Osvědčení o akreditaci ČIA AZL č. 1393, včetně přílohy

Komentáře

Transkript

Osvědčení o akreditaci ČIA AZL č. 1393, včetně přílohy
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN
Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
vydává
v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 b .. o technických požadavcich na výrobky. ve znění
pozdějších pfcdpisů
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI
č.
474 I 2016
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
se sídlem Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009396
pro zkušební laboratoř č. 1393
Centrum hygienických l aboratoří
Rozsah udě lené akreditace:
Chemické, mikrobiologické, radiologické a biologické analýzy vod, od padů, pevných vzorků,
potravin, materiá lů, ovzduší a biologického materiálu, včetně samostatného vzorkování, stanovení
azbestových vláken, testy ekotoxicity, ověření účinnosti sterilizace a měření fyziká lních faktorí1
prostředí vymezené přílohou tohoto osvědčení.
Toto osvědčeni je dokladem o
udělení
akreditace na
základě
posouzeni
sp lnění akreditačních požadavků
podle
ČSN EN ISO/TEC 17025 :2005
Subjekt posuzování shody je pfi své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu
jej! platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena. a je povinen plnit stanovené akredi t ační požadavky v souladu
s přís lušným i pfodpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.
Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 214/20 16 ze dne 15.04.20 16. popřípadě správní akty na
ně navazující.
Uděl ení
akreditace je platné do 26.07.2018
V Praze dne 05.08.20 16
Ing. Jiří
Růžička,
MBA, Ph.O.
ředitel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
Příloh a
je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subj ekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v O strav ě
Centrum h ygie nických l aboratoří
P artyzán sk é nám. č. 7 , 702 00 Ostrava 1
P racoviště
2
3
4
5
6
7
zkušební laborato ře :
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava 1
Těreškovové 2206, 734 OI Karv iná - M izerov
Masarykovo nám. 16, 682 OJ Vyškov
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
Vrchlického 57, 587 25 Ji hlava
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ostrava
Karviná
Vyškov
Olomouc
Jihlava
Brno
Kontaktní a odběrová místa:
Kl
Nový Jičín
K2
Bruntál
K3
Zlín
K4
Vsetín
Šumperk
K5
K6 Ústí nad Orlicí
K 7 Havlíčkův Brod
K8 Pel hřimov
K9
Třebíč
Kl O Žďár nad Sázavou
Kl 1 Frýdek-Místek
Kl 2 Opava
Štefánikova 1977/9, 74 1 0 1 Nový Jičín
Zahradn í 5, 792 O1 Bruntál
Hav líčkovo nábřeží 600, 760 O1 Zlín
4. května 287, 755 01 Vsetín
Lidická 56, 787 OI Šumperk
Jana a Jos. Kovářů 14 12, 562 06 Ústí nad O rlicí
Štáfl ova 2003, 580 OI Havlíčkův Brod
Slovanské ho bratrství 7 1O, 393 Ol Pel h řimov
Bráfova 3 1, 674 OI Třebíč
Tyršova 3, 59 1 OI Žďár nad Sázavou
Palackého 122, 738 02 Frýdek-Místek
Lepařova 2938, 746 OI Opava- Předměstí
Laboratoř je způsobilá
aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.
k rozsahu akreditace upřesn ěný v dodatku.
Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři
(u manažera kvality).
Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledku zkoušek.
Laboratoř j e způsobilá provádět samostatné vzorkování.
laboratoř uplatňuje flexibilní přístup
Strana 1 z celkového
počtu
28 stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č. : 474/2016
ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám.
č.
7, 702 00 Ostrava 1
Základní chemie
Pořadové I
číslo I)
I(2.5.6.7\
SOP OV 00 I (ČS
Stanovení absorbance
ic2,5,6,7)
3(5)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Přesn ý název
zkušebního postupu/ metody
I
Stanovení amonných iontů (N I-I/ )
spektrofotometricky a amoniakáln ího dusíku
(N-NH / ) v ýoo čtem z naměřen ých hodnot
Stanovení amonných iontů (NH4 +) titračně a
amoniakálního dusíku (N- NH/ ) výpočtem z
naměřen Ých hodnot
4 (2.6.7)
Stanovení aniontů iontovou chromatogra fi í
(vodi vostní detekce) ť)
5(2.6)
Stanovení anio nt ů iontovou chromatografií
(vodivostní detekce) (*l
6'2)
Stanovení barvy
I
Předmět
Vody pi tné, podzemn í, povrchové,
ke kouoání, výluhy<2.7>
75 7360)
SOP OV 002 (ČSN ISO 7 150-1 )
Vody, vody balené<25 ·6l, výluh/2·6·7)
I SOP OV 002.03 (ČSN ISO 5664 )
Vody pitné. podzemní, povrchové,
ke koupán í, odpadní, technologická
1
SOP OV 003 <••i
Vody pitné, teplé, ke koupání,
povrchové, podzemní, vody či š tě n é,
Vody odpadní,techno logické, výluhy
Vody balené<2-6>
SOP OV 003.0 1 (**>
Ovzduší pracovn í a
I
i 5,6,7)
--
ISOP OV 004 (ČS
vi zuá lně
SOP OV 004.01 (ČSN E
Stanovení barvy spektrofotometricky
9 (7)
10<2>
I I(2)
I zC2l
13<7)
14(6)
15(2.5.6.7)
16<2J
17•
(2.3.5.6.7)
( K2-5.K7-12)
13(7}
Stanovení biochemické s p ot řeby kyslíku po n
dnech ( BSKn) - kyslíkovou elektrodou
vnčj š í ,
emise
Vody pitné, teplé, balené, ke
koupání, povrchové a podzemní,
vody či štěn é. výluhy
EN ISO 788 7)
ISO 7887)
Vody povrchové, podzemn í.
odpadní. technologické
SOP OV 005
(ČSN EN 1899-1 , ČSN EN 1899-2)
Vody povrchové, odpadní,
Stanovení biochemické s potřeby kys líku po n I SOP OV 005.0 1
technologické
(ČSN
EN
1899-1
,
ČSN
EN
1899-2)
dnech (BSKn) - titračně
Stanovení dusíku podle Kjeldahla: Odměrná
1
metoda po mineralizaci se selenem a stanovení
Vody, výluhy
SOP OV 006.0 I (ČS EN 25663)
celkového, anorgan ického a organického
dusíku vÝoo čtcm z n amě řených hodnot
Stanoven í celkového dusíku
Odpady, pevné vzorky
SOP OV 006.06 (ČS ISO 11261)
spektrofotometri cky (modifikovaná
Kieldahlova metoda)
Stano vení celkového dusíku
I SOP OV 006.02
Vody, výluhy
. (návod finnv MERCK)
soektrofotometrickv setem fi rmy M ERCK
Stanovení celkového dusíku po oxi dační
SOP OV 006.03
mineralizaci spektrofotometricky a
Vody, výluhy
anorgan ického dusíku výpočtem z naměřených I (ČSN E ISO 11 905-1 )
hodnot
I
Stanovení celkového dusíku elektrochemicky,
Vody odpadní, technologické,
anorganického a organického dusíku v ýpočtem SOP OV 006.05 (ČS E 12260)
povrchové
z n amě řen ých hodnot
Stanovení celkového fo sforu a fo s forečnan ů
Vody, vody č i štěn é ,
SOP OV 007 (ČS EN ISO 6878)
spektro fotometricky a oxidu fosforečného
vody balené<2·5·6l , výluhy<2·6·7l
(P 20 ;) vý počtem z naměře n ých hodnot
SOP OV 007 .01
Stanovení celkového fosforu
Vody, vody balcné<2·5·6>, výluhy
(návod finnv M ERCK)
soektrofotometrickv setem finnv MERCK
1
Stanovení celkového a volného chloru
spektrofotometricky setem firmy HACH a
Vody, vody balené, výluh/ 2l
SOP OV 008.01 (návod firm y HAC H)
vázaného chloru výpočt e m z naměře n ých
hodnot
Stanovení du s ičn an ů (N0 3' ) UV
Vody, vody č i štěn é
SOP OV 009.0 I c••>
spektrofotometrií a du s i čn ano vého dusíku
(N-N0 3') v Ýoočtem z naměřen ých hodnot
.
,,
I
I
(
Strana 2 z celkovéh o počtu 28 stran
-
V ody pitné, teplé, balené,
povrcho vé, ke koupání a podzemní,
vody č i štěné, výluhy
I
8(2.5.6)
zko ušky
-
Příloha
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava I
číslo t)
19(5,6,7)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Přesn ý název
zkušebního postupu/metody
Pořadové
Stanovení dusitanů (N02-) spektrofotometricky
a dusitanového dusíku (N- 0 2·) výpočtem
, z n aměřen ých hodnot
20(2.5.6.7)
Stanovení elektrické konduktivity
2 1(2.6,7)
Stanovení feno l ů (fenolového indexu)
spektrofotometricky
Stanovení feno l ů (fenolového indexu)
soektrofotometricky
2i<2>
23(2)
Stanovení
fluo rid ů
25(2.5.6,7)
26(2.5.6.7)
27<2)
I
Stanovení chemické spo třeby kyslíku
manganistanem (CHSKMn) titračně
29
Neobsazeno
Stanovení chlordioxidu (oxidu
spektrofo tometricky
30'(2)
31 *(S.6,7)
SOP OV 01 l (ČS
EN 27888)
SOP OV 046 (ČSN ISO 6439)
SOP OV O13 (ČS
SOP OV 015 (ČS
ISO 6060)
SOP OV 015.01 (ČS
SOP OV 016 (ČS
chl ori č itého)
Ičištěné
Stanoveni chrómu (V I) spektrofotometricky
40(2.5,6,7)
4 1(2.5,6.7)
Vody pitné, podzemní, povrchové,
ke koupání, teplé.
Vodv balcné<2·5·6l, výluhf 2•7 >
Vody pitné, ke koupání, teplé, vody
SO P OV 01 8 <..l
341•>
39<21
Vody, vody balené, výluhy
I
SOP OV 049 (ČS ISO 11083,
ČS EN ISO 18412)
38(2.5.6)
I Vody, vody balené<2·5·6l,výluhy<2·6l
EN LSO 8467)
Stanovení chrómu (V I) spektrofotometricky
37'2)
Vody pitné, povrchové, podzemní,
balené12>
ISO 15705)
33(2,5,6)
36(2.6)
Vody, vody balené, výluhy< 2>
SOP OV 0 14 (ČSN 757536)
SOP OV 0 19 (ČSN ISO 10260)
35<2)
Vody, vody balené, výluhy, ovzduší
pracovní
75 7373)
Stanovení chlorofylu-a spektrofotometri cky
'
Odpady, pevné vzorky
I SOP OV 0 12 (ČSN ISO 10359-1 )
SOP OV 018.01
(návod firmy HACH)
3iť2.5,6.7)
Vody, vody čištěné.
I yýluhl 2·6·7), vodv balené' 2·5·6>
Vody, výluhy, vody balené<2·6l
ISO 6439)
Stanovení chlordioxidu (oxidu c hl oričitého)
spektrofotometricky setem firmy HACH
( K5.K7-10)
Vody, výluh/ 6·71,vody balcné<5•6l
SOP OV 046.0 I (ČS
potenciometricky (lSE)
28(2,5.6.7)
E 26777)
zkoušky
-
Stanovení forem oxidu uhličitého (C0 2 volný,
vázaný, celkový, agresivn í, hydrogen uhličitan y
(HC0 3- ) , uhličitany (CO/")) titračně a
vÝoočtem z namčře n ých hodnot
Stanovení huminových látek
spektrofotometricky
Stanovení chemické spotřeby kyslíku
dichromanem (CHSKr.) titračně
Stanovení chemické spotřeby kyslíku
dichromanem (C HSKr,) soektrofotometricky
24(2.5.6)
SOP OV 010 (ČS
Předmět
Stanovení jodi dů titračně
Stanovení kyan i dů veškerých. volných a
snadno uvolnitelných spektrofotometricky
Stanovení kyan id ů veškerých. volných a
snadno uvolni telných spektrofotometrickv
Stanovení kyselinové n e utrali zační kapacity
(KNK) titračn ě
' Stanovení kyselinové neutralizační kapacity
(KNK) potenciometrickv
Stanovení látek nerozpuštěných (NL) a
veškerých látek gravimetricky a ztráty žíháním
nerozpuštěných látek výpo čtem z n aměřených
hodnot
Stanovení látek rozpuštěných (IU... RA~
gravimetricky a celkové mineralizace
vÝ oočtem z naměřen ých hodnot
SOP OV 049.02 (N IOSH Manual of
Analytical Metods (NMAM), 8/1594)
SO P OV 020.02
(ČS 1 58 0 11 1. část 16)
SOP OV 022.0 I
(ČSN ISO 6703-2, ČSN 75 74 15)
SO P OV 022.04 (ČSN ISO 6703-2)
SOP OV 024 (ČSN E
SOP OV 024.0 I (ČS
Vody pitné, podzemní, teplé, ke
koupán í, (vody odpadní,
tcchnoloeické, či štěné)< 6l
Vody povrchové
--
--
Vody pitné, podzemní, povrchové,
odpadní, technologické
I Vody balené<2), yýluhy<2·6l
Ovzduší pracovní a vnější , emise
I
Vody pitné, balené, povrchové.
I podzemní, ke kouoání
I
Vody, vody balené, výluhy
I Odpady, pevné vzorky
Vody, vody balené, výluhy(2l
ISO 9963-1)
I
E ISO 9963- 1) Vody, vody balené, výluhy
--
SOP OV 025.01
872. ČSN 757350)
Vody, vody balené<2·6>. výluhy<2 •6·7l
SOP OV 026.01
(ČSN 75 7346, ČS 75 7347,
ČSN 75 7358. ČSN EN 152 16)
Vody, vody balené<2•5·6l, výluhy<2·6·7>
I(ČSN E
Strana 3 z celkového počtu 28 stran
Příloha
je nedílnou
součástí
osvěd čení o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN l SO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoři
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava I
I
čfslo
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Přes n ý název
zkušebního postupu/metody
Pořad ové
I)
42' (2,3.5,6.7)
(K2-5,K7-1I) Orientačni senzorická analýza C' l
oxidačně redukčního
I
SOP OV 028 (ČSN 75 7367)
potenciálu
I
I
SOP OV 032.02
(návod firm y HACH/MERCK}
44· p.,.~.n Stanovení o zónu spektrofotometricky sctem
CKJ-s. K7-11> firmy HACH/MERCK
45' (2.3.5.6,7) I
(K2-5, K7·l ll Stanovení pH potenciometricky
Vody ke koupání, vody pitné
I
SOP OV 033 (ČSN ISO I 0523 )
I
SOP OV 033.0 1
(ČSN EN 12176, ČSN ISO I 0390)
46(2.6)
Stanovení pH potenciometricky
4i2.5.7)
Stanovení prahového
48' (2,3,5,6)
(lG-5, K7-I I)
Stanovení rozpuštěného kyslíku membránovou
sondou
Stanovení sušiny gravi metricky a obsahtlvody
(v lhkosti) výoočtem z naměřených hodnot
49(2,3.5.6.7)
I
čísla
so<1>
Stanovení manganu spektrofotometricky
51 (?)
Stanovení sumy vápníku a h ořčíku
Stanovení tenzidů anionaktivních
spektrofotometric:b'
5ii2.5.6.7)
53·
(2,3.4,5,6. 7)
(K2-5. K7-l 2)
54· \.,,.,,
(K7-ll)
ISOP OV 036 (ČS
1
Odpady, pevné vzorky
SOP OV 039 (ČSN ISO 6059)
Vodv
SO P OV 041 (ČSN E 903)
Vody, vody balené'25·6>, výluhy<2>
SOP OV 042 (ČS
Vody, vody
Stanovení teploty
75 7342)
I SOP OV 042.0 I (ČSN E
Stanovení teploty
---t-
Stanovení zásadové n eutra l i zační kapacity
(ZNK) t i tračn ě
Stanovení ztráty žíháním (spal itelných látek)
gravi metricky a zbytku po žíhání v ýpo čtem
z n am ěřen ých hodnot.
Stanovení železa spek1rofotometricky
Stanovení amonných iontů (N H/ )
fotometricky automatickým analyzátorem a
amon iakálního dusíku (N-NH4- ) vý počtem
