kafkova 41/403, Praha 6
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
c
c
c
b
c
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
b
b
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
c
2138
171
186
1272
1286
724
1846
1912
834
1531
1572
523
990
881
1140
1415
1197
103
439
1481
1830
950
1141
110
1870
434
22
1478
430
984
1370
1391
1479
53
1498
398
1305
1516
215
1512
959
929
1974
1878
1379
1260
2011
1361
1549
956
910
1116
334
1744
1360
1657
51
1368
1990
·IMEK Petr, Lond˘nská 17/815, Praha 2
·IMÒNEK Josef, Kopfiivnická 609, Praha-LetÀany
·ÍPKOVÁ Anna, Petrská 9, Praha 1
·ISLER Ladislav, Kozlovská 8/12, Praha 6
·KOP Petr, Bará‰kova 1585/18, Praha 4
·KRÉTOVÁ Vûra, Hradební 5/759, Praha 1
·MILAUER Vladimír, ·likova 26, Praha 6-Bfievnov
·OLAR Václav, Ke dvoru 1/14, Praha 6
·TEFKA Zdenûk, Na staré cestû 115/3, Praha 4
·TùPÁN Jaroslav, Eledrova 736/6, Praha 8
·TùPÁNOVÁ Ivana, V Horní Stromce 1/2338, Praha 3
·TORKÁN Franti‰ek, Ra‰ova 632, Praha 4
·TUMPOVÁ Pavlína, Olbrachtova 1054/36, Praha 4
·ULCOVÁ Helena, Var‰avská 16, Praha 2-Vinohrady
·ULDA Pavel, ·imÛnkova 1603, Praha 8
·VÁBENSKÁ Stanislava, tfi.5.kvûtna 8/1330, Praha 4
·VEHLA Vladimír, Dürerova 8, Praha 10
TÁBOR Zdenûk, K podchodu 683, Praha 10-Uhfiínûves
TÁBOROVÁ Dana, K podchodu 683, Praha 10-Uhfiínûves
TARABA Pavel, Bofiivojova 23/2418, Praha 3
TARABOVÁ Ivana, Bofiivojova 23, Praha 3-Vinohrady
TEJRAL Karel, Nad cihelnou 562/10,Praha 4-Podolí
TEPL¯ Radek, Podjavorinské 1597/4, Praha 4
TINTùROVÁ Tamara, Podolská 122/769, Praha 4
TOJ·L Karel, Narcisova 2850, Praha 10
TOMANOVÁ Alena, Na v˘sledku I ã.1523/3,Praha 4-Nusle
TRÁVNÍâEK Stanislav, Îatecká 16, Praha 1
TRÁVNÍâEK Václav, nám. Pod lípou ã.p. 8, Praha 5
TRNKA Václav, V ·tíhlách 1315, Praha 4-Krã
TÒMA Jifií, Ke skalkám 66, Praha 10
TU·LA Jaroslav, Hulická 241, Praha 9
TVRDÍK Vít, Brdiãkova 1913, Praha 5
UHER Vilém, Na Bfiezince 24, Praha 5
URBAN Roman, K zahrádkám 19/997, Praha 5
URBANOVÁ Dagmar, Na nivách 925/11, Praha 4
URBANOVÁ Marta, Na strÏi 1197,Praha 4
VACH Karel, Pfiecechtûlova 2427/39, Praha 5
VÁCHA Miroslav, Na vrcholu 2585, Praha 3
VACHTA Josef, Národní 417/35, Praha 1
VAINGÁTOVÁ Ladislava, Písnická 763/29, Praha 4
VALACH Jindfiich, Kotorská 1577, Praha 4
VALENTA Petr, Hnûvkovského 2/1387, Praha 4
VANùâEK Milan, Janského 2510/99, Praha 5-StodÛlky
VA≈OUREK Vlastimil, Plukovníka Mráze 1189/8, Praha 10
VÁ·A Petr, Jablonecká 359/29, Praha 9
VÁVRA Jan, StroupeÏnického 18, Praha 5
VÁVROVÁ Blanka, NavigátorÛ 600/45, Praha 6-Liboc
VEJVODA Vladimír, ·panielova 1260, Praha 6
VILÍM David, Hurbanova 1305/11, Praha 4
VINTER Martin, Kobyliská 34, Praha-Dolní Chabry
VÍTKOVÁ Jitka, Hovorãovická 1713/22, Praha 8
VLâEK Vladimír, Olbramovická 19/698, Praha 4-Kam˘k
VOMÁâKOVÁ Helena, Na Mrázovce 45/22, Praha 5
VONDRA Josef, Kahovská 1705, Praha 4-Chodov
VONDRA· Jan, Gabinova 6/835, Praha 5
VONDRU·KA Milo‰, ·imonova 1106, Praha 6
VONIâKA Milo‰, Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 8
VOREL Vladimír,Doc.CSc., Zborovská 1074, Praha 5
VO¤Í·EK Jan, Meãíková 2892/12, Praha 10
a
b
b
a
b
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
b
a
a
a
b
a
b
a
a
b
b
b
b
b
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
a
a
a
a
b
b
a
b
b
b
a
a
a
a
b
b
b
b
a
a
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
c
c
1571
195
1406
498
1064
962
755
1695
280
28
1640
78
2054
697
210
197
2137
621
1611
1566
1448
922
1966
908
850
1206
597
1532
1850
774
1117
890
714
969
1296
1037
1949
1157
1684
1862
126
1350
1835
866
1874
2019
639
911
2153
1070
939
1308
2028
1517
644
907
295
824
1991
9
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
VOSPùLOVÁ BoÏena, Na Vlãovce 2a/2039, Praha 6
VOST¤EL Jifií, Podjavorinské 1598, Praha 4
VOTOâEK Jifií, GdaÀská 337, Praha 8
VOVES Pavel, Frostova 337, Praha 10-Petrovice
VYBÍRAL Ivo, Vinohradská 96, Praha 3
VYDRA Michal, JabloÀová 2882, Praha 10
VYHNÁLEK Karel, Mejstfiíkova 609/2, Praha 4
VYCHODIL Pavel, Nad ‰tolou 20, Praha 7
VYSKOâIL Petr, Na Zvoniãce 1014/32, Praha 4
VYSKOâIL Pavel, ·likova 4, Praha 6
WEBER Jan, âimelická 960/7, Praha 4-Lhotka
WEIGNER Vladimír, Li‰kova 633, Praha 4-Kam˘k
WEINGÄRTNER Vladimír, Bolívarova 4/2069, Praha 6
WIEDERMANN Ivan, Pod Klaudiánkou 1027, Praha 4-Podolí
ZADRAÎIL Lubo‰, Pod Hyb‰mankou 2818, Praha 5
ZÁKOUTSK¯ Libor, Chrpova 2200/27, Praha 10-Zábûhlice
ZÁLESK¯ Jifií, Pod Terebkou 1292/5, Praha-Nusle
ZASTOUPIL Jaroslav, Kotûrova 2/1587, Praha 6
ZÁZVORKA Vladimír, SoubûÏná I 643/49, Praha 5
ZELENKOVÁ Alena, Lomená 17, Praha 6
ZEMAN Lubo‰, U svépomoci 887/8, Praha 4-Nusle
ZICH Jifií, Bulovka 11, Praha 8-LibeÀ
ZIMMEL Jifií, Janouchova 660/13, Praha 4
ZÍPEK Allan, Radlická 738/36, Praha 5
ZOBAL Petr, Nad Kazankou 21, Praha 7-Troja
ZUGAROVÁ Jana, Volavkova 1846/13, Praha 6
ÎELEZN¯ Milan, Ovãí hájek 44, Praha 5-N.Butovice
ÎIÎKA Zbynûk, Such˘ vr‰ek 2114, Praha 5
ÎOFKA Pavel, Pertoldova 3317, Praha 4
a
b
a
a
b
b
a
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
b
b
a
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
902
1221
775
2149
1340
1893
32
1066
576
1979
1352
1614
695
1229
2
1184
1073
1440
840
1372
1202
1145
1536
1865
1585
1748
1482
898
859
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
KRAJ VYSOâINA
Okres HavlíãkÛv Brod
BERÁNEK Jaroslav, Bfiezinka 9, Krásná Hora
a b c 914
PETRLÍK Radek, Spojovací 1731, HavlíãkÛv Brod
a b c 141
RADIKOVSK¯ Lubo‰, Havlíãkova 2851, HavlíãkÛv Brod
a b
879
·TùPÁNEK Milan, Roháãe z Dubé 1303, HavlíãkÛv Brod
a
c 1876
TUâEK Ale‰, Jihlavská 587, HavlíãkÛv Brod
a
c 1740
VENC Jifií, JÛzlova 3633, HavlíãkÛv Brod
a
c 2042
VODIâKA Karel, Odboráfiská 892, Chotûbofi
a b c 960
ZELENKA Martin, U Pekárny 1035, HavlíãkÛv Brod
c 2100
Okres Jihlava
BOUDN¯ Miloslav, U ·tûpnického rybníka 310,Telã
BRZÁKOVÁ Klára, Havlíãkova 102/2316, Jihlava
DÖRFLOVÁ Jitka, Karoliny Svûtlé 1548/9, Jihlava
KAVÁLEK Miloslav, Srázná 12, Jihlava
KOUBEK Jan, Vyskytná nad Jihlavou ãp. 101
KUROPATA Vojtûch, Bfiezinova 32, Jihlava
LEOPOLD Jaroslav, kpt. Jaro‰e 17, Jihlava
MEIXNER Miroslav, Polní 18, Jihlava
METELKA Martin, Ortenova 4751/9, Jihlava
MORKUS Jaromír, U cihelny 5, Jihlava
PAVLÍK Pavel, U hfibitova 10, Jihlava
PRKNA Franti‰ek, U pivovaru 5, Jihlava
·TEFL Václav, Vrchlického 5, Jihlava
UCHYTIL Jifií, Sládkova 73, Jihlava
VETCH¯ Martin, Jarní 9, Jihlava
WIEDEMANNOVÁ Irena, Za Prachárnou 3, Jihlava
ZADRAÎIL Tomá‰, U ·tûpnického rybníka 318, Telã
ZAPLETAL Jaroslav, Zahradní 5, Jihlava
Okres Pelhfiimov
JIRMUS Jaroslav, PraÏská 893, Humpolec
KARÁSKOVÁ Eva, K.H.Borovského 965, Pelhfiimov
KOSTKA Jaroslav, PraÏská ul.1432, Pelhfiimov
POLÁK Arno‰t, Truhláfiská 570, Pacov
PEJCHAL Martin, Mírová 1239, Humpolec
SLAVÍK Bohumil, Hálkova 811, Humpolec
SUKDOLÁK Vlastimil, Táborská 1884, Pelhfiimov
·MRHA Josef, Táborská 1871, Pelhfiimov
10
a
a
c
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1667
1981
2126
450
659
668
165
640
1885
179
505
504
673
97
351
1904
1910
1270
810
1647
816
228
2026
722
305
1111
·TùPÁN Emil, ul.5.kvûtna 999, Pelhfiimov
ZEDNÍâEK Petr, Na rybníãku 215, Kamenice n.Lipou
Okres Tfiebíã
BANSZEL Eduard, Heliadova 18, Tfiebíã
BANSZELOVÁ BoÏena, Heliadova 18, Tfiebíã
BARTU·KOVÁ Jana, OkruÏní 892, Tfiebíã
DOKULIL Ladislav, Budi‰ov 278
ELIÁ·OVÁ Eva, Mohelno ã.p. 493
FORMANOVÁ Jaroslava, Mánesova 1249, Mor.Budûjovice
HANÁK Vladimír, U Víta 904, Jemnice
HASÍK Martin, Ptáãovsk˘ Ïleb 53, Tfiebíã
JANOVSK¯ Pavel, Zborovská 55, Tfiebíã
KOLMAN Jaroslav, Václavské n. 3, Tfiebíã
LOUCK¯ Rostislav, MládeÏnická 979, Tfiebíã
MATùJKOVÁ Vûra, Znojemská 984/44, Tfiebíã
NOVÁKOVÁ Jana, Havlíãkova 896, Mor.Budûjovice
NOVOTN¯ Jaroslav, DoleÏelova 418/17, Tfiebíã
NOVOTN¯ Mojmír, SpojencÛ 918, Tfiebíã
POSKOâIL Karel, Jungmannova 112, Tfiebíã
SEDLÁâEK Libor, Marie Majerové 713, Tfiebíã
ÎILKA Zdenûk, Javorová 1012, Tfiebíã
a
a
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
c
b
c
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
a
a
a
Okres Îìár n. Sázavou
BENE· Jaroslav, Wolkerova 5/26, Îìár n.Sázavou
a
BO¤IL Petr, Slavkovice 99, Nové Mûsto na Moravû
a
BYST¤ICK¯ Václav, Studentská 34, Îìár n.Sázavou
a
âÁSTEâKOVÁ Miroslava, Polní 7, Îìár n.Sázavou
a
FIALA Ivo, Mírová 1281, Nové Mûsto na Moravû
a
FREJLICHOVÁ Hana, Osová Bít˘‰ka 178
a
HABROVCOVÁ Michaela, Al‰ova 7, Îìár n.Sázavou
HOMOLOVÁ Magdaléna, Pikárec 93, StráÏek
a
KRâILOVÁ Marie, Hlohová 8, Îìár n.Sázavou
a
LAâN¯ Karel, Ha‰kova 1273/2/13, Îìár n.Sázavou
a
MACHEK Jifií, Rade‰ínská Svratka 34
MA·TERA Vladimír,Dukelská 336,Nové Mûsto na Moravû a
NùMEC Jifií, Hornická 978, Nové Mûsto na Moravû
NOVÁK Petr, ·vermova 18/32, Îìár n.Sázavou
a
PADALÍKOVÁ Hana, Monseova 353, Nové Mûsto na Moravû a
PEKÁREK Antonín, ul. ObÛrka 18, Velké Mezifiíãí
a
SKLENÁ¤ Ivan, Újezd u Ti‰nova 30, Dolní Louãky
·VIHÁLKOVÁ Marie, U Svûtlé 10, Velké Mezifiíãí
a
VELEBN¯ Miloslav, Makovského 1658, Îìár n.Sázavou
a
VÍTKOVÁ Eva, Libu‰ínská 2/17, Îìár n.Sázavou
VOJTA Jaromír, Dolní RoÏínka 94
a
VOZNICA Martin, Ruda 134, Îìár n. Sázavou
a
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
545
732
603
234
1860
582
1951
1234
1042
1663
541
1452
1767
637
1852
1806
1499
1988
1895
1573
1261
1592
585
1925
1459
2023
2083
1697
1716
187
8
586
1530
1598
1225
60
1428
1109
858
2123
1217
958
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
KARLOVARSK¯ KRAJ
Okres Cheb
GAJDO· Jan, Dvofiákova 34, Cheb
a
1801
JURÁK Jifií, Neumannova 9, A‰
a
c 420
JURÁKOVÁ Dagmar, Neumannova 2638/9, A‰
a
1785
KOPECK¯ Radomír, Nová 1452/2, Cheb
a b c 510
KREJâÍ Pavel, Do záti‰í 1447/8, Cheb
a b
530
LIëÁKOVÁ Dana, Gustava Noska 12, Cheb
a
