Základní údaje o pojišťovně Údaje o členech dozorčí rady

Komentáře

Transkript

Základní údaje o pojišťovně Údaje o členech dozorčí rady
ERGO pojišťovna,a.s.
140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Údaje o pojišťovně, o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí
a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů
Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna") v tomto dokumentu zveřejňuje podle § 82 odst. 7 zákona
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPoj) v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní banky
č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, základní údaje o pojišťovně, členech
jejich orgánů, akcionářích, o skupině jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů.
Stav ke dni: 31.3.2015 (rozhodný den)
Základní údaje o pojišťovně
Obchodní firma:
Právní forma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
Datum zápisu do obchodního rejstříku:
Datum zápisu poslední změny v obchodním
rejstříku (vč.účelu):
Výše základního kapitálu zapsaného v
obchodním rejstříku:
Výše splaceného základního kapitálu:
Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií
s uvedením jejich jmenovité hodnoty:
ERGO pojišťovna, a.s.
akciová společnost
Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00
618 58 714
22.9.1994
10.11.2014-rozšíření povolení k provozování pojišťovací činnosti
o odvětví B14 a) Pojištění úvěru (obecná platební neschopnost),
B16 j) pojištění různých finančních ztrát vyplývajících z ostatních
finančních ztrát; změna v dozorčí radě
316.840 tis.Kč
316.840 tis.Kč
216 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve
jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč a 10.084 kusů
kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě každé akcie 10.000 Kč
Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie,
jiných účastnických cenných papírů:
zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.
Organizační struktura společnosti:
Je přílohou č.1 tohoto dokumentu
Údaje o členech dozorčí rady
Dkfm. Thomas Schöllkopf - předseda dozorčí rady
Den vzniku funkce: 30.8.2014, den vzniku členství v dozorčí radě: 30.4.2010
Dkfm. Thomas Schöllkopf je zároveň předsedou představenstva společnosti ERGO Austria International AG, Wien
a členem představenstva ERGO International AG, Düsseldorf. Předsedá dozorčí radě ve společnostech: ERGO Versicherung
Aktiengesellschaft, Wien; STU ERGO Hestia S.A., Sopot; STUnZ ERGO Hestia S.A., Sopot; ERGO Russ
Versicherung AG, Moskva, ERGO Shisn, Moskva a ERGO Eletbiztositó Zrt., Budapest a ERGO Asiguari de Viata S.A.
Je členem dozorčí rady ve společnostech: ERGO Zivljenjska Zavarovalnica d.d., Ljubljana; ERGO zivotno osiguranje d.d.,
Zagreb; ERGO osiguranje d.d., Zagreb; ERGO poisťovna, a.s., Bratislava; ITERGO Informationstechnologie
GmbH, Düsseldorf; ERGO Life Insurance SE, Litva; ERGO Insurance SE, Estonsko; ERGO Pro Sp.z o.o., Polsko.
Jeho další funkce jsou: prezident Německo-baltské obchodní komory (Deutsch-Balstische Handelskammer);
člen Svazu německého pojišťovnictví (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft / Member of the Committee
of Middle- and Eastern Europe); člen Investičního poradného sboru (Investment Advisory Council).
V letech 2005-2007 působil jako generální ředitel / regionální manažer pojišťovací skupiny ERGO
Versicherungsgruppe AG a řídil pobočky v Itálii, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Řecku.
Ve finančním sektoru působí od roku 1984.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Dkfm. Josef Kreiterling - člen dozorčí rady
Den vzniku členství v dozorčí radě: 1.11.2014
Dkfm. Josef Kreiterling je současně členem představenstva společností ERGO Austria International AG, Wien a ERGO
Versicherung Aktiengesellschaft, Wien. Je členem dozorčí rady ve společnostech VICTORIA-VOLKSBANKEN
Pensionskassen AG, Wien; VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse, Wien; ERGO poisťovňa, a.s. Bratislava
a ERGO Zivljenjska Zavarovalnica d.d. Ljubljana.
Dkfm. Josef Kreiterling působí od roku 1997 v pojišťovnictví, na různých pozicích ve společnostech skupiny ERGO.
Od října 2007 je členem představenstva společnosti ERGO Austria International AG, od roku 2013 společnosti
ERGO Versicherung AG.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Mag. Josef Adelmann - člen dozorčí rady
Den vzniku členství v dozorčí radě: 31.8.2014
Mag. Josef Adelmann je zároveň předsedou představenstva ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Wien. Je předsedou
dozorčí rady ve společnosti VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse, Wien a členem dozorčí rady ve společnostech:
ERGO Eletbiztosító Zrt., Budapest a VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen AG, Wien.
Mag. Josef Adelmann působil v letech 1995-2006 v představenstvu společnosti Union Versicherungs-AG, v letech
2007-2008 byl místopředsedou představenstva Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG. Od ledna 2009 zastává
funkci předsedy představenstva pojišťovny ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Wien.
V pojišťovnictví působí od roku 1989.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
ERGO pojišťovna,a.s.
140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Údaje o členech představenstva
