Publikační a konferenční aktivity doktorandů ÚISK 1

Komentáře

Transkript

Publikační a konferenční aktivity doktorandů ÚISK 1
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav informačních studií a knihovnictví
Oborová rada pro doktorský studijní obor „Informační věda“
Kreditované publikační a konferenční aktivity doktorandů
ÚISK se zahájením studia od 2010/2011– (stav k 20. 6. 2013)
Obsah
Kniha/Kapitola z knihy......................................................................................................................................... 2
Časopisy zahraniční recenzované ........................................................................................................................ 2
Časopisy české recenzované (+ kratší kapitoly recenzované knihy) ................................................................. 2
Časopisy české (i slovenské) nerecenzované ....................................................................................................... 4
Konferenční příspěvky v zahraničí ...................................................................................................................... 5
Konferenční příspěvky v České republice........................................................................................................... 7
Konferenční příspěvky v rámci UK ..................................................................................................................... 9
Poznámka:
Uvnitř dále uvedených formálních rubrik jsou jednotlivé záznamy uspořádány abecedně podle
jména doktoranda (jsou podtržena a hypertextově propojena, pokud existuje, se záznamem
některého z trvalých mezinárodních identifikačních systémů (VIAF nebo ResearcherID)).
1
Kniha/Kapitola z knihy

FERNÁNDEZ COUCEIRO, Eduardo. Český utrakvistický humanismus v literárním díle
Mikuláše Konáče z Hodiškova. Praha: Toga, 2011. 96 s. Edice Polemos. ISBN 978-8087258-64-4.
Časopisy zahraniční recenzované

SAKASTROVÁ, Lucie. Informační věda v kontextu filosofické hermeneutiky H.-G.
Gadamera, aneb, Universum informací v kontextu universa hermeneutiky a filosofie. In: J.
STEINEROVÁ, zost. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Knižničná
a Informačná veda = Library and Information Science. XXIV. Bratislava: Vydavateľstvo
UK, Univerzita Komenského, 2013, s. 119-132. ISBN 978-80-223-3381-8. -- Recenzent:
Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

SAKASTROVÁ, Lucie. Využití wiki systémů ve vědě a vědecké komunikaci. ITlib:
informačné technológie a knižnice. 2010, roč. 14, č. 4, s. 11-24. ISSN 1335-793X (Print).
ISSN 1336-0779 (Online). Dostupné také z:
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib104/sakastrova.htm. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/15302/. -- Recenzoval: Doc. PhDr. Jaroslav Šušol, Ph.D.

ŠIDLICHOVSKÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů v knihovnách. ITlib: informačné
technológie a knižnice. 2012, roč. 16, č. 4, s. 39-41. ISSN 1335-793X (Print). ISSN 13360779 (Online). Dostupné také z: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/sidlichovska.htm.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/18443/. – Recenzovala: Mgr. Kateřina
Lišková, Dis.
Časopisy české recenzované (+ kratší kapitoly recenzované knihy)

BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách,
2011. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2011, roč. 3, č. 2, s. 51-68 [cit.
2011-11-01]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/systemy-erm-jakodusledek-prevratnych-zmen-v-knihovnach. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16190/. -- Recenzenti: Ing. Lukáš Budínský a PhDr. Ondřej Fabián.

BOUDA Tomáš. Vzdělávání ve 3D virtuálním vzdělávacím prostředí. ProInflow [online].
2011, roč. 3, speciál, s. 50-62 [cit. 2012-08-31]. ISSN 1804-2406. Dostupné z:
http://pro.inflow.cz/vzdelavani-ve-3d-virtualnim-vzdelavacim-prostredi nebo
http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/06._recenzovaneBouda.pdf. Uloženo také
v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17471/. -- Recenzenti: Doc. RNDr. Kamila
Olševičová, Ph.D. a Mgr. Jakub Štogr

BUCHTOVÁ, Michaela. Interaktivní technologie pro muzea. Muzeum. 2011, roč. 49, č. 2,
s. 3-6. ISSN 1804-2406. -- Dokument není volně dostupný elektronicky. – Recenzenti
neuvedeni.