92
LOULA Jan, Jakubská 387/11, Cheb
a b c 756
LOULA Jifií, V zahradách 17, Cheb
a b c 1911
MÜLLER Jindfiich, Píseãná 1, Cheb
a b
1612
NOHEJLOVÁ Elena, V Bfiízách 1, Franti‰kovy Láznû
a
2175
STOKLASA Václav, DyleÀská 699/1, Mariánské Láznû
a b c 136
T¤E·≈ÁK Zdenûk, Podhorská 681, Mariánské Láznû
a
c 1749
Okres Karlovy Vary
BARTEK Jan, Kolová ã.p. 169
BÖNISCH Franti‰ek, Borská 5, Dalovice
BUCHTA Karel, Koneãná 7, Karlovy Vary
CIKÁNEK Jifií, Gagarinova 28, Karlovy Vary
âÁSLAVSKÁ Miloslava, Závodu míru 686, Karlovy Vary
HANU·âIN Vladimír, DruÏební 1275/7,Ostrov n.Ohfií
HOMOLKA Jifií, Chelãického 11, Karlovy Vary
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
1458
786
343
1589
284
1586
1093
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
HÜBEL Josef, Sokolovská 875/167, Karlovy Vary
KELLNER Václav, Kolová 149, Karlovy Vary
KO¤ÁN Petr, Klínovecká 770/11, Karlovy Vary
KROMBHOLZ Jifií, T.G.Masaryka 25, Karlovy Vary
LANGMAIEROVÁ Doris, Stanovice 64, Karlovy Vary
MÄRZ Josef, nábfieÏí J.Palacha 2, Karlovy Vary
MAYER Eduard, Holeãkova 3/507, Karlovy Vary
MAZÒRKOVÁ Dana, Raisova 12, Karlovy Vary
NOVÁâEK Tomá‰, Stará Kysibelská 31, Karlovy Vary
PAVELKA Franti‰ek, Javorová 361/2, Karlovy Vary
SIROTEK Miroslav, Klínovecká 9, Karlovy Vary
SKO¤EPA Ludûk, Lidická 462/23, Karlovy Vary
SKO¤EPOVÁ Jarmila, Lidická 23, Karlovy Vary
STOKLASOVÁ Jitka, Karlovarská 43, Nejdek
·IMPACH Václav, Brigádnická 1033/35, Ostrov
·VANCAR Václav, Moskevská 74, Karlovy Vary
TALLA Zdenûk, Závodu míru 821/75, Karlovy Vary
TOMANDL Libor, Sokolovská 167, Karlovy Vary
TOMANDL Vladimír, Vanãurova 1083/5, Ostrov
TOMANDLOVÁ Jitka, Sokolovská 167, Karlovy Vary
TROJAN Franti‰ek, Kru‰nohorská 1240, Ostrov
TURâIN Karel, Západní 1738/17, Karlovy Vary-Tuhnice
VALÁ·EK Miloslav, Val.Meerwalda 17, Karlovy Vary
VILÍM Tomá‰, Háje 52, Karlovy Vary
VILÍMOVÁ Jana, Háje 52, Karlovy Vary
VOREL Vratislav, Sokolovská 262/34, Karlovy Vary-Rybáfie
ÎEMBOVÁ Zdenka, Luãní 12, Karlovy Vary
Okres Sokolov
BALATKA Miroslav, Sokolovská 1445, Sokolov
BURDA Marek, Tfi. osvoboditelÛ 340, Horní Slavkov
EISMAN Karel, Raisova 82, Habartov
FRAUSOVÁ Doubravka,Luãní 324,Bfiezová u Sokolova
HONZÍK Tomá‰, Krátká 26/1, Loket
JANOU·EK Jan, Bukovany 152
KÁRA Josef, Sportovní 545/3, Loket
KÁROVÁ Julie, Sportovní 545/3, Loket
LANDL Mario, RÛÏová ul.313, Dolní Rychnov
PÁNEK Jifií, ·vabinského 1725, Sokolov
PET¤ÍKOVÁ Denisa, Luãní 324, Bfiezová u Sokolova
PINTER Jaromír, Tfi. âSA 498, Loket
PINTEROVÁ Martina, âSA 498, Loket
TYLLER Rudolf, Vítûzná 2010, Sokolov
VANùK Lubo‰, Slovenská 1951, Sokolov
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
526
81
80
867
2036
425
1553
2038
1689
1271
852
1909
674
865
1060
307
254
1443
253
1624
370
373
742
1678
2134
1877
512
1797
198
372
1691
2055
1677
1092
1091
1081
394
2119
1074
1810
393
378
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
KRÁLOVÉHRADECK¯ KRAJ
Okres Hradec Králové
BAâKOVSKÁ Vûra, Mánesova 646, Hradec Králové
b
1182
BAâKOVSK¯ Jaroslav, Mánesova 646, Hradec Králové
b c 1250
BÉNA Jifií, Ale‰ova 621, Hradec Králové
b c 1389
BOHATA Josef, âernilov 434
a b c 807
BUCHMÜLLEROVÁ Zdenka, E.Bene‰e 1430, Hr. Králové
a b
531
DUSILOVÁ Jindra, Friãova 1046, Hradec Králové
a b
1961
DU·EK Vladimír, K Labi 111, Hradec Králové
a b
1265
FIEDLER Jifií, BroÏíkova 1680, Hradec Králové
a b c 1172
HAMERNÍK Marcel, Hrubínova 1459, Hradec Králové
a
c 2158
HEJCMAN Marek, BroÏíkova 610, Hradec Králové
c 2020
HOMOLÁâ Radek, Bfiezhradská 186, Bfiezhrad
c 1394
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
HRÒZOVÁ Libu‰e, Hrubínova ãp. 1459, Hradec Králové
HU·EK Jifií, Kyjovská 492,Hradec Králové
CHMELÍK Franti‰ek, Kaplífiova 475, Hradec Králové
JEÎKOVÁ ZdeÀka, Fr.·ubrta 484, Hradec Králové 9
KA·PAR Jaroslav, Severní 722, Hradec Králové
KLUSO≈ Zdenûk, Tfiída E.Bene‰e 1413, Hradec Králové
KOHOUT Martin, K sokolovnû 99, Hradec Králové 7
MENCL Miloslav, Na svépomoci 186, Nov˘ BydÏov
MICHÁLEK Ale‰, Pouchovská 303, Hradec Králové
NETUKA Jan, Kladská 249, Hradec Králové
NETUKOVÁ Hana, Kladská 249, Hradec Králové
NETU·IL Viktor,nám.5.kvûtna 812,Hradec Králové 2
NIPL Zdenûk, SNP 612, Hradec Králové
PI·TORA Ale‰,Rooseveltova 242/III,Chlumec n.Cidl.
SEHNAL Petr, K sokolovnû 438, Hradec Králové 7
·RAMAR Jifií, Sekaninova 409, Hradec Králové
·TEFAN Jaroslav, M.Horákové 421, Hradec Králové
·UBERT Petr, M.Horákové 264, Hradec Králové 6
TRUMM Otakar, Baarova 1377, Hradec Králové
VRANOVSK¯ Jaromír, E.Bene‰e 1430, Hradec Králové
ZEMÁNEK Jaroslav, Kyjovská 491, Hradec Králové
ZIKA Vladimír, Bene‰ova 1432, Hradec Králové 12
ÎÍLA Jifií, Vysocká 553, Hradec Králové 11
Okres Jiãín
BEKR Jifií, Hefimanice 84, Nová Paka
DRÁÎNÍK Vítûzslav, Prachov 10, Jiãín
ERBAN Vladimír, K hájku 1716, Nová Paka
JEâNÁ Jifiina, J.Glazarové 650, Sobotka
JEÎEK Josef, Förstrova 736, Nová Paka
JEÎEK Pavel, Foersterova 736, Nová Paka
KAVÁN Josef, LibuÀ ãp. 117
KORELOVÁ Svatava,Pfiíkopy 78, Jiãín
KUTNAR Miloslav, Pfiátelství ãp. 79, Valdice
MALZOVÁ Alexandra, Jiãínského 728, Jiãín
MELICHÁREK Leo‰, Slavhostice 17, Kopidlno
MYSLÍK âestmír, U trati 856, Jiãín
RUTA Kamil, ·trauchova 680, Jiãín
¤EHÁK Pavel, Pfiátelství 519, Jiãín
¤EHÁKOVÁ Dana, Pfiátelství 519, Jiãín
SMRâEK Oldfiich, Tyr‰ova 392, Jiãín
·OLC Jaroslav, nová 376, Stará Paka
·OLCOVÁ Kristina, ul.Nová 376, Stará Paka
V·ETEâKA Petr, V.Dobiá‰e 503, Jiãín
Okres Náchod
BU·TOVÁ Milada, Emila Janko 24, Jaromûfi-Josefov
GERÎOVÁ Iveta, Na Franti‰ku 659, Nové Mûsto n.Met.
HOFMAN Josef, Vanãurova 1460, Náchod
JANSA Tomá‰, Bílá 1962, Náchod
JOCH Petr, Jifiího z Podûbrad 694, Hronov
KO·ËÁL Jifií, Malecí 571, Nové Mûsto n.Met.
KRICNAROVÁ Lada, Studnice 92
KU¤E Otakar, Cvrãkova 342, Náchod
LÁSKA Jaroslav, Pfiibyslavská 317, Nové Mûsto n.Met.
NùMEâEK Karel, Jifiího z Podûbrad 661, Hronov
PATRIK Robert, U lípy 868, Nové Mûsto n.Met.
·IMON Jaroslav, Bohuslavice n.Met. 343
·MÍDA Jifií, U lípy 1328, Nové Mûsto n. Met.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
b
c
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
b
b
c
c
c
b
b
b
b
b
c
c
c
c
b
c
b
b
b
b
c
c
c
c
b
b
b
b
c
c
b
c
783
883
1427
819
1269
1710
1793
1824
2090
1873
2166
1166
223
1245
878
336
872
428
1178
884
1018
656
1164
2132
1791
163
1424
153
1867
1113
34
152
42
1952
446
183
1944
1935
159
461
1233
1962
1832
2174
579
369
913
403
2178
357
358
488
1080
2163
1642
11
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
VLâEK Jifií, Hronova 1560, Náchod
Okres Rychnov n. KnûÏnou
BRANDEJSOVÁ Milada, Hro‰ka ã.p. 53, Bíl˘ Újezd
DANùK Vítûzslav, Mírová 730, Dobru‰ka
HLAVAT¯ Ludûk, Mírová 731, Dobru‰ka
HOFMAN Jifií, NádraÏní 506, Opoãno
HOLANEC Jifií, Dobru‰ská 469, Opoãno
HORNOF Libor, Mírová 770, Dobru‰ka
JONÁ· Vlastimil, Orlická 978, Dobru‰ka
KOTVA Jan, Mírová 729, Dobru‰ka
KOTVA Petr, Mírová 813, Dobru‰ka
KOU¤ÍM Bohumil, Skuhrov nad Bûlou ãp. 67
KREJâÍK Martin, Mírová 739, Dobru‰ka
KRSEK Milan, Komenského 312, Solnice
K¤EPELOVÁ Jana, HrdinÛ odboje 951, Rychnov n.Kn.
LÁNSK¯ Rudolf, Radima Drejsla 621, Dobru‰ka
MICHALIâKA Zdenûk, Struha 789,Vamberk
MÜLLER Václav, Janáãkova ul. 605, Vamberk
MUSIL Vladimír, Za universitou 872, Dobru‰ka
NùMEC Jifií, PivoÀkova 910, Kostelec n. Orl.
PADRIÁN Josef, Drtinova 694, Kostelec n.Orl.
SCHUBERT Egon, Mírová 767, Dobru‰ka
STRUHA Pavel, Mírová 769, Dobru‰ka
TÒMA Milo‰, Mírová 644, Opoãno
TÒMA Václav, Sokolovská 1112, Rychnov n.Kn.
Okres Trutnov
BÍÎA Jaroslav, Kryblická 367, Trutnov
BUJÁREK Zdenûk, Jana Roháãe z Dubé 446, Trutnov
BURE· Václav, Palackého ã. 375, Trutnov
âERNÁ Alena, Dubenec u Dvora Králové n.L. 21
DÍTù Karel, Náchodská 347, Trutnov
ERBEN Josef, V záti‰í 459, Vrchlabí 3
KÁCOVSK¯ Jifií, ÎiÏkova 325/61, Trutnov
KOSTELECK¯ Michal, Dlouhá 509, Trutnov 4
KOUTOVÁ Hana, Dlouhá 433, Vrchlabí 3
KYNâL Milo‰, Tovární 496, Trutnov 4
PROUZA Pavel, Velké SvatoÀovice 277
·EDA Josef, Náchodská 350, Trutnov
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
b
b
b
a
a
b
b
a
a
a
a
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1152
1386
1580
418
757
1455
411
1719
592
1756
1528
1584
684
1181
290
1259
400
1115
1673
137
1768
1621
401
412
1674
359
208
2030
1158
1595
1090
1108
778
974
375
1180
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
LIBERECK¯ KRAJ
Okres âeská Lípa
APFELBECK Ivo, Jihlavská 2590, âeská Lípa
a b c 571
HAUPTOVÁ Zdenka, K.Poláãka 2234, âeská Lípa
a b
116
CHMELÍâEK Petr, Letní 3034, âeská Lípa
a
1601
KALISTA Jifií, Vûtrná 1831, âeská Lípa
a b c 570
KO≈ÁKOVÁ Jarmila, Smetanovo nábfieÏí 2301,âeská Lípa a b c 1105
KOVÁ¤ Ladislav, Bardûjovská 2548, âeská Lípa
a b c 221
LI·KA Jifií, Sosnová 96, âeská Lípa
a
1723
LI·KOVÁ Monika, Litomûfiická 61, âeská Lípa
a
1946
LÍPA Rudolf, Bohu‰ovická 2372, âeská Lípa
c 1210
LÍPOVÁ Miloslava, Bohu‰ovická 2372, âeská Lípa
a
1199
MERHULÍK Václav, JiÏní 1820, âeská Lípa
a b
584
MICHÁLKOVÁ Vladimíra, R.Hru‰ínského 2617,âeská Lípa a b
1626
RANâÁK Josef, OkruÏní 1999, âeská Lípa
a b c 424
SOUKUP Pavel, Malá 1177, âeská Lípa
a
c 947
SOUKUPOVÁ Doubravka, Malá 1177, âeská Lípa
a
c 1851
SVÍTEK Vladimír, âerveného kfiíÏe 2432, âeská Lípa
a b c 508
Okres Jablonec n.N.
DANÍâKOVÁ Renáta, Skuhrov 76, Îelezn˘ Brod
DUFKOVÁ Jitka, Nová osada 14/3357, Jablonec n.N.
HÜBNEROVÁ Marcela, Al‰ovice 58, 468 21 p. Bratfiíkov
KRYKORKA Tomá‰, ul. 28.fiíjna 42, Jablonec n.N.
LUKAVEC Miloslav, M‰enská 62, Jablonec n.N.
MÜLLER Martin, Dlouhá 88, Jablonec n.N.
PALATA Tomá‰, U srnãího dolu 1, Jablonec n.N.
PERNIKLOVÁ TaÈána, Údolní 16, Jablonec n.N.
PET¤ÍK Ivan, ¤etízková 6, Jablonec n.N.
12
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a
