ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

ve formátu PDF
Stáže
Na této stránce pro vás vytváříme přehled institucí, které nabízejí místa stážistům. Pokud jste někde nějakou
stáž absolvovali (nezávisle na tom, jestli se jedná o evropskou instituci, vládní úřad nebo soukromou firmu),
budeme rádi, pokud se podělíte o své zkušenosti s kolegy. Pošlete nám, prosím, vyplněný dotazník na adresu
staze.zes(zavináč)gmail.com a my jej umístíme na tuto stránku (bez emailu a bez telefonu, o jejich vyplnění prosíme
pouze z důvodu další komunikace s Vámi). Případně budeme rádi za informace o dalších možnostech stáží u jiných
institucí nebo organizací. Čím víc informací se sejde, tím lépe bude tato stránka sloužit.
Pokud pracujete v instituci, organizaci nebo firmě, která nabízí stáže a měla by zájem o studenty katedry
západoevropských studií, neváhejte nás kontaktovat a my vaši nabídku zařadíme.
Na případné dotazy odpoví Ivana Jemelková na emailové adrese staze.zes(zavináč)gmail.com.
Stáže v České republice
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Profil: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezisková, nepolitická a nezávislá instituce. Zaměřuje se na otázky
evropské integrace a s ní související transformaci politického, ekonomického a právního prostředí v České republice.
Nabídka stáží: EUROPEUM nabízí možnost stáží v délce 3-6 měsíců pro vysoce motivované jedince za účelem
pomoci při naplňování mise institutu. Uchazeči by měli mít vysokoškolský diplom v oblasti evropských studií nebo v
dalších souvisejících disciplínách (ekonomie, právo, mezinárodní vztahy) nebo plnit studijní program vedoucí k dosažení
takového diplomu. Od uchazečů se očekává velmi dobra znalost procesů, institucí a základních politik Evropské unie a
zvláštní zájem v jedné z oblastí výzkumu či projektové činnosti organizace. Uchazeči musí plynně ovládat anglický jazyk,
znalost dalších hlavních evropských jazyků (francouzštiny, němčiny, španělštiny) je výhodou. Stáže jsou neplacené.
Žádosti je možno podávat průběžně. Více informací je zveřejněno na webových stránkách organizace v sekci „Stáže“.
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Profil: Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, think-tank, působící v oblasti mezinárodních
vztahů více než deset let. Jejím posláním je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Asociace
zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Svou
činnost soustředí AMO do třech základních pilířů: výzkum, vzdělání a podpora otevřené společnosti.
Nabídka stáží: AMO nabízí zájemcům o mezinárodní vztahy, zejména pak studentům (bez ohledu na ročník studia)
možnost podílet se na realizaci stávajících vzdělávacích a výzkumných projektů v rámci specializovaných teritoriálních
programů či projektů na podporu otevřené společnosti. Pro studenty Evropských studií je zajímavou možností
zejména účast na přípravě Pražského studentského summitu – Modelu EU, nebo činnost v rámci Evropského
programu Výzkumného centra AMO. Tříměsíční stáže mohou v případě oboustranné spokojenosti vést k zisku statusu
spolupracovníka Asociace. Činnost v AMO není, s výjimkou vybraných projektů, honorována. Přihlášky se podávají
průběžně. Více informací je zveřejněno na webových stránkách organizace v sekci „Kariéra“.
Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV)
Profil: Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v
oblasti mezinárodních vztahů. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
Nabídka stáží: Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) umožňuje stáže v rámci dvou formálních programů: „Samostatný
výzkumník“ nebo „Vědecký asistent“. Samostatný výzkumník pracuje na vlastním projektu na základě plánu, který
vypracoval a na němž se dohodl s ÚMV před započetím stáže, vědecký asistent se podílí na stávajícím projektu ÚMV,
popř. občas plní úkoly administrativního charakteru zadané konferenčním servisem ÚMV. Žádosti je možné podávat
celoročně. Více informací o průběhu stáže i podávání přihlášek je možné získat na webových stránkách ÚMV – sekce
„Stáže“.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR nabízí stáže na MZV nebo zastupitelském úřadě ČR v zahraničí pro posluchače
českých vysokých škol. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a
zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista
sám. Délka stáže je určována individuálně s ohledem na účel stáže. Uchazeč o stáž podá tzv. dotazník k žádosti
o umožnění studijní stáže na MZV ČR řediteli odboru nebo vedoucímu zastupitelského úřadu, ve kterém chce stáž