z naměře n fch hodnot
Stanoven í amonných iontů (NI-I/)
fotometricky automatickým analyzátorem a
amoniakálního dusí.ku (N-N H/ ) výpočtem
z naměřen Ých hodnot
SOP OV 045 (ČS
6i2.5.6,7)
63(6)
-
či štěné
I
56(2.5.6)
61 (2.5.7)
Vody
1
SOP OV 044.0 I (ČS
60(6)
Vocly pitné, podzemní, povrchové,
, ke kouoání, odoadní. technologické
(ČSN EN 14346, část A)
SOP OV 050 (ČSN ISO 6333)
Stanovení zákalu nefelometricky
59(2.5.6.7)
Vody pitné, teplé, balené,
7
oodzemní, výluh/ 2· l
1 oovrchové,
EN ISO 5814)
55(2.5.6.7)
58(2.7)
Vody, vody čištené. výluh/ 2·6·7>
Vody balcné<2J,S.6J
Pevné vzorky, odpady
I SOP OV 040.0 I
titrač n ě
I
s i2.s.6>
------r
SOP OV 034 (ČSN EN 1622)
pachu a chuti
zkoušky
Vody pitné, teplé, balené.
povrchové. podzemní a ke koupání.
vod)' čištčné,~ 2 · 7 l
Vody pitné, ke koupání, podzemní,
1 oovrchové
SO P OV 062 (T V 75 7340)
4)'1"2.3,5,6.7) I
CK2-5. K7-l ll j Stanovení
Pře dm ě t
13485)
--
EN ISO 7027)
I
SOP OV 040.02
(ČS EN 12879, ČS
46 5735)
SOP OV 05 1 (ČSN ISO 6332)
ISOP OV 064
(návody firmy Thenno Scientific)
--
Vody pitné, teplé, balené,
povrchové, podzemní, ke koupání,
27
1 vodv čištěné(2), · luh < - >
75 7372)
--
I
Potraviny
---
Vody, vody balené, výluh/ 2>
I
Odpady, pevné vzorky
Vody, vody balené(2), výluhy
Vody pitné, teplé, balené. ke
koupání, povrchové, podzemní, vody
čištěné, výluhy materiál ů(2)
SOP OV 064.07
(návody firmy Thenno Scientific)
I Vody odpadní, technologické,
výluhy
SOP OV 064.01
(návody firm y Thermo Scienti ftc)
Vody pitné, teplé, balené, ke
koupán í, povrchové, podzem11í, vody
Stanovení barvy fotometrick y automatickým
analyzátorem
SOP OV 064.02
(návody firm y Thermo Scienrific)
I koupání, povrchové, podzemní, vody
Stanovení boru fotometricky automatickým
analyzátorem
SOP OV 064.08
(návody firmy Thermo Scientific)
Stanovení alkality fotometricky automatickým
analyzátorem
I
Strana 4 z celkového počtu 28 s tran
či štěné
Vody pitné. teplé, balené, ke
čištěné, vvluhv materiálů(2)
Vody pitné, podzemní, balené,
povrchové, ke koupání,
technolo2ické, tcolé. vody či štěné
Příloha
je nedílnou součástí
osvěd čení o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/l EC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických l aboratoří
Partyzánské nám . č. 7, 702 00 O strava 1
číslo I)
64(2.5.6.7)
65(6)
66(2.5.6,7)
6?16)
Identifikace
P řes n ý název
zkušebního postupu/metody
P ořa d ové
Stanovení d usičnanů (N03) fotometricky
auto matickým analyzátorem a dusičnanového
dusíku ( - 0 3") výpočtem z n am čřcných
hodnot
I Stanovení dus i čn anů (NO;) fotometricky
automatickým analyzátorem a d us ičn anového
dusíku (N- 0 3") výpočtem z naměřenýc h
hodnot
Stanovení dusitanů (N02") fotometricky
automatickým analyzátorem a dusitanového
dusíku ( -N0 2") výpočtem z n aměřených
I hodnot
I Stanovení dusi tanů (N0 2") fotometricky
automatickým analyzátorem a dusitanového
dusíku (N- 0 2") výpočtem z naměřenýc h
hodnot
I
I
Vody pitné, teplé, balené, ke
koupání, povrchové, podzemní, vody
čištěné, výl uhy materiá]ů<2 >
SOP OV 064.09
(návody fi rmy Thcrmo Scientific)
Vody odpadní, techno logické,
výluhy
I
I
SO P OV 064.04
(návody firmy The1mo Seienti fi c)
I
SO P OV 064.05
(návody firmy Thermo Scientific)
69 (2.5.7)
Stanoveni sí ranů fotometricky automatickým
analyzátorem
SOP OV 064.06
(návody fi rmy Thermo Scicntifi e)
70(2.5,7)
Stanovení fosfo rečn an ů fotometricky
automatickým analyzátorem
SOP OV 064.1 O
(návody firmy Thermo Scientific)
75(2,6)
76(S)
77
Stanoveni elektrické konduktivity
Ovzduší. emise
I
I SOP OV 073
1
I
-----
-
Vody č i ště n é
Vody či štěné
(Ap li kační list Anion elektrolyte.
Waters 1996}
SOP OV 064. 13
(návody fi rmy Thermo Scientific)
80(2)
Kvantitativn í stan ovení azbestových vláken
techn ikou SEM-EDS
Stanovení fe n o l ů ko ntinuální průtokovou
analýzou
Stanovení celkových kyan i dů a volných
kyanidů kontinuální p růto k ovo u analýzou
Stanovení an iontových tenzi dů methylenovou
m odří kontinuáln í orů tokovo u analýzou
Neobsazeno
Stanovení kreatin inu spektrofotometricky
Stanovení kyseliny trichloroctové a
I
trichloretano lu spektrofotometricky
201 t2>
-
SOP OV 058 (")
Stanoveni i ontů metodou kap ilární
elektroforézy <·>
INeobsazeno
Stavebn í materiál
Vodr č i štěné
Stano ven í elektrické vodivosti automatickým
analyzátorem
33<2>
-84-199
200<2>
Vody pitné, teplé, balené, ke
koupání, povrchové, podzemní, vody
~čištěné, výluhv materiál ům
Vody pitné, teplé, balené, ke
koupání, povrchové, podzemní, vody
, čištěné, vÝluhv materiá l ů(2)
SO P OV 055.02 (ČL. článek A)
79(5.7)
82(2)
koupání, povrchové, pod zemn í. vody
čištěné, výluhv materiá]ůl 2 l
: SOP OV 055 .0 1 (ČL. článek A)
Stanovení zbytku po od paře n í gravimetricky
Stanovení plynných škodl ivin
spektrofotometricky (•)
SOP OV 064.12
(návody firmy Thermo Scienti fic)
8 1<2>
I Vody pitné, teplé, balené, ke
SOP OV 08 1 (VO i 3492, příloha O.
Kvalitativní stanovení azbestových vláken
VO i 3866, část 5)
technikou SEM - EDS
Chemické zkoušky na čistot u vod - kvalitativní
SO P OV 055 (ČL. článek A)
(•)
~tanovcn í pH potenciometricky automatickým
analyzátorem
73(5,7)
Vody odpadní, teclrnologické,
výluhy
I
Stanovení chloridů fotometricky automatickým
analyzátorem
73(2.6)
74(2.6)
Vody JJitné, teplé, balené, ke
koupání, povrchové, podzemn í, vody
~těné. výluhy materiálů(2)
SOP OV 064.1 I
(návody firmy Thermo Scientific)
68(2.5.7)
72(2.6)
zkoušky
SOP OV 064.03
(návody firmy Thermo Scientific)
I
l
I
71<2)
P ředmět
zkušebního postupu/metody
Vody, vody balené
-
~
Vody pitné, teplé, balené, ke
koupán í, povrchové, podzemní, vody
či štěné
Vody pitné, teplé, balené, ke
koupání, povrchové, pod zemní, vody
či štěné
I
SOP OV 082 (BGIA 7487, T RGS 5 17) Nerostné suroviny a výrobky z nich
---
T
SOP OV 083 (ČS
EN ISO 14402)
Vody, vody
čištěné,
výluhy
SOP OV 084 (ČS
EN ISO 14403-2)
Vody. vody
čištěné.
výluhy
Vody, vody
či š tě n é.
výluhy
1
SOP OV 085 (ČSN ISO 16265)
I
, SOP OV 503 (AH EM 4/ I 985)
' SOP OV 509.0 1 (AHEM 4/ 1985)
I
Strana 5 z celkového
počtu
28 stran
-
I Moč
I
Moč
Příloha
je nedílnou součá stí
o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v O stravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám . č. 7, 702 00 Ostrava 1
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Přesn ý název
zkušebního postupu/metody
Pořadové
I
2oi<2>
Stanovení fenolu spektrofotometricky
Stanovení kyseliny hippurové
soektrofotometricky
Stanovení kyseliny 5 - aminolcvulové
soektrofotometrickv
Stanovení kyseliny mandlové polarograficky
Stanovení fluoridů iontově selektivní
1 elektrodou
eobsazeno
číslo•>
203<2)
204(2)
205<2>
206(2 )
207-249
J
2
Stanovení celkové migrace gravimetricky
250< >
SOP OV 50 I (AHEM 4/ 1985)
Pře dm ět
z koušky
I Moč
ISOP OV 505.0 1 (AH EM 4/ 1985)
Moč
SOP OV 507 (AHEM 4/ 1985)
Moč
SOP OV 506.01 (AHEM 4/1 9 85)
Mo č
SOP OV 502 (AHEM 4/ 1985)
Moč
ISOP OV 608
(Vyhláška MZd. ČR č. 38/200 I Sb. a
č . 84/200 I Sb .. aří zen í Komise EU
Materiály
č. I 0/2011 )
25
1<2 -7)
252' 2)
253<2>
254(Z)
255<2>
256(2 )
257-300
I
Stanovení primárních aromatických aminu
soektroforometricky
Stanovení odolnosti mate r i álů proti působen í
slin a ooru
Průkaz přítomnosti vybraných látek v pryži ť>
SOP OV 603 (ČSN 62 I 156)
Materiály, výluhy
SOP OV 600
(Vyhláška MZ ČR č. 84/200 I Sb.) ~
SOP OV 606 (ČSN 62 11 56 )
Vodné výluhy orvží
Stanovení redukujících látek tit ra čně
SOP O V 606.0 I (ČSN 62 11 56)
Vodné výluhy pryží
Stanovení odparku gravimetricky
SOP OV 606.02 (ČS
Stanovení forma ldehydu spektrofotometricky
SOP OV 609 (AHEM 32/1976,
ČS EN ISO 14184-1)
62 1156)
eobsazeno
Strana 6 z celkového počtu 28 stran
<eriály
I
Vodné výluhv orvží
Materiály, výluhy
Vody povrchové, oodzemní
--
Příloha
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č. : 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č. 7. 702 00 Ostrava I
Zakladm chemie potravm
Pořadové
číslo• >
30 1<2>
302'2.5}
303(2 )
304<2)
305<2>
306(l.S)
2
30]< >
308<2>
309<2>
310<2>
I
I
Přesn ý název
zkušebního postupu/metody
Důkaz a identifikace syntetických barviv
I naoírovou chromatografi í
Senzorická analýza potravin, PB U <· >
Stanovení cukrů t i t rač n ě
Stanoveni čís l a kyselosti titračně
I Stanovení dusíku titračnč a bílkovin
výpočtem z n aměřených hodnot
Stanovení etanol u pyknometricky
Stanovení chloridu sodného titračně
Stanovení jodidů a jodičnanů titračně
Stanovení kyan i dů t i tračně
Stanovení kyselosti tit račn ě
SOP OV I04 <..l
SOP OV
SOP OV
SOP OV
' SOP OV
J
siřičitého tit račn ě
Stanovení peroxidového čís la
313<2-6>
315(2,ó>
Stanovení pH potenciometricky
Stanovení popela nerozpustného v kysel ině
(oísku)
Stanovení popela gravimetricky
3 16(2)
Stanovení popela konduktometricky
3 I ]<2>
Stanovení přímčsí a neči stot ťl
318<2>
320<2>
Stanovení refraktometrické sušiny
Stanovení sušiny (vlhkosti) gravimetricky
a stanovení energetické hodnoty a sac h ari dů
výpočtem z naměřených hodnot <*l
Stanovení sušiny (vlhkosti) de sti l ačn ě
32 1<2>
Stanovení tě kavých kyselin
32i2l
323(2)
-Stanovení tuků gravimetricky
Stanovení vlákniny gravimetricky
Stanovení biometrických charakteristik zrn
(manuální výbčr zrn a měře n í jejich
velikostí)
Neobsazeno
324<2)
325-399
I08 <"l
110 <" >
112 (" )
113 (**)
Potraviny
--
PotraYiny, lihoviny
I Potraviny
--
Potravin}'_
ISůl
SO P OV I 14 (..)
: Potravinl'.
SOP OV 125
(ČSN 56 0 160-1 1, ČSN ISO 5523
A. Príbela: Analýza cudzorodých látok
v poživatinách, 1974, I. vydání, str. 97-1 O1, Potraviny
COM PENDIUM OF INTER AT IONAL
I METHODS OF ANALYS IS (O IV-MAAS323 -048 :R2009)
SOP OV 11 9 (ČSN EN ISO 3960)
ITuky, oleic
SOP OV I20 C**l
\ Potraviny
J
3 1z(2l
3 19<2•6)
Potravinv, w luh/ 2l
Potraviny
TTuky, oleie
SOP OV 135 (ČSN EN ISO 660)
I
3 14<2)
Potraviny
SOP OV 124 C**J
SOP OV 123 c••i
J
Stanovení oxidu
Předmět zkoušky
I SO P OV 102.01 <' ' )
I
31 1<2•6)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
t i trač n ě
titračně
-
SOP OV 121 <..>
Potraviny
SOP OV 122 c••>
\ Potravi ny
SOP OV 122.01 (ČSN 56 0 16 1-4)
TPotraviny
SOP OV 138
(ČS 58 87 19, ČSN 46 1300-1,
Olejnatá semena
ČSN ISO 605, ČSN 46 1011 -21 ,
ČSN 46 10 11 -22, Vyhláška č.329/ 1 997 Sb .. Luštěn i ny
ČSN 56 0520-5, ČSN 46 10 11-1 ,
Mlýnské obilné výrobky
čs 46 IO11-6, ČSN 46 I I00- I ,
I Koření
Vyhláška č. 333/1997 b ..
ČSN EN ISO 927 Vyhláška č.33 I/ I997Sb.)
SOP OV 126 <..>
Potravin)'
-
SOP OV 118 <"l
Potraviny
SOP OV 134.01 (ČSN ISO 939)
Potravinv
SOP OV 129
(COM PE DIUM OF f T ERNATIONAL
Víno
METHODS OF ANALYS IS (OIV-MAAS3 13-02:R20Q2)
SOP OV 130 c..>
Potravinv
-+SO P OV 132 C*'l
Potraviny
SO P OV 139 (ČSN EN ISO 11 746)
Strana 7 z celkového
Rýže
-
počtu
28 stran
--
Příloha
je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č . 7. 702 00 Ostrava 1
Stanovení kovů
Přes ný název
zkušebního postupu/metody
Pořadové
číslo n
400(6)
401 (6 )
402(6)
403(6)
-404(6)
405(6)
406(6)
407(6)
Identifikace
zkušebního postupu/ metody
I
SOP OV 200
7 5 7400, čs rso 7980.
ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233
I
I SOP OV 200.14
Stanovení kovů metodou AAS - plamenová
(ČS 75 7400, čs ISO 7980.
technika c•J
ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233)
j SOP OV 200.12
Stanovení ko vů metodou AAS - plamenová
(ČSN 75 7400, Č S ISO 7980,
techn ika ť>
ČSN ISO 8288. ČSN EN 1233)
I SOP OV 200. 15
Stanovení kovů metodou AAS - plamenová (ČSN 75 7400. ČS ISO 7980.
I technika ťl
ČSN ISO 8288. ČSN EN 1233)
SOP OV 200.0 1 (TNV 75 7408,
Stanovení kovů metodou AA S ČSN EN ISO 15586)
elektrotennická atomizace (')
SOP OV 200. 16
Stanovení kovů metodou AA S (TNV 75 7408, ČSN EN rso 15586)
elektrotermická atomizace ťl
SOP OV 200. 10
Stanovení kovů metodou AAS {TNV 75 7408, ČSN EN ISO 155862
I elektrotermická atomizace ť)
\ Stanovení kovů metodou AA S SOP OV 200. 17
(TNV 75 7408, ČSN EN ISO 155862
elektrotcrmická atomizace ťl
SOP OV 201
(ČSN EN rso 17294- 1,
Stanovení prvků metodou ICP-MS ('J
ČSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 201.05
(ČSN E ISO 17294- 1.
Stanovení prvků metodou !CP-MS ť)
ČSN EN ISO 17294-2}
I SOP OV 20 1.04
I Stanovení
metodou ICP-MS ('>
(ČS EN ISO 17294-1.
ČSN EN ISO 17294-2}
I
SOP OV 201 .03
(ČSN E ISO 17294-1 ,
Stanovení
metodou IC P-MS
ČSN EN ISO 17294-2)
I
SOP OV 201. 10
I
(ČSN EN ISO 17294-1 ,
Stanovení prvků metodou ICP-MS ť)
I ČSN EN ISO 17294-2)
I
SOP OV 201.01
Stanoven í prvků metodou l C P-O ES ťl
(ČS EN ISO 11 885 )
Stanovení kovů metodou AAS - plamenová
technika <')
J
(ČS
409<2>
410<2>
41 1<2>
4 1z<2 >
413 <2>
