Brtnický zpravodaj prosinec 2007

Komentáře

Transkript

Brtnický zpravodaj prosinec 2007
Prosinec 2007
*159*
Vánoční besídka
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na dětské
pásmo s vánoční tématikou, které si připravili žáci
Základní a Mateřské školy v Brtnici. Přijďte obdivovat
do kina šikovnost a umění dětí svých i vašich sousedů!
Vánoční besídka se koná 18. prosince
v 17:00 hod.
Mikuláš
letos přijede na koni
V pátek 7. 12. od 16.00 hod. rozezní oblíbený
moderátor a DJ Robert Nevole tanečními rytmy pro zahřátí těla i ducha náměstí Svobody před
Domem Valdštejnů a naladí tak malé i velké návštěvníky na slavnostní příjezd Mikuláše. Letos
poprvé a netradičně dorazí světec se svým četným doprovodem do našeho města na koních.
Členové jezdecké stáje Pavla Navrátila si pro tuto příležitost připravili originální kostýmy. Děti se
mohou těšit na malé dárkové balíčky, horký čaj a spoustu zábavy.
Za pořadatele srdečně zve Komise kultury
Pořad
bohoslužeb
Den
P.
Brt. Stř. Lh.
Přís.
23. 12. 4. neděle
adventní
7.30
17.00
9.00
24.00
21.00
-
-
9.00
-
-
7.30
9.00
10.30
-
7.30
9.00
17.00
10.30
pro děti
16.00
25. 12.Hod Boží
vánoční
7.30
10.30
26. 12. sv.
Štěpána
30. 12. svátek sv.
Rodiny
svěcení vína
Komorní smíšený sbor ATENEO z Univerzity
Palackého v Olomouci
Po roce přijede do Brtnice opět pěvecký sbor Ateneo pod vedením Doc. Pavla Režného.
V třídílném programu zazní písně českých i světových autorů, skladby z lidové i vážné hudby a capella
i s doprovodem. Koncert se uskuteční 8. 12. v 17.00 hod. ve farním kostele. Všichni jste srdečně zváni!
Vítězslav Kružík
Prosinec 2007
KULTURNÍ KALENDÁŘ
1. 12.
2. 12.
17.00
kino
kino
4. 12.
17.00
Dům Valdštejnů
7. 12.
16.00
náměstí
8. 12.
15. 12.
16. 12.
18. 12.
23. 12.
17.00
horní kostel
IC
kino
kino
náměstí
29.12.
1. 1.
Leden – únor
10.00
17.00
17.00
17.00
17.00
kino
kino
Dům Valdštejnů
výstava prací MŠ, konec 1. 1. 2008
Brexpress – koncert + vystoupení
taneční skupiny pod vedením Aleny
Rychtecké
zahájení výstavy „Vánoce, vánoce
přicházejí“
(ruční práce Klub důchodců a
Mateřské škola Brtnice) konec 14. 12.
ve 14.00 hod.
Mikuláš na koních, nadílka, hudební
produkce Robert Nevole
Ateneo – f arní kostel
končí sbírka hraček pro dětský domov
Vysočanka – Vánoční koncert
besídka ZŠ a MŠ
zpívání pod vánočním stromem (Zbyněk
Andrýzek a chrámový sbor)
Filmový den (více na 8. str. a na www.klubos.eu)
Znamení – koncert
Výstava Pf
10.30
22.12.2007
24. 12. Půlnoční
mše
31. 12. sv.
Silvestra
1.1.2008 NOVÝ
ROK
6. 1. Zjevení
Páně
29.12.2007
17.00
16.00
-
-
7.30
9.00
-
10.30
7.30
9.00
10.30
17.00
svěcení vody, křídy,
kadidla a zlata
13. 1. Křest Páně
5.1.2008
7.30
9.00
17.00
12.1.2008
10.30
Zprávy z města
Městský úřad oznamuje změnu úředních hodin. Každý
pátek bude otevřeno pro veřejnost od 9.00 do 14.00
hodin. V ostatní dny zůstává pracovní doba
nezměněna.
Žádáme občany, kteří potřebují kopírovat listiny, aby
místo kopírování na radnici využili služeb nově
otevřeného Infocentra v domě Valdštejnů, na nám.
Svobody č.p. 74. Zde je přístupný i internet pro
veřejnost v pracovní dny od 8.30 hod. do 17.00 hodin.
V obci Příseka uzavřel k 30.11.2007 majitel místní
prodejnu. Než se podaří najít jiné vhodné řešení, je
zajištěn prodej pomocí pojízdné prodejny. Občané
Příseky mohou využít služeb pojízdné prodejny
každé úterý a pátek v 10.30 hodin (plus – mínus 15
min).
Vzhledem k tomu, že Městu Brtnice byla zamítnuta
finanční pomoc z Ministerstva pro místní rozvoj
i České spořitelny na obnovu majetku postiženého
živelní pohromou – Kulturního domu v Brtnici,
budeme usilovat o získání dotace z evropských
fondů.
V Nové Čtvrti a to části ulice Školní a Pátkova byla
provedena závěrečná část rekonstrukce kanalizační
sítě. Je neuvěřitelné, že při hloubení výkopů v délce
přes 3000 m se podařilo proplést takovým množstvím
kabelů VN, NN, veřejného osvětlení, telefonů,
teplovodu a dalších nástrah.
Za provozu začala také rekonstrukce čistírny
odpadních vod v Brtnici, která bude dokončena
v příštím roce stejně jako poslední úsek kanalizace od
Židovského mostu v ul. Legionářská až k posledním
domům na ul. Jihlavská po levé straně. Větší část
kanalizace po pravé straně směrem na Jihlavu byla
zhotovena v předstihu. V jarních měsících budou
opraveny touto činností poškozené chodníky a ostatní
viditelné závady.
V obci Střížov byla prodloužena kanalizace
a vodovod ke čtyřem novostavbám a sportovnímu
areálu.
V obci Panská Lhota byla dokončena oprava fasády
věže kostela a nainstalovány nové věžní hodiny,
včetně ciferníků. Hodinový stroj je řízen přes satelit.
Na pořízení věžních hodin se finančně podíleli
i občané z Panské Lhoty a okolí. Děkujeme.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRTNICE
číslo 7 ze dne 31. 10. 2007
Zastupitelstvo města Brtnice schvaluje:
•
vstup Města Brtnice do dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs.
•
tyto zástupce Města Brtnice v MAS LEADER Loucko - RNDr. Marii Kružíkovou jako
statutárního zástupce, jako členy výběrové komise: Ing. Josefa Přibyla a Mgr. Helenu
Vrzalovou, jako členy programové komise: Marii Mašterovou a Stanislava Jirků.
•
rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
•
převody nemovitostí:
− Prodej:
k. ú. Přímělkov
pozemku p. č. 18/3 o výměře 890 m2, Radce Sitové, Jihlava za cenu 120,-Kč/m2.
− Záměr prodeje:
k. ú. Přímělkov:
pozemku p. č. 18/5 o výměře 63 m2
Zastupitelstvo města Brtnice zamítá:
•
převody nemovitostí:
− Směna:
k. ú. Brtnice
pozemku p. č. 343 Mgr. Petru Pojerovi, Brtnice, za st. pozemek v lokalitě „NIVA“ a st.
pozemek p. č. 1357/1 k. ú. Brtnice.
- Prodej:
k. ú. Panská Lhota
pozemku p. č. 1307/26 2 x 41 m Zdeňce a Luboši Kalendovým, Panská Lhota
Zastupitelstvo města Brtnice bere na vědomí:
•
zprávu o činnosti Rady města Brtnice za období 5. 9. 2007 – 31. 10. 2007.
Stanislav Jirků
místostarosta
Pohledávky Města Brtnice
Jako každé město či obec, potýká se i Brtnice s problémem tzv. neplatičů, tedy těch, kteří nehradí
nájemné či služby za užívaný majetek (byty, nebytové prostory, pozemky) vodné a stočné nebo poplatky
stanovené vyhláškami, především za provoz systému svozu a likvidace komunálního odpadu. Většinou
se jedná o dlužníky dlouhodobé, kteří s úřadem nekomunikují a nereagují ani na zasílané upomínky
a výzvy. Protože celkové pohledávky města stále narůstají, rozhodli jsem se přistoupit k dalšímu
zveřejnění seznamu dlužníků ve Zpravodaji a všechny dotčené občany jsme s tímto postupem seznámili,
aby měl každý z nich možnost dluh splatit a uvedení svého jména zabránit.
