OZN vzsk Lm 031

Komentáře

Transkript

OZN vzsk Lm 031
Datum události / Unfalltag
/Date of Accident
Místo události
Unfallort / Place of accident
hodin
/ Stunde / hour
v
OZNÁMENÍ VZNIKU ·KODY NA VOZIDLE
Popis události /Unfallbeschreibung / Description of accident
Havárie zavinûná poji‰tûn˘m
Odcizení celého vozidla
Îivelní událost (oheÀ, voda ...)
Havárie zavinûná protistranou
Odcizení ãástí vozidla
Vandalismus
Jiná událost
Popis události:
..........................................................................................................................................................................................................................
A - HAVARIJNÍ POJI·TùNÍ
B - PROTISTRANA
Vozidlo je poji‰tûno u Kooperativy, poji‰Èovny, a. s.
âíslo pojistné smlouvy:
Rodné ãíslo:
IâO:
Rodné ãíslo:
Pfiíjmení (název firmy) / Name (Firmenname) / Name (Company Name):
Titul / Titel / Title:
Jméno / Vorname / First Name:
IâO:
Pfiíjmení (název firmy) / Name (Firmenname) / Name (Company Name):
Jméno / Vorname / First Name:
Titul / Titel / Title:
Adresa / Adresse / Address:
Adresa / Adresse / Address:
PSâ / PLZ / Postcode:
Obec / Wohnort / Domicile:
Telefon domÛ / Telephone nach Hause /
Telephone - Home:
Ano
âíslo pojistky:
Poji‰tûn˘ - odpovûdnost
/ Versicherter - Haftpflicht / Insured - liability
Poji‰tûn˘ / Versicherter / Insured
Plátce DPH: Ne
(VyplÀte jen pfii události zavinûné protistranou)
Odpovûdnost poji‰tûna u / Haftpflicht / Liability:
Telefon do zamûstnání / Telephone in die Arbeit /
Telephone - Office:
DIâ
¤idiã / Lenker / Driver
Telefon domÛ / Telephone nach Hause /
Telephone - Home:
Telefon do zamûstnání / Telephone in die Arbeit /
Telephone - Office:
Vztah fiidiãe vozidla A k fiidiãi vozidla B:
Narozen / Geburtsjahr / Date of birth:
¤idiã / Lenker / Driver
Protistrana (cyklista, chodec...)
Jméno / Name:
Jméno / Name:
Adresa / Adresse / Address:
Adresa / Adresse / Address:
Obec / Wohnort / Domicile:
PSâ / PLZ / Postcode:
Obec / Wohnort / Domicile:
PSâ / PLZ / Postcode:
pfiíbuzensk˘
jin˘
Narozen / Geburtsjahr / Date of birth:
Obec / Wohnort / Domicile:
PSâ / PLZ / Postcode:
¤idiãsk˘ prÛkaz ã.
/ Führerschein Nr. / Driving Lic. No.:
¤idiãsk˘ prÛkaz ã.
/ Führerschein Nr. / Driving Lic. No.:
Vydán dne, pro skupinu / Ausgegeben
am, für die Gruppe / Issued on the, for the group:
Vydán dne, pro skupinu / Ausgegeben
am, für die Gruppe / Issued on the, for the group:
SPZ / Amtl. KNZ / Reg. No.:
SPZ / Amtl. KNZ / Reg. No.:
Tovární znaãka a pfiesn˘ typ vozidla / FZG. - Marke u. Typ / Make and type of vehicle:
Tovární znaãka a pfiesn˘ typ vozidla / FZG. - Marke u. Typ / Make and type of vehicle:
VIN / V. ã. karoserie / Fahrgestell Nr. / Chassis No.:
VIN / V. ã. karoserie / Fahrgestell Nr. / Chassis No.:
V. ã. motoru / Motor Nr. / Motor No.:
Zranûní / Verletzung / Injury:
Podpis fiidiãe / Unterschrift / Signature
Rok v˘roby / Baujahr
/ Year of make:
V. ã. motoru / Motor Nr. / Motor No.:
Rok v˘roby / Baujahr /
Year of make:
Rozsah ‰kod, zranûní / Schaden, Verletzung / Damage, injury:
Podpis fiidiãe / Unterschrift / Signature
Svûdci nehody
Rodné ãíslo:
Pfiíjmení:
Jméno:
Adresa - ulice (místo), ã. p:
Titul:
Obec - dodací po‰ta:
Rodné ãíslo:
Pfiíjmení:
PSâ:
Jméno:
Adresa - ulice (místo), ã. p:
Titul:
Obec - dodací po‰ta:
Plánek místa nehody
PSâ:
Rozsah po‰kození vozidla A (resp. jiná ‰koda)
Kde se vozidlo nalézá - adresa:
Telefon 8 - 16 h:
Bylo vozidlo pfied nehodou po‰kozeno?
Ne
Rozsah po‰kození:
Ano
Vyplnit pfii odcizení - vozidlo zabezpeãeno:
Elektronicky
Typ:
Znaãením skel - kód
Mechanicky
Typ:
Policie
·koda byla oznámena; je ‰etfiena policií (místo, adresa, pfiíp. razítko):
Evidováno pod ãíslem jednacím (âVS):
Prohlá‰ení poji‰tûného k hlá‰ení ‰kodní události
Leasing
Ne
Ano
Vinkulace
Ne
Ano
Leasingová smlouva ãíslo:
U spoleãnosti:
Ve prospûch:
Pojistné plnûní zaslat na:
Rodné ãíslo / IâO:
úãet
adresu
Pfiíjmení (název firmy):
Jméno:
Adresa - ulice (místo), ã. p:
PenûÏní ústav:
Titul:
Obec - dodací po‰ta:
âíslo úãtu:
PSâ:
Kód banky:
Specifick˘ symbol:
Podepsan˘ prohla‰uje, Ïe na v‰echny dotazy odpovûdûl svûdomitû a podle pravdy. ZároveÀ se zavazuje umoÏnit poji‰Èovnû prohlídku po‰kozeného
vozidla. Poji‰tûn˘ dále prohla‰uje, Ïe náhradu ‰kody od nikoho nepfievzal ani nepfievezme. V pfiípadû, Ïe by se tak stalo, zavazuje se tuto skuteãnost
Kooperativû, poji‰Èovnû, a. s. neprodlenû nahlásit a pfiípadn˘ pfieplatek pojistného plnûní u dohodnut˘ch ãástek vrátit - viz § 799, 813 obãanského
V ................................................................................ dne
..................................................................
Razítko a podpis poji‰tûného
Informace pro poji‰tûného
Máme zájem vyfiídit Va‰í ‰kodu co nejdfiíve a splnit v‰echny závazky, které vypl˘vají z pojistné smlouvy. Proto tiskopis laskavû vyplÀte a neprodlenû vraÈte poji‰Èovnû.
Pfii jednání s poji‰Èovnou pfiedkládejte pojistnou smlouvu, technick˘ prÛkaz vozidla a fiidiãsk˘ prÛkaz fiidiãe, kter˘ vozidlo v dobû nehody fiídil.
Vyplní poji‰Èovna
Hlá‰ení pfievzal: dne
K-Lm-031-A
Pracovník ã.
ãíslo PU
1/1999

