ARP662CAR

Komentáře

Transkript

ARP662CAR
14:58
Page 1
I vy jste jistì nároèní
na poslech hudby a øeèi...
Chcete slyšet koneènì pravdu
Car Audio Remastering Processor
ARP662CAR
s
Záru èn
í
Classic
4 mìsíc ù
Z áru
2
ka
i
erv
2.10.2002
o záruèní s
ap
ARP662CARnávod colorNET.qxd
Sport
Budete si myslet, že jste si vyèistili uši...
...že zvuk slyšíte z aparatury vyšší tøídy!
Rozjasní zvuk, zvýší jeho barevnost, brilanci,
zvýrazní nejjemnìjší detaily - harmonické
složky signálu (barvu nástrojù, lidského hlasu)
Návod k obsluze pøeètìte pøed použitím pøístroje!
správná elektronika pro Vás
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 2
Vážený zákazníku!
Dìkujeme Vám za dùvìru projevenou zakoupením
pøístroje ARP662CAR. Tento pøístroj Vám dokáže
pøiblížit èi vrátit pùvodní zvuk nahrávky ze studia
nebo na koncertì také ve vašem voze.
Víte, že vlivem nahrávacích zaøízení a Vaší
i sebekvalitnìjší aparatury se pùvodní zvuk více
èi ménì vytrácí? Podobnì jako na obraze
èi fotografii i ve zvuku dochází k rozoostøení,
ztrátì jasu, kontrastu a potlaèení jemných detailù.
K pùvodní podobì se lze dostat opaènou funkcí zostøením, rozjasnìním, nenásilným zvýraznìním
detailù (barvy nástrojù, hlasu...)
Chcete vrátit zvuku to, co mu vzala
nedokonalost systémù CD, MC,MD, a ještì více
komprimující systémy MP3, WMA...? Víte, že
ekvalizery a podobná zaøízení sice dají zvuku jiný,
subjektivnì tøeba i lepší charakter, avšak
od pùvodního zvuku ještì více vzdálený?
ARP662CAR není ekvalizer, ale inteligentní
audioprocessor, velmi složitì a inteligentnì
pracující s “obálkou” èili “obrysem” audiosignálu.
Budete mít dojem, že jste si právì vyèistili uši...
...že zvuk slyšíte z audioaparatury vyšší tøídy.
Použití v automobilu je ještì více žádoucí, než
v domácí aparatuøe, vzhledem k vìtšinou nižšší
kvalitì aparatury ve voze a okolním rušivým
vlivùm. U poslechu s nižší hlasitostí budete mít
subjektivní pocit vyšší hlasitosti a èitelnosti pøi
zachování neagresivity a pøíjemnosti.
ARP662 je vestavn ve skøíòce z AL eloxprofilu
ve verzích SPORT (èerno/šedý rastr + èerný elox)
a verze CLASIC (døevo-mahagon + èerný elox).
Dále se vyrábí verze pro domácí aparaturu
ARP662, akumulátorová mini verze pro pøenosné
CD, MD, MC a MP3 sluchátkové pøehrávaèe
ARP332, profi verze v “rackové” skøíni ARP772 a
vestavný modul ARP662M. Propracovaná
konstrukce zaruèuje maximální spolehlivost,
stabilitu parametrù. Vìøíme, že processory ARP
pøevýší Vaše oèekávání.
Mnoho spokojenosti!
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 3
1. Návod k obsluze
Pøed pøipojením a používáním pøístroje
ARP662CAR si pozornì prostudujte návod
k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené
nedodržením pokynù v návodu k obsluze.
Kapitola
Strana
1. Obsah
2
2. Umístìní pøístroje
2-3
3. Popis funkce processoru ARP662CAR 4-5
4. Ovládací a indikaèní prvky pøístroje
6
5. Pøipojení processoru ARP662CAR
7-12
5.1 K audioaparatuøe v automobilu
6-11
5.2 Pøipojení napájení
12
6. Obsluha pøístroje
13
7. Technická data
13-14
8. Chyby a jejich odstranìní
14
9. Údržba
14
10. Záruèní podmínky
14
2. Umístìní pøístroje
ARP662CAR je vhodné umístit tak, aby byly
ovládací prvky pøístroje pøístupné i za jízdy. Pøitom
nesmí zaøízení bránit nebo ztìžovat øízení vozidla.
Protože umístìní bude v každém pøípadì individuální,
není procesor vestavìn v normované skøíni (pro
ekvalizery, DSP atd.). Navíc dutiny pro tyto pøístroje
jsou jen v nìkterých vozech a nebo jsou již využity.
Nejvhodnìjší umístìní je zøejmì na tunel mezi
øadící páku a støední díl pod autorádio. Tam se mohou
snadno zakrýt kabely vedoucí od pøehrávaèe do
ARP662CAR a do zesilovaèù, vhodným krytem nebo
