Kongenitální svalové dystrofie

Komentáře

Transkript

Kongenitální svalové dystrofie
KONGENITÁLNÍ SVALOVÉ
DYSTROFIE
Vondráček P.
Hermanová M.
Fajkusová L.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN Brno
CMBGT IHOK FN Brno
Kongenitální svalové dystrofie
(CMD, MDC) (Batten 1903)
“ Skupina
vzácných AR onemocnění
“ Manifestují se již u novorozence a
v kojeneckém věku svalovou slabostí a
hypotonií
“ Časté a typické problémy již při kojení.
“ U některých CMD – MDC
syndromů asociace svalového postižení
se strukturální lézí mozku, PNS a retiny
Kongenitální svalové dystrofie
(CMD, MDC)
“ Řada
CMD variant s odlišnými fenotypy
a širokým spektrem – nejtěžší fenotyp Walker Warburg syndrom
“ Mnoho regionálních variant
– západní merosin deficientní (MDC1A)
– východní Fukuyama (FCMD)
“ Není známa incidence a prevalence
Patofyziologie CMD
“
Geny kódující strukturální proteiny bazální
membrány nebo extracelulární matrix –
MDC1A, UCMD1,2,3, ITGA7
“
Geny kódující glykosylaci alfa-dystroglykanu
– alfa-dystroglykanopatie
Abnormální glykosylace alfa-dystroglykanu.
Alfa-DG - extracelulární protein 156 kDa.
V interakci s beta-DG má transmembránovou
signální funkcí. Deficit Alfa-DG vede k
rozpadu DAG.
FCMD, WWS, MEB,
MDC1B, MDC1C, MDC1D
“
Geny kódující proteiny endoplasmatického
retikula – RSMD1
Klinické znaky CMD-MDC
“ Svalová
slabost a hypotonie
manifestní po porodu nebo v prvních
měsících – floppy infant
“ Problémy při kojení + neprospívání
“ Respirační insuficience
“ Pletencová svalová slabost
“ Svalové atrofie
“ Kontraktury, arthrogryposa, skolióza
“ Parciální externí oftalmoplegie
“ Vysoká elevace CK
Diagnostika CMD-MDC
“ Klinický fenotyp
“ EMG
“ Svalové enzymy
“ Svalová biopsie –
histologie + imunohistochemie,
Western Blot
“ Kožní biopsie (Laminin alfa2)
“ MRI mozku
“ Oční pozadí, ERG, VEP
“ DNA analýza
Dif. diagnostika CMD-MDC
“ SMA
I.typu (M. Werdnig-Hoffmann)
“ Kongenitální strukturální myopatie
(např. myotubulární, CCD)
“ Mitochondriální encefalomyopatie
“ Pompe + další metabol. myopatie
“ Inflamatorní myopatie dětského věku
(dermatomyositis) – zánětlivý
lymfocytární infiltrát přítomen také u
CMD !
Přehled a klasifikace CMD-MDC
MDC1A - LAMA 2 gen, 6q22. Klasická
západní merosin deficientní varianta CMD 40% CMD. Primární deficit merosinu (laminin
alfa 2) Strukturální změny bílé hmoty na MRI
mozku a demyelinizační periferní neuropatie.
“ MDC1B - 1q42. Svalové hypertrofie a časná
respirační insuficience.
Sekundární deficit merosinu, alfa i betadystroglykanu a integrinu alfa 7.
“
Přehled a klasifikace CMD-MDC
MDC1C - gen pro Fukutin - related
protein (FKRP), 19q13.3.
Primární deficit alfa-dystroglykanu a
sekundární deficit merosinu.
Těžší alelická varianta pletencové
dystrofie LGMD 2I. Svalové hypertrofie.
“ MDC1D - LARGE gen, 22q12; humánní
homolog genu LARGE mutovaného u
myodystrofických myší, genový produkt –
Large protein - glykosyltransferáza
1 případ – 17 letá dívka
deficit alfa-dystroglykanu, mentální
retardace, strukturální změny BH mozku.
“
Přehled a klasifikace CMD-MDC
Fukuyama CMD (FCMD) - gen pro Fukutin, 9q3,
sekundární deficit merosinu a alfa-DG
závažné postižení mozku (mentální retardace,
epilepsie), kosterního i srdečního svalu, Oční
postižení – okohybné poruchy, retinopatie,
katarakta. MRI mozku - Polymikrogyriepachygyrie až agyrie (cobblestone komplex).
Přežití 15-25 let
“ Muscle-Eye-Brain (MEB) disease, 1p3, mutace v
genu POMGnT1, deficit alfa-DG, výraznější oční
postižení (Santavuori et. al, Finsko 1977)
“ Walker - Warburg (WWS), 9q34, mutace v genu
POMT1, deficit alfa-DG, hydrocefalus, agyrie,
oční malformace, amauróza
nejtěžší CMD fenotyp – přežití max. 3 roky
“
Přehled a klasifikace CMD-MDC
“ Rigid
spine with CMD (RSMD1), 1p35,
mutace v genu SEPN1,
Selenoprotein N, kontraktury extenzorů
páteře – rigidita a skolióza
(Dubowitz 1973)
“ ITGA7 - integrin alfa 7 deficit, 12q
“ Ullrich (UCMD1,2,3) – geny COL 6A1,
A2, A3 kódující alfa 1, 2, 3 řetězce
kolagenu 6 – časné kontraktury,
hyperexkurzibilita distál. kloubů,
folikulární hyperkeratóza.
Kazuistika
Magdalena 1995
Periferní hypotonický syndrom s časným
rozvojem
“ Retardace hrubé motoriky – sed a lezení v
1 roce, nikdy nechodila
“ 1997
“ EMG – myogenní léze
“ Svalová biopsie, kožní biopsie – deficit
merosinu
“ MRI mozku – leukodystrofie
“ Dg. MDC1A
“
2007 – 2. gravidita matky.
Možnost prenatální diagnostiky?
“ pletencová svalová slabost, masivní
svalové atrofie, skolióza,
trvale upoutána na vozík
“ CK 20 ukat/l
“ EMG – myogenní léze
“ Kondukční studie – demyelinizační
motoricko senzitivní neuropatie
(MNCV n. peroneus 31 m/s, MNCV
n. tibialis 34 m/s, SNCV n. suralis 38 m/s)
“
DNA analýza
(Ruhr Universität, Bochum, SRN)
“
Přímé sekvenování všech 64 exonů genu LAMA2
(6q22) a přilehlých intronových sekvencí
Složený heterozygot
“ exon 46 c.6466C>T(p.Arg.2156Stop)
– otec heterozygot
“ IVS60-1G >C – matka heterozygot
“ Prenatální diagnostika
– u plodu mužského pohlaví nebyla
detekována žádná z mutací.
“
Kongenitální svalové dystrofie
“Velká
fenotypová i genotypová
heterogenita – nové varianty
“Celkově zatím identifikováno 12 genů,
zodpovědných za CMD-MDC fenotyp.
Předpokládá se existence min. 10
dalších – vazebná analýza (linkage).
“Klinicky významná možnost záměny s
inflamatorní myopatií dětského věku –
neefektivní imunosupresivní léčba
“Genová terapie??

