dobrovicko_5_2013

Komentáře

Transkript

dobrovicko_5_2013
ŘÍJEN 2013 - ROČNÍK 28 - ČÍSLO 5
Zastupitelstvo města Dobrovice Vás zve na
Zastupitelstvo
Dobrovice
Vás zve na
slavnostníměsta
shromáždění
občanů
Zastupitelstvo
města
Dobrovice
Vás zve na
slavnostní
shromáždění
občanů
u
příležitosti
oslav
slavnostní
shromáždění
u příležitosti
oslavobčanů
95. výročí vzniku
Československé
republiky
u příležitosti
oslav
95.
výročí
vzniku
Československé
republiky
dne 28.10.2013
odvzniku
17:00 hod.
na Palackého náměstí
v Dobrovici.
95.
výročí
Československé
republiky
dne 28.10.2013 od 17:00 hod. na Palackého náměstí
v Dobrovici.
dne 28.10.2013
od 17:00
hod. na
Palackého
náměstí v Dobrovici.
Vystoupí
historik
PhDr.
Karel Herčík.
Vystoupí historik PhDr. Karel Herčík.
Vystoupí historik PhDr. Karel Herčík.
Po skončení vzpomínkového aktu se koná v obřadní síni dobrovické radnice v 17:30 hod.
Po skončení vzpomínkového
aktu sehudby,
koná vnaobřadní
sínisrdečně
dobrovické
radnice v 17:30 hod.
koncert komorní
který Vás
zveme.
Po skončení vzpomínkového
aktu sehudby,
koná vna
obřadní
síni srdečně
dobrovické
radnice v 17:30 hod.
koncert komorní
který Vás
zveme.
koncert komorní
zveme. z rady města
Zprávy ze zasedání zastupitelstva
městahudby, na který Vás srdečněZprávy
Na zasedáních Zastupitelstva města Dobrovice, která se konala dne 26. srpna a 21. října 2013, bylo projednáno a schváleno celkem 33 usnesení, z nichž uvádíme ta nejdůležitější.
Rada města Dobrovice se sešla v období od minulého zasedání zastupitelstva města (26. 8. 2013) celkem třikrát:
5. 9., 19. 9. a 10. 10. 2013, přičemž projednala přibližně
45 záležitostí týkajících se našeho města. Vybírám nejdůležitější.
Zastupitelstvo města Dobrovice schválilo:
■ Realizaci přístavby mateřské školy za účelem vybudování dalšího oddělení pro 25 dětí od září 2014.
■ Zachování poplatku občanů za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2014 ve výši 500 Kč na osobu.
■ Rozpočtová opatření města, z nichž zatím poslední je
rozpočtové opatření č. 9/2013 v celkové výši příjmů
55 125 878 Kč a výdajů 74 297 778 Kč.
■ Hospodaření města za období leden - září 2013.
■ Prodej posledního bytu v bytovém domě č.p. 71 na Palackého náměstí za cenu 1 450 000 Kč.
■ Prodej pozemků p.č. 22, p.č. 952/1, p.č. 952/5, p.č.952/7
v k.ú. Dobrovice, každý pozemek za cenu 200 Kč/m2.
■ Prodej pozemku p.č. 504/1 v k.ú. Úherce, obci Pěčice,
za sníženou cenu 65 Kč/m2.
■ Znění smlouvy o poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu města na podporu kulturních, sportovních a společensky přínosných aktivit
v roce 2014.
Rada města schválila:
■ Uzavření smlouvy o dílo „Celoplošná oprava místní komunikace Úherce“ s firmou MSB v.o.s. Boseň za 344 676 Kč
vč. DP.
■ Uzavření smlouvy o dílo „Výměna kabelů a součástí veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Komenského ulici“ s firmou Sunnymont s.r.o. Hostomice za 264 903 Kč
vč. DPH.
■ Uzavření smlouvy o dílo „Oprava chodníku v ulici
Komenského“ s firmou H-Intes s.r.o. Mladá Boleslav
za 437 538 Kč vč. DP.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze státního
fondu životního prostředí na pořízení stroje na úklid
zpevněných cest a silničních komunikací za účelem
snížení prašnosti ve městě Dobrovice vč. místních část.