BUCHTOVÁ, Michaela. Muzeum jako herní platforma: možnosti použití mobilních
telefonů pro informální učení v muzeích. Muzeum. 2012, roč. 50, č. 1, s. 3-9. ISSN 8042406. -- Dokument není volně dostupný elektronicky. – Recenzenti neuvedeni.

KLÍMA, Karel a kol. Státověda. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011. 430 s. ISBN 978-80-7380-296-7 (váz.). -- GREČOVÁ, Markéta je autorkou:
2
Kapitola 9.14, Stát a skupiny vlivu, s. 175-181; Kapitola 21.3, Masmédia a veřejná moc,
s. 360-367; Komplementární studie III. Funkce veřejného vzdělávání a jeho důvody
s. 396-400. – Recenzenti: Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. a Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

KONČEL, Pavel. „Šedá literatura“ ve vztahu ke zveřejňování závěrečných prací studentů
vysokých škol. Karlovarská právní revue. 2012, roč. 8, č. 2, s. 90-110. ISSN 1801-2193.
Dostupné také z: http://mail.vskv.cz/download/KPR/archiv/2012/KPR%202012-2.pdf.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/17496/. -- Recenzovali: Doc. PhDr.
Stanislav Nečas, CSc. a Doc. PhDr. Rudolf Vlasák.

KORHOŇ, Ondřej. Accessing judicial decisions with electronic sources. Masaryk
University Journal of Law and Technology. 2012, vol. 6, no. 2, s. 267-282. ISSN 18025951. Text bude dostupný také elektronicky z:
http://mujlt.law.muni.cz/view.php?cisloclanku=2013010003. Postprint archivován také
v E-LIS: http://eprints.rclis.org/18607/. – Recenzent: anonymní.

PEKÁREK, Aleš. Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu
informací veřejného sektoru ČR. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2011,
roč. 3, č. 2, s. 98-106 [cit. 2011-12-08]. ISSN 1804-2406. Dostupné z:
http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/07._recenzovanePekarek_0.pdf.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/16349/. -- Recenzenti: PhDr. Jindra
Planková, Ph.D. a Michal Rada.

SAKASTROVÁ, Lucie. Kategoriální systém otevřené encyklopedie Wikipedie: analýza.
Knihovna. 2010, roč. 21, č. 2, s. 39-52. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772
(Online). Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna102/10239. Archivováno také
v E-LIS: http://eprints.rclis.org/15308/. -- Recenzovali: doc. Mgr. Ivona Kollárová, Ph.D.
a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

ŠIDLICHOVSKÁ, Zuzana. Evaluační přístupy k informačnímu managementu ve státní
správě. ProInflow [online]. 2011, roč. 3, č. 1, s. 50-67 [cit. 2011-09-26]. ISSN 1804-2406.
Dostupné z: http://pro.inflow.cz/evaluacni-pristupy-k-informacnimu-managementu-vestatni-sprave. Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/15837/. -- Recenzenti
nezveřejněni.

TRTÍKOVÁ, Ilona. Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně
zaměřených sociálních sítí. ProInflow [online]. 2012, roč. 4, č. 1, s. 31-39 [cit. 2012-0831]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/vedecka-komunikace-sdileniinformaci-v-ramci-odborne-zamerenych-socialnich-siti. Archivováno také v digitální
knihovně ČVUT: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/12522. -- Recenzenti: Bc. Antonín
Pokorný a Mgr. Jiří Kratochvíl.

TŮMOVÁ, Štěpánka. Typologie uživatelů: sociální sítě a knihovny. ProInflow [online].
2012, roč. 4, č. 1, s. 1-16 [cit. 2012-09-14]. ISSN 1804-2406. Dostupné z:
http://pro.inflow.cz/typologie-uzivatelu-socialni-site-knihovny. Archivováno také v ELIS: http://eprints.rclis.org/17557/. -- Recenzovali: Mgr. Marek Vetchý a Mgr. Jindřich
Juráš.

VOCŮ, Ondřej. Vyhledávání hudbou a jeho vazby na portály se sdíleným videem.
Knihovna. 2012, roč. 23, č. 1, s. 63-83. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online).
Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna121/12_163.htm. Archivováno také v E-LIS:
3
http://eprints.rclis.org/18472/. – Recenzovali: Mrg. Roman Giebisch, Ph.D. a Mgr. Václav
Kapsa, Ph.D.

