List of Publications

Komentáře

Transkript

List of Publications
List of Publications
Radka Dudová, Ph.D
Peer-Reviewed Monographs:
Dudová, R. (ed.) 2008. Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u
vybraných povolání a sociálních skupin. (New Chances and Risks: Work flexibility,
marginalization and private life of selected social groups.) Praha: Sociologický ústav, v.v.i.
Dudová R. 2008. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. (Fatherhood After Marital Separation.)
Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Dudová R. (ed.), Š. Hastrmanová 2007. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. (Fathers, Mothers
and Care for Children After Divorce.) Sociologické studie/Sociological studies. Praha:
Sociologický ústav AV ČR. 130 p.
Dudová R. (ed.), Š. Hastrmanová, H. Hašková, H. Maříková, H. Víznerová, M. Vohlídalová 2007.
Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života.
(Relations of the Transformation of the Labour Market and Forms of Private, Family and
Partnership Life.) Sociologické studie/Sociological studies 07:03. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, 166 p.
Peer-Reviewed Articles:
Dudová R. 2006. „Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after
Divorce.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 42:3:573-590.
Dudová R. 2006. „Partnerský život a slaďování práce a rodiny v páru u žen a mužů v manažerských
pozicích.“ (Partnership Life and Combination of Work and Family in the Couples of Men and
Women Managers.) Gender, rovné příležitosti, výzkum 7:2: 58-60.
Dudová R. 2006. „Rozporuplné diskursy otcovství.“ (Paradoxal Discourses of Fatherhood.) Gender,
rovné příležitosti, výzkum 7:2: 6-10.
Dudová R., Vohlídalová M. 2005. „Rodina a rodičovství v individualizované společnosti.“ (Family
and Parenthood in the Individualised Society.) Gender, rovné příležitosti, výzkum 6:1: 1-3.
Radimská R. 2004. „Les pratiques et les modèles de la paternité en République tchèque“. Transitions
2004:1:115-129.
Radimská R. 2003. „Individuum a rodina: teorie soukromého života podle Francoise de Singlyho.“
(Individual and Family: Theory of Private Life According to Francois de Singly.) Sociologický
časopis/Czech Sociological Review 5: 39: 667-685.
Radimská R. 2002. “Pierre Bourdieu: Sociologist of Dominance and of the Dominated”. Sociologický
časopis/Czech Sociological Review 3: 38: 395-398.
Radimská R., Vinopal J. 2001. “Ověření indikátorů užívaných ve výzkumech názorů na kriminalitu“.
(Validation of Indicators Used in the Research of Attitudes on Criminality.) Sociologický
časopis/Czech Sociological Review 37: 1: 123-133.
Chapters in Peer-Reviewed Monographs:
Dudová R. 2007. „Vstřícnost v rámci obchodních cílů? Srovnání podmínek práce a rodičovství v české
pobočce a centrále francouzského podniku.“ (Helpful, But Only in the Limits of Business
Objectives? Comparison of the conditions of work and parenting in Czech branch and in the
headquarters of a French company.) P. 46-64 in: A. Křížková, Z. Sloboda, R. Dudová, H.
Maříková. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání.
Sociologické studie/Sociological studies 07:09. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Dudová R., Uhde Z. 2006. „Sexualizovaná realita organizací: dvojí perspektiva.“ (Sexualised Reality
of Organisations: Double perspective.) P. 51-78 in: Křížková, A., Maříková, H., Uhde, Z.
(eds.), Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Radimská R. 2004. „Sociologie cizince a prožitek jinakosti“. (Sociology of the Stranger and the
Experience of Otherness.) In : Aktér a společnost - sborník AUC. Univerzita Karlova.
1
Radimská R. 2003. „Slaďování soukromé a veřejné sféry: partnerské vztahy a pracovní uplatnění
mužů a žen.“ (Harmonisation of Private and Public Sphere: partnership and work of men and
women.) P. 89-101 in: Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha:
Sociologický ústav AV ČR.
Expertises:
Dudová R., Křížková A., Fischlová D. 2006. Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a
nerovností v ČR.. (Gender in Management: qualitative research of conditions and inequalities
in the CR.) Odborná expertiza pro VUPSV, MPSV ČR.
Křížková, A., R. Dudová, H. Maříková, 2005. Reconciling Work and Private Life in the Czech
Republic. EGGSIE - EC´s Expert Group on Gender, Social Inclusion and Employment.
Manchester University, 34 p.
Maříková, H., R. Radimská 2003. Podpora využívání rodičovské dovolené muži. (Support of the
Take-up of Parental Leave by Fathers.) Závěrečná zpráva projektu MPSV. Praha:
Sociologický ústav AV ČR, 103 p.
Not Peer-Reviewed Articles:
Dudová R. 2007. „Paradoxy otcovství po partnerském rozchodu: pravidelná výjimečnost a nepřítomná
přítomnost“. (Paradoxes of Fatherhood After Marital Separation: Regular Irregularity and
Absent Presence.) P. 141-154 in: L. Heczková a kol., Vztahy, jazyky, těla: texty z 1.
Konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK.
Dudová R. 2007. „Gender a well-being: „životní blaho“, jeho distribuce v rodinách a role sociálních
politik. Třetí sympozium Akce COST 34.“ (Gender and Well-being: wellbeing, it’s
distribution in families and the role of social politics.) Gender, rovné příležitosti, výzkum 8
(2): 105-108.
