Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management

Komentáře

Transkript

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen-Pazifik-A
Aktien
Výroční zpráva
Účetní rok 2009/2010
Upozornění:
Výrok auditora byl udělen společností KP
PMG Austria GmbH pouze pro nezkrácenou verzi výroční zprávy
v německém jazyce.
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Důležité informace k průběhu fiskálníího roku .................................................................... ........................... 4
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR ........................................................... ........................... 6
Vývoj majetku fondu a kalkulace výno
osů v EUR ............................................................... ........................... 7
Vývoj hodnoty v účetním roce (výk
konnost fondu) ......................................................... ........................... 7
Vývoj majetku fondu ...................................................................................................... ........................... 7
Hospodářský výsledek fondu v EUR .................................................................................
.
........................... 8
A. Realizovaný hospodářský výsle
edek ......................................................................... ........................... 8
B. Nerealizovaný kurzový výslede
ek .............................................................................. ........................... 8
C. Vyrovnání výnosů ...................................................................................................... ........................... 8
Použití hospodářského výsledku fond
du v EUR .................................................................. ........................... 8
Zpráva z kapitálových trhů .................................................................................................. ........................... 9
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ......................... 11
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ......................... 12
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ......................... 13
Výrok auditora ..................................................................................................................... ......................... 19
Daňové postupy .................................................................................................................. ......................... 21
Statuty fondu ....................................................................................................................... ......................... 22
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
2
Výroční zpráva za účetní rok
od 1. září 2009 do 31. srpna 2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien investuje do titulů fundamentálně atraktivně hodnocených firem v pacificckém prostoru resp.
v jihovýchodní části Asie. Velikost rozvinu
utých pacifických trhů je důvodem, proč je v portfoliu fondu větší vahou
zastoupeno Japonsko doprovázené země
ěmi označovanými jako emerging markets. Na rozdíl od globálního
investování do akcií je riziko kvůli menším
m trhům a měnové složce vyšší.
Obecné údaje fondu
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
A)
15.11.1999
AT0000764154
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (T)
15.11.1999
AT0000764162
6.12.1999
AT0000764170
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
15.11.1999
AT0000764188
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
15.11.1999
AT0000764196
Tranše
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.9. – 31.8.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.11.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
o zákona
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
INVESTEC Asset Management
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
3
Důležité informace k průběhu
u fiskálního roku
Změna názvu:
do 9.9.2010: Raiffeisen-Pazifik-AktienFonds
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace byly sestaven
ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím
me jako spolehlivé.
Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo
očtech prováděných
patrné odchylky.
s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podív
depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p
příslušných nástrojů
lů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte
peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn
ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte
ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit výroční zprávvu RaiffeisenSpolečnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
Pazifik-Aktien za účetní rok od 1. září 200
09 do 31. srpna 2010.
Údaje o fondu v EUR
31.8.2009
31.8.2010
118 115 758,47
140 913 372,88
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
74,31
88,83
Prodejní cena / podíl (A)
77,28
92,38
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
77,88
94,20
Prodejní cena / podíl (T)
81,00
97,97
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
78,21
94,78
Prodejní cena / podíl (V)
81,34
98,57
16.11.2009
15.11.2010
Rozdělení / podíl (A)
1,02
0,89
Výplata / podíl (T)
0,15
0,10
Reinvestice / podíl (T)
0,00
7,15
Reinvestice / podíl (V)
0,00
7,29
Majetek fondu
Výplata výnosů bude probíhat zdarma ve
e výplatních místech fondu. Úhradu daně z kapitálových vvýnosů provedou
depozitní banky.
Počet podílů v oběhu
A
T
V
Počet podílů v oběhu k 31.8.2009
72 150,769
73
1 346 908,57
100 346,242
Prodej
17 041,172
480 813,19
94
9 687,296
-31 294,366
-476 592,33
38
-20 443,697
57 897,575
1 351 129,42
29
89 589,841
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.8.2010 celke
em
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
1 498 616,845
5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních
ú
letech v EUR
Výpočet hodnotového vývoje se provádí za
z předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacenýých částek v plné
výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozděle
ení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007
není dovoleno uvádět údaje o meziročním
m vývoji. Děkujeme za pochopení.
Podíly s výplatou výnosů
Majetek fondu celkem
31.8.2
2006
31.8.2007
31.8.2008
31.8.200
09
31.8.2010
283 575 75
53,99
240 946 244,95
122 385 358,95
118 115 758,4
47
140 913 372,88
112,29
111,04
81,21
74,3
31
88,83
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Rozdělení
0,40
0,40
0,60
1,0
02
0,89
17,26
-0,77
-26,60
-7,6
63
21,19
31.8.2
2006
31.8.2007
31.8.2008
31.8.200
09
31.8.2010
283 575 75
53,99
240 946 244,95
122 385 358,95
118 115 758,4
47
140 913 372,88
116,16
115,26
84,42
77,8
88
94,20
výnosů
6,24
11,01
0,00
0,0
00
7,15
Výplata podle § 13 (3) zákona o IF
0,00
0,23
0,09
0,1
15
0,10
17,26
-0,77
-26,60
-7,6
63
21,19
31.8.2
2006
31.8.2007
31.8.2008
31.8.200
09
31.8.2010
283 575 75
53,99
240 946 244,95
122 385 358,95
118 115 758,4
47
140 913 372,88
116,25
115,36
84,67
78,2
21
94,78
6,25
11,26
0,00
0,0
00
7,29
17,26
-0,77
-26,60
-7,6
63
21,19
Změna hodnoty v %
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k reinvestici
Změna hodnoty v %
Podíly s reinvesticí výnosů
v plné výši
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k úplné reinvestici
Změna hodnoty v %
Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výpočet h
hodnotového vývoje
se provádí na základě podílu s reinvesticí výnosu (v plné výši), protože tím nedochází k ovlivňová
ání zohledňováním
o úrokového výnosu,
srážky z výplaty resp. výplaty daně z kapitálových výnosů v rozhodný den pro výplatu posledního
nebo následkem zaokrouhlování, a investiční společnost Raiffeisen KAG jej provádí metodou rakkouské kontrolní
epozitáře (při pozastavení výplaty prodejní ceny s přihléd
dnutím k případným,
banky OeKB, přičemž vychází z údajů de
indikativním hodnotám). Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů se nezzohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný
m
vývoj výkonnosti investičního fondu v budoucnu. V
Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se
s zohledněním veškerých rozdělení a výplat.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
6
Vývoj majetku fondu a kalkullace výnosů v EUR
Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonn
nost fondu)
Podíly s výplatou výnosů
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
74,31
Rozdělení k 16.11.2009 (vypočítaná hodnota: 74,,62 EUR) ve výši 1,02 EUR odpovídá 0,013622 podílu
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
88,83
Celková hodnota vč. podílů nabytých rozdělením (1,013622 x 88,83)
90,04
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
15,73
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
77,88
Výplata k 16.11.2009 (vypočítaná hodnota: 79,13
3 EUR) ve výši 0,15 EUR odpovídá 0,0019 podílu
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
94,20
Celková hodnota vč. podílů nabytých výplatou (1,0019 x 94,20)
94,38
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
16,50
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
78,21
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
94,78
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
16,57
Vývoj hodnoty podílu za účetní rok v %
21,19
Vývoj majetku fondu
Majetek fondu k 31.8.2009 (1 519 405,584 podílů)
118 115 758,47
Rozdělení k 16.11.2009 (1,02 EUR × 60 090,602 podílů s výplatou výnosů)
-61 292,41
Výplata k 16.11.2009 (0,15 EUR × 1 355 490,182
2 podílů s reinvesticí výnosů)
Prodej podílů
Zpětný odkup podílů
Poměrné vyrovnání výnosů
Hospodářský výsledek fondu celkem
Majetek fondu k 31.8.2010 (1 498 616,845 podílů)
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
-203 323,53
44 101 370,55
-45 710 016,35
-672 617,96
-2 281 263,76
25 343 494,11
140 913 372,88
7
Hospodářský výsledek fondu
u v EUR
A. Realizovaný hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření z běžné činnosti fondu
Výnosy (bez kurzových výsledků)
Výnosy z úroků
Nákladové úroky
Výnosy z dividend (vč. ekvivalentu dividend)
Ostatní výnosy
3 454,78
-5 809,97
3 340 218,52
4 774,33
3 342 637,66
Náklady
Odměna kapitálové investiční společnosti
Náklady na depozitáře
-1 913 819,14
-117 401,74
Náklady na audit
-6 000,00
Náklady na daňové poradenství
-2 400,00
Poplatek za vedení úctu CP
-51 552,63
Povinné náklady a náklady na zveřejňování
-12 480,27
Výsledek hospodaření z běžné činnosti (bez vy
yrovnání výnosů)
-2 103 653,78
1 238 983,88
Realizovaný kurzovní výsledek
Realizované zisky z cenných papírů
15 141 378,50
Realizované ztráty z cenných papírů
-5 991 152,69
Realizovaný kurzový výsledek (bez vyrovnání výnosů)
Realizovaný hospodářský výsledek (bez vyrov
vnání výnosů)
9 150 225,81
10 389 209,69
B. Nerealizovaný kurzový výsledek
Změna nerealizovaného kurzového výsledku
14 281 666,46
C. Vyrovnání výnosů
Vyrovnání výnosů za sledovaný účetní rok
Hospodářský výsledek fondu celkem
672 617,96
25 343 494,11
Použití hospodářského výsle
edku fondu v EUR
Rozdělení (EUR 0,89 x 57 897,575 podílů s výpla
atou výnosů)
Výplata podle § 13 věty 3 rak. zákona o IF (0,10 EUR
E
× 1 351 129,429 podílů s částečnou reinvesticí výnosů)
Částka použitá na reinvestici (podíly s částečnou reinvesticí výnosů)
Částka použitá na reinvestici (podíly s reinvesticí výnosů v plné výši)
51 528,84
135 112,94
9 656 951,77
653 048,68
Celkem
10 496 642,23
Realizovaný hospodářský výsledek (včetně vyrov
vnání výnosů)
11 061 827,65
Převod zisku do následujícího období
Celkem
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
-565 185,42
10 496 642,23
8
Zpráva z kapitálových trhů
Srpen byl poznamenán především rostou
ucími obavami investorů z nového pádu amerického hosp
podářství a následně pak i globální ekonomiky do recese. Díky
D
tomu začaly znovu posilovat již tak drahé trhy státnícch dluhopisů, zatímco většina „riskantnějších“ investičních třííd musela zisky odevzdávat. Teprve začátkem září obavvy na základě poněkud lepších dat z USA trochu polevily. To
o obrátilo srpnový trend napříč všemi třídami aktiv. Přitom
m hospodářství eurozóny neposkytovalo ani nadále žádné důvvody k obavám: Ve 2. čtvrtletí 2010 posílil růst ekonomikky v eurozóně očištěný o inflaci na 1%, v Německu dokonce
e na strhujících 2,2% (anualizovaně téměř 9%, což je nejjmohutnější růst od
německého sjednocení). Meziročně si tak
k v roce 2010 hospodářství v eurozóně polepšilo o slušných 1,7% p.a.