èásteèným vsunutím zadní èásti procesoru
s kabely pod støední èást pod pøehrávaèem.
Umístìní v dosahu ovládacích prvkù není
bezpodmíneènì nutné, nebo v praxi je nastavení
vìtšinou nemìnné. Ze zkušenosti víme, že uživatelé
mají procesor stále v aktivním stavu. Proto je možné
procesor umístit k zesilovaèùm. Malé rozdíly
v nahrávkách je možné poté mírnì upravit tónovými
korekcemi na pøehrávaèi, ekvalizérem, DSP atd.
ARP662CAR má na spodní stranì aplikovanou
oboustrannou lepící pásku typu 3M - VHB 4941,
kterou se pøístroj pøipevní k podložce z kovu, skla,
1
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 4
plastu nebo pryže v automobilu. Podložkou mùže být
jakýkoli rovný, hladký a èistý povrch z uvedených
materiálù o vyhovujícím rozmìru, který v automobilu v
potøebném místì naleznete. Díky vysoké lepivosti
a pružnosti spoje dokáže, pøi dodržení následujících
pokynù pro aplikaci, nahradit svaøovaný èi nýtovaný
spoj s výhodou vyšší pružnosti.
Návod na aplikaci oboustranné lepící pásky
(pøevzato od výrobce - firmy 3M).
1. Prostor, kde se provádí montហmusí být èistý,
bez prachu a mastných látek v okolí. Obdobné
prostøedí platí i pro skladování pásek 3M nebo
produktu opatøeného páskou 3M.
2. Lepený povrch musí být též pøed aplikací suchý,
èistý a prostý mastnoty. Odmaštìní je nejlépe provést
pøiloženým èistícím hadøíkem 1753 VHB nebo
izopropylalkoholovým èistièem S-151 (smìs
izopropylalkoholu a destilované vody 70:30).
3. Lepený povrch musí mít teplotu minimálnì 19°C
(teplota do 35°C není na závadu). Správnou teplotu je
tøeba ovìøit vždy pøed zapoèetím práce. Na stejnou
teplotu musí být vytemperována i lepící páska.
4. Ochranná vrstva (liner) se odstraòuje z lepící
pásky až tìsnì pøed aplikací. Je nutno zajistit, aby se
povrch pásky pøed aplikací neznehodnotil kontaktem
s prsty, prachem nebo jinou neèistotou.
5. Po odstranìní ochranné vrstvy (lineru) na pásku
pøiložte druhý lepený díl (podložku pod
ARP662CAR). Musíte vyvinout poèáteèní tlak
prostým pøitlaèením ARP662CAR k podložce.
6. plné pevnosti spoje je dosaženo cca po 48
hodinách (v závislosti na teplotì). Cca 20 minut po
nalepení je dosaženo zhruba 50% pevnosti spoje. Proto
firma 3M doporuèuje dodržet náležitý èasový odstup
pøed plným zatížením spoje. Bìhem procesu úplného
pøilnutí pásky k materiálu nesmí docházet
k prudkým zmìnám teplot.
7. Pøi aplikaci na obtížnì lepitelné povrchy nebo
v pøípadech, kdy je lepení spojeno s jinými obtížemi, se
doporuèuje oèištìní a odmaštìní povrchu, zdrsnìní
obroušením pøiloženou brusnou deskou a opìtné
odmaštìní.
Další informace o samolepících páskách a jejich
použití naleznete na www.3m.cz a na www3m.com
2
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 5
3. Popis funkce processoru ARP662CAR
Processor ARP662CAR dokáže doslova
neuvìøitelnì rozjasnit jakoukoli audionahrávku
z jakéhokoli média. ARP662 není ekvalizer, ale
inteligentní analogový audioprocessor, velmi složitì
a inteligentnì pracující s “obálkou” èili “obrysem”
audiosignálu. Processor ARP662CAR zvuk
neznehodnocuje, jako pøístroje typu ekvalizer, DSP
processor apod. zvláštì pøi nesprávném nastavení.
Z principu pøi zpracování zvuku reprodukèní
aparaturou (zdroj signálu, zesilovaè, reproduktory),
ale i nahrávací aparaturou dochází k degradaci zvuku.
Charakter rozdílu mezi zvukem bez nebo
s processorem ARP662CAR lze pøirovnat k rozdílu
mezi magnetodynamickými a elektrostatickými
sluchátky èi reprosoustavami. Elektrostatický systém
poskytuje detailnìjší, jasnìjší, tj. originálnìjší zvuk.
Tak tomu je i pøi reprodukci pomocí ARP662CAR,
jen míru vlivu je možné s výhodou nastavit.
Velký pøínos má ARP662CAR také pro