VODRÁŽKOVÁ, Katrin. Médium filmu, filosofie, obraz. Paideia (Praha) [online]. 2011,
roč. 8, č. 2-3, s. 1-9 [cit. 2012-02-29]. ISSN 1214-8725. Dostupné v HTML z:
http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=25&jcid=212.
Dostupné také v PDF:
http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/vodrazkova_media.pdf. - Recenzenti nebyli
uvedeni.

ZBIEJCZUK, Adam. Facebook: jednodušší, než se zdá. ProInflow [online]. 2011, roč. 3,
speciál, s. 31-39 [cit. 2012-02-03]. ISSN 1804-2406. Dostupné z:
http://pro.inflow.cz/facebook-jednodussi-nez-se-zda. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16554/. Recenzenti: Mgr. Štěpánka Tůmová a PhDr. Vojtěch
Bednář.
Časopisy české (i slovenské) nerecenzované

BEITLOVÁ, Michaela. Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově
v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 2011-03-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné
z: http://www.ikaros.cz/node/6680. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/15426/.

BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém
nakoupíme/vytvoříme a implementujeme. ITlib: informačné technológie a knižnice. 2011,
roč. 15, č. 1, s. 53-55. ISSN 1335-793X (Print). ISSN 1336-0779 (Online). Dostupné také
z: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib111/beitlova.htm. Archivováno v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/15677/.

HORNOVÁ, Magdalena. Prosazování zájmů, rolí a funkcí knihoven v internetovém
prostředí. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 2011-09-06]. ISSN 1212-5075.
Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7010. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16097/.

HORVÁTH, David. Vývoj informační základny v ČR. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 5
[cit. 2013-06-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7933.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/19461/.

KUČEROVÁ, Helena. Metavyhledávání a jeho typy – příspěvek k terminologické diskusi.
Knihovna Plus [online]. 2011, roč. 7, č. 2 [cit. 2011-11-15]. ISSN 1801-5948. Dostupné z:
http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus112/kucer.htm. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16088/.

KUČEROVÁ, Helena. Metodiky ontologického inženýrství. Ikaros [online]. 2011, roč.
15, č. 5 [cit. 2011-06-08]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6801.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/15760/.

POKORNÝ, Lukáš. E-knižní analytika a data-driven publishing. Inflow: information
journal [online]. 2013, roč. 6, č. 3 a č. 4 [cit. 2013-04-22]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:
http://www.inflow.cz/eknizni-analytika-datadriven-publishing-cast-1 a
4
http://www.inflow.cz/eknizni-analytika-datadriven-publishing-cast-ii. Archivováno také
v E-LIS: http://eprints.rclis.org/19065/

POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow:
information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 9 [cit. 2012-09-20]. ISSN 1802-9736.
Dostupné z: http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifikapopularita.

POKORNÝ, Lukáš. Pohled na historii e-readerů s důrazem na jejich funkce. Inflow:
information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 3 a č. 4 [cit. 2012-06-11]. ISSN 1802-9736.
Dostupné z: http://www.inflow.cz/pohled-na-historii-ereaderu-s-durazem-na-jejichfunkce-0 a http://www.inflow.cz/pohled-na-historii-ereaderu-s-durazem-na-jejich-funkceii-cast. Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/17084/.

SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně
tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 2011-03-15].
ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6683. Archivováno také v ELIS: http://eprints.rclis.org/15425/.

ŠTĚPANOVSKÝ, Štěpán. Informační, spisové a archivní služby jako expertní varianta
outsourcingu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 2011-05-10]. ISSN 1212-5075.
Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6753. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/15542/.

VOCŮ, Ondřej. Vyhledávání a video. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 2013-0307]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/7853. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/18733/.

VOCŮ, Ondřej. YouTube, aneb tajemství videa a zvuku. Ikaros [online]. 2011, roč. 15,
č. 5 [cit. 2012-01-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/6803.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/16233/.

VODRÁŽKOVÁ, Katrin. Film a nové techniky zobrazení. Ikaros [online]. 2013, roč. 17,
č. 3 [cit. 2013-03-26]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7872.
Uloženo také v mezinárodním repozitáři E-LIS: http://eprints.rclis.org/18889/.