Karel Nechvátal, Brtnice
František Pulicar, Brtnice
Snaha Brtnice (činírna)
Alexandr Homa , Brtnice
Kateřina Kubů, Brtnice
Vlasta Šimková, Příseka
Jarmila Bendová, Předín
Jarmila Kovačková, Jablonec nad Nisou
Miroslav Šmíd, Jihlava
Josef Vomela, Brtnice
Jan Kabátek, Brtnice
Při podzimním svozu nebezpečného odpadu byly opět
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a to
v Brtnici 4 ks a v obcích po jednom.
Město Brtnice nabízí k pronájmu nebytové prostory
v Domu služeb v ul. Široká (bývalá Agrobanka a šicí
dílny).
Připomínáme obyvatelům Brtnice, kteří jsou napojeni
na kanalizační řád, že musí vypouštět splaškovou
vodu bez předčištění, tj. s vyřazením septiků a žump
z provozu. V příštím roce budou prováděny kontroly a
při nesplnění této povinnosti bude septik odpojen od
kanalizační sítě a vlastník bude obsah na své náklady
vyvážet na ČOV.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli svou
troškou do mlýna při sbírce ošacení a domácích
potřeb pro Diakonii Broumov.
V měsíci
listopadu
probíhalo
setkání
s důchodci
v obcích. Tyto
akce zajišťují
jednotlivé
osadní výbory
organizačně a
finančně Město Brtnice. Brtničtí důchodci měli
tentokrát výjezdní setkání v Kulturním domě Panská
Lhota.
RNDr. Marie Kružíková
starostka města Brtnice
24 255,90 Kč
14 236,00 Kč
5 354,50 Kč
5 304,00 Kč
4 980,00 Kč
4 536,00 Kč
2 186,50 Kč
1 998,00 Kč
1 836,00 Kč
1 812,00 Kč
1 512,00 Kč
Výměna občanských a řidičských průkazů
Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu, a to
v následujících termínech:
OP vydané do
31. 12. 1994
31. 12. 1996
31. 12. 1998
31. 12. 2003
konec platnosti
31.12. 2005
31.12.2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena
doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. O
vydání nového OP lze žádat prostřednictvím organizačního odboru Městského úřadu nebo přímo na
správním odboru Magistrátu města Jihlavy.
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12.
2007. O jejich výměnu lze žádat pouze na Magistrátu města Jihlavy – odboru dopravy (vedle
autobusového nádraží).
Vážení spoluobčané
Sbírka hraček
Rok 2007 se blíží ke konci a já mám za sebou první rok ve funkci starostky. Připadá mi, že to není tak
dlouho, kdy jsem se jako novopečená starostka potýkala s rozsáhlým vandalismem, před kterým nic neobstálo –
ani vánoční výzdoba, ani dopravní značky, odpadkové koše, plot u parku atd.. Pravidelně koncem týdne, nejlépe
v pátek po obědě, se objevila porucha na vodovodním řádu či kanalizaci. Korunu tomu všemu nasadil orkán
Kyrill se zničením střechy na kulturním domě v Brtnici. Vláda všem postiženým dala naději na finanční pomoc
při nápravě škod. Dle pokynů jsme připravili veškeré podklady a podali žádost o podporu na Ministerstvo pro
místní rozvoj. V září nás navštívili zástupci hodnotící komise, které jsme seznámili se stavem kulturního domu.
Do dnešního dne z MMR ČR nepřišla na Městský úřad v Brtnici žádná odpověď, pouze na internetových
stránkách MMR ČR bylo možno se 14.11.2007 v Rozhodnutí ministra č. 221/2007 dočíst, že kulturní dům
v Brtnici nepatří mezi podpořené žádosti. Naše víra ve splnění vládních slibů o pomoci bere za své. Doufejme,
že se zpožděním ale přece jen budou vyhlášeny Regionální operační programy a my budeme moci zažádat o
dotaci z evropských fondů.
Ohlížím se zpět na jednotlivá zasedání Rady města Brtnice. Čím jsme se zabývali? Již v lednu bylo potřeba
zajistit peníze na rekonstrukci kanalizace a čističky odpadních vod. Po delších jednáních Kraj Vysočina přispěl 15
milióny a z Ministerstva zemědělství ČR jsme dostali přislíbených cca 22 miliónů, zbytek přibližně 12 miliónů
musíme zaplatit z rozpočtu města. Práce jsou plánované na rok 2007 – 2008. Všem obyvatelům nejen v Nové
čtvrti akce přinese velký užitek. Stará propadající se kanalizace je nahrazena novou. Současně se všichni
potýkali a potýkají s problémy, které s sebou rekonstrukce přináší. Jsou to časté poruchy na vodovodním řádu,
velká prašnost, zhoršená průjezdnost, výkopy v ulicích. Stanovený postup prací se zvýšenou ohleduplností
k obyvatelům Nové čtvrti byl upraven vzhledem k propadající se kanalizaci v ulici Družstevní, která se musela
přednostně vyměnit. Brzké sněžení zamezilo dokončení asfaltování ve Školní ulici. Příští rok nás čekají práce na
kanalizaci v Jihlavské ulici a s tím spojené její uzavření. Přitom dojde k uložení elektrických vedení do země a
vybudování nových chodníků. Nová kanalizace by měla obyvatelům sloužit dalších 30, možná více let a to stojí
za trochu vstřícnosti a pochopení.
S lednem přišel i nový stavební zákon. Pro další výstavbu bylo třeba vymezit ve všech místních částech
zastavěné a zastavitelné území. Tohoto složitého úkolu se ujal pan Ing. Kothbauer, který zmapoval všechny
potřebné údaje a předal je k dalšímu vyřízení Magistrátu města Jihlavy. Teď je potřeba pro další rozvoj všech
částí Brtnice pořídit nový územní plán pro celé katastrální území. Toto spadá od letošního roku do kompetencí
Magistrátu města Jihlavy.
Během roku jsme se zabývali i radostnými událostmi. Nebylo jich málo a tak vzpomenu alespoň některé:
např. rozdělení finančních příspěvků z grantových programů města Brtnice, vydání publikací „Brtnice – rodiště
Josefa Hoffmanna“ a „Hrad Rokštejn“, odhalení pamětní desky na místě synagogy, Brtnické kovadliny, vybavení
nových prostor pro infocentrum s přístupem na internet, finále cyklistické soutěže pořádané Městskou policií
v Jihlavě, Den pro zdraví, zahájení výstav v Domě Valdštejnů i v Hoffmannově domě, setkání rodáků v Přísece a
Komárovicích a další.
Ani naše technická skupina nelenošila. Na základě diskuze s předsedy osadních výborů na setkáních
s představiteli obce se pracovníci snažili vyhovět jejich požadavkům. Pomáhali s likvidací velkoobjemového i
nebezpečného odpadu, údržbou zeleně, kácením poškozených stromů, opravami a údržbou bytových i
kulturních domů, veřejného osvětlení a komunikací. Budovali kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení, kde bylo
potřeba. Odstraňovali různé havárie (ucpání kanálů, prasklé vodovodní potrubí, spadlé stromy...). Likvidovali
také černé skládky odpadů. Ve svém výčtu jsem ještě spoustu akcí opomněla, protože bych jinak musela psát
jen o práci technické skupiny. Za ni jim náleží poděkování, neboť ve většině případů dávali do pořádku to, co
jiný buď úmyslně nebo svou nedbalostí způsobil a ne vždy to byla práce právě příjemná a lehká.
Co já osobně vidím jako nesplněný úkol? (samozřejmě kromě opravení KD) Při nástupu do funkce jsem si
bláhově myslela, že v tuto dobu se již budou nabízet zájemcům zasíťované stavební parcely na Nivě. Pokládání
kanalizace se již realizovalo. Bylo potřeba zařídit zatrubnění potoka od Štičího rybníka, abychom se s kanály
dostali na jeho druhý břeh a mohli se napojit do stávající sítě. Chyběly projekty na vodovod, plynovod a místí
účelovou komunikaci. Po jejich zpracování jsme se pustili do vyřizování potřebných vyjádření k získání
stavebního povolení (územního rozhodnutí). Kdo něco někdy stavěl, ví, o čem mluvím. Jen těžko ovlivníte, kdy
Vám potřebný souhlas bude vystaven. A tak opět jako loni doufám, že příští rok touhle dobou již nic nebude
bránit nové bytové výstavbě na těchto pozemcích.