Úroveň evropských předstihových ukazattelů naznačuje, že silný hospodářský růst v Evropě nepo
oleví zatím ani ve
3. čtvrtletí. Výrazné ochlazení dynamiky ekonomického
e
růstu, které bylo možné sledovat v USA a dalších zemích
(např. i v Číně) dělalo ale finančním trhům
m hluboké vrásky: Růst hospodářství již ve 2. čtvrtletí v U
USA a Japonsku, ale
i v zemích, jako je Čína citelně oslabil a ekonomické
e
předstihové ukazatele naznačují další postupné ochabování
růstu – situace, která dříve či později postihne i Evropu. Je třeba říci, že toto zpomalení se ve zna
ačné míře týká
ovní svého dlouhozejména rozvíjejících se trhů. Není tomu tak dávno, co země jako Čína posilovaly daleko nad úro
aky nezaznamenádobého průměru při adekvátním růstu infllačního rizika; zde je zpomalení vítáno. Žádné inflační tla
váme ve většině průmyslových zemí, kde
e se roční růst spotřebních cen naposledy pohyboval mezzi 1,4% p.a. (USA) a
1,1% (eurozóna).
Nepřekvapilo, že na obavách nejvíce vydělaly státní dluhopisy. Přesto není nezajímavé, jakou mě
ěrou kurzy hojně pos
silnou pozici upevnil v dubnu s vyvrcholením dluhovvé krize, se do zasilovaly. Německý dluhopisový trh, který svoji
čátku srpna držel i přesto, že akciové trhyy zpevnily, a v srpnu dosáhl za vydatné pomoci padajícícch akciových trhů
nových historických maxim: desetileté německé státní dluhopisy vynášely na vrcholu už jen 2,1%
%, přičemž jejich
omto období však drasticky spadla výše rendit i v USA, Š
Švýcarsku a Japonkurzy posílily jen v srpnu o 5 procent! V to
sku. Proti tomuto trendu se vyvíjely jen re
endity státních dluhopisů zemí na periferii eurozóny: Situace se na těchto
dluhopisových trzích sice od květnové ne
ejvyšší úrovně spreadů vlivem podpůrných opatření EU resp. ECB trochu
uklidnila, výnosové přirážky jsou však i ta
ak v porovnání s německými státními dluhopisy neobyčejjně vysoké (např.
Španělsko kolem 1,8%, Itálie 1,5%, Irsko zhruba 3% – týká se vždy desetileté doby splatnosti) a v případě Irska se
v srpnu ještě jednou rozevřely.
stalo i od centrálních bank: zvyšování úroků je, jak se zd
dá, hudbou daleké
Podpory se trhu se státními dluhopisy dos
budoucnosti a během nejbližších 12 měsíců nebude na pořadu dne. ECB se během posledních m
měsíců prezentuje
ch dluhopisů dokonce ještě o něco expanzivněji a začala
a skupovat státní
vzhledem k napjaté situaci na trhu státníc
dluhopisy zemí eurozóny, aby na jedné straně podpořila kurzy těch, které se ocitly pod tlakem, ale také proto, aby
ká centrální banka FED nahlas přemýšlela, že v případě
ě opakovaného oslaudržela jejich likviditu. Již v srpnu americk
bení ekonomiky uskuteční další kolo kvan
ntitativního uvolňování, tzn., že nakoupí další státní dluhopisy.
Rizikové přirážky podnikových dluhopisů se v uplynulých měsících pohybovaly do strany. Primárn
ní trh, který již nepoěsících, v letním období ochabl. Nejistota refinancování na straně jedné a
poháněl tržní nálady jako v uplynulých mě
obavy z ekonomického vývoje na straně druhé
d
tomuto segmentu trhu ještě poněkud přitížily. Posttupem času ustoupila nejistota kolem refinancování stranou
u a primární trh se opět rozjel naplno. Stále větší počet fiirem je schopen se
dlouhodobě a bez přehnaných nákladů re
efinancovat. Na americkém trhu dolarových korporátních
h dluhopisů se již
v srpnu objevily nové emise 30letých a v jednom případě dokonce 100letých podnikových dluhop
pisů. Podobné tendence můžeme sledovat v segmentu dluh
hopisů denominovaných v eurech. Celková výkonnost po
odnikových dluhopisů od začátku roku je výrazně pozitivní..
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
9
V prostředí evropské státní dluhové krize se většina akciových trhů dostávala ve 2. čtvrtletí pod ccitelný tlak. Uvolnění
d
pak úspěšná výsledková sezóna za 2. kvartál z pohlledu firemních zisků
následkem podpůrných programů EU a dále
však až do začátku srpna podnítily na me
ezinárodních akciových trzích mohutný růst kurzů. Indexyy v USA si v tomto
období připsaly kolem 10 procent a hlavn
ní německý index DAX v této fázi dokonce vybojoval nové roční maximum
takřka 6400 bodů. Ke konci vykazovanéh
ho období převzaly veslo obavy z recese, které v srpnu p
poslaly všechny akciové trhy směrem k jihu. Většina akciovýých indexů tak valnou část svých červencových zisků zasse odevzdala, zatímco japonský akciový trh „díky“ silnému
u jenu dopadl mnohem hůře a sáhl si dokonce na nové ro
oční minimum.
Ostatní akciové trhy se většinou pohybovvaly již zhruba rok do strany. Z valné většiny příznivá hod
dnocení přicházející
z mezinárodních akciových trhů (předevš
ším v Evropě) přišla tomuto zotavení bezesporu také vho
od.
Je zajímavé, že emerging markets, přede
evším asijské, zůstaly i přes zpětný chod akciových trhů a přes obavy z dalšího ekonomického vývoje i nadále na šp
pici přízně investorů: Nejen že jejich akciové trhy (jinak při globálních korekcích často citlivé) i nadále překonávaly výýkonnost „etablovaných trhů“, ale i měny rozvíjejících se trhů si vedly velmi
dobře, a dále se těšily z přílivu kapitálu.
Přívlastek velmi silná měna uhájily v srpn
nu i nadále japonský jen a švýcarský frank: USD/JPY si h
hodnotou 84 pohoršil
na patnáctileté minimum, EUR/CHF (kterrý se po celou 1. polovinu roku nacházel v sestupném tre
endu) dosáhl koncem srpna hodnotou 1,285 nového historrického minima. Obecně patřilo euro na měnovém trhu v první polovině roku
k nejvíce ztrátovým měnám – nejprve v důsledku
d
dluhové krize a následně pak kvůli záchranným
m opatřením, neboť
potenciální ohrožení politiky stability ECB
B na základě skupování státních dluhopisů a prognóza výýrazně déle trvající
uvolněné peněžní politiky spočívající v nízkých úrokových sazbách působily zprvu jako přítěž. EU
UR/USD se tak od
začátku roku propadl z 1,45 těsně pod 1,19 začátkem června. Následně se evropská měna sice ttrochu otřepala a
posílila těsně nad 1,30, avšak v srpnu byla rostoucí averzí k riziku na finančním trhu opět stlačena pod tuto hranici.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
10
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Fond uplatňuje strategii bottom-up, což znamená, že akciové tituly jsou vybírány na základě indivviduálního posuzování podnikových specifik. Výsledkem ak
ktivního řízení je široce diverzifikované portfolio, které se z hlediska zastoupení jednotlivých titulů a subsektorů může
e víceméně výrazně lišit od srovnávacího indexu MSCI U
US. Proces investování je založen na zpětně identifikovateln
ném a disciplinovaném postupu, přičemž veškeré tituly po
odléhají týdenní filtraci podle 4 hledisek. Pomocí těchto 4 fa
aktorů jsou vybírány atraktivně hodnocené, kvalitní podniiky, přičemž navíc
zde hraje roli i technická složka a trend re
evize zisků. Tímto způsobem vybrané tituly jsou podrobe
eny další fundamentální analýze, která stanoví i kvalitativní měřítka.
m
Rozložení podle tržní kapitalizace investovaných
h titulů má zpravidla
široký záběr a je rovněž procesním výstupem. Tento systém výběru akcií přinášel v dlouhodobějšší historii vyšší výnosy vůči srovnávacímu indexu. V uplynulém
m pololetí hodnota fondu vzrostla. Odpovědnost za tento
o růst náležel zejména titulům základních surovin a spotřeby, mnoha průmyslovým titulům a energetickým podnikům. Fond profitoval také
kuse na téma makroekonomického růstu vyústila během roku ve výraznou
na slibných ziscích firem. Přitvrzující disk
neochotu riskovat, což na trh přineslo zvýýšenou volatilitu a prodej cyklických titulů. V historickém porovnání vykazovaly mnohé tituly atraktivní kvality ke konc
ci sledovaného období mimořádně dobré hodnocení.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečň
ňovány zápůjčky cenných papírů.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
11
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
JPY
47 846 909,04
33,96
HKD
25 753 250,69
18,28
KRW
20 327 178,77
14,43
AUD
15 773 436,18
11,19
TWD
8 258 191,45
5,86
THB
5 953 627,78
4,22
MYR
3 614 680,93
2,57
SGD
2 801 542,71
1,99
INR
2 779 406,50
1,97
PHP
2 681 996,69
1,90
USD
2 240 894,71
1,59
IDR
1 900 109,20
1,35
139 931 224,65
99,31
1 102,43
0,00
139 932 327,08
99,31
Vklady u bank v měně fondu
284 719,59
0,20
Vklady u bank v cizí měně
271 441,59
0,19
Vklady u bank celkem
556 161,18
0,39
Akcie celkem
Opční listy denominované v:
HKD
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
762,88
0,00
-450,37
0,00
Časově rozlišené nároky na dividendy
424 572,11
0,30
Časové rozlišení celkem
424 884,62
0,30
140 913 372,88
100,00
Přijaté úroky
Majetek fondu
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
12
Seznam majetku fondu v EUR
R
Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují
v
k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na
předčasné splacení není vyznačeno. Ozn
načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu
u splatnosti.
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
H
AU000000ANN9 ANSELL LTD.
AU000000APN4 APN NEWS + MEDIA LTD. O.N.
AU000000BHP4 BHP BILLITON LTD.
AU000000CBA7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
A
AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD.
AU000000FXJ5 FAIRFAX HOLDINGS LTD.
AU000000FWD0 FLEETWOOD CORP. LTD.
AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE LTD.
AU000000GUD2 G.U.D. HLDGS LTD.
AU000000MGX7 MOUNT GIB.I. O.N.
AU000000NAB4 NATIONAL AUSTRALIA BANK
AU000000ORI1 ORICA LTD. NA JMÉNO
AU000000RIO1 RIO TINTO LTD.
AU000000SUN6 SUNCORP-METWAY LTD.
AU000000UGL5 UGL LTD.
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.8.2010 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
95 575
545 784
139 220
52 607
53 308
701 874
122 060
59 842
106 601
573 611
73 157
53 308
15 148
154 095
73 167
103 563
591 400
76 088
20 809
53 308
838 309
139 146
72 476
121 415
573 611
23 912
13 002
17 886
175 664
83 408
7 988
45 616
32 431
39 708
0
136 435
17 086
12 634
14 814
0
18 959
11 253
20 023
21 569
10 241
13,1700
1,8850
37,8700
50,5500
2,6900
1,4450
10,0000
19,7500
9,7000
1,7800
23,5500
25,3500
71,0100
8,3800
14,5600
888 708,83
726 376,14
3 722 428,35
1 877 561,23
101 245,12
716 071,54
861 792,64
834 454,41
730 066,51
720 886,49
1 216 399,44
954 112,90
759 458,81
911 721,04
752 152,73
0,63
0,52
2,64
1,33
0,07
0,51
0,61
0,59
0,52
0,51
0,86
0,68
0,54
0,65
0,53
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD.
HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG)
HK0293001514 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD.
HK0001000014 CHEUNG KONG HOLDINGS
HK0941009539 CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD.
CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM.
BMG211591018 CHINA YURUN FOOD G.
HK0883013259 CNOOC LTD SUBDIV.
HK2356013600 DAH SING BANKING GRP.
CNE100000338 GREAT WALL MOTOR H
HK0270001396 GUANGDONG INVESTMENT
HK0014000126 HYSAN DEVELOPMENT CO. LTD.
KYG525621408 KINGB.CHEM.HLDGS
KYG695991011 PEAK SPORT PR. REGS
CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD.
KYG740991057 REAL GOLD MINING REGS HD
CNE100000494 SICHUAN EXPRESSWAY
HK0880043028 SJM HLDGS LTD.
BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI. HLDGS
KYG826001003 SOHO CHINA LTD.
HK0019000162 SWIRE PACIFIC
BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD.
BMG9400S1089 VTECH HLDGS LTD.
CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO.
KYG9828G1082 XINYI GLASS HOLDING
CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG
BMG988031446 YUE YUEN INDUSTRIES HOLD.
3 966 000
461 500
535 000
124 000
289 500
1 710 000
354 000
1 188 000
521 352
679 500
1 674 000
321 000
277 500
1 160 000
634 000
643 500
1 368 000
1 502 000
842 000
1 773 000
101 000
706 293
69 000
111 000
2 538 000
485 237
400 197
2 650 000
559 000
647 000
124 000
355 500
544 000
249 000
453 000
284 400
679 500
604 000
81 000
278 000
1 322 000
1 946 000
733 000
178 000
1 712 000
1 172 000
633 500
29 500
0
5 000
70 000
2 806 000
719 237
342 000
1 668 000
97 500
112 000
0
217 500
354 000
559 000
394 000
112 400
0
340 000
122 000
500
162 000
2 450 000
89 500
342 000
210 000
330 000
361 500
21 000
646 000
51 000
89 000
1 506 000
234 000
109 500
3,9800
20,6000
19,0800
98,2000
80,6500
6,2000
27,7000
13,3800
11,8200
17,4000
3,7600
24,2000
36,6500
5,1600
8,5600
11,5600
5,0100
7,4900
4,1800
4,9700
93,6000
7,6200
78,3000
62,6000
3,9400
16,3600
25,5000
1 599 396,10
963 294,71
1 034 314,00
1 233 824,59
2 365 773,65
1 074 256,65
993 581,01
1 610 618,95
624 408,45
1 198 005,91
637 769,21
787 119,46
1 030 521,88
606 496,00
549 899,43
753 748,80
694 454,94
1 139 913,77
356 622,40
892 864,13
957 894,04
545 330,92
547 433,16
704 072,79
1 013 230,12
804 372,95
1 034 032,67
1,14
0,68
0,73
0,88
1,68
0,76
0,71
1,14
0,44
0,85
0,45
0,56
0,73
0,43
0,39
0,54
0,49
0,81
0,25
0,63
0,68
0,39
0,39
0,50
0,72
0,57
0,74
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000096605
BK NEGARA IND.
ID1000108103
JASA MARGA TBK
3 262 500
3 609 200
2 466 500
3 813 500
1 839 500
675 500
3 425,0000
2 925,0000
977 035,84
923 073,36
0,69
0,66
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE028A01013 BK OF BARODA (DEMAT.) IR 100
INE213A01011 OIL+NATURAL GAS DEM.
INE660F01012
PATNI COMPUTER SYS
INE191B01025 WELSPUN CORP. LTD. DEM. IR 5
30 013
47 466
81 646
154 492
30 013
91 024
107 266
209 776
0
43 558
25 620
55 284
816,7500
1 359,0500
463,9000
249,5500
411 795,54
1 083 680,24
636 271,35
647 659,37
0,29
0,77
0,45
0,46
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3152740001
ABC-MART O.N.
JP3388200002
AEON CO. LTD.
22 200
108 300
24 000
123 700
1 800
15 400
2 667,0000
919,0000
550 879,51
926 029,01
0,39
0,66
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
13
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3830800003
BRIDGESTONE
JP3830000000
BROTHER INDUSTRIES
JP3242800005
CANON INC.
JP3486800000
DAITO TRUST CONSTRUCTIONS CO.LT
TD.
JP3551520004
DENTSU INC.
JP3499800005
DIAMOND LEASE
JP3783600004
EAST JAPAN RAILWAY
JP3802600001
FAMILYMART
JP3805010000
FUKUOKA FINL GROUP O.N.
JP3276400003
GUNMA BANK LTD.
JP3788600009
HITACHI LTD.
JP3854600008
HONDA MOTOR
JP3705600009
JAPAN AVIATION EL. O.N.
JP3726800000
JAPAN TOBACCO NA JMÉNO
JP3667600005
JGC CORP.
JP3277230003
KEIHIN CORP. O.N.
JP3301100008
KOBAYASHI PHARMACEUT.
JP3977200009
LINTEC CORP. O.N.
JP3862400003
MAKITA
JP3910660004
MILLEA HOLDINGS INC.
JP3822000000
MIRACA HLDGS INC.
JP3898400001
MITSUBISHI CORP.
JP3893600001
MITSUI & CO.
JP3914400001
MURATA MANUFACTURING
JP3742600004
NHK SPRING CO. LTD.
JP3733400000
NIPPON EL. GLASS
JP3672400003
NISSAN MOTOR
JP3756100008
NITORI CO. LTD. O.N.
JP3684000007
NITTO ELECTRIC INDUSTRIAL
JP3165650007
NTT DOCOMO INC.
JP3173400007
OBIC CO. LTD.
JP3194700005
OKINAWA EL. PWR O.N.
JP3197800000
OMRON CORP.
JP3200450009
ORIX CORP.
JP3336000009
SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD.
JP3162600005
SMC
JP3405400007
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD.
JP3890350006
SUMITOMO MITSUI FINL GRP O.N.
JP3463000004
TAKEDA
JP3538800008
TDK
JP3633400001
TOYOTA MOTOR
JP3539230007
TS TECH CO. LTD. O.N.
JP3536150000
TSURUHA HLDGS INC.
JP3944130008
USS
JP3939000000
YAMADA DENKI CO.LTD.
JP3935300008
YAMAGUCHI FINL GRP INC. O.N.
JP3725400000
ZEON CORP.
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7035760008 CJ HOME SHOPPING
KR7005270004 DAEGU BK LTD., THE
KR7000210005 DAELIM INDL
KR7035720002 DAUM COMMCTNS
KR7018880005 HALLA CLIM.CONTR.
KR7069960003 HYUN.DEP.ST. (NEW)
KR7012330007 HYUNDAI MOB. REG. SHS.
KR7024110009 INDUSTRIAL B.O.KOR.
KR7035250000 KANGWON LAND INC.
KR7000270009 KIA MOTORS CORP. IK
KR7004940003 KOREA EXCH. BK
KR7030200000 KOREA TELECOM CORP.
KR7033780008 KT&G CORP.
KR7002550002 LG INSURANCE
KR7023530009 LOTTE SHOPPING
KR7005490008 POSCO
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
KR7055550008 SHINHAN FINL GRP
KR7001800002 TONG YANG CONFECT.
KR7095720009 WOONGJIN THINKBIG
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.8.2010 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
49 600
130 900
71 150
14 239
43 000
12 070
23 500
26 300
179 883
155 000
402 000
89 300
174 000
544
66 000
64 600
34 800
68 000
27 833
24 600
35 600
94 300
104 800
23 100
72 000
72 000
200 500
9 650
46 200
1 122
6 830
21 805
59 238
13 340
47 200
10 795
175 000
42 400
27 200
17 400
44 900
41 300
27 900
21 240
13 060
101 000
127 000
49 600
36 500
21 000
3 200
49 100
18 730
4 900
31 000
194 998
179 000
458 000
17 900
201 000
165
15 000
13 600
7 300
14 600
31 733
10 300
8 000
71 300
119 700
26 800
20 000
72 000
77 900
10 450
61 800
441
7 900
4 400
68 538
9 590
26 400
12 300
203 000
9 200
32 300
19 900
43 100
76 200
15 300
4 260
14 150
20 000
145 000
0
25 700
15 700
11 500
6 100
52 100
10 100
20 400
15 115
24 000
56 000
17 500
27 000
131
41 000
30 600
15 300
37 700
3 900
4 700
28 700
18 400
14 900
3 700
154 000
0
85 900
800
15 600
218
1 070
4 200
9 300
12 280
14 700
1 505
28 000
26 300
33 700
2 500
100 600
34 900
5 400
4 130
1 090
51 000
18 000
1 517,0000
933,0000
3 585,0000
5 050,0000
2 003,0000
3 135,0000
5 520,0000
3 150,0000
349,0000
448,0000
352,0000
2 855,0000
484,0000
268 300,0000
1 364,0000
1 631,0000
3 915,0000
1 769,0000
2 497,0000
2 327,0000
2 915,0000
1 859,0000
1 139,0000
4 125,0000
722,0000
988,0000
654,0000
7 470,0000
2 807,0000
146 400,0000
16 260,0000
4 455,0000
1 862,0000
6 540,0000
3 065,0000
10 750,0000
405,0000
2 557,0000
3 900,0000
4 580,0000
2 930,0000
1 256,0000
3 485,0000
6 240,0000
5 400,0000
810,0000
585,0000
700 080,34
1 136 323,31
2 373 256,56
669 039,09
801 364,37
352 067,10
1 206 945,24
770 809,27
584 112,06
646 086,01
1 316 586,33
2 372 128,42
783 565,37
1 358 001,34
837 604,36
980 318,29
1 267 627,45
1 119 224,92
646 634,97
532 613,43
965 537,58
1 631 066,65
1 110 620,36
886 577,20
483 671,30
661 865,99
1 220 036,30
670 700,36
1 206 604,70
1 528 320,93
1 033 289,15
903 825,16
1 026 267,77
811 734,87
1 346 024,93
1 079 721,47
659 437,59
1 008 735,28
986 993,15
741 473,02
1 224 037,12
482 636,67
904 664,63
1 233 160,85
656 171,80
761 179,39
691 258,07
0,50
0,81
1,68
0,47
0,57
0,25
0,86
0,55
0,41
0,46
0,93
1,68
0,56
0,96
0,59
0,70
0,90
0,79
0,46
0,38
0,68
1,16
0,79
0,63
0,34
0,47
0,87
0,48
0,86
1,08
0,73
0,64
0,73
0,58
0,95
0,77
0,47
0,72
0,70
0,53
0,87
0,34
0,64
0,87
0,47
0,54
0,49
13 038
66 210
13 344
14 013
66 700
9 580
8 126
83 120
68 720
43 780
82 006
22 890
21 715
39 801
3 517
5 019
5 047
36 350
3 658
45 450
8 859
22 480
16 059
15 317
85 890
3 179
2 125
83 120
16 760
58 700
81 770
28 580
21 715
22 870
4 725
3 720
2 524
15 820
4 170
11 090
2 401
13 570
2 715
1 304
19 190
7 697
4 540
0
14 500
14 920
78 260
5 690
0
47 660
1 208
952
2 067
7 670
512
9 590
128 400,0000
13 950,0000
76 800,0000
71 400,0000
18 150,0000
120 000,0000
214 000,0000
14 750,0000
22 200,0000
31 250,0000
12 950,0000
43 900,0000
61 400,0000
21 800,0000
390 500,0000
499 000,0000
776 000,0000
46 400,0000
388 000,0000
22 800,0000
1 106 936,15
610 723,13
677 631,87
661 570,15
800 477,32
760 139,54
1 149 839,33
810 670,04
1 008 748,02
904 632,84
702 201,85
664 441,70
881 606,48
573 716,11
908 113,17
1 656 015,17
2 589 653,12
1 115 241,61
938 473,46
685 196,77
0,79
0,43
0,48
0,47
0,57
0,54
0,82
0,57
0,72
0,64
0,50
0,47
0,63
0,41
0,64
1,17
1,84
0,79
0,67
0,48
14
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.8.2010 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL6888OO001 AXIATA GROUP BHD
MYL5052OO005 PLUS EXPRESSWAYS
MYL4715OO008 RESORTS WORLD BERHAD NA JMÉNO
GB0008722323 TANJONG PLC
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
920 200
878 300
1 163 845
144 200
1 049 000
1 001 200
289 500
11 200
128 800
122 900
355 000
117 100
4,4700
4,2000
3,0200
21,3200
1 033 140,52
926 534,97
882 819,12
772 186,32
0,73
0,66
0,63
0,55
2 148 000
28 712 000
125 270
2 148 000
28 396 637
142 810
0
5 754 000
17 540
18,9200
1,8900
470,0000
708 771,18
946 402,53
1 026 822,98
0,50
0,67
0,73
942 000
245 000
96 000
1 099 000
84 000
96 000
157 000
50 000
0
1,2800
8,7100
15,3400
701 941,49
1 242 293,70
857 307,52
0,50
0,88
0,61
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0001010014 BANGKOK BANK
TH0148010018 BANPU
TH0465010013 ELECTRICITY GENERATING NA JMÉNO
O
TH0150010Z11 KRUNG THAI -FGNTH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN
TH0245010010 THAI AIRWAYS -FGN-
307 715
50 600
362 067
2 933 300
258 200
1 244 700
107 600
12 800
423 200
3 343 900
161 100
1 418 900
62 700
21 000
61 133
410 600
48 500
174 200
154,0000
610,0000
93,7500
13,2000
141,5000
39,2500
1 193 916,80
777 651,53
855 194,49
975 517,56
920 486,35
1 230 861,05
0,85
0,55
0,61
0,69
0,65
0,87
AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0002324001 COMPAL ELECTRONICS INC.