VODRÁŽKOVÁ, Katrin. Konstrukce reality - systém - médium. Ikaros [online]. 2012,
roč. 16, č. 11 [cit. 2013-03-26]. ISSN 1212-5075. Dostupné z:
http://www.ikaros.cz/node/7731. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/18440/.
Konferenční příspěvky v zahraničí

BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách. In:
Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference,
University Library in Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava: Vydavateľstvo
Univerzity Komenského, s. 185-198. ISBN 978-80-223-3087-9. Dostupný také z:
http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/IEL_web.pdf.
Autorský postprint textu přednášky a PPT prezentace dostupné také E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16240/.
5

BOUDA Tomáš. User-centered Design and Evaluation of Virtual Worlds. In: Experiential
Learning in Virtual Worlds: 2nd Global Conference, Prague, Czech Republic, Monday
12th March – Wednesday 14th March 2012 [online]. 2012 [cit. 2012-08-31]. Preprint
Dostupný z: http://www.inter-disciplinary.net/wpcontent/uploads/2012/02/boudaepaper.pdf. Archivováno v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/17472/.

BOUZKOVÁ, Helena, Adéla JAROLÍMKOVÁ, Eva LESENKOVÁ a Jitka FEBEROVÁ.
Do we know how to verify effects of e-learning in lifelong learning? Case study of the
National Medical Library of Prague. In: EAHIL (European Association for Health
Information and Libraries) Workshop, Istanbul (Turkey),5-8 July 2011 [online]. 2011. 4 s.
+ 26 snímků. Prezentace dostupná z: http://eahil2011.ku.edu.tr/plenarysession. Prezentace
i text archivovány komplet v E-LIS: http://eprints.rclis.org/16912/. -- Text příspěvku
připravila a odpřednášela pouze Helena Bouzková, jak bylo písemně potvrzeno v
prohlášení dalších uvedených 3 osob, jež jsou u příspěvku uvedeny z formálních důvodů
účasti na zahraniční konferenci.

FERNÁNDEZ COUCEIRO, Eduardo. La recepción del humanismo en Bohemia a través
de los prólogos y las dedicatorias. In: IV Congreso Internacional de la Sociedad de
Estudios Medievales y Renacentistas, Barcelona, 5 al 7 de septiembre de 2012. 2012. 13
s. Rukopis v PDF. Text přednášky bude publikován v zahraničním sborníku. Web
kongresu dostupný z: http://www.la-semyr.es/?page_id=172.

CHUDLARSKÝ, Tomáš a Jan DVOŘÁK. A National CRIS Infrastructure as the Cornestone of
Transparency in the Research Domain. In: Keith G. JEFFERY a Jan DVOŘÁK, eds. e-
Infrastructures for Research and Innovation: Linking Information Systems to Improve
Scientific Knowledge Production: Proceedings of the 11th International Conference on Current
Research Information Systems, CRIS 2012, Prague, Czech Republic, June 6th – 9th, 2012. Praha:
Agentura Action M, 2012, s. 9-17. ISBN 978-80-86742-33-5. – Adekvátní část přednášky
připravil doktorand. Text není prozatím volně k dispozici elektronicky.

MINAŘÍK, Karel a Lukáš VLČEK. Three Nodes and One Cluster: Demo of
ElasticSearch's Distributed Features. In: Berlin Buzzwords 2012: Urania, Berlin, June 4-5,
2013 [online]. 2012 [cit. 2012-09-20]. Videozáznam dostupný z:
http://vimeo.com/44718093. Abstrakt přednášky dostupný z:
http://berlinbuzzwords.de/sessions/three-nodes-and-one-cluster-demo-elasticsearchsdistributed-features. Doktorand připravil a odpřednášel adekvátní část příapěvku.

PEKÁREK, Aleš. Fundamental rights to education in public sector information re-use –
Case Study Czech Republic. In: LAPSI 2nd Thematic seminar (Privacy Aspects of PSI
between Private and Public law), Leuven, 7th and 8th October 2010 [online]. Leuven:
LAPSI project, 2010 [cit. 2011-02-12]. Prezentace 15 snímků. Dostupný z:
http://www.lapsi-project.eu/lapsifiles/LAPSI_Leuven_Pek%C3%A1rek.pdf. Archivováno
také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/15360/.