a
b
b
c
c
c
c
154
2049
2059
1660
1774
1010
521
1766
270
SEDLÁâEK Jifií, Jiráskova 18, Jablonec n.N.
·MÍDOVÁ ZdeÀka, Pu‰kinova 4282/28, Jablonec n.N.
·VEC Karel, Liberecká 13, Jablonec n.N.
TOME· Stanislav, LuÏická 9, Jablonec n.N.
TOM·OVÁ Alice, LuÏická 9, Jablonec n.N.
VÁCLAVÒ Tomá‰, Vla‰tovãí 26,Jablonec n.N.
VA·ÁT Stanislav, Jizerská 6, Jablonec n.N.
VÍT Václav, Pod vodárnou 4266/33, Jablonec n.N.
VÍT Václav, Dobrá Voda 7, Jablonec n.N.
ZIEGLER Josef, Al‰ovice 197, Pûnãín
ZIEGLEROVÁ Jana, Al‰ovice 197, Pûnãín
ÎÍDEK Miroslav, Komenského 2, Jablonec n.N.
Okres Liberec
ALMER Antonín, Gagarinova 775, Liberec IV
BARTÁK Jifií, Letná 511/35, Liberec
BùLECKÁ Hana, Cyrila a Metodûje 395, Liberec
BùLECK¯ Alexej, Cyrila a Metodûje 395, Liberec
BLAÎEK Stanislav, Îitná 685, Liberec
BRHEL Tomá‰, StavbafiÛ 375, Liberec 5
B¤E≈OVÁ Jifiina, Matou‰ova 48, Liberec III
CALDA Vladimír, Franklinova 729, Liberec
CERMAN Zdenûk, Frimlova 325, Liberec
CVRâEK Franti‰ek, Snûhurãina 687, Liberec 15
CVRâKOVÁ Alena, Snûhurãina 687, Liberec 15
âERMÁK Jan, Vrbova 1367/5, Liberec 1
DUBEC Bohumil, Sametová 581, Hodkovice n.Moh.
FORMAN Jan, Národní 368, Liberec
GRÄF Ale‰, Svahová 202, Liberec 8
HOMOLKA Vladimír, VodÀanská 602, Liberec 14
HO¤ÁKOVÁ Petra, Jílové 7, Hodkovice n.Moh.
HYKY· Josef, Skalní 493/1, Liberec 5
JANEâEK Vladislav, Vlnafiská 836, Liberec
JELÍNEK Jifií, Na bídû 565, Liberec 4
JIRÁNEK Ludûk, Brnûnská 8, Liberec 2
KAREL Jifií, Na pískovnû 663, Liberec XIV.
KITTNEROVÁ Katefiina, Vfiesová 119, Liberec
KLOVRZOVÁ Andrea, Na Ml˘nku 26, Liberec XII
KOUDELKOVÁ Ivanka, Nákupní 183, Liberec 31
K¤ÍÎ Ivan, Krakono‰ova 1122, Liberec
KUTHAN Pavel, Sametová 732/9, Liberec
LA·EK Josef, Chelãického 138/6, Liberec 5
LAUERMANOVÁ Jana, Poutnická 548/4, Liberec IV
MACHÁâEK Ivan, Vackova 383, Liberec 23
MARTIN Vladimír, Sosnová 474/18, Liberec XV
MED¤ICK¯ Lambert, Vítkovská 461, Chrastava
MIKOTA Karel, KrálÛv Háj, SNP 392, Liberec 5
NOVOTNÁ Vûra, Sta‰kova 694/10, Liberec 14
PETRÁ≈ Jan, Matou‰ova 56, Liberec III
PLA≈ANSK¯ Jifií, Aloisina v˘‰ina 412, Liberec V
POPOV Ivan, Tfi. Legií 737/31, Liberec
PRSKAVEC Václav, Ka‰parova 614, Liberec
RODR Vladimír, Ka‰parova 519, Liberec 25
¤EZNÍâEK Miroslav, Fuãíkova 11, Liberec
SEMERÁD Jifií, Mánesova 237/1, Liberec
SEMRÁDOVÁ Eva, Frimlova 335/3, Liberec 5
SIMBARTL Jifií, Sametová 737, Liberec 6
SIMBARTLOVÁ Helena, Sametová 737, Liberec
SKALICKÁ Jana, Víska 86, Vi‰Àová
SLATINKA Miroslav, Aloisina v˘‰ina 415, Liberec
SM¯KALOVÁ ZdeÀka, Seifertova 900/4, Liberec 6
SNÍÎKOVÁ Eva, ul.Hynaisova ãp.75, Liberec 9
SOUKUP Jan, Hroznová 697, Liberec 14
STANùK Petr, Dûtská 376, Liberec XXV
SVOBODA Petr, Halasova 896, Liberec 6
SVOBODOVÁ Danu‰e, U hfibitova 184, Liberec 32
S¯KOROVÁ Vûra, Vilová 21, Liberec 10
·ÍP Miroslav, Kode‰ova 734, Fr˘dlant v âechách
·KÁCHA Zdenûk, Stfieleck˘ vrch 702, Chrastava
·PÒROVÁ Ludmila, Primátorská 935/11, Liberec
·TEFAN Zdenûk, Pod Jizerskou 569, Liberec 15
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
b
b
c
c
c
c
b
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
c
b
b
b
b
b
b
b
a
b
b
b
b
a
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
c
b
b
c
b
b
c
c
b
b
c
c
c
a
a
a
a
a
a
b
b
a
a
a
a
b
b
c
c
170
2058
575
968
1820
1816
265
915
1747
1501
2060
1682
1230
230
1871
830
988
517
1683
1268
934
264
451
679
975
1068
1686
982
1802
2098
429
940
1713
1177
2076
1996
946
1238
1868
1632
1574
973
766
421
262
1997
565
557
298
694
218
1529
1565
1914
1106
1639
2078
366
1828
945
630
650
1628
2124
1998
2071
726
1198
1711
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
·ULC Vladislav, Jáchymovská 270, Liberec
TAJOVSK¯ Jan, U nemocnice 1171, Fr˘dlant v âechách
TEPL¯ Jan, HrdinÛ 567, Liberec 12
T¯â Lubomír, Dobiá‰ova 861, Liberec
T¯âOVÁ Katefiina, Dobiá‰ova 861, Liberec
VACH Karel, Îitná 818, Liberec
WINTER Eduard, Ha‰kova 978, Liberec 6
ZEMAN Radomír, VodÀanská 1, Liberec 14
Okres Semily
GLASEROVÁ Vlasta, Na kozinci 691, Jilemnice
HANZL Jaroslav, Károvsko 2056, Turnov
HAVRÁNEK Jaroslav, Na Ole‰ce 436, Semily
HLOBIL Pavel, Pekárenská 34, Semily
HLOBILOVÁ ZdeÀka, Pekárenská 34, Semily
H¯SKOVÁ Vlasta, Bozkov ã.p. 105
JARÒ·EK Ladislav, Tatobity ã.p. 245
MARINâ Jan, Kruh u Jilemnice ãp. 183
MUNZAR Zdenûk, Jesenn˘ ãp. 236
PLICHTA Petr, Poniklá 241
RYDVAL Pavel, Komenského nám. 111, Semily
VÁCLAVÒ Vlastimil, Pekárenská 34, Semily
V¤E·ËÁL Jan, Jeron˘mova 627, Turnov
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
b
c
c
c
b
a
a
a
a
a
a
b
c
b
b
b
c
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
831
447
925
1175
1924
569
1834
976
407
1772
764
877
875
1609
2170
896
876
175
1159
489
2122
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
MORAVSKOSLEZSK¯ KRAJ
Okres Bruntál
ALBRECHT Josef, Zátor ã. 154
a b
861
DOâKAL Jifií, ·afafiíkova 18, Krnov
a
2168
HA·A Miroslav, U potoka 59, Bruntál
a b c 853
HA·OVÁ Jaroslava, U Potoka 59, Bruntál
a b c 1241
HRDINA Votûch, Tomá‰e Matûjky 1, R˘mafiov
a b
46
HRDINOVÁ Dana, Tomá‰e Matûjky 723, R˘mafiov
a b
860
VA·ÍâEK Oldfiich, Kvûtná 48, Bruntál
a b c 854
Okres Fr˘dek-Místek
ADAMEC Ivo, Jana Trãky 1090, Fr˘dlant n.O.
BALVAR Tomá‰, Koperníkova 863, Tfiinec-LyÏbice
BLAHUTA Tomá‰, Komenského 1096, Fr˘dlant n.O.
âERNOTA Pavel, Anenská 225, Fr˘dek-Místek
âUPA Jifií, Hlavní 1029, Fr˘dlant n.O.
DZIADEK Jan, Vendrynû ãp. 480
HLISNÍK Jan, Dukelská 1053, Fr˘dlant n.O.
HLISNÍK Zdenûk, Tolstého 113, Fr˘dek-Místek
HOLENKA Milan, Sedli‰tû ã. 53
H¯L Marcel, Stará Ves nad Ondfiejnicí 426
JUREK Karel, Kunãice p. Ondfi. 518
KOLÁ¤OVÁ Eva, Valy 67, Bru‰perk
KORâOVÁ Danu‰e, Tfianovice 244
KOTAJNY Richard, Tfiinec - LyÏbice 296
KOTEK Ivo, Lubojackého 2365, Fr˘dek-Místek
KRTEK Václav,Svatopluka âecha 1497,Fr˘dek-Místek
KUZMOVÁ Jana, J.Trnky 65, Fr˘dek-Místek
LIPUS Jaromír, Lidická 660, Tfiinec
MACO·EK Zdenûk, Konská ãp. 128, Tfiinec
MAHDAL Stanislav, Mosty u Jablunkova ã. 512
MAR·ÁLKOVÁ Zita, Na aleji 2595, Fr˘dek-Místek
MITRENGA Vladimír, Bystfiice n.O. ãp. 512
MLâOCH Antonín, 17.listopadu 77, Fr˘dek-Místek
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
c
c
b
c
1410
1900
109
2127
761
1137
918
917
1061
1701
1492
2143
2013
1188
1017
743
2112
1731
904
727
629
188
229
NEUWIRT Jifií, Stará Ves nad Ondfiejnicí 281
NOSÁL Îivan, Nad stadionem 128, Fr˘dek-Místek
PLASGURA Bfietislav,Voj.Martínka 1992, Fr˘dek-Místek
POLOK Tomá‰, Hnojník 372
RAKAD Anes, Hamernická 1092, Fr˘dlant n.O.
SKLENÁ¤ Milan, Lesní 218, Tfiinec
SKLENÁ¤OVÁ Dagmar, Lesní 218, Tfiinec 1
SMOLKA Alois, Jifiího Trnky 69, Fr˘dek-Místek
STA≈KOVÁ Hana, B.Nûmcové 1047, Fr˘dlant n.O.
·AFÁ¤OVÁ Irena, PrÏno ãp.18
TOGNEROVÁ Jana, RÛÏová 2194, Fr˘dek-Místek
TÒMOVÁ Alena, Anenská 226, Fr˘dek-Místek
WACLAWIK Petr, Oldfiichovice 697, Tfiinec IX
WAWROSZ Jan, Bystfiice nad Ol‰í ãp. 365
WOJNAR Ale‰, Konská 413, Tfiinec
Okres Karviná
BANNERT Petr, Svat.âecha 1092, Bohumín
BORÁK Franti‰ek, Kollárova 7, Havífiov-Podlesí
ERBAN âestmír,Destinové 7/1158,Havífiov-·umbark
GAURA Kazimierz, Dolní Îukov 37, âesk˘ Tû‰ín
HRABCOVÁ Hana,Havlíãkova 815,Orlová-mûsto
JEÎOWICZ Zikmund, Orlová Lutynû ãp. 547
KOKO·KA Josef, Dolní Lutynû 963
MALI¤ Daniel, Tû‰ínská 26/548,Havífiov-Bludovice
NIKOLOV Josef, Husova 834, Karviná-Fry‰tát
PETROVÁ Eugenie, U Tesly 3, Havífiov-·umbark
PLACHTA Ludvík, Gagarina 7/1503, Havífiov-Podlesí
POÎÁR Ivan, Turgenûvova 2/893, Havífiov-Mûsto
·âERBOVÁ Danu‰e,Kmochova 2/1212,Havífiov-Podlesí
·KRABAL Pfiemek,Rodinná 33/1007,Havífiov-Bludovice
·TùTKA Zbynûk, Hlavní tfiída 55/396, Havífiov-Mûsto
TRÁVNÍâEK Zdenûk, Hlavní 55/396, Havífiov-Mûsto
ULMANSKI Miroslav, Polská 8a/172, Karviná Ráj
WALOSZEK Andfiej, Husova 822/16, Karviná-Fry‰tát
ÎILÍK Miroslav,F.S.TÛmy 1234, Orlová-Lutynû
Okres Nov˘ Jiãín
BARTO≈ Jifií, Rybí 124
DOHNALOVÁ Vlasta, Slovanská 5, Nov˘ Jiãín
GLATZ Václav, ·kolská ãtvrÈ 1175,Fren‰tát p.R.
JEÎEK Jan, Hodslavice 441
JEÎKOVÁ Marie, Hodslavice 441
KUNâICK¯ Jan, Mírová 560, Klimkovice
KURE·OVÁ BoÏena, Gregorova ul.44, Nov˘ Jiãín
MIâKOVÁ Bohuslava, Obchodní 633, Mofikov
NIPPERT Pavel, Havlíãkova 11, Nov˘ Jiãín
RAVâUK Dalibor, Oderská 162, Hladké Îivotice
·TùPÁN Jifií, U hfii‰tû 361, Nov˘ Jiãín-Îilina
VESELKA Miroslav, Vefiovice 589, Vefiovice
Okres Opava
BAMBU·EK Zdenûk, Edvarda Bene‰e 26, Opava
BARâ Jifií, Moravská 46, Hluãín
BERG Miroslav, âerná 2, Opava
BOJDA Vilém, Vanãurova 45, Opava
BOJDOVÁ Milena, Vanãurova 45/201, Opava
âANâÍK Rudolf, Olomoucká 109, Opava
âEVORA Ivo, MládeÏnická 370, Slavkov
ENDL Antonín, Vûtfikovice 196
GREGOR Karel, Jaselská 7, Opava
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
b
a
a
b
b
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
b
b
a
a
a
b
b
b
b
b
b
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
2044
1013
1652
944
1764
895
2067
471
2146
1082
1775
967
1193
664
1726
335
250
1600
1097
2065
1134
598
1591
1692
1897
1333
1413
1587
319
1085
1509
277
2087
1075
966
43
35
1306
862
1138
88
237
16
1231
156
1335
36
324
301
70
352
303
128
285
465
13
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
G¤ONDùL Ivo, ·tefánikova 6, Opava
HAJDUK Jifií, Pfierovecká 142, Suché Lazce
HA·A Zdenûk, Edv.Bene‰e 26, Opava
HENZL Vladislav, Palackého 7a, Opava 6
HLAVÁâEK Jifií, Za humny 8, Opava
HOLEâEK Radim, 9.kvûtna 128, Velká Polom
JANÍK Karel, Nám. sv. Hedviky 16, Opava
JANO· Boris, Tomá‰kova 6, Opava
JAVORSK¯ Vladimír, Masarykova 30, Opava
JEKL Jan, Ratibofiská 32, Opava 5
KALLEROVÁ Dagmar, Ratibofiská 53, Opava 5
KUâEJA Pavel, âenka Trunãíka 14, Kravafie
KUPâÍK Ladislav, Al‰ova 22, Opava
LYKO Karel, Jureãkova 36, Opava
MACHA≈ Jan, Liptovská 10/964, Opava
