Svor územní plán

Komentáře

Transkript

Svor územní plán
SVOR
ÚZEMNÍ PLÁN
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SVOR VYDAL: Obec Svor
ČÍSLO JEDNACÍ: č.5 8/2009
DATUM VYDÁNÍ: 10. 11. 2009
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 26.11. 2009
JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE: ing. Darina Měchurová
vedoucí stavebního úřadu
a úřadu územního plánování
Městského úřadu Nový Bor
RAZÍTKO A PODPIS
Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Svor
územní plán
Řešené území: Administrativní území obce Svor (včetně sídla Rousínov)
Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor
Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8
Ing. Stanislav Zeman
autorizovaný urbanista
číslo autorizace: ČKA 02 220
Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák
IČO: 14 938 634
DIČ: 006-380519/032
Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:
Ing. Stanislav Zeman
- odpovědný projektant
Ing. Vladivoj Řezník
- hlavní projektant, urbanistická koncepce
RNDr. Zdeněk Tomáš
- celková redakce textové části, demografie, odnětí ZPF
Mgr. Jitka Tomášová
- počítačové zpracování
Mgr. Ing. Jan Majer
- Územní systém ekologické stability
Ing. Antonín Janovský
- dopravní řešení
Ing. Ivo Zajíc
- technická infrastruktura
Firma Dináto
- digitální zpracování
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
2
OBSAH:
a) Vymezení zastavěného území
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
1. Doprava
2. Občanské vybavení
3. Technické vybavení
4. Odpadové hospodářství
e) Koncepce uspořádání krajiny
1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
2. Územní systém ekologické stability
3. Protierozní opatření
4. Ochrana před povodněmi
5. Koncepce rekreace
6. Dobývání nerostů
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
1. Zastavěné území a zastavitelné plochy
2. Nezastavitelné plochy
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva
(dle § 170 a 101 zákona č.183/2006 Sb.)
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšná opatření
2. Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona
č.183/2006 Sb.)
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšná opatření
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
Plochy pro asanaci
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo
1. Veřejně prospěšné stavby
2. Veřejně prospěšná opatření
i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
4
4
5
7
7
8
9
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
16
17
17
17
18
19
19
20
20
20
20
21
22
22
3
a) Vymezení zastavěného území
V grafické dokumentaci územního plánu, ve výkrese „Základní členění území“, je
uvedena hranice zastavěného území obce (dle § 58 zákona č.183/2006 Sb), vymezená
k 1.8. 2008.
Celková plocha zastavěného území obce Svor činí 74,9 ha, což představuje 4,1 %
rozlohy řešeného území. Zastavěné území tvoří celkem 19 souvislých zastavěných území.
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje obce Svor vychází z geografické polohy sídla na severním okraji
okresu Česká Lípa, na jižním okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, v údolí
Boberského a Rousínovského potoka, v atraktivní krajině Lužických hor. Územní plán se
zaměřuje zejména na ochranu a respektování vysoce kvalitního přírodního prostředí, které je
výraznou hodnotou řešeného území.
V budoucnu bude další rozvoj obce zaměřen především na rozvoj bydlení v prolukách
zastavěného území a dále v návaznosti na severní a východní okraj stávající zástavby Svoru.
Územní plán navrhuje i komerční aktivity pro posílení výrobních a skladovacích kapacit a dále
zařízení pro sport a cestovní ruch, přičemž tato zařízení budou tvořit těžiště komerčních
aktivit v souladu s celkovou příhraniční politikou regionu (hotely, penzióny, cyklostezky,
sportoviště, včetně aktivit, které přinese životní styl 21. století).
Územně technické řešení územního plánu spočívá zejména v návrhu přeložky silnice
I/9 východně od sídla, s cílem uvolnit jádrové území Svoru od nadměrné dopravní zátěže.
S návrhem na východní komunikační obchvat Svoru souvisí i vymezení plochy jižně od sídla
pro novou křižovatku silnic I/9 a I/13.
Ochrana a rozvoj hodnot území vycházejí z geograficko-kulturní skutečnosti dané
polohou obce v hodnotném přírodním a historicky osídleném území v údolí Boberského a
Rousínovského potoka, na jižním okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Přírodní
hodnoty obce rozvíjí územní plán mimo jiné ochranou rozsáhlých lesních komplexů a
například i výsadbou zeleně podél komunikací a vodotečí. Do prvků Územního systému
ekologické stability (biocenter a biokoridorů) není navrhována žádná výstavba.
Územní plán řeší i ochranu historických hodnot obce, zejména nemovitých kulturních
památek: kaple Nejsvětější Trojice (rejstř.č. 26393/5-3328) a venkovské usedlosti čp. 54
(rejstř.č. 25872/5-3329) ve Svoru a vodního mlýnu čp. 19 (rejstř.č. 11959/5-5433), venkovské
usedlosti čp. 39 (rejstř.č. 18786/5-3331), venkovské usedlosti čp. 40 (rejstř.č. 45505/5-3332)
a venkovské usedlosti čp. 62 (rejstř.č. 25720/5-3333) v Rousínově. Územní plán do blízkosti
nemovitých kulturních památek nenavrhuje žádnou novou výstavbu. Přitom zástavba
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
4
v prolukách i přestavba stávajících objektů bude architektonicky, objemově i výškově
podřízena okolní stávající zástavbě.
Hodnotou obce je také uchování jejího hospodářského potenciálu, který spočívá
v ochraně stávajících a v rozvoji nových výrobních ploch, které tvoří a rozšiřují její
ekonomickou základnu (zejména na východním okraji Svoru).
Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení demografické struktury obyvatel. I přes
předpokládanou bytovou výstavbu na všech nových plochách se Svor nepřiblíží svému
populačnímu vrcholu z roku 1910, kdy zde žilo 1 920 obyvatel. (Za teoretického předpokladu,
že by se v obci naplnily veškeré vymezené plochy pro bydlení, mohl by počet obyvatel
dosáhnout 850 obyvatel, čímž by byl o více než třetinu překročen současný počet obyvatel
a zároveň by byl překonán i stav z roku 1950).
c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Těžiště urbanistické koncepce rozvoje obce spočívá v řešení dopravní situace v obci.
Současný průtah silnice I/9 je pro obec mimořádnou zátěží, která zhoršuje nejen celkovou
úroveň životního prostředí, ale výrazně snižuje obytnou hodnotu převážné části obce,
zejména v jejím centru.
Plochy pro novou výstavbu se v obci vymezují velmi složitě. V řešeném území není
dostatek volného prostoru pro soustředěnou zástavbu. Využití jediných dvou prostorů
v severním a v jihovýchodním sektoru sídla je ohroženo vlastnickými zájmy majitelů, které se
plně neshodují se zájmy obce a zejména s přirozenými dispozicemi ploch pro komplexní
využití v rámci ploch bydlení venkovského charakteru.
Vzhledem k tomu se návrhy na vymezení zastavitelných ploch soustřeďují převážně
na dílčí proluky, které neumožňují velkorysejší řešení architektonicko-urbanistického
uspořádání budoucího urbanistického půdorysu sídla.
Rousínov je samostatné sídlo, které se rozkládá po obou březích Rousínovského
potoka. V současné době je zde značný počet objektů využívaných k rekreaci. V této klidné
lokalitě, určené především k bydlení, popř. k rekreaci, se nachází penzión Milštejn, jinak zde
žádné služby nejsou. Územní plán zde navrhuje pouze nové rozvojové plochy bydlení
venkovského charakteru, v návaznosti na zastavěné území, o rozloze převážně do 1 ha při
velikosti stavebních pozemků větších než 800 m2 a podílu zpevněných ploch max. 30 %.
V rámci urbanistické koncepce vymezuje územní plán celkem 30 zastavitelných ploch
(bez ploch veřejné zeleně, které jsou uvedeny dále, a bez dopravních staveb).
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
5
Číslo
plochy
TV1
BV2
BV4
BV5
BV6
BV8
BV9
BV10
BV11
BV12
BV13
BV14
OV15
BV16
VD17
BV18
BV20
BV21a
BV21b
SP22
OV23
VD24
VD25
BV26
BV27
BV29
BV30
BV34
BV35
BV36
Způsob využití plochy
Rozloha plochy
v ha
Kapacita plochy
(počet rodinných domů)
Vodojem
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Občanská vybavenost
Individuální bydlení venkovského charakteru
Nerušící výroba a sklady
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru (II. etapa)
0,03
0,26
0,07
0,29
0,28
0,76
0,28
0,43
0,17
0,15
0,51
1,57
0,46
0,67
0,64
0,19
0,16
2,00
4,40
x
2-3
1
2-3
2-3
6-7
2
3-4
1-2
1
4-5
12-14
x
5-6
x
2
1-2
Sport a tělovýchova
Občanská vybavenost
Nerušící výroba a sklady
Nerušící výroba a sklady
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
Individuální bydlení venkovského charakteru
0,16
0,47
1,49
0,58
0,17
0,30
0,08
0,17
0,15
0,64
0,10
16-18
36-40
x
x
x
x
1
2
1
2
1-2
5-6
1
Kromě zastavitelných ploch vymezuje územní plán na území obce Svor jednu
přestavbovou plochu, a sice v areálu bývalé sklárny ve východní části Svoru. Rozloha této
přestavbové plochy činí 2,66 ha.
V rámci zlepšení obytného a přírodního prostředí obce a zejména pro zlepšení kvality
bydlení je navrženo v zastavěném území a v jižní a ve východní části Svoru 9 ploch sídelní
zeleně, které jsou zároveň veřejně prospěšnými opatřeními:
Číslo
plochy
Způsob využití ploch
Rozloha v ha
VZ1
VZ2
VZ3
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
0,02
0,01
0,02
VZ4
VZ5
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
0,36
0,64
VZ6
VZ7
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
0,33
0,28
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
6
Číslo
plochy
VZ8
VZ9
Způsob využití ploch
Rozloha v ha
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
0,20
0,12
d) Koncepce veřejné infrastruktury,
včetně podmínek pro její umísťování
1. Doprava
Silnice
Územní plán navrhuje v budoucnu vyloučit průjezdnou dopravu z centra Svoru
prostřednictvím přeložky silnice I. třídy č.9 východně od sídla. Trasa přeložky silnice I/9 bude
vycházet
z budoucí
kruhové
křižovatky
se
silnicí
I/13
navržené
jižně
od
sídla
severovýchodním směrem, přejde Boberský potok, dále povede na sever po západních
okrajích obou zalesněných návrší, po překročení železnice se stočí na severozápad, aby se
v lese opět napojila na svou stávající trasu. Celková délka přeložky silnice bude činit 1,878
km. Maximální podélný sklon bude 7 %, minimální směrový oblouk 225 m.
Součástí navrženého komunikačního obchvatu sídla Svor bude i mimoúrovňová
křižovatka silnic I/9 a I/13 jižně od sídla. Bude se jednat o pětiramennou okružní křižovatku.
Tři ramena (paprsky) tvoří silnice I/9 a I/13, čtvrté silnice III. třídy do obce a páté rameno
místní komunikace ke hřbitovu. Poloměr křižovatky bude 60 m, jízdní pás dvoupruhový o
šířce 15 m, na vjezdech silnic I. třídy dva řadicí pruhy. Ve 2. etapě lze při rozšíření silnice I/13
z kategorie S 11,5/80 na S 22,5/80 tuto okružní křižovatku přestavět na mimoúrovňovou,
s dvěma mimoúrovňovými nadjezdy. Kapacita této mimoúrovňové křižovatky by měla pro
výhledové intenzity velkou rezervu, zvláště při čtyřpruhovém nadjezdu.