komprimované nahrávky v systémech MP3, WMA
apod., kterým dodá pùvodní jas a brilanci pøed
komprimací. Z principu komprimace (nìkteré detaily
jsou úplnì vypuštìny), není možné vrátit nahrávce vše
(to, co chybí), ale jen detaily pouze potlaèené.
Pøístroj ARP662CAR je vybaven oddìlenou
regulací stupnì procesorování hlubokých tónù a
støedù + støedních výšek + výšek. Regulací stupnì
procesorování vlastnì nastavíte úroveò mezi ideálním
zvukem (pùvodním, živým) a zvukem bez procesoru
pøi reprodukci z audiosystému. Tento rozdíl závisí na
kvalitì nahrávací (pøehrávací) aparatury a nahrávky.
Processor ARP662CAR rozjasní zvuk, zvýší jeho
barevnost, zvýrazní nejjemnìjší detaily (harmonické
složky signálu - barvu zvuku) a eliminuje fázové
zkreslení, které vzniká v každém reproduktoru èi
ve sluchátkách. Pøi reprodukci dochází
ke vzájemnému zpoždìní složek (základní složky,
harmonické složky). K posluchaèovu uchu se dostane
jedna složka døíve než druhá oproti originálnímu
zvuku. Dochází ke zmìnì fáze a amplitudy
jednotlivých složek, což se nazývá “zkreslení obálky”.
Processor ARP662CAR provede fázovou korekci
vysokých frekvencí 1,25 - 30kHz, obsahující právì
3
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 6
harmonické složky. V processoru se akustické pásmo
rozdìlí do ètyø pásem 5Hz - 125Hz, 125Hz - 1,25kHz,
1,25kHz - 12,5kHz a 12,5kHz - 30kHz. Jednotlivá
pásma jsou procesorována jednotlivì a mají
charakteristiky optimalizovány dle fyzikálních
vlastností daného kmitoètového pásma (eliminace
fázového zkreslení, zvýraznìní harmonických složek detaily a barva zvuku). Processor má v každém pásmu
nastaveno jiné zpoždìní, vlastnosti filtrù a zesílení
tak, aby výsledná kmitoètová charakteristika byla
maximálnì rovná. Processor ARP662CAR pracuje
optimálnì u všech pracovních úrovní signálu, tedy
i pøi minimální hlasitosti, bez pøidání šumu.
Akustické pásmo v processoru není rozdìleno
vùbec násilnì a dojem z výsledného zvuku je
absolutnì pøirozený. Nic nepøebývá, nic nechybí,
zvuk je pouze jasnìjší, barevnìjší a pøirozenìjší.
Nastavení procesorování je rozdìlené do dvou
pásem (skupin). Potenciometr LOW PROCESSING
nstavuje úroveò procesorování pásma 5Hz - 125Hz
a potenciometrem HIGH PROCESSING nastavíte stupeò
procesorování všech tøí zbývajících pásem 125Hz 30kHz najednou. Slouèení regulace stupnì
procesorování tìchto tøí pásem najednou se ukázalo
v praxi jako naprosto vyhovující pro snadné nastavení
a to jak pro domácí tak i pro profesionální použití.
Nastavení tìchto tøí pásem jednotlivými regulátory
bylo v praxi na jakékoli aparatuøe témìø stejné. Proto
je zjednodušeno do spoleèného nastavení jedním
potenciometrem HIGH PROCESSING.
Processor ARP662CAR je aktivován jedním
tlaèítkem BYPASS. Ve vypnutém stavu (zatlaèené
tlaèítko) je ARP662CAR pro audiosignál prùchozí
(obchvatem - bypass) bez jakéhokoli ovlivnìní zvuku.
Processor ARP662CAR je napájen 12V z el. sítì
vozu. Pøístroj má vestavìn impulsní zdroj galvanicky
oddìlující napájecí napìtí 12V z el. sítì vozu a vnitøní
napájecí obvody ARP662CAR pro zamezení rušení
brumem pøi vzniku zemních smyèek (propojení koster
pøístrojù a napájení) a také zvyšuje vnitøní napájecí
napìtí pro procesor na 24V pro zajištìní stejných
vlastností procesoru i pøi zmìnì napìtí. Druhým
dùvodem vyššího vnitøního nap. napìtí je nutnost
zpracování i tìch nejvyšších úrovní audiosignálu.
4
14:58
Page 7
4. Ovládací a indikaèní prvky pøístroje
1 - kontrolka LED POWER indikující napájení pøístroje
(slabý svit) a aktivaci procesu (výrazný svit)
2 - tlaèítko pro vypnutí procesu BYPASS
3 - potenciometr LOW PROCESSING (0Hz-125Hz)
