Záměr obce

Komentáře

Transkript

Záměr obce
Záměr
Obce
Hovězí
Odprodej nemovitých věcí :
1) Pan Tkadlec z Hořanska v roce 2012 požádal obec o majetkoprávní narovnání
vlastnických vztahů u jeho rodinného domku. Rada obce Hovězí na svém 32. jednání dne
16. dubna 2012 souhlasila s vypracováním geometrického plánu č. 1603-67/20014. Dle
tohoto plánu pan Tkadlec od obce odkupuje p.č. st. 203/4 – zastavěná plocha o výměře 99
m2, p.č. st. 2806 – zastavěná plocha o výměře 24 m2, p.č. 15529/70 – ostatní plocha o
výměře 16 m2 a p.č. 15529/71 – ostatní plocha o výměře 7 m2, kupní cena 7.300,-Kč.
2) Manželé Tkadlecovi v současné době řeší oplocení svého pozemku ve stavebním obvodu
„U Zajíčků“. Žádají obec o odprodej dvou pozemků ve vlastnictví obce, které přirozeně
navazují na jejich pozemek. Rada obce na svém 82. jednání dne 28. července 2014 projednala
jejich žádost a doporučuje členům zastupitelstva schválit odprodej p.č. 221/3 – trvalý travní
porost o výměře 58 m2 a p.č. 228/2 – orná půda o výměře 143 m2, kupní cena 10.050,-Kč.
3) Pan Chmela požádal obec o odprodej pozemků, který se nachází pod jeho přístřeškem na
osobní auto v lokalitě Dolansko. Rada obce na svém 84. jednání dne 1. září 2014 žádost
projednala a doporučuje členům zastupitelstva schválit odprodej p.č. 16074/38 – ostatní
plocha o výměře 26 m2 a p.č. 16074/39 – trvalý travní porost o výměře 33 m3, kupní cena
2.950,-Kč.
Odkup nemovitých věcí :
1) Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl schválen odkup nemovitosti v podílu ½ od
pana Kašpara. Druhý spoluvlastník pan Škarpa z Frýdku – Místku prozatím neměl dořešeno
dodatečné dědické řízení ke svému vlastnickému podílu. V současné době je již dědické
řízení dokončeno a obec odkoupí od něj druhou polovinu pozemků pod místní komunikací na
Řečiskách. Jedná se o p.č. 15932/4 – ostatní plocha o výměře 19 m2 a p.č. 15939/35 – ostatní
plocha o výměře 45 m2. Celková cena je ve výši 1.600,-Kč.
Zřízení služebnosti :
1) Správa železniční dopravní cesty, s.o., provedla v roce 2012 v naší obci „Rekonstrukci
PZS včetně povrchu“ a žádá o zřízení služebnosti uložené inženýrské sítě na části pozemku
p.č. 15529/8, kde je uložena elektrická přípojka a na části pozemku p.č. 16262/6, kde jsou
uloženy zabezpečovací kabely. Služebnost se zřizuje bezúplatně.
2) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, vyhotovila na základě žádosti Obce Hovězí,
která prováděla v letech 2012 – 2013 „Regeneraci náměstí“ smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a to dle geometrického plánu č. 1577-19/2014 ze dne 12.2. 2014. Jedná se o
zatížení jejich pozemků p.č. 15535/8, 15535/9, 15535/11, 15535/13, 15535/14, 15535/15 a
15535/18. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 24.018,-Kč.
Zpracoval: Antonín Koňařík, starosta obce

Podobné dokumenty

Stáhnout - velikost 1.24 MB

Stáhnout - velikost 1.24 MB odkalování koncové větve na Kaštýle. Na nově položený vodovod ve stavebním obvodu počítá se s napojením stavebníků na nově položený vodovod ve stavebním obvodu. Vedení společnosti vyšlo vstříc naší...

Více

leden - únor - březen

leden - únor - březen - schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Liptál pro čtyřleté funkční období 2011-2014 - schvaluje rozpočet obce Liptál pro rok 2011 takto: celkové příjmy ve výši 14.475.000,- Kč, celkové v...

Více