MACHÁâEK Petr, Veleslavínova 31, Opava
MASN¯ Karel, Krnovská 84, Opava
MEZERA Tomá‰, Bílovecká 943/66, Opava
MIKULÁ·EK ·tefan, âSA 22, Hluãín
MI·ÁK Jaroslav, Hany Kvapilové ã. 9, Opava
MRÁZEK Richard, Vanãurova 85, Opava 7
NOVÁK Josef, 6.kvûtna 20, Opava-Zlatníky
NOVÁK Karel, Bílovecká 66, Opava
NOVOTN¯ Roman, Kasárenská 68/4, Opava 1
ONDERKOVÁ Anna, ul. ·kolní 215, Branka u Opavy
PE·L Ivan, Hrnãífiská 16, Opava
POJETA Bofiek, M.Horákové 2, Opava
ROSÍK Lubomír, Krnovská 14, Opava
SK¤IVÁNEK Jifií, Masafiská 12/329, Opava
SLOÎIL Jifií, Rolnická 100, Opava 5
SLOÎILOVÁ Daniela, Ratibofiská 52, Opava
STOKLASA Ivo, Zeyerova 2, Opava
·EDA Radomír, Kolofíkovo nábfi.26, Opava 5
·EDOVÁ Jindfii‰ka, Kolofíkovo nábfi. 26, Opava
·EVâÍKOVÁ Dagmar, Slezská 33, Slavkov
·IMÁK Jaroslav, Stratilova 4, Opava
·IMEâEK Miroslav, ·efiíková 3, Opava
TARAJâÁK Miroslav, Kvûtinová 47, Opava-Jaktafi
TECL Karel, Liptovská 3, Opava 6
TOMEâEK Ivo, Vaníãkova 13, Opava 6
TROJKA Jifií, Fügnerova 38, Opava
ËAPËUCH Rudolf, U synagogy 6, Opava
VÍCHA Miroslav, tfiída SpojencÛ 14, Opava
VJAâKA Adolf, Uzavfiená 6, Ludgefiovice ãp.1252
ZACHA¤ Josef, Liptovská 2, Opava
ZEMAN Jifií, Pekafiská 1503/86, Opava 5
Okres Ostrava
ADAMOVSK¯ Jifií, Gajdo‰ova 11, Ostrava
AUST Josef, Myslbekova 7, Ostrava-Mor.Ostrava
BARTO· David, Na Farském 17/345, Ostrava-Hrabová
BAUDI·OVÁ Margareta, Vy‰kovická 2538/106, Ostrava
BEZECN¯ Zbynûk, Hlavní 838, Ostrava-Poruba
CVEâKA Ivan, nám.J.z Podûbrad 15, Ostrava
âERN¯ Ivo, Pelclova 6, Ostrava 1
DAVID Jan, Mjr.Nováka 29, Ostrava-HrabÛvka
DOSTÁL Jifií, Plavecká 1/1529, Ostrava
DVO¤ÁK Franti‰ek, MÀukova 24/3022, Ostrava-Zábfieh
DVO¤ÁK Jan, Dr.Martínka 5, Ostrava-HrabÛvka
DVO¤ÁKOVÁ Renáta, MÀukova 24/3022, Ostrava-Zábfieh
GRYGAROVÁ Dagmar, Hlavní tfi. 1030, Ostrava-Poruba
HANKOVÁ Jitka, Ruská 898/131, Ostrava-Vítkovice
HONS Jaroslav, Havlíãkovo nám.725,Ostrava-Poruba
HOSTA· Jindfiich, Václava Kosafie 30/61, Ostrava
HREBE≈ÁR Ladislav, Bohumínská 51, Ostrava 2
JANÁK Jan, Tylova 21, Ostrava-Zábfieh
JENDRYKA Libor, Raisova 17, Ostrava-Mar.Hory
KA≈OKOVÁ Hana, Komenského 656, Ostrava-Poruba
KARâ Zdenûk, Svornosti 2305/43, Ostrava-Zábfieh
KEMPA Ale‰, Sokolovská 39/1336, Ostrava-Poruba
KLÁT Jaroslav, Bulharská 1424, Ostrava-Poruba
14
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
b
a
b
a
a
b
b
a
a
b
b
b
a
a
b
b
b
b
c
c
1841
487
288
436
1558
1028
2041
894
466
472
1808
712
231
1411
599
1646
1698
1972
1648
493
485
1950
310
95
2131
997
486
423
2095
2034
469
1053
1148
322
1773
635
666
534
464
2040
467
364
172
444
252
1706
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1823
2099
1863
1488
1510
1817
1919
524
1190
998
677
1236
1026
1902
1310
304
1622
1328
1280
435
1196
2088
1537
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
KNOPP Lubomír, Petra Kfiiãky 22, Ostrava 1
KOCIÁN Emil, Opavská 1127, Ostrava-Poruba
KRAMOLI· Tomá‰, KfiiÏíkova 2832, Ostrava 1
KREJâÍ Vít, Komenského 656, Ostrava-Poruba
KUBICA Alan, Repinova 24, Ostrava 1
KUBÍâKOVÁ Ladislava, Boleslavova 21, Ostrava
LYâKA Milan, V zálomu 4/2898, Ostrava
MATOLÁK Milan, Budovatelská 448, Ostrava-Poruba
MIKULECK¯ Oldfiich, Resslova 1039, Ostrava-Poruba
MIKULENKA Václav,V.Ko‰afie 1/122,Ostrava-Dubina
MUSIALEK Miroslav, Boháãova 10, Ostrava-Michálkovice
NOSÁL Jifií, Hlavní 838, Ostrava-Poruba
NOVÁâEK Mojmír, Rottrova 1/2797, Ostrava-Zábfieh
NOVOSAD Miroslav, M.Bajera 5/6039, Ostrava-Poruba
NYCZ Josef, ZáchranáfiÛ 1257,Orlová-Poruba
OHNOUTKOVÁ Kamila, Vítûzná 9E/2755, Ostrava
PETR Jaroslav, Lumírova 26, Ostrava-V˘‰kovice
PETR Svatopluk, Îilinská 1319, Ostrava-Poruba
PET¤ÍK Roman, O.Synka 1854, Ostrava-Poruba
PROKOPEC Jifií, Ostrãilova 9, Ostrava
RAIS Pavel, Smirnovova 3, Ostrava-Zábfieh
RAISOVÁ Vûra, Tû‰ínská 557, Ostrava-Bartovice
ROZKO·NÁ Svatava,Jugoslávská20,Ostrava
ROZKO·N¯ Jifií,Jugoslávská 20,Ostrava-Jih Zábfieh
RUSZ Jan, Bohumínská 51, Ostrava 2
SEIDL Vít, V˘‰kovická 51/2650, Ostrava-Zábfieh
STROUHAL Jifií, Do ·pice 717,Ostrava-Petfikovice
·EBEK Václav, Mongolská 1428, Ostrava-Poruba
·EBKOVÁ Hana, Mongolská 1428, Ostrava-Poruba
·EVâÍK Jan, M.Bajera 6036, Ostrava-Poruba
·EVâÍK Oldfiich, E.F.Burana 4, Ostrava
·MOLKA Tomá‰, Dr.Malého 2119/58, Ostrava
TIHELKA Karel, U dvoru 1231, Ostrava-Mar.Hory
URBI· Petr, Al‰ova 579, Ostrava-Poruba
UTÍKAL Zdenûk, Jiãínská 493/33, Ostrava-jih
VANùâEK Radim, Pfiívozská 13/1613, Ostrava
VANùK Jaroslav, Mariánskohorská 2745/11, Ostrava
VITÁSEK Dalibor, NádraÏní 103/2636,M.Ostrava
VRANA Jan, O.Jeremiá‰e 6007, Ostrava-Poruba
b
a
a
b
b
a
a
a
b
a
a
b
a
a
b
b
b
b
b
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
533
1539
821
1309
1634
1953
2008
1007
340
1672
91
933
1249
2110
1311
1880
353
300
581
1149
1256
1755
1666
1035
681
2022
1651
297
1034
1489
309
2037
1187
1119
1843
1253
387
207
779
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
OLOMOUCK¯ KRAJ
Okres Jeseník
DANI·OVÁ Helena, Wolkerova 936, Jeseník
c 1503
CHRISTMANN Petr, Krameriova 450, Jeseník
a b c 1135
OL·AR Jifií, Na Stráni 388, Jeseník
a b c 1312
PROCHÁZKA Radek, Halasova 645, Jeseník
a b c 1826
Okres Olomouc
ABERLE Miroslav, NádraÏní 16, ·ternberk
a
c 1029
ADAMEC Vûroslav, KosmonautÛ 7, Olomouc
b
1388
BAÎANT Zdenûk, Na Letné 49, Olomouc
a b c 765
BENEDIKT Jaromír, Husova 887/9, Olomouc
a
c 1906
BURE· Jifií, Skfiivánãí 27, Oloumouc
b c 1889
BURE· Antonín, Skfiívánãí ã. 27, Olomouc
c 739
âE·KOVÁ Vûra, Trnkova 28, Olomouc
a
c 518
EICHLER Jaroslav, Stiborova 11, Olomouc
a b c 255
HAVLÍâEK Radomír, Litovel-Víska 32, Chudobín
b c 1778
HIMMER Milo‰, Mi‰ákova 26, Olomouc
a b c 500
HOFÍREK Vlastimil, Lutín ãást Tfiebãín ãp. 200
a b
760
HONSNEJMAN Jifií, StarodruÏiníkÛ 7, Olomouc
a b c 855
HRABÍ Marcel, Voskovcova 6, Olomouc
c 2051
JANÁK Václav, Zelená 21, Olomouc
a b c 1191
JOHANES Václav, U stavu 50, BohuÀovice
a b c 1133
JURÁ≈ Bohdan, ãást KoÏu‰any 41, KoÏu‰any-TáÏaly
a b
1872
KLAS Pfiemysl, Tr‰ice ãp. 270
a b
665
LUKA·EVIâ Petr, Rooseveltova 1, Olomouc
a b c 1383
LUKA·EVIâOVÁ Vûra, Rooseveltova 1, Olomouc
a b c 1546
MATùJKA Ludûk, Luãní 13, Olomouc
a b
687
SOBOTA Franti‰ek, Karafiátová 4, Olomouc
a b c 268
STEINIGER Pavel, Heyrovského 3,Olomouc
a b c
18
STRMISKA Otto, Tfi.1.máje 44/878, Olomouc
b c 1838
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
STRÎÍNEK Oldfiich, T˘necká 390, Velká Bystfiice
SVÁNOVSK¯ Zdenek, Topolová 7, Olomouc 18
·ULCOVÁ ZdeÀka, Karla Starého 1, Olomouc
TRUBÁK Antonín, Dlouhá 44, Olomouc
ULâÍKOVÁ Milena, Zikova 26,Olomouc
Okres Prostûjov
AUJEZDSK¯ Du‰an, Komenského 23, Prostûjov
CRHONKOVÁ Marie,sídl.Svornosti 7/15,Vrahovice,
DOLEÎEL Franti‰ek, K.H.Kepky 3, Prostûjov
GÉRYK Alexander, nám. SpojencÛ 2, Prostûjov
HOLINKA Martin, Ptení ãp. 298
HO≈KA Antonín, Dolní ul. 24, Prostûjov
KLIME· Miroslav, Jana Zrzavého 18, Prostûjov
SEDLÁâEK Zdenûk, ul.O.Ostrãila 26, Prostûjov 6
SOBOTA Tomá‰, Nám.T.G.Masaryka 29, Prostûjov
SOBOTOVÁ Petra, Nám.T.G.Masaryka 29, Prostûjov
VYSTAVùL Du‰an, Volfova 12, Prostûjov
Okres Pfierov
âERVENKA Petr, Kabelíkova 6, Pfierov
DU·EK Vlastimil, 17.listopadu 28, Pfierov
HORNÍâEK Josef, Nábfi.E.Bene‰e 3, Pfierov
JANO·ÍK Daniel, â.Drahlovského 19, Pfierov
KLVA≈A Václav, U tenisu 33, Pfierov
KUBÍKOVÁ Hana, Na Horecku 672/12, Lipník n.B.
MAGÁT Du‰an, Zahradní 1268, Lipník n. Beãvou
MACHANEC Antonín, Ústí 96, Hranice 1
MUSIL Vítûzslav, Zahradní 1267, Lipník n.Beãvou
PE·ÁKOVÁ Drahomíra, DomaÏelice ã.p. 117
RATAJ Petr, Sklen˘ kopec 1652, Hranice
SADÍLEK Ivo, 17.listopadu 6, Pfierov
SIDOR Vladimír, Struhlovsko 1219,Hranice n.Mor.
ZLÁMAL Franti‰ek, Jiráskova 289, Lipník n.Beãvou
Okres ·umperk
BERKA Kvûtoslav, ul.Bedfiicha Václavka 5, ·umperk
BOXAN Jan, Zámecká ãp. 491, Rapotín
DOLEÎALOVÁ Eva, Nov˘ Malín 4
JÁNY· Jan, Zvole 184, Zábfieh
JÍLEK Ivan, Linhartova 6, ·umperk
KAMLER Josef, Hrabi‰ín ãp. 222
KOCOUREK Josef, Louãná nad Desnou ãp. 80
K¤IKAL Tomá‰, Prievidzská 8, ·umperk
POTY· Pavel, âeskoslovenské armády 22, ·umperk
RYBÁ¤ Vladimír, Fibichova 9, ·umperk
SKOUPIL Vladimír, Revoluãní 10a, ·umperk
SLAVÍK Jifií, Al‰ova 13, ·umperk
VOZDA Jifií, Bratru‰ovská 4, ·umperk
VYCHOPE≈ Igor, Komenského 12, ·umperk
VYKYDAL Ivo, ·umavská 4, ·umperk
a
a
a
c
c
c
c
a
b
b
b
b
b
a
a
b
c
c
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
b
b
c
b
a
b
a
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
c
999
1800
627
1718
26
367
267
1147
263
1782
792
782
1086
2155
2156
65
181
1540
1542
1977
749
1992
785
1976
590
1541
125
1041
1599
1465
1132
983
1920
1218
1014
977
1414
1000
767
1313
1891
978
809
734
1276
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
PARDUBICK¯ KRAJ
Okres Chrudim
BERÁNEK Pavel, Pardubická 878, Chrudim
a b c 1153
HUDEC Miloslav, SNP 619, SlatiÀany
c 1739
KOUTN¯ Pavel, Palackého 88, Chrudim
a b c 688
KOZÁK Karel, ·kroupova 690, Chrudim
a b
313
KUBÁT Ale‰, Havlíãkova 581, SlatiÀany
a b c 164
MATùJKOVÁ Helena, Chotûnice 103, HefimanÛv Mûstec
a
c 1760
MICHÁLEK Jifií, sídli‰tû 9.kvûtna 317, Seã
a b c 365
MUSIL Jifií, Palackého 66, Chrudim
b c 1617
NEVRLÁ Anna, âsl. armády 610, Chrudim III
a b
2039
PE·EK Jifií, Wolkerova 641, SlatiÀany
c 1538
RONDZÍK Imrich, ·vermova 609, SlatiÀany
a b c 1027
Okres Pardubice
ANDR¯S Petr, Sezemická 1351, Pardubice
BACULÁK Zbynûk, Karla IV. 2592, Pardubice
BERÁNEK Petr, Lexova 2256, Pardubice
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
a
b
c
c
c
580
763
1903
BURIAN Václav, Gorkého 1432, Pardubice
BURIANOVÁ Marie, Gorkého 1432, Pardubice
CEJNAR Karel, DruÏstevní 110, Pardubice
CIMPL Pavel, Palackého 2419, Pardubice
DVO¤ÁKOVÁ Eva, Jilemnického 2215, Pardubice
ENDLEROVÁ Marie, Pfierovská 535, Pardubice 6