■ Zakoupení typizovaného kontejneru na nebezpečný odpad, který bude dovybaven nádobami na sběr jednotlivých složek nebezpečného odpadu svozovou firmou
AVE CZ, která zajistí i jeho následnou likvidaci.
Zastupitelstvo města Dobrovice odvolalo:
■ Pana Václava Picka ml.z funkce člena osadního výboru
místní části Týnec, který oznámil rezignaci na členství
v osadním výboru.
Mgr. Jan Honců
místostarosta
Město Dobrovice hledá správce
Zastupitelstvo města Dobrovice projednalo
a vzalo na vědomí:
Městského divadla v Dobrovici od 1. 1. 2014.
Bližší informace jsou k dispozici
na webových stránkách města
www.dobrovice.cz
nebo na tel. č. 326 398 191 pí. Mulačová,
326 398 428 pí. Novotná.
■ Rozbor celkových příjmů a výdajů na likvidaci odpadů
ve městě za rok 2012 a zprávu o plnění Plánu odpadového
hospodářství města Dobrovice na období let 2010 - 2015.
Přehled všech usnesení Zastupitelstva města Dobrovice je zveřejněn na webových stránkách města Dobrovice www.dobrovice.cz.
RNDr. Jana Bímová, starostka
1
Městská knihovna Dobrovice oznamuje, že jako
každoročně je připraven předvánoční prodej
knih. Nabídka je široká, přijďte si vybrat!
Nový zametací vůz
v ulicích města
Od 7. října letošního
roku jezdí ulicemi města
a místních částí nový pomocník v úklidu – zametací stroj švýcarské výroby CITYCAT 2020XL. Bylo tím završeno několikaleté úsilí vedení
města o pořízení zametacího stroje pro Dobrovici. Financování nákupu bylo z převážné většiny z fondů Evropské
unie za spoluúčasti města a České republiky. Výhodou
nového stroje je jeho široké využití, a to nejen k úklidu komunikací a chodníků zametáním i kropením, ale
i k čištění kanálových vpustí, mytí městského mobiliáře
tlakovou myčkou, zaléváním městské zeleně, v zimních
měsících úklid sněhu z chodníků a komunikací včetně jejich ošetření posypem. Od jara do podzimu je plánován
každodenní provoz zametacího stroje po předem plánova-
Růžena Kubínová, vedoucí knihovny
EKOSKLAD
Vážení spoluobčané, od začátku roku 2014 bude v našem
separačním dvoře umístěn – Ekosklad, tj. kontejner
na shromažďování vybraných druhů nebezpečných odpadů, jejichž přehled uvádíme níže.
Do tohoto kontejneru nelze odkládat střešní krytinu
eternit, který si budou občané likvidovat na své náklady (např. na skládce AVE Benátky nad Jizerou, tel. 326
316 322), a prošlé léky, které je možné odevzdávat přímo
v lékárně v Dobrovici. Vybrané druhy nebezpečných odpadů budou v separačním dvoře předávány pověřenému
pracovníkovi, který je následně rozdělí dle katalogových
čísel a uloží do připravených nádob.
Seznam nebezpečných druhů odpadů, které budou
v separačním dvoře odebírány
Druh odpadu
kat. číslo
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky 08 01 11
Upotřebené tuky a vosky
12 01 12
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 13 02 05
Obaly obsahující zbytky nebezp. látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 10
Absorb. činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 02
Olejové filtry
16 01 07
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 21
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky
20 01 23
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezp. látky
20 01 27
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02
nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory
obsahující tyto baterie
20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 35
Foto: Jiří Coufal
ných jedenácti okruzích, kdy město je rozděleno do čtyř
a místní části do sedmi úklidových tras (informace o úklidových trasách naleznete na webu města www.dobrovice.
cz v záložce Praktické informace (Technické středisko).
