Hraběšice kanalizační přípojky

Komentáře

Transkript

Hraběšice kanalizační přípojky
Městský úřad Šumperk - odbor výstavby
Jesenická 31, 787 93 Šumperk
telefon (+420) 583 388 111
rDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: [email protected]
Šurnperk, dne 4.4.2011
Sp.zn.: 895/2011 VYSINAMA
Čj.:
MUSP 35219/2011
Obec Hraběšice
788 15 Hraběšice
50
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu Šurnperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo g)
zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 4.1.20 II podala
č.
Obec Hraběšice, IČ 00635928, 78815 Hraběšice 50,
kterou zastupuje PROJEKTY VODAM s.r.o., Ing. Petr Matuška,
Hranice
Galašova 158, 753 01
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
č.
rozhodnutí
o umístění
stavby
Hraběšice kanalizační přípojky
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 14,20/3,36/2,65/1,
parc.
3/1, 10, 14, 15/1, 16/1, 16/3, 16/4, 17/2,
18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 19/5,20/2,20/3,20/4,21,23/1,
25/1,25/3,25/6, 28/4, 34, 35, 36, 41/2,46/2,
50,52/1,53,55/1,56/1,56/2,58,60,62,64/2,64/3,64/4,
64/5, 67, 68/1, 71, 74/1,74/2,75/1,75/3,76/1,
79,80,83,84,86,87,88,91,106/1,106/2,106/3,
106/4, 107/1, 114/1, 118, 119, 121/1, 121/2, 124,
126/1,133,137,140,152/2,152/3,152/5,152/6,153/2,
161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 162/1, 163, 166, 168,
172/1,172/4,172/5,180/1,183/1,190,192,195/2,197/2,
201/2, 460/4, 460/6, 460/7, 460/9, 467/7,
665/12,665/13,665/15,665/17,665/20,665/22,665/24,
693/1, 693/4, 693/8, 693/10, 693/11, 694/1,
694/2, 697/4, 697/6, 697/7, 697/1 O, 697/14, 709/3, 715/1, 715/2, 715/14, 715/15, 724/1, 724/5, 724/6,
724/7, 724/11, 730, 731, 732, 733, 736/2, 739, 741/1, 742, 744/1, 744/2, 744/3, 749, 757 v katastrálním
území Hraběšice.
č.
Druh a účel umisťované stavby: přípojky na technickou infrastrukturu za účelem odvedení splaškových
vod z rodinných domů, rekreačních objektů a dalších staveb do obecní ČOV.
Umístění stavby na pozemku: přípojky budou umístěny jakje vyznačeno v přiloženém situačním
výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, obsahuje výkres současného stavu území v měřítku
katastrální mapy se zakreslením trasy přípojek - požadovaným umístěním stavby
Čj. MUSP 35219/2011
str.
2
Určení prostorového řešení stavby: přípojky budou uloženy v zemi v délkách následovně - přípojka č. I
SO,Sm, č.2 15m, č.3 5, Im, č.4 SO,Sm, č.s 18m, č.6 7,Sm, č.7 9m, č.8 I lm, č.9 16,2m, č.1 0, 4,Sm,
č.12 36,3m, č. 13 21,4m č. 14 S2,6m č.IS S2,6m, č. 17 16,9m č. 18 IS,8m, č. 19 21 ,8m, č.20 36, lm,
č.21 IS,8m, č.22 10,lm, č. 23, 24,7m, č.24 26,8m, č. 25 6S,3m, č. 26 6S,7m, č.27 119,4m, č. 28
40,2m č. 29 2S,Sm, č. 30 16,4m, č. 31 28,2m, č. 32 31m, č. 33 2S,9m, č. 34 21, lm, č. 35 S,3m, č. 36
26,Sm, č. 37 12,2m, č. 38 17,2m, č. 39 I0,7m, č.40 6,4m, č. 41 6,7m, č. 42 9,6m, č. 43 8,9m, č. 44
10m, č.46 29,6m, č.47 IS,Sm, č.48 14,4m, č. 49 IS,4m, č. 50 14,7m, č.SI 18,3m, Č.S2 IS,6m, Č.S3
11m, č. 54 11,3m, č. 55 IS,3m, č. 56 26,3m, Č.S7 27,6m, Č.S8 27,8m, Č. 59 46,3m, č.612 39m, č.62
36,7m, Č. 63 16,3m, Č. 64 17,4m, Č.6S 28,7m, Č. 66 23,4m, Č. 67 3 I, Im, Č. 68 21 m, Č. 69 2S,9m, Č.70
19,2m, Č. 71 26,lm, Č. 72 8,9m, Č. 73 IS,4m, Č. 74 18,7m, Č.7S IS,2m, č.76 9,2m, Č. 77 órn, Č. 78
3S,7m, Č. 79 49,3m, č.80 2S,4m, Č. 81 IS,2m, Č. 82 20, Im, Č. 83 28,9m, č.84 21,Sm.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: části pozemků přilehlé ke stavbě přípojek
Zařízení staveniště: bude umístěno na pozemku stavby
Protiradonová opatření: stavby se netýká
II.