ERBANOVÁ Ivonka, Pu‰kinova 658, Holice
FENCL Jifií, âe‰kova 1488, Pardubice
FENCLOVÁ Markéta, âe‰kova 1488, Pardubice
FIALA Igor, Wolkerova 2076, Pardubice
FOLTINSK¯ Milan, Závodu míru 1888, Pardubice
GEORGIEV Nikolaj, K blahobytu 209, Pardubice
HLOÎEK Miroslav, Bulharská 1036, Pardubice
HOLICK¯ Josef, Na Okrouhlíku 1071, Pardubice
HRUB¯ Vladimír, Pichlova 2651, Pardubice
HURTA Eduard, Da‰ická 1758, Pardubice
CHMELÍK Oldfiich, Sladkovského 1566, Pardubice
CHMELÍKOVÁ Alena, Sladkovského 1566, Pardubice
JANKO Josef, nám.Dukel.hrdinÛ 2160, Pardubice
JOSKA Otto, Mlad˘ch 181, Pardubice
KAFKA Oldfiich, PartyzánÛ 349, Pardubice-Polabiny
KLAPAâOVÁ Alice, Bacháãkova 1759, Pardubice
KOMRSOVÁ Jana, DruÏby 342, Pardubice
KUMST¯¤ Miroslav, 17.listopadu 1238,Pfielouã
LACO Jozef, J.Zajíce 869, Pardubice
LANGR Milo‰, Kfiiãkova 417, Pardubice
LANGROVÁ Libu‰e, Kfiiãkova 417, Pardubice
LEDVINA Franti‰ek, U Kamenné vily 1032,Pardubice
MATùJKA Jifií, Chotûnice 103, Mora‰ice
MAL¯ Pavel, Dukelská 187, Horní Jelení
MùKOTA Milo‰, Jiránkova 2246, Pardubice
MORÁVEK Tomá‰, BroÏíkova 435, Pardubice
NEKVINDOVÁ Jana, ul.DruÏby 343, Pardubice
NEUBERG Pavel, Na okrouhlíku 1569, Pardubice
NOVÁK Bohumil, Dr.Krpaty 645, Pardubice
NOVOTN¯ Ondfiej, Trnovská 247, Pardubice
OLT Gennadij, Fügnerova 405, Pardubice-Rosice
PECHAROVÁ Vûra, Mikulovická 348, Pardubice
PE·AN Karel, Lonkova 459, Pardubice
PFEIFER Petr, Kyjevská 205, Pardubice
PILA¤ Zbynûk, ·trossova 512, Pardubice
ROUS Pavel, Fügnerova 206, Pardubice-Rosice
ROUSOVÁ Jana, Fügnerova 206, Pardubice
RUBE·OVÁ Jitka, Jiráskova 970, Pardubice
STEKL¯ Franti‰ek, StavbafiÛ 153, Pardubice
ST¤ÍTESK¯ Václav, BartoÀova 679, Pardubice
·IMÁâKOVÁ Jitka, ChemikÛ 135, Pardubice
·TùPÁN Petr, Schwarzovo nám. 707, Pardubice
TOUÎIMSK¯ Josef, Lidická 367, Pardubice
TRÁVNÍâEK Jaroslav, Komenského 494, Sezemice
VALE· Miroslav, Na dráÏce 1566,Pardubice
VÁ·A Ivan, Okrajová 309, Pardubice
VENDOLSK¯ Milo‰, âs. armády 2373, Pardubice
VLKANOVA Arno‰t, ·trossova 1033, Pardubice
VODEHNAL Ivo, Podskála 800, SlatiÀany
Okres Svitavy
BURE· Josef, Ant.Slavíãka 23, Svitavy
DùDOUREK Martin, CSc., Wolkerova alej 14a,Svitavy
DOâKAL Zdenûk, J.Formánka 340, Litomy‰l
DOâKALOVÁ Marie, J.Formánka 340, Litomy‰l
DUBOVSKÁ Radka, Pomezí ã.p. 199
GREGOROVÁ Alena, nám.T.G.Masaryka 27, Mor.Tfiebová
HOLAS Jifií, Brnûnská 177, Bfiezová n.S.
KUâERA Jaroslav, Dolní Újezd 115
KUNâÁKOVÁ Eva, Hradec nad Svitavou 79
NOVÁK Bohumil, Kamenec 52, Poliãka
NOVOTN¯ Jifií, âs. armády 388, Poliãka
RAIN Jifií, Kotkova 1065, DvÛr Králové n.L.
SVATO·OVÁ Jaroslava, Ant.Slavíãka 3, Svitavy
·VÁB Pavel, Strakovská 1032, Litomy‰l
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
c
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
b
b
c
c
c
b
b
b
b
b
c
c
c
c
901
905
1006
1404
176
1077
50
1401
2105
1114
808
1203
209
69
683
1679
196
94
330
180
1005
1737
413
2064
142
1100
1242
138
1441
1848
130
292
211
880
462
2154
166
1408
1403
1179
777
84
68
1227
924
379
2117
124
1468
1033
21
987
426
83
1291
887
874
935
2133
2125
1079
886
1799
1958
1377
1194
174
1765
1809
15
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
Okres Ústí n. Orlicí
DOLEÎAL Milan, Za drahou 1048, Ústí n.Orlicí
DOLEÎALOVÁ Hana, Za Drahou 1048, Ústí n. Orlicí
DVO¤ÁK Milan, Jilemnického 182, Ústí n.Orlicí
FULIEROVÁ Jitka,Za kopcem 267,Kunvald v âechách
GABRHEL Slavomír, H˘blova 286, âeská Tfiebová
HAMON Petr, ·pindlerova 1130, Ústí n. Orlicí
KADLEC Michal, Za lávkou 332, âeská Tfiebová
KADLEC Jifií, Kfiib 1804, âeská Tfiebová
KRÁLÍK Daniel, Orlice ã.p. 147, Letohrad
KROUPA Josef, Polská 1262, Ústí n. Orlicí
MARKL Karel, Hfibitovní 1470, âeská Tfiebová
MA·EK Ladislav, Jehnûdí 43
MÜHLHANSL Jan, Habrmanova 1893, âeská Tfiebová
NOVÁKOVÁ Dana, OkruÏní 337, Ústí n.Orlicí
PELTAN Miloslav, Na ·tûpnici 1221, Ústí n.Orlicí
·TUSÁK Vladimír, Tykaãova 1655, âeská Tfiebová
·VARC Karel, Komenského 91/IV, Vysoké M˘to
TOMKOVÁ Jitka, Lhotka 198, âeská Tfiebová
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
b c
b c
b c
c 1844
b2066
c1376
511
1702
161
1788
133
2157
1899
1736
1339
490
762
1099
645
1300
528
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
PLZE≈SK¯ KRAJ
Okres DomaÏlice
BA·TÁ¤ Vratislav, ·vabinského 566, DomaÏlice
a b
1216
BUBLA Jan, Francouzská 285, Hol˘‰ov
a b c 715
CÍSLER Petr, Palackého 197, DomaÏlice
a
2169
HAVELKA Jifií, Erbenova 207, DomaÏlice
a b c 374
JÁNSK¯ Jifií, Îelezniãní 214, Hor‰ovsk˘ T˘n
a b c 131
KADLEC Jaroslav, Masarykova 64, Hor‰ovsk˘ T˘n
a b
796
·EVâÍK Jifií, Jindfiichova 163, DomaÏlice
a b
797
·TÍPEK Franti‰ek, Komenského 437, Kdynû
a
c 2056
Okres Klatovy
ADÁMEK Jan, U po‰ty 670, Klatovy 3
BRÒHA Pavel, Lipová 550/4, Klatovy
BUâEK Tomá‰, PlzeÀská 678/3, Klatovy
KALâÍK Zdenûk, Nuderova 606, Klatovy 2
KÒSOVÁ Marie, Hrade‰ice ãp. 78
LÖFFELMANN Lubo‰, Masarykova 244, Klatovy 2
MÍKA Franti‰ek, Hrádek 200, Hrádek u Su‰ice
NOVÁK Ladislav, Smetanova 783/II, Su‰ice
ONDR Emil, Velhartice-Hory Matky BoÏí 25, Kolinec
POLANSK¯ Jifií, Vofií‰kova 327/3, Klatovy
SCHO¤ÍK Karel, ·kolní 392, Klatovy
VAV¤IâKA Václav, NádraÏní 321, ·vihov
Okres PlzeÀ
BLÁHA Pavel, Tachovská 81, PlzeÀ
BRICHTA Tomá‰, Tichá 2, PlzeÀ
CINGROVÁ Marcela, Sokolovská 31, PlzeÀ
âADA Václav, Rab‰tejnská 51, PlzeÀ
EBERLE Daniel, ul.Antonína Uxy 18, PlzeÀ
ERHARDOVÁ Milu‰ka, U praÏské dráhy 13, PlzeÀ
FIALA Ladislav, Kra‰ovská 18, PlzeÀ
FIALOVÁ Vladimíra, Tachovská 21, PlzeÀ
FLORIAN Ale‰, Klatovská tfiída 78, PlzeÀ
FOR·T Jifií, Bezruãova 24, PlzeÀ
GARDELKO Vilém, Waltrova 47, PlzeÀ
GOTTHART Milo‰, Vejprnická 24, PlzeÀ
GRUNWALD Petr,Manûtínská 19, PlzeÀ
HRABÁâEK Ladislav, Kra‰ovská 22, PlzeÀ
JUHOVÁ Kvûtu‰e, Lesní 59, PlzeÀ-Doubravka
KAREL ZdeÀûk, Sady 5.kvûtna 34, PlzeÀ
KNOTEK Josef, Francouzská tfiída 53, PlzeÀ
KROUPA Jan, El.Krásnohorské 15, PlzeÀ
KUBÍNEK Jifií, Karlovarská 150, PlzeÀ
KULHÁNEK Jan,Plachého 26, PlzeÀ
LANG Josef, Republikánská 23, PlzeÀ
LEGÁT Jifií, Zelenohorská 2, PlzeÀ
MARTÍNEK Bohumil, Sokolovská 120, PlzeÀ
MARTÍNKOVÁ Vûra, Sokolovská 120, PlzeÀ
16
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
b
c
c
b
b
c
c
b
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1525
787
647
1616
321
1781
1165
1274
1856
806
632
404
1150
1722
1745
371
2118
99
341
2031
942
1457
818
311
1789
817
98
823
1266
289
90
1151
89
1811
843
719
MIKOTOVÁ ZdeÀka, U Bachmaãe 10, PlzeÀ
NùMEâEK Karel, Jiráskova 26, PlzeÀ
NOVOTN¯ Zdenûk, âástkova 32, PlzeÀ
PALEâKOVÁ Vûra, Brnûnská 13, PlzeÀ
PEKARSKÁ Jana, âechova 43, PlzeÀ
PEKARSK¯ Lubor, âechova 43, PlzeÀ
POTù·IL Radomír, Su‰ická 124, PlzeÀ 2,BoÏkov
POUR Václav, Pod Záhorskem 27, PlzeÀ
PRÒCHA Vladislav, Nepomucká 4, PlzeÀ
PR(CHA Pavel, Skrétova 30, PlzeÀ
PY·EK Ivan, TouÏimská 1, PlzeÀ
RÁDL Ludûk, Staniãní 55/1007, PlzeÀ
REICHERT Vlastimil, Rolní 3/209, Radãice
RÒÎIâKA Karel, Zelenohorská 6, PlzeÀ
SKÁLOVÁ RÛÏena, Kfiimická 13, PlzeÀ
SPÁLENSK¯ Milan, Ka‰tanová 15, PlzeÀ
SUCH¯ Vladimír, Jablonského 55, PlzeÀ
·AFRÁNEK Milan, Tachovská 85, PlzeÀ
·INDELÁ¤ Jifií, Rychtafiíkova 3, PlzeÀ
TLUST¯ Jan, Sokolovská 37, PlzeÀ
TLUST¯ Miroslav, Sokolovská 37, PlzeÀ
TUPEC Ludûk, Lábkova 37, PlzeÀ
TYTL Zdenûk, Majerova 10, PlzeÀ
VRAN¯ Václav, Kralovická 25, PlzeÀ
VRBA Zdenûk, U Borského parku 24, PlzeÀ
VYBÍRAL Tomá‰, Vojanova 1, PlzeÀ
WALDMANN Gerald, Sokolovská 135, PlzeÀ
WEISSOVÁ Marta, Macháãkova 40, PlzeÀ
WENDLEROVÁ Dagmar, Sokolovská 137, PlzeÀ
ZELENKA Josef, Majerova 32, PlzeÀ
Okres PlzeÀ-jih
BRUNCLÍK Jifií, Husova 839, Dobfiany
âE·KA Vladislav, Dvorec 266, Nepomuk
DANKOVIâ Radim, Havlíãkova 374, Star˘ Plzenec
DURAS René, 5.kvûtna 661, Blovice
HRUB¯ Zdenûk, Nezvûstice-Ole‰ná 58
PA·EK Zdenûk, ·Èáhlavy ãp. 529
PI·L Jifií, Robãice 48, p. Útu‰ice
·IKOVÁ Ludmila, F.X.Nohy 965, Dobfiany
VÁVROVCOVÁ Jarmila, Dne‰ice 260
Okres PlzeÀ-sever
BASL Josef, Rybáfiská 623, Línû
BAUER Petr, Nová 1137, N˘fiany
CYNYBULKOVÁ ZdeÀka, U studny 460, Tfiemo‰ná
·PÒR Josef, Druztová ãp. 253
·TORKÁN Antonín, âeská Bfiíza 39
VONDRÁâEK Karel, Kaznûjov 151
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
b
b
b
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
a
a
b
c
b
b
b
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Okres Rokycany
ARNO·TOVÁ Václava, Miro‰ov ã.p. 226
KOLÁ¤OVÁ Hana, Pivovarská 988/II, Rokycany
KRÁL Karel, Malé námûstí 105, Rokycany
STRÁNSK¯ Jifií, Na svahu 44, Rokycany
ÎOFKA Stanislav, Tylova 272/II, Rokycany
ÎOFKOVÁ Drahomíra, Tylova 272/II, Rokycany
a
Okres Tachov
AUGUSTI≈ÁK Jifií, Palackého 1176, Stfiíbro
BRÁT Karel, Americká 1304, Stfiíbro
KOBES Antonín, Hornická 1391, Tachov
KUâERA Pavel, Mánesova 1353, Stfiíbro
MATU·KA Vlastimil, Bûlojarská 1473, Tachov
PI·VEJC Milo‰, Korandova 1743, Tachov
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
c
b
b
b
c
c
542
1892
1496
1989
516
79
1727
326
405
1956
1461
317
1278
897
711
730
1139
795
649
2014
377
657
1454
1615
794
2047
741
2015
276
1316
728
507
536
642
927
1336
1625
1790
2074
2007
381
1994
391
633
646
1847
583
1315
1211
386
384
593
1721
903
1451
1453
406
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
ST¤EDOâESK¯ KRAJ
Okres Bene‰ov
BALATA Ivan, Vnouãkova 2007, Bene‰ov
a b
798
BUâINSK¯ Jifií,Dr.E.Bene‰e 173,Bystfiice u Bene‰ova
c 676
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
BUR·ÍKOVÁ Olga, Vla‰imská 1792, Bene‰ov
FIALA Josef, Erbenova 1421, Vla‰im
FOJTÒ Jitka, Bedrã 34, Bene‰ov
HRU·KA Pavel, Chrá‰Èany 9, Netvofiice
KOHOUT Jifií, Vla‰imská 1795, Bene‰ov
NOVOTN¯ Jaromír, Závûtfií 776, Votice
PùKN¯ Jaroslav, Na Spofiilovû 1141, Bene‰ov
·UPKA Michal, PraÏského povstání 2096, Bene‰ov
