servisní manuál

Komentáře

Transkript

servisní manuál
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
Regulátor řady MST 520
v aplikaci pro vzduchotechniku
SERVISNÍ MANUÁL
0
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
Úvod
Bezpečnostní upozornění
Hardwarová koncepce regulátoru
Ovládací panel regulátoru
Servisní menu
5.1 Vstup do servisního menu
5.2 Servisní menu – 1.část
5.3 Servisní menu – 2.část
5.3.1 Vliv konfigurace parametrů na kvalitu regulace
5.4 Výstup ze servisního menu
6. Montáž snímačů teploty, napájecí zdroj
6.1 Montáž snímačů teploty
6.2 Napájecí zdroj
7. Základní technické údaje
8. Návod na likvidaci zařízení
9. Požadavky na kvalifikaci obsluhy
10. Související dokumentace
1
2
2
2
3
4
4
5
7
8
9
10
10
11
11
12
12
12
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
1. Úvod
Servisní manuál je určen výhradně pro potřebu montážních organizací. Informace
uvedené v tomto manuálu slouží k orientaci v servisním menu regulátoru. Vstup do
tohoto menu vyžaduje dokonalou znalost funkce vzduchotechnických soustav a
znalost základních funkcí a principů z oblasti regulační techniky. Servisní menu
má dvě základní části. V první části umožňuje selektivní nastavení veškerých
výstupních obvodů regulátorů do libovolného stavu nebo na libovolnou úroveň.
Druhá část servisního menu slouží k případné korekci regulačních parametrů.
V závěru tohoto manuálu jsou pokyny pro instalaci regulátoru a snímačů teploty.
2. Bezpečnostní upozornění
·
V servisním menu nezabezpečuje regulátor žádné ochranné funkce řízené
soustavy, je bezpodmínečně nutné před vstupem do tohoto menu ukončit
v ručním režimu regulátoru provoz vzduchotechnické jednotky.
·
Nesprávné nastavení parametrů v servisním menu může mít za následek
špatnou funkci regulace celé vzduchotechnické soustavy.
3. Hardwarová koncepce regulátoru
Pro orientaci v servisním menu je nutné znát hardwarovou koncepci periférií
regulátoru – viz Obr.1.
Vstupní obvody :
5 binárních galvanicky oddělený
vstupů (svorkovnice A)
2 vstupy pro snímače teploty
(svorkovnice B)
Výstupní obvody :
1 kontaktní výstup
5 bezkontaktních výstupů
(svorkovnice C)
1 DA výstup 0-10V
(svorkovnice D)
Obr. 1
2
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
Standardní přiřazení jednotlivých prvků vzduchotechnické soustavy k vstupním a
výstupním obvodům regulátoru je uvedeno v kapitole 5.2
4. Ovládací panel regulátoru
Regulátor MST 520 je vybaven klávesnicí s celkem čtyřmi ovládacími prvky – viz
Obr. 2. Kromě těchto prvků se na předním panelu regulátoru nachází
šestnáctimístný alfanumerický displej pro komunikaci s uživatelem při změně
parametrů a pro dokonalou vizualizaci veškerých technologických dat.
Obr. 2
Význam jednotlivých tlačítek klávesnice :
Select (výběr)
listování v menu
Inkrementace
zvětšení hodnoty zvoleného parametru o 1
Dekrementace
zmenšení hodnoty zvoleného parametru o 1
Enter (potvrzení)
návrat zpět do hlavního menu
Poznámka : Všechna tlačítka klávesnice jsou vybavena funkcí „REPEAT“, která
usnadňuje zadávání číselných hodnot. Při krátkodobém stisknutí příslušného
tlačítka se požadovaná číselná hodnota změní pouze o jedno číslo (nahoru , popř.
směrem dolů). Při déletrvajícím stisku v trvání cca 0,5 s se začne zvolená hodnota
automaticky zvyšovat nebo snižovat s krokem 1 a frekvencí cca 300ms.
3
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
5. Servisní menu
Po připojení regulátoru k napájecímu napětí se regulátor vždy nachází v základní
úrovni, tj. v uživatelském menu. Pro vstup do vyšších úrovní (servisní menu,
konfigurační menu nebo menu časového režimu) je nutné vždy nejdříve zadat
příslušný PIN kód. Vždy před vstupem do servisního menu musí být vždy
zastaven provoz vzduchotechnické soustavy – viz kapitola „2. Bezpečnostní
upozornění“. Opětovné uvedení vzduchotechnické jednotky do provozu je možné