Jaké máme plány na příští rok? Z předchozích řádků již některé vyplynuly. Dodám ještě, že bychom rádi
získali dotaci na zateplení budovy základní školy v Brtnici (žádost je již podaná a akceptovaná) a dovedli teplo
z kotelny i do mateřské školky. Pro zájemce z řad podnikatelů budeme připravovat průmyslovou zónu „ u
Václava“. S pomocí dotace hodláme vybudovat revitalizační rybník Šamonín. Na Ministerstvo kultury jsme
zažádali o dotaci na rekonstrukci domů v městské památkové zóně (to by se nové střechy mohlo dočkat
zdravotní středisko) a na záchranu architektonického dědictví – tj. zříceny hradu Rokštejna. Za přispění Fondu
Vysočiny opravíme část místní komunikace v Panské Lhotě. S pomocí Grantového programu „Edice Vysočiny V.“
vydáme publikaci „Panská Lhota v raném středověku“.
Český rozhlas Region již tradičně připravil „Vánoční sbírku
hraček a sportovních potřeb“, které budou předány do
sociálních ústavů v našem kraji. Sbírka je součástí
celostátní akce, kterou pořádá Český rozhlas spolu se
sdružením handicapovaných Tango Havlíčkův Brod.
Na 300 dětí z domovů v Jihlavě, Rovečném, Humpolci,
Budkově, Telči a Kamenici nad Lipou nakreslilo svá
vánoční přání, jejichž kompletní seznam je umístěn na
internetových stránkách www.rozhlas.cz/vysocina. Město
Brtnice se do akce zapojuje od jejích počátků, v loňském
roce poprvé jsme převzali „patronát“ nad dětmi
z domova v Kamenici nad Lipou, jimž jsme splnili všechna
jejich přání a zástupci města v doprovodu Petra
Palovčíka, redaktora Českého rozhlasu, sem přivezli i další
dárky od brtnických občanů. V kamenickém domově jsou
umístěny děti od 2 do 5 let, jejich přáníčka jsou velmi
skromná.
Dárečky podle přiloženého seznamu, ale i další hračky,
sportovní, školní a výtvarné potřeby, které mohou být i
použité, ale čisté a v dobrém stavu, můžete nosit do
informačního centra v Domě Valdštejnů v pracovní dny
od 8.30 do 17.00 hodin. Sbírka končí 15. 12., věci vhodné
pro předškolní děti odvezeme přímo do Kamenice, hračky
a potřeby pro starší předáme Českému rozhlasu.
Za vaše přispění, kterým potěšíte opuštěné děti, předem
děkujeme.
Zdena
2 r.
dřevěné korále
Nikola
3 r.
kostky s obrázky
Dominik P. 2 r.
skákací míč
Dominik S. 2 r.
trubka a bubínek
Martin P.
2 r.
trubka a bubínek
Bára
2 r.
rumba koule
Gábina
2 r.
stavebnice„hříbečky“
Denisa
3 r.
ozvučený panel
Petra M.
2 r.
mobil a magnetická
Marcela
2 r.
mobil a magnetická
tabulka
Jana
3 r.
magnetická tabulka
Irena
2 r.
magnetická tabulka
Zdeněk
magnetická tabulka
Katka T.
4 r.
přenosná sedačka pro
panenku
Natálka Ž. 3 r.
kočárek
Fanynka
3 r.
panenka s lahvičkou
mléka
Standa T. 3 r.
sanitka
Zdeněk
3 r.
policejní auto
Patrik
3 r.
policejní auto na
setrvačník
Pohlodko 3 r.
auto na setrvačník
Vážení spoluobčané,
doufám, že pro nás všechny bude nadcházející vánoční čas ve znamení klidu a rodinné pohody. V novém roce
2008 ať se Vám vyhnou nemoci a strasti, a ať se setkáváte jen s pochopením a radostí.
To vám všem přeje starostka města Brtnice, RNDr. Marie Kružíková
Společenská kronika
Přistěhovaní:
Brtnice: Jana a Vít Volní, Horní Město 16, Jiří Boudný, Lipartova 54
Střížov: Lada Šimková č. p. 113
Dolní Smrčné: Petr Švaříček č. p. 13
Odstěhovaní:
Brtnice: Petr Fronda, Haberská 761, Miroslav Propper, Rokštejnská 303, Ing. Jan Dvořáček, Zahradní 204,
Radomíra Froldová s dvěma dětmi, Školní 583.
Panská Lhota: Lada Šimková č. p. 48
Narození:
Brtnice: Veronika Szabó, Pod Zámkem 89, Jiří Homa, Tyršovo náměstí 11.
Jestřebí: Simona Nováková č. p. 57
Malé: Adriana Kourková č. p. 30.
Dolní Smrčné: Lea Vilímová č. p. 44
Úmrtí:
Brtnice: Vladimír Kabátek, Rokštejnská 290 (1934).
Sňatky: Milan Čermák z Polné a Lenka Strnadová z Jihlavy, Miroslava Kružíková ze Znojma a Petr Hloušek
z Brna
Veřejná sbírka na
medvěda brtníka
Velmi nás potěšilo, že převážná většina
brtnické veřejnosti i rodáků a přátel Brtnice kladně přijala
naše rozhodnutí, uspořádat veřejnou sbírku na
vybudování plastiky medvěda brtníka. Za zaslanou nebo
osobně předanou finanční podporu mnohokrát
děkujeme.
Sbírka byla zahájena 22. října 2007 a k dnešnímu dni
to je k 30. listopadu máme na bankovním účtu a na
sběrných listinách celkem 20 500 Kč, což nás velmi
potěšilo. Na vybudování pomníku to samozřejmě stačit
nebude, ale těšíme se, že další štědří dárci se budou
přihlašovat. Příspěvky mohou zasílat poštovní poukázkou
na bankovní účet č. 1474624389/0800, nebo předat
osobně na informačním centru na náměstí v domě
Valdštejnů a také na prodejně Elektro u paní Málkové,
nebo přímo do označené a zapečetěné pokladničky.
Celkovou potřebnou částku zatím ještě nevíme, ale
předběžně počítáme s 250 – 300 tisíci Kč.
V současné době hledáme nejvhodnější místo,
které bude vyhovovat záměrům územního plánu a všem
dalším ustanovením stavebního zákona i zájmům o
ochraně městské památkové zóny.
Plastika medvěda brtníka se nepochybně stane
symbolem původu názvu Brtnice. Můžeme s určitou
nadsázkou také říci, že medvěd brtník, který nám název
Brtnice přinesl, si naši pozornost zcela určitě zaslouží.
A. Rubeš
Cesta pohádkovým lesem
v Jestřebí
Letošní prázdniny pomohla dětem ukončit příjemná
procházka
malebnou
krajinou
společně
s pohádkovými bytostmi. Na cestu se děti z Jestřebí a
širokého okolí vypravily 26. srpna. Vyrazilo téměř 70
dětí, na které čekalo mnoho úkolů a spousta cen. Do
pohádek je uvedli šmoulíci, princezny, králíci
v klobouku i vodníci, u lesa číhaly čarodějnice,
Karkulka s vlkem, loupežníci a mnoho jiných postav.
Trasu zakončila rodinka z lesa Řáholce.
Skok v pytli, běh v holinách, hod míčkem nebo
kroužky, projížďka po loďce – to byly úkoly, které děti
hravě plnily. Byly za ně také náležitě odměněny
v podobě sladkostí a školních potřeb.
Závěr akce se odehrával před Kulturním domem, kde
si děti opékaly buřty, poseděly u ohně a dokončily
soutěžení.
Pořadatelé touto cestou děkují nejen všem
návštěvníkům akce, ale především sponzorům: Start
Zelený, Jana Sobotková, rybáři Jestřebí, Česká
spořitelna Brtnice, SDH Jestřebí, Josef Smolík, Petr
Kousal, Jan Svěrák, Ladislav, Bártů, Jiří Votava, Iveta
Vrzalová, p. Vlach,. Velký dík také patří lidem, co se
každoročně obléknou do kostýmů a lidem, co mají
snahu pomoci a obětují čas druhým.
Helena Dudáková
Den pro starou Brtnici – ohlédnutí
Den vzniku samostatného
státu 28. října jsme i letos
oslavili v Brtnici velmi osobitým
a krásným způsobem. Navzdory
chmurnému počasí si mnozí
z vás jistě přišli na své.
Hned při zahájení byli nejen
pánové
potěšeni
zdařilým
výkonem půvabných brtnických
mažoretek
v Hoffmannově
stodole, kde se po zbytek dne
udála i celá řada doprovodných
akcí – od šermířských zápasů,
přes lukostřelbu až po ukázku
poslušnosti psů „agility“. Také
výstavy byly v tento Den velmi žádané, a to jak v Muzeu Rodný dům J. Hoffmanna, tak i v kině a Domě
Valdštejnů.
