Konec času Kryon Kniha 1

Komentáře

Transkript

Konec času Kryon Kniha 1
Konec èasu
(Nové informace pro osobní mír)
Channelovaná uèení pøedaná s láskou
Kryon
Kniha 1
Translation from the English language edition:
The end times (New information for personal peace)
Copyright © Platinum Publishing House 2010
All Rights Reserved
Czech language edition published by
WIKINA, Prague
Logo Kryon® je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA.
Kniha je pøekladem anglického originálu 26. vydání 2013 (1. vydání vyšlo v roce 1993):
THE END TIMES
New information for personal peace
Channelled Teachings
Kryon Book 1
ISBN 0-9636304-2-3
Lee Carroll
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
Channelovaná uèení pøedaná s láskou
Kniha 1
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému
nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost
tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob.
Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou
zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Veškerá práva vyhrazena
© Lee Carroll
© Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA
Translation © Marie Kuchaøová
© WIKINA, Livornská 445, Praha 10
Lee Carroll: Kryon – Konec èasu
WIKINA, Praha 2014
1. èeské vydání
ISBN 978-80-87925-09-6
Orig. ISBN 0-9636304-2-3 Platinum Publishing House, USA
Obsah
Seznámení s Kryonem (kapitola první) ............................................... 9
Od autora… ................................................................................. 10
Kdo jsem? .................................................................................... 13
Co jsem? ...................................................................................... 15
Kdo jste vy?................................................................................. 17
Proè tu jsem? ............................................................................... 21
O konci èasu ................................................................................ 27
Spojení s láskou .......................................................................... 33
Pøemìna ....................................................................................... 35
Uèitelé ......................................................................................... 35
Léèení .......................................................................................... 36
Prožijte dar .................................................................................. 37
Nová energie (kapitola druhá) ............................................................ 39
Od autora… (opìt) ...................................................................... 40
Naèasování a síla ......................................................................... 41
Systémoví pracovníci .................................................................. 42
Nesystémoví pracovníci .............................................................. 45
Pro ty, kdo jsou uprostøed ........................................................... 46
ڞasná nová síla .......................................................................... 46
Proè byste to nemìli chtít? .......................................................... 50
Vyrovnání a pomoc ..................................................................... 56
Co když selžete? .......................................................................... 60
Jaká je teï vaše cesta? ................................................................ 61
Jak tuto sílu používat? ................................................................. 63
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
3
Nové vibrace ............................................................................... 65
Je to pro každého ......................................................................... 66
Nový pøístup ................................................................................ 68
První živý channeling (kapitola tøetí) ................................................ 73
Osobní poselství od autora… ...................................................... 74
První živý channeling .................................................................. 79
Otázky a odpovìdi (kapitola ètvrtá) .................................................. 93
Nové odpovìdi pro nové èasy ..................................................... 95
Partnerství se Zemí ...................................................................... 97