41 4
(2)
i
prvků
prvků
I
Odpady, pevné vzorky, materiály
-
I
I
Ovzduší, emise
Potrav iny, krmiva
I Vody, vody balené. vody čiště né.
vÝluhv
--Odpady, pevné vzorky, materiály
I Stanovení prvků metodou IC P-OES (' l
1
I
výluhy2>, dialyzáty z DGT
samQleri 21
Odpady, pevné vzorky, materiály
Ovzduší. emi se
I
I
Biolog ický materiál (krev, krevní
sérum, mo č. tkáň. vlasy)
Potraviny, krmiva
Vody, vody balené, vody či št ě né.
dialyzáty z DGT sampl erů
I výluhy,
SOP OV 20 1.06
(ČS EN ISO 11 885)
Odpady, pevné vzorky, materiály
SOP OV 20 1.07
(ČSN EN ISO 11 885)
Ovzduší. emise
I
416 (2)
I Vody, vody čištěné. vody balené
Stanoven í prvků metodou ICP-OES ťl
I
Potraviny, krmiva
I
I
I
415 <2>
Ovzduší, emise
I
I
ťl
zkoušky
Vody, vody či štěné , výluhy
I
I
-
--
Stanoven í prvků metodo u ICP-OES ťl
SOP OV 201 .08
(ČSN E ISO 11885)
Biologický materiál (krev, krevní
sérum. moč. tkáň, vlasy)
-----
-l--
I
41 7 <2>
Předmět
I
I
I
408<2,5>
l
Stanovení prvků metodou ICP-OES ť)
SOP OV 201. 11
(ČS EN ISO 11885 )
Strana 8 z celkového
počtu
28 stran
Potraviny. knniva
Příloha
je nedílnou součástí
o akreditaci č. : 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických l aboratoří
Partyzánské nám. č. 7. 702 00 Ostrava I
Přes n ý název
zkušebního postupu/metody
Pořadové
číslo IJ
4 18 <2)
I Stanovení prvků metodou RTG
pektrometrie <· >
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP OV 202 (manuál ťy SP ECTRO)
I
Předmět
zkoušky
Odpady, pevné vzorky, ovzduší,
materiál y
Vod), vody balené.
419<25·6)
Stanovení Hg analyzátorem AMA
OP OV 200.03 (Č.
(Výluhy, odpady, pevné vzorky,
ovzduší, potraviny, maieriály) ' 2 •6>
75 7440)
--
~
420-499
čištěné
cobsazeno
Strana 9 z celkového počtu 28 stran
(Minerální oleje, dialyzáty z DGT
sampleru, em ise. krm iva biologický
materiál (krev, krevní sérum,
~áň,vlasyf>
-
Příloha je ned ílnou sou čá stí
osvědčení o akreditaci č. : 474/2016
ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických l aboratoří
Partyzánské nám . č. 7, 702 00 Ostrava l
or2.amc. ka' chem1e
Pořadové
číslo l l
500<3)
501 <3)
5oz< 3l
--503<3)
504(3)
505(i,S)
506(2.5)
-
I
Identifikace
zkušebního postu pu/metody
Pfesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení o-modifikace oxidu křem i č i té h o
infračervenou soektrometrií
Stanovení aditi v kapalinovou chromatografii
(DAO) c•J
SOP OV 300 (NIOSH 7602.
8/76, AH EM 2/88}
SOP OV 30 I (ČS
AHEM
I
Stanovení akrylamidu plynovou
SOP OV 303 (EPA 8032A)
chromatografií {ECO, MSD2
Stanovení akrylamidu plynovou
SOP OV 303.0 1 (EPA 8032A)
chromatografií (MSD)
--Stanoven í ald ehydů a kctom'.1 kapalinovou
SOP OV 304.01 (EPA TO- I I A)
chromatografií (DAO) (•)
Stanovení AOX (adsorbovatelné organicky
vázané halogeny), EOX (extrahovatelné
SOP OV 305.01 (ČSN EN ISO 9562)
organicky vázané halogeny). TX (veškeré
halogenové slou čenin y) a halogen idů (suma
1 ch loridů. bromidů a jodidů) coulometrick/*l
[ Stanovení AOX (adsorbovatelné organicky
vázané halogeny), EOX (extrahovatelné
SO P OV 305.04
organ icky vázané halogeny), TX (veškeré
halogenové s loučeniny) a halogenidů (suma (DTN 38414-17, DTN 38414-1 8)
ch l oridů. bro mi dů a jod i dů) coulometricky
(*)
508(2)
509(S)
5JO(S)
5 11<5)
5 12
513(3)
514<3)
515-520
( DOC) infračervenou SJ)ektrometrií
1
Stanovení celkového organického uhlíku
(TOC) i nfračervenou spektrometrií
Stanoven í dii zokyanát ů kapalinovou
chromatografií (FLUD) (•)
Stanoven í ftalátů plynovou chromatografií
(MS) a sumy ftalátů výpočtem z naměřených
hodnot ťl
Stanovení ftalát ů plynovou chromatografií
(MS) a s umy ft a l átů výRočtem
z naměřených hodnot < \
Neobsazeno
Stanovení histamínu kapalino vou
chromatografií (DAO)
I Stanoven í chelátů plynovou chromatografi í
(MS) (•J
~
SOP OV 307 (ČS
EN 1484)
I SOP OV 307.02 (ČSN E
52z<3l
523(3,5)
5 24(3.S.6.7)
prostředky ,
Vody, vody balené, výluhy
I
Potraviny
Ovzduší. emise
I
Vod/2· 5i . výluhy< 2l
I
Pevné vzorky, odpady
I Vody, vody balené(Z.S.ól, vody
čištěné. výluhyť 2 · 6 · 7 >
13 137)
Pevné vzorky, odpady
I(OSHA
SOP OV 3 16
Metod No.42 a No.47)
Ovzduší pracovn í
I
I
ISO P OV 3 13 (ČS
EN ISO 18856)
Materiály, výluhy
I
SOP OV 3 13.04 (ČS
E ISO 18856)
Lihoviny
-
I SOP OV 381
(Journal of ChromatographyA, I 032,
2004, 79-85}
I SOP OV 327.05
S EN ISO 16588)
neobsazeno
Ryby a ryb í výrobky
I
I Vody, vody balené, výluhy
-
I
1Stanovení mastných kyselin plynovou
52 1<5)
-Potraviny, kosmetické
vody balené
I
I(TOC) a rozpu štěné ho organ ického uhlíku
zkoušky
Ovzduší pracovní
EN 12856 )
Stanovení celkového organického uhlíku
50i2.S.6.7)
Předm ě t
I
chromatografií (MS) a sumy nasycených,
mononenasycených, polynenasycených a
transnenasycených mastných kyselin
ť)
výoo čtem z nam ěřených hodnot
Stanovení metabo l itů organický ch látek
kapal inovou chromatografií
(DAD, FLUDf l
J Stanovení metanolu a tčkav ých organických
látek olvnovou chromatografií (F ID,MS) ťJ
I Stanovení N EL (nepolární extrahovatelné
látky) a EL (extrahovatelné látky)
i n fračervenou spektrometrií
I
SOP OV 336 (ČS ISO 5508,
E ISO 12966-2)
Potraviny
čs
I
SOP OV 323 <**l
SOP OV 324 (ČS
J
j
SOP OV 309.0 1
(ČSN 75 7505 , Č
Moč
-
I
660805 )
Lihoviny
Yody<3 ·5·6·7>. vody balené 35l
75 7506 )
l
Strana I Oz ce lkového počtu 28 tran
vý luhyť3.6,7J
Příloha
je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subj ekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č . 7, 702 00 Ostrava l
Přes n ý název
zkušebního postupu/metody
Pořad ové
číslo ll
525<35>
-526(3)
527'61
Stanovení EL (nepolární extrahovatelné
látky) a EL (extrahovatelné látky)
i nfračervenou spektrometri í
I Stanovení NEL (nepolární extrahovatelné
látky) a EL (extrahovatelné látky)
i nfračervenou spektrometrií
Stanovení NEL (nepolární extrahovatelné
látkv) infračerveno u spektrometrií
528(6)
Stanovení tuků a
529(3,S.6)
Stanovení pesti ci dů organochlorovaných
(OCP) plynovou chroniatografií ( ECD,MS)
olej ů
533(3,S,6)
534(3,6)
~
535<3·6>
536(3)
537' 5)
I
-
SO P OV 309.06 (T V 758052)
SO P OV 360 (ČSN 75 7509)
E
Ovzduší.
ISO 6468)
Vody, vody balené. výluhy<3l
I
I
Pevné vzorky, odpady
Stanovení polyaromatických uhlovodíků
( PAU) plynovou chromatografií (MS) a
sumy PAU výpoč te m z naměfen ých hodnot
Vody, vody balené, výluhy<3>
i
Pevné vzorky, odpady
I
Emise. ovzduší
i
Potraviny, jedlé tuky a oleje
56 0623)
I
I
Vody pitné, balené, podzemn í,
povrchové a odpadn í
SOP OV 331.0 I (ČSN 75 7554 )
ť)
538(Sl
-
Stanovení polyaromatických uhlovodíků
( PAU) plynovou chromatografií (MS) a
sumy PA U výpočtem z naměře n ýc h hodnot
--
I
EN ISO 17993)
Stanovení polyaromatických uhlovodíků ---i(PAU) kapalinovou chromatografi í (F LUD,
SOP OV 331.05
DAD) a sumy PAU výpočtem z naměřených (ČS EN ISO 17993)
hodnot <'l
Stanovení polyaromatických uhlovod íků
( PAU) kapalinovou chromatografi í (FLUD,
SOP OV 331.02
DAD) a sumy PAU výpočtem z naměřen ýc h (EPA TO 13)
hodnot ťl
Stanovení polyaromatickýchul1lovodíků
(PAU) kapalinovou chromatografií (FLUD. SOP OV 331.06
DAD) a s umy PAU výpočtem z naměřených 1 (ČSN EN ISO l 5753. ČS
hodnot <'J
I
----
I
SO P OV 33 1 (ČS
plyny
Vody povrchové, odpadní, ke
, koupání, technologické, ~luhy
I
I
stl ačené
-
-
Odpady, pevné vzorky
-
Stanovení pest i ci dů organochlorovaných
(OCP) plynovou chromatografií (EC D,MS)
SOP OV 327.0 1 <" >
a sumy OCP výpo čtem z naměfených hodnot
neobsazeno
Stanovení polyaromatických uhlovodíků
(PAU) kapalinovou chromatografi í (FLUD ,
DAD) a sumy P AU výpočtem z naměře n ých
hodnot (•)
zkoušky
-
i
(ČS
Předmět
Pevné vzorky, odpady
SOP OV 309.07
(ČSN 75 7505. ČSN 75 75 06)
, somy OCP ,ýpočt<m z .,,měfooý,h hodoot SOP OV 327
(• )
53 1-532
SO P OV 309.04
(ČSN 75 7505. ČSN 75 7506)
gravimetricky
ťl
530<3•6)
Jdentifikace
zkušebního postupu/metody
--
-
SOP OV 33 1.07 (ČS
75 7554)
Pevné vzorky, odpady
ťl
539-542
543(3,5.6)
544(3,5.6)
545(3)
546(3)
-
neobsazeno
Stanovení po lychlorovaných bifenyl ů (PCB)
plynovou chromatografií (ECD, MS) a sumy
PCB výpočtem z naměřených hodnot (•)
Stanoven í polychlorovaných bifenyl ů (PCB)
plynovou chromatografií (ECD) a sumy
PC B vypočtem
•
, n ych
, hodnot r•1
z naměre
SOP OV 333 (ČS
J
EN ISO 6468)
SOP OV 333.06 (ČSN EN 15308,
ČSN E 12766- l )
Stano ven í sacharidů karalinovou
SOP OV 335 (ČSN EN 15086)
chromatografií (RlD) < >
Stanovení syntetických potravi nářských
SOP OV 343 .02 < >
barviv kapalinovou chromatografií (DADf >
-
Vody, vody balené, výluhy< 3>
Pevné vzorky, odpady, mineráln í
oleje, materiály
Potravi ny
·-
0
Strana 11 z celkového počtu 28 stran
Potravi ny
Příloha
je nedílnou so u částí
osvědčení o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava 1
Pořadové
1
číslo >
Přesn ý název
zkušebního postupu/metody
I
Identifikace
zkušebního postupu/metody
I
Předm ě t
zkoušky
I Stanovení těkavých organických látek (TOL)
SOP OV 344 (ČSN EN ISO 15680,
ČSN EN ISO 10301)
plynovou chromatografií (MS, FID, EC O) a
sumy TOL výpočtem z nam ěřených hodnot
547<3.5.6)
(•)
548
549(3.5.6)
550<3)
I
neobsazeno
I Stanovení těkavých org~nických látek (TOL)
plynovou chromatografii (MS) a ~umy TO L
(ČSN E
ISO
3·5>
, výluhy<3l
I
1SOP OV 344 _01
1 výpočtem z naměřených hodnot c l
Stanovení těkavých organických látek (TOL)
Vody<3,5.6l, vody balené
1568 0)
Pevné vzorky, odpady
I
plynovou chromatografií (MS) a sumy TOL
SOP OV 344.02 (EP A TO 14)
výpočtem z naměřených hodnot <•)
Ovzduší
I Stanovení těkavých organických látek (TOL) I
551 (3.5.6)
a jiných organických látek plynovou
chro matografií na sorbentu (FID, MS, ECO) I SOP OV 344.12 (ČS
a sumy TOL výpočtem z naměře n ých hodnot
EN 13649)
Ovzduší, emise
(•)
55z<3.5,6)
553(3.5.6)
554(5)
555(3)
556-557
558(5)
559-560
56 1(3)
56zť 3 )
Stanovení uhlovodíkt:1 C10 až C40 plynovou
chromatografií (FID)
Stanoven[ uhlovodíků C 10 až C40 plynovou
chromatografi í (Fil2L_
Stanovení uretanu (etyl karbamátu)
plynovou chromatografií (MS)
Stanovení v itamín ů kapalinovou
chromatografií ( DAO, FLU D) ťl
neobsazeno
Stanovení vybraných polárn ích pe s t i ci d ů
kapalinovou chromatografií (MS/MS) a
sumy pesti ci d ů výpočtem z naměřených
hodnot ťl
neobsazeno
Identifikace
SOP OV 338 (ČS
EN ISO 9377-2)
I SOP OV 338.0 I (ČSN E
Vody, vody balené
14039)
Pevné vzorky, odpady
SOP OV 339.0 I
(J.Assoc.off.Anal. Chem.)
Potraviny
SOP OV 340 <..l
Potraviny
I
I
I
SOP OV 34 1.02 (EPA 535, EPA 536)
Vody pitné, balené, pod zemní a
povrchové
SOP OV 357 (Apl. List NICOLET)
Materiály
SOP OV 327.12
(ČSN E ISO 18857-1. ČS
Vody, vody balené, výluhy
I
I
materiálů
a chemických látek
spektrometri í
Stanoveni al ky l fenolů plynovou
chromatografií (MS) a sumy alky lfenol ů
výpočtem z naměřených hodnot (•)
i n fračerve n ou
56313)
Stanovení alkyl fenolů plynovou
chromatografií (MS) a sumy alky lfe nolů
výpočtem z naměřených hodnot <
·1
564-599
Neobsazeno
E
ISO
18857-2)
SOP OV 327.13
(ČS EN rso 18857- I,
ČSN EN ISO 18857-2,
, čsN P CENrrs t6 I89)
Strana 12 z celkového počtu 28 stran
Pevné vzorky, odpady
Příloha
je nedílnou
osvědčení
součástí
o akreditaci
č.:
474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám.
č.
7, 702 00 Ostrava 1
Ovzduší
číslo > >
1 2
600·
60
I
~
IStanovení prachu a tuhých znečišťuj ících
I látek gravimetricky
1
602 (2.7)
603 <2>
604 <2>
605 ' (2.3.5.6.7)
( K l.3-6)
606' (Z., ,b.7)
( ~ . 10)
607' (2.5,6,7)
(KIO)
608'
(2,~.b. I)
(KI O)
609. (2.3,5 .b.7)
(Kl .3-6)
6 (o• (2 .M.I )
(IG)
~
6 ]2
\. ,O.I)
(IG)
613° <2>
~
~J ,0,0. 1/
( K l.3-6, K8)
615· <2,3>
6 16°
(Z.J)
6 17' (l. b./1
( ~ . I O)
6 1g' <2>
6 19° <2>
620° (Z)
62ť (Z)
622° <2>
623°
(Z )
624 •• (2.3.5.6.7)
( K l.3-6.K8.Kl0)
625-699
V 40 1 (ČS EN 13725)
V 403 (ČSN EN 48 1,
ČSN E 1234 1. ČSN E 689,
I Nařízení vlády č. 36 1 /2007 Sb.)
I SOP OV 404
(HP MZd svazek č. 52/81 )
SOP OV 405 (Nařízení vlády č.
361 /2007 Sb., Vyhláška 6/2003 Sb.,
I N IOS H Meth. No. 7400)
I
Předmět
Vnitřní
v n ější
a
z koušky
ovzduší
-
I Vnitřní. vnější a pracovní ovzduší
I
Stanoven í hmotnosti prašného spadu
Vn ějš í ovzduší
I gravimetrickv
J Stanovení početní koncentrace minerálních
Vnitřní. vnějš í a pracovní ovzduší
vláken metodou optické mikroskopie
, s fázovÝm kontrastem ťl
Stanoven í početn í koncentrace minerálních
SOP OV 405. 1 (S mě rni ce VDI 3492)
Vni t řní. v n ější a pracovní ovzduší
vláken metodou SEM s EDS analvzátorem <*l
--t-Orientačn í .stanovení plyn ů a par detekčními
V n itřní. v nější a pracovní ovzduší.
SOP OV 424 (ČS EN IS01762 1)
stlačené olvnv<2>
trubicemi ( l
Měření koncentrace prachu automatickými
SOP OV 436 <.. >
Vnitřn í. vnější a pracovní ovzduší