K všeobecné neradosti nás všech bohužel vedla skutečnost, že
kvůli špatnému počasí nepřijela většina řemeslníků a prodejců se
stánky. Doufejme, že příští rok jich přijede o to víc. Mrholení
ovšem nezbránilo statečnému tamborovi a jeho pomocníkovi,
aby bubnovali veškeré dění na náměstí. Ani mnohé děti
neodradila zima od řádění na skákacím hradu, jehož vypouštění
se stalo vůbec nejzábavnější částí pro některé z nich. Ostatní se
projížděli po Brtnici koňským povozem, kochali se řemeslným
uměním
brtnických
kovářů,
povídali
si
s poštovským
panáčkem a
ochutnávali
klobásky
či
medovinku.
Na závěr tohoto dne pořádala kapela Vysočanka
v kině koncert k oslavě svého třicetiletého působení.
Úspěch měla obrovský - od začátku až do konce.
Značnému počtu návštěvníků jsme museli přidávat
židličky do uliček.
Doufám, že pokud jste navštívili tuto akci, odcházeli
jste příjemně naladění.
Jako jedna z organizátorů si do dalšího roku dávám
předsevzetí nezapomenout objednat oblohu bez
mráčků.
Kamila Ryčková
Vysočanka - 30 let činnosti tohoto souboru
Drakiáda
7. 10. proběhla každoroční jestřebská drakiáda. Sešli
jsme se v 14.00 hod. na kopci na Příčkách. I když nám
tento rok vítr moc nefoukal, děti si zasoutěžily ve
skoku v pytli a srážení plechovek. Za každý úkol byly
řádně odměněny. Na konci jsme všichni společně
poseděli, opekli buřty, zhodnotili akci a rozešli se
domů.
Helena Dudáková
Kulturní klub chce touto cestou poděkovat všem
sponzorům, pořadatelům a všem malým i velkým
návštěvníkům akcí, popřát krásné a příjemné Vánoce
a do nového roku všem hodně zdraví, štěstí a pohody.
Helena Dudáková
Dne 28.10.2007 se uskutečnil slavnostní koncert dechové hudby Vysočanky z Brtnice u příležitosti
30.výročí jejího vzniku. U zrodu tehdy stál Jiří Vorlíček, který jako jediný je v kapele dosud a stále v roli
kapelníka. K tomu netřeba slov, jen hluboce smeknout. To pochopí jen ten, kdo něco podobného dělá a
to, podotýkám, ve svém volném čase. Jiří dovedl svoji kapelu tam, kde je, mezi naše přední populární
dechové soubory, které mají ohlas nejen ve svém kraji, ale i za hranicemi naší vlasti.
K oslavě 30.výročí vzniku kapely si pozval pan kapelník vzácné hosty, kamarády z branže a spolupracovníky, hudební skladatele Vlastu Dvořáka, Ladislava Prudíka a textaře Jaroslava Hájka, jejichž
skladby kapela hraje. I zde jich několik zaznělo. A tady bych kvitoval to, že kapelník dodržuje pravidlo,
pokud si pozve na vystoupení nějakého autora, tak mu také nějakou jeho skladbu zahrají. Moc mu za to
děkuji.
Koncert uvedla průvodním slovem starostka města Brtnice paní Marie Kružíková, která vzpoměla
na počátky muzicírování v regionu až do současné doby, nakonec předala kapele velkou kytici,
sestavenou z různých druhů uzenin, klobásků apod. s přáním hodně úspěchů do další činnosti kapely.
Tohle pravidlo rovněž mnohde neplatí, aby si město vážilo svých reprezentantů, kteří mu dělají
propagaci třeba jen na poli hudebním.
V průběhu programu, který uváděla zpěvačka Sylva Gráfová, vystoupil i známý imitátor Lojzík
Matoušek se svojí manželkou a ten rozesmál zaplněný kinosál svými humoristickými kousky, za což
sklidil velký aplaus. Jeho doplnil i bubeník kapely Ladislav Špejtek svými vtipy a představením
jednotlivých členů souboru. Se zpěvačkou Sylvou Gráfovou zpívali ještě Marcela Pryclová, Jiří Chládek a
Josef Smolík-musím uznat, že bez jediné chybičky, což bylo znát i na potlesku publika.
Dalším důležitým bodem vystoupení bylo vzpomenutí paní Gráfové a Jiřího Vorlíčka jmenovitě na
všechny bývalé muzikanty a zpěváky, kteří kdy s Vysočankou vystupovali, a dále poděkování všem
současným členům souboru i jejich rodinným příslušníkům za to, že umožňují věnovat se této bohulibé
činnosti na úkor rodiny i svých osobních zájmů. S osobním poděkováním a přáním kapele
vystoupili i Ladislav Prudík a dlouholetý ředitel městského kulturního střediska v Moravských
Budějovicích Václav Kovář, kteří vyslovili radost z toho, že kapela žije a přání mnoha úspěchů do
budoucna. To je samozřejmé přání nás všech, kteří máme rádi tento hudební žánr a přejeme si jen, aby
to kapele vydrželo co nejdéle a aby rozdávala radost písničkou všem lidem, kteří o to stojí.
Děkujeme ještě jednou Vysočance za pozvání a těšíme se zase někdy brzy nashledanou.
Za klub přátel dechovky Karel Novotný Leština u Světlé.
Drogy v Brtnici
25.10.2007 byl zahájen v Brtnici terénní program zařízení Oblastní charity Jihlava Centra U Větrníku –
kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostí. Zařízení se svojí činností soustřeďuje na
osoby užívající drogy a osoby jim blízké, stejně tak na poskytování přednášek pro školy.
Vzhledem k tomu, že naše činnost v Brtnici byla koncem října letošního roku ukončena, si Vás dovolujeme
seznámit s výsledky a způsoby mapování drogové situace. Mapování lokality bylo rozděleno do 2 fází. V první
fázi bylo cílem seznámení se s lokalitou a vyhledání míst, kde by docházelo ke střetávání se uživatelů drog.
Došlo k vytipování několika lokalit, které se jevily jako vhodné pro neviděné setkání. Plynule následovala 2 fáze,
v níž si terénní pracovník zařízení propojil již dříve vytipovaná místa do delší pochůzky. Na ose terénní trasy byl
zanechán informační materiál o terénním programu a jím poskytovaných službách. Cílem 2. fáze je sběr
informací o drogové scéně v Brtnici a postupný kontakt s případnými uživateli drog. Terénní pracovník navštívil
lékárnu a několik dalších exponovaných míst, která mu sloužila pro sběr dat.
Během celého (skoro) ročního pravidelného pobytu v Brtnici nedošlo k získání informací, že by se zde
nacházeli injekční uživatelé drog, či přímo k jejich osobnímu setkání s nimi. Na základě provedeného mapování
lokality, lze tedy soudit, že v Brtnici nedochází k injekčnímu užívání drog, přesto se však zde mohou vyskytovat
ojedinělí uživatelé drog, kteří mohou mít strach z prozrazení identity či trestního stíhání.
Přestože jsme na základě zjištěných údajů ukončili naše působení v Brtnici, dovolujeme si Vám touto
cestou nabídnout i další způsoby spolupráce. Na naše zařízení se může obrátit prakticky kdokoli, koho se
jakýmkoli způsobem týká užívání drog, ať již přímo užívá, či se s tím setkává ve svém nejbližším okolí. Protože si
uvědomujeme závažnost „braní“ drog, tak zajišťujeme pomoc rodinám a osobám blízkým uživatelům drog.
Stejně tak jsme schopni zajistit i přednášky pro školy. V případě, že vy sami berete drogy, jsme schopni zajistit
Vám kvalifikovanou pomoc při řešení Vašich problémů. Co se týče obyvatel, kteří nemají s drogami nic
společného, ale nalézají ve svém okolí odhozený injekční materiál, tak prosím, kdykoli volejte naše pracovníky,
kteří odborným způsobem zajistí likvidaci materiálu. V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na
adrese: Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, 586 01 Jihlava, či na telefonu 567 310 987, 606 318 353 nebo na
mailové adrese: [email protected]
Zařízení dodržuje zásady anonymity, bezplatnosti a
nízkoprahovosti.
Kurzy vitráží
V sobotu 17. listopadu proběhl v Hoffmannově
domě v pořadí již čtvrtý kurz vitráží, prováděných tzv.