Cílem provozu je, aby zametací stroj uklízel stejnou trasu
jednou za tři týdny, což by mělo výrazně přispět ke snížení prašnosti ve městě a posílit péči o celkový vzhled města a místních částí. Mně nezbývá než popřát naší „městské kočce“ a její obsluze bezproblémový provoz, mnoho
zametených kilometrů a nám všem dobře uklizené město.
Dále bude možno v separačním dvoře odkládat ojeté pneumatiky (kat. č. 160 103) z osobních automobilů, a to
v počtu 4 ks na osobu za rok. Ojeté pneumatiky budou
odebírány pouze bez disků.
Tyto informace budou umístěny na webových stránkách
města Dobrovice www.dobrovice.cz, případně je možné
informovat se na tel. č. 326 307 552 u pí. Bartoňové nebo
na tel. č. 724 842 510 u pracovníka separačního dvora.
Upozorňujeme občany, že jarní svoz nebezpečného
odpadu se neuskuteční.
Jiří Coufal, vedoucí Technického střediska města Dobrovice
Rozhovor s Janem Hálou, otcem Petra Hály,
vynikajícího dobrovického sportovce
Lenka Bartoňová, referent ŽP a OH
Stromy a keře zasahující do komunikací
1) Jak vznikl nápad, aby Petr závodil, a proč zrovna cyklistika ?
Petr začal sportovat už odmala. Začínal požárním sportem, ke kterému jsem ho přivedl já jako hasič. Pak s mojí
podporou vyzkoušel jízdu na kole, běh, skok do dálky a lyžování. Asi od roku 2003 přešel Petr pod záštitu Centra
83 v Mladé Boleslavi. Od té doby se začal zúčastňovat
atletických závodů, kde začal sbírat první medaile. Bylo
to za sprint, štafetu a v družstvu za přehazovanou. V roce
2005 startoval na atletické olympiádě v Olomouci v běhu
na 100 metrů a štafetě, kde v obou disciplínách vybojoval bronzovou medaili. Od roku 2008 začal chodit na spi-
Vážení občané – majitelé nemovitostí, doba vegetačního
klidu od 1. 10. do 31. 3. je jedinečnou příležitostí, jak šetrnou cestou odstranit zeleň, která přesahuje z Vašeho
pozemku do pozemků města (veřejného prostranství).
Jedná se o chodníky, komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značení atd. Občanský zákoník zák. č. 44/1962
Sb., § 127. Také úklid spadaného listí a ovoce na veřejném prostranství je povinností majitele nemovitosti, z níž
nepořádek pochází. Máme společný zájem na pořádku
a bezpečnosti ve městě.
Všem děkujeme za pochopení, Ludmila Vokatá
2
Rozsvěcení vánočního stromu
nning, kde zaujal instruktory. Ti přišli s nápadem zúčastnit se Mistrovství ČR v cyklistice mentálně postižených
sportovců v Račicích. Od té doby se těchto závodů účastní
každoročně, z toho pět let po sobě stál na stupních vítězů.
2) Jak vypadá Petrův trénink ?
Celoročně se věnuje spinningu. Jednou až dvakrát ročně
jezdí s Centrem 83 na několikadenní soustředění v cyklistice. Stejným způsobem trénuje i lyžování. Pak se vždy
jednou za rok účastní Mistrovství ČR v závodu na běžkách mentálně postižených sportovců. Pokud počasí a Petrova alergie dovolí, jezdíme společně tratě okolo 50 kilometrů asi tak třikrát za měsíc.
3) Jakých úspěchů až dosud Váš syn Petr v cyklistice dosáhl ?
V roce 2009 to byly zlatá a stříbrná medaile na Mistrovství ČR v cyklistice mentálně postižených sportovců
v Račicích. V dalších letech na stejném mistrovství získal: v roce 2010 dvě zlaté, v roce 2011 také dvě zlaté,
v roce 2012 jednu stříbrnou a letos dvě bronzové medaile. Od roku 2009 je pokaždé oceněn titulem Sportovec
roku Mladá Boleslav. V roce 2011 Petr získal navíc ještě
od Českého svazu mentálně postižených sportovců také
ocenenění Sportovec roku 2010 České republiky. Ve stejném roce 2011 byl vyhodnocen společností Škoda Auto
jako Sportovec roku 2011.