Pøeètìte si toto! .......................................................................... 104
Nemoci a léèení (kapitola pátá) ........................................................ 117
Zaèátek uèení o pøemìnì ........................................................... 118
Léèení v nové energii ................................................................ 120
Zmìna nemocného organismu .................................................. 123
Ježíš Kristus (kapitola šestá) ............................................................ 127
Struènì shrnutý systém metafyzické víry ................................. 135
„Neviditelné“ ............................................................................. 142
Slova o Ježíšovì uèení .............................................................. 144
Shrnutí kapitoly ......................................................................... 147
Autorovo shrnutí (kapitola sedmá) .................................................. 151
Žádání o neutrální implantát (duchovní odblokování) ............. 152
Komunikace s vesmírem ........................................................... 154
Otisky a implantáty ................................................................... 157
Pøíloha A ............................................................................................. 165
Otázky ohlednì implantátu/odblokování .................................. 165
4
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
Pøedmluva pøekladatelky
Jsem velikou obdivovatelkou Kryona a také jeho spolupráce s Lee
Carrollem. Nejenže znám všechny jeho channelingy, které jsme s kolegy
pøeložili do èeštiny, ale slyšela jsem i vìtšinu nepøepsaných a nepøeložených MP3 nahrávek. Pøesto mohu zcela upøímnì prohlásit, že informace
v této knize považuji za pøekvapivé a také velmi pøínosné pro duchovní cestu i každodenní životy nás všech.
Ano, Lee sám pøiznává, že se do Kryona definitivnì „zamiloval“ až od
Knihy Dvì a že tohle byly jeho úplné zaèátky. Je to trochu znát. Pøesto –
nebo právì proto – si zaslouží pøinejmenším pochvalu a obdiv, protože jeho
„pøeklad“ channelovaných informací byl už tehdy hodnì èistý a pøesný.
Informace v této knize byly pøijaty již pøed mnoha lety a po roce 2012 se
vìci zmìnily. A Kryon již tehdy vìdìl, že knihu budou obdivovat ètenáøi
ještì dlouhou dobu a tak je tato kniha stále velmi aktuální, i když nìkteré
koncepty pozdìji vysvìtlil pøesnìji a hloubìji, jakmile na to dozrál èas (mám
na mysli napø. andìly a prùvodce). Pokud však budete tuto knihu èíst bez
pøedsudkù a oèekávání, vìøím, že i vám pøinese mnoho hlubokých vhledù.
Kryon zde pøedstavil sebe a svou práci pro Zemi, vysvìtlil také, kdo
jsme my, v èem spoèívají naše lekce a jakými zmìnami prošla naše planeta
a duchovní systémy. Velmi zajímavá je napøíklad i kapitola o Ježíšovi. Za
zcela zásadní považuji zejména informace o léèení, zrušení karmy
a nalezení vnitøní rovnováhy.
Prosím, pøistupujte k této knize s otevøenou myslí i srdcem a nedìlejte
žádné závìry, dokud ji nepøeètete celou. Po jejím úplném pøeètení nìkteré
vìci mnohem lépe do sebe zapadnou.
Marie Kuchaøová
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
5
Kryonova kniha Jedna
a duchovní rùst èlovìka
Kniha byla napsána na poèátku devadesátých let, v dobì, kdy se na
naší planetì skuteènì zaèaly mìnit energie a poèaly tak pøípravy na uskuteènìní velkolepého kvalitativního posunu v dìjinách nejen lidstva, ale
i planety jako takové. Byla to doba, kdy Zemì a Lidstvo byly ještì dost
zatíženi energiemi starého paradigmatu a uspoøádání lidské spoleènosti.
Nicménì, již existovali první lidé, kteøí nesli novou moudrost a zaèali tuto
moudrost pøedávat ve svém okolí a s rozvojem internetu pak i po celém
svìtì. Vznikaly první skupinky lidí, kteøí se probouzeli do své duchovnosti, tak jak si to stanovili ve svých životních plánech na úrovni duší a jak také,
na úrovni duší se zavázali Stvoøiteli. Tito lidé a tyto skupiny vnesli na planetu
s novým poznáním novou moudrost. A také jak pracovali na svém duchovnì-energetickém oèišování od nánosù nízkovibraèní minulosti vèetnì energií strachu, nabírali do svého bytí nové èisté energie Svìtla a Lásky a spolu
s tím rovnìž zvýšili své vibrace. A díky tomu se na planetì zaèaly pozvedávat vibrace lidského Vìdomí.
Mezi tìmito prvními lidskými prùvodci vyšším poznáním byl a je i Lee
Carroll, jenž byl osloven v osmdesátých letech Kryonem a prošel pak sám,
pod vedením Kryona, prùpravou na tuto svou èinnost, která dle plánu
i závazku pøed ním stála coby životní úkol.