analyzátory - ootická metoda
I
I
M ě ření koncentrace prachu automatickými
SO P OV 436.0 1<'*>
Vnitřní a v n čj ší ovzduší
analyzátory - grav imetrická (frekvenčn í)
metoda
I
I
M ěřen í koncentrace prachu automatickými
SOP OV 436.02 ( U )
Vnilřn í a vnější ovzduší
analvzátorv - d isoerzní metoda
I Vnitřn í. vnější a pracovní ovzduší.
M ěřen í koncentrace plynných škod livin SOP OV 438 ť•\
stlačené olvnv<2>
elektrochemicky <· >
I
Stanovení oxidu siři čitého (S0 2) a sirovodíku
Vnitřn ( a v n ěj ší ovzduší
SOP OV 438.03 (ČSN EN 14212)
(H2S) UV fluorescencí
I
I
I SOP OV 438.04
2.3.b.7)
( JG )
Identifikace
zkušebního postupu/ metody
Stanovení pachových látek
(3)
(2.5,6.7l
I
Přesn ý název
z kušeb ního postupu/ metody
Pořadové
Stanovení ozonu (0 3) UV absorpcí
I Stanovení oxidů dusíku chemilumi niscencí
SOP OV 438.05 (ČS
Stanovení uhlo vodíků (metan, nemetanické
uhlovodíky a suma uhlovodí ků) metodou
p lamenově i oni zační detekce
Stanovení oxidu uhelnatého (CO) a oxidu
uhličitého (CO, ) IČ absomcí
Stanovení metanu a oxidu uhličitého
(CH4 ,C0 2) analyzátorem s I Č detekcí
Měřen í dynam iky výstupu metanu na povrch
(povrchový tok) analyzátorem s optickou
detekcí
SOP OV 438.06 <..l
filtrů
Stanovení par a pl yn ů
stanovených hodnot
eobsazeno
výpočtem
SOP OV 43 8.0 I C. .>
SOP OV 438.02 c••>
j
vnější
ovzduší
Vni t řn í
a
vnější
ovzduší
Pudní vzduch
Vnitřní a v něj ší ovzduší
Čisté orostorv a zónl 2>
Čisté prostory a zóny
I
SOP OV 481 (ČSN E
ISO 14 644-3)
IČisté prostory a zóny
14 644-3)
IČi sté orostorv a zóny
SOP OV 483 (ČSN EN ISO 14 644-3)
Čisté orostorv a zóny
SOP OV 484 (ČSN EN ISO 14 644-3)
Čisté prostory a zóny
SOP OV 485 (manuál firmy TESTO)
Povrchy
SO P OV 486 (ČS EN 482+AI ,
ČSN E 489.
Nařízení vlády č. 36 1/2007 Sb.)
Vn i třn í, vnějš í
I SOP OV 482 (ČSN EN ISO
ze
a
a pracovní ovzduší,
stlačené olvnJ2>
Vnitřn í, vnější a pracovní ovzduší,
, oůdní vzduch
SO P O V 480 (ČSN EN ISO 14 644-3)
povrchové teploty
Vnitřní
Vnitřní, v n ěj ší
SOP OV 438.07 c..)
I
a
a pracovní ovzduší
I
odchylky proudnice laminárn ího
Stanovení tlakového obrazce prostoru
Stanovení rychlosti a rov n om ěrn osti prouděn í
v orostoru s laminárn ím orouděním
M ě ře ní
142 11)
(ČSN EN ISO 14644-1 , VYR-36)
I ~roudění
Defektoskopická kontrola HEPA
filtračních vložek
Stanoven í doby regenerace
E
Vnilřní , v něj š í
I SOP OV 436.03
Stanovení počtu částic ťl
M ěření
I
(ČSN EN 14625)
I
I
Strana 13 z celkového
počtu
28 stran
strojů
a
zařízení
-
a pracovní ovzduší
Příloha
je nedílnou součástí
osvědčení
o akreditaci
č. :
474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v
Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám . č . 7, 702 00 Ostrava l
F YZI"k'I
a m' faktory
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Pořadové
číslo •J
100· (2.3.5.6.7)
( Kl.3-8)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
I Měřen í a výpočet hluku
část
Měřen í
I <..>
[ SO P OV 456.
SOP OV 456, část 2 ť**l
SOP OV 457 (CSN EN ISO 3095.
ČSN EN ISO 3381)
SOP OV 460 (ČSN lili 6 1400-1 1 ed. 3)
SO P OV 462 (čSN E ISO 3744.
ČSN EN ISO 3746, ČSN EN ISO 3747)
Výpočet
701° (6)
Mčření h lučno sti
702•
\ ~ U/
Mčřc n í
703•
(K6 )
704•
(K6 )
70S-
(3. 1<5-7)
706.
\..3/
(K5. K6)
707•
(3. K6)
708-710
7 1 I ,,.,.,.u. ''
(Kl ,3,5-7)
7 12.
(2.3.5.6.7)
(Kl ,3-5,7,8,1 0)
hluku
kolejových vozidel
vět rných
elektráren
I Měře ní akustického výkonu
I Měře n í emisních hladin akustického tlaku
I na stanovišti obsluhy
Měře n í
doby dozvuku
M ěře n í
vzduchové
n epruzvučno sti
I
J
Předmět
Pracovní a mimopracovní
prostředí
Kolejová vozidla
Větrné
elektrárny_
Zdroj hluku
SOP OV 463 cui
Stroje a zařízení
SOP OV 464 (CSN EN ISO 3382-2,
ČSN EN ISO 3382- 1)
V ni třní
SOP OV 468 <.. >
zkoušky
prostory
I Stavební konstrukce
SOP OV 468.02 ť")
Stavební konstrukce
I
SOP OV 47 1<..>
Pracovní a mimopracovní prost ředí
, Měření umělého osvětlení
SOP OV 469 c••>
Pracovní a mimopracovní prost ředí
SOP OV 470 ť"l
Pracovní a mimopracovní
1
M ěření kročejové n ep růzv uč n ost i
-+--
Neobsazeno
Měřen í vibrací
713· ,,,,.,.o,,,
( Kl.3-5.7,8.10)
71 4.
Měření
denního o s vět l en í
I
I
(2.3.6,7)
( Kl.3-5.10)
7 15•
(J)
7 16* <2,7· KJ )
717•
<7)
7 18-799
Měřen í
mi kroklimatických podmínek ťl
Měřen í
vzduchotechnických podmínek
ISOP OV 475 (ČSN 124070, ČSN 12306 1,
Měření
elektromagnetického pole
i SOP OV 452
Měřen í parametrů
ultrafialového zářen í
SOP OV 474 <*'>
Pracovní a mimopracovní prostředí
, Čisté prosto_[)' a zónyť 2l
J
ČS EN ISO 7726)
Neobsazeno
Pracovní a mimopracovní
pro střed í
I Pracovní a mimopracovní prostřed í
I
S trana 14 z celkového počtu 28 stran
Pracovní a mimopracovní prostředí
Čisté prost0ry a zóny<2>
(U )
SO P OV 455 (ČSN EN 60335-2-27 cd.4),
ČS EN 14255-1 ,
čs EN 12198-2 + A I, ČSN E 6 1228
ed. 2)
prostředí
Příloha
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č. : 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hyg ienických l aboratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava I
Ekotoxikolo21e
Pořadové
č ís lo tJ
Přesný název
Identifikace
zkušebn ího postupu/ metody
zkušebního postupu/metody
<2>
800
Stanovení akutn í toxicity na
ry bě
Poecilia
I
Předm ě t
SOP O V 800
Vody, výluhy
_ _ _ _ _.-r_e1
_ic_11_/a_ta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,-.~
(Č_S_
;N_
EN
_
I SO
1
Stanovení akutní toxicity na vodním
členovci Daohnia magna
Stanovení akutn í toxicity na ze lené řase
Desmodesmus subspicaws
2
80 1< >
8oit2>
7346-2, STN 83 8303)
SOP OV 801
(ČSN EN ISO 6341 , STN 83 8303)
SO P OV 802
ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303)
SOP OV 803 (Met. Pokyn, V ěst n ík
I MŽP, ročník XV II , částka 4/2007.
Vody, výluhy, d ialyzáty z SPMD
Vody, výluhy, d ialyzáty z SPMD
Stanovení akutn í tox icity na semenech
horči ce Sinapis alba
__
- - - - - - + -S_TN 83 8303)
1--
806-849
I
inhibičního účinku
testovaných
Stano vení
na světe l nou emisi bakterie Vibrio
/ischeri
Stanovení inhibice r ůstu kořene salátu
Lacwca sativa
vzo rků
Neobsazeno
_)
I SOP OV 80.,_ (ČSN EN
ISO
11 348 2
zkoušky
Vody, výluhy
-+--Vody. vy' luhy
1
j
SOP OV 8 11 (ČS
EN ISO 11269- 1)
I
Pevné vzorky, odpady
I
J
RaďIO lOl?IC
Přesn ý název
zkušebního postupu/metody
Pořad .
číslo JJ
850(6 )
851 (6)
852'6)
Stanovení celkové obj emové aktivity alfy ve
vodách měře ním s m ěsi odparku se
SOP OV 806 (ČSN 75 76 11 )
scintilátorem ZnS(Ag) a celkové indikativn í
dávky výpoč te m z naměře n ýc h hodnot
Stanovení celkové obj emové akti vity beta ve
vodách měře n í m zbytku po žíhání o dparku
okénko vým proporciálním detektorem a
SOP OV 807 (ČSN 75 76 12)
celkové objemové aktivity beta - 40K
v ýpočtem z n aměře n ých hodnot
I
1
Stanoven í obj emové aktivity 222Rn ve
vodách měřením zářen í gama sci nt ilačn í m
SOP OV 808
75 7624)
detektorem
Neobsazeno
I
I
853-899
Identifikace
zku šebního postupu/metody
I
(ČS
S trana 15 z celkového počtu 28 stran
I
Předmět
zkoušky
Vody pimé, podzemní, povrchové,
odpadn í, technolog ické, teplé
--
-
Vody pitné, podzemní, povrchové,
odpadní, technolog ické, teplé
-+Vody pitné, podzemn í, povrchové,
odpadní, techno logické, teplé
Příloha
je nedílnou součástí
o akreditaci č. : 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osv ědčení
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických l aboratoří
Partyzánské nám . č. 7, 702 00 Ostrava 1
M I'krob'10Iog1e
Přes n ý název
zkušebního postupu/metody
Po řa d ové
číslo n
Stanovení kolifonnních bakterií a
Escherichia coli - metoda membránových
900(2.5.6.7)
-
-
901 (2,5,6.7)
90i2,5.6.7)
903(2,4,5,6,7)
--
904(2.5.6.7)
905(2.5,6,7)
906(25·6·7)
907t•I
908(2.5.6)
909(2,5,6.7)
Identifikace
zkušebního t>ostupu/metody
SO P OV 900 (ČSN E
P řed m ět
ISO 9308-1 )
fil trů
e---
zkoušky
Vody, vody balené
---Stanovení termotolerantn ích koliformních
SO P OV 903 (ČSN 75 7835)
Vody, vody balené
bakterií - metoda membránových !il tr ů
-+-Stanovení intestinál ních ente rokoků SO P OV 906 (ČSN E ISO 7899-2)
Vody, vody balené
metoda membránových filtrů
I
Stanovení kultivovatelných mikroorganismů I
očk ování m do živného agarového
SOP OV 908 (ČSN E ISO 6222)
Vody, vody balené
ku lt ivačn íh o média oři: a} 36 °C, b}22 °C
I
Stanovení Pseudomonas aeruginosa SO P OV 909 (ČSN E ISO 16266)
Vody, vody balené, vody čištěné(2)
metoda membránových filtrů
I
Stanovení Staphy lococcus aureus - metoda
SO P OV 9 11 (ČSN E ISO 6888-1 )
Vody, vody balené
membránových fil trů
-Stanovení bakterií rodu Legionella
SOP OV 9 13 (ČSN ISO 11 73 I.
Vody, vody balené
ku lti vačně
ČSN ISO 11 73 1-2i
Průkaz legionel ku l ti va čně
i SOP OV 913.01 ~ SN ISO 1173 1)
Vody, vody balen6
Stanovení po čtu sulfitredukujících klostridi í
SOP OV 914 (ČS EN 2646 1-2)
Vody, vody balené
- metoda membránových filtrů
---,--Vody pitné
SOP OV 9 16 (ČS 75 77 12.
Stanovení mikroskopického obrazu
(Vody balené, iovrehové, ke koupání,
ČS 7577 13. ČSN7577 1 7)
I 12odzemní 5•
P růk az příto m nosti balderií rodu Salmonella
SOP OV 921 (ČS ISO 19250)
Vody, vody balené
_j
I
I
f·
9 1o<2.5.6.1>
9 11 (2,S.6)
9 1ic2.5,6.7)
9 13<2 )
k ultivačně
I
Stanovení po čtu Clostridium perfringens metoda membránových filtrů
9 15(2.5.6.7)
9 16-929
930(2.5,6,7)
I č. 6)
Mikro biologické zkoušení nesterilních
[ SOPOV930 - kultivačně
(ČL. článek A, část 2.6. 12, 2.6.13)
Průkaz bakteriáln ích e n dotoxinů LA L testem SOP OV 93 1 (ČL. část 2.6. 14)
Neobsazeno
Stanovení kolifommích bakterií a
Escherichia coli metodou Colilert QuantiTrav
Neobsazeno
Stanovení p očtu koliformních bakterií
-
SOP OV 936 (ČS
93 Ic2.5.6.7l
932<5.ó)
933(2,5.6,7)
Stanovení
počtu
Escherichia co/i k ultivač n ě
Stanovení Pseudomonas aeruginosa
kultivačně
Stanovení počtu koagulázopozitivních
st afy l okoků k u lti vačně
934(2.5.6,7)
Stanovení počtu Clostridium perfringens
kultivačně
935(2.5.6.7)
Stanovení celkového
počtu mikroorgani s m ů
ku l tivačně
936(2,5.6.7)
Stanovení po čtu kvasinek a plísní
93i2·6)
Stanovení počtu potenciáln ě toxinogenních
olísní ku lt i vačně
Průk az a stanovení počtu bakterií če ledi
En1erobac1eriaceae kultivačn ě
93 g(2.5.6.7)
ku ltivačně
I
Vody
Voda čištěná, nesterilní výrobkyl2·6•7>
l
+
Vody
I
SO P OV 90 I (ČSN ISO 4832)
Potravi ny
SO P OV 902 (ČSN ISO 16649-1 ,
ČSN ISO 16649-2,
ČSN EN ISO 16649-3}
Potraviny
SOP OV 9 10 (ČSN E ISO 16266)
Potravi ny
I SO P OV 9 12 (ČSN E
SOP OV 9 15 (ČS
ISO 6888-1 )
Potraviny
EN ISO 7937)
I SOP ov 9 17 (čSN EN rso 4833- t ,
SOP OV9 1 8(ČSN IS02 1527-1,
I Potravi ny
SOP OV 918.01 (AHEM 1/2003)
SOP OV 9 19 cCs
ČSN ISO 21528-2)
Potraviny
I
ISO 21528- 1,
Strana 16 z celkového p očtu 28 stran
-
--
ČSN EN ISO 48 33-2 příloha A)
1
-
Potraviny
I Potravi ny
ČSN ISO 2 1527-2)
-
I Voda čištěná
E ISO 9308-2)
I
kultivačn ě
I
I
výrobků
I-
9 14
SOP OV 9 14.01
(Vyhláška č. 252/2004 Sb., přílo ha
I
Potraviny
Příloha
je nedílnou sou částí
o akreditaci č. : 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědč ení
Akreditovaný subj ekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických labo ratoří
Partyzánské nám . č . 7, 702 00 Ostrava 1
Přes n ý
Pořa dové
název
Identifikace
zkušebního postupu/metody
číslo I)
939(2.5.6,7)
Prů kaz
bakterií rodu Salmonel/a
Průkaz a stanovení počtu Listeria
monocytogenes kulti vačně
94 1(2.6,7)
P růkaz
počtu
SOP OV 923
I (ČSN E ISO 11 290-1 ,
ČSN EN ISO I I 290-2)
I SOP OV 924 (ČS EN ISO 10272-1,
ČSN P ISOr rs 10272-2)
Campylobacter
SfJfJ. Kultivačn ě
Stanovení po čtu presumptivního Bacillus
942'2,5.6.7)
cereus
kulti vačn ě
Stanovení počtu slizotvorných bakteri í rodu
943<5>
Le11conostoc
944-959
Předm ět
I
I SOP OV 920 (ČSN E ISO 6579)
kulti vačně
940(2.S.6,7)
a stanovení
zkušebního llOstupu/metody
k ulti vačně
SOP OV 925 (ČS
EN ISO 7932)
SOP OV 940 (ČS
560095)
1
zkoušky
Potraviny
Potraviny
-
ip
.
otravmy
--
Potraviny
~
'--
SOP OV 904 (AHEM I /2008)
Pevné vzorky, odpady
96 I(2.5.6•7>
neobsazeno
Stanovení tern1otolerantních kolifonnních
bakterií kultivačně
Stanovení e nteroko ků kulti vačně
SOP OV 907 (AHEM 1/2008)
Pevné vzorky, odpady
962'2,5.6,7)
Detekce salmonel ku lt i vačně
SOP OV 922 (AHEM 1/2008)
Pevné vzorky, odpady
963(4)
Průkaz legionel ku l ti vačně
Stanovení počtu vajíček geoh elmi ntů (dle
960(2.5.6.7)
964(2.6)
Červové)
965-979
980(2.S.6)
Neobsazeno
Stanovení mikrobiální kontaminace
981 (2.5.6,7)
Stanovení mikrobiální kontaminace
kulti vačn ě
Stanovení mikrobiální kontam inace
9g3<4l
9g4{l.>,O, I)
Průka z legionel kultivačně
Zkouška sterility k ul t i vačn ě
Stanovení baktericidního účinku