uskutečnit. Zájemcům o stáž se doporučuje před podáním žádosti konzultovat se zastupitelským úřadem nebo odborem
Compiled 28.6.2014 12:07:43 by Document Globe ®
1
MZV, o který mají zájem. V případě stáže na české diplomatické misi v zahraničí může být výhodou vlastní ubytování.
Více informací je uvedeno na webových stránkách MZV v sekci „O ministerstvu“ – „Zaměstnání, stáže, stipendia“.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – Parlamentní institut
Profil: Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a školicího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance
a Kancelář sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.
Nabídka stáží: Pro studenty Evropských studií jsou v rámci Parlamentního institutu relevantní zejména Oddělení
pro záležitosti Evropské unie a Oddělení pro všeobecné studie. První zmiňované oddělení zpracovává informace,
analýzy a komplexní studie o politických dokumentech, právních předpisech a politikách Evropské unie. Druhé oddělení
zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny, často s přesahem do evropských
záležitostí. Parlamentní institut vyhlašuje nabídky stáží ad hoc. Je možné zaslat žádost i z vlastní iniciativy. Kontaktní
údaje je možné nalézt na webových stránkách .
Senát Parlamentu České republiky – Kancelář senátu
Profil: Kancelář Senátu byla zřízena k zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením
činností Senátu, jeho orgánů, funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu.
Nabídka stáží: Pro studenty Evropských studií je zajímavá možnost stáže v rámci Odboru zahraničního, Oddělení pro
Evropskou unii. Kancelář senátu vyhlašuje nabídky stáží ad hoc. Je možné zaslat žádost i z vlastní iniciativy. Kontaktní
údaje je možné nalézt na webových stránkách .
Evropská rozvojová agentura
Profil: Evropská rozvojová agentura byla založena v srpnu 2008. Spolupracuje s klienty z veřejné, soukromé a neziskové
sféry, pro které zajišťuje nejen dotační poradenství, ale celou řadu dalších služeb: například certifikace s mezinárodní
platností, vzdělávání a event management, vydávání periodik a tiskovin a exportní poradenství. Její činnosti se
neomezují pouze na strukturální fondy v ČR, ale aktivně využívá možností mezinárodní spolupráce prostřednictvím
komunitárních programů – zejména Central Europe a INTERREG IVC. Evropská rozvojová agentura sídlí v Praze, ale
rozsah činností je celorepublikový, v rámci mezinárodní spolupráce pak celoevropský.
Nabídka stáží: Firma přijímá nové stážisty kontinuálně, nabídka je k dispozici na webových stránkách . Předpokládá
se znalost alespoň jednoho cizího jazyka na perfektní úrovni, reprezentativní vystupování. Základní orientace se
strukturálními fondy EU je výhodou.
Hodnocení: hodnocení č. 1
Stáže v zahraničí
České instituce a organizace v zahraničí
Zajímavou možností jak získat zkušenost s bruselským prostředím a zaměřit se přitom na specifické aspekty
problematiky členství ČR v EU a sféru evropského lobbyingu, je absolvování stáže v některé z českých institucí a
organizací působících v Bruselu. Vzhledem k velké diverzitě a proměnlivosti stážistických příležitostí v této oblasti jsou
uvedeny pouze stručné profily těchto subjektů a kontaktní údaje. Od zájemců o stáž se v těchto případech očekává
vlastní iniciativa.
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu
a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby zastupovala a obhajovala české
podnikatelské zájmy ČR přímo v Bruselu. CEBRE poskytuje podnikatelům široké spektrum služeb, včetně informačních
zdrojů, poradenství, školení apod.
CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj
Hlavním úkolem České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého
výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum a vývoj.
Kancelář poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice.
CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu
Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České
republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Významnými partnery
agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. Organizace spadá
pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
CzechTrade
CzechTrade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Již více jak 10 let doprovází svými
informačními, asistenčními a poradenskými službami české vývozce na zahraniční trhy. CzechTrade má 33 zahraničních
kanceláří s působností v 35 zemích, které poskytují aktuální a ověřené informace z těchto teritorií, mapují obchodní
