bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Podle vyhlášky č.231/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb.
Datum vydání :1.4.2005
1.
1.1
Aktualizace: 15.1.2006
strana 1
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního
distributora nebo distributora
Identifikace látky nebo přípravku:
ČISTÍCÍ PASTA NA SÍTA
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Použití látky nebo přípravku:
pasta na čistění a aktivaci sít pro sítotisk
Identifikace výrobce nebo dovozce:
PRATOR CZ s.r.o
Na Louži 11, 101 00 Praha 10, Česká republika
IČO: 63982137
Tel.: 2717 242 64, fax: 2717 203 27
Adresa a telefonní číslo pro mimořádné situace:
Klinika nemocí z povolání, toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 12000 Praha 2
22491 9293, nebo 22491 5402, nebo 22491 4575
Informace o složení přípravku
Obecný popis nebezpečných složek a jejich koncentrace:
přípravek obsahuje hydroxid sodný cca 10% hmot.
Chemický název:
Hydroxid sodný
Symboly nebezpečnosti: C - žíravý
Obsah v %: cca. 10% hmot.
R-věty: 35
Č. CAS:
1310-73-2
S-věty: 26-37/39-45
EINECS:
215-185-5¨
Č.Indexové: 011-002-00-6
Bi(propylenglykol) methyléter (DOWANOL DPM )
Obsah v %: < 20% hmot.
Č. CAS:
3459-94-8
EINECS:
252-104-2
Č.Indexové: 150457
Plné znění R a S vět v bodě 16
Údaje o nebezpečnosti přípravku
Přípravek je podle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako:
nebezpečný, je žíravinou
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při použití přípravku:
Přípravek je žíravinou. Leptá sliznice, oční spojivky i kůži.Je silně alkalický a
nesmí být vypouštěn do kanalizace bez úprav pH (viz. kapitoly 12. a 13.)
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při použití přípravku :
Údaje nejsou k dispozici, organická komponenta není škodlivá pro vodní organismy
Informace na obalu v bodě 15:
C
R věty: 35
S věty: 26-37/39-45
Strana 2
4.
Pokyny pro první pomoc
4.1
Všeobecné pokyny:
okamžitá lékařská pomoc není nutná. Zajistit možnost okamžitého výplachu
postižených míst vodou.
4.2 Při nadýchání:
vyveďte postiženého ze zamořeného prostoru a zajistěte tělesný i duševní klid a
přívod čerstvého vzduchu. Nenechte prochladnout. V případě přetrvávajících
obtíží vyhledat lékaře.
4.3 Při styku s kůží:
Pokožku ihned umyjte velkým množstvím teplé vody a mýdlem. Nepoužívejte
rozpouštědla nebo ředidla. Sterilně ošetřete a vyhledejte lékařskou pomoc.
4.4 Při zasažení očí:
při násilně otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte čistou tekoucí
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
4.5. Při požití:
Vypláchnout ústa vodou a nechat vypít asi 0,5 lt vody. Nikdy nevyvolávejte
zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.
5.
Opatření pro hasební zásah
5.1
Vhodná hasiva :
všechna hasiva s tím, že se hašení přizpůsobuje požáru v okolí. Přípravek sám je
nehořlavý
Nevhodná hasiva :
Zvláštní nebezpečí : odpadá
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (dýchací přístroj), a celotělovou
ochranu.
5.2
5.3
5.4
6.
Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku
6.1
Bezpečnostní opatření na ochranu osob:
zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.Používejte vhodné osobní ochranné
pracovní prostředky.
Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí:
zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod.
Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Malé množství je možné spláchnout do kanalizace, větší množství absorbujte
materiálem (písek, piliny, infusoriová hlinka, univerzální absorpční materiály) a
shromážděte v dobře uzavřených nádobách. Sebraný materiál zneškodňujte
v souladu s místně platnými předpisy. Zbytky opět spláchněte velkým proudem
vody.
Další údaje:
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.1.1
Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky
nebo přípravku
Zacházení:
s přípravkem je nutné zacházet jako s chemickou látkou a používat vhodné
osobní ochranné prostředky podle kapitoly 8. Zabraňte styku s očima a
pokožkou. Zabraňte styku se zdroji zapálení.
7.2.
Skladování:
7.2.1 skladovat v dobře uzavřených obalech. Při skladování nepoužívat obaly
z hliníku a lehkých kovů. Neskladujte společně s kyselinami a redukčními
látkami. Neskladujte společně s potravinami a krmivy.
7.3
Specifické použití:
strana 3
8.
Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
9.
Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku
8.1.
Expoziční limity:
přípravek obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné
koncentrace v pracovním ovzduší ( NPK-P ):
podle předpisů v ČR nejvyšší přípustná koncentrace ( mg.m-3 )
hydroxid sodný obsah 10 % č. CAS 1310-73-2
průměrná 0,5 mg.m-³
mezní
1 mg.m-³
8.2. Omezování expozice:
při práci používejte hygienická a bezpečnostní opatření pro práci se žíravinou.
8.2.1 Omezování expozice pracovníků:
používejte osobní ochranné prostředky.
8.2.1.1 Ochrana dýchacích orgánů:
při běžném používání odpadá
8.2.1.2 Ochrana rukou:
ochranné rukavice chemicky odolné ( např. pryžové)
8.2.1.3 Ochrana očí:
ochranné brýle či obličejový štít
8.2.1.4 Ochrana kůže:
pracovní oděv a obuv chránicí paže, nohy a tělo.
