Zákon zachování hmotnosti

Komentáře

Transkript

Zákon zachování hmotnosti
Zákon zachování hmotnosti
M.V. Lomonosov
18. století - ruský vědec M.V.Lomonosov a francouzský vědec A.L.Lavoisier nezávisle na sobě objevili tento přírodní zákon.
V uzavřené soustavě se hmotnost látek do reakce vstupujících rovná
hmotnosti látek z reakce vystupujících.
Stručně – hmotnost reaktantů se rovná hmotnosti produktů.
(s) látka v tuhém skupenství
(g) látka v plynném skupenství
Druh a počet atomů musí být na obou stranách rovnice shodný.
Příklad:
Vodík + chlor ---> chlorovodík
H2 + Cl2 ---> HCl
reakční schéma
Schéma je nutno upravit tak, aby byl počet atomů v souladu se zákonem zachování
hmotnosti doplněním stechiometrických koeficientů.
H2 + Cl2 → 2 HCl
chemická rovnice
jedna molekula vodíku reaguje s jednou molekulou chloru, vznikají dvě molekuly
chlorovodíku
Poznámka: nelze měnit složení molekuly (H2Cl2)
http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce2.html
1. Slučování (Syntéza) - ze dvou reaktantů vzniká jeden produkt:
hořčík + kyslík ---> oxid hořečnatý (MgO)
2Mg + O2 ---> 2MgO
2. Rozklad - výchozí reaktant se rozkládá na dva či více produktů
voda ---> vodík + kyslík
2H2O ---> 2H2 + O2
3. Vytěsňování - jeden reaktant vytěsní z druhého reaktantu atomy nebo funkční
skupinu
jodid sodný + chlor ---> chlorid sodný + jod
2NaI + Cl2 ---> 2NaCl + I2
4. Podvojná záměna
dusičnan stříbrný + chlorid sodný ---> chlorid stříbrný + dusičnan sodný
AgNO3 + NaCl ---> AgCl + NaNO3
Řešené úlohy
1. Popsané chemické děje vyjádřete chemickými rovnicemi:
a) Dvouatomová molekula vodíku zreagovala s dvouatomovou molekulou
bromu za vzniku dvou molekul sloučeniny, která má chemický vzorec HBr.
b) Reakcí tří dvouatomových molekul vodíku s jednou dvouatomovou
molekulou dusíku vznikly dvě molekuly amoniaku (molekula amoniaku se
skládá z jednoho atomu dusíku a tří atomů vodíku)
c) Čtyřatomová molekula fosforu zreagovala s pěti dvouatomovými
molekulami kyslíku za vzniku molekuly složené ze čtyř atomů fosforu a
deseti atomů kyslíku
d) Dvě molekuly sloučeniny složené z jednoho atomu uhlíku a jednoho
atomu kyslíku zreagovaly s dvouatomovou molekulou kyslíku za vzniku dvou
molekul složených z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku
Řešení
a) Dvouatomová molekula vodíku zreagovala s dvouatomovou molekulou
bromu za vzniku dvou molekul sloučeniny, která má chemický vzorec HBr.
H2 + Br2 ---> 2HBr
b) Reakcí tří dvouatomových molekul vodíku s jednou dvouatomovou
molekulou dusíku vznikly dvě molekuly amoniaku (molekula amoniaku se
skládá z jednoho atomu dusíku a tří atomů vodíku)
3H2 + N2 ---> 2NH3
c) Čtyřatomová molekula fosforu zreagovala s pěti dvouatomovými
molekulami kyslíku za vzniku molekuly složené ze čtyř atomů fosforu a
deseti atomů kyslíku
P4 + 5O2 ---> 2P4O10
d) Dvě molekuly sloučeniny složené z jednoho atomu uhlíku a jednoho
atomu kyslíku zreagovaly s dvouatomovou molekulou kyslíku za vzniku dvou
molekul složených z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku
2CO + O2 ---> 2CO2
2. Doplňte počty molekul na pravých stranách rovnic tak, aby počty atomů
jednotlivých prvků byly na obou stranách rovnic stejné.
a) 2Zn + O2 ---> ZnO
b) CO2 + C ---> CO
c) 2Ag2O ---> Ag + O2
d) 2KClO3 ---> KCl + O2
e) 4HCl + O2 ---> H2O + Cl2
Řešení
a) 2Zn + O2 ---> 2 ZnO
b) CO2 + C ---> 2CO
c) 2Ag2O ---> 4Ag + O2
d) 2KClO3 ---> 2KCl + 3O2
e) 4HCl + O2 ---> 2H2O + 2Cl2
3. Doplňte následující rovnice tak, aby počty atomů jednotlivých prvků byly na
obou stranách rovnic stejné.
a) KBr + Cl2 ---> KCl + Br2
b) HCl + MnO2 ---> Cl2 + MnCl2 + H2O
c) HI + O2 ---> H2O + I2
d) N2O + NH3 ---> N2 + 3H2O
Řešení
a) 2KBr + Cl2 ---> 2KCl + Br2
b) 4HCl + MnO2 ---> Cl2 + MnCl2 + 2H2O
c) 4HI + O2 ---> 2H2O + 2I2
d) 3N2O + 2NH3 ---> 4N2 + 3H2O
Úlohy k procvičování
1. Označ výchozí látky a produkty při hoření vodíku ve vzduchu a při rozkladu
vody elektrickým proudem.
2. Uprav zápis chemického děje na chemickou rovnici a vyjádři ji slovně:
a) H2+ O2 ---> H2O;
b) Zn+ HCl ---> H2+ ZnCl2 ;
c) H2+ Cl2 ---> HCl
3. Zapiš chemickou rovnicí tyto děje:
a) reakci vodíku s kyslíkem, při které vzniká voda;
b) rozklad peroxidu vodíku H2O2 na vodu a kyslík;
c) hoření sodíku v chloru, při kterém vzniká chlorid sodný NaCl.
4. Amoniak NH3 se vyrábí slučováním vodíku a dusíku. Výchozí látky chemické
reakce jsou
A. N2 a H2
B. N2 a NH3
C. NH3 a H2
D. NH3, H2 a N2
5. Upravte schéma chemické reakce na chemickou rovnici.
N2 + H2 ---> NH3
6. Artur, Bedřich, Cyril a Dan měli každý za úkol zapsat chemickou rovnici. Kdo
zapsal CHYBNĚ stechiometrické koeficienty v chemické rovnici?
Artur: 2 HCl + Ca(OH)2 ---> CaCl2 + 2 H2O
Bedřich: H2SO4 + NaOH ---> Na2SO4 + H2O
Cyril: 2 HNO3 + Ca(OH)2 ---> Ca(NO3)2 + 2 H2O
Dan: HNO3 + KOH ---> -- KNO3 + H2O
http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce19.html
http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/reak02.htm
https://www.google.com/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=665&q=chemick
%C3%A9+reakce&oq=chemick%C3%A9+reakce&gs_l=img.12..0j0i24l9.7599.15780.0.22109.15.10.0.5.5.0.205.
1211.6j3j1.10.0....0...1ac.1.35.img..1.14.1077.JWszsQL-NJ4
https://www.google.com/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=665&q=chemick
%C3%A9+reakce&oq=chemick%C3%A9+reakce&gs_l=img.12..0j0i24l9.7599.15780.0.22109.15.10.0.5.5.0.205.
1211.6j3j1.10.0....0...1ac.1.35.img..1.14.1077.JWszsQL-NJ4