příležitosti a nabízejí individuální asistenční služby.
České centrum Brusel
Česká centra jsou samostatnou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR a spravují celkem 24
poboček v 21 zemích světa. Jejich posláním je prezentace České republiky v zahraničí především v oblasti kultury a
vzdělávání, podpory vnějších ekonomických vztahů, prosazování ČR jako atraktivní turistické destinace a zajišťování
kvalitního informačního servisu o České republice.
Compiled 28.6.2014 12:07:43 by Document Globe ®
2
Kanceláře krajských úřadů a měst v Bruselu
Kompletní seznam kanceláří krajských úřadů a měst v Bruselu včetně kontaktních údajů lze najít na
stránkách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii.
webových
Instituce a orgány EU
Obecná poznámka: Většina institucí a orgánů EU nabízí také stáže v oblasti překladatelství a tlumočnictví. Tento typ
stáží nebyl do následujícího přehledu zahrnut. Více informací je možno nalézt na individuálních webových stránkách.
Evropská komise
Nabídka klasických 5-měsíčních stáží v různých Generálních ředitelstvích a dalších orgánech Evropské komise v
Bruselu a členských zemích EU. Stáže jsou placené. Pro každý turnus je vybráno asi 600 stážistů. Základními
předpoklady kandidátů je dokončené vysokoškolské studium alespoň na bakalářském stupni a znalost alespoň jednoho
pracovního jazyka EU. Zároveň za sebou kandidáti nesmějí mít více než 6 týdnů placené nebo neplacené činnosti v
orgánech a institucích EU (Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách.) Přihlášky se podávají dvakrát ročně
– od června do září pro stáž začínající v březnu příštího roku a od prosince do února pro stáže začínající v říjnu daného
roku.
Web: stránka Komise
Evropský parlament
Klasické parlamentní stáže, tedy 5-měsíční stáže s obecným zaměřením (tzv. Schumanovo stipendium) jsou každoročně
nabízeny ve dvou termínech (od 1. března a od 1. října). Uchazeči o stáž musí mimo jiné prokázat, že napsali
odbornou práci nezbytnou pro získání vysokoškolského diplomu nebo jinou vědeckou publikaci. Jedna ze stáží, nazvaná
„Stipendium Chrise Pieninga“, je určena pro uchazeče, jejichž práce byla zaměřena na problematiku vztahů EU-USA.
Podmínkou stáže je výborná znalost jednoho z úředních jazyků EU a dobrá znalost některého dalšího úředního jazyka
Unie. Zároveň za sebou kandidáti nesmějí mít více než 4 týdny placené nebo neplacené činnosti v orgánech a institucích
EU nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu. Přihlášky je možné podávat od srpna do října (pro
následující jarní termín stáže), respektive od března do května (pro podzimní termín).
Web: stránka EP
Hodnocení: hodnocení č. 1
Individuální stáže u europoslanců
Na individuální bázi lze dojednat stáže přímo v kancelářích europoslanců. Trvání, náplň i finanční zabezpečení stáže
jsou záležitostí konkrétní domluvy mezi europoslancem a stážistou. Většina europoslanců projevuje zájem o stážisty,
jejichž profil odpovídá konkrétní náplni práce europoslance a jeho kanceláře – zejména zařazení do parlamentních
výborů a delegací. Před oslovením toho kterého poslance je tedy vhodné tento fakt zvážit.
Web: Seznam jmen, údaje o členství ve výborech a delegacích a kontakty na europoslance za Česko a z ostatních
členských států .
Hodnocení: hodnocení č. 1
Rada Evropské unie
Rada EU organizuje dva druhy stáží relevantní pro studenty - placené stáže a stáže pro ty, kteří mají povinnost stáž
absolvovat jako povinnou součást svého studia. Na placené stáže přijímá Rada každý rok 90 kandidátů z asi 1500
doručených přihlášek. Mezi základní požadavky patří alespoň bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání a znalost
minimálně dvou oficiálních jazyků EU (vzhledem k praxi Rady je vhodná znalost především angličtiny a francouzštiny).
Zároveň za sebou kandidáti nesmějí mít více než 8 týdnů placené nebo neplacené činnosti v institucích nebo orgánech
EU (Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách.) Standardně 5-měsíční stáže jsou organizovány ve dvou
turnusech – od února do června a od září do ledna. Přihlášky se podávají s poměrně značným předstihem, a to od 1.
června do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího stáží pro oba turnusy.
Web: stránka Rady
Soudní dvůr Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu nejvýše 5 měsíců. Kandidáti
musejí být držiteli vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo). Ze služebních důvodů