8.2.2 Omezování expozice životního prostředí:
9.1.
9.2
9.3
10.
10.1
10.2
10.3
Všeobecné informace:
Vzhled:
bílá měkká pasta
Skupenství :
pasta
Barva látky nebo přípravku:
bílá
Zápach ( vůně ):
nepatrný, charakteristický
Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH látky (20 oC):
<13
Bod varu nebo rozmezí bodu varu:100 až 190oC
Bod vzplanutí:
75 oC
Hořlavost
omezená
Výbušné vlastnosti:
Oxidační vlastnosti:
Tenze par:
o
Hustota při 20 C:
1500 kg.m-3
Rozpustnost
-Ve vodě:
dispergovatelný
-V tucích ( specifikuje se rozpouštědlo – olej): nestanoveno
Další informace:
Obsah org. rozpouštědel v hmot. zlomku: 0,2 kg/kg
Celkový obsah org. uhlíku v hmot. zlomku: 0,1 kg/kg
Obsah netěkavých látek v % obj. max. 50% hmotn.
Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
Podmínky, kterým je třeba zamezit:
Za normálních podmínek je přípravek stabilní. Nezahřívat na vyšší teplotu.
Materiály, které nelze použít:
Kovy, kyseliny, redukující látky.
Nebezpečné produkty rozkladu:
vodík při styku s kovy, CO, CO2
strana 4
11.
Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku
11.1
Akutní toxicita přípravku:
Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údajů k dispozici.
Akutní toxicita komponent přípravku: (podle platných listin )
Hydroxid sodný
LD50 orálně, králík
> 500 mg.kg-1
LD50 intaperitoneálně > 40 mg.kg-1
11.2
11.3
Další údaje:
leptá kůži, sliznice a oči. Není karcinogenní
12.
Ekologické informace o látce nebo přípravku
12.1
Ekotoxicita:
pro přípravek nejsou k dispozici žádné údaje tohoto typu
12.2. Mobilita:12.3 Persistence a rozložitelnost:
přítomná organická komponenta e biologicky snadno odbouratelná, není
škodlivá pro vodní organismy.
12.4 Bioakumulační potenciál:12.5 Další nepříznivé účinky:-
13.
13.1
13.2
13.3
14.
14.1
14.2
Pokyny pro zneškodňování látky nebo přípravku
Vzniklý odpad či přebytky zlikvidovat spálením nebo uložením na chemické
skládce.
Způsob zneškodňování kontamin. obalů:
odstranit podle příslušných předpisů a zákona č. 185/2001 sb. (zákon o odpadech)
Právní předpisy o odpadech v ČR:
Zařazení odpadu podle vyhl. MŽP č. 381/2001 sb.a zákona č. 254/2001 Sb.:
- Kód druhu odpadu:
060204
- Název druhu odpadu: odpady obsahující hydroxid sodný
- Kategorie odpadu:
N
- Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy: Y 16
Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Předpis ADR/RID se nevztahuje na vnitřní obal 1l a nejvýše 4l na kus.
Silniční přeprava ADR: třída 8.
Železniční přeprava RID: třída 8.
Klasifikační kód:
42/b
UN-číslo:
1824
Výstražná tabule:;
80/1824
Strana 5
15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
15.1 Přípravek je ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. a předpisů jej provádějících
takto klasifikován a označen jako nebezpečný
výstražný symbol: C-žíravý
15.2 Chemické názvy nebezpečných látek, jejichž obsah zapříčiňuje že je přípravek
klasifikován jako nebezpečný:
nebezpečné komponenty: hydroxid sodný > 10% hmot.
15.3
16.
R věty:
S věty:
R 35 Způsobuje těžké poleptán
S 26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
- seznam příslušných R-vět a S-vět
R věty:
S věty:
R 35 Způsobuje těžké poleptán
S 26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
-Další informace:
PRATOR CZ s.r.o, Na Louži 11, 101 00 Praha 10 poskytne další technické informace.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a
jsou v souladu s platnými právními předpisy. Výrobce negarantuje jejich kompletnost. Nemohou být
považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Uvedená data o
výrobku jsou všeobecná a některé výrobní šarže mohou vykazovat malé odchylky, které nic nemění
na celkové nebezpečnosti, klasifikaci a označování výrobku.
- zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Skladování a manipulace dle normy 650201.
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických přípravkách a o změně některých zákonů.
Vyhláška č.231/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb., kterou se stanoví obsah bezpečnostního
listu k nebezpečné chemické látce nebo chemickému přípravku.
Vyhláška č. 232/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, týkající se klasifikace balení a označení nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů ) – včetně příloh.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - včetně příloh
Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška MPaO č. 115/2002 sb., o podrobnostech nakládání s obaly – účinnost od 9.4.2002
Vyhláška MŽP č. 117/2002 sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této
evidence – účinnost od 9.4.2004.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečisťování ovzduší atd.
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF, příloha č I. Řád pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečného zboží (RID), vyhlášené ve Sbírce zákonů, částka 8/1985, č. 61/1991, č.11/1998, č. 60/1999.
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí – ADR, vyhlášena ve Sbírce zákonů,
částka 64/1987 Sb., č.57/1997, č. 54/1999 Sb.

Podobné dokumenty