4) Jakým způsobem je Petrovo závodění financováno ? Máte sponzora ?
Klasického finančního sponzora nemáme. Díky tomu, že
je Petr členem Centra 83, náklady na startovné nedosahují takové výše, takže i bez sponzora si můžeme dovolit,
aby závodil. Petrových výkonů v cyklistice si všimla firma
Lawi Sport a nabídla nám dodat před každými závody
nový dres. Za důstojnou reprezentaci města Dobrovice
již několikrát Petr obdržel věcný dar. Pan Leoš Prskavec
s námi jezdí na závody coby mediální podpora – točí, fotí
a píše o Petrovi články. Svoje zkušenosti nám také nabídl
pan Kubín z Holých Vrchů.
5) Chtěl byste Vy sám něco sdělit čtenářům ?
Moc bych si přál, aby alespoň na jediný den přijel někdo
z Dobrovice Petrovi fandit na závody a podpořil ho. Petr
jezdí pro Dobrovici. Lépe by se mu závodilo a hlavně by
mu to udělalo velikou radost.
Také letos se sejdeme při zahájení adventu na náměstí
v Dobrovici. Ani letos nebudou chybět koledy v podání
dětského pěveckého sboru Plamínek pod vedením manželů Brodských. A pro velký úspěch bude i letos připravena
„Ježíškova pošta“, kde mohou děti dostat na své dopisy
pro Ježíška obálky s adresou a také razítko „Ježíškovy
pošty“. Ti, kteří chtějí poslat svá přání expres rychle,
mohou si je dopředu napsat na malý lísteček a ten potom na náměstí přiváží na balonek, které i letos budou
roznášet andělé po náměstí. Společně potom balonky vypustíme. A samozřejmě si nezapomeňte přinést zvonečky, abychom společně mohli rozsvítit stromeček. Na děti
nezapomenou ani baráčníci. Paní Hlaváčová bude mít
perníček pro každého…
Rozsvěcení vánočního stromu se koná v neděli
1. prosince 2013 od 17 hodin na náměstí v Dobrovici.
Blanka Mulačová
Voňavá výstava
Vůně vanilky, skořice a badyánu neodmyslitelně patří k Vánocům stejně jako perníčky. Za ta léta, po která
připravuji vánoční výstavy, jsem poznala řadu perníkářek, které se pečení a zdobení perníku věnují, ale také
spoustu hospodyněk, které se s poměrně dobrými výsledky o zdobení pokoušejí. Proto jsem se rozhodla letošní
vánoční výstavu věnovat právě perníkům a hlavně jejich
autorkám. Vyzývám proto všechny, kdo se pečením
a zdobením perníku zabýváte, přijďte se pochlubit
svými výrobky na naši vánoční výstavu. Nemusíte
nosit koše, stačí se pochlubit svými „majstrštyky“, ale pokud chcete, můžete zde své perníčky i prodávat. Pro vaši
inspiraci jsem pozvala na úterý 3. prosince paní Sýkorovou
a na středu 4. prosince paní Holmanovou, aby se s vámi
podělily o své bohaté zkušenosti se zdobením perníčků
a nabídly vám také inspiraci pro vaše tvoření. Paní Holmanová nám navíc prozradí, jak se pečou a zdobí perníčky
ze starodávných dřevěných forem. Vidět ji při práci totiž
můžete i v Perníkové chaloupce - muzeu perníku nedaleko
Pardubic. Na vánoční výstavě si ale i letos budete moci zakoupit vánoční dekorace, ozdoby, hračky a malé dárečky.
Výstava se koná od 3. do 6. prosince v přízemí dobrovické radnice. Vy, kteří budete chtít své perníčky vystavit nebo prodávat se přihlaste v Informačním centru
v Dobrovici nebo na tel. č. 326 398 191 do 28. listopadu.
Děkuji Vám za rozhovor.