TW0009921007 GIANT MFG CO. LTD.
TW0002498003 HIGH TECH COMPUTER
TW0002317005 HON HAI PRECIS INDUSTRY CO. LTD.
TW0002536000 HUNG POO REAL ESTATE
TW0002301009 LITE-ON TECHNOLOGY
TW0002454006 MEDIATEK INC.
TW0002887007 TAISHIN FINANCIAL
TW0002330008 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC. CO. LTD.
TW0003231007 WISTRON CORP.
812 211
255 600
87 050
497 245
557 000
728 010
55
2 837 000
599 194
799 510
426 941
184 600
99 823
214 000
661 000
310 010
102 055
3 074 000
177 000
484 620
403 000
112 000
12 773
199 000
104 000
384 000
102 000
237 000
736 000
114 000
36,1000
113,0000
624,0000
121,0000
40,7500
37,5000
435,5000
13,3000
59,4000
49,4000
721 651,71
710 871,11
1 336 918,52
1 480 837,38
558 643,03
671 924,05
589,53
928 672,43
876 002,76
972 080,93
0,51
0,50
0,95
1,05
0,40
0,48
0,00
0,66
0,62
0,69
43 700
200 604
38 000
49 800
49 000
0
6 100
42 000
27 500
19,2200
5,2800
24,8400
662 027,27
834 861,76
744 005,68
0,47
0,59
0,53
3 200
3 200
0
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY0005M1090 ABOITIZ POWER CORP.
PHY594811127 MEGAWORLD CORP. REGS
PHY806761029 SM INVESTMENTS
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
H
SG1Z73955945 CHINA MINZHONG FOOD
SG1S04926220 OVERS.-CHINESE
SG1V61937297 SINGAPORE AIRL.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US04518A1043 ASIAINFO LINK. INC.
BMG4587L1090 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD.
BMG507641022 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD.
OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DO
OLARECH
KYG525621655 KINGBOARD CHEM. WTS12
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝC
CH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7096770003 SK ENERGY CHEMICAL SW 5000
1 121 150,94
0,80
1 121 150,94
0,80
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
EUR
139 932 327,08
99,31
EUR
556 161,18
0,39
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
284 719,59
104,86
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
130 967,06
611,05
102 630,90
0,29
159,71
36 289,03
678,69
1 116
127 000,0000
0,00
98,51
EUR
EUR
EUR
14 467
1 102,43
138 811 176,14
CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JIN
NÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU
VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
AUD
CHF
HKD
JPY
SGD
TWD
USD
13 351
3,4000
EUR
15
STAV
31.8.2010
MĚNA
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
EUR
424 884,62
0,30
MAJETEK FONDU
EUR
140 913 372,88
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
88,83
94,20
94,78
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
EUR
EUR
EUR
762,88
-450,37
424 572,11
57 897,575
13
351 129,429
89 589,841
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
AU000000FXJ5
FAIRFAX HOLDINGS LTD.
AUD
500 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 30.8.2010:
MĚNA
AUSTRALSKÝ DOLAR
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
HONGKONGSKÝ DOLAR
INDONÉSKÁ RUPIE
INDICKÁ RUPIE
JAPONSKÝ JEN
KOREJSKÝ WON
MALAJSKÝ RINGGIT
FILIPÍNSKÉ PESO
SINGAPURSKÝ DOLAR
THAJSKÝ BAHT
TAIWANSKÝ DOLAR
AMERICKÝ DOLAR
JEDNO
OTKA
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
KURZ
=
1,41635
=
1,29955
=
0,81985
=
9,86915
= 11 436,69665
=
59,52740
=
107,47795
= 1 512,35390
=
3,98135
=
57,33890
=
1,71775
=
39,69130
=
40,63015
=
1,26870
AUD
CHF
GBP
HKD
IDR
INR
JPY
KRW
MYR
PHP
SGD
THB
TWD
USD
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV
VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
H
AU000000ANZ3
AUSTRALIA A.NEW Z.BANK
AU000000BPT9
BEACH ENERGY LTD.
AU000000CPU5
COMPUTERSHARE LTD.
AU000000CSL8
CSL LTD.
AU000000FGL6
FOSTER'S GROUP
AU000000HVN7
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD.
AU000000MYR2
MYER HOLDINGS LTD.
AU000000OST6
ONESTEEL LTD.
AU000000SEK6
SEEK LTD O.N.
AU000000TLS2
TELSTRA CORP.
AU000000WBC1
WESTPAC BANKING
AU000000WPL2
WOODSIDE PETROLEUM
AU000000WOW2 WOOLWORTHS
AU000000WTF6
WOTIF.COM HLDGS LTD.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
4 277
630 851
5 097
1 278
57 404
269 058
257 418
444 095
0
20 939
31 549
13 423
2 385
29 379
83 870
630 851
118 457
25 046
259 778
269 058
257 418
444 095
0
486 659
159 247
33 345
46 778
158 605
16
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
1 800 000
142 000
30 000
0
8 000
8 000
84 000
1 000 000
0
2 000
4 000
755 000
62 000
5 058 000
2 000
51 000
27 274
1 800 000
2 810 000
594 540
858 000
165 000
153 200
1 643 000
1 000 000
934 000
39 100
83 000
3 027 000
223 659
5 058 000
57 000
315 000
27 274
11 500
21 000
226 000
412 500
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE084A01016
BANK OF INDIA
INE089A01023
DR REDDYS LABS DEMAT.
INE356A01018
MPHASIS LTD. DEMAT.
INE140A01024
NICHOLAS PIRAMAL I.
INE205A01025
SESA GOA LTD.
INE268A01049
STERLITE IND.I. DEMAT.
INE268A01031
STERLITE IND.I. DEMAT.
6 372
45 042
15 341
833
56 254
256 900
57 724
124 953
45 042
66 035
100 012
143 142
256 900
57 724
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3942400007
ASTELLAS PHARMA INC.
JP3305530002
COMSYS HLDGS CORP. O.N.
JP3220500007
CULTURE CONVENIENCE
JP3678800008
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES COR
RP.
JP3143900003
ITOCHU TECHNO-SIENCE CORP.
JP3496400007
KDDI CORP.
JP3305800009
KOMORI CORP.
JP3300600008
KONICA CORP. NA JMÉNO
JP3247400009
KYOEI STEEL LTD. O.N.
JP3866800000
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTR
JP3920860008
MEGACHIPS CORP. O.N.
JP3907200004
MIMASU SEMICON. IND. O.N.
JP3902900004
MITSUBISHI TOKYO FINL GRP
JP3885780001
MIZUHO FINL GROUP O.N.
JP3922200005
MOSHI MOSHI HOTLINE
JP3744600002
NIHON PARKERIZING O.N.
JP3756600007
NINTENDO
JP3726200003
NIPPON SODA
JP3735400008
NIPPON TELEG. & TELEPH. NA JMÉN
NO
JP3670800006
NISSAN CHEM. INDUSTR. LTD.
JP3762600009
NOMURA HOLDINGS INC.
JP3045530007
NOMURA REAL EST. OFF.
JP3973400009
RICOH COMP.
JP3326410002
SANKYO CO. LTD.
JP3359600008
SHARP
JP3371200001
SHIN ETSU CHEMICAL
JP3331600001
SHINKO PLAN. O.N.
JP3539350003
TAKE AND GIVE, NEEDS CO. O.N.
JP3045540006
UNITED URBAN INV. CORP. O.N.
JP3428800001
XEBIO CO. LTD.
JP3940000007
YAMATO HLDGS CO.LTD.
1 500
4 700
4 400
2 300
1 200
57
3 800
19 500
2 400
2 000
2 100
1 700
15 400
9 100
1 300
3 000
4 000
7 000
700
4 000
2 700
6
4 000
9 200
114 000
1 300
18 900
0
14
37 600
17 000
37 900
119 870
111 800
57 500
30 700
257
96 600
177 500
61 400
61 000
53 700
45 632
392 800
230 800
59 550
72 000
8 900
167 000
18 200
92 000
69 000
215
111 000
22 500
114 000
32 900
112 300
0
358
96 800
113 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
KYG090381032
BAWANG INTER. REG S
CNE1000002H1
CHINA CONSTR. BANK H
KYG2112Y1098
CHINA DONGXIANG GROUP CO.
BMG2107G1050
CHINA GREEN HLDGS
CNE1000002L3
CHINA LIFE INS.
HK0688002218
CHINA OV.LD
HK2380027329
CHINA POWER INTL DEV.