Mag. Harald Londer - předseda představenstva
Den vzniku funkce: 1.9.2014, den vzniku členství v představenstvu: 1.9.2014
Mag. Harald Londer je zároveň předsedou dozorčí rady ve společnostech: ERGO Zivljenjska Zavarovalnica d.d. Ljubljana;
ERGO Zivotno osiguranje d.d, Zagreb; ERGO osiguranje d.d., Zagreb a ERGO poisťovňa, a.s., Bratislava.
Je členem dozorčí rady ve společnostech ERGO Élétbiztosító Zrt., Budapest a ERGO Asiguari de Viata S.A.
Mag. Harald Londer dříve působil ve společnostech Grazer Wechselseitige Versicherung a ve skupině UNIQA Group,
především v oblasti bankopojištění. V letech 2009-2011 byl členem představenstva HYPO Versicherung AG. V letech
2011-2014 byl členem a od roku 2012 předsedou dozorčí rady společnosti ERGO pojišťovna, a.s. V pojišťovnictví
působí od roku 1988.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Ing. Jana Jenšová - členka představenstva
Den vzniku členství v představenstvu: 30.4.2010
Vzdělání: vysokoškolské v oboru provoz a ekonomika
V pojišťovnictví působí od roku 2000. Od 25.3.2010 je členkou kontrolní komise České asociace pojišťoven.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Kurt Kalla - člen představenstva
Den vzniku členství v představenstvu: 12.4.2013
Vzdělání: vysokoškolské v oboru pojišťovnictví a řízení rizika
Pan Kurt Kalla dříve působil ve společnosti UNIQA Versicherungen AG, jako obchodní ředitel pro vlastní síť pojišťovacích
zprostředkovatelů. Od roku 2005 působí ve skupině ERGO, nejdříve ve společnosti Victoria – Volksbanken
Versicherungs AG, jako vedoucí prodeje přes makléře, v letech 2010-2013 vedl pobočku ERGO Versicherung AG
ve Slovinsku. Jako člen představenstva ERGO pojišťovny, a.s. je od dubna 2013 odpovědný za prodej.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Údaje o složení akcionářů pojišťovny
Obchodní firma / název
Právní
forma
ERGO Austria International AG
Aktiengesellschaft
ERGO Versicherung
Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft
Adresa sídla
ERGO Center, Businesspark
Marximum / Objekt 3
Modecenterstraße 17, A-1110 Wien
Rakouská republika
ERGO Center, Businesspark
Marximum / Objekt 3
Modecenterstraße 17, A-1110 Wien
Rakouská republika
Podíl na
základním
kapitálu
Podíl na
hlasovacích
právech
75,928%
75,928%
24,072%
24,072%
Údaje o struktuře skupiny
Ovládající osoba
Obchodní firma / název:
Právní forma:
Adresa sídla:
ERGO Austria International AG
Aktiengesellschaft (akciová společnost)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve
Vídni, pod č. FN 294738 p
ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3
Modecenterstraße 17, A-1110 Wien
Rakouská republika
ERGO Austria International AG vlastní kmenové akcie na jméno pojišťovny ERGO pojišťovna, a.s.,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 75,928 % základního kapitálu a reprezentují 75,928 % hlasovacích práv.
ERGO pojišťovna, a.s.má k uvedenému dni vůči společnosti ERGO Austria International AG závazky v souhrnné
výši 331 tis.Kč. Pojišťovna nemá k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované ovládající osobou
a nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna nevydala žádné záruky za ovládající
osobou a ani žádné záruky od ovládající osoby nepřijala.
Grafické znázornění skupiny, které zahrnuje ovládající osobu a všechny ovládané a přidružené osoby ovládající osoby
je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
ERGO pojišťovna,a.s.
140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Údaje o činnosti pojišťovny
Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:
► pojišťovací činnost (zák. č. 363/1999 a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění
v souladu s § 137 zákona odst. 2 zákona o pojišťovnictví:
- pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. a) přílohy č. 1 k ZPoj;
- pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. b) přílohy č. 1 k ZPoj;
- pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. c) přílohy č. 1 k ZPoj;
- v rozsahu pojistných odvětví 1,2,7,8,9,10 b) a c),13, 14 a) a 18 neživotních pojištění v souladu s § 137 zákona
odst. 4 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví. U odvětví 10 nemá pojišťovna povolení
provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb.
► činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
► pojišťovací činnost na území České republiky v rozsahu dle zákona č. 363/1999 Sb., a zákona č. 277/2009 Sb.
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, pojistné odvětví uvedené v části A bodu III přílohy č. 1 k ZPoj spojené
s investičním fondem
► pojišťovací činnost na území České republiky v rozsahu dle části B, bod 16, písm. j) a h) - pojištění různých
finančních ztrát vyplývajících ze ztráty pravidelného zdroje příjmu
Uvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává.
Českou národní bankou nebylo omezeno nebo pozastaveno vykonávání žádné činnosti.
Rozvaha pojišťovny je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny je přílohou č. 4 tohoto dokumentu.
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
ERGO pojišťovna,a.s.
140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Finanční ukazatele pojišťovny
Ukazatele solventnosti k 31.12.2014 v tis.Kč
Disponibilní míra solventnosti
Požadovaná míra solventnosti
Výše garančního fondu
Poměr disponibilní a požadované míry solventnosti
