2. cirkulář konference... - Společnost pro dějiny věd a techniky

Komentáře

Transkript

2. cirkulář konference... - Společnost pro dějiny věd a techniky
KEPLERŮ V ODKAZ V KOSMICKÉM VĚ KU
Mezinárodní konference
KEPLERŮV ODKAZ V KOSMICKÉM VĚKU
(400 let od publikace Keplerovy Astronomia Nova)
Johannes Kepler přišel do Prahy jako matematik ovlivněný
Koperníkovým učením a podílel se ve skupině astronomů
kolem Tychona Brahe na zpracování Brahových přesných
měření dráhy planety Marsu. Tolerantní společenská
atmosféra rudolfínské Prahy umožnila Keplerovi
v ideologicky rozvrácené Evropě počátku 17. století
intenzivní vědeckou činnost. V letech 1600—1609 zde
Kepler pracoval na svém stěžejním díle Astronomia Nova.
Koncem roku 1608 císař poskytl poslední finanční podporu,
na jaře roku 1609 Keplerův spis vyšel a byl připraven
k distribuci na frankfurtském jarním knižním veletrhu.
Publikace obsahovala odvození a formulaci prvých dvou
zákonů o pohybu těles ve sluneční soustavě. O deset let
později vyšla v Linci jeho práce Harmonices mundi, ve
které je publikován třetí zákon.
Tyto Keplerovy výsledky dovršily koperníkovský
převrat v astronomii, zpřesnily základy astronomie a staly
se východiskem nové etapy vývoje lidského poznání
zasahujícího do celé řady vědních disciplin i do celkové
změny filozofického vidění světa.
Keplerovy zákony znamenaly konečný průlom do strnulé
aristotelovské fyziky i filozofie. Tvoří základní zdroje
nejen moderní astronomie, ale jsou i impulsy rozvoje
mechaniky a jejího matematického zvládání. Zde čerpala
podněty analytická geometrie, diferenciální a integrální
počet, což ve svých důsledcích vedlo k teoretickému řešení
technických problémů. Je to doba Keplerových současníků
Galilea, Bruna, Braha, Hájka, ale i těch, kteří z jeho
výsledků čerpali inspiraci: Descarta, Fermata, Desargua,
Pascala, Torricelliho, Harveye, Newtona či Bernoulliů,
Huygense, ale i Bacona a mnoha dalších.
Národní technické muzeum v Praze se s vědomím
závažnosti tohoto dějinného podnětu rozhodlo ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Českým
vysokým učením technickým, Akademií věd ČR, Radou
vědeckých společností ČR, Astronomickým ústavem AV
ČR, Fyzikálním ústavem AV ČR, Geofyzikálním ústavem
AV ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Matematickofyzikální fakultou UK, Astronomickým ústavem UK,
Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy
univerzity v Brně, Českou astronomickou společností ČR,
Společností pro dějiny věd a techniky ČR, Štefánikovou
hvězdárnou v Praze, Hvězdárnou v Úpici a Hvězdárnou
a planetáriem v Českých Budějovicích využít genia loci
k uskutečnění mezinárodní konference v srpnu 2009
v Praze.
Konference plně zapadá do projektu Mezinárodního roku
astronomie, je příspěvkem české vědecké obce k jeho
průběhu a navazuje na Mezinárodní astronomický kongres,
který se koná v první polovině srpna roku 2009. Fenomén
vědecké revoluce 17. století je dodnes středem pozornosti
historiků vědy a filozofů. Konference chce soustředit
nejnovější poznatky o širších vědeckých, kulturních
a společenských podmínkách vzniku Keplerových
zákonů ao vlivu této etapy ve vývoji vědy na další rozvoj
vědeckého a filozofického myšlení.
K E P L E R ŮV O D K A Z V KO S M I C K É M V ĚK U
Národní technické muzeum,
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
e - m a i l k e p l e r @ n t m . c z h t t p : / / w w w. n t m . c z / k e p l e r 2 0 0 9
Obracíme se na Vás, vážení kolegové, s předběžným pozváním a žádostí o zaslání Vašeho úmyslu se konference
zúčastnit, případně s jakým tématem pro své vystoupení počítáte. Zároveň Vás prosíme o pomoc při rozšiřování
zprávy o naší konferenci mezi dalšími odborníky. Své záměry zasílejte na e-mailovou adresu [email protected]
Další informace naleznete na www.ntm.cz/kepler2009.
KEPLERŮV ODKAZ V KOSMICKÉM VĚKU