-vb-
Blanka Mulačová
Pozvánka na vánoční koncerty Dobrovanu
V září začal svou další sezonu pěvecký sbor Dobrovan
po krátké pauze, způsobené šťastným přírůstkem do muzikantské rodiny Formáčkových. Daneček je kouzelný
a bezesporu velmi talentovaný, už diriguje celou rodinu.
Museli jsme se ale smířit se srpnovou osudovou ztrátou
jednoho ze služebně nejstarších členů, výborného tenora
i trumpetisty Josefa Šťastného. Výrazně pomáhal udržovat vysokou úroveň našeho sboru. Bude nám velmi chybět.
Dnes již pilně nacvičujeme vánoční program. Koncerty jsou
plánovány na 12. 12. 2013 v Městském divadle v Dobrovici a 21. 12. 2013 v kostele sv. Václava v Sýčině.
Rádi bychom uvítali další zájemce o sborový zpěv a kolektivní zpívání! Všichni jsou kdykoli vítáni. Pravidelné
zkoušky jsou každý čtvrtek v 16.30 h ve zkušebně Provozního a školícího centra společnosti Tereos TTD (podlouhlá
budova proti zdravotnímu středisku). Těšíme se na příznivce i hudbymilovné spoluobčany při našich koncertech.
Sbírka sportovních ocenění Petra Hály
Ivan Dumek
Foto: Jan Hála
3
Setkání seniorů
Rádi bychom poděkovali organizátorům „setkání seniorů“,
které se uskutečnilo 13. 10. 2013 v dobrovické sokolovně.
Potěšili jsme se pěkným programem, rádi jsme si popovídali se známými při příjemné hudbě a mnozí si s chutí zatančili. Ocenili jsme i občerstvení. Budeme se těšit, že se
podobné setkání opět uskuteční.
Na podnět seniorek ze Sýčiny napsala Miroslava Mansfeldová
Kino Dobrovice
listopad a prosinec
10. 11. 2013 Osada Havranů - český film
24. 11. 2013 Na Veliké řece - český film
25. 11. 2013 Ferda mravenec - pohádkové pásmo
Foto: skautský archiv
dřevin, ve které úplně zaniká val a obranný příkop. Naopak
nás potěšilo setkání s rosničkou, kterou ve volné přírodě viděl zatím málokdo z účastníků výpravy.
Během uzávěrky minulého čísla v polovině srpna náš oddíl
právě tábořil u rybníka Borečov, nedaleko Ujkovic. Proto
se informace o táboře dostávají až do tohoto čísla. Letošním
tématem byl návrat ke kořenům a celotáborová hra se točila okolo zakladatele Skautingu Roberta Baden-Powella.
V nevyzpytatelném létě jsme měli štěstí na dobré počasí.
Dva táborníci složili jednu z nejcennějších skautských odborek, zkoušku Tří orlích per. Každý táborník získal nové
zálesácké dovednoti a praktické zkušenosti s pobytem v přírodě. Pravidelně nás navštěvovala liščí rodinka a volavky
z okolních rybníků. Letošní tábor se vydařil, ale nemohl by
se zrealizovat bez podpory MěÚ Dobrovice a Tereos TTD,
kterým děkujeme.
8. 12. 2013 Volání rodu - český film
9. 12. 2013 O zapomnětlivém černokněžníkovi
- pohádkové pásmo
Začátky představení v 17.30 a ve 20 hodin.
Promítání pro děti od 10 hodin.
Budoucnost kina v Dobrovici je nejistá
Promítání v našem kině se traduje více jak 60 let zpátky.
V poslední době se promítalo vždy dvakrát v měsíci od 17.30
a 20 hodin a jedenkrát v měsíci pohádka pro děti. Vstupné bylo spíše symbolické, činilo 30 Kč, pro děti pak 10 Kč.
Informace o promítání se zveřejňují v Novém Dobrovicku,
aktuálně pak také ve vývěskách před kinem a na internetových stránkách města Dobrovice. V dnešní době je však
zřejmé, že nejen naše kino, ale i kina v ostatních menších
městech se potýkají s vážnými problémy. Jeden z největších problémů je ukončení výroby filmových kopií na klasických 35 mm filmových pásech. Filmy se již distribuují
pouze na DVD nebo na jiných digitálních nosičích. Pořízení digitalizace je však pro naše kino finančně neúnosné.