2) Místní komunikace
Z návrhu na přeložku silnice I/9 vychází i řešení územního plánu sítě navazujících
místních komunikací. Z kruhové křižovatky povede nová místní komunikace ke hřbitovu.
Stávající místní komunikace vedoucí podél levého břehu Boberského potoka a křižující
budoucí trasu silnice I/9 je navržena k přeložení, navíc z ní bude vyvedena odbočka
k rozvojové ploše V25. Před mostem i za mostem přes železnici se provedou z nové silnice
odbočovací pruhy na starou trasu silnice I/9. V délce cca 250 m se stávající vozovka zúží na
3,5-4 m.
Další navržené obslužné místní komunikace zpřístupní jednotlivé obytné objekty
na ploše BV8 a zařízení občanské vybavenosti na ploše OV23, další místní komunikace
propojí dvě stávající komunikace končící u zemědělského střediska a u lesíka východně od
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
7
tohoto střediska. V Rousínově navrhuje územní plán novou místní komunikaci od rozvojové
plochy BV29 k železnici a také kratší komunikaci v jižní části tohoto sídla.
Místní komunikace navrhuje územní plán v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb, § 22
(s vozovkou širokou 6 m), aby plnily funkci veřejných prostranství.
3) Železnice
Územní plán nenavrhuje na úseku železniční dopravy žádné podstatné úpravy.
4) Veřejná doprava
Územní plán nenavrhuje v rámci veřejné dopravy žádné změny. Pouze je navržena
v jižní části Svoru, naproti hasičské zbrojnici na stávající silnici I/9 (ve směru na Liberec
a Českou Lípu) nová autobusová zastávka, včetně zálivu. Ve výkrese „Veřejná infrastruktura
– Doprava“ jsou ke všem autobusovým zastávkám vymezeny zóny dostupnosti 5 min.
a 8 min.
5) Komunikace pro pěší a cyklisty
Územní plán navrhuje pokračování trasy cyklostezky (č.3007) severně od Nové Hutě
směrem na Jiřetín pod Jedlovou. Dále navrhuje celkem čtyři turistické lávky pro pěší a
cyklisty. Tři z nich jsou v okolí silničního mostu u Nové Huti a jedna turistická lávka je u
vrcholu Šébru vedoucí přes silnici I/9. V zastavitelných plochách jsou navrženy chodníky
pro pěší alespoň po jedné straně ulice, o šířce 2 m.
6) Plochy pro dopravu v klidu
Územní plán vymezuje tři plochy pro nová parkoviště, a sice u hřbitova, u budoucí
kruhové křižovatky navržené jižně od Svoru a v Nové Huti. U nově navržených ploch bydlení
budou navíc na každé stavební parcele dvě místa pro parkování.
2. Občanské vybavení
Vzhledem k rozvojovým záměrům obce vymezuje územní plán další dvě plochy
občanské vybavenosti (OV15 a OV23). V rámci regulativů jsou navíc přípustné objekty
souvisejícího občanského vybavení na plochách bydlení vymezených v obou sídlech,
zejména v severním a v jihovýchodním sektoru Svoru. Dále je navrženo jedno sportoviště
(SP22) u koupaliště za železniční tratí.
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
8
3. Technické vybavení
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Územní plán nenavrhuje žádné nové vodní nádrže ani žádnou úpravu vodních toků.
Stávající vodní toky a úpravy na nich budou pravidelně udržovány včetně doprovodné
zeleně. Rybník nad obcí bude vyčištěn a provozován dle manipulačního řádu.
Zásobování pitnou vodou
Územní plán navrhuje realizaci nového vrtu v prostoru nad stávajícím rybníkem Jezírko
v lese severozápadně od Svoru. Z tohoto vrtu bude voda čerpána do nového vodojemu,
který bude zřízen v blízkosti stávajícího vodojemu na severozápadním okraji zástavby. Dle
výsledků čerpacího pokusu a rozborů vody bude voda upravována a hygienicky
zabezpečena. Dále je připravována rekonstrukce a pročištění stávajících zdrojů vody.
Stávající vodovod bude doplněn o nové vodovodní řady, které zajistí zásobení pitnou
vodou rozvojových ploch BV10, BV11, BV18, BV14, OV15, BV21a, BV21b, OV23, VD24
a VD25. Nové vodovodní řady budou vedeny v místních komunikacích.
Odkanalizování a čištění odpadních vod
Veškeré stávající i nově objekty ve Svoru budou odkanalizovány do navržené oddílné
kanalizace sídla, která bude svedena do stávající čistírny odpadních vod ve Cvikově.
V Rousínově bude řešena likvidace odpadních vod prostřednictvím lokálních ČOV.
Elektrická energie
Rozvojové záměry obce si vyžádají zřízení čtyř nových transformačních stanic ve Svoru
– po dvou v severní (pro potřeby nových obytných ploch BV10 a zejména BV21a a BV21b)
a v západní části (těch budou využívat zejména firmy a podniky v ekonomické zóně, včetně
rozvojových ploch VD24 a VD25). Přitom úsek stávajícího venkovního elektrického vedení
VN 35 kV procházející severními částmi ploch BV21a a BV21b bude zrušen a přívod k nové
trafostanici navržené východně od plochy BV10 bude proveden kabelovým vedením
elektrické energie VN 35 kV, které povede podél severního a západního okraje ploch BV21a
a BV21b. Další dvě nové transformační stanice budou zřízeny v lokalitě Nová Huť a u
úpravny vody v severní části řešeného území. Nová trasa kabelového vedení elektrické
energie VVN 110 kV bude sledovat trasu silnice I/9, resp. její navržené přeložky, v jižní části
pak trasu silnice I/13 ve směru na Českou Lípu.