BMG2759B1072
DIGITAL CHINA HLDGS.
CNE100000312
DONGFENG MOTOR GRP
HK0388045442
HONGKONG EXCH. (BL 100)
HK0013000119
HUTCHISON WHAMPOA
CNE1000003G1
IND.+COMM.BK CHINA
HK0363006039
SHANGHAI IND. HLDGS
HK0697002241
SHOUG.CONC.INTL.ENT.
HK0016000132
SUN HUNG KAI PROPERTIES
HK0004000045
THE WHARF (HOLDINGS)
BMG906241002
TRINITY LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000057607
ASTRA INTERNATIONAL TBK. (FOREIGN)
ID1000094006
TAMBANG BAT.BU.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
17
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7005830005
DONGBU INSURANCE
KR7002380004
KCC CORP.
KR7071050009
KOREA INVT HLDGS
KR7003690005
KOREAN RE
KR7051910008
LG CHEMICAL LTD. NEW
KR7066570003
LG ELECTR. (NEW)
KR7093050003
LG FASHION CORP.
KR7028050003
SAMSUNG ENGINEER.
KR7053000006
WOORI FINANCE HLDGS
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL1015OO006
AMMB HOLDINGS BERHAD NA JMÉN
NO
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY2292S1043
ENERGY DEVELOPM. CORP.
PH7182521093
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPH
H. CO.
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
H
SG1L01001701
DBS GROUP HOLDINGS LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0465010005
ELECTR.GEN.PCL -LOCTH0535010Z13
THOR.THAI AGEN. -FGNAKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0003059002
ALTEK CORP.
TW0002886009
MEGA FINL HLDGS
TW0002382009
QUANTA COMPUTER INC.
TW0003311007
SILITECH TECH. CORP.
TW0002451002
TRANSCEND INFO. INC.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US64110W1027
NETEASE.COM ADR/100 HD
US71372U1043
PERFECT WORLD ADR CL. B
US6934831099
POSCO ADR'S
US81941Q2030
SHANDA INTERACT.E. ADR/2
US83408W1036
SOHU.COM INC.
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
1 210
3 199
3 710
3 080
453
4 167
0
535
95 371
23 649
3 199
34 260
60 427
8 887
12 439
19 850
10 496
95 371
5 900
703 900
2 797 540
690
9 947 701
13 549
4 000
67 000
0
1 168 500
623 100
1 168 500
252 440
442 000
59 170
284 000
96 989
502 440
2 242 857
522 170
284 000
297 989
700
9 000
6 900
571
344
14 300
25 992
6 900
11 206
6 753
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 29. října 2010
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
18
Výrok auditora
Výrok auditora bez výhrad
3 srpnu 2010 společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m. b. H.,
Ověřili jsme přiloženou výroční zprávu k 31.
Vídeň, o jí spravovaném Raiffeisen-Paziffik-Aktien, podílovém fondu podle § 20 rakouského zákon
na o investičních
fondech, za účetní rok od 1. září 2009 do
o 31. srpna 2010 s přihlédnutím k účetním podkladům.
Odpovědnost statutárních zástupců za
a výroční zprávu, správu zvláštního majetku a účetniictví
Za vedení účetnictví, ocenění zvláštního majetku, výpočet srážkových daní a sestavení výroční ssprávy, za správu
mi ustanoveními zákona o investičních fondech, doplňujíícími úpravami
zvláštního majetku v souladu s příslušným
v ustanoveních statutu fondu a daňovýmii předpisy nesou odpovědnost statutární zástupci kapitálové investiční společnosti a/nebo depozitáře. Tato odpověd
dnost zahrnuje: sestavení, realizaci a udržování interního
o kontrolního systému, má-li význam pro evidenci a oceněníí zvláštního majetku a sestavení výroční zprávy, aby neb
byl zatížen významnými chybami, a to jak úmyslnými tak neú
úmyslnými; výběr a aplikaci vhodných metod ocenění; vyyužití odhadů, které
se s ohledem na dané rámcové podmínkyy jeví jako přiměřené.
Odpovědnost bankovního auditora a popis
p
způsobu a rozsahu zákonného ověření výročníí zprávy
Naším úkolem je vydání ověřovacího výro
oku k této výroční zprávě na základě námi provedené ko
ontroly.
Audit jsme provedli podle § 12 odst. 4 zák
kona o investičních fondech podle zákonných rakouskýcch předpisů a směrnic o řádném provádění auditů. Tyto zása
ady vyžadují, abychom dodržovali zákony profesionální e
etiky a audit naplánovali a provedli tak, abychom byli schop
pni získat přiměřenou jistotu, zda je výroční zpráva prosta
a významných nesprávností.
Audit zahrnuje využití kontrolních postupů
ů, s jejichž pomocí lze získat důkazy o částkách a jiných údajích uváděných
ve výroční zprávě. Volba ověřovacích pos
stupů spadá do vlastního povinného uvážení bankovního
o auditora s přihlédnutím k jeho hodnocení rizik výskytu význ
namných nesprávností, a to jak úmyslných tak neúmysln
ných. Při vyhodnocování rizik bere bankovní auditor v úvahu interní
i
kontrolní systém, má-li význam pro sestavení výro
oční zpráva a ocenění zvláštního majetku, aby s ohledem na
n rámcové podmínky mohl stanovit vhodné ověřovací p
postupy, avšak nikoli
za účelem vydání výroku o účinnosti interrních kontrol kapitálové společnosti a depozitáře. Audit d
dále zahrnuje posouzení přiměřenosti použitých oceňovacích metod a významných odhadů učiněných zákonnými zásstupci, jakož i posouzení celkového vyznění výroční zprávvy.
Podle našeho názoru jsme provedeným auditem
a
získali dostatečné a vhodné důkazy o tom, že námi provedený audit
poskytuje dostatečný a přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
19
Výrok
Náš audit nezavdal podnět k formulování námitek. Během auditu jsme dospěli k názoru, že výročční zpráva
Raiffeisen-Pazifik-Aktien, podílového fond
du podle § 20 rak. zákona o investičních fondech, sestavvená k 31. srpnu
2010 vyhovuje zákonným předpisům.
Výrok týkající se dodržování zákona o investičních fondech a statutu fondu
ákona o investičních fondech musí zaměřit také na kontrrolu dodržování
Audit se podle § 12 odst. 4 rakouského zá
spolkového zákona o investičních fondec
ch a statutu fondu. Audit jsme provedli v souladu s výše u
uvedenými předpisy
tak, abychom byli schopni získat přiměřen
nou jistotu o tom, zda ustanovení zákona o investičních fondech a statut
fondu byly dodrženy.
u
spolkového zákona o investičních fondech a statuty fondu byly
Během auditu jsme dospěli k názoru, že ustanovení
dodrženy.
Výrok týkající se zprávy o činnosti za uplynulý
u
účetní rok
Informace o činnosti uváděné vrcholovým
m managementem investiční společnosti obsažené ve výýroční zprávě za
uplynulý účetní rok jsme podrobili kritické
ému zkoumání, ovšem tyto informace nebyly předmětem zvláštních úkonů
v rámci auditu podle shora uvedených zá
ásad. Náš výrok se proto nevztahuje k těmto údajům. Z h
hlediska celkového
pojetí jsou informace o hospodářském roce v souladu s číselnými údaji uvedenými ve výroční zprrávě.
Vídeň, 29. října 2010
gs- und Steuerberatungsgesellschaft
KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfung
Mgr. Wilhelm Kovsca
D Franz Frauwallner
p.p. Dr.
auditor
audito
or
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
20
Daňové postupy
Daňové postupy stanovené na základě auditované výroční zprávy a podrobnosti s tím souvisejícíí naleznete na
našich internetových stránkách www.rcm.at.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
21
Statuty fondu
upravující právní vztah mezi podílníky a investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellscha
aft m.b.H., Vídeň
obecný statut fondu
(dále jen „investiční společnost“), u investtičních fondů spravovaných Investiční společností. Všeo
platí pouze ve spojení se Zvláštním statutem fondu, který je vždy stanoven pro jednotlivé investičční fondy:
§1
Úvodní ustanovení
Investiční společnost podléhá předpisům
m rakouského Zákona o investičních fondech z roku 1993 v platném znění.
§2
Spoluvlastnické podíly
1.
Spoluvlastnictví majetku fondu je rozděle
eno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů
ů není omezen.
2.
Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny fo
ormou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenného papíru. Podle ustanovení
Zvláštního statutu fondu mohou být podílové listy vydávány v různých formách. Podílové listy jsou vedeny v podobě hromadných
podílových listin (§ 24 Zákona o úschově
ě cenných papírů v platném znění) nebo jako jednotlivé kusy v listinn
né podobě.
3.
Každý nabyvatel podílového listu nabývá
á spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši spoluvla
astnických podílů, které
jsou v podílovém listu uvedeny. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví k veškerému majetku investičního fondu
odpovídající výši jeho spoluvlastnických podílů uvedených v podílovém listu.
4.
Investiční společnost je se souhlasem sv
vé dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické podíly, a tím vzn
niklé nové podílové listy
vydat podílníkům, nebo staré podílové lis
sty vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty po
odílu (§ 6) uzná v zájmu
podílníků rozdělení spoluvlastnických pod
dílů za vhodné.
§3
Podílové listy a hromadné podílové lis
stiny
1.
Podílové listy znějí na majitele.
2.
Hromadné podílové listiny jsou opatřenyy vlastnoručním podpisem jednatele nebo k tomu pověřeného zam
městnance depozitáře a
3.
Jednotlivé podílové listy jsou opatřeny vlastnoručním
v
podpisem jednatele nebo k tomu pověřeného zam
městnance depozitáře a
vlastnoručními podpisy nebo faksimile po
odpisů dvou jednatelů investiční společnosti.
vlastnoručními podpisy nebo faksimile po
odpisů dvou jednatelů investiční společnosti.
§4
1.
Správa fondu
Investiční společnost je oprávněna disponovat majetkem fondu a vykonávat práva s tímto majetkem sspojená. Jedná přitom
vlastním jménem a na účet podílníků. Investiční společnost je při tom povinna dbát zájmů podílníků a chránit integritu trhu,
postupovat s péčí řádného a svědomitéh
ho hospodáře ve smyslu § 84 odst. 1 Zákona o akciích a dodržova
at ustanovení Zákona o
investičních fondech a statutů investičníh
ho fondu.
Investiční společnost může při správě inv
vestičního fondu využít třetích osob a těmto osobám též přenechat p
právo disponovat
s majetkem fondu jménem investiční spo
olečnosti nebo vlastním jménem a na účet podílníků.
2.
Investiční společnost nesmí poskytova
at peněžní půjčky na účet investičního fondu, ani podstupova
at závazky vyplývající
3.
Majetek investičního fondu nesmí být pře
edmětem zástavy s výjimkou případů uvedených ve Zvláštním statu
utu fondu ani nesmí být
z ručitelských smluv.
zatížen jiným způsobem. Vlastnictví k majetku
m
investičního fondu nesmí být převedeno ani postoupeno
o za účelem poskytnutí
jistiny.
4.
Investiční společnost nesmí na účet inve
estičního fondu prodávat cenné papíry, nástroje peněžního trhu an
ni jiné finanční investice
podle § 20 Zákona o investičních fondech, které v okamžiku uzavření obchodu nebyly součástí majetku fond
du.