Tiffanyho technikou. Vedl ho opět pan Milan Jonáš
s dcerou Šárkou. Oba jsou absolventi Sklářské školy
v Novém Boru. Tentokrát se zde sešly všechny věkové
kategorie, od žákyně základní školy po seniorku.
Pan Jonáš nejdříve řekl něco o historii zpracovávání
skla a ukázal fotografie jím vytvořených vitráží. Potom
přistoupil k praktické ukázce a všechny účastnice se
začaly učit řezat sklo. Samy si vyzkoušely, že to
mnohdy není až tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.
Potom následovalo obrušování na brusce, oblepování měděnou
samolepící páskou a konečná fáze – pájení.
Podle šablon si každá z nich vytvořila hvězdu a anděla pro
nadcházející vánoční dobu a potom se už věnovaly vytváření
šperků podle vlastní fantazie, které mělo velký úspěch. Nejvíce
ale všechny těšilo, že jsou to věci vytvořené vlastní rukou a že
to perfektně zvládly.
Marie Šindelková
Soutěž o nejkrásnější výzdobu
Milovníci vánočních výzdob, pozor!
Letos opět vyhlašujeme soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu, a to ve třech kategoriích:
I.
Výzdoba oken, balkónů
II.
Venkovní výzdoba
III. Světelná výzdoba
Během prosince tohoto roku projdou členové komise kultury několikrát všechna zákoutí Brtnice, takže
šance na výhru má opravdu každý z vás.
A POZOR!
V prosinci také proběhne soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka.
Rozhodčí komise bude procházet Brtnici, jakmile napadne sníh.
Soutěž potrvá do 31. 12. 2007. Pouze v případě, že by nám počasí
nedopřálo dostatek sněhu, přesune se soutěž na měsíc leden 2008.
Poděkování
Přijíždíte-li do Panské Lhoty ve směru od Brtnice, upoutá vás nádherné panorama krajiny a obce,
jemuž vévodí kostel svatého Antonína Paduánského. Jeho opravenou věž zdobí od letošního podzimu nové
ciferníky a ručičky věžních hodin. To nejdůležitější, co zůstává našemu pohledu skryto, je nový hodinový stroj
vyrobený firmou Elkon s.r.o. Vyškov. K tomu dodávám, že přesnost chodu věžních hodin je řízena satelitem.
Nové hodiny se podařilo pořídit péčí našeho městského úřadu ve spolupráci s farním úřadem a
obyvateli Panské Lhoty. Lhotečtí veřejnou sbírkou s výtěžkem 33650 Kč významně přispěli k pokrytí nákladů na
toto dílo.
Farní úřad Brtnice děkuje všem, kteří se zasloužili o opravu kostela a pořízení nových věžních
hodin. Zvláštní Pán Bůh zaplať vyslovuji všem dárcům, kteří přispěli na nové hodiny ve veřejné sbírce.
Jaroslav Svoboda, farář
Brtnické noviny č.7,
prosinec 1959
Brtnice staví
– Brtnice buduje
Projíždějící cizinci se tomu
až
diví,
co
je
v Brtnici
rozestavěných objektů. Každý z nich
je většího rozsahu. Večer svítí
desítky světel u řeky kolem regulace
koryta Brtničky. Hned vedle roste
požární zbrojnice. Na jižní straně
náměstí roste nové, panoramatické
kino.
Občané
se
práce
obětavě
zúčastňují. Hlavní zeď kina stavěli
soudruzi Čtveráček, Kružík, Málek,
Mopils
a
Vetchý,
pomáhali
jim
soudruzi Jan Kalina, Augustin Hons,
Jan
Eder,
Adolf
Kružík,
Kunec,
Kabátek, Josef Navrátil, Trojan,
Zelený a starostlivý hospodář této
stavby Vladimír Stelzig.
Místní požárníci se rozjeli
naplno se stavbou zbrojnice. Soudruh
Jaroslav Jelínek věnoval celou svou
dovolenou novému objektu, kde bude
čilý
život
za
lepších
rozvíjet
podmínek,
než
poskytovala
stará
budova.
O
ostatních
brigádách
přineseme zprávu v lednovém čísle.
Zimní
stadion
bude
mít
letos
střídačku. Vystavěli ji soudruzi
Miroslav
Mikeš,
Josef
Vetchý,
Doležal, Kabátek, Bruzl a další
dorostenci Sokola.
Občanské sdružení při
zámku v Brtnici 2007
Blíží se konec roku a přichází nový. Všichni dělají
zúčtování, co bylo a co bude. Tak i já jako předseda
Občanského sdružení. Letošní rok naše aktivita byla
menší. Většinou to bylo způsobeno uzavřením
kulturního domu, ale i z jiných důvodů. V červnu jsme
přivítali další ročník Válečníků. V létě proběhl festival
Pavučina. Během pouti jsme pomohli skupině Kalybr
a jejich vystoupení. V tuto chvíli se připravuje
Adventní koncert s Komorním smíšeným sborem
Ateneo Univerzity Palackého Olomouc. A během
prosince se uskuteční filmový den v našem kině.
V Loucké sokolovně připravujeme Mikulášskou
taneční zábavu se skupinou Hornet. Je to pouhý výčet
akcí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají
a podporují nás. Jsou to nejen jedinci, ale i
podnikatelé, sponzoři i státní instituce. Děkujeme.
Chtěl jsem se ještě vyjádřit k jedné spolupráci, která
byla během roku velmi diskutovaná. A to je smlouva
s Nadací Svébyt. Přestože proběhla jednání, nikdy
jsme žádnou smlouvu ani dohodu s nadací neuzavřeli
a dle poslední členské schůze bude trvat dlouho, než
najdeme nějaká společná řešení. Nic nezatracujeme,
ale ani nepodporujeme. Informace, které proběhly
nejen médii, ale i mezi obyvatelstvem, nebudu
rozebírat. Pokud by přeci jen někdo chtěl, rád vše
zodpovím.
Na minulé členské schůzi jsem oznámil svoji abdikaci
od Nového roku z funkce předsedy Občanského
sdružení při zámku v Brtnici a seznámil všechny
s důvody, které mne k tomuto kroku vedou. Ten
nejdůležitější je osobního rázu. Členem rady sdružení
zůstávám a nadále se budu snažit dodržet smysl a
účel, proč jsme před lety sdružení založili.
Vítězslav Kružík
předseda Občanského sdružení při zámku v Brtnici
Názor občana
Jak bude vypadat Brtnice?
Úvodem mého příspěvku do BZ bych se chtěl opět
zmínit o rekonstrukci kanalizace v Nové Čtvrti.
Současná situace v realizaci této stavební akce je ke
konci listopadu taková, že se provádějí práce na
hlavním příjezdu do silně obydlené části města – ulice
Školní od vjezdu hlavní silnice Jihlavská. Po uložení
vlastní kanalizace je povrch výkopu v takovém stavu,
že velká část občanů, kteří několikrát touto
komunikací ke svým domovům přijeli, raději hledali
příjezdové cesty lepší.
S touto stavbou úzce souvisí i neopravené chodníky,
které byly poškozené v některých částech Nové Čtvrti
těžkou technikou a již se propadají některé opravené
části po výkopech.
Dále byla v BZ uvedena informace o zkolaudování
kanalizace ve stavební lokalitě Niva. Je to jistě
příjemné sdělení pro občany, kteří mají o tyto
pozemky zájem. Je to ovšem pouhá část k tomu, aby
mohli zájemci realizovat stavby. Jak se dále uvedlo,
není dořešeno vybudování vodovodu, plynovodu,
dále zpevnění příjezdových cest, vybudování
chodníků. U podobných, ne zrovna levných pozemků,
jako jsou tyto, bývají záležitosti tohoto typu naprosto
samozřejmým servisem. Předpokládám, že pokud si o
pozemek požádá žák nižší třídy základní školy, bude
v době své plnoletosti mít možnost zahájit v této
lokalitě výstavbu.
Jako každý rok, i letos se v našem městě uskutečnila
řada kulturních akcí, které ocenila většina občanů.
Velká část akcí se konala v letních měsících.
V nedávné době oslavovala 30 let naše známá a
oblíbená kapela Vysočanka. Při zdařilém koncertu
v brtnickém kině jsem si uvědomil, jaká je škoda, že
tato místní kapela nemá možnost rozdávat radost
v důstojném kulturním zařízení v místě. Právě
v zimním období, kdy je na kulturní akce více času, se
často pořádaly v kulturním domě. Bohužel, v poslední
dekádě ledna tohoto roku nás o kulturní stánek
připravil orkán Kyril. S odvoláním na BZ nabývám
dojem, že oprava tohoto zařízení byla ze strany MěÚ
pojata velmi velkoryse.