Stanoví podmínky
I.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
2.
Součástí projektové dokumentace bude řešení rozsahu a uspořádání zařízení staveniště, a to
v rozsahu odpovídajícímu charakteru stavby. Součástí dalšího stupně PO specifikace pozemků pro
zařízen í staven iště.
3.
Stavba bude v dalším stupni PO řešena tak, aby nedošlo
povrchových a podzemních vod.
4.
V dalším stupni PO bude výška krytí nad chráničkou u otevřených koryt minimálně O,Sm,
minimálně stejná vzdálenost bude dodržena u křížení zatrubněných částí vodního toku mezi vnější
částí chráničky přípojky a vnějším povrchem potrubí vodního toku. V korytě nebudou budovány
žádné stupně či jiné migrační bariéry pro drobné živočichy.
5.
Součástí dalšího stupně PO bude upozornění, že v místech křížení, kde jsou vybudovány opěrné zdi
budou tyto rozebírány ručně a po uložení přípojky uvedeny do původního stavu.
6.
V dalším stupni PO nebudou v silničním tělese umístěna žádná nadzemní zařízení.
7.
Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
8.
Při zpracování projektové dokumentace je třeba respektovat zákon Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace
musí být zpracována v souladu s ustanovením vyhl. Č. 499/2006 Sb. a 526/2006 Sb. a zároveň tak,
aby splňovala obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb a požadavky na stavební
konstrukce a technická zařízení staveb stanovená v částech druhé a třetí vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
9.
Pro zpracování projektové dokumentace si investor zajistí vytýčení podzemních vedení a dodrží
podmínky správců jednotlivých inž. sítí. Dále zajistí stavebně - geologický průzkum a to v rozsahu
odpovídajícímu charakteru stavby.
III. Vydává rozhodnutí
V průběhu
pro umístění stavby:
o námitkách
účastníků
řízení nebyly vzneseny žádné námitky
řízení:
ke zhoršení
ani ohrožení jakosti
str. 3
Č.j. MUSP 35219/2011
Účastníci
řízení na něž se vztahuje
Obec Hraběšice,
rozhodnutí
788 15 Hraběšice
správního
orgánu:
50
Odůvodnění:
Dne 4.1.20 I I podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí
o umístění
stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního
řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným organum.
K projednání
žádosti současně
nařídil veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním
na místě na den
22.2.20 I I, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Protože při posuzování žádosti
posouzení žádosti, byl žadatel
byla doplněna dne 28.3.20 II.
stavební úřad zj istil, že doložené podklady a stanoviska neumožňuj
dne 22.2.2011 vyzván kjejímu doplnění a řízení bylo přerušeno.
í řádné
Žádost
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací,
kterou je územní plán obce
Hraběšice,
kde lze umísťovat
stavby technické
infrastruktury
a přípojek na ně na všech pozemcích
v zastavěném území obce. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání úzerni.
Územní plány regulují základní koncepci rozvoje a uspořádání, jakož i přípustné a zakázané způsoby
využití určitého
území. Územní plánování je prostředkem
k harmonizaci
poměrů na území
jím
regulovaném a umožňuje sladit veřejný zájem s individuálními
zájmy týkajícími se daného území.