až po výstupu ze servisního menu.
5.1 Vstup do servisního menu
Při vstupu do servisního menu a zadání čtyřmístného PIN kódu je zapotřebí
dodržet následující postup :
1. V uživatelském menu tlačítkem
vypněte provoz vzduchotechniky.
se zobrazí na displeji požadavek na
vložení PIN kódu - viz Obr.3
2. Současným stiskem tlačítek
3. Tlačítky
zvolte správné číslo na 1.pozici PIN. Pak stiskněte
4. Tlačítky
zvolte správné číslo na 2.pozici PIN. Pak stiskněte
5. Tlačítky
zvolte správné číslo na 3.pozici PIN. Pak stiskněte
6. Tlačítky
zvolte správné číslo na 4.pozici PIN. Pak stiskněte
Obr. 3
Při správně zadaném PIN kódu byl proveden vstup do 1.části servisního menu.
4
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
5.2 Servisní menu – 1.část
V 1.části servisního menu lze nezávisle nastavit libovolný binární výstup
(svorkovnice C – viz Obr. 1) do sepnutého (rozepnutého) stavu a zároveň
nezávisle nastavit libovolnou úroveň napětí na analogových DA výstupech
(svorkovnice D – viz Obr. 1) a to v procentech, přičemž 0% = 0 V a 100% = 10 V.
Obr. 4
Při vstupu do této části servisního menu se na displeji zobrazí nejdříve nabídka na
nastavení binárních výstupů – viz Obr. 4. V horním řádku jsou čísly pořadovými
čísly označeny binární výstupy, Ve spodním řádku je zobrazen stav daného
výstupu (0 = vypnut , 1 = sepnut). Kurzor označuje ve směru šipky, který binární
výstup lze momentálně nastavit do úrovně 1 nebo 0 (na Obr. 4 se jedná o binární
výstup č.1.)
Postup při servisním nastavení stavu binárních výstupů :
1. Výstup sepněte stiskem tlačítkem
a rozepněte stiskem tlačítka
2. Přesun kurzoru na další výstup (doprava) proveďte stiskem tlačítka
Standardní přiřazení jednotlivých prvků VZT k binárním výstupům - viz tabulka 1.
Č. výstupu: Svorky
C1,C2
1
2
C5
3
C6
4
C7
5
C8
6
C9
7
Teplovodní ohřev
Ventilátory (přívod , odtah)
Neosazený výstup
Bez funkce
Čerpadlo ohřívače
Bez funkce
Chlazení-BCHJ
Dálková signalizace poruchy
Tabulka 1
5
Elektr. ohřev
Ventilátory (přívod , odtah)
Neosazený výstup
EO 1fáze
EO 2fáze
EO 3fáze
Chlazení-BCHJ
Dálková signalizace poruchy
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
Postupným přesunem kurzoru
za poslední binární výstup (č.7) se na displeji
zobrazí stav DA výstupu – viz Obr. 5. V horním řádku je zobrazen DA výstup 1,
Obr. 5
ve spodním řádku je zobrazen konkrétní stav tohoto DA výstupu (symboly NC
označují neosazené DA výstupy) Kurzor ve směru šipky opět označuje, u kterého
výstupu lze momentálně měnit jeho úroveň (na Obr. 5 se jedná konkrétně o výstup
DA 1). Změna úrovně výstupního napětí DA převodníku se provádí obdobně jako
v případě binárních výstupů.
Postup při servisním nastavení úrovně DA výstupů :
1. Zvýšení úrovně výstupního napětí DA výstupu proveďte stiskem tlačítka
2. Snížení úrovně výstupního napětí DA výstupu proveďte stiskem tlačítka
3. Přesun kurzoru na další výstup (doprava) proveďte stiskem tlačítka
K výstupům DA se přiřazují jednotlivé akční prvky VZT soustavy – viz Tabulka 2
Č. výstupy: Svorky
D1 – D3 Směšovací uzel vodního ohřívače
DA 1
D4 – D5 Non connect – neosazený výstup
NC
D6 – D9 Non connect – neosazený výstup
NC
Tabulka 2
Pro přechod z 1. části servisního menu do jeho 2. části stiskněte tlačítko
6
.
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
5.3 Servisní menu – 2.část
Regulátor v 2.části servisního menu umožňuje pro každý spojitě řízený prvek
vzduchotechnické soustavy (v tomto případě vodní ohřívač) a pro chladící jednotku
Obr. 6
individuální nastavení základních regulačních parametrů. Každému regulačnímu
parametru je na displeji vyhrazeno jedno zobrazovací okno. Při přechodu z 1.do
2.části servisního menu se nejdříve na displeji zobrazí nabídka pro konfiguraci
dolního pásma proporcionality pro ohřívač (vodní nebo elektrický) – viz Obr. 6.