Poměr výše garančního fondu a součtu položek dle § 18
Neživotní
pojištění
246 570
24 053
120 000
1025%
49%
Životní
pojištění
181 057
50 851
120 000
356%
66%
Poměrové ukazatele za období 1-3/2015
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)
Combined ratio v neživotním pojištění
Zisk nebo ztráta za účetní
období / Aktiva celkem
Zisk nebo ztráta za účetní
období / Vlastní kapitál
(náklady na pojistná plnění,
vč.změny stavu rezervy na
pojistná plnění, očištěných od
zajištění + čistá výše
provozních nákladů) /
zasloužené pojistné, očištěné
od zajištění
0,57%
1,28%
101,65%
Přílohy:
Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti
Příloha č. 2 - Grafické znázornění skupiny
Příloha č. 3 - Rozvaha pojišťovny
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
Organizační struktura k 31.03.2015
ERGO pojišťovna, a.s.
Valná hromada
Dozorčí rada
Interní audit
Sekretariát
FTE
1
FTE
1
Představenstvo
Compliance / AML výbor
Právní kancelář (ext.)
Rizikový výbor
Archiv (ext.)
PR/Marketing, personální,
IT, compliance, dohled, zajištění
Harald Londer
IT (programování)
FTE
0
FTE
Účetnictví, investice,aktuariát,
řízení rizika, back office
Jana Jenšová
Správa pojištění, likvidace škod
5
IS (správa sítě)
FTE
Prodej
FTE
0
FTE
12
Finance a účetnictví
1
FTE
7
Controlling
FTE
1
Pojistná matematika
FTE
2
Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti
FTE
Kurt Kalla
Prodej
0
FTE
8
ERGO pojišťovna, a.s., grafické znázornění skupiny
ERGO Austria International AG k 31.03.2015
ERGO Austria International AG, Wien
100%
ERGO Življenjska
Zavarovalnica d. d.,
Ljubljana
75,93%
ERGO pojišťovna, a.s., Praha
75,20%
ERGO životno osiguranje d.d.,
Zagreb
75,20%
ERGO osiguranje d.d., Zagreb
99,99%
ERGO ASIGUARI DE VIATA
SA, Bukarest
75,30%
VICTERG Szolgáltató Zrt.,
Budapest
88,8%
ERGO Életbiztosító Zrt.,
Budapest
93,28%
ERGO Versicherung
Aktiengesellschaft,
Wien
85,53%
ERGO poisťovňa,
a.s., Bratislava
23,75%
VICTORIA-VOLKSBANKEN
Pensionskassen AG
Příloha č. 2 - Grafické znázornění skupiny
Rozvaha pojišťovny k 31.03.2015
v tis. Kč
ERGO pojišťovna, a.s.
< 1 > Rozvahová aktiva
v tis. Kč, k 31.03.2015
@
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Goodwill
Finanční umístění (investice)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
Provozní nemovitosti
Finanční umístění v podnikatelských seskupeních
Podíly v ovládaných osobách
Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám
Podíly s podstatným vlivem
Dluhové CP vydané os., ve kterých má úč. jedn. podst. vliv
Jiná finanční umístění
Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
Dluhové cenné papíry
Cenné papíry oceň. reál. hodn. proti účtům nákladů a výnosů
Dluhopisy "OECD" držené do splatnosti
Ostatní cenné papíry držené do splatnosti
Finanční umístění v investičních sdruženích
Ostatní půjčky
Depozita u finančních institucí
Ostatní finanční umístění
Depozita při aktivním zajištění
Finanční umístění ŽP, je-li nositelem inv. rizika pojistník
Dlužníci
Pohledávky z operací přímého pojištění
Pojistníci
Zprostředkovatelé
Pohledávky z operací zajištění
Ostatní pohledávky
Ostatní aktiva
Dlouhodobý hm. majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby
Hotovost na účtech u fin. institucí a hotovost v pokladně
Jiná aktiva
Přechodné účty aktiv
Naběhlé úroky a nájemné
Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Odložené pořizovací nákl. na poj. smlouvy v živ. poj.
Odložené pořizovací nákl. na poj. smlouvy v neživ. poj.
Ostatní přechodné účty aktiv
Dohadné položky aktivní
Příloha č. 3 - Rozvaha pojišťovny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Údaj
nekompenzovaný o
opravné položky a
oprávky
Opravné položky a
oprávky
Údaj kompenzovaný
o opravné položky a
oprávky
1
2
3
2 019 225
0
18 072
0
0
1 690 336
0
0
0
0
0
0
0
1 690 336
3 406
1 631 822
196 414
1 296 902
138 506
0
0
55 108
0
0
159 111
81 564
74 182
17 299
56 883
0
7 382
41 837
24 432
17 405
0
28 305
0
27 004
19 046
7 959
1 301
0
100 939
1 918 285
18 052
20
0
1 690 336
0
0
0
1 690 336
3 406
1 631 822
196 414
1 296 902
138 506
0
55 108
66 737
66 207
12 501
53 706
530
16 150
16 150
159 111
14 826
7 975
4 798
3 177
0
6 851
25 687
8 282
17 405
0
28 305
0
27 004
19 046
7 959
1 301
0
< 2 > Rozvahová pasiva
v tis. Kč, k 31.03.2015
Hrubá hodnota
@
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Změny základního kapitálu
Vlastní akcie nebo vl. zatímní listy, vl. obch. podíly
Emisní ážio
Rezervní fond na nové ocenění
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých úč. období
Zisk nebo ztráta běžného účetního období
Podřízená pasiva
Technické rezervy
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva pojistného životních pojištění
Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na pojistná plnění vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na prémie a slevy vztahující se k poj. odv. NP
Vyrovnávací rezerva
Rezerva na splnění záv. z použité TÚM a ost.početních param.
Rezerva pojistného neživotních pojištění
Rezerva pojistného neživ. poj. vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva pojistného neživ. poj. vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky ČKP
Jiné rezervy
Jiná rezerva vztahující se k poj. odv. ŽP
Jiná rezerva vztahující se k poj. odv. NP
Technická rezerva ŽP, je-li nositelem inv. rizika pojistník