Podle názoru nejen mého se mělo po této události
zajistit opravení poškozeného střešního pláště,
opravení vnitřního zařízení a zcela určitě by se zde
přes zimu mohla pořádat spousta akcí. Bohužel v BZ
jsem se také dočetl, že město Brtnice stále netrpělivě
čeká na informaci z Ministerstva, zda získá peníze na
opravu, o které požádalo, předpokládám, před deseti
měsíci. Není zde již zmínka o provedení důsledných
urgencí na příslušných úřadech.
Pokud nebude umožněno pořádání tradičních zimních
kulturních akcí v zařízení místní školy, jak tomu bylo
v několika případech v minulé sezóně, budou
pořadatelé těchto akcí odkázání na kulturní domy
v Panské Lhotě, nebo Střížově, kde se těmto
organizátorům všechno značně komplikuje.
Jaroslav Šťáva
Od září loňského roku se v Brtnickém zpravodaji objevují různé názory na způsob řešení dopravy
– průtah nebo obchvat. Vzniklá diskuze může dané věci jen prospět.
Osobně mě k této věci velmi zaujal názor pana RNDr. Zdeňka Hlávky, Ph. D. (BZ – únor 2007).
Nelze než souhlasit s tím, že městu chybí urbanistická studie. Ta by měla skutečným základem pro další
rozvoj města. Z této studie by měl vycházet územní plán, který by měl obsahovat nejen výstavbu nových
rodinných domků, vybavenost města, ale v neposlední řadě, pokud to bude účelné, možnost vytvoření
průmyslové zóny. Navíc by měl obsahovat i skloubení nové výstavby se „starou“ Brtnicí.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem by se mělo uvažovat i o nejvhodnější variantě obchvatu
(východní nebo západní). Domnívám se ale, že vše probíhá právě naopak. Obchvatu Brtnice se asi bude
muset přizpůsobit jakýkoliv rozvoj Brtnice.
Zbyněk Binar
Nový obsah školního
webu
Pokračujeme ve vylepšování školních webových
stránek. Nově tam najdete všechny zápisy ze školské
rady a všechny základní dokumenty – školní řád,
výroční zprávu a plán práce na příští rok. Dále
pracujeme na seznamu učitelů, který obsahuje i emailové adresy. Objeví se tam brzy i rozvrhy všech
tříd, takže si rodiče budou moci zjistit, kde se kterou
hodinu jejich dítě právě nachází.
Lukáš Válka
Střípky ze školy
–
–
–
–
–
–
–
–
divadelní předplatné v Horáckém divadle jsme zahájili hrami Divadlo za 4 sous a Slaměný klobouk.
čtvrťáci už budou správně – podle pravidel – jezdit na kole (dopravní hřiště)
8. A pomáhala s výstavou drobného zvířectva v Brtnici
proběhla velká akce 1. stupně Škola trochu jinak – veselé soutěžení a hry s přespáním v temné a
strašidelné noční škole
páťáci se vydali do Muzea Vysočiny v Jihlavě – co tam všechno viděli, popsali ve školním časopise
Pátečník
náš žák Patrik Andrýzek poslal příspěvek do soutěže Knížka, která mě o prázdninách dostala do
Vsetínské ZŠ, jeho práce byla oceněna diplomem
žáci si vyslechli koncert Adamusova tria a na chvíli tak vyměnili rock, pop nebo techno za klasickou
hudbu
před podzimními prázdninami se konal zájezd do Prahy – ZOO a 3D kino IMAX
Další texty a fotografie na www.zsbrtnice.cz a v časopise Pátečník
Putující devátá třída
27. 10. jsme podnikli tradiční výlet do Národního divadla.
Tentokráte jsme viděli klasiku – Lucernu od Aloise Jiráska. Vynikající
herecké obsazení (Lukavský, Hartl, Medvecká, Matásek, Postránecký a
jiní) bylo skvělým zážitkem. Doufám, že v duších našich žáků dokázalo
přebít téměř dvouhodinové studium brtnického náměstí během
úmorného čekání na autobus, i zpáteční zastavení u McDonald’s.
19. 11. jsme se všichni octli na Úřadu práce v Jihlavě. Žáci tam
dostali možnost zjistit si více o svých vybraných povoláních a já si mohl
zavzpomínat na dobu před 4 lety, kdy jsem tam byl pravidelným
návštěvníkem. Své třídě jsem sice sliboval seznámení s tím, co je čeká,
tedy krumpáčem a lopatou, ale na to
samozřejmě nedošlo, protože pevně
věřím, že se všichni dostanou, tam
kam chtějí. Návštěvu na ÚP jsme
doplnili exkurzí do archívu v Jihlavě.
Tam jsme kupříkladu z kroniky měšťanské školy zjistili, že v roce 1925
byla první sněhová vánice 13. listopadu, takže se tehdy měli podobně
jako my teď.
22. 11. jsme se ocitli v Třešti na Střední odborné škole, Středním
odborném učilišti a Odborné škole na dni otevřených dveří. Deváťáci si
tam mohli prohlédnout prezentace mnoha různých oborů – zahradník,
ošetřovatel, kuchař, číšník, řezník a mnohé další. Nejvíce zájmu
(zejména u našich chlapců) vzbudila módní přehlídka, přesněji některé
modelky. Snad poprvé jsem uslyšel i povzdechy typu: „Pane učitel, jak
to že jste nevzal foťák?“
Jak vidíte, staráme se pečlivě o dobrý výběr povolání i o kulturní
vyžití našich žáků. Více na www.zsbrtnice.cz
Lukáš Válka
FC Arsenal Brtnice (přípravka)
Vysočany a reprezentace ČR
Měsíc říjen byl v životě našeho oddílu přípravek velmi pestrý na zajímavé akce, o kterých se
rozepisuji níže.
Dne 20.10. jsme vyjeli jak se starší přípravkou, tak i s mladší (pro něž to byla první opravdová akce),
na turnaj ve futsale do Prahy-Vysočan. Po více jak dvouhodinové cestě nás čekalo půldenní zápolení,
kde jsme získali druhé místo.
Mezi staršími nás přehrál pouze tým Meteoru Praha 3:6, zvítězili jsme nad domácím Selpem 3:2 a
nad SK Karlín BAN dokonce vysoko 11:0.
Navíc jsme získali i jednu individuální cenu,
když nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Míla Vrzal.
Mladší kluci (a dívky) odehráli turnaj nad
očekávání dobře, už i s ohledem na to, že
do té doby pouze několik měsíců „jen“
trénovali. V turnaji zaznamenali solidní
bilanci 2 výher a 2 porážek. Nicméně
nejdůležitějším
faktem
zůstává
ta
skutečnost, že děti se při zápasech
náramně bavily. A i z jejich řad vzešel další
nejlepší hráč turnaje své věkové kategorie
– Martin Homola.
Další významná akce byla dne 28.10., kdy se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo přátelské mezistátní
utkání mezi repre ČR a Malty….a my obdrželi pozvání, abychom se s kluky přijeli podílet na kompletním
programu tohoto utkání.
A co přítomní mladí hráči našeho klubu všechno za tento večer absolvovali? Nejdříve na hrací
plochu přivedli reprezentace obou zemí, absolvovali s nimi i úvodní ceremoniál s představením hráčů a
hymnami. Po celou dobu hry měli možnost sedět vedle střídaček, což možná bylo zajímavější hlavně pro
trenéry, kteří mohli sledovat práci svých kolegů.
O přestávce kluci odehráli mezi sebou minizápas a po konci utkání je čekala autogramiáda se všemi
hvězdami českého futsalu a focení s oběma reprezentacemi!
Martin Minář
Splněný sen fotbalových dorostenců
Rok 2007 již bude za několik dnů minulostí, tak opět nastala chvíle zastavení se, ohlédnutí a
hodnocení. Nejinak je tomu i u nás sportovců - fotbalistů. My však z důvodu hracího systému podzim –
jaro musíme (a letos zvláště) kalendářní rok rozdělit na dvě poloviny.