Postupným listováním v tomto menu se zobrazují další nabídky pro konfiguraci
ostatních parametrů – viz Tabulka 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Parametr
Ohrivac DP
Ohrivac HP
Ohrivac TD
Ohrivac HS
NC 2a
NC 2b
NC 2c
NC 2d
NC 3a
NC 3b
NC 3c
NC 3d
Chlazeni DP
Chlazeni HP
Chlazeni TD
Chlazeni HS
NC 5a
NC 5b
NC 5c
NC 5d
Akční prvek
Ohřívač
(vodní,elektrický,
parní , plynový)
Název parametru
Dolní pásmo proporcionality
Horní pásmo proporcionality
Doba odezvy
Hystereze
Význam parametru
Viz kapitola 5.3.1
Neosazené sloty
2. pole
Bez významu
Neosazené sloty
3. pole
Bez významu
Chladící jednotka
(přímý výparník)
Dolní pásmo proporcionality
Horní pásmo proporcionality
Doba odezvy
Hystereze
Neosazené sloty
5. pole
Viz kapitola 5.3.1
Bez významu
Tabulka 3
7
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
Postup při konfiguraci regulačních parametrů :
1. Stiskem tlačítka
proveďte volbu příslušného regulačního parametru
2. Stiskem tlačítek
3. Stiskem tlačítka
změňte hodnotu zvoleného parametru
přejděte na další regulační parametr
4. Stiskem tlačítek
opět změňte hodnotu zvoleného parametru atd.
Jednotky jednotlivých konfiguračních parametrů jsou uvedeny v Tabulce 4.
DP
HP
HS
TD
D1, D2
ST
MM
dt
2.OT®1.OT
Název
Pásmo proporcionality
Pásmo proporcionality
Hysterezní pásmo
Doba odezvy
Datové body
Strmost
Min.množství vzduchu
Prodleva mezi 2. a 1.
otáčkami ventilátorů
Jednotka
°C
°C
°C
sekunda
°C
-%
sekunda
Poznámka
Dolní pásmo „nalevo“ od požadované hodnoty
Horní pásmo „napravo“ od požadované hodnoty
Souměrně kolem požadované (nastavené) hodnoty
Doba odezvy = nastavená : 2 (viz kapitola 5.3.1)
Význam uveden v kapitole 5.3.2
Pouze pro dvouotáčkové motory ventilátorů.
Skutečná prodleva= nastavená : 2 (viz kapitola 5.3.3)
Tabulka 4
5.3.1 Vliv konfigurace parametrů na kvalitu regulace
Volba parametrů pásma proporcionality (DP,HP), hystereze (HS) a doby odezvy
(TD) má značný vliv na kvalitu regulačního procesu – viz Obr.7. Z tohoto obrázku
Obr. 7
8
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
je zřejmé, že pokud se regulovaná veličina (skutečná teplota) pohybuje uvnitř
pásma hystereze (-HS +HS), pak je akční veličina u = 0% (například servopohon
ohřívače je v klidu). Pokud je ovšem například skutečná teplota Ts menší než
požadovaná teplota Tn, pak dochází k akčnímu zásahu (např. pohybu
servopohonu). A právě velikost akčního zásahu závisí na zvoleném pásmu
proporcionality. Z obrázku je zřejmé, že při nastaveném užším pásmu
proporcionality (DP1 , HP1) je akční zásah větší, než při širším pásmu
proporcionality (DP2 , HP2). Vliv velikosti pásma proporcionality na kvalitu
regulačního procesu je ve stručnosti uveden v Tabulce 5.
Velikost pásma
proporcionality
Nevýhody
Skutečná teplota se rychle přiblíží
Velký rozkmit skutečné teploty.
teplotě nastavené.
Malá
Optimální
Velká
Výhody
Skutečná teplota se přiblíží teplotě nastavené v optimální době a s minimálním
překmitem.
Téměř žádný rozkmit skutečné teploty
Skutečná teplota se jen velmi pomalu
přiblíží k nastavené teplotě.
Tabulka 5
Na kvalitu regulace má vliv i parametr TD – doba odezva. Jedná se o dobu mezi
posledním akčním zásahem a snímáním stavu regulované veličiny. Volba krátké
doby odezvy může vést ke vzniku překmitů a naopak dlouhá doba odezvy zpomalí
dobu za kterou se skutečná regulovaná hodnota přiblíží požadované hodnotě.
Důležité upozornění : Nastavená číselná hodnota parametru TD neodpovídá
reálné době odezvy, ale pouze její polovině. To znamená, že pokud je požadovaná
dobu odezvy 25 sekund, je nutné v servisním menu nastavit hodnotu 50.
5.4 Výstup ze servisního menu
Po nastavení požadovaných parametrů v servisním menu je nutno provést návrat
do základního uživatelského menu.
Postup při výstupu ze servisního menu :