je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka. Pro stáž v období březen-červenec je třeba přihlášku odeslat před 1.
říjnem, pro období říjen-únor před 1. květnem daného kalendářního roku.
Web: stránka SDEU
Výbor regionů
Výbor regionů v Bruselu nabízí 5-měsíční placené stáže ve dvou turnusech – jarním (únor – červenec) a podzimním (září
– únor). Pro každý z nich je z 1600 přihlášek vybráno jen asi 20 úspěšných uchazečů. Zájemci musejí mít dokončené
alespoň bakalářské studium a prokázat znalost nejméně 2 oficiálních jazyků EU. Online přihlášku je možné podávat od
dubna do září pro jarní turnus a od října do března pro podzimní turnus stáží.
Web: stránka Výboru regionů
Evropský hospodářský a sociální výbor
Evropský hospodářský a sociální výbor nabízí 5-měsíční placené stáže ve dvou turnusech shodných s termíny stáží
Výboru regionů. Z celkového počtu asi 800-1000 přihlášek je pro každý turnus vybráno asi 15 stážistů. Konkrétní data
podání online přihlášek jsou zveřejněna na webových stránkách Výboru.
Compiled 28.6.2014 12:07:43 by Document Globe ®
3
Web: stránka ECOSOC
Evropský ombudsman
Veřejný ochránce práv („Evropský ombudsman“) nabízí dvakrát ročně stáže, především absolventům právnických fakult.
Stáže probíhají buď ve Štrasburku nebo v Bruselu, podle potřeb úřadu. Každý rok začínají 1. září a 1. ledna a trvají
většinou 4 měsíce. Nutnou podmínkou je velmi dobrá znalost angličtiny.
Web: stránka Evropského ombudsmana
Akademické instituce, think tanky
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brusel
Profil: Od svého založení v roce 1983 se tento think-tank vyprofiloval do jedné z nejzkušenějších a nejuznávanějších
výzkumných kapacit v Evropské unii. Kromě vlastního výzkumu je CEPS také fórem pro aktuální debatu o širokém
spektru evropských záležitosti. V letech 2008 a 2009 byl CEPS zařazen na seznam 10 nejvýznamnějších neamerických
think-tanků světa ve studii otištěné v časopise Foreign Policy.
Nabídka stáží: Nabídky stáží a ad hoc pozic "Research Assistant" jsou nepravidelně zveřejňovány na webu CEPS .
Možné je zaslat i spekulativní přihlášku na kontaktní údaje uvedené v sekci "CEPS Opportunities". Vstupní kvalifikace
je ve většině případů relativně vysoká, včetně minimálně magisterského univerzitního vzdělaní a předchozí zkušenosti
s výzkumnou činností v požadovaném tematickém okruhu.
European Policy Centre (EPC), Brusel
Profil: Jeden z nejznámějších evropsky zaměřených think-tanků, který se aktivně podílí na současné diskuzi o EU ať už výzkumem v rámci několika tématických programů, pořádáním konferencí a debat nebo účastí na konkrétních
projektech na nejrůznější evropská témata.
Nabídka stáží: Konkrétní nabídky stáží ve formě pozice "Programme Assistant" jsou nepravidelně zveřejňovány na
webu EPC . Spekulativní přihlášky je možné posílat na kontakty uvedené v sekci "Job vacancies". Pouze ti, o jejichž
profil projeví EPC zájem, jsou zpětně kontaktováni.
European Council on Foreign Relations (ECFR), Berlin/Londýn/Paříž/Madrid/Sofie
Profil: ECFR o sobě uvádí, ze je prvním "pan-evropským" think-tankem. Organizace byla založena v roce 2007 a v
současné době má pobočky v pěti evropských zemích. Provádí výzkum a organizuje konference a debaty v rámci čtyř
tématických okruhů, které se dotýkají evropských záležitostí.
Nabídka stáží: ECFR pořádá ve svých regionálních kancelářích v Berlíně, Paříži a Londýně příležitostné stáže v délce
trvání 3-6 měsíců, které zahrnují administrativní nebo organizační úkoly. Základními předpoklady jsou (nejlépe již
ukončené) vysokoškolské studium, znalost angličtiny a pracovního jazyka příslušné kanceláře. Stáže jsou neplacené,
poskytuje se jen malý příspěvek na pokrytí cestovních nákladů. Nabídky stáží jsou zveřejňovány na webových
stránkách - sekce "Jobs" – "Internships at ECFR".
Friends of Europe, Brusel
Profil: Friends of Europe je nezávislý think-tank, jehož cílem je podporovat debatu o evropských tématech na co nejširší
úrovni. Od roku 2005 také vydává magazín Europe's World, který má aktuálně přes 100 000 čtenářů v 170 zemích světa.
Nabídka stáží: Friends of Europe pravidelně vyhlašuje stáže zaměřené na komunikace (pozice "Communications
assistant") a organizaci konferenci, debat apod. (pozice "Events assistant"). Stáže trvají zpravidla 6 měsíců. Aktuální
možnosti stáží jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci "About us" – "Jobs at Friends of Europe". Ad hoc jsou
také zveřejňovány nabídky na stáže v rámci magazínu Europe's World.
Notre Europe, Paříž
Profil: Notre Europe je nezávislý think-tank se sídlem v Paříži, který vznikl v roce 1996 z iniciativy Jacquese Delorse.