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daně
Ostatní rezervy
Depozita při pasivním zajištění
Věřitelé
Závazky z operací přímého pojištění
Závazky z operací zajištění
Výpůjčky zaručené dluhopisem
Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
Závazky vůči finančním institucím
Ostatní závazky
Daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
Garanční fond Kanceláře
1
Podíl zajišťovatelů na
TR
Čistá hodnota
2
3
Fond zábrany škod Kanceláře
48
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
1 285 415
44 199
9 731
34 467
1 114 301
98 901
6 112
92 789
28 014
28 014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 111
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Přechodné účty pasiv
Výdaje příštích období a výnosy příštích období
Ostatní přechodné účty pasiv
Dohadné položky pasivní
49
XX
XX
50
XX
XX
51
XX
XX
52
XX
XX
Příloha č. 3 - Rozvaha pojišťovny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
1 918 285
432 123
316 840
18 090
91 689
5 504
32 762
0
32 762
466
32 297
0
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
1 252 653
44 199
9 731
34 467
1 114 301
66 138
5 646
60 492
28 014
28 014
0
0
0
0
159 111
0
62 610
49 527
6 242
6 841
1 384
11 789
518
11 270
11 270
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny za období 1-3/2015
v tis. Kč
ERGO pojišťovna, a.s.
< 1 > Technický účet k neživotnímu pojištění
v tis. Kč
@
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané hrubé pojistné
Pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené poj., očištěné od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťo.
Převedené výnosy z finan. umístění z netechnického účtu
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Náklady na poj. pl. včetně změny TR, očištěné od zajištění
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu rezervy na poj. pl., očištěné od zajištění
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změny stavu ostatních tech. rezerv, očištěné od zajištění
Prémie a slevy, očištěné od zajištění
Čistá výše provozních nákladů
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na zisku
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Změna stavu vyrovnávací rezervy
1
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1-3/2015
1 266
17 834
21 026
27 414
-6 388
-3 193
830
-4 022
1 547
56
-6 037
-8 547
-10 369
1 822
2 510
4 859
-2 349
18
19
20
21
22
23
24
25
26
-12 091
-8 030
-741
-5 570
2 251
-43
< 2 > Technický účet k životnímu pojištění
v tis. Kč
@
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané hrubé pojistné
Pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené poj., očištěné od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťo.
Výnosy z finančního umístění
Výnosy z podílů
Výnosy z ostatního finančního umístění
Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
Změny hodnoty finančního umístění - výnosy
Výnosy z realizace finančního umístění
Přírůstky hodnoty finančního umístění
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Náklady na poj. pl. včetně změny TR, očištěné od zajištění
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu rezervy na poj. pl., očištěné od zajištění
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změny stavu ostatních tech. rezerv, očištěné od zajištění
Změna stavu rezervy pojistného živ. poj., očištěná od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy pojistného životních pojišt.
Změna stavu rezervy poj. živ. pojištění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu ostat. TR (mimo rez. živ. poj.), očiš. od zajiš.
Prémie a slevy, očištěné od zajištění
Čistá výše provozních nákladů
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na zisku
Náklady na finanční umístění
Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků
Změna hodnoty finančního umístění - náklady
Náklady spojené s realizací finančního umístění
Úbytky hodnoty finančního umístění
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet
1
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
2
3
4
5
6
7
1-3/2015
3 680
52 408
50 848
51 448
-600
1 560
1 560
8
9
16 054
10
11
16 054
12
13
16 054
14
15
16
17
18
19
20
11 713
171
-50 827
-54 009
-54 009
21
22
23
24
25
26
27
3 182
3 159
23
-4 343
8 498
8 498
28
29
30
31
32
33
34
-12 841
-3 234
-15 892
-2 264
-4 475
-9 153
35
36
37
-479
-479
38
39
40
41
42
-105
2 138
-3 924
< 3 > Netechnický účet
v tis. Kč
@
Zisk nebo ztráta za účetní období
Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Výnosy z finančního umístění
Výnosy z podílů
Výnosy z ostatního finančního umístění
Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
Změny hodnoty finančního umístění - výnosy
Výnosy z realizace finančního umístění
Převedené výnosy fin. umístění z technického účtu k živ.poj.
Náklady na finanční umístění
Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků
Změna hodnoty finančního umístění - náklady
Náklady spojené s realizací finančního umístění
Převod výnosů z fin. umístění na tech. účet k neživ. poj.
Ostatní výnosy
Ostatní náklady
Daň z příjmů z běžné činnosti
Mimořádný zisk nebo ztráta
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách
1
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
2
3
4
5
1-3/2015
5 504
5 504
1 266
3 680
0
6
7
0
8
9
10
11
12
13
3 924
0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-1 547
228
-119
-1 928
0