Mùžete tedy namítnout, že energeticky kniha vznikla v této døívìjší
dobì a tudíž vám již nemùže pøedat takovou energetickou hodnotu, jakou
potøebuje dnešek. Ale to by byl opravdu velký omyl. Duchovní rùst neprobíhá lineárnì tak, jak probíhají, zdánlivì naše fyzické životy, jak nám Kryon øekl v této knize, ale pak i v dalších, následných poselstvích, pøedáva-
6
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
ných tøeba i v souèasné dobì. Duchovní rùst není funkcí èasu, ale je funkcí
zvládnutých lekcí a dosažených vibrací na vnitøní úrovni. V závislosti
na tom, se èlovìku otevírají možnosti širšího vnímání skuteènosti i chápání
a umožòuje se mu také, aby k nìmu mohlo pøijít další, vyšší poznání. To je
klíèem.
A jak to souvisí s otázkou èasu vzniku knihy a její vhodnosti pro souèasnou dobu? Velmi. Kniha obsahuje totiž poznání, které èlovìk na duchovní cestì se potøebuje dozvìdìt, potøebuje je vnitønì zpracovat, ukotvit
v sobì, aby se jeho vibraèní úroveò zvýšila. Bez tìchto základních poznatkù o pùsobení duchovních energií, o jejich základních vazbách, o karmických energiích a možnosti vyvázání se z pùsobení energií karmy a pøijetí
možnosti žití v neutrálním energetickém pásmu, bez karmy, o možnostech
zpracování rùzných „vrozených“ resp. na úrovni duše vìdomì pro inkarnaci pøijatých a nastavených pøekážek, omezeních apod, o možnostech léèení a sebeléèení a øady dalších, duchovnì silných informací by u èlovìka
nemohlo dojít, do doby než by tato poznání naèerpal, k vytvoøení kvalitních základù èistých duchovních energií jeho Vìdomí. Prostì, nìco by scházelo a stále by omezovalo možnosti dalšího rùstu.
Ti, kteøí se k tomuto druhu poznání nedostanou, a již prostøednictvím
této knihy a Kryonova uèení, èi uèení pøedávaných jinými vysokými bytostmi èistého Svìtla a Lásky, tak stanovili ve svých plánech na úrovni duší,
nebo se bìhem života rozhodli jinak. Není nyní ještì jejich èas pro vysoká
uèení. Každý, kdo k takovému vyššímu typu uèení pøijde má možnost postoupit dál. Je na každém, zda svou šanci využije a jak. Princip svobodné
vùle platí beze zbytku.
Ladislav Mlèák
koordinátor Kryonova èeského týmu
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
7
Pøedmluva
Jakmile planeta Zemì dosáhne dimenzionálního posunu a zmìny, je
dùležité si pamatovat, že vesmír (který známe jako Boha) nás nikdy neopustí.
Jedním ze zpùsobù, jakými s námi Zdroj sdílí svou lásku, je prostøednictvím
vìdomých inteligencí, které se vtìlily coby duchovní uèitelé. Další zpùsob
je prostøednictvím láskyplných channelerù, kterým mùžeme dùvìøovat,
že nezkreslí nebo nezneužijí tuto tolik potøebnou podporu. Channelované
informace nám poté pomáhají pochopit a uèinit osobní zmìny klidnì a lehce.
Poselství od Kryona v tìchto „èasech zmìny“ jsou intelektuálnì stimulující a nádhernì vyjádøená s bezpodmíneènou láskou. Lee Carrolla
i Kryona znám osobnì a oba velmi respektuji. Lee je vìrný a oddaný channeler Kryonových slov. Já osobnì pracuji a uèím na poli metafyziky již
pìtadvacet let a tyto informace vnímám jako èisté a podnìcující k pøemýšlení. Uèení, které nám Kryon pøináší, je velmi vhodné právì pro nᚠmìnící
se svìt. Láskyplná energie Kryona vás zcela naplní. Já Kryonova slova
doporuèuji svým studentùm a používám je i pøi svých hodinách. S velkým
nadšením oèekávám další informace od Kryona a další knihy publikované
Lee Carrollem.
8
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)

Podobné dokumenty

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Světlo versus temnota duality

Světlo versus temnota duality Milovaní lidé, doba temna je za vámi a p esto se do temnoty n kte í z vás rádi no í. Jste pr zkumníky svým minulých život , záleží vám na svém prožitém utrpení a užíváte si stavy, kdy m žete o svý...

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Listopad 2012 1.98 MB,

Listopad 2012 1.98 MB, kontrolní výbor plní úkoly, kterými je zastupitelstvo povìøí a ze své èinnosti výbor odpovídá zastupitelstvu /§118/ - není proto možné, aby kontrolní výbor vykonával libovolnou èinnost, toto mu zák...

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA nejdùležitìjší zmìna za posledních 2000 pozemských let; teprve jste si zaèali uvìdomovat, co to znamená.) Požádal jsem svého partnera, aby to zapsal a on tuto informaci svìdomitì rozkopíroval. Jak ...

Více

Newsletter 02/2009

Newsletter 02/2009 a na Moravě představuje jistě velké nebezpečí, pro mnohé z nich může ale zároveň znamenat novou příležitost. Jen je třeba ji rozeznat a správně uchopit. Ale jak na to? Odpověď můžeme nalézt ve sprá...

Více