Stanoviska sdělili:
dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Projekty Vodam s.r.o. Ing. Jana
Bezděková , autorizoval Ing. Petr Matuška
výpis údajů z K ze dne 14.1.20 II,
souhlas s umístěním přípojky na pozemku 83 ks.
Telefónica 02 a. s. ze dne 12.4.20 IO, č.j. 42442/1 O/MOLlMOO
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.04.20 IO zn. 1026880521
ŠPVS Šurnperk ze dne 6.9.20 I O, zn. 015/09/2010
Správa silnic OK, SÚ Šurnperk ze dne 27.,4.20 I O, zn. SSOK ŠU-7721 /20 I O, sml. o sml. budoucí o
věcném břemen i ze dne 19.5.20 I O.
ZVH správa Šurnperk, 26.4.20 I O č.j. OPM/SU/248/201
O
Policie ČR KŘPČR DI Šumperk ze dne 21.4.20 I O, č.j. KRPM-18595
éJ - 20 10-140906
Archeologický
ústav A V ČR Brno
OÚ Hrabešice ze dne 14.4.2010, sml o sml. budoucí o věcném břemeni ze dne 21.7.2010
MěÚ DOP Šurnperk ze dne 30.6.2010, Sp.zn.47276/201
ODOP/JAVI
MěÚ ŽPR Šumperk ze dne 2.11.2010 Sp.Zn. 105711/20 10 ŽPRlPARE,
ze dne 3.11.20 I O Sp.Zn.
106049/20 I O ŽPRlTOČE
Povodí Moravy s.p. ze dne I 1.5.20 I O zn. PM 17130/201 0-203/0u
Lesy ČR LS Ruda nad Moravou, ze dne 1.9.2010 č.j. 3693/20 I O/I 25/84Me/3 12.4,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Bukovice ze dne dne 2.9.20 I O č.j. 1917/JS/1 O, ze dne
9.11.20 I O, č.j. 2385/JS/l O
plná moc ze dne 15.12.2010
Stavební
úřad zajistil
vyžadovaných
zvláštními
vzájemný
soulad
předložených
předpisy a zahrnul je do podmínek
závazných
rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl v součinnosti s dotčenými orgány, jak je uvedeno
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Jedná se o s velkým počtem účastníků
doručováno veřejnou vyhláškou.
Účastníci
řízení - další dotčené osoby:
řízení
dle § 144 správního
stanovisek
dotčených
ve výroku rozhodnutí,
řádu, všem
účastníkům
orgánů
za použití
řízení
bylo
Č.j. MUSP 35219/2011
str. 4
Městský úřad Šumperk, úřední deska - 15 dnů,
Obecní úřad Hraběšice, + obecní deska ma 15 dnů
Antonín Přikryl, nar. 6.5.1946, Lidická 41, 787 01 Šumperk
Zdenka Přikrylová, nar. 10.7.1947, Lidická 41, 787 O I Šumperk
Josef Lindemann, nar. 26.10.1958, Skorošice 55, 79066 Skorošice
Leoš Lindemann, nar. 14.3.1966, Zahradní 35, 787 01 Šumperk
Roman Lindemann, nar. 9.4.1964, Hraběšice 12, 788 15 Hraběšice
Josef Strouhal, nar. 31. 1. 1936, Hraběšice 7, 788 15 Hraběšice
Květoslava Strouhalová, nar. 21.7.1942, Hraběšice 7, 788 15 Hraběšice
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s., Zárybník 516, 59442 Měřín
Ing. Jiří Zaoral, nar. 25.1.1934, Jakoubka ze Stříbra 11, 779 00 Olomouc
Ludmila Zaoralová, nar. 19.5.1934, Jakoubka ze Stříbra II, 779 00 Olomouc
Emil Markovský, nar. 24.4.1945, Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice
Zdenka Markovská, nar. \5.3.1949, Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice
Ludmila Vykydalová, nar. 4.10.1946, Čajkovského 42, 787 O I Šumperk
MUDr. René Venos, nar. I 1.2.1973, Lichnov 127, 74275 Lichnov
Radoslav Kopečný, nar. 29.12. I941, Grégrova 4, 779 00 Olomouc
Zdenka Kopečná, nar. 3.10. I941, Grégrova 4, 77900 Olomouc