Zvažují se tedy jiné varianty – např. pořízení kinoprojektoru, na kterém by se filmy promítaly ovšem s několikatýdenním zpožděním oproti premiérám, které uvádějí pouze
digitalizovaná kina. Další variantou je pronájem kina soukromému subjektu. V zájmu města je promítání v našem
kině udržet. Není-li vám osud našeho kina lhostejný, uvítáme jakýkoliv nápad, myšlenku a zejména ochotu spolupracovat pro udržení dlouholeté tradice promítání v našem
kině. Děkujeme.
Ing. Milan Havlas
Klubíčko Dobrovice
LT Budislav 2013
Khánta aké wanji hanhepi wi su shaglónghan
wakshica hóchoka pahá! Howgh! Touto větou letos přivítal Velký Manitou táborníky na letním táboře
v Budislavi pořádaném každoročně Klubíčkem Dobrovice. Děti byly hned po příjezdu rozděleny do indiánských
kmenů: Čerokiové, Krikové, Čikasové, Kojukóni, Tagišové, Apačové a Siouxové. Tyto kmeny měly za úkol, porazit
bledé tváře a získat zpět ukradené zlato, které musely
vyrýžovat ze zlatonosné řeky.
Hned od druhého dne se kmeny zodpovědně vrhly na plnění jednotlivých úkolů: nacvičily si bojový tanec a pokřik,
vyráběly totemy, stavěly v lese přístřešky, krotily divoké
mustangy, trénovaly střelbu ze vzduchovky a luku, lovily
vedoucí převlečené za bizony (což byla velice zábavná hra,
Jana Husáková, vedoucí kina
Ze skautského kotlíku
Od začátku září se náš oddíl rozrostl o dvě družiny nové
věkové kategorie, se kterou začínáme pracovat. Jedná se
o děti předškolního věku a z prvních tříd ZŠ. Překvapivě je
větší zájem u dívek než u chlapců. Na schůzkách, které se
konají již od 13.30 do 15 h, malujeme, zpíváme, povídáme
si o přírodě, učíme se být připraveni na různé životní situace a vše prokládáme hrou. Jako službu pro rodiče jsme
začali s vyzvedáváním dětí přímo ve školní družině, což se
osvědčilo jako dobrý nápad. Schůzky pro děti od 9 let následují od 15 do 17 hodin.
V září jsme podnikli výpravu do okolí Dobrovice, prozkoumali jsme dva vojenské bunkry na Hrádku a u Švédských
šancí, vařili v kotlíku a poznávali krásně se vybarvující podzimní přírodu. Společným jmenovatelem celé výpravy bylo
poznání, že lidé přestávají chodit do přírody v našem okolí.
Cesty, kterými se dalo před několika lety projet i na kole,
jsou zarostlé a některé mnohdy již neprostupné. Na Hrádku
se ze zajímavého hradiště stala džungle keřů a náletových
Indiánské léto - celotáborové foto
4
Foto: archiv Klubíčka Dobrovice
du v Karlových Varech za účasti i několika zahraničních
účastníků. Evička ve své kategorii a konkurenci dalších
8 závodnic jasně vyhrála, a opět tak zúročila svůj talent
a hodiny a hodiny denní dřiny a individuálních tréningů. V lednu ji čeká účast na mistrovství republiky, ale
tentkokrát již ve skupině A, kde se pokusí vybojovat titul
mistra ČR a postup na twirlingové mistrovství Evropy
do Belgie. Její obrovskou oporou jsou zejména její rodiče,
kteří si za své nasazení a podporu zaslouží veliký DÍK!!!
jak pro děti, tak pro vedoucí). Zvláště povedenou hrou byl
PONY EXPRES, kdy indiáni přepadávali poštovní zásilky,
které se kurýři snažili doručit na poštu. Za všechny tyto
splněné úkoly a hry získávaly jednotlivé kmeny body a náčiní
na rýžovní zlata – mapu, kolíky, provázek, sítka…
Táborové večery jsme trávili většinou u táboráku a zpívali
jsme písničky, také byla párkrát diskotéka a noční hry v lese,
mezi které patřila samozřejmě i stezka odvahy, kterou všichni statečně zvládli. Jednu noc se kmeny vydaly přespat mimo
tábor pod širák, což bylo pro malé děti velké dobrodružství,
a pro ty větší zase noční přepadení tábora. V sobotu večer
proběhl kulturní večer, kdy si kmeny připravily divadelní
scénky, které byly opravdu zábavné a povedené.