4 - potenciometr HIGH PROCESSING (125Hz20.000Hz)
5 - vstupní konektor CINCH pro levý kanál
6 - vstupní konektor CINCH pro pravý kanál
7 - výstupní konektor CINCH pro levý kanál
8 - výstupní konektor CINCH pro pravý kanál
9 - svorka pro pøipojení napájení 12V
Obr. 1
3
4
2
Power
Bypass
1
[email protected]
2.10.2002
[email protected]
ARP662CARnávod colorNET.qxd
OUT R
L
IN R
L
- +
5
6
7
8
9
Power
DC 12V
5
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 8
Obr. 2. Ideální zapojení
dvou ARP662CAR
autorádio, pøehrávaè CD, MC, MD, MP3...
[email protected]
REAR
ARP662CAR
FRONT
IN R
L
R
OUT R
L
L
- +
FOR AMPLIFIER
Power
DC 12V
CAR STEREO PLAYER
Napájení 12V
stereofonní zesilovaè
pro zadní reproduktory
IN
IN
R
R
L
L
STEREO AMPLIFIER
STEREO AMPLIFIER
Middle, High tone
Front speaker
Middle, High tone
Rear speaker
ARP662CAR
[email protected]
stereofonní zesilovaè
pro pøední reproduktory
IN R
L
OUT R
L
- +
Power
DC 12V
Napájení 12V
Ideální zpùsob pøipojení dvou ARP662CAR ze
stereo výstupù (FRONT a REAR) autorádia
èi pøehrávaèe CD, MC, MD, MP3. Pøi tomto zapojení
bude možné pøi jízdì nastavit optimální hlasitost
každého jednotlivého reproduktoru zvl᚝ pøímo
6
na autorádiu (pøehrávaèi). Navíc toto zapojení nabízí
optimální nastavení procesorování signálu pro pøední
a zadní reproduktory zvl᚝, což je výhodné zvláštì
pokud se pøední a zadní reproduktory liší od sebe
provedením èi velikostí.
7
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 9
Obr. 3. Ideální zapojení
jednoho ARP662CAR
Ekvalizér, DSP processor, FRONT/REAR výhybka
FRONT
ARP662CAR
REAR
R
[email protected]
OUT R
L
IN R
L
- +
L
OUT
IN
Power
DC 12V
stereofonní zesilovaè
pro pøední reproduktory
stereofonní zesilovaè
pro zadní reproduktory
Napájení 12V
IN
IN
autorádio, pøehrávaè CD, MC, MD, MP3...
R
R
OUT
L
L
R
L
FOR AMPLIFIER
CAR STEREO PLAYER
Ideální zpùsob pøipojení jednoho ARP662CAR
ze stereo (FRONT - pro koncový zesilovaè pøedních
reproduktorù) výstupu autorádia (pøehrávaèe CD, MC,
MD, MP3) do vstupu ekvalizéru, DSP processoru
nebo výhybky. Toto zaøízení rozdìlí signál do dvou
regulovaných stereofonních výstupù (FRONT
a REAR) pro pøipojení koncových zesilovaèù
s pøedními a zadními reproduktory. V tomto pøípadì
bude možné pøi jízdì nastavit optimální hlasitost
každého jednotlivého reproduktoru zvl᚝. Jsou-li
ve voze pouze pøední reproduktory, není výhybka
(nebo podobné zaøízení) pro rozdìlení signálu nutné.
Je také možné pøední a zadní reproduktory pøipojit
paralelnì èi sériovì (dle impedance) k výstupùm
jednoho koncového stereofonního zesilovaèe pokud to
STEREO AMPLIFIER
Middle, High tone
Front speaker
STEREO AMPLIFIER
Middle, High tone
Rear speaker
jeho výkon umožòuje. Pomìr hlasitostí mezi pøedními
a zadními reproduktory bude pak pevný a nemìnný.
Dalším zpùsobem zapojení je pevné
(neregulovatelné) rozboèení signálu pomocí pasivní
výhybky (rozboèovaèe) do dvou koncových
zesilovaèù pro pøední a zadní reproduktory. U tohoto
zpùsobu zapojení je také pomìr hlasitosti pøedních
a zadních reproduktorù (pøizpùsobení hlasitostí pozici
posluchaèe ve voze) nastaven na pevnou hodnotu. Lze
jej však nastavit pomocí vstupních regulátorù úrovnì
na koncových zesilovaèích, tak aby vyhovovala
nejèastìjšímu použití. Pøi jízdì lze pak nastavit pouze
balanci stereofonního signálu potenciometrem
na autorádiu (pøehrávaèi).
Další konkrétní informace naleznete v návodech
k pøipojeným zaøízením.
8
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 10
5. Pøipojení processoru ARP662CAR
POZOR: Nejprve odpojte autobaterii, aby
nemohlo dojít ke zkratu.
5.1 Pøipojení processoru ARP662CAR
k audioaparatuøe v automobilu
Procesor ARP662CAR nelze pøipojit k pøehrávaèi
