Slovníček pojmů k CMS (Color Management System)

Komentáře

Transkript

Slovníček pojmů k CMS (Color Management System)
1
Co popisuje ICC profil?
– speciální datový formát pro popis barevného rozsahu barevných periférií
– je využíván pro barevné převody v DTP a Prepress aplikacích
– popisuje konkrétní zařízení při konkrétní situaci
– přesná matematická definice v danou chvíli
– zařízení se musí umět do daného nastavení vracet
ICC profil
– každý digitální fotoaparát i scanner má jiné RGB senzory a proto při prohlížení fotek má každá trochu jinou barvu
– barevná odezva a barevný prostor (gamut) zařízení jsou uloženy v tzv. ICC profilech, což jsou soubory s příponou „*.icc“
nebo „*.icm“
– ICC profil je v podstatě tabulka, která převádí RGB čísla, např. (16,128,255) na barvy vyjádřené pomocí nezávislého a
normalizovaného barevného prostoru podle CIE
– tento nezávislý prostor se nazývá „Profile Connection Space (PCS)“ nebo „CIE-XYZ“ nebo „CIELAB“
– ICC profily mohou obsahovat i další data, např. gamma
– ICC profil může být také přidán k obrazovému souboru (JPEG, TIFF, BMP) a tak i při přenosu na jiný počítač dojde k předání informace o tom, co je myšleno čísly RGB
– potkají-li se 2 rozdílné barevné prostory (např. mezi digitálním fotoaparátem a monitorem), dojde k překladu či přemapování barev
– překlad provádí program, kterému se říká „Color Matching Module“ nebo „Color Matching Method“ (CMM), častěji však
„Color Engine“
– překlad je řízen vstupním profilem (např. fotoaparát) a výstupním profilem (např. monitor), oba profily jsou vztaženy k referenčnímu PCS
– program však nepřevání barvy do PCS a zpět (zbytečná degradace kvality)
– převod se provádí přímo mezi vstupem a výstupem s využitím matematických referencí vůči PCS
Gamut – Color space
– rozsah barevného snímání (scanner/digitální fotoaparát) nebo barevné reprodukce (tiskárna, monitor)
– pro zařízení pracující na principu 3 barev RGB je gamut určen trojúhelníkem uvnitř barevného diagramu, vrcholy trojúhelníka jsou definovány primárními barvami RGB použitých v daném konkrétním zařízení, barvy mimo tohoto trojúhelníku
nemohou být daným zařízením za žádných okolností snímány/reprodukovány – jsou mimo barevný rozsah – out of gamut
(Ideální monitor by měl své fosfory blízko barev 450, 520 a 650 nm. V takovém případě by pokryl největší barevný prostor v
chromaticitě diagramu. Bohužel takové fosfory neexistují. V praxi jsou fosfory vybírány i s přihlédnutím na jas, životnost, cenu a
nízkou toxicitu. Všechny tyto faktory samozřejmě komplikují výběr „ideálních“ fosforů.)
(Tiskárny, které pracují na principu míchání čtyř barev CMYK (cyan-azurová, magenta-purpurová, yellow-žlutá, black-černá)
nebo dokonce šesti barev CMpMYpCK (cyan-azurová, magenta-purpurová, photo magenta-světle purpurová, yellow-žlutá, photo cyan-světle azurová, black-černá) mají komplikovanější tvar gamutu a navíc se gamut mění s jasem. Velmi tmavé a světlé
barvy mají menší gamut než středně syté barvy. Obecně ale platí, že CMYK gamut tiskáren je menší než RGB gamut monitorů.)
Převod gamutů
– potkají-li se 2 zařízení, jejichž gamut je díky k nim příslušejícím souborům ICC nebo ICM znám, je potřeba provést převod
gamutů (gamut mapping)
– požadavek je zvládnout situaci, kdy ve zdrojovém souboru (např. *.jpg soubor z digitálního fotoaparátu) jsou barvy, které
výstupní zařízení (např. tiskárna) neumí (nejsou v jejím gamutu)
– převod gamutů se provádí jednou ze čtyř možných metod (algoritmů):
Perceptual (Picture nebo Maintain Full Gamut)
– doporučen zejména pro fotografie
– cílový gamut je plynule rozšířen nebo naopak komprimován s cílem udržet co možná nejvěrnější celkový dojem
– málo saturované (syté) barvy jsou změněny jen velmi málo
– více saturované barvy uvnitř obou gamutů se mohou změnit, aby vznikl prostor (rozsah) pro saturované barvy mimo rozsah cílového gamutu
– tento algoritmus maximálně zachová vizuální vztahy mezi barvami způsobem, který je vnímán jako přirozený lidským
okem, ačkoliv samotné barevné hodnoty se mohou změnit
Absolute Colorimetric (Match nebo Perserve Identical Colors)
– nechá nezměněné barvy, které spadají do cílového gamutu
– barvy mimo cílový gamut jsou převáděny tak, že se snaží zachovat přesné barvy na úkor zachování vztahů mezi barvami
– dvě barvy, které jsou rozdílné ve zdrojovém gamutu, se tím mohou mapovat na stejnou barvu v cílovém gamutu
– absolutní kolorimetrický algoritmus může být přesnější, pokud ICC profil obrazu obsahuje správné informace o bílém bodu
(extrémních světlech)
–zpětný převod není možný
– pro fotografie nevhodný
2
Relative Colorimetric (Proof nebo Perserve Identical Color and White Point)