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
9
Plyn
Na stávající plynovodní potrubí ve Svoru budou napojeny i nové plochy určené pro
výstavbu. Vybudování nových plynovodních řadů si vyžádá výstavba na plochách BV8,
BV14, OV15, BV21a, BV21b, OV23, VD25, a BV27 (v trasách nových vodovodních řadů).
Plynofikace sídla Rousínov není navržena.
Spoje
Na úseku telekomunikace nenavrhuje územní plán žádné změny.
4. Odpadové hospodářství
Územní plán nenavrhuje žádné změny ve stávající organizaci likvidace odpadů.
e) Koncepce uspořádání krajiny
1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení
Územního systému ekologické stability. Dále navrhuje vymezení 9 ploch veřejné zeleně
v centru Svoru, na východním okraji tohoto sídla a kolem budoucí kruhové křižovatky.
Celková výměra navržené veřejné zeleně činí 1,98 ha.
2. Územní systém ekologické stability
Na správním území obce Svor navrhuje územní plán v rámci lokálního zemního
systému ekologické stability (ÚSES) soustavu 12 lokálních biocenter a 12 lokálních
biokoridorů, rozmístěných prakticky na celém správním území obce.
Navrhovaná opatření v jednotlivých lokálních biocentrech jsou uvedena v následující
tabulce. Podrobně jsou jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability (včetně
regionálního ÚSES) popsány v odůvodnění územního plánu.
BIOCENTRA
Název
Označení
Popelová
hora
80
Zaječí vrch
81
Pahorek
87
Návrh opatření
Zahájit obnovu prosvětlené bučiny založením malých oplocenek (clonné skupiny)
s využitím zmlazení, popř. s podsadbou. V návaznosti na biocentrum je žádoucí i
přeměna severovýchodně ležící smrkové kmenoviny na smíšený listnatý porost
buku, klenu a jasanu nebo alespoň smrčinu s významným podílem těchto
listnatých dřevin.
Postupně přeměnit smrčiny na smíšený porost buku, jedle a klenu, popř.
s menším zastoupením smrku.
Umožnit postupnou obnovu porostů lokálním prosvětlením a zřízením malých
oplocenek (využití zmlazení), zavést menší příměs klenu, jasanu a jilmu.
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
10
Název
Označení
Návrh opatření
Svorský
rybník
88
Hraniční
rybník
89
Zahájit v předstihu obnovu smrkové kmenoviny vnášením skupin jedle a buku, při
zachování určitého podílu smrku. Buk preferovat v jihovýchodní části biocentra,
která není zamokřená, ve zrašeliněných plochách na severu ponechat smrk
s menší příměsí jedle; rybníček a nelesní plochy udržet v současném stavu.
Ponechat břehy rybníka bez zásahů, lesní porost na jihovýchodě obhospodařovat
výběrným způsobem.
Nová Huť
90
Zachovat současný stav biocentra, tj. vyloučit destruktivní zásahy do porostů a
provozovat extenzivní pastvu mimo cennější porosty (včetně remízku). Žádoucí je
i zvýšení podílu dřevin v celé ploše biocentra, tj. stromové výsadby podél cest a
po obvodu trati (mimo mokřad, nutno respektovat ochranné pásmo trati).
Nad
viaduktem
91
Pokračovat v obnově smrkové kmenoviny formou drobných prosvětlovacích sečí,
s využitím zmlazení smrku a s dosadbou významného podílu buku, zvláště ve
střední a vyšší části svahu. Nutné je kvalitní oplocení, popř. individuální ochrana
buku, nejlépe spolu s redukcí stavu zvěře. Do stávajících mladých porostů doplnit
buk, postupně vytlačit smrk pichlavý a modřín. Jako lokální příměs lze zavést i
jedli, popř. klen.
Rousínovský vrch
92
Preferovat v mladších porostních skupinách při výchově buk, popř. klen, naopak
vymýtit modřín. Do porostů na suti a skalních hranách, které mají ochranný
charakter, nezasahovat. Zvýšit zastoupení buku i při vrcholu kopce (již mimo
biocentrum).
Boberský
potok
93
Postupovat při obnově formou skupinových clonných sečí, aby nedošlo
k výraznějšímu odclonění porostu, postupná úprava druhové skladby ve prospěch
listnatých dřevin (klen, olše, jasan, v sušších partiích i buk) a zejména jedle, která
tu potenciálně převažuje.
Rousínov
94
Občasné sečení vlhkých, i mezofilních luk (pastva je méně vhodná a v případě
zamokřených partií vysloveně nežádoucí). Bez zásahu lze ponechat pouze
souvislou rákosinu, je však nutné bránit tomu, aby se rozšířila do okolí. Rybníček
by měl být opět napuštěn, neboť může být životně důležitým biotopem pro
obojživelníky (rozmnožoviště) a zdrojem další biodiverzity.
Svor – u trati
166
Ponechat bez velkých zásahů, spíše přirozenému vývoji. V loukách lze 1-2x ročně
kosit, zejména ve vlhčích partiích jen v sušším období, nehnojit, neodvodňovat,
nepřipustit výstavbu. Zachování porostů liniových prvků – meze, doprovodný
porost trati, cesty a ochrana jejich pestrého druhového složení
Sokolík
167
Postupná přeměna druhové skladby ve prospěch listnatých dřevin, s cílem
úplného vyloučení smrku a dosažení zhruba polovičního podílu buku s příměsí
dalších dnes zastoupených druhů (dub zimní, klen, jasan). Pouze malé clonné
seče nebo výběrné těžby, holoseč by vedla k vážnému narušení až destrukci
podrostových synuzií.
