vystoupení

Komentáře

Transkript

vystoupení
Já jsem muzikant – Nestarej se ženo má – Nestůjte mládenci – Já mám malovanou
vestu – Když jsem jel do Prahy
Přišlo ptáčkům pozdravení,
psal je starý špaček,
aby k moři pospíchali
hned a bez vytáček.
M. Urválková
Zima prý jde od severu,
na cestu si hvízdá,
ledovými pruty klepe
kabáty i hnízda.
Jak to ptáci uslyšeli,
po větru se dali:
čáp už v bílé kamizole
krouží nad močály.
Vlaštovka si křídla chystá
doma na přístěnku,
křepelka pět peněz v poli
za prodanou pšenku.
Jenom vrabec na stodole
sedí jako cvoček,
odvaha i tuhá vůle
dívá se mu z oček.
Postaví se proti větru,
doma bude pánem,
třeba spal jen na podkroví
v šatě rozedraném.
Jako doubek na skalině
pevně bude státi,
o zrno i tvrdé lože
poctivě se rváti.
Však až jaro spočte reky,
co jich zimu přečká,
usměje se spokojeně nejdřív na vrabečka.
Není ptáka nad vrabčáka,
šel na službu k nám:
sotva třešně dozrávaly,
by je ptáci nezobali,
sněd´ je honem sám.
A. Pokrývková
Není ptáka nad vrabčáka,
hlídal v poli len;
aby símě na souvrati
nezůstalo v zemi spáti,
pomáhal mu ven.
Není ptáka nad vrabčáka,
poklasným se stal;
aby v klasech těžká pšenka
nelámala stébla tenká,
zrní vyzobal.
Není ptáka nad vrabčáka
v šedém kabátě;
aby se nám pšenka milá
na špejcharu nezkazila,
sněd´ ji na mlatě.
Není ptáka nad vrabčáka,
když se povede;
kdyby snědl mlat i mlatce,
v zimě vzdychne: "Je to práce!
Zaplať, sousede!"
Slunko dřímá za horami,
červánek už plápolá,
na okénko: ťuky, ťuky!
pohádky jdou do kola.
O. Souček
Jedna vede Kulihráška,
jak si hraje na prince,
celinký se šelma schová
v ořechové šupince.
Druhá pozve řadu králů
na bohatou veselku,
a ta třetí do střevíčku
obouvá si Popelku.
S pohádkami zlaté chvíle
cestu k srdci naleznou,
i ta Mlska při poslechu
myslí, že je princeznou.
Štědrej večer nastal
Stála Panenka Maria
jako růžička červená.
Přiletěl k ní anděl Páně,
dal pozdravení té panně.
A. Zíta
Ta panenka se ulekla,
hned na kolínka poklekla.
Ulekla se promluvení,
andělského pozdravení.
Nelekej se panno čistá,
máš porodit Pána Krista.
Pána Krista, slabé dítě,
má vládnouti v celém světě.
Pána Krista porodila,
do jeslí ho položila.
Kristus Pán je malé dítě,
on chodí po celém světě.
Aj, dnes v Betlémě veselá novina
že panna čistá porodila syna.
P. Marečková
Kristus se zrodil, nás osvobodil
andělé hrají, krále vítají,
pastýři zpívají, u jeslí klekají
divy ohlašují.
Maria Panna dítě ovinuje
a Josef starý, on je opatruje.
A tři králové z východu přibyli,
dary převzácné dítěti složili.
Pojďme ho s nimi přivítat společně,
krále nad králi, který vládne věčně.
Copak je to za znamení
na obloze nebeský,
že by ony vydávaly
měsíc, hvězdy, paprsky?
Vyšla hvězda od východu,
ta nám dala znamení,
že je malý Jezulátko
v Betlémě narozený.
Jak jsem já o tom uslyšel,
stádo jsem v poli nechal,
běžel jsem k svým kamarádům,
radost tu jim zvěstoval.
V. Marečková
Oni za mnou pospíchali
tam do Betléma města,
aby dítě uviděli,
byla radostná cesta.
A my všichni nemeškejme,
do Betléma pospěšme,
Jezulátko roztomilé
libým zpěvem potěšme.
Leží v plenkách pacholíček,
Maria ho kolíbá,
Josef hlídá u jesliček,
vůl a osel zahřívá.
Žežulka z lesa vylítla,
u samých jesliček sedla,
vzdává čest a prozpěvuje,
pána svého vychvaluje.
L. Bohunická
Holoubek sedl na báni,
dal se silně do houkání,