Jeho cílem je přispět k úspěšné integraci Evropy. Zaměřuje se především na výzkum a organizaci diskuzí k aktuálním
evropským tématům.
Nabídka stáží: Notre Europe vyhlašuje stáže ad hoc. Kandidáti by zpravidla měli mít dokončené vysokoškolské studium
na magisterské úrovni, ideálně by měli být studenty doktorského stupně. Výhodou je předchozí zkušenost s prací
pro organizaci obdobného typu (výzkum, think-tank). Vzhledem k tomu, že organizace používá dva oficiální pracovní
jazyky, angličtinu a francouzštinu, vyžaduje se dobrá znalost obou. Organizace nabízí stážistům drobný příspěvek na
pokrytí nákladů spojených se stáží. Aktuální nabídky stážistických pozic, včetně konkrétních podmínek přihlašování,
jsou zveřejňovány na webu Notre Europe , sekce “Recrutement/Recruitement”.
Open Europe, Londýn
Profil: Open Europe se profiluje jako nezávislý think-tank, který považuje současnou podobu EU za neudržitelnou a
navrhuje její zásadní reformu ve smyslu ekonomického liberalismu a vetší flexibility integrace a struktury institucí. Byl
založen v roce 2005.
Nabídka stáží: Open Europe nevyhlašuje formální program stáží, je vsak možné posílat spekulativní přihlášky na
kontakty uvedené v sekci "Research" - "Work with Open Europe".
The Royal Institute of International Affairs - Chatham House, Londýn
Profil: The Institute of International and European Affairs je nejuznávanějším irským think-tankem v oboru evropských
studií a mezinárodních vztah, který se zaměřuje na analýzu aktuálních událostí a pořádání širokého spektra diskuzí a
konferencí.
Compiled 28.6.2014 12:07:43 by Document Globe ®
4
Nabídka stáží: Náplň práce stážisty zahrnuje různé úkoly – od asistence s konkrétním výzkumným projektem, přes
administrativní činnosti až po správu webových stránek a profilů organizace na sociálních sítích. Ideální kandidát by
měl mít předcházející zkušenost a prací v think-tanku a při rozvoji politické komunikace s použitím internetu. Formálním
požadavkem je dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomiky, mezinárodních vztahů nebo evropských
záležitostí. Časový rozsah stáže je 3-6 měsíců. Stáže jsou neplacené. Více informací je zveřejněno na webových
stránkách v sekci „About us“ – „Jobs“.
Neziskové organizace
European Movement International, Brusel
Profil: European Movement International (EMI) je respektovaná mezinárodní nezisková organizace, která zastřešuje
jednotlivé národní pobočky "Evropského hnutí" v jednotlivých evropských zemích - celkem se jedná o 41 subjektů.
Organizace byla založena v roce 1948, kdy se jejím prvním prezidentem stal Duncan Sandys. Posláním EMI je
podporovat aktivní a přímou účast občanů na evropském integračním projektu.
Nabídka stáží: EMI vyhlašuje stáže několikrát ročně. Nabídky jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách v
sekci „Vacancies“ – „Internships“. Mezi požadavky zpravidla patří alespoň dokončené vzdělání na bakalářském stupni
a znalost angličtiny, případně také francouzštiny. Stážisté se pak v praxi podílejí na jednotlivých konkrétních projektech,
práci s médii, administrativou apod.
Média
Euractiv.com
Profil: Toto dnes prakticky nejrozšířenější elektronické periodikum zaměřené výhradně na evropské záležitosti bylo
založeno v roce 1999. Vedle centrálního webu Euractiv.com, který je připravován v angličtině, francouzštině a němčině,
pokrývá síť 8 členských zemí EU a Turecko v příslušných jazykových mutacích.
Nabídka stáží: Stáže v délce 6 měsíců jsou formálně nabízeny prostřednictvím "Fondation EurActiv". Stážisté se v
jejich průběhu seznámí s různými činnostmi od editace zpráv, přes marketing po práci s novými médii. Je poskytován
malý příspěvek na pokrytí životních nákladů. Přihlášky je možno posílat průběžně na kontakty uvedené na webových
stránkách .
Evropské politické frakce
Níže uvedené informace se vztahuji k frakcím v Evropském parlamentu a jejich oficiálním programům stáží. V průběhu
roku mohou byt vyhlášeny další "ad hoc stáže", na něž se vztahují jiné podmínky, nebo stáže u těchto politických frakci
v jiných institucích a orgánech EU (např. Výboru regionů).
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Placené stáže v délce trvání 3-6 měsíců probíhají v bruselském ustředí. Jejich konkrétní náplň je stanovena dle dohody
na základě aktuálních potřeb sekretariátu EPP. Přihlášky se podávají průběžně - inzeráty jsou vyvěšovány na webu EPP.
Počet míst je určován na základě aktuální potřeby sekretariátu EPP. Mezi základní požadavky patří (alespoň) bakalářský