Mgr. Petr Waclawek, nar. 14.6.1973, Mošnerova 28, 779 00 Olomouc
Mgr. Markéta Waclawková, nar. 15.5.1975, Mošnerova 28, 779 00 Olomouc
Rostislav Patsch, nar. I 1.4. I950, Rooseveltova 6, 787 01 Šurnperk
Krystyna Patschová, nar. 21. I.1953, Rooseveltova 6, 787 01 Šumperk
Jiří Vogel, nar. 30.9.\969, Nerudova 8, 787 01 Šurnperk
Josef Hanák, nar. 28.4. I944, Erbenova 9, 787 O I Šumperk
Marie Weiserová, nar. I. I. I923, Hraběšice 2 I, 788 15 Hraběšice
MUDr. Helena Tesařová, nar. 25.6.1956, Prievidzská 17, 787 O I Šurnperk
Zdenek Brtník, nar. 13.6.195 I, Prievidzská 8, 787 O I Šumperk
Eva Brtníková, nar. 18. I 1.1956, Prievidzská 8, 787 O I Šumperk
Jiří Kčhler, nar. 14.3.1962, Králec 17, 788 20 Dolní Studénky
Petr Kohler, nar. 10.5.1972, Hraběšice 22, 788 15 Hraběšice
Pavla Zindulková, nar. 31.8.1958, Lidická 43, 787 01 Šumperk
Pavel Bečvář, nar. 28.4.1940, 8. května 58, 787 O I Šumperk
Věra Bečvářová, nar. 19.3.1943,8. května 58, 787 01 Šumperk
Antonín Hunter, nar. 14.2.1973, nám. Jana Zajíce 14,78701 Šurnperk
Petra Hunter, nar. 25.2.1973, nám. Jana Zajíce 14, 787 O I Šumperk
MUDr. Ludvík Sitař, nar. 20.6.1950, Hraběšice \5, 788 15 Hraběšice
PhDr. Jana Sitařová, nar. 10.10. I95 I, Nerudova 36, 787 O I Šumperk
Josef Maša, nar. 12.9. 1972, Hraběšice 6, 788 15 Hraběšice
Pavel Bečvář, nar. 28.4. I940, 8. května 58, 787 01 Šumperk
Miroslav Adam, nar. 20.6.1953, Šumavská 14, 78701 Šumperk
Helena Adamová, nar. 30.10. I953, Šumavská 14, 787 01 Šumperk
Jiří Mikulka, nar. 9.2.1949, Krameriova 23, 787 O I Šumperk
Miloslava Mikulková, nar. 31.3.1949, Krameriova 23, 787 01 Šumperk
Ing. Jiří Resler, nar. 5. I 1.I947, Hraběšice 4, 788 15 Hraběšice
Ing. Vladimíra Reslerová, nar. 23.6. I948, Hraběšice 4, 788 15 Hraběšice
Římskokatolická farnost Šurnperk, Kostelní nám. 2, 787 O I Šumperk
Helena Divitarisová, nar. 15.4. 1970, Evaldova 38, 787 0\ Šumperk
Hana Křesinová, nar. 5.10. I968, Petrovská 180, 788 13 Vikýřovice
Oldřich Pěček, nar. 8.8.1946, Příkazy 216, 783 33 Příkazy
Pavla Pěčková, nar. 12.12.1947, Příkazy 216, 783 33 Příkazy
Dana Barčíková, nar. 24.11.1962, Hraběšice 9, 788 15 Hraběšice
Ing. Jiří Petrtýl, nar. 12.12.1961, Hraběšice 3, 788 15 Hraběšice
PhDr. Jitka Petrtýlová, nar. 13.1.1961, Hraběšice 3, 788 15 Hraběšice
Ladislav Vymazal, nar. 19.12.1957, Hraběšice 40, 788 15 Hraběšice
Marie Vymazalová, nar. 2.4. 1962, Hraběšice 40, 788 15 Hraběšice
Marie Bradáčová, nar. 12.7.1943, Dolní 57,783 13 Štěpánov
Josef Mazuch, nar. 22.7.1983, Hrabišín 152, 788 04 Hrabišín
Č.j. MUSP 35219/2011
str. 5
Ivana Mazuchová, nar. 14.4.1981, Hrabišín 152,78804
Hrabišín
Ludmila Vlachová, nar. 4.4.1952, Sadová 378, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Radek Peterka, nar. 10.1.1962, Pod Senovou 22, 787 01 Šumperk
Drahoslava Peterková, nar. 12.4.1962, Pod Seno vou 22, 787 O I Šumperk
Zdeněk Zábrž, nar. 17.2.1964, Prušánecká 20,62800
Brno
Miroslav Hevera, nar. 2.2.1964, Hraběšice 23, 788 15 Hraběšice
Hana Heverová, nar. 27.3.1973, Hraběšice 23, 788 15 Hraběšice
Ladislav Vymazal, nar. 19.12.1957, Hraběšice 40, 788 15 Hraběšice