3. Protierozní opatření
V rámci ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi navrhuje územní plán výrazné
doplnění krajinné zeleně na rozsáhlé části řešeného území a podél polních cest, na mezích,
ve stržích, výsadbu zatravněných, křovinných nebo zalesněných pásů ve formě vsakovacích
a sedimentačních pásů. Tyto problémy budou podrobně řešeny v rámci Pozemkových úprav.
4. Ochrana před povodněmi
Hlavními vodními toky protékajícím řešeným územím jsou Boberský potok odvodňující
sídlo Svor, a Rousínovský potok, odvádějící vody z Rousínova. Ani jeden vodní tok přitom
nemá stanoveno záplavové území.
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
11
Na Rousínovském potoce dochází zřídka k záplavám, avšak nikdy nebyl ohrožen
majetek obyvatel. Územní plán na doporučení SCHKO Lužické Hory nenavrhuje žádná
protipovodňová opatření.
5. Koncepce rekreace
Jednou z významných funkcí obce Svor je funkce rekreační, která vyplývá z velice
hodnotného přírodního prostředí, z morfologie terénu, z vysoké lesnatosti a z velkého
množství vodních ploch. Na severozápadním okraji Svoru se nachází rozsáhlý rekreační
areál. Jinak je a i nadále zůstane hlavní formou individuální rekreace v chalupách
rozmístěných po obou sídlech. Územní plán žádné nové plochy pro rekreaci nevymezuje. Pro
cestovní ruch však mohou sloužit zařízení občanského vybavení, která budou součástí
rozvojových ploch OV15 a OV23.
6. Dobývání nerostů
Podle sdělení MŽP ČR nebyla na území obce Svor vyhodnocena žádná výhradní
ložiska ani prognózní zdroje nerostů a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území.
f) Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití
1. Zastavěné území a zastavitelné plochy
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází
ze základních územních podmínek pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující
činnosti. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou dále podrobněji členěny, v souladu
s grafickou dokumentací.
PLOCHY BYDLENÍ
INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU
Hlavní využití
rodinné domy
Přípustné využití
místní komunikace, pěší cesty
parkování v rámci vlastního pozemku
veřejná prostranství a veřejná zeleň
rodinná rekreace
pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu
parkoviště pro osobní automobily
dětská hřiště
nezbytná technická infrastruktura
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
12
PLOCHY BYDLENÍ - POKRAČOVÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU - POKRAČOVÁNÍ
Podmíněně přípustné využití
drobné podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu
bydlení na vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména
příslušné ploše
na plochách BV21a a BV21b je výstavba podmíněně přípustná za
podmínky, že její realizace může probíhat až po výstavbě přeložky silnice
I/9 včetně kruhové křižovatky. Dále je výstavba na plochách BV21a a
BV21b přípustná za podmínky, že zde bude prověřena změna využití
území územní studií a výstavba bude v souladu s požadavky právních
předpisů na ochranu zdraví před hlukem
na plochách BV9, BV13, BV14, BV16, BV19, BV27, BV29 a BV33 je
výstavba přípustná za podmínky, že bude v souladu s požadavky právních
předpisů na ochranu zdraví před hlukem
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
na ploše BV4 stavby ve vzdálenosti menší než 26 m od lesního pozemku
na ploše BV29 stavby ve vzdálenosti menší než 28 m od lesního pozemku
stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví
podíl zpevněných ploch max. 30 %
2
velikost stavebních pozemků min. 800 m
BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
Hlavní využití
bytové domy
Přípustné využití
občanská vybavenost
rodinné domy
veřejná prostranství a veřejná zeleň
místní komunikace
parkoviště pro osobní automobily
nezbytná technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
úprava objektů a veřejných prostranství, na základě speciálních projektů,
odsouhlasených orgány památkové péče
veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným
a podmíněně přípustným využitím
maximální výška zástavby: tři nadzemní podlaží + obytné podkroví
podíl zpevněných ploch max. 40 %
PLOCHY REKREACE
REKREAČNÍ AREÁL
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Hlavní využití
objekty pro rekreaci a aktivní trávení volného času
občanská vybavenost (stravování a ubytování)
přírodní koupaliště
hřiště pro míčové hry
komunikace a polní cesty
veřejná prostranství a veřejná zeleň
nezbytná technická vybavenost
trvalá ohniště, za podmínky zachování protipožární bezpečnosti
doplňkové stavby ke stavbě hlavní (skleníky, pergoly, bazény)
jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
podíl zpevněných a zastavěných ploch max. 30 %
2
velikost stavebních pozemků min. 1 500 m
výška objektů do dvou nadzemních podlaží a podkroví
maloobchod a stravování
ubytování
administrativa
veřejná prostranství a parkoviště
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
13
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – POKRAČOVÁNÍ
OBČANSKÁ VYBAVENOST - POKRAČOVÁNÍ
Přípustné využití
stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely
stavby pro ochranu obyvatelstva
veřejná zeleň
sportovní plochy (tělocvičny, hřiště)
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
řemeslná výroba, za podmínky, že tato bude realizována přímo v objektu
občanského vybavení
školská zařízení mohou být umísťovány za podmínky, že bude prokázán
soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem
zdravotnické a sociální služby mohou být umísťovány za podmínky, že
bude prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví
před hlukem
veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- výška objektů max. 15 m po hřeben střechy
hřiště pro míčové hry
veřejná zeleň
veřejná prostranství a parkoviště
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
komunikace
dětská hřiště
sportovní haly
cyklostezky a cesty pro jízdu na kolečkových bruslích
nezbytná technická infrastruktura
zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení
(zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací)
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným
a podmíněně přípustným využitím
oplocení do max. výše 2 m
Podmínky prostorového uspořádání
HŘBITOV
Využití, včetně přípustných a nepřípustných regulativů, určuje statut pohřebišť a pietních míst
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
NERUŠÍCÍ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ
Hlavní využití
nerušící výroba a skladování
ochranná zeleň
veřejná prostranství a parkoviště
Přípustné využití
stravování
manipulační plochy
administrativa
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
veřejná zeleň
nezbytná technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
objekty pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nebudou
překročeny imisní a hlukové limity
Nepřípustné využití
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným
a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy zeleně
výška staveb max. 12 m po hřeben střechy (mimo technologická zařízení,
jako jsou komíny, telekomunikační věže a administrativní budovy)
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
14
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - POKRAČOVÁNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A ZAŘÍZENÍ
Hlavní využití
zemědělská výroba s chovem hospodářských zvířat
ochranná zeleň
veřejná prostranství a parkoviště
Přípustné využití
manipulační plochy
skladové objekty
stravování
objekty pro administrativu
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
veřejná zeleň
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
nezbytná technická infrastruktura
velkokapacitní ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že ochranné
pásmo těchto zařízení nebude zasahovat do okolních obytných území
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným
a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy zeleně
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTUKTURY
VODOJEM
Hlavní využití
Přípustné využití
Nepřípustné využití
vodojem
komunikace
veřejná zeleň
inženýrské sítě
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
Přípustné využití
parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a lavičkami, mobiliář
výsadba stromů a zalesnění
polní cesty
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
dětská hřiště
jakékoli jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
rozmístění ploch s ohledem na průhledy na dominanty sídel a skladba
dřevin odpovídající stanovištním podmínkám
Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je povinnost plnění imisních
limitů pro ochranu zdraví lidí a ochranu ekosystémů dle nařízení vlády č.350/202 Sb.