bez externího zesilovaèe, nebo je nutno procesor
vøadit do linky mezi pøehrávaè a výkonový zesilovaè
(nebo výhybku s více zesilovaèi). Processor z
principu nelze vøadit mezi autorádio (pøehrávaè)
a reproduktory. I v pøípadì, že by processor obsahoval
koncové zesilovaèe pro reproduktory, kvalita
reprodukce by byla nižší pøi pøipojení processoru
pøímo do výstupù pro reproduktory na autorádiu
(pøehrávaèi). Je tøeba proto zvolit autorádio
(pøehrávaè) s výstupy CINCH pro pøipojení jednoho
èi více koncových zesilovaèù.
Pøipojení processoru ARP662CAR proveïte
pomocí bìžných ale kvalitních kabelù s konektory
2xCINCH/2xCINCH.
Na vstup processoru pøipojte zdroj signálu
(autorádio, CD, MC, MD, MP3 pøehrávaè).
Výstup pøístroje ARP662CAR pøipojte do vstupu
audiozesilovaèe, nebo výhybky (DSP processoru,
ekvalizéru) rozdìlující signál do dvou výstupù
stereofonního signálu pro pøipojení koncových
zesilovaèù s pøedními a zadními reproduktory Obr. 3.
Nemáte-li ve voze výhybku, DSP processor,
ekvalizér nebo jiné zaøízení rozdìlujicí stereofonní
signál do dvou stereofonních výstupù pro pøední
a zadní reproduktory s možností regulace hlasitostí
jednotlivých kanálù, je nejlepším øešením použití
dvou ARP662CAR pro každý koncový zesilovaè
s reproduktory zvl᚝ Obr. 2.
Používáte-li basový reproduktor (subwoofer,
basstuba...) mùžete vstup jeho zesilovaèe pøipojit
pøímo na výstup autorádia (pøehrávaèe) urèeného pro
subwoofer. Lepším øešením je však pøipojit vstup
zesilovaèe basového reproduktoru na výstup zaøízení
pro rozdìlení signálu pro více zesilovaèù. To znamená
tak aby signál byl nejprve zpracován ARP662CAR.
Výhodou bude pak možnost vyrovnání fáze basového
reproduktoru (subwooferu) s ostatními reproduktory
9
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 11
potenciometrem LOW PROCESSING na ARP662CAR.
Zesilovaè s basovým reproduktorem není pro
jednoduchost na obrázcích zakreslen nebo se pøipojí
tak jako ostatní zesilovaèe s reproduktory. Nìkteré
koncové zesilovaèe do automobilu bývají vybavené
tøetím výstupem pro pøipojení jednoho nebo dvou
basových reproduktorù (subwooferù). Výstup bývá
vybaven regulací úrovnì a regulací horní frekvence pro
basový reproduktor. Takové zapojení je ideální, nebo
si mùžete celý systém pøizpùsobit konkrétním
podmínkám v automobilu. Nemá-li zesilovaè výstup
pro basový reproduktor, použijte další zesilovaè (mono
pro jeden a stereo pro dva basové reproduktory).
Nemáte-li zaøízení pro rozdìlení signálu do dvou
stereofonních kanálù (pøední a zadní) a používáte-li dva
ARP662CAR pøipojte zesilovaè
s basovým reproduktorem pøes pasivní rozboèovaè
stereofonního audiosignálu na výstup ARP662CAR
pro pøední reproduktory. Optimální pomìr hlasitostí
pøedních reproduktorù a basového reproduktoru
nastavte regulací úrovnì na koncových zesilovaèích. V
tomto pøípadì budete hlasitost pøedních reproduktorù
nastavovat na autorádiu (pøehrávaèi) soubìžnì s
hlasitostí basového reproduktoru v pevnì nastaveném
pomìru.
5.2 Pøipojení napájení
Do svorek napájení ARP662CAR pøipojte napájení
12V paralelnì od autorádia, nebo od zesilovaèù podle
toho, kde je ARP662CAR umístìn, aby napájecí kabel
nebyl zbyteènì dlouhý. Dùležité je, aby napájecí napìtí
bylo jištìné pojistkou a pøítomné pouze v první a druhé
poloze klíèe zapalování vozu. To proto, aby
ARP662CAR v klidu (klíèe zapalování v poloze 0)
nezatìžoval a nevybíjel zbyteènì autobaterii.
Elektrická sí ve voze musí být standardnì
odrušená. Pøístroj má vestavìn impulsní zdroj
galvanicky oddìlující napájecí napìtí 12V z el. sítì
automobilu a vnitøní napájecí obvody ARP662CAR
pro zamezení rušení brumem pøi vzniku zemních