Marie Vymazalová, nar. 2.4.1962, Hraběšice 40, 788 15 Hraběšice
Mgr. Jiří Štellar, nar. 16.5.1956, Sokolovská 11,74601
Opava
Hana Štellarová, nar. 11.6.1961, Sokolovská 11, 746 01 Opava
Anton ín Harapát, nar. 14.12.1947, Komenského
18, 787 O I Šumperk
Mgr. Alena Harapátová, nar. 4.12.1948, Komenského
18, 787 01 Šumperk
MUDr. Miloslav Sitař, nar. 13.5.1949, Evaldova 13, 787 O I Šumperk
Jiří Duchoň, nar. 29.11.1963, Erbenova 9, 787 01 Šumperk
Ing. Zlata Lakomá, nar. 13.8.1977, Hraběšice 64, 788 15 Hraběšice
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Šumperk, Husinecká 11a, 130 00 Praha
Marie Prejdová, nar. 16.11.1928, Prievidzská
19, 787 O I Šumperk
Bohumil Prejda, r. 1955, nar. 22.3.1955, Vančurova 9, 787 01 Šumperk
Zdeňka Prejdová, r. 1959, nar. 6.11.1959, Vančurova 9, 787 O I Šumperk
Jan Kampas, nar. 8.5.1947, Hraběšice 13,788 15 Hraběšice
Václav Doubek, nar. 30.9.1948, Prievidzská 26, 787 O I Šurnperk
Věra Doubková, nar. 26.3.1955, Prievidzská 26, 787 O I Šumperk
Aleš Petr, nar. 18.2.1955, Lužická 10, 779 00 Olomouc
Hana Petrová, nar. 21.2.1955, Lužická 10, 77900 Olomouc
Ing. Ján Takáč, nar. 28.4.1949, Bludovská 16, 787 01 Šumperk
Ing. Eva Takáčová, nar. 15.2.1951, Bludovská 16, 787 O I Šumperk
Jaroslav Doubravský, nar. 21.11.1944
Hlavní Třída 19, 787 O I Šumperk
Ludmila Guzmanová, nar. 6.12.1946, H!avní Třída 19,78701
Šumperk
Ladislav Peterka, nar. 17.6.1955, Čajkovského 20, 787 O I Šumperk
Marie Peterková, nar. 11.6.1952, Čajkovského
20, 787 O I Šumperk
Alena Hroudná, nar. 11.12.1956, Krameriova 5, 787 O I Šumperk
Věra Riedlová, nar. 3.11.1947, Lidická 90, 787 01 Šumperk
David Mareček, nar. 25.2.1977, 788 15 Hraběšice 16
Eva Marečková, nar. 8.4.1981, 788 15 Hraběšice 16
Anna Forajtová, nar. 17.7.1946, Hraběšice 25, 788 15 Hraběšice
Danuše Hlavnová, nar. 16.3.1950, Kosmonautů
8, 787 01 Šumperk
Ing. Blanka Tornlinsonová,
nar. 18.4.1970, Nová 206, 751 II Radslavice
Jan Frodl, nar. 4.4.1950, Revoluční 21, 787 O I Šumperk
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
19,50008
Hradec Králové
Pavel Mareček, nar. 21.5.1964, Hraběšice 17, 788 15 Hraběšice
Alena Marečková, nar. 17.11.1968, 788 15 Hraběšice 17
Pavel Buchta, nar. 29.8.1968, Hraběšice 17, 788 15 Hraběšice
Helena Buchtová, nar. 14.6.1967, 788 15 Hraběšice 17
Jaroslav Doubravský, nar. 21.11.1944, Hlavní Třída 19, 787 O I Šumperk
Ludmila Guzmanová, nar. 6.12.1946, Hlavní Třída 19, 787 O I Šumperk
Milan Kučera, nar. 16.12.1961, 8. Května 48, 787 O I Šumperk
Helena Je1ínková, nar. 27.9.1954, Balbínova 22, 787 01 Šumperk
Libor Suška, nar. 15.11.1969, Kopřivná 67, 788 33 Kopřivná
Jarmila Sušková, nar. 5.11.1968, Kopřivná 67, 788 33 Kopřivná
Ing. Josef Dědic, nar. 18.5.1979, Hraběšice47,
78815
Hraběšice
DiS. Hana Dědicová, nar. 6.9.1976, Hraběšice 47, 788 15 Hraběšice
Josef Seidenglanz, nar. 17.5.1966, Prievidzská 20, 787 01 Šumperk
Kamila Seidenglanzová,
nar. 4.2.1980, Prievidzská 20, 787 01 Šumperk
Lubomír Král, nar. 14.9.1939, Čsl. Armády 9, 787 01 Šumperk