Podobné dokumenty

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření vznikají jiné …………………. (produkty). Při chemické reakci ……………………. původní chemické vazby a vznikají nové za současných energetických změn. Jednotlivé atomy při chemické reakci ……………….. ani nezanikaj...

Více

Halogeny a jejich sloučeniny

Halogeny a jejich sloučeniny H H O ƒ Má kyselou povahu. S výjimkou HF jsou to velmi silné kyseliny. ƒ Reagují s neušlechtilými kovy uvolněním vodíku (pozor na Beketovovu řadu – kovy před H nereagují). H , Zn HCl ZnCl H , Fe HB...

Více

• OXID UHLIČITÝ CO2 • OXID UHELNATÝ CO • OXID SIŘIČITÝ SO2

• OXID UHLIČITÝ CO2 • OXID UHELNATÝ CO • OXID SIŘIČITÝ SO2 - je to bezbarvý, nehořlavý plyn, jedovatý, se štiplavým zápachem - používá se k dezinfekci sudů, sklepů, k výrobě kyseliny sírové - je hlavní příčinou vzniku kyselých dešťů

Více

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu a) HF kyselina fluorovodíková, vysoce toxická, žíravá kapalina, silně leptavé účinky na kůži; používá se k leptání skla a při výrobě matového skla (uchovává se v plastových nádobách) ∙ HCl kyselina...

Více

III.2 7.5

III.2 7.5 Štoll, Ivan, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, Prometheus 2001. Obrázky [on line].[cit. 2012-03-30]. Dostupné na WWW: http://www.google.com/search?hl=cs&biw=1202&bih=656&site=imghp&tbm=isch&s...

Více

Úlohy:

Úlohy: 6) Výroba kapalného CCl4 probíhá v reaktoru chlazeném vodou 10 0C teplou, vypočítejte, kolik kg této vody musí projít chladícím zařízením reaktoru na každý 1 kg zreagovaného chloru, aby reakce prob...

Více

Reakce kyselin

Reakce kyselin CuO(s) + H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + H2O CuO(s) + 2HCl(aq) → CuCl2(aq) + H2O FeO(s) + 2HI(aq) → FeI2(aq) + H2O ‹ reakcí zásaditého oxidu s vodou vzniká hydroxid CaO(s) + H2O → Ca(OH)2(aq,s) Li2O(s) + H...

Více

Absolventská práce

Absolventská práce Proto dnešní upravenou vývojovou teorii označujeme jako neodarwinismus.

Více

Katalýza a autokatalýza

Katalýza a autokatalýza 4. Pro pokus, kterým lze dokumentovat rozdíl mezi reaktantem a katalyzátorem, je možno využít reakci rozkladu peroxidu vodíku za  katalytického působení oxidu manganičitého. Do  dvou kádinek nal...

Více