smyèek (propojení koster pøístrojù a jejich napájení).
Není proto nutné mít obavy z toho, že pøi
komplikovaném zapojení a dlouhých pøívodech bude
ARP662CAR pøíèinou vzniku brumu, nebo rušení.
10
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 12
6. Obsluha processoru ARP662CAR
Processor ARP662CAR je již pøipojen k pøístrojùm
a napájení. Po otoèení klíèku zapalování do polohy 1,
nebo 2 se musí rozsvítit modrá kontrolka LED POWER
na processoru ARP662CAR.
Kontrolka LED POWER má dvì funkce. Indikuje
napájení processoru a vyšším svitem informuje
o aktivaci procesorování audiosignálu. Proces se
aktivuje tlaèítkem na pøedním panelu pøístroje. Pøi
zatlaèení tlaèítka je proces vypnut a signál není
ovlivòován (Bypass).
Potenciometry nastavte do polohy, ve které
považujete zvuk za pøirozený a ne pøehnanì ostrý.
V pøevážné vìtšinì pøípadù jsou potenciometry
nastaveny okolo støedu jejich dráhy. Pøílišné rozjasnìní
(vytoèení potenciometrù doprava - po smìru
hodinových ruèièek) má za následek zvýšení “zrnitosti”
zvuku a tím jeho nepøirozené ostrosti. Nastavení
potenciometrù (rozdíl mezi živým pøirozeným zvukem
a zvukem z Vaší aparatury bez ARP662CAR) lze
zmìøit pouze za použití velmi nároèné mìøicí techniky
(analyzátorù atd.). Nastavení proto volte podle Vašeho
subjektivním dojmu.
Nastavení záleží na kvalitì nahrávky a Vaší
audioaparatury a na vlastnostech poslechového
prostoru (pohlcení vysokých tónù závisí na materiálu
interiéru vozu atd.).
Pøi nastavení obou potenciometrù na minimum
(levý konec jejich dráhy - proti smìru hodinových
ruèièek) je stav processoru pøibližnì srovnatelný
s jeho neaktivním stavem (jeho funkce témìø
neovlivòuje signál. Úplné vyøazení (funkce Bypass stav indikován pohasnutím LED diody) provedete
stiskem tlaèítka.
7. Technická data:
Kmitoètový rozsah:
Kmitoètový prùbìh:
proces vypnut
proces zapnut
5Hz - 30kHz
neovlivnìn (0dB)
0dB až + 5dB
(dle nastavení potenciometrù)
Vstupní impedance:
47kΩ
Výstupní impedance:
47kΩ
11
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 13
Max. vstupní úroveò:
Odstup signál šum:
proces vypnut
proces zapnut
Zkreslení THD:
Napájení:
Odbìr proudu:
Konektory:
Ovládací prvky:
Rozmìry:
Pøíslušenství:
5V / šš
min. 120dB
min. 110dB
max. 0,07%
12V ss
cca 80mA
4x CINCH,
1x POWER svorka
pro pøipojení napájení
1x tlaèítko Bypass,
2x potenciometr
100 x 55 x 25(40) mm
1x napájecí zdroj
8. Chyby a jejich odstranìní
Kontrolka LED „POWER“ nesvítí:
- není pøipojeno napájení
- obrácená polarita napájení
Není zvuk (LED POWER na ARP662CAR svítí):
- chyba v pøipojení processoru k aparatuøe
- prohozené kabely vstup / výstup
- vypojte processor a namísto nìho propojte vstupy
a výstupy bìžnými stereofonními kabely s konektory
CINCH, po objevení závady v propojení znovu kabel
nahraïte zapojením processoru ARP662CAR.
Nepodaøí-li se Vám chybu odstranit, nebo jde
o jinou závadu povìøte tímto odborný servis.
9. Údržba
Èištìní skøíòky processoru ARP662CAR.
Pro otøení skøíòky tohoto pøístroje od prachu
používejte suchý, èistý a mìkký hadøík. Pøed èištìním
odpojte pøístroj od napájecího zdroje.
! Nepoužívejte èistící prostøedky, øedidla ani líh.
Pøi jejich použití hrozí nebezpeèí poškození povrchu
i vnitøku pøístroje!
10. Záruka
Na pøístroj ARP662CAR poskytuje výrobce
záruku 24 mìsícù ode dne prodeje. Na vady
zpùsobené používáním pøístroje v rozporu s návodem
k použití, nebo živelnou pohromou se záruka
nevztahuje.
12
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 14
13
ARP662CARnávod colorNET.qxd
2.10.2002
14:58
Page 15
Classic
Sport
dealer:
www.correct.cz
(correct.cz
correct(
Tel: +420 - 602 - 28 28 00
+420 - 606 - 28 28 00
FAX: +420 - 312 - 26 20 10