d ez i nfe kčn ích pro středků - kvalitativní
suspenzní metoda
Průkaz a stanovení počtu aerobních
mezofilních bakterií kultivační metodou
9 gg{2,6)
990(2.5,6.7)
I
Průkaz
Pseudomonas aeruginosa
P rů k az
P růkaz
Staphylococcus aureus
kultivačn í
Candida a/bicans kultivačn í metodou
V yšetření
biologických
i ndikátorů
plyny<2l
Stěrv
Ster.iln í v~obkl'
SOP OV 948
(AHEM 1/1 985, AH EM 7/ 1992)
Dez infekč n í p rost ředky
SOP OV 983 (ČS
EN ISO 21 149)
PBU
SOP OV 984 (ČSN E ISO 22717)
PB U
SOP OV 985 (Č'S
PBU
I
Ověření úč í1mosti
EN ISO 227 18)
SOP OV 986
ISO 18415, čl. 9.8.)
(ČS
I PBU
I
testů
--
993-999
stlačené
mycích a dezinfekčních
pomocí chemických testu
SOP OV 933.0 1
(ČSN E ISO 11140-1 ,
ČS EN ISO 11140-3.
čs EN ISO 11140-4)
SOP OV 933.02
(ČS EN ISO 15883-1,
ČSN EN ISO 15883-2,
ČSN E ISO 15883-4)
eobsazeno
Strana 17 z celkového počtu 28 stran
obaly. PB U
-
-Sterilní a nesterilní výrobky. plochy
SOP OV 933 (AHEM 2/1994)
Ověření úč innosti sterilizačních přístrojů
zařízen í
před mětů.
I
pomocí chemických
992 (2.5.6.7)
I Ovzduší.
ISO i l 73 1)
SOP OV 929 (ČL, část 2.6. 1}
kult ivač n í
metodou
ku lt ivačně
991 (2.S,6.7)
Plochy, po vrchy
I SOP OV 913.05 (ČS
metodou
939<2•6)
I SO P OV 927 (ČSN 56 0100)
Pevné vzorky
SOP OV 929.0 1 (AHEM 7/ 1992)
kulti vačn ě
985(6)
98i2 ·6)
-
Pevné vzorky
SO P OV 928 (AHEM 1/2002)
982'5.6)
986(2.5.6)
I SOP OV 9 13.06 (ČS ISO 1173 1)
I SOP OV 1001 (AH EM 1/ 1986)
kulti vačně
f -
-
Biologické indikátory
Sterili zační pří stroje
I
I
-Mycí a dez i nfekč n í zaříze n í
I
-
Příloha
je nedílnou sou částí
o akreditaci č.: 474/2 016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických l aboratoří
Partyzánské nám.
č.
7, 702 00 Ostrava 1
Č íselný
index u pořadového čísla zkoušky označuje číslo praco viště (2-7 ), resp. Kontaktního odběrového místa ( K 1-K 11), na
kterém se zkouška provádí (identifikace pracovišť. kontaktních a odběrových míst je uvedena na první straně tohoto
dokumentu).
I) v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/ i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny
hvězdičkou
2
> odebraný
vzorek je analyzován v akredi tované subdodavatelské l aboratoři. AZL 1393 vydává následně protokol
s výsledkem, který je přepočten na odebraný objem vzorku. tyto zkoušky jsou u pořadového čís l a označe n y dvěma
hvězd ičkami
* hvězdička u přesného názvu zkušebního postupu/metody označuje zkoušky. u nichž je rozsah stanovovaných parametrů pro
jednotlivá pracoviště specifikován na konci této přílohy
** hvězdičk.-y u identifikace zkušebního postupu/metody označuje zkoušky. kde je výčet prováděj ících předpisů uveden na
konci této příloh y
index č í sla pracovi ště u předmětu zkoušky označuje pracovi ště, kde se daný předmět zkoušky analyzuje, předm ěty zkoušky
bez označení pro vád ějí všechna pracoviště uvedená u pořadového čísla zkoušky
Citované právní
Vysvě tlivky
mate r iál ů
Odpady
Pevné vzorky
Ovzduší
Materiály
PBU
Nesterilní výrobky
Sterilní výrobky
Emise
P ůdní
vzduch
plyn
Stavební materiál
Čistý prostor
Stlače n ý
Čistá zóna
používány vždy v platném zn ě n í.
použitých te rmín ů
Vody
Vody čištěné
Výluhy
Výluhy
předpi sy jsou
Vody pitné, teplé, povrchové, podzemní, ke koupán í, odpadní, technologické
Aqua puri!ikata, ředící vody pro hemodialýzu, vody pro sterilizáto1y
Vodné výluhy odpadů a pevných vzorků , výluhy materiálů (dle Vyhlášky 409/2005Sb. Ve zněn í
pozdějších předpi sů. dle Vyhlášky 38/200 I Sb. ve zn ěn í pozdějších předp i sů. dle Vyhlášky 84/200 I Sb.
ve znění pozdějších předpi s ů)
Výluhy mater iálů (dle Vyhl ášky 409/2005Sb. ve znění pozdějších předpi su. dle Vyhlášky 38/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpi sů. dle Vyh lášky 84/200 I Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Pevné a kapalné odpady. biologicky rozložitelné odpady
Zeminy, písky, sedimenty, kaly
Vnější ovzduší, vnitřn í ovzduší, pracovní ovzduší
Předměty běžného užívání (PBU), materiály pro styk s vodou a úpravu vody, materiály ve styku
s pokožkou, zdravotnické pro středky (dle Vyhlášky 409/2005 Sb. ve znční pozděj ších p ředp i sů, dle
Vyhlášky 38/200 I Sb. ve znění pozděj š í ch pťedpisú , dle Vyhlášky 84/200 I Sb. ve znění pozděj ších
předpi sů, dle Vyhlášky 448/2009 Sb. v znční pozdějších předpi sů . ařízení Komise EU č. I 0/20 1 1 ,
AH EM 3/2000)
Hračky, materiály pro styk s potravinami, kosmetické pro středky. výrobky pro d ět i ve věku do tří let
Gáza a obvazový materiál, léčiv é přípravky, zdravotnický materiál
Vody sterilní. zdravotnické pro střed ky
Odpadní plyn s obsahem zneči šťujících látek. který je odváděn řízeným způ sobem nebo uniká do
venkovn í atmosféry ze zdrojů znečišťování ovzduší (předmětem zkoušky je vzorek emisí odebraný na
filtr, sorbovaný v absorpčním roztoku a/nebo v tuhém sorbentu podle povahy látky)
Plyn s obsahem zne čišťuj ících látek. který je nash romážděn v pórech zeminy
P řírodní nebo syntetická směs pl ynů distribuovaná potrubním systémem nebo ve st lačené lahvi
apř . i zolačn í materiál, lepenky. s třeš n í krytina. omítka, dřevotříska. potrubí, stavební desky. tkaniny
Prostor. který je konstruován a používán takovým zpusobem. aby se minimalizovalo zav ád ění.
generováni a udržování částic v prostoru. a ve kterém jsou podle potřeby kontrolovány další relevantní
parametry, např. teplota. vlhkost a tlak.
Vyhrazený prostor. který je konstruován a používán takovým způsobe m , aby se minimalizovalo
zavádění , generování a udržování části c v zó ně, a ve které jsou podle potřeby kontrolovány další
relevantn í parametry, např . teplota. vl hkost a tlak. Tato zóna může být otevřená nebo uzavřená. a mů že
nebo nemusí být umístěna v či stých prostorech.
Strana 18 z celkového
počtu
28 stran
Příloha
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoři
Partyzánské nám.
Vysvětlivky
SOP
vz
OV
ČL
AHEM
HEM
TNV
DGT
SPMD
TRGS
BGIA
VYR
č.
7, 702 00 Ostrava 1
použitých zkratek:
Standardní operační postup
Vzorkování
NV
Hygienické předpisy
ařízcn í vlády
Ostrava
MZd
Ministersrvo zdravotnictví
DAO
ECO
MS
FLUD
Diode array detektor
Detektor elektronového záchytu
Hmotová spektrometrie
Fluo rescenční detektor
Refraktometrický detektor
Federal Agency for thc Safety ofthe Food Chain
Skenovací elektronová mikroskopie
E nergiově disperzní spektrometrie
HP
Český lékopis ve znění pozdějších předpisů
Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica
Hygiena a epidemiologie
Technická norma vodního hospodářství
Difúzní gradienrová technika
Semiperme.abilni membrány
Technische Regeln fůr Gefahrstoffe
Bcrufsgenossenschaftliches Institut fůr Arbeitsicherheit
Pokyny pro správnou výrobní praxi
RIO
FASFC
SEM
EDS
Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace
Poř adová čísla
zkoušek
4,5, 42,59-70, 72, 75, 76, 78-80, 250-253,317,400-418, 501 , 504, 509-512,514, 521-523, 529,530,
533-537,543-547, 549-551, 555, 558, 562,563,605,609,6 13
Laboratoř m ůže
modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akredi tace pfi zachování principu měfcní v souladu s M PA
00-09-13 .
U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat fl exibiln í přístup k rozsahu akreditace
Strana 19 z celkového
počtu
28 stran
Příloha
je nedílnou so u částí
osvědčení o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických l aboratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava 1
Vzorkování
Př es n ý
Pořadové
postupu
č íslo
(2.3.5,6,7)
název
vzorku
Identifikace
1>ostupu o dběru vzorku
odběru
SOPVZOVOO I ( S EN IS05667- I,
ČSN E ISO 5667-3: ČSN ISO 5667-5 ,
ČSN ISO 5667-14; ČSN E ISO 19458,
ČSN ISO 11731
'S()p VZ OV 002 (ČSN EN ISO 5667-1 ,
ČSN E ISO 5667-3, ČS ISO 5667-4 ,
ČSN ISO 5667-6, ČSN ISO 5667-14,
ČSN E ISO 19458. ČS ISO 11 73 1,
ČSN 75 77 17. Vy hl áška MZd č. 238/20 11
Sb.
Od bě r vzo rků
pitných vod
Odběr vzorků
vod ke koupán í
Odběr vzorků
podzemních vod - manuální
(K2 -5.K7- I 2)
2
(2,3,5,6.7)
(K2-5,K7-12)
3
(3,5,6.7)
3 5 5
odběr a odběr čerpáním< , , ,Kt >
(K3-5, K7- J I}
1
4
(2,3,5,6,7)
Odbě r vzorků
z vodních nádrží.
řek
Odběr vzorků
odpadních vod - manuální
a
po to k ů
(KJ-5. K7-1I)
5
(2,3,5,6,7)
SO P VZ OV 003 (ČSN EN ISO 5667- 1,
ČSN E ISO 5667-3 : ČS ISO 5667- 11 ,
ČSN ISO 5667-14)
' SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1 ,
ČSN EN ISO 5667-3: ČS ISO 5667-4,
ČS ISO 5667-6. ČS ISO 5667- 14;
ČS EN ISO 19458)
SOP VZ OV 006 (ČSN E
Předmět odbě ru
Vody pitné, teplé
Vody ke koupání
Vody podzemní
Vody povrchové
ISO 5667-1 ,
ČS EN ISO 5667-3: ČSN -IS_0_5_6_67_-_,o_.- ! V-o dy odpadní
(K2-5,K7-12)
ČS ISO 5667-14, ČSN 75 73 15)
1-------------------~----odběr a odběr automatickým
vzo rko v ačem <2-3.s.ó.K II )
6
(2,3.6,7)
Odběr vzork ů
vod
SOP VZ OV 008
(Vyh láška MZd č . 84/2008 Sb.)
či š těn ých
(K2.3.4. K7-12}
7
neobsazeno
g (4)
Odběr vzorků
vod na lcgioncly
Odběr stěrů na legionely
( 0(6, K7-10)
Odběr vzorků technologických vod
I 1-19
neobsazeno
20
(2,3,5.6.7)
Odběr vzorků vněj š í h o, vnitřní h o
tKJ.5.6)
stl ačen ých
a PUF, so
21
(2,3,7)
(K3 ,6)
2212· · '·
(K3.ó)
~
o vzduší a
plynu na pevný :;orbcnt (lillr. filtr
čn í trub i čka
Odběr vzork ů vněj š íh o a v ni t řního ovzduší
do kapaliny (so rpčn í roztok, sedimen tač ní
nádoba, denuder
Odběr vzorků vnějšího a vnitřního ovzduší
do kanystrů a vaků
O
_d_b_ě_
r vzorků vněj šího a vnitřního ovzduší
na kultivační půdu
-~I
56 7
~-~, ~>
5 7 10
(K3. , ·
>
Vody č i štěn é
-l-SOP VZ OV 009 (ČSN E ISO 5667- 1,
Vody pitné. teplé,
ČSN E ISO 5667-3. ČS ISO 5667- 14,
povrchové, ke koupání,
ČSN ISO 11 731 , ČSN 060320)
odzemní a technolo ické
SOP VZ OV O12 (EU Gu idelines 2005 ,
ČS ISO 11 73 1
SOPVZOVO I I ( SNE IS05667-I ,
ČS EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-7,
Voda technologická
ČS ISO 5667-1 4 , ČSN E ISO 1945!D_ - - , . - -
SOP VZ OV I 09 (Zákon o o chranč ovzduší
20 1/20 12 Sb„ ČSN E 123 41.
ČS EN ISO 16000-7
SOP VZ OV 109.0 1 (Zákon o
ovzduší 20 I /20 I 2 Sb.)
SOP VZ OV 109.02 (Zákon o
ovzduší 201 /20 12 Sb.)
SOP VZ OV 109.03
(Vyhláška MZd č. 6/2003 )
Odběr vzorků pracovního ovzduší na pevný
ochran ě
ochraně
Ovzduší vněj ší ,
Istlačené plyn y<
v n itřn í ,
2
l
~ O vzduší vněj ší. vn itřní
Ovzduší v něj ší ,
vni třn í
Ovzduší v n ěj ší. v n itřní
SOP VZ OV I I O
2 4 (2.3,5.6,7)
(ČS EN 482+Al. ČSN EN 689.
Ovzduší pracovn í
(KJ,3-6,K8.KJ O} sorbent (fi ltr, fil tr a P UF, filtr a sorbent,
a------,s=o~
rp--::č_
n í_t_
ru_,b....,
ič_
k_,
a)'-----------,,-----,--------=:c--=-ac..c
ří=ze=
ní vlády č.3 6 I/2007 Sb.)
-!---Odbě r vzorků pracovn ího ovzduší
SOP VZ OV I I O.OI
2 5 (2,3.5,6,7)
(ČSN E 482+A I. ČS EN 689.
Ovzduší pracovn í
(Kl .3.5.6.K8,KJO) do kapal iny (fritové absorbéry s absorpčn ím
ařízení vlád č. 36 1 /2 007 Sb.
roztokem
26 ·
Odběr vzorků pracovn ího ovzduš í
SOP VZ OV I I 0.02 (ČS EN 482+ A J,
Ovzduší pracovní
(KI.K3.K6)
do kanystrů a vaků
ČSN E 689, ~ařízení vlády č. 36 J/2007Sb.)
Odběr vzo rků stlačených plyn ů na kultivační
27 (2,3)
SOP VZ OV 2 17 ť*l
S tl ačené plyny
úd
Strana 20 z celkového
počtu 28
stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č. : 474/2016
ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava 1
číslo
Identifikace
postupu odběru vzorku
název
postupu odběru vzorku
Přesn ý
Pořadové
I
SOP VZ OV 20 I ť•>
Odbč r vzorků odpadů
(K3•5,7- 1 I)
5 J(L.j,).b, li
Odběr vzorků
(K3-5,7-ll)
hracích ploch
--
--
pevných
m
72(2,3,5.6.7)
(K2-5,7-l I)
Pevné vzorky
I
potravin pro mi krobiologické
SO P YZ OV 200 (ČS1 56 O130-2)
zkoušení
Potraviny
I
Odběr
(K3-5.7-I I)
Písek
-
Odběr vzorků
(K5.7-l 1)
Odpady
I SOP vz OV 218 ( O )
v zork ů
I
Neobsazeno
53 -69
70(2,5,ó)
~
Odběr vzo rků
I
písku z pí s kovišť a venkovních SOP VZ OV 204 c..>
52(1.D.b,/I
(KJ -5,7- 11)
Předmět odběru
I
Neobsazeno
28-49
50\L,j.),b, I )
I
z ploch a povrchů předmětů pro
stanovení mikrobiální kontaminace
Odběr biologickými a nebiologickými
systémy při ověření účin no sti ste rili začn ích
SOP VZ OV 206 (ČSN ISO 18593)
Plochy a povrchy, pokožka
SOP VZ OV 213 (AHEM 2/1 994)
Sterili zač n í přístroje
I
I
ořístroiů
73().b)
(1<5. 7- 10)
74-99
O dběr vzorků a stěrů pro stanovení
mikrobiální kontaminace
SOP YZ OV 214 (AH EM 7/ 1992)
Plochy a povrchy, sterilní a
I nesterilní výrobky
Neobsazeno
Číselný index u pořadového čí s la vzorkování označ uje č íslo pracovi ště (2-7), resp. Kontaktního odběrové ho místa (K I -K I I),
na kterém se vzorkování provádí (identifikace pracovi šť, kontaktních a odběrových míst je uvedena na první stran ě tohoto
dokumentu).