ŠIDLICHOVSKÁ, Zuzana. Two ways of evaluation research utilization at academic
library system in the Czech Republic. In: EQUALSOC SUMMER SCHOOL 2010 for PhD
students, held by Equalsoc and ECSR, Trento (Italy), 23-27 August 2010. Trento, 2010.
Prezentace 11 snímků, text (19 s). Dostupné jen pro účastníky z:
http://www.equalsoc.org/254. Archivováno v E-LIS: repozitáři E-LIS:
http://eprints.rclis.org/15345/.
6

ŠLERKA, Josef. Social Media Monitoring. In: MANAGER EXPO: Senec, SR, 06.08. 10. 2011, Hotel Senec, Senec, SR [online]. 2011 [cit. 2012-09-20]. Prezentace
dostupná z: http://www.slideshare.net/josefslerka/social-media-monitoring-9608932.
Abstrakt přednášky dostupný z: http://www.managerexpo.sk/.

ŠTĚPANOVSKÝ, Štěpán. Outsourcing spisových, archivních a administrativních služeb
jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku. In: Information Ecology
and Libraries: Proceedings of the International Conference, University Library in
Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského,
s. 205-209. ISBN 978-80-223-3087-9. Dostupný také z:
http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/IEL_web.pdf.
Autorský postprint textu přednášky a PPT prezentace jsou dostupné také z: E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16196/.

VODRÁŽKOVÁ, Katrin. Mediální kultura - kulturní průmysl - kyberprostor. In:
Megatrendy a médiá: Medzinárodná vedecká konferencia: 22.-23. marca 2011,
Smolenický zámok, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. 2011. Prezentace 11 snímků, text přednášky (17 s.). Autorský preprint je
archivován v E-LIS: http://eprints.rclis.org/15506/. Prezentace celé konference je
dostupná z: http://fmk.ucm.sk/konferencie/megatrendy-a-media.

ZBIEJCZUK, Adam. Monitoring sociálních sítí v ČR a na Slovensku. In: Information
Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference, University Library
in Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava: Vydavateľstvo University Komenského,
s. 199-204. ISBN 978-80-223-3087-9. Dostupný také z:
http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/IEL_web.pdf.
Autorský postprint textu přednášky a PPT prezentace jsou dostupné také z mezinárodního
repozitáře E-LIS: http://eprints.rclis.org/16459/.
Konferenční příspěvky v České republice

BUCHTOVÁ, Michaela. Educational games and simulations at school: the high-school
students’ experiences and attitudes: A qualitative study. In: Cyberspace 2011: 9th
International Conference, 25.-26. 11. 2011. Organized by the Faculty of Law in
cooperation with the Faculty of Social Studies, Masaryk University, and European
Academy of Law and ICT. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. 22 snímků. Autorská
prezentace PPT dostupná z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17917/.

BUCHTOVÁ, Michaela. Game Based Learning - What is /or can be/ the role of digital
games in education? In: CONference 2.0 2012: May 11th, 2012, Brno. Brno: MU Game
Studies, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2012. 24 snímků.
Autorská prezentace PPT dostupná také ze serveru PREZI.COM:
http://prezi.com/ulw9modlgfev/game-based-learning-what-is-or-can-be-the-role-ofdigital-games-in-education/.

GREČOVÁ, Markéta. Elektronická komunikace prostřednictví datových schránek. In:
Economy and Law: International Conference, Karlovy Vary, Czech Republic, 18th March,
2011. 2011. 15 snímků. Autorská prezentace PPT dostupná také z mezinárodního
repozitáře E-LIS: http://eprints.rclis.org/16506/.

HORVÁTH, David. Vědecké informace v e-výuce zaměřené na informační zabezpečení v
medicíně. In: MEFANET 2011: 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní
7
účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, Brno,
24.-25. listopadu 2011. Brno, 2011. Prezentace 13 snímků. Program konference dostupný
z: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16382/.

JANSA, Václav. Evergreen v praxi českých knihoven. In: Elektronické služby knihoven II,
24. a 25. dubna 2012, Zlín [online]. Pořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve
spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. 2012 [cit. 2012-08-31]. 12 snímků.
Dostupný z:
http://www.kfbz.cz/download/sem_elsluzby_201204/prezentace/esk04_jansa.pdf.
Autorská prezentace PPT dostupná také z mezinárodního repozitáře E-LIS:
http://eprints.rclis.org/17470/.