Datum konání:
Praha, 24. – 27. srpna 2009
Místo konání:
Národní technické muzeum, případně další zařízení spojená s Keplerovým pražským působením
Pořadatel konference:
Národní technické muzeum Praha
Spolupořadatelé konference:
Česká astronomická společnost
Společnost pro dějiny věd a techniky
Organizační výbor:
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV, Praha – předseda organizačního výboru
Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., Astronomický ústav AV, Praha
Mgr. Horymír Kubíček, generální ředitel, Národní technické muzeum, Praha
Ing. Zdeněk Rasl, náměstek generálního ředitele pro sbírkotvornou činnost, NTM, Praha
Ing. Antonín Švejda, vedoucí oddělení exaktních věd a geodézie, Národní technické muzeum, Praha
Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, Praha
PhDr. Daniel Kamas, vedoucí odboru prezentace a práce s veřejností, Národní technické muzeum, Praha
Mgr. Pavel Najser, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Praha
Ing. Jana Tichá, Hvězdárna a planetárium, České Budějovice s pobočkou na Kleti
PhDr. Miloš Hořejš, vedoucí odboru vědy a výzkumu, Národní technické muzeum, Praha
RNDr. Ivana Lorencová, vedoucí oddělení dějin vědy a techniky, Národní technické muzeum, Praha
Mgr. Eva Šmídová, České vysoké učení technické, Praha
RNDr. František Blahák, CSc., Hvězdárna v Úpici
Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
RNDr. Jan Janík, PhD., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita Brno
K E P L E R ŮV O D K A Z V KO S M I C K É M V ĚK U
Národní technické muzeum,
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
e - m a i l k e p l e r @ n t m . c z h t t p : / / w w w. n t m . c z / k e p l e r 2 0 0 9
Mezinárodní vědecká rada:
Dr. Volker Bialas, Kepler Kommision, Mnichov - pøedseda rady
Prof. Dr. Franz Pichler, Johannes Kepler Universität, Linec
RNDr. Jaroslav Folta, CSc., Praha, Česká republika
Prof. Jan Šebestík, CNRS (Národní středisko pro vědecký výzkum), Paříž, Francie
Dr. Suzanne Debarbat, Observatoire de Paris, Paříž, Francie
Prof. Owen Gingerich, Harvard - Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA
Dr. David Koch, Kepler Mission, NASA Ames Research Center, Kalifornie, Moffett Field, USA
Prof. Song Sang-Yong, Soul, Jižní Korea
Judith V. Field, Dept. of History of Art, Londýn, Velká Británie
Dr. Gerhard Betsch, Mathematisches Institut, Tübingen, Německo
Robert J. Malone, Ph.D., History of Science Society, University of Florida, Gainesville, USA
Prof. Eberhard Knobloch, European Society for the History of Science (ESHS), Institut für Philosophie,
Wissenschaftstheorie, Berlín, Německo
Dr. Gabriele Schonherr, Astrophysikalisches Institut Postupim, Německo
Záštita:
Akademie vìd ÈR, Univerzita Karlova, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ÈR, ÈVUT
Pøedbìžný program:
pondìlí 24. srpna
10:00—12:30 hod.
15:00—18:00 hod.
19:00 hod.
úterý 25. srpna:
9:00—13:00 hod.
14:00—18:00 hod.
19,00 hod.
støeda 26. srpna:
9:00—13:00 hod.
14:00—17:00 hod.
19:00 hod.
slavnostní zahájení v Karolinu (veøejnì pøístupné, pozvání a projevy rektora,
primátora, starostù nebo zástupcù keplerovských mìst, možnost registrace)
1. blok konference: registrace v NTM, pøíspìvky úèastníkù
slavnostní otevøení nové stálé expozice astronomie v Národním technickém
muzeu
2. blok konference
3. blok konference — fakultativní výlet do Benátek nad Jizerou
koncert dobové hudby
4. blok konference
5. blok konference
slavnostní veèeøe v restauraci Letenský zámeček
http://www.letenskyzamecek.cz/
ètvrtek 27. srpna:
exkurze do Lince (Rakousko)
procházka „Praha astronomická“
K E P L E R ŮV O D K A Z V KO S M I C K É M V ĚK U
Národní technické muzeum,
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
e - m a i l k e p l e r @ n t m . c z h t t p : / / w w w. n t m . c z / k e p l e r 2 0 0 9