Podobné dokumenty

vozidla

vozidla mÛÏe vztahovat i na dobu pfied uzavfiením pojistné smlouvy, resp. pfied nabytím její úãinnosti. Pojistné je zásadnû uhrazeno jeho pfiipsáním na úãet pojistitele nebo zaplacením v hotovosti pojistiteli ...

Více

UCZ/Kas/08 - ePojisteni.cz

UCZ/Kas/08 - ePojisteni.cz leasingového nájemce, kter˘ mûl pronajato vozidlo poji‰tûné leasingovou spoleãností za pfiedpokladu, Ïe vozidlo uvedené v leasingové smlouvû pfiechází do jeho vlastnictví a Ïe b˘val˘ nájemce do jedno...

Více

DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA

DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA ãíslo pojistné smlouvy, Va‰e jméno a pfiíjmení, co se Vám pfiihodilo, telefonní ãíslo, ze kterého voláte, místo, kde se pfiesnû nacházíte, znaãka, typ vozidla a RZ (SPZ), VIN (ãíslo karoserie vozidla)...

Více

Soubor pojistn˘ch podmínek

Soubor pojistn˘ch podmínek úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto smluvní strany a dále poji‰tûn˘ a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukromého poji‰tûní vzniklo právo nebo povinnost, f) pojistitelem právn...

Více

auraton 30 auraton th-3 návod k obsluze

auraton 30 auraton th-3 návod k obsluze podklad, nepotfiebujete hmoÏdinky. V tom pfiípadû vyvrtejte dva otvory o prÛmûru 2,6 mm místo 6 mm. 5. Napojení na el. proud: ‰rouby k upevnûní Termostat je navrhnut pro spínání 230 V/7A max. Nikdy n...

Více

Samonabíjecí pušky DPMS MO2013

Samonabíjecí pušky DPMS MO2013 Ceník pušek DPMS pro rok 2013 www.dpmsinc.com Katalog ke stažení na:

Více