KONČEL, Pavel. Úvod k využití Právních informačních systémů v akademických
činnostech VŠKV, o.p.s. In: Economy and Law: International Conference, Karlovy Vary,
Czech Republic, 18th March, 2011. 2011. 25 snímků. Autorská prezentace PPT dostupná
také z mezinárodního repozitáře E-LIS: http://eprints.rclis.org/16713/.

KORHOŇ, Ondřej. Evaluating legal information systems. In: Cyberspace 2012:10th
International Conference, 29-30 November 2012 [online prezentace]. Organized by the
Faculty of Law in cooperation with the Faculty of Social Studies, Masaryk University, and
European Academy of Law and ICT. Brno: Masarykova Univerzita, 2012 [cit. 2013-0409]. 29 snímků. Autorská prezentace PPT pouze dostupná z archivu E-LIS:
http://eprints.rclis.org/18948/.

KORHOŇ, Ondřej. Veřejně dostupné informační systémy pro práci s judikaturou. In:
České právo a informační technologie: IV. česká konference věnovaná právu
informačních a komunikačních technologií a právní informatice [online prezentace].
Pořádal Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Brno:
Masarykova Univerzita, 2012 [cit. 2013-04-09]. 18 snímků. Autorská prezentace PPT
dostupná pouze z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/18949/

PEKÁREK, Aleš. Public Sector Information: Identification of Exclusive Agreements in
Czech Republic. In: Cyberspace 2010, 26.-28. November, 2010. Brno: Masarykova
univerzita, 2010. Prezentace 10 snímků, text (6 s.). Prezentace konference dostupná z:
http://cyberspace.muni.cz/. Abstrakt dostupný (sekce Justice) z:
is.muni.cz/www/134449/Abstracts.xls. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/16138/.

SAKASTROVÁ, Lucie. Neencyklopedický význam Wikipedie. In Wikikonference 2011:
26. listopadu 2011, Národní technická knihovna, Praha 6. 2011. 11 snímků. Dostupné
také z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NonencyclopedicWikipedia.pdf.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/16314/.

TRACHTOVÁ, Veronika. The identity construction and presentation within social
networking sites (SNS). In: ENTER 5: 5th International art, sci, tech Biennale Prague,
Datapolis Symposium, Prague, 16 April, 2011. 2011. 19 snímků. Autorská prezentace
PPT dostupná také z mezinárodního repozitáře E-LIS: http://eprints.rclis.org/16715/.
Videozáznam vystoupení je dostupný z: http://vimeo.com/23198244.

TRTÍKOVÁ, Ilona, Věra PILECKÁ a Barbora RAMAJZLOVÁ. Vysokoškolská
knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny. In: INFORUM
8
2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24.-26.
května 2011: Sborník 2011 [online]. 2011 [cit. 2011-06-08]. Text (15 s.) a 20 snímků PPT.
ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2011/24. -- Z obsahu
přednášky je doktorandka přímou autorkou většiny dílčích kapitol: Úvod; Knihovnickoinformační zabezpečení studijních a vědních oborů na ČVUT v Praze z pohledu synergie
zdrojů pro rozvoj univerzity (Konsorcium IEEE v projektu „Klíčové informační zdroje
pro inženýrské a informatické obory“ v programu INFOZ; Digitální knihovna IEEE/IET);
Další nástroje a služby pro práci s odbornými informacemi a jejich sdílení; Závěr.

TŮMOVÁ, Štěpánka. Co má typologie uživatelů sociálních sítí společného s
knihovnami?. In: Kniha ve 21. století (2012): budoucnost knihoven - trendy a směry,
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a
knihovnictví, Opava, 15.-16. února 2012. 2012. 1 text (7 s.), 1 prezentace (19 snímků).
Autorská prezentace PPT a poster dostupné také z mezinárodního repozitáře E-LIS:
http://eprints.rclis.org/17254/.