Jeho první polovina se nám hodnotí opravdu velmi příjemně a s velkou radostí. Sezónu 2006/2007 v
dorostenecké krajské soutěži I. třídy, skupiny A jsme totiž s přehledem vyhráli, a to s úctyhodným
náskokem 13 bodů před druhou Ledčí nad Sázavou a tím dosáhli nejlepšího výsledku v novodobé historii
brtnické kopané. Z odehraných 26 zápasů jsme získali 64 bodů a mohli se pochlubit celkovým skóre 121
: 25, když jsme nastříleli jasně nejvíce branek v soutěži a byli nejlepší i v počtu nejméně obdržených
branek. Že nám naše historické vítězství nemůže již nikdo vzít, bylo navíc jasné už 4 kola před
skončením soutěže. Téměř celou jarní sezónu v rámci potřeb družstva mužů ještě někteří naši hráči
vypomáhali v „A“ mužstvu a myslím, že se určitě neztratili. Více příležitostí si zahrát tím dostali i hráči
z lavičky, zvláště pak kluci mladší a ne tak ostřílení. Ještě jedna věc stojí za pozornost, a to je náš
stoprocentní bodový zisk na domácím hřišti, tedy 13 zápasů, 39 bodů a impozantní skóre 87 : 7, nejlepší
jsme rovněž byli i ve hře na soupeřových hřištích. Chci zde i podotknout, že jsme hrdi na to, že všichni
hráči, kteří se na tomto ojedinělém úspěchu podíleli jsou z Brtnice (výjimka, která potvrzuje pravidlo je
pouze Tomáš Smolík z Jestřebí). Úspěch byl ještě o to cennější, že celou jarní část jsme již odehráli bez
(troufám si tvrdit našeho nejlepšího hráče) Romana Vyskočila, který hostuje ve Velkém Meziříčí, které i
jeho zásluhou nyní hraje moravskoslezskou divizi a jsme na něho patřičně pyšní. Odměnou za dosažené
výsledky a předvedené výkony bylo pro celé družstvo opět připraveno a na začátku prázdnin realizováno
posezónní soustředění v nám již známém prostředí - obci Horka na Slovensku, která se nachází v podhůří
Vysokých Tater. Letos jsme stihli, kromě tréninku a jiného sportovního vyžití, poznat na pěších túrách
krásy Vysokých Tater v oblasti Popradského plesa a rovněž i nástrahy stezek s úzkými chodníčky a
žebříky ve Slovenském raji v okolí rekreačního centra Podlesok. Dále jsme využili služeb moderního
aquaparku v Popradu a termálního koupaliště ve Vrbové. Stačili jsme poznat i bohatou historii města
Levoča a rozsáhlého Spišského hradu. V rámci soustředění jsme odehráli i fotbalový zápas s místními
dorostenci a vyhráli i na mezinárodním poli přesvědčivě 7 : 1.
Před startem letošní sezóny odešli z mužstva do družstev dospělých 4 hráči narozeni v r. 1988 –
brankář Jakub Plaček, stoper a kapitán mužstva Tomáš Doležal, univerzál Láďa Roušar a náš historicky
nejlepší střelec Jirka Vyskočil, který v uplynulé sezóně jen v mistrovských zápasech rozvlnil síť za
soupeřovými brankáři 39x. Svoji činnost ve funkci hlavního sponzora týmu a trenéra po tříletém
působení ukončil ing. Jozef Šabľa. Na tomto místě bych mu rád ještě jednou za vše, co pro mužstvo a
kluky vykonal, rád poděkoval a popřál mu hodně zdraví a mnoho dalších radostných chvil spojených
s brtnickým fotbalem. K personálním změnám v našem týmu musím ještě uvést, že od 4. podzimního
kola se mnou na trenérském postu začal spolupracovat Jirka Štěpán. Hlavně při domácích zápasech
pomáhají v roli pomezních rozhodčích a hlavního pořadatele Miloš Bláha a Luboš Nechvátal. Všem
jmenovaným patří za odvedenou práci a čas strávený na hřišti velký dík.
Druhá polovina letošního roku pro nás znamenala začátek sezóny 2007/2008 a tím čtvrtý rok účasti
v krajské soutěži. Na tomto místě je třeba připomenout, že nejblíže vyšší soutěží je krajský přebor
dorostu, kde však již musí mít přihlášené oddíly vždy 2 mužstva, a to mladší a starší dorost. Není tu tedy
automatický postup vítězného družstva do vyšší soutěže. Ze zkušeností z minulých let vyplývá, že
krajský přebor mohou hrát tedy oddíly s nejen odpovídající výkonností, ale i s dostatečným počtem hráčů
a samozřejmě i trenérů a „všech lidí okolo“. Zpět však k výsledkům letošního podzimu. Od začátku
soutěže jsme se opět pohybovali v popředí tabulky, ale vzhledem k jednomu našemu odloženému zápasu
z úvodu soutěže jsme se na první místo tabulky
probojovali po odehraném devátém kole. Již při
dalším zápase se však nešťastně zranil, a do konce
podzimu již nehrál, náš nejlepší letošní kanonýr
Honza Doležal. K této smůle se přidalo navíc ještě
onemocnění a krátkodobější zranění některých jiných
klíčových hráčů a v posledních 4 zápasech jsme vždy
„jen“ remizovali a bohužel se tak potvrdila skutečnost,
že máme, hlavně výkonnostně, úzký kádr. Nicméně
po polovině probíhající soutěže jsme na čtvrtém místě
tabulky s nevelkou ztrátou na týmy před námi. V
probíhající zimní přípravě, kdy využíváme hřiště
s umělým povrchem, tělocvičnu v ZŠ a v neposlední
řadě i okolní terény k výběhům, se chceme co nejlépe
připravit na jarní část soutěže a pořadím na špici
tabulky ještě zamíchat. Hlavním přáním pro jaro je
tedy zejména skutečnost, aby se mužstvu vyhýbala
zranění a onemocnění. Pokud se naše přání splní, jsme
odhodláni znovu se poprat alespoň o umístění do
třetího místa a tím si zajistit místo „na bedně“.
Na našich internetových stránkách (za jejich vzorné
vedení děkujeme Josefu Doležalovi), společných s
družstvem
fotbalových
žáků,
(http://sokol.brtnice.sweb.cz), je možno najít všechny
podrobnější informace o průběhu soutěže, různé
statistické údaje, veškeré výsledky a termíny utkání
včetně bohaté fotogalerie.
S blížícím se koncem roku bych chtěl všem
fotbalistům, trenérům, divákům a jejich rodinám
popřát do roku nového hlavně pevné zdraví, klidné
prožití vánočních svátků a hodně radosti ze
sportovních výkonů a dosažených výsledků.
Osobně bych si pak navíc a nejvíce přál zejména to,
aby se současné (ale i „nedávno minulé“) generaci
brtnických fotbalových dorostenců roky prožité
v tomto kolektivu vryly do paměti, rádi na ně
vzpomínali a v dalším svém životě se k nim rádi
vraceli.
ing. Ivan Kolman - trenér
Policie České republiky
Okresní ředitelství
Jihlava
Obvodní oddělení JIHLAVA
Adresa, fax a telefonické spojení:
tel. spojení: 974 266 431
Obvodní oddělení JIHLAVA fax: 974 266 706
Vrchlického 46, 587 24 J I H L A V A
e-mail: [email protected]
www stránky: http://www.pcr.cz/jihlava
nebo na stránkách obce odkaz: Policie ČR
Tísňové volání: 158
Vedoucí oddělení:
npor. Bc. Jaromír NĚMEC, tel. spojení: 974 266 430
Zástupce vedoucího oddělení:
npor. Petr Krčál, tel. spojení: 974 266 432
Policista z vaší obce - ulice:
pprap. Milan VRZAL, tel. spojení: 974 266 438
Obce, části obcí a ulice určené do jeho okrsku:
Brtnice, Cerekvička - Rosice, Čížov, Dolní Smrčné,
Komárovice, Loučky, Malé, Panská Lhota,
Petrovice, Příseka, Puklice, Přímělkov, Rančířov,
Rosice, Vílanec, Střížov, Studénky, Uhřínovice
Filmáč - pozvánka na
filmový den
Několik měsíců po ukončení pravidelné filmové
projekce v kině Brtnice se jeho dveře opět otevřou,
aby přivítaly milovníky filmů, fenoménu naší doby, a
to především milovníky žánru science fiction. V
sobotu 29. prosince bude od 10:00 ke shlédnutí
kompletní hexalogie Hvězdných válek. Sobotní
program připomíná spíše maraton a proto pořadatelé
zařadili mezi jednotlivé epizody dostatečné časové
bubliny, vhodné k odreagování, občerstvení, nebo
třeba k diskuzi s ostatními návštěvníky.