§5
Depozitář
Banka pověřená ve smyslu § 23 Zákona o investičních fondech výkonem funkce depozitáře (§ 13) provádí ú
úschovu podílových
listů, vede účty fondu a vykonává všechn
ny ostatní funkce, které jí byly svěřené na základě Zákona o investiččních fondech, jakož i
na základě Všeobecného a Zvláštního sttatutu fondu.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
22
§6
1.
Prodejní cena a hodnota podílu
Depozitář je povinen vypočítat hodnotu je
ednoho podílu (hodnota podílu) pro každý druh podílového listu a zv
veřejnit prodejní cenu a
odkupní cenu (§7) pokaždé, kdy je uskutečněn prodej nebo zpětný odkup podílů, nejméně však dvakrát za m
měsíc.
Hodnota podílu se vypočítá jako podíl ce
elkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů
ů. Celkovou hodnotu
investičního fondu vypočte depozitář jako
o součet hodnoty cenných papírů a odběrních práv fondu na cenné papíry na základě
jejich aktuálního kurzu a hodnoty peněžn
ních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jinýcch práv fondu, snížený
o závazky.
Při výpočtu kurzovní hodnoty se vychází podle § 7 odst. 1 rak. Zákona o investičních fondech z posledního zznámého burzovního
kurzu, resp. poslední stanovené ceny.
2.
Prodejní cena se skládá z hodnoty podílu a přirážky ke každému podílu na krytí prodejních nákladů spo
olečnosti. Takto vzniklá
3.
Prodejní a odkupní cena jsou podle usta
anovení § 18 rak. Zákona o investičních fondech ve spojení s § 10
0 odst. 3 rak. Zákona o
cena je zaokrouhlena směrem nahoru. Výše
V
této přirážky, popř. zaokrouhlení, je uvedena ve Zvláštním statu
utu fondu (§ 23).
kapitálovém trhu zveřejňovány pro každý
ý druh podílového listu v elektronické podobě na internetové stráncce vydávající investiční
společnosti.
§7
Zpětný odkup
1.
Podílníkovi je na základě jeho žádosti vyyplácen podíl na fondu za vždy aktuální odkupní cenu, a to popř. op
proti vrácení podílového
2.
Odkupní cena se skládá z hodnoty pod
dílu s odečtením srážky a/nebo zaokrouhlením směrem dolů, pokkud je tak uvedeno ve
listu, dosud nesplatných výnosových listů
ů a obnovovacího listu.
Zvláštním statutu fondu (§ 23). Vypláce
ení odkupní ceny a výpočet a zveřejňování odkupní ceny podle § 6 mohou být dočasně
pozastaveny za současného oznámeníí této skutečnosti Úřadu pro dohled nad finančními trhy a zveře
ejnění této skutečnosti
v souladu s § 10 statutu fondu a podmíněny prodejem majetku investičního fondu a obdržením výtěžku z prodeje, jeví-li se takový
postup vzhledem k oprávněným zájmům
m podílníků jako vhodný. O obnovení zpětného odkupu podílových listů musí být investor
rovněž informován podle § 10 statutu fon
ndu.
K tomu dochází, zejména pokud fond inv
vestoval 5 % a více svého majetku do cenných papírů, jejichž cena v
vzhledem k politické
nebo hospodářské situaci zcela zřejmě a nikoli pouze v jednotlivých případech neodpovídá skutečnosti.
§8
Informace o hospodaření
1.
Do čtyř měsíců po uplynutí účetního roku investičního fondu zveřejní investiční společnost výroční zzprávu o hospodaření
2.
Do dvou měsíců po uplynutí prvních šes
sti měsíců účetního roku investičního fondu zveřejní Investiční spole
ečnost pololetní zprávu
3.
Výroční zpráva o hospodaření a polole
etní zpráva o hospodaření budou vystaveny k nahlédnutí v inve
estiční společnosti a u
sestavenou podle § 12 Zákona o investič
čních fondech.
o hospodaření sestavenou podle § 12 Zá
ákona o investičních fondech.
depozitáře a na internetových stránkách investiční společnosti (www.raiffeisencapitalmanagement.at).
§9
Promlčecí doba pro výnosové podíly
Nárok vlastníků podílových listů na vydán
ní výnosových podílů se promlčuje uplynutím pěti let. Tyto výnosové
é podíly jsou po
uplynutí této lhůty považovány za výnosyy investičního fondu.
§ 10
Zveřejňování
Na veškeré zveřejňování informací týkajíící se podílových listů – s výjimkou zveřejňování hodnot zjišťovanýcch podle § 6 – se
uplatňuje § 10 odst. 3 a 4 rak. Zákona o kapitálovém trhu.
Zveřejňování se uskutečňuje úplným otiš
štěním v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo tak, že výtisky zveřřejněné skutečnosti
budou k dispozici v dostatečném množstv
ví a zdarma v sídle Investiční společnosti a na obchodních místech. Datum vydání této
podle § 10 odst. 3 bod
tiskoviny a místa, na kterých budou k dispozici, budou oznámeny v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo p
3 rak. Zákona o kapitálovém trhu na interrnetových stránkách vydávající investiční společnosti.
Zveřejňování podle § 10 odst. rak. Zákon
na o kapitálovém trhu se děje v Úředním věstníku Wiener Zeitung ne
ebo jiném celostátně
vydávaném deníku.
Změny prospektu podle § 6 odst. 2 rak. Zákona
Z
o investičních fondech mohou být oznamovány podle § 10 o
odst. 4. rak. Zákona o
kapitálovém trhu také pouze v elektronick
ké podobě na internetové stránce investiční společnosti, která je em
mitentem.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
23
§ 11
Změny statutu fondu
Investiční společnost může změnit Všeob
becný a Zvláštní statut fondu se souhlasem dozorčí rady a depozitá
áře. Změna statutu
vyžaduje navíc schválení Úřadem pro do
ohled nad finančními trhy. Tato změna musí být zveřejněna. Změna nabývá účinnosti
dnem uvedeným ve zveřejněném oznámení o změně statutu, nejdříve však 3 měsíce po zveřejnění této sku
utečnosti.
§ 12
1.
Výpověď a likvidace
Investiční společnost může vypovědět sp
právu fondu se souhlasem Úřadu pro dohled nad finančními trhy a při dodržení výpovědní
lhůty v délce nejméně šesti měsíců (§ 14
4 odst. 1 rak. Zákona o investičních fondech), případně, pokud ma
ajetek fondu klesne pod
hranici 1 150 000 EUR, bez výpovědní lh
hůty (§ 14 odst. 2 rak. Zákona o investičních fondech) pouhým zve
eřejněním této výpovědi
(§ 10). Výpověď podle § 14 odst. 2 rak
k. Zákona o investičních fondech v průběhu výpovědi podle § 14 odst. 1 rak. Zákona o
investičních fondech není přípustná.
2.
Pokud zanikne právo Investiční spole
ečnosti spravovat fond, bude se správa fondu nebo jeho likviidace řídit příslušnými
ustanoveními Zákona o investičních fond
dech.
§ 12a
Sloučení nebo převod majetku fondu
Investiční společnost může majetek fondu sloučit s majetkem jiného investičního fondu při dodržení § 3 odstt. 2 popř. § 14 odst. 4
Zákona o investičních fondech nebo přev
vést majetek fondu do majetku jiných investičních fondů, popř. maje
etek jiných investičních
fondů převzít do majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
24
Zvláštní statut fon
ndu
pro fond Raiffeisen-Pazifik-Aktien, podílo
ový fond podle § 20 Zákona o investičních fondech (d
dále jen „investiční
fond“)
nice 85/611/EHS.
Investiční fond splňuje požadavky Směrn
§ 13
Depozitář
Depozitářem je Raiffeisen Zentralbank Österreich
Ö
Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni.
§ 14
Obchodní místa, podílové listy
1.
Obchodním místem pro nákup a odkup
p podílových listů a pro předávání výnosových listů je Raiffeisen Z
Zentralbank Österreich
2.
Pro investiční fond jsou vydávány pod
dílové listy s výplatou výnosů, podílové listy s reinvesticí výnosů se srážkou daně
Aktiengesellschaft, Vídeň, zemské bankyy Raiffeisenbank a Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank Aktiengeselllschaft, Vídeň.
z kapitálových výnosů a podílové listy s reinvesticí
r
výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů.
Podílové listy s reinvesticí výnosů bez srá
ážky daně z kapitálových výnosů jsou prodávány pouze v zahraničíí.
Podílové listy jsou vedeny ve formě hrom
madné podílové listiny a podle uvážení investiční společnosti i v listin
nné podobě. Vydávání
podílových listů v listinné podobě může být
b z technických příčin (náročnost jejich vytištění) opožděno.
3.
U podílových listů vedených ve formě hro
omadné podílové listiny provádí připisování výnosů podle § 26, resp
p. výplatu výnosů podle
§ 27 vždy banka, která pro podílníka vyko
onává funkci depozitáře.
§ 15
1.
Nástroje a zásady investování
Pro investiční fond mohou být nabýványy všechny druhy cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a dalšícch likvidních finančních
investic ve smyslu § 4, 20 a 21 Zákona
a o investičních fondech a § 16 a násl. tohoto statutu, pokud tím b
bude vyhověno zásadě
diverzifikace rizika a oprávněné zájmy po
odílníků přitom nebudou poškozeny.
2.
Výběr cenných papírů, nástrojů peněžžního trhu a dalších likvidních finančních investic pro investičn
ní fond se řídí těmito
investičními zásadami:
–
Cenné papíry (včetně cenných pap
pírů zahrnujících deriváty)
Fond investuje minimálně 2/3 svého majetku (po odečtení likvidních prostředků) do akcií a jim podobnýcch cenných papírů
emitovaných podniky, které mají sídlo nebo vyvíjejí svoji činnost převážně na trzích pacifického a asijského regionu. Dále
investuje fond maximálně 1/3 svého majetku do dluhopisů (tzv. straight bonds) a do směnitelných a opččních dluhopisů.
–
Nástroje peněžního trhu
Fond může rovněž nakupovat nástro
oje peněžního trhu, a to až do výše 1/3 svého majetku. V investiční sstrategii fondu však
nástroje peněžního trhu hrají pouze vedlejší
v
roli.
–
Podíly v jiných investičních fondech
Pro fond mohou být nakupovány pod
díly dalších kapitálových investičních fondů podle § 17 statutu až do
o výše 10 % majetku
fondu.
–
Vklady na viděnou a vypověditelné
é vklady
Vklady na viděnou a vklady s výpově
ědní lhůtou maximálně 12 měsíců mohou v zásadě představovat ma
aximálně 25 % majetku
investičního fondu. V rámci změny sttruktury portfolia fondu nebo ke zmírnění dopadu možného poklesu kurzu cenných papírů
však investiční fond může vést vyššíí podíl vkladů na viděnou nebo vkladů s výpovědní lhůtou maximáln
ně 12 měsíců.
Minimální výše vkladů na bankovních účtech není předepsána.