Index čísla pracov iště u předmětu odběru označuje pracoviště, kde se daný předmět odebírá, předměty odběru bez označení
provádějí všechna pracoviště a kontaktn í a odběrová místa uvedená u pořadového čísla
** hvězdičky u identifikace postupu odběru vzorku ozn ačuje odběr, kde je výčet pro váděcích předp isů uveden na konci této
přílohy
C itované právní
předpi sy jsou
používány vždy v platném
znění.
Strana 2 l z celkového počtu 28 stran
Příloha
je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava I
' h parametru:
R ozsa h stanovovanyc
Poř.č.
Přesn ý
název zkušebního postupu /metody - Rozsah
parametr ů
Pracoviště
4(2.6.7)
5 (2,6)
42 ' (2.3.5.6.7)
(K2·5. K7-Ll)
2: Fluoridy, chloridy. dusitany. du sičnan y, fosforečn any, sírany, bromičnany, chloritany, chlorečn any a dusitanový
dusík, dus ičnanový dus ík. oxid fosforečný (P20 i) výpoč te m z namě řen ých hodnot.
Pracoviště 6: Fluoridy, chloridy, dus itany, dus i čnan y, fosforeč nan y, sírany a dusitanový dus ík, du si čnan ový dusík, oxid fosforečný
(P20 5) výpočtem z naméfoných hodnot.
Pracoviš tě 7: Fluoridy, chloridy, bromidy, dus i čnany, s írany, bromi č nany, chloritany, chlorečnan y a du si čnanový dusík , oxid
fos forečn ý (P20 5) výpočtem z naměřen ých hodnot.
Fluoridy, chloridy, dus i čnan y, fosforečn any, sírany a HF ( íluorovodík). HCI (chlorovodík. kyselina chlorovodíková). HN03
(kyselina dusičn á), HiPO, (kvselina fosforečn á), H2SO, (kyselina sírová), SOi (oxid sírový) výpočtem z namčtených hodnot.
Vzhled (zákal. nerozpuš těné látky, sediment, plovoucí látky, p ě na. vrstva povrchového filmu. vodní květ. zneči štěn í odpady,
pfirodnf znečištění), barva, průh ledn ost , pach. chuť .
Pra covišt ě
72(2.6)
75(2.6)
76())
253\2 )
302\-,>J
31 7'2>
2: Chloridy, sírany, du s ičn any. oxidovatelné láth.-y, těž.ké kovy, amonium. vápník a hofčík. kysele reagující látky,
reagující látky.
Pracovmě 6: Chloridy, sírany
Pracoviště 2 : Amoniak (NHi), formaldehyd (HCHO), oxidy dusík-u (NO,), sulfan ( H2S). ozón (0 3), oxidu siřičitý (S0 2). fenol
(C6HsOH)
Pracovi š tě 6 : Amoniak (NH 3), formaldehyd (HC HO), oxidy dusíku (NO,), oxidu si fi čitý (S02),
Chloridv, sírany, dus ičnany, fl uoridy a du si čnanový dusík, anorganický dus ík výpočtem z n aměfených hodnot.
O palescence. amonné ionty. s irníky, sirnatany. primární aromat ické amin y, Ba
zásaditě
P osuzování vzhledu a konzistence. olfaktorické posuzováni, gustatorické posuzován{
Olejnatá semena:
Minerální n ečistot y, hrubé nečistoty, nečistoty, pfíměs i , příměs i a nečistoty celkem. semena požraná škůdci, lehce poškozená zrna.
závažně poškozená zrna, semena blínu če rného. semena nevyzrálá rezavé barvy, semena nevybarvená tmavá až černá, semena
barvy modré, semena barvy bité nebo směs barev, obsah nečistot v původním vzorku, obsah škodlivých n ečistot.
Škodlivé nečistoty: Blín černý (Hyoscyamus niger), Heřmánkovec nevonný (Tripleurospennum inodorum). C hundelka metlice
(Apera spica - venti}, Ježatka kuří noha (Echínichloa crus - galii). Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa - pastoris),
Konopice polni (Galeops is tetrahit), Laskavce ohnutý (Amaranthus retroflexus), Merlik bílý (Chenopodium album), O ves
hluchý (Avena fatua ). Penízek rolní (Thlaspi arvense). Pět'ou r maloúborný (Galinsoga parviflora). Pchá č oset (Cirsium
arvense), Pý r plazivý (Elytrigia repens). Rdesno blcš1úk (Pers icaria lapatbifolia). Rozrazil polní (Veronica agrest is), Ředkev
ohnice, (Raphanus raphanistrum), Svfzel přítula (Galjum sarine). Šťoví k kadeřavý (Rumex crispus). Šťovfk tupolistý (Rumex
obtusi fol ius), Zemědým lékařs ký (Fumaria officinalis).
Luštěni n y:
Hmotnost zrn j iné barvy, propad sítem, nečistoty celkem, nečistoty minerální, závažně poš kozená zrna, muškov11á zrna. lehce
poškozená zrna, zrna požraná šk ůd ci . zlomky.
Mlýnské obilné výrobky:
Vl očh.-y: podíl nerozm ačkan ých zrn, obsah sté bel, pluch a oplodí. černé vločky
Trhanka: podíl nerozdrcených zrn
K.roupy: podíl částečně obroušených nebo neobroušených zrn, podíl pluch a slupek, mmerálni nečistoty
Jáhly, pohanka : minerální n eči stoty. obsah cizích semen a slupek, obsah neloupaných zrn a zl o mků
Obiloviny pro pfimou spotřeb u : pfíměsi , minerální nečist oty, zlomky
Rýže: nečistoty organické, nečistoty minerální, příměsi celkem. neloupaná zrna, drť
Kořeni:
Přím ěs i
319<2·6>
400<0 >
401-403(0)
404-407'6)
4og<25>
409\•)
410<2>
411 <2 >
41i(2>
41 3 <2>
organické vlast.ní, příměs i organické cizi, přímčs i anorgamcké
Pracovišti' 2: sušina (vlhkost), energetická hodnota
Pracoviště 6: suš ina (vlhkost)
Ag, Ca. Cd. Co. Crcdkový, C u, Fe. K, Mg. Mn, Na. Ni. Pb, Zn a tvrdosti (Ca+Mg) výp očtem z namčtených hodnot
Ag. Ca, Cd, Co, Crccikovy, C u, Fe, K. Mg, Mn. Na, Ni. Pb, Zn
Al. Sb, As, Ba. Be. Cd, Co, Cr,e1kovy, Mo, Ni, Pb. Se, Sn,V
Pra cov išt ě 2:
Ag. Al, As, B, Ba, Bc, Bi. Ca. Cd, Co. Crcdkový,Cu. Fe. I. K, Li. Mg. Mn. Mo, Na, i, P, Pb. Rb, Sb. Se. Si. Sn, Sr, Ti, T I. U, V. W,
Zn a k řemi či tanů, Si0 2, P20 5 a tvrdosti (Ca+ Mg, CaC03 ) výpočtem z naměře ných hodnot.
Pra covi š tě 5:
Ag, Al. As, B. Ba. Be, Ca. Cd, Co. C r«i,ovy, Cu. Fe. K. Li. Mg, Mn, Mo, Na, i, P, Pb. Sb. Se. Si. Sn. Sr, Ti. TI. U. V, W. Zn a
křemi čitanů, Si0 2 P20 5 a tvrdosti (Ca+Mg, CaC03) výpočtem z naměřených hodnot
Ag, Al. As, B. Ba. Be. Ca. Cd. Co. Cu. Crcc1kovy, Fe. K Li. Mg, Mn. Mo, Na, Ni. P, Pb, Sb. Se, Si. Sn. Sr. Ti, TI .V. Zn
Ag, Al, As. B, Ba. Bc, Ca, Cd, Co. Cu. Crcclxový, Fe. K. Li, Mg, Mn. Mo, Na , Ni, P. Pb, Sb. Se. Sn. Sr. Ti, TI .V. W. Zn a CaO.
MgO, KOi-i, NaOH v ýpočtem z naměřených hodnot
Ag, Al. As, B. Ba. Be, Ca, Cd. Co. Cu. Crce1kovy, Fe. I, K, Li. Mg, Mn. Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb. Se, Si. Sn. Sr, Ti. TI, V, Zn
Ag, Al, As, B, Ba. Be. Ca, Cd. Co. Cu. Crce1kový· Fe, l. K. Li . Mg. Mn. Mo, Na. Ni. P. Pb, Sb, Se, Si, Sn. Sr. T i, TI ,V, Zn a P20 5
výpočtem z naměfených hodnot
Ag, Al. As, B. Ba. Be, Bi. Ca. Cd, Co. Cu, Crce1kový, Fe. K. Li, Mg. Mn. Mo. Na. Ni, P. Pb. Sb, Se, Si. Sn, Sr, Ti. TI. V. W. Zn a
K 20 . P20 s , Si02, křemičitan ů a tvrdosti (Ca+ Mg, CaC0 3) výp očtem z naměfe ných hodnot
Strana 22 z celkového počtu 28 stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 474/2016
ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č . 7. 702 00 Ostrava l
Poř.č.
414 <2 )
415 <2)
416
(;!)
417 <2>
4 18 <2 >
501 <3>
504<3)
505P l
506<2-5)
509<5)
5 10-5 11 (5)
514<3)
521 <5>
522<3)
Přesný název z ku šebního postupu / m etody - Rozsah parametrů
Ag. Al. As. B. Ba. Be, Ca, Cd. Co. Cu, Crcdkovr Fe, K, Li, Mg. Mn . Mo. Na. Ni. P. Pb. Sb. Se. Sn. Sr. Ti. TI, V. Zn a K20. P20 i.
CaO, M11,0 vÝoočtem z nam ě řených hodnot
Ag, Al. As. B. Ba. Be. Ca. Cd. Co, C u. Crcdkovy· Fe. K. Li . Mg, Mn. Mo. Na. Ni. P. Pb. Sb. Se. Si. Sn. Sr. Ti. Tl. V. Zn a CaO.
M!!.0. KOH, NaO H vÝoottem z naměfených hodnot
Ag. Al, As, B, Ba, Be, Ca . Cd. Co, Cu, C rc<!kovy· Fe. K. Li. Mg, Mn. Mo, Na. Ni. P. Pb. Sb. Se. Si, Sn. Sr. Ti. TI, V. Zn
Ag. Al, As. B. Ba, Be. Ca. Cd. Co. Cu, C rce1,ovy, Fe. K, Li, Mg, Mn, Mo. Na. Ni. P. Pb. Sb, Se. Si . Sn. Sr. Ti. TI. V. Zn a P10 s
vÝoočtern z n amětenÝch hodnot
Ag. Al. As. Ba. Bi. Br, Ca. Cd. Ce. Co. Crcd>ovy, Cs. Cu. Fe, Ga. Ge. Hg, l. K. La. Mg, Mn. Mo. Na.Nb, Ni. P. Pb. S. Sb, Se, Si, Sn,
Sr. Rb, Ta. Te. Th. Ti. TI, U. V, W, Y, Zn a Na 20. MgO. AbOi. Si02. P20 ,. S0 1. K20. CaO. Ti02, MnO. Fe,zO,. CaCOi, MgCOi
vÝOočtem z nam ěřen ých hodnot.
Acesulfam. sacharin. aspanam , kofein, kyselina sorbová. kyselina benzoová, kyselina p- hydroxybenzoová. 2-fenoxycthanol.
l-fenoxv-2-orooanol, mctvl-. etvl- oroovl-. burvl- a benzvlester kyseliny hydroxvbenzoové
Fonnaldebyd. acetaldehyd, aceton, acrolein, propionaldehyd. crotonaldehyd, butyraldehyd, benzaldehyd. valeraldehyd,
m-tolualdehyd. hexaldehyd. methvlethyl keton, methacrolein
Pracoviště 2: AOX. EOX. TX. halogenidy
Pracoviště 5: AOX
Toluen- 2.6-diisokyanát. toluen-2,4-diisokyanát, 1,6-hexamethylendiisokyanát, 4.4 ·-meů1y l enbi sfenyldiisokyanát
Dimethylft.alát. diethylftalát, di-n-butylftalát. benzylbutylftalát. bis(2-ethylhexyl)ftalát, di-n-oktylftalát. di-n-nonylftalát.
di-isodeeylftalát , di-isonouvlftalát, n-oktvl-n-deeylftalát , di-n-deeylftalát
EDTA. NT A. PDTA
Máseln á kyselina (c4 :0), kapronová kyselina (c6:0). kaprylová kyselina (c8:0), kaprinová kyselina (cl O:O). undecanová kyselina
(c 11:0), laurová kyselina (c 12:0), tridecanová kyselina (c 13:0). myristová kyselina (c 14:0). myristolejová kyselina (c 14: I),
pentadecanová kyselina (c 15:0). cis-1 0-pentadeeenová kyselina (c 15: I ), palmitová kyselina (c 16:0), palmitolejová kyselina
(c 16: I), hcptadecanová kyselina (c 17:0). cis-1 O- heptadccenová kyselina {cl 7 : I), stearová kyselina (c 18:0). elaidová kyselin a
(c 18: I n9t). olejová kyselina (c 18: I n9c). linolelaidová kyselina (c 18:21161), linolová kyselina (c l 8:2n6c). arachová kyselina (c20:0).
gama-linolenová kyselina (c 18:3116), cis-1 1-eikosanová kyselina (c20: I ) gongová. alfa-linolenová kyselina (c l 8:3n3),
heneicosanová kyselina ( c2 l :0), cis- 11.14-eicosadicnová kyselina ( c20:2), behenová kyselin a (c22:0), cis-8, 11 , 14 -eieosatrienová
kyselina (c20:3n6). eruková kyselina (C22: I n9). cis-1 1. 14.17-eicosatrienová kyselina (c20:3n3), arachidonová kyselina (c20:4n6).
trikosanová kyselina(c23:0), cis-13. 16-docosadienová kyselina (c22:2), lignocerová kyselina (c24:0).
cis-5.8, 11 , 14.1 7-eicosapcntaenová kyselina (c20:5n3). nervonová kyselina (c24 :I ), cis-4.7.10.13.16. 19-docosahcxacnová kyselina
(c22:6n3).
Metylhippurové kyseliny (o. map), kyselina pyroslizová. metabolity PAU ( 1-hydroxypyreo)
Pra coviště
523<3,5)
529(3.5.6)
530(3,b)
533<3.S,6)
534(3,ó )
3: metanol. 2-propanol ( isopropanol)
Pracoviště 5: metanol, acetaldehyd. 1-propanol. eů1ylac etát. 2-meů1 yl- l-p ropan0I. I-butanol. 2 -meůiyl -1-butanol. 3-meůiyl-1-
butanol, fur fural. 2-orooanol (isoorooanol)
Pracoviště 3:
Pesticidy organochlorované (OCP): alfaHC H. betaHCH. gamaHC H ( lindan). delta HC H. HCB (hexachlorbenzen ), Aldrin.
Dieldrin. Endrin. Endrinaldebyd. Endrinketon. Heptacblor. trans-Chlordan. cis -Chlordan, Nonachlor. Metoxychlor. opDDT.
ppDDT. opDDD, ppDDD. opDDE, ppDDE. Endosulfan I (alfa ) a IJ (beta), Endosulfansulfát, trans-Heptachlorepoxid. cisHeptachlorepoxid, lsodrin. Trifluralin, Tetradifon. Oktachlorstyren
Pracoviš tě 5:
Pesticidy organochlorované (OCP): alfaHC H. betaHC H. gama HC H (lindan). deltaHC H. epsilonHC H.HCB (hexachlorbenzen}.
Aldrin, Dieldrin. Endrin. Endrinaldehyd. Heptachlor, ppDDD, ppDDE, ppDDT. opDDT.opDDE.opDDT, Endosulfan I (alfa) a li
{beta), Endosulfansulfát, Heptachlorepoxid (c is, trans). !sodrin. Meů1oxychlor . Mirex. Oxychlordan, Trifluralin. cis-Chlordan.
trans-C hlordan.
Pracoviště 6:
Pesticidy organoch.lorova né (OCP): gamaHC H (lindan). HC B (hexachlorbenzen ). Aldrin. Dieldrin. Endrin, Heptachlor.
Methoxvc111or, Heotachloreooxid, Endosulfan I (alfa) a li (beta), ooDDE, ooDDD, ooDDT. ooDDT
Pracovišti' 3:
Pesticidy organocltlorované (OCP): alfaHC H. betaHC H, gama HCH {lin dan), delta HC H, HCB. Aldrin . Dieldrin. Endrin.
Endrinaldebyd. Endrinkcton. Heptachlor. trans-Chlordan. cis-Chlordan. Nonachlor. Metoxychlor, opDDT, ppDDT. opDDD.
ppDDD, opDDE. ppDDE. Endosulfan I a li. Endosulfansulfát. trans-Heptachlorepoxid. lsodrin. cis-Hcptachlorepoxid, Tri fluralin.
Tetradifon
Pracovi š tě 6:
Pesticidy organochlorované (OC P): gamaHC H {lindan). HC B (hexachl orbenzen). Aldrin. Dieldrin, Endrin, Heptachlor,
Methoxychlor. Heotachlorepoxid, Endosulfan I (al fa) a IJ (beta). ooDDE, ooDDD, ooDDT, DDDDT
Pra coviš tě 3 a 6: Acenaften , Acenafty len. Anthracen, Benzo(a)anthracen. Benzo(a)pyreo. Beozo(b)íluorantheo,
Benzo(ghi)perylcn. Benzo(k) íluoranůien , Dibenzo(ah)anthracen. Fen anů1ren , Fluoranthen. Fluoren. Chrysen. Indeno( 1.2.3cd)pyren. aftalen. Pyren
Pracoviště 5: Benzo(a)nvren. Benzo(b)tluorao ů1cn. Beozo(k)íluoranthen. Benzo{11.hi)oervlen. lndeno( 1,2.3-cd)nvren
Aceoaften. Acenaftylen. Anthracen, Benzo(a)anthracen, Benzo{a)pyren. Benzo(b)fluoranthcn. Bcnzo(ghi)pcrylen.
Benzo(k)íluoranthen. Dibenzo(ah}anthracen. Fenanůrren. Fluoranthen, Fluoren. Cluysen. lndeno(l .2.3-cd)pyren. Naftalen. Pyren
Strana 23 z celkového počtu 28 stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 474/2016
ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoři
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava 1
Poř.č.
535\3,6)
536(j)