VICARI Jaromír, Ke stadionu 737, Bene‰ov
VICARIOVÁ Jana, Ke stadionu 737, Bene‰ov
VONDRÁKOVÁ Jana, Prokopova 1640, Vla‰im
Okres Beroun
BRÁBNÍK Franti‰ek, Praskolesy ãp. 60
KOâÍ Dagmar, Libomy‰l 66, Lochovice
KUDLÁâEK Václav, K Vatinám 79, Zadní TfiebaÀ
·TOCHL Karel, Dr.Holého 976, Hofiovice
TVRDEK Vojtûch, Wágnerovo nám. 970, Beroun
VOJTÍ·KOVÁ Marie, Tyr‰ova 52, Beroun
ZIMA Zbynûk, Kublov ãp. 214
Okres Kladno
BRADÁâ Michal, Francouzská 2471, Kladno
CAITHAML Vladimír, M.Horákové 639, Kladno
âERN¯ Lubomír, Litevská 2585, Kladno
DOSOUDILOVÁ Milena, Na Vyhaslém 3262, Kladno
DVO¤ÁK Emilián, Nouzov 1000, Unho‰È
DVO¤ÁKOVÁ Hana, Bezruãova 460, Bu‰tûhrad
FIEDLER Lubomír, Vorlíãkova 54, Doksy u Kladna
FUJAN Bfietislv, Americká 2444, Kladno
HAJN¯ Pavel, Skalní 350, Velká Dobrá
HANOUSEK Jaroslav, Makotfiasy 120
JE¤ÁBKOVÁ Jitka, Husova 98, Slan˘
KRAUS Karel, âechova ul. 1421, Kladno
KRAUSOVÁ Miroslava, âechova 1421, Kladno
MANDA Ladislav, J.âapka 738, Kladno
PELÁN Jindfiich, Hrdlív 93, Libu‰ín
PODPùRA Jan, Horní 460, Kamenné Îehrovice
ROUSOVÁ Jana, Vitry 222, Kladno
·PERGLOVÁ Eva, Bendlova 1746, Kladno
VESELÁ Marie, Dûãínská 3227, Kladno
VYDRA Jaroslav, Italská 2306, Kladno
VYDROVÁ Marie, Italská 2306, Kladno
WEBER Ladislav, Hornická 144, Svinafiov
ÎÁDNÍK Jaroslav, Ukrajinská 2200, Kladno 2
Okres Kolín
âECH Lubomír, Sadová 1350/V, Kolín
FRIEDRICH Jan, Hluboãská 118, Kolín
HARAPES Jaroslav, DruÏstevní 760, Kolín II
HLAVÁâEK Milan, Pfiehvozdí 73, Kostelec n.â.L.
KUBÍN Miloslav, ·kolní 187, âervené Peãky
KVAPIL Petr, ul.M.Majerové 1108, âesk˘ Brod
LUKAVSK¯ Antonín, Dûlnická 786, Kolín II
MERTA Jifií, Masarykova 845, Kolín
MILO·OVÁ Jifiina, Na Spravedlnosti 506, Kolín II
NùMEC Milo‰, Na cihelnû 1331, âesk˘ Brod
NOVOTNÁ Jarmila, Jiráskova 380, âervené Peãky
POPELA Ladislav, U hfii‰tû 29, Stfiíbrná Skalice
POSPÍ·IL Vladislav, 5.kvûtna 32, ÎiÏelice
PRYL Karel, Jateãní 355, Kolín 3
SKÁLA Jaromír, Masarykova 843, Kolín
T¤EPINA Zdenûk, Tyr‰ova 555, Velk˘ Osek
VESEL¯ Martin, Tyr‰ova 765, Kolín 2
Okres Kutná Hora
DVO¤ÁK Jaroslav, J.Palacha 165, Kutná Hora
GRANDISCH Ladislav, Îitenická 1530, âáslav
·AULI Petr, Na v˘sluní 699, Kutná Hora
ZEMANOVÁ Alena, PraÏská 1614, âáslav
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
b
a
a
a
a
b
b
b
b
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
c
c
c
c
b
a
a
a
b
b
b
a
a
a
a
c
b
b
a
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
713
2160
2017
856
938
1422
951
2009
623
863
651
733
780
2114
1367
112
2010
731
2004
1442
1754
1024
1447
654
744
1803
66
828
1547
618
607
2152
2070
1292
1890
2029
422
1251
1110
241
1219
458
1999
443
143
474
826
11
1777
1813
2092
1402
979
527
1688
2102
793
1734
839
1786
842
1120
Okres Mûlník
DLASK Zbynûk, J.K.Tyla 1282, Neratovice
FRANK Jan,CSc., Kojetická 1047, Neratovice
FREUDOVÁ Blanka, Dvofiákova 536, Mûlník
GRYCHNÍK Rostislav, Nezvalova 2675, Mûlník
HAUSMAN Martin, Veslafiská 3275, Mûlník
HERCÍK Jifií, Na vinicích 239/11, Libi‰
HROMÁDKA Ivan, Jaro‰ova ãp. 289, Mûlník
KO¤ENÁ¤ Miroslav, Sportovní 2720, Mûlník
SRP Jifií, Sportovní 2723, Mûlník
SUK Daniel, Dr.E.Bene‰e 609, Kralupy n.Vlt.
VODÁKOVÁ Eva, PraÏská 2645, Mûlník
a
a
a
a
a
a
b
b
c
c
b
b
b
b
c
c
c
c
c
a
c
a
b
Okres Mladá Boleslav
JÄGEROVÁ Jaroslava, Regnerova 1236, Mladá Boleslav
KOUCK¯ Vojtûch, Krnsko 118
LISLEROVÁ Jarmila,Na Vandrovce 282/IV,Mladá Boleslav
MADùRA Karel, Nezvalova 1440, Mnichovo Hradi‰tû
MATùJ Václav, Pu‰kinova 56, Kosmonosy
NOVOTN¯ Josef, Erbenova ul.874/II, Mladá Boleslav
SACHOMSK¯ Jaromír, Havlíãkova 953, Mladá Boleslav
SMEJKAL Kamil, Na Radouãi 1080, Mladá Boleslav
SMEJKALOVÁ Alena, Na Radouãi 1080, Mladá Boleslav
STEHLÍâEK Ladislav, Jiãínská 1041, Mladá Boleslav
·ULC Pavel, Erbenova 705/II, Mladá Boleslav
a
a
a
a
a
a
b
Okres Nymburk
CINKOVÁ Albertina, Tyr‰ova 1133/III, Podûbrady
âEJKOVÁ Lucie, Kostomlatská 1014, Nymburk
FLIEDR Pavel, V zahrádkách 1311, Podûbrady
FLIEDROVÁ Ilona, V zahrádkách 1311, Podûbrady
HESOUN Stanislav, Patfiín 109, LouãeÀ
HESOUNOVÁ Jarmila, Patfiín 109, LouãeÀ
HU≈KA Zdenûk, JabloÀová 1008, Sadská
KUBÍâEK Josef, Jasmínova 2136, Nymburk
MACEK Libor, Palackého 255, Nymburk
POUSTKA Lubomír, Bouãkova 210/31, Podûbrady
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
b
Okres Praha-v˘chod
BARTÍK Tomá‰, ¤eÏ 221, Husinec
BARTÍKOVÁ Milena, ¤eÏ 221, Husinec
BELZA Zdenûk, Foerstrova 1382, Úvaly
DVO¤ÁK MIlan, Ka‰tanová 132, Pfiezletice
FUCHS Jifií, ul.Poláãkova 1688, ¤íãany
FUCHSOVÁ Jana, ul.Poláãkova 1688, ¤íãany
GALLO Pavel, Nová 1564, ¤íãany
HAMERNÍK Jan, Glücksmannova 808, Úvaly
LINHART Josef, Pacov ã. 107, ¤íãany
PRÁ·EK Arno‰t, Prokopa Velikého 877, Úvaly
RYDLO Jaroslav, Ra‰ínova 1239, Úvaly
SEYFRIED Pavel, Pfiíkrá 19, Zdiby
SINKULE Bohuslav, Nerudova 478, ¤íãany
·OCHMANOVÁ Kvûta, 5.kvûtna 141, Úvaly
VANâURA Vojtûch,Na niωím hrádku 1363,Brand˘s n.L
VINGRALâÍK Jifií, PurkyÀova 1707, ¤íãany
ZADRAÎIL Jan, Kralovická 1788, Brand˘s n.L.
Okres Praha-západ
âÍÎKOVÁ Carmen, Stfiední 365, âerno‰ice
FENCL Jifií, ÎiÏkova 312, Rudná
JANDOVÁ Alena, 9.kvûtna 837, Mní‰ek pod Brdy
LACHNITT Karel, Chebská 01413,âerno‰ice III
MIKOLÁ·EK Tomá‰, U elektrárny 54, Vrané n. Vlt.
MINKS Vladimír, Dolní Jirãany 280, p. Psáry
PEPRN¯ Jifií, Vidimova 603, Roztoky
POKORN¯ Miloslav, Ke Hfibitovu 267,V‰enory
POTY· Petr, Havífiská 222, Rudná
STULÍK Josef, Letecké nám. 464, Libãice n.Vlt.
·VEJKOVSK¯ Jan, Úholiãky 147, Velké Pfiílepy
VÍTÒ Zdenûk, Smetanova 1471, Roztoky
ZVùREV Alexandr, PlzeÀská 1015, âerno‰ice
c
b
a
a
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
a
c
a
a
a
a
a
b
b
a
a
a
a
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
871
1055
1746
1581
244
838
682
1645
709
1984
562
2135
448
15
1665
1128
205
9
117
189
332
1658
985
2018
789
788
5
10
1568
339
1545
704
1307
2094
868
1829
1143
1136
1472
1418
1483
1038
864
2084
316
1907
1295
989
1382
634
1522
2139
1426
892
620
847
723
1126
129
1282
1163
38
17
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
Okres Pfiíbram
BAGINOVÁ Katefiina, Prostfiední Lhota 67E, Nov˘ Knín
BLAHNA Jifií, Obory 58, Neãín
HO¤EJ· Petr, DruÏstevní 280, Pfiíbram V
HO¤EJ·OVÁ Hana, Jasná 649, Pfiíbram II
CHYBA Michal, Slunná 296, Pfiíbram
KARAS Josef, DruÏstevní 282, Pfiíbram V-Zdabofi
KO·TOVÁ Marie, Dr.Jurenky 694, Bfieznice
KOZOVÁ Eva, Lhota u Pfiíbramû 134, Pfiíbram
LAÎA Lubomír, ·kolní 71, Pfiíbram VIII
LUKS Vladimír, Sportovní 108, Pfiíbram VIII
NOVÁK Jan, PrÛbûÏná 147, Pfiíbram
PRUÎINA Petr, Bohutín 71
SMÍ·EK Rudolf, BudovatelÛ VIII/135, Pfiíbram
SOUKUP Lubomír, Jana Drdy 504, Pfiíbram 7
SOUKUPOVÁ Eva, Jana Drdy 504, Pfiíbram
·VÒGER Jan, nám.17.listopadu 68, Pfiíbram VII
TRNKA Petr, Pod ‰achtami 226, Pfiíbram IV
VÁ≈A Miloslav, tfi. Osvobození 369, Pfiíbram VII
VORLÍâKOVÁ Jaroslava, Podlesí 44, Pfiíbram
Okres Rakovník
BROÎ Miroslav, PraÏská 325, Li‰any
CSIBREI Juraj, Kfiivoklátská 1138, Nové Stra‰ecí
FRANùK Marcel, Slabce 119
NOVOTN¯ Ludûk, Lubenská 785, Rakovník
PUCHOLT Václav, Berounská ul. 118, Lány
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
b
b
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1980
1381
1732
248
1836
539
1347
1043
1771
1664
1083
397
1469
275
1894
535
1738
182
1325
1993
1267
563
1001
7
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
ÚSTECK¯ KRAJ
Okres Dûãín
DIVI· Jan, Vrchlického 554/3, Dûãín
a b c 754
DOSEDLA Martin, Dvofiákova 1332/16, Dûãín II
c 419
DUBNOVÁ BoÏena, Wolkerova 526/14, Dûãín II
a b c 157
FOJTÍK Miloslav, PlzeÀská 1296/10, Dûãín 4
a
c 1331
HASALOVÁ Hana, Dvofiákova 7, Dûãín 2
a
c 1742
HOU·KA Bohumil, Kamenická 242, Dûãín II
a b
937
CHROUST Jan, Nemocniãní 1092/2a, Krásná Lípa
a
c 279
KAVÁN Lubomír, Dolní Chfiibská 1, Chfiibská
a
c 1671
MA·EK Jifií,K.Svûtlé 228/10, Rumburk
a
c 1575
NEDVÍDEK Lumír, Na V˘sluní 414/29, Rumburk
a b c 1511
NEDVÍDKOVÁ Jitka, Palackého 190/14, Rumburk
a
106
PLAâEK Tomá‰, KosmonautÛ 168, Dûãín
a
1326
PODRAZKÁ Alena, Neboãady 10, Dûãín
a
c 177
¤E·ÁTKO Jan, Weberova 1530/6, Dûãín IV
c 1277
SYRÒâEK Milan, Na pû‰inû 285, Dûãín
a b c 560
Okres Chomutov
BLÁHOVÁ ZdeÀka, NádraÏí 1487, KadaÀ
CIHLÁ¤ Ladislav, Bezruãova 4266, Chomutov
CRHA Stanislav, Jiráskova 4209, Chomutov
DOKSANSK¯ Václav, Sluneãní 3830, Chomutov
DYTRYCH Petr, Pfiemyslova 1798, Chomutov
HOLUBÁ¤ Ivan, Gerstnerova 4129, Chomutov
KANTA Ivan, Kru‰nohorská 1661, Jirkov
KANTOVÁ Stanislava, Palackého 4273, Chomutov
KOBLASA Josef,K.Marxe 1681, Jirkov
KOLÍNSKÁ Václava, Seifertova 4160, Chomutov
KOLÍNSK¯ Zdenûk, Seifertova 4160, Chomutov
SASOVÁ Jana, ·afafiíkova 2235, Chomutov
STIBÒREK Václav, Seifertova 4160, Chomutov
STIBÒRKOVÁ Miroslava, Seifertova 4160, Chomutov
·LENC Vladimír, U stadionu 1503, Jirkov
VOJTÍ·KOVÁ Svûtla, Pfiemyslova 1759, Chomutov
WIED Jan, Dobrovského 4831, Chomutov
Okres Litomûfiice
BRUNCVÍKOVÁ Libu‰e, ·tursova 10, Litomûfiice
B¤EZÁKOVÁ Hana, ·vagrovského 899, Roudnice n.L.
HAKL Stanislav, RÛÏovka 8/117, Litomûfiice
HRU·KA Franti‰ek, Dobrovského 17, Litomûfiice
18
b
a
a
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
b
b
c
a
b
b
c
a
c
a
a
a
b
b
c
315
566
118
155
2120
178
1533
1008
1506
122
115
926
1186
1176
239
2162
1209
105
1758
736
2121
JANOVSK¯ Franti‰ek, Tfiídomí 50, Velké Îernoseky
KOLÁ¤ Zdenûk, Podûbradova 184/1, Litomûfiice
KREJN¯ Miloslav, Lounky 61, Chodouny
NùMEC Viktor, Husova 1728/34, Litomûfiice
PAZDERKA Miroslav, ·pálova 23/1947, Litomûfiice
SLÁDEK Jifií, Hrubínova 8, Litomûfiice
SMOLE≈ÁK Roman, Obchodní 541, ·tûtí
·KOLOVÁ Alena, Na Urbance 1663, Roudnice n.L.
TESÁâEK Milan, Seifertova 1876/22, Litomûfiice
VAHALÍKOVÁ Vladimíra,Palachova 687/7,Litomûfiice
VANâURA Jifií, Palachova 12, Litomûfiice