je tomu také povděčen,
že je Ježíšek narozen.
Hrdlička nad chlívem lítá,
líbezně Ježíška vítá,
až jí nabíhá volátko,
svým hlasem ctí Jezulátko.
Vávro, vem dudy pod paži brzy
nebuď tak lenoch, až mě to mrzí,
Lukši, ty zas vem housličky
a běž hned hrát pod jesličky.
Vzhůru bratři milí,
v této noční chvíli
anděl Páně zpívá gloria.
Copak to má býti
v Betlémě se svítí,
běž tam spěšně, nebo půjdu já.
Pak ti něco povím,
jen co se to dovím,
co to bude znamenat.
Až přijdeme domů,
podivíš se tomu,
divnou věc ti budu povídat.
T. Hospodková
Zaplesaly hory
s andělskými sbory,
u Betléma jásá gloria.
V jeslích dítko krásné,
jako slunce jasné,
matkou jeho Panna Maria.
S andělskými davy
Pánu věčné slávy
zazpívejme všichni gloria.
Nesem vám noviny
Pojďte chlapci k nám,
koledy vám dám,
po jablíčku, po oříšku;
oblečte se do kožíšku,
budem zpívati, koledovati.
Když je zima, mráz,
slyším divný hlas,
ptáci v půlnoci zpívají,
pastuškové vytrubují,
co to nového, neslýchaného.
V oblacích jasný
anděl se vznáší,
divným hlasem prozpěvuje,
všemu lidu oznamuje:
Narodil se nám spasitel a pán.
Běž Josífku, běž
a jen si pospěš,
dones dřívíčka suchého,
opatř Ježíška milého,
ať nemrzne zimou s matičkou milou.
Kačenka běží,
již je u dveří,
nese smetánku v hrníčku,
Dorotka nese krupičku,
Ježíškovi dá, již je hotová.
Tomášek s basou
jde se svou chasou,
Mikeš, Lukáš, svatý Jakob,
mezi nima taky Prokop,
jemu zahráli, milému králi.
K. Zavoralová
Já malý přicházím koledovat,
co umím o Kristu prozpěvovat,
že se narodil v Betlémě v chlévě
chci zvěstovat.
M. Mlejnek
Chudý je, nahý je, trpí zimu,
kdybych měl, co bych chtěl,
dal bych jemu
já malý žáček, plínu i fráček
i peřinu.
Dost málo darujte, groš neb zlatý,
budete po smrti za to vzati
do nebe jistě, pravím na místě,
mezi svatý.
Jestli nic nedáte, nebroukejte
a na mé zpívání nekoukejte.
Až větší budu, líp zpívat budu,
jen počkejte.
Hoši, honem vzhůru, půjdem na koledu
spěšně vstávejte
narození Páně oslavovat budem,
jen se chystejte.
L. Dostálek
Děvčata, vy zpívat budete pomáhat
libými hlasy,
ať se množí sláva vždycky neskonalá,
pro všechny časy.
Dvanáct hodin bije, anděl prozpěvuje
z nebe vesele,
že se narodil nám země i nebe král
z Panny Marie.
Vám též hospodáři přejem
ať se daří všecko, co máte
v domě i na poli, v stodole, kdekoli
kde co necháte.
Co se stalo, přihodilo na horách,
to neviděl a neslyšel žádný v těch dobách.
Anděl se ukázal, radost velkou zvěstoval
chvála Bohu, pokoj lidu, tak prozpěvoval.
Ach novina přeradostná, bratrové,
co žádali, dnes dostali mnozí králové
neb Panenka přečistá porodila Ježíška
P. Fuxa
dítě malé a spanilé v chlévě u města.
Vezmi Petře své housličky k Betlému,
a ty Pavle se svou basou pospíchej k němu.
Ty Josefe s cimbálem,
ať zahrajem před Pánem.
Hrejte, trubte a zpívejte vesele
jdeme vítat do Betléma Spasitele
vítej nám narozený
zdávna předpovězený.
Ejhle chasa naše,
běží ze salaše,
obuškama pleskají
velkou radost mají,
skákají, výskají, dudají, tancují
neb z oblaků od andělů velkou radost mají,
běhají, shánějí, chytají, lapají,
k Betlému pospíchají
a děťátku po kůzlátku dávají.
R. Groulík
Nu jen nemeškejme a jemu zahrejme
na ty naše housličky
klekněme před jesličky
ty malý Ježíšku,
vztáhni svou ručičku.
Hej Vánoce, dlouhý noce – Pásli ovce Valaši
Požeň bratře, požeň dále,
co se stalo nenadále!