– tento algoritmus je identický s absolutním kolorimetrickým, kromě následujícího rozdílu – relativní kolorimetrický porovnává
bílý bod zdrojového gamutu s bílým bodem cílového gamutu a podle toho posune všechny barvy
– pro fotografie může být relativní kolorimetrický s vybranou volbou „Použít kompenzaci černého bodu“ lepší volbou pro
zachování vztahů mezi barvami bez obětování přesnosti barev
– zpětný převod není možný.
Saturation (Graphic nebo Preserve Saturation)
– vytvořit živé barvy na úkor přesnosti barev
– zdrojový gamut se přizpůsobí do cílového gamutu, ale místo odstínu se zachová relativní sytost, takže při převodu do
menšího gamutu se mohou odstíny posunout
– je vhodný pro obchodní grafiky, kde přesné vztahy mezi barvami nejsou tak důležité, jako dosažení jasných, sytých barev
– nevhodný pro fotografie
sRGB
– barevný prostor (gamut) běžného monitoru, který se společně s bílou o teplotě 6.500 K a nastavením gama na 2.2 stal de
facto standardem s názvem sRGB pro Internet a Windows.
AdobeRGB
– většina DSLR umožňuje v menu nastavit, zda se fotografie snímá a ukládá na kartu v gamutu sRGB nebo AdobeRGB
– i když AdobeRGB nabízí větší barevné rozpětí zejména v oblasti zelené, je potřeba postupovat obezřetně
– žádná běžná tiskárna, monitor ani minilab není schopen AdobeRGB zobrazit či vytisknout, takže stejně budou vaše data
převádět do sRGB
– pokud se do JPG či TIFF souboru nevloží ICC profil AdobeRGB nebudou ani tušit, že vaše data jsou AdobeRGB a výsledkem bude mdlá a nebarevná fotka – fotky navíc nejdou běžně zobrazovat na monitoru PC (jsou mdlé a nebarevné),
protože běžné prohlížecí softwary AdobeRGB ignorují a vždy použijí sRGB a to i když je ICC profil vložen
RGB model
– RGB je aditivní způsob popisu barev kdy se předpokládá, že základní stav (vypnutý monitor) je černý a přidáváním a mícháním světla se dosahuje různých barev až po bílou
– pro ukládání barevných obrazů v počítačích se nejčastěji používá model RGB
– modely jako CMYK, LAB, HSB nejsou tak časté
– model RGB vlastně znamená barevný prostor (gamut) určený vrcholy trojúhelníka s barvami Red (červená), Green (zelená) a Blue (modrá)
– každá barva je vyjádřena 8 bity, tedy rozsahem 0-255
– popis barvy 1 bodu obrazu tedy vyžaduje 3x8=24 bitů
– čistá červená je (255,0,0); čistá zelená je (0,255,0); čistá modrá je (0,0,255); černá je (0,0,0), bílá (255,255,255) a 18%
střední šedá (127,127,127)
(Co to znamená čistá červená, zelená a modrá? Pokud máte soubor pouze s hodnotami barev a na začátku souboru chybí
informace o tom, co je myšleno červenou, zelenou a modrou, jste uvedeni ve zmatek. Nevíte, s jakými senzory byl soubor pořízen a jaké fosfory se pro jeho zobrazení předpokládají. Žádný skutečný standard na to neexistuje. V praxi ale i takový soubor
bez problémů zobrazíte na Vašem monitoru a s Vašimi fosfory a pokud chybí informace o fosforech v souboru, Windows použijí
standard sRGB. Protože ale barevnost fosforů Vašeho monitoru určitě není shodná s barevnou citlivostí senzorů zařízení, na
kterém byl soubor pořízen, dojde k barevnému posunu. Změny nejsou dramatické, jsou však viditelné a například na barvě pleti
značně nepříjemné.)
CMYK model
– CMYK je subtractivní (odčítací) zobrazení barev, kdy se světlo ubírá až do černé
– princip je v tom, že papír je bílý a postupným přidáváním (mícháním) barev, které světlo pohlcují (odčítáním světla), je
možné dosáhnout až barvy černé, kdy C, M i Y=255
– v praxi je míchání černé z CMY inkoustů u inkoustových tiskáren nehospodárné, takže se používá ještě černý inkoust
(blacK), který pomáhá ztmavovat barvy
LAB model
– LAB model volí jinou strategii pro popis barev
– stejně jako RGB i CMYK tento model potřebuje 3 veličiny pro popis barvy (u CMYK modelu nepočítáme blacK, který je v
CMYK modelu zejména pro šetření inkoustu), ale dává jim jiný význam
– složka L je Luminance s hodnotami od 0 do 100% (0% = černá, 100% = bílá) – popisuje tedy jas bodu
– složby a + b popisují barvu bodu, a = červeno/zelená a b = modro/zelená
– LAB model je nezávislý na zařízení
– praktické využití LAB modelu je při doostřování fotky ve Photoshopu
– před ostřením se fotka převede do LAB modelu a potom se doostří pouze L složka
– tím se vlastně doostřuju pouze jasový kanál fotky a nikoliv barvy, což redukuje vznik nepěkných barevných artefaktů na
hranách při doostřování
3
HSB model
– Hue (odstín) ve ° od 0° do 360° popisuje barvu na okraji chromaticity diagramu na tzv. barevném kole è
– Saturation (sytost barvy) v % od 0% (bod je šedý podle Brightness a zcela bez barvy) do 100% (bod je barevný zcela
podle Hue)
– Brightness (jas) - popisuje černobílý jas bodu od černé po bílou