Věra Králová, nar. 5.4.1941, Čsl. armády 9, 787 01 Šurnperk
MUDr. Ludvík Sitař, nar. 20.6.1950, Hraběšice 15, 788 15 Hraběšice
Marek Friedl, nar. 29.8.1974, U papírny 7, 788 15 Velké Losiny
str. 6
Č.j. MUSP 35219/20 II
AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 59442 Měřín
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 II Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13
Vikýřovice
Město Šumperk, nám. Míru I, 787 93 Šumperk
Josef Strouhal, nar. 12.12.1965, Nový Malín 398, 788 03 ový Malín
Naděžda Škrachová, nar. 28.10.1975, Hraběšice 51, 788 15 p. Velké Losiny
Viktor Škrach, nar. 9.7.1972, Hraběšice 51, 788 15 p. Velké Losiny
Andrea Pechová, Dolní 29, 591 O I Žďár nad Sázavou
Ing. Petra Šimková, nar. 12.4.1970, Pod Zahrádkami 664, 665 O I Rosice
Ing. Martin Šimek, nar. 28.7.1970, Pod Zahrádkami 664, 665 O I Rosice
Štěpán Šimek, nar. 19.10.1940, Pod Zahrádkam i 664, 665 01 Rosice
Jana Šimková, nar. 24.1 1.1947, Pod Zahrádkami 664, 66501 Rosice
Ing. Petr Opluštil, r. 1974, nar. 17.10.1974, Lidická 7A, 787 O I Šumperk
Ing. JitkaOpluštilová, r. 1976, nar. 26.7.1976, Lidická 7A, 787 01 Šumperk
Milan Večeřa, nar. 23.11.1954, 788 15 Hraběšice 11
Helena Večeřová, nar. 28.1.1955, 788 15 Hraběšice II
Zdeňka Grygarová, nar. 14.1.1976, U Lávky 39, 788 14 Rapotín
Hana Šimková, nar. 29.7.1984, Reissova 9, 787 O I Šumperk
Josef Forajta, nar. 6.10.1940, Hraběšice 25, 788 15 p. Velké Losiny
Jiřina Marečková, nar. 23.4.1961, Petrov Nad Desnou 268, 788 14 Sobotín
Marie Večeřová, Hraběšice 20, 788 15 p. Velké Losiny
Boleslav Galkaniewicz, nar. I 1.6.1962 Kosmonautů 6, 787 O I Šumperk
Věra Galkaniewiczová, nar. 11.1.1940, Jesenická 55, 787 O I Šumperk
Tomáš Prokop, nar. 3.6.1972, Nová ulice 338, 788 14 Rapotín
Markéta Prokopová, nar. 27.3.1979, Nová 338, 788 14 Rapotín
Jaroslav Krejčí, nar. 18.6.1938, Lidická 12, 787 O I Šumperk
Mgr. Marie Krejčí, nar. 25.12.1942, Lidická 12, 787 O I Šumperk
Miroslava Zotyková, Žilinská
18, 708 00 Ostrava
Michal Šmehlík, Hraběšice 9, 788 15 Velké Losiny
Ludmila Šmehlíková, 788 15 Hraběšice 9
Barbara Prillinger, nar. 27.7.1879, Holterstrasse 19 2/5,4600 Wels, Rakousko
Robert Josef Prillinger, nar. 7.6.1883, Holterstrasse 19 2/5,4600 Wels, Rakousko
Markéta Bučková, nar. 31.10.1980, Hraběšice 42, 788 15 p. Velké Losiny
Vratislav Šula, nar. 23.1.1975, Hraběšice 4, 788 15 Hraběšice
Romana Šulová, nar. 20.6.1982, Hraběšice 4, 788 15 Hraběšice
JUDr. Hana Suchánková, nar. 23.5.1957, Hraběšice 2, 788 15 Hraběšice
Ing. Libor Suchánek, nar. 17.10.1957, Hraběšice 2, 788 15 Hraběšice
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dýje, pracoviště Šumperk,
Nemocniční 53, 787 O I Šumperk
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., P.O. Box 84, 130 11 Praha 3
R WE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská I, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost připomínky nevzunesla
Vypořádání
s vyjádřeními
účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Č.j. MUSP 35219/2011
str. 7
Upozornění:
•
•
•
•
•
•
•