TŮMOVÁ, Štěpánka. Efektivní distribuce informací vybraným skupinám uživatelů
knihovny. In: INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních
zdrojích, 22.-24. května 2012, Praha. Praha: Albertina icome Praha, 2012. 1 poster, 1
prezentace (6 snímků). Autorská prezentace PPT a poster dostupné také z mezinárodního
repozitáře E-LIS: http://eprints.rclis.org/17253/.

VOCŮ, Ondřej. Vyhledávání hudbou aneb YouTube trochu jinak. In: NTK Searching
Session 2012. Pořádala Národní technická knihovna v Praze. 2012-10-02. 20 snímků.
Dostupný z: http://www.slideshare.net/eeeliska/voc-ntk-20121002. Autorská prezentace
PPT archivována také E-LIS: http://eprints.rclis.org/17759/.

VODRÁŽKOVÁ, Katrin. Film a technické zobrazení. In: Kultura - Média - Komunikace:
vědecké kolokvium s mezinárodní účastí, Centrum kulturálních, mediálních
a komunikačních studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 25. 11.
2010. Olomouc, 2010. Prezentace 14 snímků, text přednášky (17 s.). Autorský preprint je
archivován v E-LIS: http://eprints.rclis.org/15405/.
Konferenční příspěvky v rámci UK

BOUZKOVÁ, Helena. Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve
zdravotnictví. In: IKI 2012 – Informace, konkurenceschopnost, inovace: Sborník
prezentací a příspěvků z konference [online]. Praha: Česká informační společnost, 2012.
21 snímků. ISSN 1803-6090. Dostupné z:
http://cisvts.cz/akce-konference/konference-iki-2012/sbornik-prezentaci-a-prispevku/
nebo http://cisvts.cz/wp-content/uploads/2012/11/1115-IKI-2012-Bouzková.ppt.
Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/16736/.

CHUDLARSKÝ, Tomáš. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací: (IS VaVaI ČR). In: IKI 2012 – Informace, konkurenceschopnost, inovace:
Sborník prezentací a příspěvků z konference [online]. Praha: Česká informační společnost,
2012. 27 snímků. ISSN 1803-6090. Dostupné z: http://cisvts.cz/akcekonference/konference-iki-2012/sbornik-prezentaci-a-prispevku/. Příspěvek dostupný z:
http://cisvts.cz/wp-content/uploads/2012/11/1330-IKI2012-TCh.pdf. Archivováno také
v E-LIS: http://eprints.rclis.org/17228/.
9

KUČEROVÁ, Helena. Odborná terminologie knihovnictví a informační vědy očima
uživatelů databáze TDKIV. In: IKI 2012 – Informace, konkurenceschopnost, inovace:
Sborník prezentací a příspěvků z konference [online]. Praha: Česká informační společnost.
2012. 25 snímků. ISSN 1803-6090. Dostupné z: http://cisvts.cz/akcekonference/konference-iki-2012/sbornik-prezentaci-a-prispevku/ nebo http://cisvts.cz/wpcontent/uploads/2012/11/1630-IKI2012Kucerova.pps. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/18928/ nebo http://eprints.rclis.org/16532/.

SAKASTROVÁ, Lucie. Kategorie na Wikipedii z pohledu informační vědy. In:
Wikikonference 2010: Wikonomie Forum, Wikimedia, WikiSkripta, 4. prosince 2010,
Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Praha, 2010. Prezentace 11
snímků, text v češtině (5 s.) a angličtině (4 s.). Dostupné také z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kategorie_na_Wikipedii_z_pohledu_informacni
_vedy.pdf. Archivováno také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/15260/.

ŠIDLICHOVSKÁ, Zuzana. Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích. In: IKI
2012 – Informace, konkurenceschopnost, inovace: Sborník prezentací a příspěvků
z konference [online]. Praha: Česká informační společnost. 2012. 16 snímků. ISSN 18036090. Dostupné z: http://cisvts.cz/akce-konference/konference-iki-2012/sbornikprezentaci-a-prispevku/. Příspěvek dostupný z: http://cisvts.cz/wpcontent/uploads/2012/11/1400-IKI_přísp_Šidlichovská_2012.pptx. Archivováno také v ELIS: http://eprints.rclis.org/16533/.