Podobné dokumenty

Jean Nicolas Arthur Rimbaud

Jean Nicolas Arthur Rimbaud Když plul jsem po Řekách, jež nelítostně pádí, tu jednou musil jsem dát sbohem lodníkům: křiklaví divoši k nim vpadli v lodní zádi a nahé přibili je k pestrým kolíkům. Pak nestaral jsem se už vůbec...

Více

Dělník na protější straně bojuje za výhodu na trhu: Za Petra Kellnera

Dělník na protější straně bojuje za výhodu na trhu: Za Petra Kellnera chtěli dokázat pronásledování moderátorky kvůli sex slavy feet dokonce úchyl! tajně velmi silný argument v m édiu enchch (zesílili týmu kvůli tomu,k že jsem magor a mohou i zabít pak nezapomenou hl...

Více

Papíry pro moderní inkjet fototiskárny

Papíry pro moderní inkjet fototiskárny technická (barevná věrnost, kontrast, šum, aspekty kompresních metod, archivační potenciál) Emoční prožitek z obrazu je přímo úměrný jeho kvalitě quality X adoption

Více

Profi hnojení

Profi hnojení Grupa Azoty velký projekt nastavený na budoucnost. Díky ukončené konsolidaci jsme připraveni na nové výzvy současného světa, a také hluboce přesvědčeni, že budoucí rozvoj umožní představit našim pa...

Více

Radek Fiala

Radek Fiala barev, v němž je schopné pracovat známe-li transformaci z barvového prostoru (vstupního či výstupního) zařízení (nejčastěji RGB a CMYK) do nezávislého barvového prostoru (CIE XYZ, CIE L*a*b*), jsme...

Více

Francouzský romantismus

Francouzský romantismus • Řeší mezigenerační problematiku • Kniha je o ztrátě idejí a ideálů, o nejistotě a rozčarování mladých intelektuálů • Ztráta nadějí, které se mezi lidmi rozmohly po Velké francouzské revoluci

Více

19. číslo

19. číslo s dostatkem (ale ne nadbytkem) důležitých živin a dalších látek (vlákniny, vitamínů, minerálních látek...). U seniorů mohou být důsledky nesprávné výživy daleko závažnější a mohou se projevit rychl...

Více

mLAB_sublimace_new_2009.

mLAB_sublimace_new_2009. zhotovených v dané sérii či za den. To je dáno zdokonaleným typem chemie přítomného v těchto tiskárnách. Výroba je také velmi pružná. Z vypnutého stavu se Sinfonia (Shinko) tiskárny octnou ve stavu...

Více