Podobné dokumenty

(Předběžný) Cirkulář konference

(Předběžný) Cirkulář konference ideologicky rozvrácené Evropě počátku 17. století. V letech 1600-1609 zde Kepler pracoval na svém stěžejním díle Astronomia Nova. Koncem roku 1608 císař poskytl poslední finanční podporu, aby na ja...

Více

TYCHO BRAHE NEZEMŘEL NA O

TYCHO BRAHE NEZEMŘEL NA O soudního lékařství Univerzity v Kodani metodou atomové absorpční spektrometrie a v roce 1996 Jan Pallon z Univerzity v Lundu ve Švédsku metodou μ-PIXE (Particle Induced X-Ray Emission). B. Kæmpe zj...

Více

portál katalog e-book

portál katalog e-book Nejstarší svatební agentura PragueWeddings.com – již 17 let na trhu a více než 1.200 zorganizovaných svateb. Jeden z největších svatebních veletrhů v ČR SvatebníExpo.cz – celkem našimi branami proš...

Více

keplerova rovnice

keplerova rovnice něn historickým úvodem, ve kterém jsme čtenáři připomněli znění známých Keplerových zákonů o pohybu E2 = 2, 469374138 + 0, 09338 · sin 2, 527524047 = planet. = 2, 523179464 rad. Na závěr poznamenej...

Více

Dějiny fyziky Novověk a klasická fyzika

Dějiny fyziky Novověk a klasická fyzika 1597 sňatek s Barborou (6 dětí, zemřely + Regina), 1611 podlehla tyfu se Zuzanou 7 dětí (přežily 2 dcery) V Tübingenu učitelem Michael Mästlin =⇒ Koperníkovo učení =⇒ závěrečná práce odmítnuta; uva...

Více

Pozoruhodné a podnětné pohledy na matematiku, její osudy, úděly i

Pozoruhodné a podnětné pohledy na matematiku, její osudy, úděly i a informatiky. Mezi ně patří i český inženýr Jaroslav Hrdina, který se narodil v rodině, která se již před válkou přestěhovala do Ruska. Jaroslav Hrdina se také ovšem podpisoval Jaroslav Janovič Gr...

Více

O otázkách a odpovědích: pohledem kognitivního přístupu k

O otázkách a odpovědích: pohledem kognitivního přístupu k Aplikace poznatků kognitivní psychologie do metodologie dotazování se začíná objevovat koncem 70. let a počátkem 80. let v Anglii a USA (o něco později v Německu), kdy se poprvé na konferencích víc...

Více

Sylabus

Sylabus zapsat Carterovy rovnice a relativně snadno je pak vyřešit, a s dalšími metodami numerické integrace, zejména s Rombergovou metodou a metodou Gaussových kvadratur, pro řešení transcendentních rovni...

Více