V zájmu ochrany ploch bydlení před nepříznivými účinky hluku a vibrací z ploch
dopravy a výroby navrhuje územní plán, aby v následné územně plánovací dokumentaci
bylo doloženo, že nedojde k překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády
č.48/2006 Sb. Hlavní zásadou je neumísťovat obytné objekty do vzdálenosti 15 m od okraje
silnic I. třídy.
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
15
2. Nezastavitelné plochy
PLOCHY LESNÍ
LESY, LESNÍ CESTY
Přípustné využití
lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa
Podmíněně
přípustné využití
využití ploch v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění
jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství (oplocenky, krmelce a další
zařízení pro lesní zvěř), za podmínky souhlasu orgánu ochrany přírody
cyklostezky a pěší trasy
objekty drobné architektury (přístřešky proti dešti, lavičky a informační tabule)
Nepřípustné využití
technická a dopravní infrastruktura
jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
ORNÁ PŮDA, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY, ZAHRADY A SADY
Přípustné využití
změna kultury
revitalizační opatření
Podmíněně
přípustné využití
opatření ke zvýšení ekologické stability území
zalesnění
zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování, za podmínky
souhlasu orgánu ochrany přírody
technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
KRAJINNÁ ZELEŇ, DOPROVODNÁ A ROZPTÝLENÁ ZELEŇ
Přípustné využití
extenzivní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, soliterní a liniová zeleň a
ekologicky kvalitní rostlinná společenstva
Podmíněně
cyklostezky a pěší trasy
přípustné využití
objekty drobné architektury, za podmínky souhlasu orgánu ochrany přírody
technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň
PLOCHY PŘÍRODNÍ
Viz. Kapitola e) textové zprávy ÚP
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Přípustné využití
Podmíněně
přípustné využití
Nepřípustné využití
vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované
protierozní zeleň
revitalizace
vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), za podmínky
souhlasu orgánu ochrany přírody
činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, výjimečně přípustné
jsou činnosti spojené s rekreací, za podmínky souhlasu orgánu ochrany přírody
stavby a činnosti jiných funkcí a činnosti negativně ovlivňující vodní režim v území
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
16
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb,
staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Za veřejně prospěšné stavby, které lze vyvlastnit se považují:
1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva
(dle § 170 a 101 zákona č.183/2006 Sb.)
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam s čísly odpovídajícími výkresu
„Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“.
- přeložka silnice I/9 + úprava trasy silnice I/13 + kruhová křižovatka: D1 – D8
- úprava trasy silnice III. třídy: D9, D10
- místní a účelové komunikace – D11-D29
- parkoviště: D30-D32
- autobusová zastávka: D33
- cykloturistické a turistické lávky: D34-D37
- vodojem: V1
- vodní zdroj: V2
- trafostanice: E7-E12
Označení VPS
Parcelní číslo
DOPRAVNÍ STAVBY
Silnice I. třídy
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
3787
346/1, 393/1, 393/2, 393/3, 1834/1, 3787
920, 924, 930, 931, 3600, 3787
209, 261/1, 264/1, 264/3, 279/1, 1177/2, 1178, 1179/1, 1181/4, 1183/2, 1194/1,
1233/1, 1234, 1242/1, 1242/3, 1250, 1265, 1268/1, 1269, 1283, 1287, 1292/1,
1292/2, 1295, 1543, 1548, 1549, 1628, 1631, 1656/1, 1659/23, 1728/4, 1728/7,
1728/26, 1837, 1842/1, 1855/1, 1857/2, 1857/3, 1858/4, 1862/1, 1863, 1864/2,
1878/3, 1879/2, 1920/1, 1920/10, 3787
1656/1, 1703, 1728/4
1703, 1728/4
1703, 1728/4
1659/1, 1728/4
Silnice III. třídy
1728/18, 1731/1, 1731/3
S9/1, S55, S56/3, 393/1, 393/3, 410, 1830/1, 1832/1, 3787
Místní komunikace
245/2, 245/3, 253/5, 304, 346/1, 1836/1
229/5, 238/7, 259/3, 259/9, 266, 1837, 3787
266, 1837
284/1, 284/2, 393/3, 1841, 3787
1830/1, 1832/1
S9/2, 1828/3, 1829/2, 3787
209, 213, 1858/4
S12, 198/2, 202, 203, 209, 1858/2, 1858/4, 1920/10
202, 1274/1, 1858/4
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
17
Označení VPS
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
V1
V2