titul a znalost angličtiny a dalších jazyků EU. Politická zkušenost nebo formální příslušnost k EPP se nevyžaduje.
Web: stránka EPP
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Stáže probíhají v bruselském ustředí frakce. Náplň je stanovena na základě aktuálních potřeb sekretariátu PES. V roce
2009 byly vyhlášeny stáže se zaměřením na ekonomické a finanční záležitosti a v oddělení komunikace. Přihlášky
se podávají průběžně - inzeráty jsou vyvěšovány na webu PES. Počet míst je určován na základě aktuální potřeby
sekretariátu PES. Mezi základní požadavky patří minimálně bakalářský titul; předchozí zkušenost v konkrétní oblasti,
na kterou je stáž zaměřena; znalost angličtiny a francouzštiny (případně dalších jazyků). Vyžaduje se také politická
příslušnost k PES.
Web: stránka PES
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Typicky tříměsíční placené stáže probíhají v bruselském ustředí frakce, každý stážista však minimálně jednou navštíví
plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Počet míst a konkrétní náplň stáže je stanovena na základě
aktuální potřeby sekretariátu ALDE. Přihlášky se podávají 3x ročně – přesné termíny jsou uvedeny na webových
stránkách ALDE. Obecnými předpoklady pro podání přihlášky jsou dosažený univerzitní titul nebo poslední ročník studia
a znalost angličtiny a francouzštiny. Vyžaduje se politická příslušnost k ALDE (doporučující dopis od člena frakce).
Web: stránka ALDE
Konzultantské a lobbistické firmy, PR
Gellis Communications, Brusel
Profil: Dynamicky se rozvíjející konzultantská společnost založená v roce 1998, mezi jejíž speciality patří práce s novými
médii a dalšími moderními komunikačními nástroji. Kromě organizace komunikačních kampaní se věnuje také tréninku
a poradenství v širokém spektru oblastí dotýkající se EU.
Nabídka stáží: Stáže jsou vypisovány kontinuálně, konkrétní informace jsou vyvěšovány na webu firmy . Vstupní
požadavky jsou obvykle poměrně vysoké - vyžadují se vynikající studijní výsledky, předchozí zkušenost v oblasti
komunikace a jedna nebo dvě absolvované stáže. Stáže trvají 6-9 měsíců a jsou zajímavě finančně ohodnoceny.
Compiled 28.6.2014 12:07:43 by Document Globe ®
5
Hill & Knowlton, Brusel
Profil: Jedna z nejstarších světových firem v oblasti komunikace, která dnes zaměstnává na 1800 lidí v 73 kancelářích
v 41 zemích světa. Belgická pobočka spravuje porfolia více než 100 klientů, mezi něž patří evropské instituce i vlády
členských států EU.
Nabídka stáží: Firma nabízí množství stáží v rámci propracovaného systému kariérního rozvoje inzerovaných na
webových stránkách . Je možné také poslat spekulativní přihlášku na kontakty uvedené na webu.
Pleon, Brusel
Profil: Dnes již mezinárodní společnost, která realizuje komunikační strategie pro privátní i státní sektor po celém světě.
Její součástí je "Pleon Belgium", založený v roce 1999, který se zaměřuje na záležitosti spojené s EU.
Nabídka stáží: Stáže jsou organizovány v rámci formálního programu , vyhlašují se většinou jednou až dvakrát ročně.
V rámci evropských záležitostí působí stážisté v týmu "European Public Policy Communications" v Bruselu. Vyžaduje
se vysokoškolské vzdělání a znalost angličtiny a minimálně dalších dvou jazyků EU. Stáže trvají zpravidla 6-8 měsíců.
Policy Action, Brusel
Profil: Jedna z renomovaných konzultantských společností působících v Bruselu se specifickým zaměřením na vybrané
oblasti evropských politik (napr. energetika, finanční služby, hazardní hry, životní prostředí).
Nabídka stáží: Firma vyhlašuje stáže průběžně . Stážisté zastávají pozici "Research Assistant", jsou tedy přiděleni ke
konkrétnímu Account managerovi a jeho portfoliu a asistuji mu v každodenních úkolech. Stáže trvají 6 měsíců a jsou
placené.
Pohl Consulting & Associates (PC&A), Berlin
Profil: Konzultantská firma s více než dvacetiletou tradicí. Ustředí se nachází v Berlíně, stálé kanceláře v Paříži,
Bostonu a Tokiu, aktivity pak zahrnují více než 60 zemí světa. Firma se zaměřuje zejména na oblast ekonomického
rozvoje. Berlínská kancelář pracuje na tématech spojených s legislativou EU a na projektech spolufinancovaných např.
Evropskou komisi.
Nabídka stáží: Firma neorganizuje formální program stáží, je ale možné poslat přihlášku s motivačním dopisem
spekulativně. Ad hoc stáže jsou také inzerovány na webových stránkách firmy a portálech s pracovními příležitostmi
v oblasti evropských záležitostí.
Ostatní
•
•
•
Eurobrussels
Jobs in Brussels
EurActiv Jobsite
Compiled 28.6.2014 12:07:43 by Document Globe ®
6