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební
povolení.
Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele
nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Přípojky, které nepřesahují délkou veřejné části 50m, lze v souladu s ustanovením § 103 odst. 1)
písm.b) bod 8) stavebního zákona realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí,
neboť
nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Ostatní přípojky vyžadují ohlášení dle § 104 odst.2) písmo
h) stavebního zákona.
Před započetím stavby je zhotovitel povinen požádat o silniční správní úřad o vydání povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace dle §25 odst.6) písm.c) zákona 13 /1997 Sb. o pozemních
komunikacích.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení popř. ohlášení podle stavebního zákona. Plnění
podmínek tohoto rozhodnutí bude ověřeno při stavebním povolení nebo ohlášení stavby.
Podmínky stanovené v souhlasu podle ust. § 7 odst. 3 zákona číslo 334/19992 Sb. v platném znění,
který vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Šumperku dne 2.11.2010 pod č.j.: MUSP
105711/2010,Sp.zn.
105711/2010 ŽPRI PARE jsou pro investora závazné.
Pokud v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací upozorňujeme,
že se pozemek
nachází na území s archeologickými
nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební
činnost na území s archeologickými
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni
oznámit tento záměr Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ul. č. 147,
Brno a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci
provést na dotčeném
území záchranný
archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá
Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Termín zahájení zemních prací
musí být této organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem.
Poučení účastníků:
Proti tomuto
Olomouckého
rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
kraje, odboru strategického rozvoje kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
úřadu
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
epodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci
žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.
Ing. Naděžda M a s Ij a n í k o v á
vedoucí oddělení územního rozhodování
o umístění
str. 8
Čj. MUSP 35219/2011
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona
Kč byl zaplacen.
Č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
PROJEKTY VODAM
S.r.O.,
Ing. Petr Matuška, Galašova 158, 753 O I Hranice I
vedlejší účastníci (dodejky)
Městský úřad Šurnperk, úřední deska - 15 dnů, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1
Obecní úřad Hraběšice, + obecní deska ma 15 dnů, p. Velké Losiny, 788 15 Velké Losiny
dotčené správní orgány
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 93 Šurnperk
MěÚ ŽPR Šurnperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 93 Šurnperk
AOPK ČR, SCHKO Jeseníky, Šurnperská 93, 790 01 Jeseník I
archiv
..,.a
~
~
\.-
\
--*'r-
PR'
~
ik
~,

Podobné dokumenty