Během celého tábora nás nesmočila jediná dešťová kapka,
nebyl žádný velký úraz, šikovné kuchařky se staraly, abychom měli stále co jíst a každý den bylo spoustu zábavy. Víc
jsme si už nemohli přát! Proto se už všichni těšíme na další
povedené táborové dny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat také našim sponzorům:
město Dobrovice, Tereos TTD, Poděbradka a.s.
Markéta Cinklová
Dvakrát bronzový Petr Hála
Když mě letos Honza Hála pozval na Mistrovství ČR v cyklistice mentálně postižených
sportovců, těšil jsem se nejen
na sportovní výkony jeho syna
Petra, ale i na to, jakou pomoc
a jaké rady mu poskytne pamětník a mnohaletý cyklistický
Foto: Leoš Prskavec funkcionář, vážený pan Kubín
z Holých Vrchů, který se o Petrovy výkony také zajímá,
a dokonce letos přislíbil svojí přítomnost jako poradce
při prvním závodním dni.
Přijeli jsme společně do račického sportovního areálu,
který byl toho dne plný nejen cyklistů, ale i kanoistů
a kajakářů, kteří se zde připravovali na víkendové mezinárodní závody. Nutno podotknout, že zde bylo opravdu
plno, vzhledem k letošnímu rekordnímu počtu závodníků, kterých se na startu sešlo více než dvě stovky. Když
ještě vezmeme v úvahu počet trenérů a asistentů, bylo
kolem startovní čáry opravdu plno.
Po rozdělení závodníků do jednotlivých kategorií, dostal
Petr startovní číslo 109. První den se jel vytrvalostní závod
na 30 km (6 kol račického okruhu) v hustém dešti a větru.
Protože Petr závodí v kategorii B mentálně postižených
cyklistů, startoval ve druhé vlně, která vyrazila na start
2 minuty po startu kategorie A. Závod se jel z časových
důvodů dohromady pro všechny kategorie. Hned po startu
si Petr vedl poměrně dobře a držel se na čtvrtém místě.
Po dvou kolech závodu začal být závod nepřehledný, protože nejlepší cyklisté kategorie B dojeli slabší závodníky
kategorie A, čímž se celé pole promíchalo. Od té doby už
nebylo jasné, na kterém místě se Petr pohybuje. Nicméně
první čtyři kola se držel okolo čtvrtého až pátého místa
a z této pozice dvě kola před koncem závodu vyrazil k závěrečnému sprintu, při kterém úspěšně předjel další dva
závodníky, a skončil tak na krásném třetím místě.
Druhý den se jela časovka na 5 km, tedy jedno kolo račického okruhu. Naštěstí už nepršelo, ale ledový vítr bičoval
račický areál, zvedal vlny, které se tříštily o kamenité
břehy. Nebylo to počasí moc vhodné pro cyklistickou časovku, ale jak Petr poznamenal, podmínky byly skutečně
stejné pro všechny závodníky. Zde bylo nejdůležitější neprochladnout a udržet si prohřáté svaly až do startu.
Start probíhal po minutě pro každého závodníka zvlášť.
Protože nejlepší závodníci startovali jako poslední, Petr
se na startu zimou klepal opravdu dlouho. Když na něho
došla řada, třásl se jako osika. Přesto dobře odstartoval
a hned za první zatáčkou začal bojovat se silným větrem,
který mu rychle ubíral síly. Více než 2 km cesty proti
silnému studenému větru ubere závodníkům hodně sil.