1. Pokud se nacházíte v 1.části servisního menu zmáčkněte 2 x tlačítko
2. Pokud se nacházíte v 2.části servisního menu zmáčkněte 1 x tlačítko
Poznámka : Při výstupu ze servisního menu jsou uloženy v paměti regulátoru
všechny Vámi zvolené regulační parametry z 2.části servisního menu. Stav
binárních výstupů se bez ohledu na Vaše zásahy nastaví automaticky na hodnotu,
která odpovídá okamžitému stavu v regulaci vzduchotechniky.
9
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
6. Montáž snímačů teploty, napájecí zdroj
K regulátoru MST 520 se připojují snímače teploty s digitálním výstupem. Proto je
nutné při jejich montáži dodržet zvláštní pokyny, aby byla zajištěna jejich
bezchybná funkce.
Pozornost je třeba věnovat i výběru napájecího zdroje. Pro zajištění vysoké
odolnosti EMC je nutno použít výhradně výrobcem doporučený napájecí zdroj.
6.1 Montáž snímačů teploty
Protože u regulátoru MST 520 jsou použity snímače teploty s digitálním výstupem,
je zapotřebí při montáži těchto snímačů dodržet některá základní pravidla :
1. K propojení snímače s regulátorem je nutné použít výhradně datový kabel typ
UTP - 4PR.
2. Tento datový kabel nelze klást souběžně se silovými napájecími kabely
3. Na straně regulátoru je zapotřebí odstranit před připojení jednotlivých drátů
datového kabelu stínící fólii. Délka odstraněné fólie nesmí být větší než 80
mm.
4. Před připojením je zapotřebí rozplést všechny svazky drátů datového kabelu,
včetně stínícího drátu.
5. Pro připojení napájecího napětí +5V snímače teploty použijte oranžový drát
datového kabelu viz Obr. 8.
6. Pro připojení datového výstupu snímače teploty použijte tmavě hnědý drát
kabelu.
7. Všechny ostatní rozpletené dráty vč. stínícího drátu vodivě spojte (spletením)
a tento svazek zapojte na straně
regulátorů ke svorce B3 nebo B6
(0V) regulátoru.
8. Na straně snímače teploty je nutné
připojit pouze hnědý vodič pro data
(DQ), oranžový vodič pro napájení
+5V a hnědobílý vodič pro 0V.
Ostatní spletené vodiče (viz bod 7)
nesmí být na straně snímače
propojeny se svorkou 0V.
Obr. 8
10
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
6.2 Napájecí zdroj
K napájení regulátoru MST 520 je nutné použít výhradně napájecí zdroj ZD600 –
viz Obr. 9. Tento napájecí zdroj je optimálně navržen právě k napájení regulátoru
MST 520. Obsahuje dva nezávislé napájecí zdroje, zvlášť pro samotné napájení
regulátoru a zvlášť pro nezávislé napájení jeho binárních vstupů. Napájecí zdroj je
navíc vybaven speciálním filtračním obvodem, který omezuje průchod vnějších
rušivých signálů do regulátoru.
Základní technické parametry :
·
·
·
·
·
·
·
Napájení: 230V, 50Hz
Rozměry: 93x118x53mm
Hmotnost: 0,82 kg
Výstupní napětí:
24V, 50Hz, 25VA
12V DC, 3VA
Montáž: DIN lišta
Obr. 9
7. Základní technické údaje
Regulátor MST 520 je programovatelný automat, který je svými hardwarovými
možnostmi určen především pro řízení vzduchotechnických sestav.
Základní rozměry
106x90x59mm, 6 modulů
Typ zařízení
programovatelný regulátor
Napájení
24 VAC, 50Hz ze zdroje ZD 600
Příkon bez připojených servopohonů
4 VA
Příkon maximální
25 VA
Třída ochrany
ČSN 33 2000-4-41 : II
Krytí
ČSN EN 60529 : IP 20
Přípustná teplota okolí
provoz
+5°C až +40°C
skladování
-25°C až +70°C
Jištění
tavná pojistka 1,25A
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí ČSN 33 2000-4-41
Zařízení je konstruováno a provozováno podle ČSN EN 61010-1
11
Řídící systém MS 520
Servisní manuál
www.wilkop.eu
8. Návod na likvidaci zařízení
Likvidaci zařízení po jeho technickém dožití : podle zákona č. 185/2001 Sb. –
regulátor likviduje firma specializovaná na likvidaci odpadů.
9. Požadavky na kvalifikaci obsluhy
Regulátor MST 520 mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace a to
po seznámení se tímto manuálem.
10. Související dokumentace
·
·
Technická dokumentace
Uživatelský manuál
12