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Parcelní číslo
DOPRAVNÍ STAVBY – POKRAČOVÁNÍ
Místní komunikace - pokračování
1250, 1254, 1855/2
1193/1, 1250, 1728/26
1178, 1549, 1656/1, 1728/4, 1878/3
1177/1, 1177/4, 1177/5, 1728/4, 1876/3
1879/2
795/6, 1791/6, 1797/6
1268/1, 1861, 1862/1, 1862/2
1213/1, 1728/26
1656/2
1384/1, 1384/2, 1386/3, 1895
Parkoviště
393/1, 393/3, 3787
243/1
1728/8
Zastávky autobusů
438, 3787
Turistické a cykloturistické lávky\
1692/2, 1728/16
1692/2, 1692/10
1667/1, 1728/5, 1728/22
1679, 1692/2, 1693/2
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Vodojem
1713/4
Vodní zdroj
1716
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Trafostanice
1692/3
1692/1
139/1
1242/1
1230
1875
Veřejně prospěšná opatření
- veřejná prostranství - veřejná zeleň: VZ1-VZ9
Označení VPO
VZ1
VZ2
VZ3
VZ4
VZ5
VZ6
VZ7
VZ8
VZ9
Parcelní číslo
138/1, S138/4, S138/5, S138/6, S138/7, S138/8
78/1, 78/2
S9/1
393/1, 393/3, 407, 1832/1
393/1, 393/2, 393/3, 346/1, 1834/1, 3787
281/1, 281/4, 1841
198/1, 1224/1, 1229, 1230, 1274/1, 1861
1242/1, 1867/1
S84/1, 167, 168, 197/8
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
18
2. Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle § 170 a 101
zákona č.183/2006 Sb.)
Veřejně prospěšné stavby
- vodovodní potrubí: V3-V13
- kanalizační potrubí: K1, K2
- plynovodní potrubí STL: P1-P6
- kabelové vedení elektrické energie VVN 110 kV: E1
- kabelové vedení elektrické energie VN 35 kV: E2
- venkovní vedení elektrické energie VN 35 kV: E3-E6
Označení VPS
Parcelní číslo
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Vodovodní řady
V3
V4
V5
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
K1
K2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
1716, 1753, 1754
1783/2, 1785/2
1804
1825/6
1825/6
1830/1
1814/1
1233/1, 1234, 1242/1, 1268/1, 1858/1, 1861, 1862/1, 1862/2, 1863
1728/26
1893/1
S235, S664, 1479/1, 1479/2, 1907/1, 1907/5, 3470/1, 3470/2
1587, 1594, 1886, 3499, 3501, 3502
KANALIZACE
Kanalizační řady
1169, 1875
1832/1, 3787
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Plynovodní řady
1763/1, 1771/1, 1775/1
795/6, 1794/1, 1794/7
439, 441/1, 459/2, 1825/6, 1825/9, 1826/1, 1826/4
410, 1830/1, 1832/1, 3787
229/1, 238/3, 238/7, 238/8, 1844, 1846, 1857/3, 1858/4, 1920/1, 1920/2, 1920/11
1728/26
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Kabelové vedení elektrické energie VVN 110 kV
S3, 205, 261/1, 264/1, 264/3, 266, 346/1, 393/2, 441/4, 468, 469/2, 470, 597/1,
597/2, 644/4, 663/1, 693/2, 693/3, 694/1, 696/3, 706, 712/2, 719, 762/2, 766,
1144/1, 1176/2, 1177/1, 1183/2, 1193/1, 1233/1, 1242/1, 1242/3, 1250, 1265,
1268/1, 1269, 1283, 1287, 1292/1, 1292/2, 1294, 1295, 1658/4, 1659/23, 1667/1,
1671, 1673/1, 1679, 1686, 1692/2, 1693/2, 1693/4, 1694/1, 1703, 1707/1, 1707/11,
1721/3, 1726/1, 1726/2, 1727/1, 1728/1, 1728/5, 1728/26, 1733, 1736, 1741/1,
1745, 1801/1, 1810/2, 1811/6, 1825/11, 1826/2, 1832/2, 1834/1, 1837, 1842/1,
1852/2, 1852/3, 1863, 1864/2, 1876/3, 1920/1, 1921/2, 3787
Kabelové vedení elektrické energie VN 35 kV
139/1, 1137/1, 1164/1, 1169, 1875, 1876/2
Venkovní vedení elektrické energie VN 35 kV
S200/5, 1688, 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1692/4, 1692/5, 1693/2, 1693/3, 1737/2
1692/3, 1693/3, 1737/2
1242/1
1230, 1274/1
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
19
Veřejně prospěšná opatření
- založení prvků Územního systému ekologické stability: lokální biokoridor LBK 227 (část)
Označení VPO
LBK 227 (část)
Parcelní číslo
S36, S37, S42, S45/1, S45/2, S50/16, S50/17, S50/21, S86,
S87, 163/2, 163/3, 172, 178, 181/1, 190, 191, 192/1, 192/2,
192/3, 193/1, 1155/1, 1155/4, 1155/5, 1155/7, 1155/8,
1155/16, 1155/18, 1156/7, 1224/1, 1229, 1728/26, 1858/1,
1858/6, 1867/22, 1868, 1875, 1920/1, 3793
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
Protipožární ochrana obyvatelstva
Z hlediska požární ochrany jsou navrženy rozvody vody v jednotlivých ulicích
do hydrantů, které budou lokalizovány v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
Obecná ochrana obyvatelstva
V rámci územního plánu je podle § 20 vyhlášky č.380/2002 Sb., navržen pro ukrytí
obyvatelstva, v důsledku mimořádné události odst.c, objekt obecního úřadu. Pro skladování
materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci (odst.e) bude využita budova obecního úřadu.
Pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování (odst.d) je určen prostor
před obecním úřadem.
Podle požadavků vyhlášky č.380/2002 Sb., § 20, odst.g) pro záchranné, likvidační
a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, (odst.g)
navrhuje územní plán využití parkoviště u kruhové křižovatky. Pro uskladnění nebezpečných
látek bude vyčleněna jedna místnost ve výrobním areálu na východním okraji Svoru. Pro
vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy
obce (odst.f) bude využit prostor u silnice I/9 na hranici obce. Nouzové zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií (odst.i) bude zabezpečeno z Cvikova.
Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb budou využity plochy na místním hřbitově.
Plochy pro asanaci
Na území obce nebude nutné provádět žádné asanační úpravy.
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb
a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo
Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva
(dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
20
1. Veřejně prospěšné stavby
- přeložka silnice I/9 + úprava trasy silnice I/13 + kruhová křižovatka: D1 – D8
- úprava trasy silnice III. třídy: D9, D10
- místní a účelové komunikace – D11-D29
- parkoviště: D30-D32
- autobusová zastávka: D33
- cykloturistické a turistické lávky: D34-D37
- vodojem: V1
- vodní zdroj: V2
- trafostanice: E7-E12
Označení VPS
Parcelní číslo
DOPRAVNÍ STAVBY
Silnice I. třídy
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
3787
346/1, 393/1, 393/2, 393/3, 1834/1, 3787
920, 924, 930, 931, 3600, 3787
209, 261/1, 264/1, 264/3, 279/1, 1177/2, 1178, 1179/1, 1181/4, 1183/2, 1194/1,
1233/1, 1234, 1242/1, 1242/3, 1250, 1265, 1268/1, 1269, 1283, 1287, 1292/1,
1292/2, 1295, 1543, 1548, 1549, 1628, 1631, 1656/1, 1659/23, 1728/4, 1728/7,
1728/26, 1837, 1842/1, 1855/1, 1857/2, 1857/3, 1858/4, 1862/1, 1863, 1864/2,
1878/3, 1879/2, 1920/1, 1920/10, 3787
1656/1, 1703, 1728/4
1703, 1728/4
1703, 1728/4
1659/1, 1728/4
Silnice III. třídy
1728/18, 1731/1, 1731/3
S9/1, S55, S56/3, 393/1, 393/3, 410, 1830/1, 1832/1, 3787
Místní komunikace
245/2, 245/3, 253/5, 304, 346/1, 1836/1
229/5, 238/7, 259/3, 259/9, 266, 1837, 3787
266, 1837
284/1, 284/2, 393/3, 1841, 3787
1830/1, 1832/1
S9/2, 1828/3, 1829/2, 3787
209, 213, 1858/4
S12, 198/2, 202, 203, 209, 1858/2, 1858/4, 1920/10
202, 1274/1, 1858/4
1250, 1254, 1855/2
1193/1, 1250, 1728/26
1178, 1549, 1656/1, 1728/4, 1878/3
1177/1, 1177/4, 1177/5, 1728/4, 1876/3
1879/2
795/6, 1791/6, 1797/6
1268/1, 1861, 1862/1, 1862/2
1213/1, 1728/26
1656/2
1384/1, 1384/2, 1386/3, 1895
Parkoviště
393/1, 393/3, 3787
243/1
1728/8
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
21
Označení VPS
Parcelní číslo
DOPRAVNÍ STAVBY
Zastávky autobusů
D33
D34
D35
D36
D37
V1
V2
E7
E8
E9
E10
E11
E12
438, 3787
Turistické a cykloturistické lávky
1692/2, 1728/16
1692/2, 1692/10
1667/1, 1728/5, 1728/22
1679, 1692/2, 1693/2
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Vodojem
1713/4
Vodní zdroj
1716
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Trafostanice
1692/3
1692/1
139/1
1242/1
1230
1875
2. Veřejně prospěšná opatření
- veřejná prostranství - veřejná zeleň: VZ1-VZ9
Označení VPO
VZ1
VZ2
VZ3
VZ4
VZ5
VZ6
VZ7
VZ8
VZ9
Parcelní číslo
138/1, S138/4, S138/5, S138/6, S138/7, S138/8
78/1, 78/2
S9/1
393/1, 393/3, 407, 1832/1
393/1, 393/2, 393/3, 346/1, 1834/1, 3787
281/1, 281/4, 1841
198/1, 1224/1, 1229, 1230, 1274/1, 1861
1242/1, 1867/1
S84/1, 167, 168, 197/8
i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části
Textová část územního plánu obsahuje 13 listů.
Grafická část územního plánu sestává celkem z 8 výkresů.
SVOR – ÚZEMNÍ PLÁN
22

Podobné dokumenty

Květen 2014 - Jiřetín pod Jedlovou

Květen 2014 - Jiřetín pod Jedlovou cca po 200 m přijedete k dalšímu rozcestí. Zde zjistíte, že je směrem vzhůru vybudovaná úplně nová lesní cesta v délce cca 350 m /původní byla totálně zničena vichřicí, která se zde prohnala před t...

Více

územní plán obce - Přerov nad Labem

územní plán obce - Přerov nad Labem infrastruktury veden snahou o dosaţení co moţná nejmenších negativních dopadů na okolní prostředí. Z převáţné části se jedná o výstavbu podzemních inţenýrských sítí a zařízení. Trasy sledují součas...

Více

Územní plán - Obec Lobendava

Územní plán - Obec Lobendava Obrázek č. 7: Mapa průměrného smyvu půdy z pozemků ....................................................38 Obrázek č. 5: Hluk z dopravy současný stav (výpočet HLUK+) ...................................

Více