Podobné dokumenty

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD)

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) ideálním případě je péče vedena neurologem nebo specialistou na nervosvalové nemoci, dobře informovaným o CMD, který bude po celou dobu spolupracovat s rodinou jako tým. Odborný lékař by měl pomoci...

Více

matgas n0vaK

matgas n0vaK trori,clr ,,Lisztťi". Jedrra z prograrnorltlr rrallíclek, ktel,é lrraji tra srl,clr recitálech, má rrázerl LISZTor,ání. Jedrrá se o prograilr z Lisztodch děl v dtilce 60-90 minut dle piání poi,acla-

Více

Kongenitální myastenické syndromy

Kongenitální myastenické syndromy Kongenitální myasthenické syndromy • dědičné choroby – AR > AD • omezení zóny bezpečnosti n.s. přenosu • porucha n.s. přenosu • ne-autoimunitní základ • heterogenní skupina • unavitelnost a svalov...

Více

Poruchy glykosylace

Poruchy glykosylace CDG-Ic. Mírné až středně těžké neurologické postižení s hypotonií, vývojovým opožděním, ataxií, strabismem a křečemi. Průběh bývá mírnější než u CDG Ia

Více

Poškození nervus ulnaris - Pracovní lékařství pro lékaře všech

Poškození nervus ulnaris - Pracovní lékařství pro lékaře všech • na předloktí je kryt svalovou vrstvou, v oblasti zápěstí je povrchově, ulnárně od a.ulnaris a vedle

Více

Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie

Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie dostatku údajů a zejména při familiárním výskytu dovyšetření dalších genů U pacientů s CMT2 (HMSN II) (nevyšetřujeme CMT1A/HNPP) – podle rodokmenu a věku začátku vyšetření Cx32, MPZ genů

Více

Dědičné poruchy O

Dědičné poruchy O srdečního a kosterního svalu Typ II (Pompeho choroba): deficit lysosomální α-1,4-glukosidázy - lysosomální střádání normálního glykogenu (deficit LAMP2 - Danonova choroba)

Více

Patologie

Patologie Virové encefalitidy, lyssa. Prionózy. Neurosyfilis. Senilní atrofie, Alzheimerova choroba, Pickova choroba. Huntingtonova nemoc, Parkinsonova nemoc, parkinsonismus. Degenerativní onemocnění mozečku...

Více