Aby dojem z díla George Lucase zůstal celistvý,
proběhne závěr akce až v neděli a to jak jinak, než
opět filmově. Nedělní dopoledne přinese film 2001:
Vesmírná odysea od Stanlyho Kubrika a v
odpoledních hodinách pak v rámci přehlídky
nezávislého filmu budou promítány 3 dokumenty
podávající neotřelý pohled na lidský svět v mnoha
kontrastech a disharmoniích. Nejen že nacházejí
nečekané a mnohdy šokující souvislosti, ale naznačují
i přirozená východiska. Možná však jen přinášejí
neobjektivní informace – to už posuďte sami.
Mimobrtničtí návštěvníci mohou využít místních
ubytovacích kapacit. Více nejen o projekcích najdete
na: www.klubos.eu
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé z Občanského
sdružení při zámku v Brtnici.
SOKOLSKÉ OKÉNKO
Vánoční přání
Pokojné Vánoce, plné pohody a porozumění, harmonie a lásky, kdy se vyplní nejedno přání a je radost
žít. Do roku 2008 pevné zdraví a alespoň trochu štěstí, svým členům, sponzorům, sportovním
příznivcům a všem občanům Brtnice přeje výbor T. J. Sokol Brtnice.
Pojďte s námi do přírody
V sobotu 5. ledna 2008 pořádá T. J. Sokol Brtnice celodenní /nenáročný/ výšlap na nejvyšší horu
Třebíčska - Mařenku - s výškou 711 m n. m. Své jméno "Mařenka" získala po dívce, kterou zde
loupežníci zamordovali nedaleko odsud v r. 1689. Zde také leží smírčí kámen s křížkem.
Odjezd z náměstí v 9:00 hod. Pojedeme auty do Želetavy, kde se napojíme na výpravu z T. J. Sokol
Želetava. V loňském roce se výšlapu zúčastnilo na 300 účastníků ze sokolských jednot Třebíčska i
Jihlavska. Pozvání platí pro všechny příznivce turistiky.
Prosíme o tel. přihlášení na tel. č. 607765975 - z důvodu vytíženosti aut. Těšíme se na Vás!
Za T. J. Sokol Brtnice J. Zelená
Výsledky fotbalových oddílů po podzimní části sezony
Oddíl přípravky – hrající v soutěži okresního přeboru v Třebíči (4+1) ukončil podzimní část soutěže po
odehraných deseti zápasech na 2. místě s 25 body. Trenéři- M. Minář, M. Vrzal, Zelený.
Oddíl žáků – odehrál v podzimní části soutěže okresního přeboru 13 zápasů z nichž získal 30 bodů. Se
skórem 55 : 17 se umístil na krásném třetím místě v tabulce. Trenéři – L. Bartoš, R.Brancuzský, K.
Pikolon.
Oddíl dorostu – v krajské soutěži i přes nemoci a zranění, které je touto sezonou provázelo, skončil na
4.místě v tabulce s 28 body a krásným skórem 51 : 18 , které oddíl získal ve 13. odehraných zápasech
( více článek trenéra dorostu). Trenéři – ing. I. Kolman, Jiří Štěpán.
Oddíl mužů A – ukončil podzimní část okresního přeboru po nevydařeném začátku na 4. místě. Získal 25
bodů ze 13. zápasů a skóre 44 : 28. Trenéři – J.Matějíček , J.Šetek.
Oddíl mužů B se umístil v okresní 4.třídě s 16. body na 6.místě tabulky a odehrál 11 zápasů se skórem
38 : 27. Trenéři- M.Votava, R.Kružík.
Inzerce
FOTODEPILACE – trvalé odstranění chloupků
pomocí přístroje VPL. Účinné. Informace Vám podá
Ivana Rubešová, Salon Ivana, Valdštejnská 53,
Brtnice, tel. 777 196 077.
Nově otevřené dámské kadeřnictví ROKO –
poskytuji kompletní kadeřnické služby:
-
Prodej profesionální vlasové kosmetiky
Poradenství
Vizážistka
Dle zájmu prodlužování vlasů a návrhy
účesů na PC
Na vaši návštěvu se těší Martina Divišová,
Za Hospodou 245, Brtnice. Tel.: 724 760 526.
Pracovní doba dle objednávek.
Ráda bych vás zároveň pozvala na den otevřených
dveří, který se uskuteční 14. 12. 2007 na výše uvedené
adrese od 10:00 hodin. Můžete si prohlédnout
prostory kadeřnického salónu a práci kadeřnice,
připraveno občerstvení a malý dárek.
Ing. Martin Slíva provádí kartografické a geodetické
práce (zhotovování geodetických plánů, vytyčovací
práce, polohopisné a výškopisné zaměření). Příseka
47, tel.: 737 809 612
=========================================
BZ vydává Město Brtnice. Adresa redakce: Městský úřad
Brtnice, Dům Valdštejnů, nám. Svobody 74, 588 32
Brtnice, č. ú. 1466062339/0800, v.s. 99999. Číslo 159
připravila Kamila Ryčková. Řídí redakční rada ve složení:
Stanislav Jirků, Anna Králová, Ing. Josef Novák, Mgr.
Helena Vrzalová. Redakční uzávěrka dalšího čísla je 31.
1. 2008. BZ byl zaevidován u OkÚ Jihlava, č.j. 149-750.
Fotbalový oddíl děkuje všem pořadatelům, fanouškům a sponzorům za jejich obětavost a přízeň.
Výbor TJ Sokol Brtnice děkuje všem hráčům za vzornou reprezentaci naší jednoty a města Brtnice
v okrese i kraji Vysočina. Děkuje všem trenérům za jejich nadšení, trpělivost a čas, který této práci
věnují.
Za výbor TJ Sokol Vlasta Kolmanová
Beseda s důchodci ve Střížově
Osadní výbor Střížov uspořádal v neděli 18. 11. 2007 besedu s důchodci. Za Město Brtnici se jí zúčastnil
místostarosta p. Stanislav Jirků. Přítomni byli také zástupci jednotlivých složek v obci - hasičů, sportovců a
kulturního klubu.
Po krátkém úvodu předsedkyně osadního výboru p. Jašové vystoupily místní děti s pěkným hudebním
pásmem. Jejich bezprostřední projev hluboce zapůsobil na všechny přítomné.
Předsedkyně OV Libuše Jašová zhodnotila činnost výboru, který byl zvolen na podzim 2006, připomněla
kulturní a společenské akce, které se konaly v průběhu celého roku – plesy, maškarní merenda, dětský
karneval, dětská akademie spojená s výstavou prací šikovných rukou, pouťová zábava a cyklozávod „Okolo
Rokštejna“.
Poděkovala všem, kteří se starají o pěkný vzhled naší obce a jsou vždy ochotni aktivně pomoci nebo přispět
dobrou radou.
Začátkem příštího roku plánujeme ve Střížově dětský karneval a setkání rodáků.
Pan Vlastimil Měrtl zajímavě promluvil o Sportovním klubu Střížov. Vyzdvihl úspěchy mužů a závěrem
poděkoval fanouškům za přízeň a všechny pozval na ples Sportovního klubu Střížov, který
bude 18. ledna 2008.
Místní Sbor dobrovolných hasičů oslavil letos 120. výročí založení
a pan Josef Marek pohovořil o činnosti hasičského sboru a pozval přítomné na ples, který se bude konat 5. 1.
2008.
Místostarosta p. Stanislav Jirků ve svém příspěvku hovořil mimo jiné o věkovém složení obyvatelstva a
instalování tlakové stanice ve vodárně a úpravě vodovodního řádu
oprava elektrického vedení pod vsí pro čerpadlo na hřbitov
oprava vodovodu na hřbitově
vybudování kanalizace k novostavbám u hřiště a za Kalinovými
průběžná oprava pouličního osvětlení
osvětlení kurtů u kostela
Po občerstvení zahrála známá brtnická kapela Vysočanka k poslechu a následně i k tanci.
Velice děkujeme všem dětem, které bez ostychu předvedly své pěvecké a hudební dovednosti, jmenovitě
Marii Málkové za nádherný přednes ústřední melodie z Noci na Karlštejně a Janu Málkovi, který děti secvičil,
doprovodil na varhany, pěkně zazpíval a také vystoupení ozvučil.
Poděkování patří také Vysočance s p. kapelníkem Vorlíčkem, kteří zpříjemnili nedělní odpoledne, dále
městu Brtnice, které akci sponzoruje a p. Jirků za celkovou organizaci.
Doufáme, že se společné setkání všem zúčastněným líbilo.
Osadní výbor Střížov

Podobné dokumenty