Podobné dokumenty

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Kytarový MIDI převodník

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Kytarový MIDI převodník rozložených s konstantním krokem ωM symetricky vůči nenulové ωC. Polohy i amplitudy jednotlivých spektrálních čar jsou závislé na modulačním indexu M, tedy na amplitudě a kmitočtu modulačního signá...

Více

Z-ANO - České vysoké učení technické v Praze

Z-ANO - České vysoké učení technické v Praze na těchto učebních pomůckách by měli studenti pochopit, že i takto sofistikovaný přístroj se dá sestavit takříkajíc „na koleně“ a měli by pochopit, že to co je uvnitř přístrojů není nic záhadného a...

Více

KVĚTEN 2004

KVĚTEN 2004 výroèí školy - vìnovali jsme se pøedevším osobnostem, které naší školou prošly, èi procházejí. Z oslavy tìchto narozenin pøinášíme také nìkolik obrázkù - v rubrice Fotoreportáž. Další známé rubriky...

Více

CX8-525 page1,2 datasheet .cdr

CX8-525 page1,2 datasheet .cdr k efektivnímu kombinování individuálních zdrojù zvuku ve slyšitelném pásmu, k vytvoøení jednoho virtuálního zdroje. V roce 1992 Dr. Heil a Prof. Urban urèují tyto kritéria - (bližší info na: www.se...

Více

DasaF1015 návod ve formátu pdf

DasaF1015 návod ve formátu pdf ! - zbyteènì nepøemisujte anténu z teplého prostøedí do studeného a naopak. 4. Technická data:

Více

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 Výhody laku Bona Traffic HD Minimální èas vytvrdnutí Bona Traffic HD je extrémnì rychle schnoucí lak. Díky tomu je možné znovu používat podlahu již po 12 hodinách od aplikace laku. Použití laku Bo...

Více