VANâUROVÁ Iva, Palachova 12, Litomûfiice
VOTOâEK Karel, Mánesova 637, ·tûtí
WEITOSCH Ivo, Al‰ova 2/1472, Litomûfiice
Okres Louny
CHUNDELA Milan, Svat.âecha 1122, Îatec
MAUROVÁ Dana, Fr.Chlouby 2193, Louny
MY·ÍKOVÁ Jifiina, Tomanova ãp. 2143, Louny
POLAN Ladislav, Fügnerova 1524, Louny
POLANOVÁ Dana, Fügnerova 1524, Louny
SUCHOPÁR Pavel, Wolkerova 92, âernãice
·IMONOVÁ Dana, U stadionu 2533, Louny
ZUGAR Boris, V zahradách 2196, Îatec
Okres Most
DRTÍK Karel, Bûlehradská 357/42, Most
FIURÁ·EK Pavel, Lidická 84, Most
HAVELKA Jan, Bûlehradská 317, Most
HÖLL Petr, Partyzánská 1579, Most
KOCOUR Roman, Tylova 2070, Litvínov
KOUDOVÁ Alena, Komofianská 704/827, Most
LEPIâ Jan, Jugoslávská 1638/33, Most
MARE·KA Jifií, âepirohy 83, Most
MARE·KOVÁ Stanislava, âepirohy 83,Most
PAUR Vladimír, J.Suka 1591/61, Most
PI·TORA Petr, Nad potokem 207, Most
¤EHÁKOVÁ Ivana, Patokryje ã.88, p.Obrnice
SUCH¯ Vítûzslav, U stadionu 1355, Most
URBÁNKOVÁ Stanislava, Most - Vtelno ã.p. 159
VILTOVÁ Zdûna, Lidická 602/66, Most
VOK¤ÁLOVÁ Petra, Josefa ·evãíka 911/40, Most
Okres Teplice
ANTL Pavel, Slovenská 2289, Teplice
âERN¯ Pavel, Sochorova 1307, Teplice
âERN¯ Viktor, Na Hamrech 635, Krupka
âERV Jifií, Ant.Sochora 1315, Teplice
HÖNIG Jifií, Pfiíkrá 53, Mikulov /po‰ta Hrob/
CHARVÁT Miroslav, Na vyhlídce 632,Krupka
JAHN Pavel, Trnovanská 1275/13, Teplice
KLÍMOVÁ Iva, Prosetická 239, Teplice
KOHNOVÁ Iveta, Kpt. Jaro‰e 142/40, Probo‰tov
KOCHANÍK Milan, Gagarinova 1430, Teplice
MRKVIâKA Ivan, Juditina 1719/14,Teplice
PAP Pavel, Jeni‰ovská 338/18, Bílina
P¤ICHYSTAL Zdenûk, Srbice 22, Modlany
SCHIFFNEDER Karel, Smetanovo návr‰í 216/7,Dubí
SLÁMA Václav, Svojsíkova ãp. 2395/23, Teplice
STEJSKAL Vladimír, Duchcovská 278, Teplice
·VARCOVÁ Helena, Baarova 5, Teplice
TRIPAL Ivan, Svojsíkova 2238, Teplice
VESEL¯ Roman, Gagarinova 1434, Teplice
Okres Ústí n.L.
ANTO· Vladimír, Malátova 2430/7, Ústí n.L.
BABICK¯ Tomá‰, Metodûjova 185, Ústí n.L.-Chlumec
BALCÁREK Jifií, SNP 2380/22, Ústí n.L.
BO¤UTA Rostislav,Dukelsk˘ch hrdinÛ 761/2,Ústí n.L.
BUZIKOVÁ Alena, Pe‰kova 531, Ne‰tûmice
CABALKA Franti‰ek, Lisztova 2407, Ústí n.L.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
b
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
c
c
c
c
a
a
a
a
b
b
b
c
c
c
c
c
b
a
a
a
b
b
b
b
b
1317
1883
151
572
591
1174
595
1255
1397
1054
242
1449
1798
2035
1057
226
150
1662
1685
1709
1629
1366
1643
1978
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1901
567
1728
537
232
750
200
1534
1822
1675
1842
1208
932
1477
258
548
751
538
158
c
c
c
c
c
c
1384
1620
1030
653
708
655
c
c
a
a
a
a
a
a
c
b
a
a
a
a
a
a
a
a
c
c
693
101
752
1971
1323
2130
1699
1708
134
1569
1487
1655
1048
325
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA
âTVRTEâKA Karel, ul.Maková 2809/16, Ústí n.L.
âURDA Ilja, A.âeské 19, Ústí nad Labem
FILIP Václav, Kosmova 464/2, Ústí n.L.
HOUÎVIâKA Slavibor, Vûtrná 2727/32, Ústí n.L.
JIND¤ICH Jifií, Rabasova 6, Ústí n.L.
LOSKOT Pavel, Dr.Hrákové 647/4, Ústí n.L.
MAIEROVÁ Marcela, Dr.Horákové 646/2, Ústí n.L.
MIZEROVÁ Jaroslava, Plynárenská 311/1, Ústí n.L.
MLEJNECKÁ Helena, âechova 769/20, Ústí n.L.
MLEJNECK¯ Jifií, ÎeÏická 677/19, Ústí n.Labem
MRÁZKOVÁ Vlasta, Kmochova 3172/36, Ústí n.L.
NOSEK Michael, Masarykova 217, Ústí n.L.
SOUKUP Jifií, ÎeÏická 49, Ústí n.L.
·VARC Jan, Ladova 2537/20, Ústí n.L.
VLK Josef, Hilarova 2327/8, Ústí n.L.
VOD≈ANSK¯ Petr, Chlumecká 314, Chlumec
VOLMANOVÁ Andrea, Masarykova 541, Ústí n.L.
VOTRUBEC Jan, Vinafiská 739/14, Ústí n.L.
a
b
b
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
114
700
1470
1398
660
717
689
1887
1886
278
771
1563
214
675
658
1582
2061
703
Pfiíjmení a jméno, bydli‰tû
rozsah a ãíslo úfiedního oprávnûní
ZLÍNSK¯ KRAJ
Okres KromûfiíÏ
DUPAL Bronislav, Páleníãkova 2882, KromûfiíÏ
a b c 1858
DVORNÍK Franti‰ek, Chom˘Ï 68,
a b
333
FI·NAR Karel, U stavu 1157, Hulín
a b c 1463
KARAFIÁT Jaroslav, NádraÏní 514, Bystfiice p.Host.
a b
1524
KULHÁNEK Rudolf, Nitranská 4066, KromûfiíÏ
a b c 243
MALÁT Jindfiich, Kollárova 2466, KromûfiíÏ
a b c 1712
MAËA Antonín, ul.ãsl.brigády 79, Bystfiice p.Host.
a b
350
¤EZNÍâEK Ivo, Zborovská 4179, KromûfiíÏ
a b c 1156
·TENCEL Karel, Vodní 79, KromûfiíÏ
a b
1796
TAT¯REK Jaroslav, Jankovice 74, Hole‰ov
a b c 1445
TOMÁ·KOVÁ Katarína, Ml˘nská 635, Bystfiice p.Host.
a
1884
VAV¤INA Rostislav, Úprkova 3685, KromûfiíÏ
a b c
57
ZICHÁâKOVÁ Markéta, Chom˘Ï 94
a b
2172
Okres Uherské Hradi‰tû
BA¤INA Robert, Soukenická 2156, Uhersk˘ Brod
âECH Petr, U plynárny 1477, Uhersk˘ Brod
HANÁâEK Josef, Bfiezolupy 271
HARAPÁT Pavel, ·tûrby 1334, Uherské Hradi‰tû
HRDINA Jifií, ·tûpnická 1064, Uherské Hradi‰tû
CHAJDA Jaroslav, Dlouhá 580, Uherské Hradi‰tû
JAHODA Stanislav, Pa‰ovice ã.p. 58
JANÍKOVÁ Kamila, PartyzánÛ 1938, Uhersk˘ Brod
KADLâEK Jifií,Záhumení 800,OstroÏská Nová Ves
KA·PAR Miroslav, Za radnicí 1862, Staré Mûsto
KLOUDA Gordan, Kudlovice 191, p. Babice
K¤ÍÎEK Franti‰ek,Osvobození 326,Bor‰ice u Buchl.
LAPâÍK Bronislav, Tupesy 248, Tupesy
LECIÁN Jifií, 28.fiíjna 942, Uhersk˘ Brod
MAHDAL Bohumír, U Îlebu 734, Uhersk˘ Brod
MALINOVÁ Dagmar, Al‰ova 1873,Staré Mûsto
MENTZL Michal, Revoluãní 1812, Uhersk˘ Brod
OHERA Petr, Solná cesta 133, Uherské Hradi‰tû
ONDRÁâEK Martin, Brodská ãp. 270, Bánov
POHUNEK Jan, Václava Kulí‰ka 1180, Uherské Hradi‰tû
¤IHÁK Jifií, Pofiadí ãp. 324, Uhersk˘ Brod
SOVI· Vladimír,Klukova 301,Staré Mûsto
TOMÁ·EK Jan,Míkovice-ul.Podbofií 222,Uherské Hradi‰tû
ULâÍK Franti‰ek, ul.28.fiíjna 932, Vlãnov
VÁ≈A Slavomír, Bánov ãp. 34
VOLA¤ÍK Daniel, Pfieãkovice 86, Bojkovice
a
a
a
Okres Vsetín
BA·TÁN Michal, Dukelsk˘ch hrdinÛ 568, RoÏnov p.R.
âERNOTA Jan, Horní Beãva ã.p. 333
âERNOTOVÁ Anna, Huslenky 474
ER·IL Jaroslav, Na kamencoch 1332, Vsetín
HOVO¤ÁK Karel, Jasenice 627, Vsetín
KOTRLE Petr,ul.5.kvûtna 1346, RoÏnov p.R.
a
a
a
a
a
ZEMĚMĚŘIČ 4/2003
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
b
b
b
b
c
c
c
c
c
b
b
b
b
c
c
c
1653
1466
363
1753
246
480
604
2068
699
1507
2128
478
55
100
1670
692
2176
2140
613
479
638
494
40
1593
720
624
2012
1839
1004
82
1283
1661
KOTRLOVÁ Hana, ul.5.kvûtna 1346,RoÏnov p.R.
KUBÁ≈ Josef, Kobylská 865, Horní Beãva
MATASOVÁ Magda, âapkova 690, Vala‰ské Mezifiíãí
MICHNA Libor, Karafiátova 1306, Vala‰ské Mezifiíãí
MIKULENKOVÁ Ivana, Pfiíãní 9/486, Vala‰ské Mezifiíãí
PALÁT Ludûk, U vodojemu 1231, Vala‰ské Mezifiíãí
PALATÁ Olga, Dolní Jasenka 772, Vsetín
RAND¯SEK Petr, Rokytnice 409/1, Vsetín
RAND¯SKOVÁ Lidmila, OkruÏní ãp.409, Vsetín
·O·OLÍK Miroslav, KfiiÏná 617, Vala‰ské Mezifiíãí
·VÁB Jaromír, Poliãná 422, Vala‰ské Mezifiíãí
TRNKA Bohumil, Jasenka ãp. 210, Vsetín
VACULÍKOVÁ Marie, Kulturní 1761, RoÏnov p.Rad.
VEJDA Franti‰ek,Vala‰ská 1658,RoÏnov p.R.
VEJDOVÁ Miroslava, Vala‰ská 1658, RoÏnov p.R.
VRAJOVÁ Iveta, Krhová 433, Vala‰ské Mezifiíãí
WITTINGEROVÁ Eva, Pfiíãná 1891, Vsetín
ÎIÎKA Petr, OkruÏní 446, Vsetín
ÎVÁâEK Petr, 5.kvûtna 1351, RoÏnov p. Radh.
ÎVÁâKOVÁ Ivana, 5. kvûtna 1351, RoÏnov pod Radh.
Okres Zlín
DAVID Petr, tfiída Svobody 894, Zlín-Malenovice
GRESL Josef, Zále‰ná II/3404, Zlín
HAVLÍâEK Svatoslav, Dûtská 4615, Zlín
HOLUB Miroslav, Sokolská 214, Zlín
HORÁK Miroslav, Sluneãná 4556, Zlín
HUBÁâKOVÁ Dagmar, DruÏstevní 87, Luhaãovice
HU≈KOVÁ Jifiina, Batalická 375, Zlín-Îelechovice
KOPLÍK Radovan, tfi.3.kvûtna 808, Zlín-Malenovice
KOSKA Miloslav, NádraÏní 355, Luhaãovice
KOVA¤ÍK Ladislav,ValachÛv Îleb 4892,Zlín
MIKO·KOVÁ Lenka, Bfií. JaroÀkÛ 1389, Zlín
MIKULKA Ivan, Pod stránûmi 4686, Zlín
MRÒZEK Jifií, Hradská 445, Lukov
MRÒZKOVÁ Katefiina, Hradská 445, Lukov
MÜLLER Petr, Podvesná IV/3805, Zlín
PECHANEC Václav, Budovatelská 4795, Zlín
PE·L Robert, OkruÏní 4699/608, Zlín
POSLU·NÁ TaÈána, Horní Ves 345, Fry‰ták
PROCHÁZKA Stanislav, Podhofií 515/107, Zlín
SALÁKOVÁ Dagmar, Budovatelská 4816,Zlín
SEJREK Ivo, Pfiíluky 295, Zlín
SKOUP¯ Petr, Pfiehradní 186, Fry‰ták
SOLA¤ Ludûk, Sluneãná 4562, Zlín
SOVI· Vladimír, Bene‰ovo nábfi. 3947, Zlín
SOVI·OVÁ Marcela, Bene‰ovo nábfi. 3947, Zlín
SU·IL Jifií, Sluneãná 4562, Zlín
·EVEâKOVÁ Alena, J.Haly 1045, Vizovice
VAV¤ÍK Vlastimil, ul.Váchova 496, Zlín
ZAPLETAL Zdenûk, Trávníky 1180, Otrokovice
ZLÁMAL Ludûk, Trávníky ãp. 1190, Otrokovice
ÎÁâEK Jan, Moravská 4780, Zlín
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
b
b
b
b
c
b
b
a
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
a
a
b
b
b
a
a
a
a
b
b
b
b
b
a
a
b
b
a
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
c
c
c
c
b
c
b
b
b
c
c
c
c
2072
716
1965
1995
1963
1779
1964
1058
235
261
294
139
1407
1602
395
2077
1493
331
1918
2005
1023
1263
1364
601
1508
1769
594
1780
1819
1638
1905
146
37
2046
338
1613
609
710
1362
1908
900
1896
204
1818
2179
631
1913
1351
408
702
470
*rozsah úfiedního oprávnûní podle § 13 odst. 1 zemûmûfiického zákona:
a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upfiesnûného pfiídûlového
plánu, nového souboru geodetick˘ch informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyãení hranice pozemku,
b) dokumentace o zfiízení, obnovení nebo pfiemístûní bodu podrobného polohového bodového pole a o zamûfiení pfiedmûtÛ mûfiení, které jsou obsahem základních státních mapov˘ch dûl, pro potfieby orgánÛ zemûmûfiictví a katastru,
c) geodetického podkladu pro v˘stavbu, dokumentace o vytyãovací síti, dokumentace o vytyãení prostorové polohy, rozmûru a tvaru stavby pro úãely v˘stavby a o dohledu na dodrÏování její prostorové polohy a geodetické ãásti
dokumentace skuteãného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a v˘‰kové urãení dokonãené stavby nebo technologického zafiízení.
19