Podobné dokumenty

Manuál praxe - romanistika

Manuál praxe - romanistika Předmět "Odborná praxe" lze předem zapsat do STAGU, ale stejně tak je možné dodatečné zapsání předmětu. Každá praxe je ukončena zápočtem a ohodnocena příslušným počtem kreditů (viz tabulka). Každý ...

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region vzdálených měst. Region bohužel v současnosti nenabízí šance pro mladé lidi z hlediska perspektivního zaměstnání. V důsledku toho drtivá většina z nich odchází po absolvování studia za prací do vět...

Více

Zuzany Roithové - 1/2005

Zuzany Roithové - 1/2005 i velcí podnikatelé či neziskové organizace, města a obce. Cílem je také vytvořit síť angažovaných lidí a institucí pro naši systematickou spolupráci. Záleží mi na tom, aby moje práce v EP byla lid...

Více

Anglický jazyk - eLearning FVP SU

Anglický jazyk - eLearning FVP SU 1.1 Historie a současnost anglického jazyka. Geograficko-kulturní rozšíření a charakteristika angličtiny Anglický jazyk odvozuje svůj název od kmene Anglů, kteří obsadili Britské ostrovy po římském...

Více

MC aktiv 2 / 2015 - MC

MC aktiv 2 / 2015 - MC se srážkovou vodou kanalizací do čističek, kde se čistí a opět se odvádí do řek. Na této cestě prochází voda mnoha různými stavbami, které musí být pravidelně udržovány. Pro všechny tyto stavby má ...

Více