V Betlémě se svítí, půjdem tam.
Já vezmu housličky a ty cimbál.
Zelená je louka, na tý louce chvojka
Sedí tam tři pastýři, jedí kaši z hrnka.
Přiletěl k nim anděl, takto jim pověděl
že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl.
Pospěšte sem pacholátka
poběžte i děvčátka
když se všichni sejdeme,
do Betléma půjdeme.
Tobě Ježíšku malý
neseme ti dary
cukrkandl, marcipán
Ježíškovi vína džbán.
M. Stehno
Hopsa bratrové, k vám pospíchám
tak rychle běžím, sotva dýchám.
F. Ulrich
Proč tak běžíš Jiříčku
nejdeš pomaličku
chodníčkem k nám?
Běžím rychle dolinou a nesu vám novinu.
Cožpak tě v noci nese
snad jsi zabloudil v lese?
O bratrové nejmilejší, radujte se,
že se narodil ten Mesiáš
o němž říkával staříček náš
že se má naroditi
a k nám na svět přijíti
Spasitel náš.
Když tam k němu půjdeme
co mu tedy vezmeme?
Já vás k němu povedu
vezmu s sebou plást medu
a ty mu dej kolo brynzy na koledu.
Vy pastýřové vstaňte, krásné zpěvy slyšte,
hlasy andělské, právě nebeské
šťastné je město Betlémské.
A. Zdražilová
Panna syna porodila
v městě Betlémě
v chlévě na seně
velkou radost z toho mějme.
Mezi hovádky tam leží,
vítr fouká od dveří
matička jeho převinuje ho
lítostně kouká na něho.
Pastýřové vstávejte, velký pozor dávejte
tmavá noc se rozsvětluje,
něco nového zvěstuje,
andělské hlasy slyším,
z toho se velmi těším.
Anděl k nám přistupuje,
novou radost zvěstuje,
že se narodil Spasitel,
všeho světa Vykupitel
a to v městě Betlémě,
S. Lédlová
leží v chlévě na seně.
Sem tedy pastýřové,
sem noční vartýřové
dohromady se seberte
a k Betlému pospíchejte
vítat na svět děťátko
spanilé Jezulátko.
Co se tak svítí v Betlémě, jaké to znamení
v noci že andělé slavně na nebi zpívají?
Dítě se nám narodilo,
krásné, sličné, spanilé.
Z. Tatíčková
Děkujme mu s radostí,
že k nám přišel s výsostí
aby nás vykoupil.
V maličkém městě Betlémě
leží to děťátko,
zahřívají nemluvňátko
volek a oslátko.
Plenkami je ovinuté,
leží v jeslích na seně.
U Betléma dnes Maria přečistá
porodila Spasitele nám Krista.
Chvála na nebi Bohu
pokoj nám na zemi.
K. Fustinoni
Anděl z oblak pastuškám se zjevuje
a veselou tu novinu zvěstuje.
Chvála na nebi Bohu
pokoj nám na zemi.
Přispěchali pastuškové k Betlému
hráli skočnou děťátku malému.
Chvála na nebi Bohu
pokoj nám na zemi.
S pastuškami Spasiteli čest vzdejme
spolu s duchy nebeskými zapějme:
Chvála na nebi Bohu
pokoj nám na zemi.
Hopsa pacholátka – Veselé vánoční hody

Podobné dokumenty

noty/kostel/zalmy_abc.zip

noty/kostel/zalmy_abc.zip naplnil dnes sliby svoje dávné. [: S nebeskými anděly - všechno ať se veselí, - do Betléma pospíchejme, bychom se mu klaněli. :] Gloria. Vzhůru, bratři milí, -. v této noční chvíli, - anděl Páně zp...

Více

Varhany

Varhany Vzal jsem to tedy do města Sankt Trudpert (v údolí Münsteru mezi Basilejí a Freiburgem), kam jsem dorazil druhý den okolo poledne. Po příchodu na klášterní dvůr jsem potkal jednoho zbožného člověka...

Více

F lorida (23.10. - 1.11.92) Pár slov úvodem: Jelikož jsme

F lorida (23.10. - 1.11.92) Pár slov úvodem: Jelikož jsme ale nebylo radno chválit den před večerem. Kousek před cílem byla zácpa. Věčnost jsme stáli a byli rádi, že s tím autobusák počítal a měl velkou časovou rezervu. Ztratili jsme dobrou hodinu. Vše za...

Více

Soubor knih 2014

Soubor knih 2014 100 čarodějných způsobů,

Více