Podobné dokumenty

3 - HC Sparta Praha

3 - HC Sparta Praha zaslouÏil o to, Ïe se do Kladna zase vrátil hokej na kter˘ byli diváci zvyklí. Obranné fiady Rabatu vyztuÏil zku‰en˘ obránce Toronta TomበKaberle, kter˘ se se‰el v jednom t˘mu s bratrem Franti‰kem....

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro od 5. 9. 2005 do 21. 10. 2005 úspû‰nû absolvovalo 34 zamûstnancÛ AD: Lucie Beránková, Anna Bogarová, Lenka Burdíková, Pavlína Buriánková, Elena Filáková, Eva Berhardtová, Dana Gfie‰áková, Martina Ho...

Více

Jižní kurýr 3/2003

Jižní kurýr 3/2003 v nûkter˘ch okamÏicích opravdu bylo více neÏ dost. Dal‰í stavbou, neménû v˘znamnou, je celková rekonstrukce ulice Sokolova. Zde Vám musím bohuÏel sdûlit, Ïe ulice Sokolova a její rekonstrukce pravd...

Více

Zeměměřič 6+7/2007 - MAESTRO CLUB Kolovraty

Zeměměřič 6+7/2007 - MAESTRO CLUB Kolovraty Turnaji vûnujeme odpovídající prostor, ale pí‰eme i o Brnû, Svûtu knihy, Everestu, práci v EU a samozfiejmû o katastrální vyhlá‰ce. Osobnû za v˘znamnou akci povaÏuji setkání podnikatelÛ a úfiedníkÛ n...

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 B. B.I. B.II. B.III. B.IV. C. D. D.I. D.II. D.III. D.IV.

Více

Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muĎe!

Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muĎe! „Zaãínala jsem v oddûlení zahraniãního obchodu. K m˘m povinnostem postupnû pfiibyla i ãinnost v oblasti marketingu…,“ hovofií o sv˘ch zaãátcích Dana Chromá, která u nás pracuje od roku 1998. „KdyÏ js...

Více

Kreativita Originalita Nové prístupy Garancia kvality

Kreativita Originalita Nové prístupy Garancia kvality Úãasnícky poplatok vo v˘‰ke 3500,-/ 1900,- SK zah⁄Àa náklady na organizaãné zabezpeãenie konferencie, zborník, obãerstvenie, 2x obed. Príslu‰nú ãiastku prosíme uhradiÈ do 20. 9. 2006 na úãet organi...

Více

Svűdek kolymské apokalypsy (Varlam ·alamov) . . . . . . 279 Hledání

Svűdek kolymské apokalypsy (Varlam ·alamov) . . . . . . 279 Hledání zkrátka v‰echno. Není jediného Rusa, jehoÏ srdce by v této chvíli nekrvácelo,“ napsal I. S. Turgenûv pût dní po Gogolovû smrti v únoru 1852. „Pro nás byl víc neÏ pouh˘m spisovatelem: odhalil nám ná...

Více

mastr_05_12Ka.qxd - Zprávy památkové péče

mastr_05_12Ka.qxd - Zprávy památkové péče umûní (AVU v Praze) jako profesor sochafiství, Jan Simota, autor reliéfÛ bronzov˘ch dvefií na památníku (tehdy mauzoleu na Vítkovû), pÛsobil na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové (V·UP v Praze, od roku ...

Více