P řesný název zkušebního postupu /metody - Rozsah para metrů
PracovUtě 3: Acenaflen. Acenaflylen, Anthracen, Bcnzo(a)anthraccn. Benzo(a)pyrcn, Bcnzo(b)fluoranthen, Bcnzo(gh i)pcrylen.
Benzo(k)fluoranthen , Dibenzo(ah)anthracen, Fenanthren. Fluoranthen. Fluoren. Chrysen. lndeno( 1.2.3-cd)pyren. aftalen. Pyren.
Benzo(j)flu oranten.
Pracoviště 6: Fenantren, Antracen, Fluoranten. Pyren. Benzo(a)amracen. Chrysen. Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)flu oranten.
Benzo(a)pyren. Dibenzo(a.h)antracen. Bcnzo(g,h ,i)perylen. lndcno( 1.2,3,c,d)pyrcn. aftalen. Acenaftylen. Acenaften. Fluoren,
Benzo( i)fluoranthen.
Acenaften. Acenaftylen. Anthracen. Benzo(a)anthracen. Benzo(a)pyren. Bcnzo(b)fluoran then. Benzo(ghi)peiylen,
Benzo(k)fluoranů1en. Dibenzo(ah)anů1racen. Fenanthren. Fluoranthen. Fluoren. Chryscn, lndeno( l .2.3-cd)pyren. Naftalen, Pyren
543(3,5,6)
544(3,5.6)
Naftalen, Acenaftylen. Fluoren. Fenanů1 ren . Anthracen. Karbazol. Fluoranthen. Pyren. Chrysen, Bcnzo(a)anůiracen.
Benzo(k)tluoranthen , Benzo(b) tluoran ů1cn, Benzo(a)ovren. lndcno(l .2,3-cd)ovrcn. Dibenzo(ah)anthraccn, Benzo(gbi)perylcn
Acenaftcn. Acenaflylcn. Anůiracen, Benzo(a)anthraccn. Benzo(a)pyrcn. Benzo(b) fluoran ůien. Benzo(ghi)perylen.
Benzo(k)Ouoranthen. Dibenzo(ah )anthracen. Fenanthren. Fluoranthen. Fluoren. Chrysen, lndeno( l.2,3-cd)nvren, Nartalen. Pyren
PCB 28, 52. l Ol, 118. l 38. 153. 180 nebo vyhodnoceni na Delor 103 a l 06 nebo Aroclor 1242 nebo 1260
PCB 28, 52. 10 1. l 18. 138. 153, 180 nebo vyhodnoceni na Delor 103 a 106 nebo Aroclor 1242 nebo 1260
5451JJ
Sorbitol, mannitol. inuljn, fruktosa, glukosa, sacharosa
546(3)
E 102-tanrazin. E 104-chinolínová žluť. E ! I O - žluť SY, E 122- azorubin. E 123- amarani. E 124- ponceau 4R. E 127- cryhtrosin.
E 13 1- patentní m odř, E 132-indigotin. E 133- brilantní modf FCF, E 151- čen) B , E 129- červen allura AC
53?l5>
53gC5)
Pracov i ště
3:
Pracovi š tě
S:
l , 1-Dichloreten ( l . l -DCE) . Dich lonn eůian (DCM), trans- l ,2-Dichloreten ( 1.2-DCE trans). l , I-Dichloretan ( 1.1-DCA).
2.2-Dichlorpropan (2,2-DCPA), cis- l ,2- Dichloreten ( 1.2-DCE cis), trichlormethan (ehlorofonn). bromchlormetan. I. I, 1Trichloretan ( l , l , 1-TCA), 1. 1-Dichlorpropcn ( 1. 1-DCPE). tetrachlonnetan. 1,2-Dichloretan ( 1.2-DCA), benzen. trich loreten
(TCE). l .2-Dichlorpropan ( 1.2-DCPA). dichlorbrommetan. dibromometan. cis-1.3-Dichlorpropen ( 1,3-DCPE cis). trans-1,3Dichlorpropen ( 1,3-DCPE trans), toluen, I, l .2-Trichloretan ( 1.1.2-TCA). 1,3-Dichlorpropan ( 1.3-DCPA). 2-brom- l-chlorpropan
Tctrachloreten (PCE), dibromchlonnetan. 1 .2-dibromcůrnn , 1. 1, 1.2-Tetrachloroetan ( 1.1 , l .2-TCA). chlorbenzen. etylbenzen. 111.pxylen. o-xylen. styren. isopropylbenzen. bromofom1. l. l.2.2-Tetrachloroetan. 1.2.3-Trichlorpropan ( l.2.3-TCPA), propylbenzen.
1,3,5-uimetylbeazen ( 1.3,5-TMB), brombenzen. 2-chlon o luen. 4 --d 1lon olucn. terc-Butylbenzen. 1.2.4-Trimetylbenzen ( l ,2.4TMB), 1,2.3-Trimetylbcnzen ( l ,2,3-TMB). sek-Buiylbenzen. p-lsopropyltoluen (p-cymen). l.3-Dichlorbcnzen (111-Diehlorbenzen).
1,4-Dichlorbenzen (p-Dichlorbenzen). 1.2-Dichlorbenzen (o --Dichlorbenzen). butylbenzen. 1.2-dibromo-3-chlorpropan. 1.2,4Trichlorbenzen ( 1.2.4-TCB). Hexachlorbutadien. naftalen, 1.2,3 --Trichlorbenzen ( 1.2.3-TCB). vinylchlorid (chloreten).
epichlorhydrin, anilin. nitrobenzen. hexachloretan a identifi kace volatilních a semjvolatilních organických látek
54i 3.S.6)
l.1-Dichloreten ( l , 1-DCE) , Dichlormethan (DCM), trans- 1,2- Dichloreten ( l.2-DCE trans), l.l-Diehloretan ( l.1-DCA).
2.2-Diehlorpropan (2.2-DCPA). cis- 1.2-Dichloreten ( 1.2-DCE eis), trieh l or111 eů1an (chlorofonn). bromchlonnetan. 1,1, 1Trichloretan {l , l.1-TCA), l. l-Dichlorpropen ( I, 1-DCPE), tetrachlonnetan. 1.2-Dichloretan ( l.2-DCA), benzen. trichloreten
(TCE). 1.2-Diehlorpropan ( l .2-DCPA). dichlorbromrnetan. dibromometan. cis-1.3-Dichlorpropen ( 1.3-DCPE cis), trans-1.3Dichlorpropen (l ,3-DCPE trans), toluen, I, 1.2-Trichloretan ( l. l .2-TCA), 1.3-Dichlorpropan ( 1.3-DCPA), Tetrachloreten (PCE).
dibromchlonnetan. 1 .2-dibro meůian. l . l. l ,2-Tetrachloroetan ( l. l. l .2-TCA). chlorbenzen. etylbenzen, m,p-xylen, o-xylen. styren,
isopropylbenzen. bromofonn. 1.l ,2.2-Tetracbloroetan. 1,2.3-Trichlorpropan ( l .2,3-TCPA), propylbenzen. 1.3.5-trimetylbenzen
( 1.3.5-TM B). brombenzen. 2-chlortoluen, 4-chlo1toluen. terc-Butylbenzen. 1.2.4-Trimetylbenzen ( l ,2.4-TM B), sek-Butylbenzen.
p-Jsopropyltoluen (p-cymen). 1,3-Dichlorbenzen ( m-Dichlorbenzen). 1.4-Dichlorbenzen (p-Dichlorbenzen). 1.2-Dichlorbenzen (oDichlorbenzen), burylbenzen. l .2-dibromo-3-chlorpropan, 1,2.4-Trichlorbenzen ( l.2.4-TCB). hexachlorbutadien. naflalen. l.2.3 Trichlorbenzen ( 1.2.3-TCB). vinylchlorid (chlorctcn)
Pracoviště
6:
Di c hlortneů1an (DCM),
trans 1.2-Dichloreten ( 1,2-DCE trans). cis 1.2-Dicliloreten ( 1.2-DCE cis). tJi chlonnethan (chloroform),
tetrachlonneian. benzen. 1.2-Dichloretmi ( l .2-DCA). Trichloretcn (TCE). bromdiehlonnetan. toluen. tetrachloreten ( PCE).
dibromchlonnetan. chlorbenzen. etylbenzen, 111-xylen, styrt,'11. bromofonn.
Strana 24 z celkového
po čtu
28 stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č. : 474/2016
ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava 1
Poř.č.
P řesný název zkušebního postupu /metody - Rozsah parametrů
Pracovi š t ě
3:
I, 1-Dichlorcten ( I , 1-DCE). Dich lonnethan (DCM). trans-1.2-Dichlorcten ( 1.2- DCE trans), 1.2-Dichloretan ( I. I-DC A).
2.2- Dichlorpropan (2.2-DC PA). cis 1.2-Dichloreten ( 1.2-DCE cis). trich lormethan (chlorofonn ). bromoch.lonn etan. 1.1. 1Trich loretan ( l.1. 1-TCA ). 1.1 -Dichlorpropen ( 1. 1-DCPE). tetrachlormetan. 1.2-Dich loretan ( l .2-DCA ), benzen. lrich lorctcn (TC E)
, J.2- Dichlorpropan ( 1.2-DCPA).dichlorbronunetan.dibromomctan, cis-1.3-Dichlorpropcn ( 1.3-DCPE cis), toluen,
trans-1.3-DichJorpropen ( 1.3-DCPE trans). 1. 1.2-Trichloretan ( 1.1 ,2-TCA). 1.3-Dichlorpropan ( 1.3-DCPA). 2-brom-1 -chlorpropan.
Tetrachloreten (PCE). dibromchlormctan. 1.2-dibrometan. 1.1. 1.2-TCA. chlorbenzen. etylbenzen. m.p-xylen. o-xylen. styren.
lsopropylbenzen. bromofonn, I, I, 1,2-Tetrachloroctan ( I, 1.2.2-TCA ), , 1.2,3-Trichlorpropan ( 1,2.3-TCPA), propyl benzen.
1,3.5-trimetylbenzen ( 1,3,5-TM B), brombenzen, 2-chlonolucn. 4-chlonoluen. terc- Butylbenzen. 1.2,4-Trimetylbenzen ( 1.2,4T MB). 1.2 ,3-Tri metylbenzen ( 1.2.3 -TM B). sek-Butylbenzen. p-lsopropyltoluen (p-cymen), 1.3 -Dichlorbenzen (m-Dich lorbenzen).
1.4-DichJorbcnzen (p-Dichlorbenzen). butyltylbcnzen. 1.2-Dichlorbenzen (o - Dichlorbenzen). I ,2-dibromo-3-chlorpropan,
1.2.4-Trichlorbenzen ( 1.2,4-TCB}, hexachlorbutadien, naftalen, 1.2.3 - Trichlorbenzen ( 1.2,3-TC B). vinylchlorid (chloreten),
epichlorhydrin
549<35-6>
Pra coviš tě
5:
1. 1-Dichloreten ( 1. 1-DCE) . Dichlonncthan (DCM ), trans- 1.2-Dicbloreten ( 1,2-DCE trans). I, I-Dichloretan ( 1.1-DCA).
2,2-Dichlorpropan (2,2-DCPA). cis-1.2-Dichlorctcn ( 1,2-DCE cis), trichlonnethan (chlorofonn ). bromchlonnetan, I, 1.1Trichloretan ( 1. 1.1 -TC A), 1.1-Dichlorpropen ( 1.1 -DC PE), Letrachlormetan. 1.2-Dichloretan ( 1.2-DCA). benzen. trichlorcten
(TCE). 1.2-Dichlorpropan ( 1,2-DC PA), dichlorbrommetan. dibromometan, c is- 1.3-Dichlorpropcn ( 1.3-DCPE cis), trans-1 .3Dichlorpropen ( 1.3- DCPE trans ), toluen. I, 1.2-Trichloretan ( 1.1.2-TCA), 1,3- Dichlorpropan ( 1,3-DCPA), Tetrachloreten (PCE),
dibromchlonnetan, 1 ,2 -di bromeůrnn , I, 1.1.2-Tetr.ichloroetan ( 1. 1. 1,2-TCA). chlorbenzen. etylbenzen. m,p-xylen. o-xylen . styren.
isopropylbenzcn. bromofonn. 1. 1.2.2-Tetrachloroetan . 1.2.3-Trichlorpropan ( 1.2,3-TCPA), propylbenze n, 1.3,5-u·imetylbcnzen
( 1,3.5-TMB), brombenzen. 2-chlonolucn. 4-chlonoluen. Lerc-Butylbcnzen, 1.2.4-Trimetylbcnzen ( 1,2.4-TMB), sck-Butylbcnzen.
p-lsopropyltoluen (p-cymen), 1.3-Dichlorbenzen (m-Dichlorbenzen), 1,4- Dichlorbenzen (p-Dichlorbenzen). 1.2-Dichlorbenzen (o Dichlorbenzen), butylbenzen, 1.2-dibromo-3-chlorpropan. 1.2.4-Trichlorbenzen ( 1,2.4-TCB). hexachlorbutadien, naflalcn, 1.2,3 Trichlorbenzm (1.2,3 -TCB)
Pra coviš tě
6:
benzen, ethylbenzen. toluen. trichlorethen (TCE). tetrachloreten (PCE). xylen (všechny isomery)
550<3)
Freon 12 (Fl 2). chlonnetban. freon 113 (F l 13). chlorethen (vinylchlorid), methylbromid. ethylbromid. freon 114 (F l 14),
1. 1-dichlorethen ( I, 1-DCE), dichlonnethan (DCM). freon 11 {FI I), 1.1-dichlorcůian ( I, 1-DCA), cis- 1.2-dichlorethen (1,2-DCE
cis), trichlonncthan (ch lorofonn ), 1,2-dichlorethan ( 1,2- DCA). I. I. I-trichlorethan {I, I, 1-TCA). benzen. tctrachlonnetan, 1,2dich lorpropan ( 1.2-DCPA). trich lorethen (TC E), cis- 1.3-dich lorpropen ( 1.3- DCP E cis). trans-1.3-dichlorpropen ( 1,3-DCPE trans),
1.1,2-trichlorethan ( 1. 1.2-TCA), toluen. 1.2-dibrometan. tctrachloreten (PCE). chlorbenzen. ethylbenzen, m,p-xylen. o-xylen.
styren, I, 1.2,2,-tetrnchlorethan (I , 1,2.2-TCA). 1.3.5-trimethylbenzen ( 1,3.S-TMB). 1.2.4-trimethylbenzen ( 1.2.4-TMB). 111dichlorbenzen ( m-DC B). p-dichlorbenzen (p-DCB). o-dichlorbenzen (o-DCB). 1.2.4-trichlorbenzen ( 1.2.4-TC B).
hexachlorbutadien, diacetyl a identifikace volati lních a semivolatilních organických látek
Pracovišti.' 3:
551 (3.5,6)
I. I. l -tric hloreů1an . I ,2 ,3-trimeů1yl benzen , 1.2.4-trimethylbenzen. 1,3 .5-trimethylbenzen, 1-methoxy-2-propanol.
2-melhoxymethylethylacctát ( l-mehoxy-2-propyl-acetát), 2-butanol, 2-butoxyeůianol, 2-butoxyeůiyl-acetát , 2-elhoxyelhanol.
2-elhoxyetyl-acetát. 2-methoxyetbanol. 2-111ethoxyeů1 yl-acetát. 4-hydroxy-4-metyl-2-petllanon, aceton. anilin. benzen, benzíny.
butyl-alaylát, cyklohexanon, dichlonnethan, eů1ano l. ethyl-acetát, ethyl-ak1y lát, ethylbenzen. ethylenoxid. fenol, furfu rylalkohol. 2methyl-1 -propanol (isobutanol). isobutyl-acetát, isopropanol, isopropylbenzen. kresoly, kyselina octová. methano l. methyl-acetát,
meth yl(eů1yl )keto n (2-butanon). methyl-metakrylát. methylpeman. N,N-diethylanilin. n-butanol ( I-butanol). n-butyl-acetál.
N-eů1 ylani lin . nitrobenzen. n-propanol. propyl-acetát. propylbenzen. styren. tetrachlorethan. tetrachlormethan. toluen. tric hloreů1cn ,
trichlonn ethan (chlorofo1111), xyleny (m,p-xylen. o-xylen). cyklohexan. cyklohexanol. epichlorhydrin. naftalen. 1-methylnaftalcn.
2-mcthylnaftalen. a myl-acetát. isoamyl-acetát, chlorethcn (vinylchlorid). I, 1.1.2-tetmchlorethan. 1. 1.2-trichlorelhan. I.! d ich lorethan. 1. 1-dichloretcn, 1.2- dichloretan. 1,2-dichlorbcnzen. trans- 1.2- dichlorethen. cis- 1.2- dichlorcthcn. 1.3-dichlorbenzen.
cis-1.3-dichlorpropen. 1.4-dichlorbenzen, chlorbenzen. solvcntni nafta, benzylalkohol. 1-butoxy-2-propanol. 2-(2butoxyetoxy)etanol, 1.2-ethandiol. 4-methyl-2-pentanon (isobutyl(methyl)keton) . methyl- methoxyacetál. in den, pentan
Pracoviš tě
5:
benzen. etylbenzen, cumen (isopropylbenzen), propylbenzen, styren. toluen. xyleny (o. m,p,), 1.2,3-trimethylbenzen, pseudocumen
( 1.2,4-lrimelhylbenzen), mesitylen ( 1.3.5-lrimethylbenzen). p-cymen. benz in. hexan. tetrachloreten. trichlorcthen. halotan
(narcotan). isofluran, sevoran, elhyl-acetát.n-butyl-acetát. 2-methoxymethy l eů1ylacetát ( 1-mclhoxy-2-propyl-acetát),
ethylenglycolmonoelhyetheracetát (2-ethoxyetyl-acetát), etanol, n-propanol, is opropanol. isobutanol, n-butanol, 2-butanon.
n-hexanol, cyklohexanon. l -methoxy-2-propanol, eů1 ylen glycolmonobuty lether (2-butoxyethanol). elhylenglycolmonoethylether
(2-elhoxyethanol). eů1yl engl ycolmon omelhyleth er (2-methoxyethanol). aceton. 4-methyl-2-pentanon (isobutylmethylketon)
Pracoviš t ě
6:
n-hcxan, i-heptan, aceton. etylacetát. 2-butanon. i-butylacetát. toluen, n-butylacetát. i-butanol. etylbenzen, xyleny (3 izomery: o-.
111- , p-), n-butanol. i-propylbenzen, n-propylbenzcn. metoxypropylacetát. 1.3.5-trimetylbenzcn. styren. cyklohexanon.
diacetona lkohol. 2-butoxyetanol. butoxyetylacetát, etanol , cyklohexan. benzen, pentan. hexan . heptan. oktan.1,2.4-tri melhylbe nzen.
nonan, vinyltoluen (methylstyren). dckan. undekan. dodekan. tridekan. tetradckan . pentadekan, hcxadekan. benzíny technické
(stanovených jako s uma CS az C l 6 dle zastoupení jednotlivých frakcí). meiliylmethakrylát, tetrach.loreilien
V itamín C, vitamíny B I. B2, B3. B5 a 8 6, vitamin y A, E
Strana 25 z celkového
p oč tu
28 stran
Příloha
je nedílnou
osvědčení
součástí
o akreditaci
č. :
474/2016 ze dne: 05.08.2016