–
Deriváty (včetně swapů a ostatních derivátů obchodovaných mimo regulované trhy)
Deriváty se používají jako součást in
nvestiční strategie k zajištění výnosů, jako náhrada za cenné papíry nebo ke zvýšení
výnosů. Celkové riziko spojené s derriváty, které neslouží zajišťovacím účelům, nesmí překročit 60 % ce
elkové čisté hodnoty
majetku fondu.
3.
Pokud investiční fond nakupuje cenné papíry a nástroje peněžního trhu, jejichž součástí je derivátový prod
dukt, musí tyto deriváty
investiční společnost započítat tak, aby byla
b
dodržena ustanovení § 19 a 19a. Investice investičního fondu do derivátů založených
na indexech se do limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7 a 8d nezapočítávají.
4.
Nabývání ne zcela splacených akcií a nástrojů
n
peněžního trhu a odběrních práv k těmto akciím a nástro
ojům je povoleno až do
5.
Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány členským státem včetně jeh
ho orgánů státní správy
výše 10 % majetku fondu.
a samosprávy, třetím státem nebo mezinárodními organizacemi veřejnoprávního charakteru, jejímiž členyy jsou jeden nebo více
členských států, smějí být nabývány do
o výše nad 35 % majetku fondu, pokud se investice fondu uskuteční do alespoň šesti
různých emisí, přičemž investice do jedné a té samé emise nesmí překročit 30 % majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
25
§ 15a
Cenné papíry a nástroje peněžního trh
hu
Cenné papíry jsou
a) akcie a nebo obdobné cenné papíry,
b) dluhopisy nebo obdobné dluhové cenn
né papíry,
c) všechny ostatní obchodovatelné finanč
ční nástroje (např. odběrní práva), které opravňují k nabývání finanččních nástrojů ve
smyslu zák. o investičních fondech upiso
ováním nebo výměnou, avšak s výjimkou investičních technik a násttrojů uvedených v § 21
zák. o investičních fondech.
Cenné papíry musejí splňovat podmínky stanovené v § 1a odst. 3 rak. Zákona o investičních fondech.
Ve smyslu § 1a odst. 4 rak. Zákona o inv
vestičních fondech zahrnují cenné papíry také
1. podíly v uzavřených fondech v podobě
ě investiční společnosti nebo investičního fondu,
2. podíly v uzavřených fondech v podobě
ě smlouvy a
3. finanční nástroje podle § 1a odst. 4 bo
od 3 rak. Zákona o investičních fondech.
Nástroje peněžního trhu jsou nástroje, nástroje, které se obvykle používají na peněžním trhu, jsou likvidní a mají hodnotu, kterou
lze kdykoliv přesně určit, a které splňují podmínky
p
§ 1a ost. 5 až 7 rak. Zákona o investičních fondech.
§ 16
1.
Burzy a organizované trhy
Investiční fond smí nabývat cenné papíryy a nástroje peněžního trhu, pokud:
>
jsou přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu podle § 2 bod. 37 rak. Zákona o bankách,
>
jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném členském státě Evropské unie, který je oficiálně uznaný, n
na kterém se pravidelně
>
byly přijaty k obchodování na oficiáln
ním trhu burzy cenných papírů v některé z třetích zemí uvedených v příloze,
>
jsou obchodovány na některém jiné
ém uznávaném, regulovaném, řádně fungujícím a veřejnosti přístupném trhu s cennými
>
podmínky emise obsahují povinnos
st podat žádost o registraci k úřednímu kótovaní nebo obchodov
vání na některé z výše
obchoduje a který je přístupný veřejn
nosti,
papíry v některé z třetích zemí uvede
ených v příloze,
jmenovaných burz nebo k obchodov
vání na některém z výše uvedených jiných trhů a registrace se u
uskuteční nejpozději do
jednoho roku od zahájení emise cenných papírů.
2.
Pro investiční fond mohou být nakupován
ny volně převoditelné nástroje peněžního trhu neobchodované na rregulovaném trhu, které
jsou obvykle obchodovány na peněžním
m trhu, jsou likvidní, jejich hodnotu lze kdykoli zjistit a jsou o nich k dispozici dostatečné
informace včetně informací, které umo
ožňují odpovídající posouzení úvěrových rizik spojených s invesstováním do takových
nástrojů, smějí být pro fond nabývány, po
okud emise nebo sám emitent podléhá předpisům o ochraně investiic a investorů a jsou
>
vydávány nebo garantovány orgányy státní správy nebo samosprávy, centrální bankou členského státtu, Evropskou centrální
bankou, Evropskou unií nebo Evrops
skou investiční bankou, třetí zemí nebo (v případě federace) členskkou zemí federace nebo
mezinárodní institucí veřejnoprávního charakteru, k jejímž členům patří alespoň jeden členský stát,
>
vydávány podniky, jejichž cenné pap
píry jsou s výjimkou nových emisí obchodovány na regulovaných trzzích uvedených
>
vydávány nebo garantovány instituc
cí, která podle kritérií stanovených v právu Evropské unie podléhá dozoru, nebo institucí,
v bodě 1,
která podléhá předpisům o dohledu a dodržuje předpisy o dohledu, které jsou podle názoru Úřadu pro
o dohled nad finančními
trhy přinejmenším stejně přísné jako předpisy o dohledu obsažené v právu Evropské unie, nebo
>
vydávány jinými emitenty, kteří patří do kategorie povolené Úřadem pro dohled nad finančními trhy, po
okud se na investice do
takových nástrojů vztahují stejně přřísné předpisy na ochranu investorů a pokud se v případě emiten
nta jedná buď o podnik
s vlastním kapitálem v minimální výš
ši 10 milionů EUR, který sestavuje a zveřejňuje svoji roční účetní zzávěrku podle předpisů
Směrnice 78/660/EHS, nebo o nositele práv, který v rámci jedné skupiny podniků, tvořené jedním n
nebo několika podniky,
jejichž akcie jsou obchodovány na burze, zajišťuje financování skupiny, nebo nositele práv, který fin
nancuje emisi cenných
papírů pro úhradu svých závazků z bankovních úvěrů; úvěrový rámec musí být zajišťován finančn
ní institucí, která sama
splňuje podmínky stanovené v bodě 2 odst. 3.
3.
Do cenných papírů a nástrojů peněžního
o trhu, které nesplňují podmínky bodu 1 a 2, smí fond investovat m
maximálně 10 % svého
majetku.
§ 17
1.
Podíly v jiných podílových fondech
Podíly v jiných investičních fondech (ttj. investičních fondech a investičních společnostech otevřenéh
ho typu), které splňují
ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Směrrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cennýých papírů), mohou být
nabývány až do výše 10 % majetku fon
ndu, pokud takové investiční fondy samy neinvestovaly více než 10 % svého majetku do
podílů v jiných investičních fondech.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
26
2.
Podíly v jiných investičních fondech, ktteré nesplňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Směrnice o ssubjektech kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů
p
a jejichž výhradním účelem je:
>
investovat peníze získané na společ
čný účet od veřejnosti podle zásady rozložení rizika do cenných pap
pírů a dalších likvidních
>
jejichž podíly jsou na žádost podílník
ka přímo či nepřímo odkupovány nebo vypláceny z majetku investiččního fondu,
finančních investičních nástrojů,
mohou být nakupovány až do výše 10
1 % majetku fondu, pokud
a) takové investiční fondy samy neinves
stovaly více než 10 % svého majetku do podílů v jiných investičních
h fondech,
b) takové investiční fondy získaly oprá
ávnění podle právních předpisů, na základě nichž podléhají dohledu, který podle názoru
Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídá dohledu podle práva Evropské unie a existuje d
dostatečná záruka pro
spolupráci mezi příslušnými úřady,
c)
míra ochrany podílníka odpovídá míře ochrany podílníka investičních fondů, které splňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS
(Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů), je rovnocenná
á a předpisy upravující
oddělenou evidenci majetku investiičního fondu spravovaného investiční společností, čerpání úvěrů
ů, poskytování úvěrů a
fiktivní prodej cenných papírů a nástrojů peněžního trhu splňují požadavky Směrnice 85/611/EHS,
d) podnikatelská činnost takových inve
estičních fondů je předmětem pololetních a výročních zpráv, kte
eré umožňují utvořit si
představu o majetku a závazcích, vý
ýnosech a transakcích investičního fondu ve vykazovaném období.
Při posuzování, zda je podílníkům zaruče
ena stejná míra ochrany ve smyslu bodu c), se vychází z podmínek stanovených v § 3 rak.
vyhlášky o posuzování míry informací a ochrany
o
investorů v platném znění.
3.
mo spravovány stejnou
Pro investiční fond mohou být nabývány také podíly v jiných investičních fondech, které jsou přímo či nepřím
investiční společností nebo společnosttí, s níž je investiční společnost propojena společnou správou nebo ovládáním nebo
významnou přímou či nepřímou majetkov
vou účastí.
4.
Podíly v podílových fondech podle § 17 bod
b 1 ve spojení s § 17 bod 2 statutu fondu smějí být nabývány až d
do výše odpovídající 10
% majetku fondu.
§ 18
Vklady na viděnou a vypověditelné vklady
Investiční společnost může pro investiční fond spravovat vklady na bankovních účtech ve formě vkladů na v
viděnou nebo vkladů
s výpovědní lhůtou max. 12 měsíců. Miniimální výše vkladů na bankovních účtech není předepsána. Maximá
álně však nesmí
překročit 25 % majetku fondu. V rámci zm
měny struktury portfolia fondu nebo ke zmírnění dopadu možného p
poklesu kurzu cenných
papírů však investiční fond může vést i vyšší
v
podíl vkladů u bank.
§ 19
1.
Deriváty
Pro investiční fond smějí být nabýván
ny odvozené finanční instrumenty (tzv. deriváty), a to včetně rrovnocenných nástrojů
zúčtovávaných hotově, které jsou obc
chodovány na některém z regulovaných trhů uvedených v § 16
6, pokud se v případě
podkladových cenných papírů jedná o in
nvestiční nástroje ve smyslu § 15a, respektive o finanční indexy, úrrokové sazby, devizové
kurzy a měny, do nichž investiční fond smí podle svých investičních zásad (§ 15) investovat. Toto ustanove
ení se vztahuje také na
nástroje, jejichž cílem je převádění úvěro
ového rizika spojeného s výše uvedenými položkami majetku fondu.
2.
Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu míry rizika se bere v úvahu tržní
3.
Investiční fond smí v rámci své investičn
ní strategie nabývat deriváty podle limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d
hodnota základního cenného papíru, rizik
ko nesplácení, riziko fluktuací na trhu v budoucnu a míra likvidity jed
dnotlivých pozic.
Zákona o investičních fondech, pokud ce
elkové riziko základních cenných papírů tyto limity nepřekročí.
§ 19a
1.
Deriváty obchodované na mimoburzov
vních trzích (OTC)
Pro investiční fond mohou být nabývány odvozené finanční instrumenty, které nejsou obchodovány na burzze cenných papírů (tzv.
OTC deriváty), pokud:
a) se v případě podkladových cenných papírů jedná o cenné papíry podle § 19 bod 1,
b) protistrany transakce jsou instituce
emi podléhajícími dohledu v kategoriích schválených vyhláškou Ú
Úřadu pro dohled nad
finančními trhy,
c)
OTC deriváty jsou spolehlivě a konttrolovatelně oceňovány každý den a mohou být kdykoli z podnětu
u investičního fondu za
přiměřenou časovou hodnotu prodán
ny, přeměněny na likvidní prostředky nebo vypořádány protiobchode
em a
d) investice do těchto OTC derivátů nep
překročí limity stanovené v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d Zákona
a o investičních fondech
a tyto limity nepřekročí ani celkové riziko spojené se základními cennými papíry.