ŠTĚPANOVSKÝ, Štěpán. Spisová a archivní služba jako outsourcingový produkt
v průmyslovém podniku. In: IKI 2011 – Informace, konkurenceschopnost, inovace:
Sborník prezentací a příspěvků z konference [online]. Praha: Česká informační společnost,
2011. Prezentace 30 snímků. ISSN 1803-6090. Dostupné z: http://cisvts.cz/akcekonference/konference-iki-2011/sbornik-prezentaci-a-prispevku/ nebo http://cisvts.cz/wpcontent/uploads/2012/11/Stepanovsky.ppt. Archivováno také v E-LIS:
http://eprints.rclis.org/15341/.

VODRÁŽKOVÁ, Katrin. Medium filmu, filosofie, obraz. In: Média a filosofie:
mezinárodní konference, Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Praha, 25. 12.
2010. Prezentace 13 snímků, text přednášky (12 s.). Autorský preprint je archivován v ELIS: http://eprints.rclis.org/15404/.

TRACHTOVÁ, Veronika. Důvěra v online sociálních sítích. In: New Media Inspiration
[online]. 2012 [cit. 2012-07-02]. Text (9 s.), prezentace (27 snímků). Dostupné z
http://www.slideshare.net/nminspiration/nmi12-veronika-trachtova. Archivováno také
v E-LIS: http://eprints.rclis.org/17236/.

TŮMOVÁ, Štěpánka. Sociální sítě v knihovnách. In: IKI 2011 – Informace,
konkurenceschopnost, inovace: Sborník prezentací a příspěvků z konference [online].
Praha: Česká informační společnost, 2011. Prezentace 22 snímků. Dostupné z:
http://cisvts.cz/akce-konference/konference-iki-2011/sbornik-prezentaci-a-prispevku/
nebo http://cisvts.cz/wp-content/uploads/2012/11/Tumova_IKI_2011.pdf. Archivováno
také v E-LIS: http://eprints.rclis.org/17558/.

ZBIEJCZUK, Adam. Social media monitoring – tools for journalists, activists and
scholars. In: Central and Eastern European Communication and Media Conference,
Prague (Czech Republic), 27-28 April, 2012. 2012. 22 snímků. Webové stránky
10
konference dostupné z: http://ceecom2012prague.fsv.cuni.cz/. PPT prezentace je dostupná
také z mezinárodního repozitáře E-LIS: http://eprints.rclis.org/17531/.
Za Oborovou radu pro doktorský studijní obor „Informační věda“
zpracovala: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
20. 6. 2013
11

Podobné dokumenty

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov community activity to understand content. NY, 2000. In: MIR '07: Proceedings of the international workshop on Workshop on multimedia information retrieval. New York 2007. s. 275-284 Dostupné online...

Více

zpráva ze zahraniční cesty

zpráva ze zahraniční cesty ZPRÁVA ZE ZAHRANIĆNÍ PRACOVNÍ CESTY

Více

4 - VELA CZECH, sro

4 - VELA CZECH, sro www.velia-cz.eu www.vela.promotextil.eu http://www.thepowerofbrands.com/velaczech

Více

batul 13 - Strollering

batul 13 - Strollering do  práce  zasahujeme,  diskutujeme  o  použití  barev  nebo  celkového  projevu.   Máme  patrně  pocit,  že  bez  nás  na  to  nikdy  nemohou  přijít.  Be...

Více

Bakalá°ská práce

Bakalá°ská práce Zatím nejlep²ího udrºení energie dosahuje za°ízení nazývané tokamak (obrázek 1.3). Tokamak je magnetická nádoba uchovávající vysokoteplotní plazma. Protoºe plazma je tvo°ena nabitými £ásticemi (ion...

Více

Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního

Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního nichž byla založena a které jsou označovány souhrnně jako „Pět pilířů“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pět_pilířů), nemá tvorba Wikipedie žádná neměnná pravidla – ostatní pravidla jsou tvoř...

Více

STÁHNOUT SOUBOR ()

STÁHNOUT SOUBOR () Vladislav Čadil, Michal Pazour, Ondřej Pecha, Ondřej Pokorný, Tomáš Ratinger, Tomáš Vondrák za Technologické centrum AV ČR, Tomáš Chudlarský, Jan Dvořák za InfoScience Praha, Liv Langfeldt, Kyrre L...

Více