Podobné dokumenty

nová veselka technická specifikace

nová veselka technická specifikace prostorově koncipován s ohledem na pohledy z ulice, okolí i další. Požadavky na provoz, uspořádání a pohledy spolu s technickými aspekty daly vzniknout exaktní architektuře v moderním pojetí s přiz...

Více

Systémy WILKOP

Systémy WILKOP bytu vyšle tuto informaci do rozvaděče RV-A (RV-B) a zároveň prostřednictvím servopohonů zajistí otevření obou klapek. V případě, že je zajištěn průtok vzduchu z hlavní vzduchotechnické jednotky VZ...

Více

Untitled - Wilkop.eu

Untitled - Wilkop.eu regulaci prostorové teploty s funkcí kaskádní regulace. A to vše s využitím všech dostupných regulovaných okruhů VZT – ohřev (vodní, parní, elektrický nebo plynový), chlazení (vodní nebo přímý výpa...

Více

Dlouhodobý hmotný investiční majetek a drobný dlouhodobý

Dlouhodobý hmotný investiční majetek a drobný dlouhodobý kopírka TOSHIBA ED-1360 televizor THOMSON 29 72cm+TXT sestava stolu s hor. skříňkami skříň pod.část 2320x750x850 kartotéka kovová 20 zás.- A5 k.č.K20 kartotéka kovová 20 zás.- A5 k.č.K20 kartotéka ...

Více

klimatizace 2010

klimatizace 2010 elkou slabinou většiny řídících systémů pro regulaci vzduchotechniky, vytápění nebo pro regulaci tepelných čerpadel, popřípadě solárních systémů je velmi složitá obsluha, zejména pro laiky. Tyto ří...

Více

Ceník 2012

Ceník 2012 OBSAH A B C D E F G I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z

Více

Automatizace 4 7. Regulace

Automatizace 4 7. Regulace Při regulaci na konstantní hodnotu se regulátor stále pokouší uvést skutečnou hodnotu regulované veličiny do souladu s požadovanou (řídicí) hodnotou. Rušivé vlivy v regulovaném systému způsobují je...

Více

Znalecký posudek

Znalecký posudek mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. Pro ocenění nemovitostí je v tomt...

Více