2.
Míra rizika nesplácení v případě obchodů
ů investičního fondu s OTC deriváty nesmí být vyšší než:
a) 10 % majetku fondu, pokud je protisttranou finanční instituce, a
b)
5 % majetku fondu v ostatních přípa
adech.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
27
§ 19b
Value at risk
Nepoužije se.
§ 20
Čerpání úvěrů
Investiční společnost smí na účet investič
čního fondu přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fon
ndu.
§ 21
Repooperace
Investiční společnost je do výše investičn
ních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech oprávněna
a nakupovat do majetku
investičního fondu a na jeho účet majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu tohoto majetku, a to v předem určeném
termínu a za předem stanovenou cenu.
§ 22
Zápůjčky cenných papírů
Investiční společnost je oprávněna v rám
mci investičních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech převádět na dobu
určitou vlastnictví k cenným papírům na třetí
t
osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně uzná
ávaného systému
půjčování cenných papírů, a to za podmíínky, že je třetí osoba zavázána převést zpět vlastnictví k cenným p
papírům po uplynutí
předem stanovené zápůjční lhůty.
§ 23
Podmínky vydávání a zpětného odkup
pu podílových listů
Výpočet hodnoty podílu podle § 6 se prov
vádí v eurech.
Vstupní poplatek na úhradu prodejních nákladů společnosti může činit max. 4 %. V případě podílových listů investičního fondu
prodávaných v zahraničí může být k vypo
očítané hodnotě jako úhrada nákladů na jejich vydání připočítán míssto vstupního poplatku
výstupní poplatek v max. výši 4 % nebo kombinace
k
vstupního a výstupního poplatku v max. výši 4 %.
Odkupní cena se počítá z hodnoty podílu
u.
Prodej podílových listů není zásadně omezen, investiční společnost si však vyhrazuje právo jejich prodej do
očasně nebo zcela
zastavit.
§ 24
Účetní rok
Účetním rokem fondu se rozumí období mezi
m
1. zářím a 31. srpnem následujícího kalendářního roku.
§ 25
Poplatek za správu, náhrada výdajů
Za správu majetku fondu obdrží investičn
ní společnost z majetku fondu roční odměnu až do výše 1,50 % majjetku fondu, která se
počítá měsíčně na základě hodnoty maje
etku fondu na konci každého měsíce.
Investiční společnost má dále nárok na náhradu
n
všech výdajů, které jí vznikly v souvislosti se správou, zejm
ména poplatků za
vedení účtů cenných papírů, nákladů na transakce, nákladů na povinné zveřejňování informací, poplatků hra
azených depozitáři a
nákladů na audit, poradenství a účetní zá
ávěrku.
§ 26
Použití výnosů u podílových listů s vý
ýplatou výnosů
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku jsou po úhradě nákladů vypláceny v plné výši, pokud se jedná o úroky a dividendy,
nebo ve výši dle uvážení investiční spole
ečnosti, pokud se jedná o zisky z prodeje majetku fondu včetně odbě
ěrních práv na cenné
papíry. Výnosy jsou majitelům podílových
h listů s výplatou výnosů vypláceny od 15. listopadu následujícího ú
účetního roku případně
proti odevzdání výnosového listu. Zbytek
k výnosů se převádí na nový účet. Za realizované jsou považovány v
výnosy z podílových
práv fondů s tuzemským daňovým zástup
pcem, u nichž jsou výnosy zveřejňovány.
Povolena je také výplata mimořádných vý
ýnosů fondu. Hodnota majetku fondu však po výplatě výnosů nesmí klesnout pod
1 150 000,- eur.
Rovněž od 15. listopadu následujícího úč
četního roku je vyplácena částka stanovená podle §13 věta 3 Zákon
na o investičních
ný výnos z podílového
fondech, kterou je popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na reinvestovan
listu.
§ 27
Použití výnosů u podílových listů s čá
ástečnou reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výn
nosů
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových listů s reinve
esticí výnosů je od 15.
listopadu následujícího účetního roku vyp
plácena částka stanovená podle §13 věta 3 Zákona o investičních ffondech, kterou je
popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na reinvestovaný výnos z podílové
ého listu.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
28
§ 27a
Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši bez srážky daně z kapitálových výnosů (zahraniční
tranše podílových listů s reinvesticí vý
ýnosů v plné výši)
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U tohoto typu podílových listů s reinvesticí
výnosů v plné výši se neprovádí žádná výplata
v
podle § 13 věta 3 Zákona o investičních fondech.
Investiční společnost je povinna zajistit fo
ormou příslušných potvrzení od depozitářů, že podílové listy s reinv
vesticí výnosů v plné
výši jsou v okamžiku výplaty výnosů v držžení pouze takových podílníků, kteří nejsou plátci tuzemské daně z příjmu fyzických či
právnických osob nebo kteří splňují podm
mínky pro osvobození od daně z kapitálových výnosů podle § 94 Zá
ákona o dani z příjmu.
§ 28
Likvidace
Z čistého výnosu z likvidace obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 % majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
29
Příloha k § 16
Seznam burz s úředním obchodováním a organizzované trhy
1.
Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského hospodářsk
kého prostoru
Podle článku 16 Směrnice 93/22/EHS (S
Směrnice o investičních službách v oblasti cenných papírů) musí kažždý členský stát vést
aktuální seznam povolených trhů. Tento seznam musí být poskytován ostatním členským státům a Komisi E
EU.
Komise EU je podle tohoto ustanovení po
ovinna jednou ročně zveřejňovat seznam regulovaných trhů, které jí byly nahlášeny.
Vzhledem k nižším omezením přístupu a specializaci v jednotlivých segmentech obchodování podléhá sezn
nam „regulovaných
trhů“ značným změnám. Proto Komise EU kromě ročního zveřejňování seznamu v Úředním věstníku Evropsských společenství
zpřístupňuje aktuální znění seznamu na svých oficiálních internetových stránkách.
1.1. Aktuální seznam regulovaných trh
hů je k dispozici na internetové stránce:
http://www.fma.gv.at/cms/site//attachmen
nts/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/geregelte_maerkte_2008.pd
df 1
odkaz „Verzeichnis der Geregelten Mä
ärkte (pdf)“ (Seznam regulovaných trhů, soubor ve formátu PDF
F).
1.2. Za součást seznamu regulovaných trhů jsou považovány i tyto burzy:
1.2.1
Finsko
OMX Nordic Exchange Helsinki
1.2.2
Švédsko
OMX Nordic Exchange Stockholm AB
1.2.3
Lucembursko
Euro MTF Luxemburg
1.3. Podle § 20 odst. 3 bod 1 písm. b) Zák.
Z
o inv. fondech jsou uznávanými trhy v EU tyto trhy:
1.3.1
2.
1
Velká Británie
London Stock Exchange Alternative Investment Market (AIM
M)
Burzy v evropských zemích mimo člen
nské státy Evropského hospodářského prostoru
2.1
Bosna a Hercegovina
Sarajevo, Banja Luka
2.2
Chorvatsko
Zagreb Stock Exchange
2.3
Švýcarsko
SWX Swiss Exchange
2.4
Srbsko a Černá Hora
Bělehrad
2.5
Turecko
Istanbul (v případě akciového trhu pouze „National Market“)
2.6
Rusko
Moskva (RTS Stock Exchange)
Odkaz může rakouský Úřad pro dohled nad fiinančním trhem (FMA) změnit. Aktuální odkaz najdete na internetov
vé stránce FMA:
www.fma.gv.at, Anbieter (poskytovatelé), „Info
ormationen zu Anbietern am österreichischen Finanzmarkt“ (informa
ace o poskytovatelích na
rakouském finančním trhu), Börse, Übersicht, Downloads, Verzeichnis der Geregelten Märkte (burza, přehled, ke
e stažení, seznam
regulovaných trhů)
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
30
3.
Burzy v mimoevropských zemích
3.1
Austrálie
Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2
Argentina
Buenos Aires
3.3
Brazílie
Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4
Chile
Santiago
3.5
Čína
Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.
Hongkong
Hongkong Stock Exchange
3.7.
Indie
Bombaj
3.8
Indonésie
Jakarta
3.9.
Izrael
Tel Aviv
3.10
Japonsko
Tokio, Ósaka, Nagoja, Kjótó, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hirošima
3.11
Kanada
Toronto, Vancouver, Montreal
3.12
Jižní Korea
Soul
3.13
Malajsie
Kuala Lumpur
3.14
Mexiko
Mexiko City
3.15
Nový Zéland
Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.16
Filipíny
Manila
3.17
Singapur
Singapur Stock Exchange
3.18
Jihoafrická republika
Johannesburg
3.19
Tchaj-wan
Taipei
3.20
Thajsko
Bangkok
3.21
USA
New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exxchange (NYSE),
Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange,
Filadelfie, Chicago, Boston, Cincinnati
3.22
Venezuela
Caracas
3.23
Spojené arabské
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
emiráty
4.
Organizované trhy v zemích mimo členské státy Evropského společenství
4.1
Japonsko
Over the Counter Market
4.2
Kanada
Over the Counter Market
4.3
Jižní Korea
Over the Counter Market
4.4
Švýcarsko
SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange, Over the Counter Ma
arket členů
International Securities Market Association (ISMA), Curych
4.5
USA
Over the Counter Market v systému NASDAQ, Over the Counter M
Market (trhy
organizované NASD, např. Over-the-Counter Equity Market, Municcipal Bond
Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Publlic Direct
Participation Programs), Over the Counter Market for Agency Mortgage-Backed
Securities)
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
31
5.
Burzy s termínovými kontrakty a opce
emi
5.1
Argentina
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2
Austrálie
Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3
Brazílie
Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio d
de Janeiro Stock
Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4
Hongkong
Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5
Japonsko
Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange,
5.6
Kanada
Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7
Jižní Korea
Korea Futures Exchange
5.8
Mexiko
Mercado Mexicano de Derivados
5.9
Nový Zéland
New Zealand Futures & Options Exchange
5.10
Filipíny
Manila International Futures Exchange
5.11
Singapur
Singapore International Monetary Exchange
5.12
Slovensko
RM System Slovakia
5.13
Jihoafrická republika
Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exch
hange (SAFEX)
5.14
Švýcarsko
EUREX
5.15
Turecko
TurkDEX
5.16
USA
American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of
Tokyo Stock Exchange
Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid Americca Commodity
Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia
Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exch
hange (BOX)
Účetní rok: 1.9.2009 – 31.8.2010
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
32

Podobné dokumenty

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Více

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu ......................

Více

Raiffeisen – Evrop ský fond vysokých výnos ů

Raiffeisen – Evrop ský fond vysokých výnos ů Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výpočet h hodnotového vývoje se provádí na základě podílu s reinvesticí výnosu (v plné výši), protože tím nedochází ...

Více

Raiffeisen- EmergingMarkets

Raiffeisen- EmergingMarkets Důležité informace k průběhu fiskálníího roku .................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ..........................

Více