Dudová R. 2007. „Aktivní otcovství aneb je skvělé být tátou?“ (Active Fatherhood Or Is it Nice to Be
a Father?) Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): 96-97.
Dudová, R. 2006. „Kdo s kým žije, aneb rodiny a jiné způsoby uspořádání soukromého života v ČR“.
(Who Lives With Who, Or Families and Others Private Life Arrangements in CR.) Socioweb
12/2006: 4-5.
Dudová R. 2006. „Úskalí otcovství po partnerském rozchodu: otcové a vyživovací povinnost.“
(Difficulties of Fatherhood after Marital Dissolution: Fathers and Child Support Payment.) P.
53-57 in: Sborník z konference Rodina a rodičovství na prahu 21. století, 10.-11. listopad
2005, Praha. MPSV.
Dudová R. 2005. „The Technique of Life-stories for a Sociological Analysis: Fatherhood after
Divorce. P. 91-100 in: Hlavičková, Z., Maslowski, N., The Weight of History in Central
European Societies of the 20th Century. Praha: CES.
Dudová R. 2005. „Ženské a genderové studie ve Francii a veřejná debata o prostituci.“ (Women and
Gender Studies in France and Public Debate Over Prostitution.) Gender, rovné příležitosti,
výzkum 6:2.
Dudová R. 2004. „Noví manažeři: muži v měnících se organizacích“. (New Managers in Changing
organisations.) Gender, rovné příležitosti, výzkum 2-3: 4-6.
Dudová R. 2004. „Genderové aspekty rozchodu manželství“. (Gender Issues of Marriage Dissolution.)
Gender, rovné příležitosti, výzkum 4: 9-10.
Radimská R. 2004. „Člověk: muž a/nebo žena?“. (Man: A Man or a Woman?) Anthropos 01: 57-59.
Radimská R. 2004. „Nová moc matek a stará moc otců.” (Old Power of Fathers and New Power of
Mothers.) Gender, rovné příležitosti, výzkum 1: 3-4.
Radimská R. 2003. „La différence de sexe en tant que fondement de la vision et de la division du
monde“. Sens public, n. 0, 10. 6. 2003. http://ens-dev.ens-lsh.fr/pmounier/senspublic/article.php3?id_article=13
Radimská R. 2003. „Rozvedené a svobodné matky v České republice.“ (Divorced and Single Mothers
in Czech Republic.) Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1-2: 11-14.
2
Radimská R., Tomášek M. 2003. „Singles - nový životní styl a jeho genderová specifika v České
republice.“ (Singles – New Lifestyle and it’s Gender Specificities in Czech Republic.) Gender,
rovné příležitosti, výzkum. 1-2: 10-11.
Radimská R. 2003. „Reforma rodinné politiky ve Francii.“ (Reform of Family Policies in France.)
Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1-2: 19-20.
Radimská R. 2003. „Moc a individuální zájmy v partnerských vztazích.“ (Power and Individual
Interests in Partner Relationships.) Gender, rovné příležitosti, výzkum 3-4: 4-5.
Radimská R. 2003. „Genderová odlišnost“. (Gender Difference.) Socioweb 7: 1-2.
http://www.socioweb.cz/index.php3?disp=teorie&shw=137&lst=110
Radimská R. 2002. „Péče o děti po rozchodu rodičů“. (Care of Children after Parents Separation.)
Sociální politika 11/2002: 20-22.
International Conference Papers
“Family and Families in the Czech Republic – Are Private Life Arrangements Becoming More
Pluralistic?” 8th Conference of European Sociological Association, Great Britain, Glasgow, 3.-6.9.
2007.
„The ideal and the good father – the ideal of fatherhood in the construction of masculine identity.”
Conference of the ISSEI Association, The European Mind: Narrative and Identity. Malta, Valetta. 2429. 7. 2006.
„Divorced Men in the Czech Republic: The Difficulty in Reconstructing Paternal Identity. 6th
European Gender Research Conference, Poland, Lodz. 31.8.-2.9. 2006.
„Child Support Payment in Representations and Practices of Czech Divorced Fathers.“ Children and
Youth in Emerging and Transforming Societies – International Conference, Norway, Oslo, 28.6.3.7.2005.
„The Paradoxes of Fatherhood after a Marital Separation: The Regular Irregularity and the Nonpresent Presence.“ 7th Conference of European Sociological Association, Poland, Torun, 9.-12. 9.
2005.
„Fathers as Providers - Child support payment in representations and practices of Czech divorced
fathers.“ Seminar European Graduate School for Social Science. Czech Republic, Telč, 20.-22.5.2005.
“The Technique of the Life-Stories for a Sociological Analyze: fatherhood after divorce.” CES
Seminar The weight of history and the games of interpretation. Hungary, Budapest, 8.-12. 9. 2004.
3

Podobné dokumenty

Nastavení a řešení potíží s hardwarem

Nastavení a řešení potíží s hardwarem softwarový ovladač, takže zařízení lze využívat v plném rozsahu jeho funkcí. Jak se však v této kapitole dozvíte, existují ve Windows Vista u některých tříd starších zařízení problémy s kompatibili...

Více

laboratoř korozní corrosion laboratory

laboratoř korozní corrosion laboratory VÚHŽ a.s., VAT ID No: CZ27768953 Registration into Companies Register by the Regional Court in Ostrava in section B, insert No. 3030

Více

Klubový řád Era světa

Klubový řád Era světa 4.1. Provozovatel není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu poskytnout jakékoliv informace o návštěvníkovi ani jeho aktivitách v prostoru žádné třetí osobě. Provozovatel je povinen shromažď...

Více

zde

zde IV.  Katastrálnímu úřadu se přikazuje provést podle tohoto příkazu zápis v katastru nemovitostí tak, aby  účel exekuce nemohl být zmařen. P o u č e n í: Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípust...

Více