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hyg ienických l aboratoří
Partyzánské nám . č. 7, 702 00 Ostrava l
Po ř.č.
Přesný název zkušebního postupu /metody - Rozsah pa ram etrů
55 g< 5J
Chloroto luron, isoproturon, mctobromuron. linuron, phenmedipham. desmedipham, metamitron. atrazin . desetylatrazin.
sebutylazin, terbuty lazin.cyanazin, metazachlor. metolachJor. acetochlor, dimetachlor. dicamba, tebuconazol. ílusilazol, prochloraz.
propiconazole. carbendazim. elhofumesaie. MCPA. 2.4-D (2.4-dichlorfenoxyoctová kyselina), lhiram. captan, fenpropimorph ,
u-iílw-alin. chloridazon (pyrazon). chlorpyri fos. 2-hydroxyatrazin (atrazin-hydroxy). alachlor, atrazin-dcsisopropyl. azoxystrobin ,
bemazon. carboxin, clomazone. cyproconazole. dichlonnid. dichlorprop (2,4- DP), dimelhenanid, epoxiconazol, fenpropidin,
lluroxypyr. íluzifop-hutyl. haloxyfop-metyl, kresox im-metyl. lenacil. MC PB. MC PP. mefenpyr-dietyl. mctconazole, mctoxuron,
pendimetalin, quinmerac. quinoxyfcn. simazine. spiroxamin , thiophanat-metyl, (2.4,5-u-ichlorfenoxy)octová kysel ina (2,4.5-T),
bromaci!, carbofuran, dcsmetryn, diazinon, dichlobcnil, diuron, chlorbromuron. mctalaxyl. metribuz in. monolinuron. nonachlor.
promcu-yn. terbuu-yn. acetochlor ESA. acetochlor OA. alachlor ESA. alachlor OA, metazachlor ESA. metazachlor OA. metolachlor
ESA. metolachJor OA. terbuth ylazin-hydroxy, hexazinon. clopyralid. tcrbuů1ylazin-desctyl. cyprodin yl,dimethoatc, pců1oxamid.
difenoconazol. mcthoxyfenozid. ůiialcoprid , dillu fenican, mesotrion, iprovalicarb. dcsfenyl-chloridazon
562-563(3)
4-t-oktylfenol (je identický s technickým 4-oktylfenolem) . 4-n-oktylfenol. 4-n-nonylfenol. 4-nonylfenol (technická směs),
nonylfenol (je identický s 4-nonylfenolem). 4-nonylfenolmonocthoxylát. 4-nony lfen oldi eů1oxylát.
603<2>
Min erální vlákno je přírodní nebo uměle vyrobené vlákno s ph)ující parametry respirabi lního vlákna (délka je > než 5 1un,
< než 311m. poměr délky ku pr ůměru mini m álně 3 : I ).
604(2 )
Minerální vlákno (včetně azbestu). j e přírodní nebo uměl e vyrobené vlákno sph)ujícl parametry respirabilního vlákna (délka je >
než 5 1tm. průměr < než 311111, pom ěr délky ku průměru m i ni m álně 3 : 1).
605 • c2.3,5.6.7)
( K l ,3,6)
609.
(2 .3,5 .6. 7)
( Kl.3-6)
617" tl .6.7)
(K5,10)
7 14.
(2,3.6.7)
(Kl.3-5.10)
prum ěr
Aceton (C 3H60 ). čpavek (N!-13), chlor (Ch), xylen, oxid dusič itý (N0 2), s irovodík ( H2S), merkaptany, fosforovodík ( fosfin PHi).
benzen, oxid s i řičitý (S02) . fonnaldehyd ( I-IC HO), kyanovodík (HCN). oxid uh l i č itý (COi). styren. ozon (03 ), rtuťové páry, oxid
uhelnatý (C O). toluen. sirouhlík (CS 2), vinylchlorid, chlorovodík (HCI), kyselina du si čn á (HN03) , k")'slík (0 2), fenol, kyselin a
sírová (H2S04), kysel ina du s ičn á (HN03), kyselina octová (C H3COOH). niu-ózní plyny (NO,). s irovodík (H2S), etylenoxid.
acetaldehyd, mctylm etakrylát, benzíny, d ichlonnetan, trichloretylen, Letrachlorc1ylen. isopropropylalkohol, etylalkohol.
Detekční trub i čky od fi rem GASTEC a Drager
Oxid s iři čitý (S02). sulfan ( H2S). fos forovodík (fosfin P!-13), k")'anovodík ( HCN). chlor (Cl2), oxid uhelnatý (CO ), oxid dusnatý
(NO), oxid dus ič itý (N02), hofl avost, kyslík (0 2), amoniak (N !-1 3) . TOL(benzen. toluen. ethylbenzen, xyleny a styren)
Frakce velikostí od 0.30 do 25.0 11m.
Výsledná teplota kulového teploměru. teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost prouděn í vzduchu, opcrat ivni teplota.
Po ř.č .
4,5
30
SN EN ISO 1506 1, SN EN ISO I 0304-1 . SN EN ISO I 0304-4
Manual NIOS H 1994, Mcthod 7903 - lnorganic Acids
Ap likačn í listy finny Dioncx - Application ote 2 - Detnnination of itrate and Su lfate Collccted on Air Filters
U.S. EPA Method 300. 1 - Thc Detennination of !nor anic Anions in Drinkin Water b IC
Ulrich Pinkemell. Bemd owack. 1-lcrvé Gallard. Urs von Gumen. Meů1ods for lhe photomctl'ic dctcnnination of rcactive bromide and
chlorine s ecies with ABTS. Wat. Res. Vol. 34. o. 18. . 4343-4350. 2000.
18
75
301
302
303
305
306
307
308
Strana 26 z celkového počtu 28 stran
Příloha
je nedílnou součá stí
o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subj ekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických la boratoří
Partyzánské nám. č. 7, 702 00 Ostrava I
Po ř. č .
309
310
313
3 14
3 15
318
3 19
322
323
522
530
546
555
606
607
608
609
6 13
6 14
6 15
6 16
Identifikace zkušebníh o o ostuou/ metodv
M. Horáková, P. Lischke. A. G1iinwald-Chemické a fvzikální metody analýzy vod, SNTL. 1989
CSN 56 O116- 1O. ČSN 56 OI 30-7, ČSN 56 O176- 11, ČSN 56 0240-5. ČSN 56 0246-13. ČSN ISO 750, ČSN EN I 2147, CSN 56 0512-9,
ČSN 57 0 105-8, ČSN 57 0107 čl. 21 , ČSN 57 0190 čl.I S , ČSN 58 0 170-6. ČSN 58 0703-10. ČSN 58 1361. čl.16.
COMPE DIUM OF I TER AT IONA L METHO DS OF ANALYS IS (O IV-MA-AS313-0 1:R2009), ČSN 56 0 115 čl.31 , ČSN 56 0177
čl.30, ČSN 56 0188 č l. 20. ČSN 58 0120 čl .3 1. J.Davídck a kol.: Laboratorní ptíručka iuialýzy potravin, 1977,vydánf první, str.392-393.
ČSN ISO 11289, CSN 56 0160-4, CSN 56 0186 -7, CSN 56 02 10 čl. 26. CSN EN I 132. CSN JSO 1842, -ČSN 57 0 111-12. CSN ISO 29 17.
ČSN 58 0 11 1 čl. 9. ČSN 58 0703-9. Analýza prlrodných látok v poživatinách, 1978, 1.YYdánf. str. 334-335.
CSN 56 O116-4, CSN 56 O130-4.ČSN 56 0232 čl.49.50. CSN 56 0246 - 12, ČSN 56 05 12- 19. ČSN ISO 930, ČSN ISO 1577, CSN 58 I36 1
t l.1 4, ČSN 56 O115 čl.30. ČSN 56 O146 čl.I 5, ČSN ISO 763. ČSN 58 O113 čl.41 , ČSN 56 O176 čl.I 8. J.Davfdek a kol.: Laboratorní
pťfručka analýzy potravin, 1977, vvdání orvní, str. 136
CSN 56 OI 15 čl. 29, ČSN 56 OI I 6-4, ČSN 56 OI 30-4. ČSN 56 0146-6. ČSN 56 O160-6. ČSN 56 0232 čl. 49,50. ČSN 560240-9. CSN 56
0246-1 1, ČSN EN 1135. ČSN 56 05 12-8, ČSN 57 0 107 čl. 18. ČSN ISO 936, ČSN 58 0113 čl.39. ČSN ISO 1575. ČSN ISO 7514, ČSN
58 0703 - 11, čs 58 1361 čl.14, ČS 58 8760, COM PEN DIUM OF INT ERNATIONALMETHODS OF ANA LYS IS (OIV-MA-AS204:R2009), ČSN ISO 928, ČSN ISO 3593 , ČSN ISO 217 1, ČS 56 OI 88 čl. I 8. J.Davídek a kol.: Laboratorní příručk a analýzy potravin,
1977, vydání orvn í, str. I 34.
ČSN 56 01 16 čl. 42, ČSN 56 O130-5. část B, CSN 56 OI 60- 17, část B, ČSN 56 O16 1-2, ČSN 56 021 O čl. 49.CSN 56 0240-3. ČSN 56
0246- l O část 2, čs ISO 2 173, ČSN EN 12 143 , ČSN 57 0 190 čl. 11, ČSN 56 0 146 část 12 a tabulka 2, ČSN ISO 1743, J.Davídek a kol. :
Laboratorní ol'íručka analÝzv ootravm, 1977,vydání první, str. I 19-1 23 .
CSN EN ISO 712 , CSN ISO 6540, CSN EN ISO 665. CSN 56 0 115 čl.28. CSN 56 01 16-3, CSN 56 O130-3, CSN 56 O140 čl. 22,
ČSN 56 0146-3, ČSN 56 0 160-3. ČS 56 0232 čl.45-47, ČSN 56 0246-10. ČSN 56 0290-4, ČSN 56 05 12-7, ČSN 56 0520-6, ČSN EN
ISO 1666, ČSN 56 943 1 čl.20, ČSN 57 0104-3, ČSN 57 0 105-3. ČSN 57 0 105 -1 3, ČSN ISO 6731 , ČSN EN ISO 5534, ČSN EN ISO
3727- 1, ČSN 57 602 1. ČSN 58 01 I I čl.IO, ČSN ISO 1573. ČS 1SO 7513. ČS 58 0703-5. ČS ISO 6673, ČS ISO 11294,
čs 58 8758, ČSN 58 1361 čl.13. ČSN 46 10 1 1-20.ČSN EN ISO 5537.ČSN ISO 13580,ČSN LSO 6734, ČS 58 0 170-4. ČSN 58 0 114.
ČSN ISO 3728, ČSN 46 3096, ČSN 560 188 čl.1 7. ČSN EN 12 145. ČSN 58 0 120 čl.21 , J.Davídek a kol.: Laboratorní pl'íručka analýzy
ootravin, 1977,vydání první, str. 118-1 19
CSN ISO 7302. ČSN EN ISO 659, ČSN 56 O116-6. CSN 56 O130-6, CSN 56 OJ46-4, ČSN 56 0232 čl.52. ČSN 56 0290-6. CSN 56 05 1218, ČSN 57 OI 04-4. ČSN EN ISO 7328, ČSN 57 OI 07 čl. 15, ČSN 57 O146 čl.20. ČSN ISO 1443, ČSN E ISO 121 1, ČSN EN ISO 1737,
ČSN EN ISO 8381 , ČSN E ISO 7208, ČSN ISO 8262-l. ČSN ISO 8262-2, ČSN ISO 8262-3 , ČSN EN ISO 24 50, ČSN EN ISO I 736,
ČSN EN ISO I 735 , ČSN EN ISO 1854. ČSN EN ISO 17189. ČS 57 2301 čl.5.6. Č SN ISO 1444. ČS 58 O11O čl.43. ČSN 58 O120 čl.23 ,
ČSN 58 0 120 čl. 24 , ČSN 58 0 170-5, ČSN 58 0703-ó. ČS 58 8786. ČSN 57 0105-4, ČSN 58 1361 č l. 17, ČSN 56 0176-10 . . Davidek a
kol.: Laboratorní offručka analýzy omravin, 1977,vydánf první. str.265-266
Metoda AOAC 985.29 Tota! Dietarv Fibcr in Foods - Enzymatic-Gravimetric Meů1 od
NIOSH 830 1
Joumal of Analytícal Toxicology. Vol.27. Jan/Febr 2003: An lmproved HPLC Anal ysís of the Metabolite Furoic Acid in the Urine of
Workcrs Occupationallly Exposcd to Furfural
Microwave-assisted extraction fo llowcd by gas chromatography- mass spectrometry for th e chromatography of endoc,ine disruptin g
chemícals in river sediments. R. Liu. J.L. Zhou, A. Wilding: Joumal o f Chromatography A, 1038 (2004) 19-26.
A.G. Huesgen. R. Schuster . Sen siti ve analysis of synthetic colors usin g HPLC and DAD al I 90-950nm. HP Application Notc 59643559E, 1995)
ČSN EN 12822, ČSN EN 12823- 1. ČSN EN 14 130. ČSN E 14 122, ČSN EN 14 152, ČSN E 14663
Manuál pfístroje Sharp fy Thermo fi scher scientific, manuál pl'ístrojt'1 Grimm fy Grimm, manuál pfístroje DustTrak DR.X fy TS I, manuál
pfístroie Microdust Pro. manuál Microdust 880 IS a SW WinDust fy Casella
Manuá l Teom fv Rupprecht Patashnick
Manuál f AG fv Horiba
Manuály přístro i ů Crowcon, ORAE Plus, Multi Rac PLUS
Manuál analyzátoru APHA 350E, APHA 360 fy Horiba
ČSN EN 14626, Severin. Teslo 445. Ananas CD 98
C02 a CH. apl i kační list analyzátoru EX-T EC HS680. Ecoprobe 5. M P 35/AI Metanscreening- m čřcn í koncentrace dů ln ích plyna
v p ůdním vzduchu
CH. ap l ik ační list analyzátoru lnspectra Laser
Měře n i:
ČSN ISO 1996-1 , ČSN ISO 1996-2 a Metodický návod MZ-HH ČR č.j. HEM-300-11.12.01-34065 ze dne 1 1. 12.200 1 ,ČSN EN ISO 9612,
ČSN ISO 1999, Melodický návod ze dne 26.7.2013 (V~stník MZ ČR 2013, částka 4),
Vý poče t :
700
ČS
ISO 9613-1 , ČSN ISO 96 13-2
doprava - Francouzská národní metoda výpoč tu ..NMPB-Routcs-96 (SET RA-CERTU-LCPC-CSTB)"' uvedená v . .Arreté du
5 mai 1995 rclatif au bruit des in frastructures routieres, Joumal Ofíicíel du I O mai I995. Articlc 6·· a ve franco uzské norm ě „X.PS 31133·· ve zněn í pozděj ších aktualizací:
Železniční doprava - Nizozemská národní metoda výpočtu publikovaná v ..Rckcnen Mcctvoorschrifl Railvcrkeerslawaai 96,
MinistericVolkshuisvcstíng, Ruimteliikc Ordening en Milieubeheer, 20 Novcmber 1996" ve zněn í pozdějších al..1:ualízací (dále,.RMR li")
ČSN EN ISO I 120 I. ČSN EN ISO I 1202. C SN EN ISO 11203. ČSN EN ISO 11204. ČSN ISO 6394. ČSN ISO 6396,
ČSN EN ISO 22868
ČSN EN ISO I 6283-1. ČSN EN ISO I 40-5, CSN EN ISO 7 I 7- I, ČSN EN ISO 3382-2, Č SN EN ISO I 0052
Sil ni čn í
704
706
Strana 27 z celkového
počtu
28 stran
Příloha
je nedílnou součástí
o akreditaci č.: 474/2016 ze dne: 05.08.2016
osvědčení
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienick ých laboratoři
Partyzánské nám . č. 7, 702 00 Ostrava I
Poř. č.
707
711
712
713
714
716
Poř.č.
27
50
51
52
Identifikace postupu odběru vzorků
Manuál MAS-100 CG Ex fy MBV. A.G.
ČSN EN 14899, TNI CENrrR 153 10-1. TNI CENffR 15310-2. TN I CENrrR 153 10-3, TN I CEN/TR 15310-4.TNI CENrrR 15310-5,
Metodický pokyn MŽP ke vzorkování odpadťl 2008
Pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednou1ého postupu při kontrolách pí skovišť venkovních hracích ploch, č.j . 3209/2014 ze dne
12.3.20 14.
CSN ISO 5667-1 2, ČSN EN ISO 5667-1 3, ČSN EN ISO 5667-1 5, ČSN 01 511 0, ČSN 01 511 1, ČSN 01 511 2, ČSN ISO I0381 -6
Strana 28 z celkového
počtu
28 stran

Podobné dokumenty

Příloha OA ZL

Příloha OA ZL je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 127/2012 ze dne: 2.3.2012 Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 26.11.2012 List 1 z 36

Více

ALS Voda - ALS Czech Republic

ALS Voda - ALS Czech Republic právě se vám dostal do rukou Katalog produktů - Voda společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Najdete zde nabídku služeb, které naše společnost poskytuje v oblasti analýz vod. Níže připojujeme několi...

Více

Brožura se základními informacemi o LVR

Brožura se základními informacemi o LVR představuje komplexní vývojové prostředí pro návrh DPS, včetně možnosti různých úrovní simulace (např. obvodové, teplotní atd.). Tento návrhový systém tvroří vzájemně spolupracující moduly, které u...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení vazeba vIivůna okolí,zejménavzdáIeností od hranicpozemkua sousedních slaveb. 2. stavba se povo|ujejako dočasnás termínemtrvání25 |el ode dne nab},típrávnímoci tohoto rozhodnutí' 3. Projektovádokume...

Více

uhplc seminář

uhplc seminář method development for the food, flavor, and personal care product industries. Before coming to Restek, Becky supervised the chromatography laboratories at The Pillsbury Company and Ecolab, Inc., b...

Více