Podobné dokumenty

k 30.6.2014 - ERGO pojišťovna, as

k 30.6.2014 - ERGO pojišťovna, as ERGO Life Insurance SE, Litva; ERGO Insurance SE, Estonsko; ERGO Pro, Polsko. Jeho další funkce jsou: prezident Německo-baltské obchodní komory (Deutsch-Balstische Handelskammer); člen Svazu německ...

Více

k 30.9.2013 - ERGO pojišťovna, as

k 30.9.2013 - ERGO pojišťovna, as Údaje o činnosti pojišťovny Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku: ► pojišťovací činnost (zák. č. 363/1999 a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvis...

Více

k 31.12.2013 - ERGO pojišťovna, as

k 31.12.2013 - ERGO pojišťovna, as ► pojišťovací činnost (zák. č. 363/1999 a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu pojistných odvětví životních poj...

Více

Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 544/1 www.triglav.cz 602 00

Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 544/1 www.triglav.cz 602 00 a má největší tržní podíl ve Slovinsku. S předpisem pojistného 17,5 mld. Kč dosahuje více jak 43 % celkového pojistného trhu. Tradici a vysokou kvalitu služeb této pojišťovny oceňuje více než 1,1 m...

Více

Zde

Zde Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry Cenné papíry oceň. reál. hodn. proti účtům nákladů a výnosů Depozita u finančních institucí

Více

Přehled

Přehled Fond dovolené a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK), jedna z prvních rakouských institucí vycházejících z principu sociálního partnerství, je veřejnoprávní subjekt, na jehož řízení se podí...

Více