Přesto v první půlce okruhu dokázal předjet dva závodníky, kteří startovali před ním, a těsně před cílem ještě
jednoho a opět dojel na krásném třetím místě.
www.klubickodobrovice.cz
Za všechny vedoucí Bára
Dobrovické mažoretky mistry
Evropy
O víkendu 4.-6. 10. 2013 se zúčastnila česká reprezentace Svazu
mažoretek ČR mistrovství Evropy
v olympijském norském Lillehammeru. Mezi účastníky bylo i úspěšné
duo dobrovických Kopretinek Petra
Kovářová a Marie-Anna Bednářová
jakožto mistryně Čech, I. vicemistryně ČR v klasickém duu a II. vicemistryně ČR v duu s rekvizitami, čímž si
zajistily právě postup do LillehamFoto: Jaroslava Bednářová meru. Porotu nadchlo jejich vystoupení ztvárňující výrobu cukru v místním dobrovickém cukrovaru natolik, že jednoznačně rozhodla o jejich prvenství
v konkurenci dalších osmi vystupujících párů ze 7 evropských států. Evropští porotci chválili dokonalý synchron,
ladnost, kostýmy i umění práce s hůlkou obou závodnic.
Toto mistrovství Evropy bylo pro českou výpravu více než
úspěšné. Celkem vybojovala 6 zlatých, 9 stříbrných a 9
bronzových medailí v nejrůznějších kategoriích mažoretkového sportu. Veliký dík patří všem sponzorům, kteří se
finančně podíleli na uskutečnění tohoto úspěchu: firmě
Tereos TTD, firmě Škoda Auto, a.s., dále panu Martinu
Vernerovi, městu Dobrovice a firmě LAWI Sport za ušití
kostýmů. Pro dobrovické mažoretky je toto vítězství obrovskou zkušeností, doposud nejvyšším oceněním jejich práce
a důkazem, že i v malém městě se dají dělat velké věci.
Za Kopretinky Dobrovice pyšná trenérka Markéta Cinklová
Zlatá Evička
Dobrovické mažoretky mají kromě nejrůznějších letošních úspěchů v kategorii
„klasická mažoretka“ i úspěchy na poli
twirlingu (je to disciplína, která z mažoretek vychází, ale propojuje s hůlkou zejména prvky gymnastiky, baletu a scénického
tance). Naší úspěšnou twirlerkou je Evička
Beranová (9 let), která si kromě již avizoFoto: Karel Beran
vaného vítězství na Mistrovství republiky
v twirlingu v Litvínově ve skupině B na konci ledna t.
r. připsala i další „zlatou“, a sice na Evropském poháru
twirlingu, který se konal o posledním srpnovém víken-
Leoš Prskavec
5
Narození
srpen
Společenská kronika
Lucie Randová
Antonín Picek
Gabriela Kašparová
Viktoria Černá
Libichov
Týnec
Bojetice
Týnec
Adéla Kochmanová
Dobrovice
září
INZERCE
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou
Tel: 606 527 091
Pohostinství Semčice
již 17 let rozvážíme obědy!
Nabízíme polední menu
(polévka a hlavní jídlo) za tyto ceny:
Úmrtí
červenec
Zdeněk Uhlíř
Libichov
Eva Poupová
Marie Štolovská Libichov
Chloumek
Miloslava Bělonožníková
Holé Vrchy
srpen
září
důchodci Škoda MB: 40 Kč včetně dopravy
ostatní strávníci: 54 Kč včetně dopravy
Bližší informace a objednávky
na telefonu 602
Životní jubilea
listopad
Jaroslav Beneš
Irena Pavlíčková
Karel Kotrba Jaroslava Řípová
Marie Maršálková
Vlasta Brynychová
Jarmila Šrajlová
Václav Horák
Jana Masáková
Jaroslava Pfeferová Irena Hrušková
prosinec
Jaroslava Tauchmanová
Petr Barthel
Oldřich Kovář
Danuše Hrádková
Karel Mann
Stanislav Mazač
Marie Tlášková
Anna Zakrzewská
Zdeňka Bímová
Jaromír Koudela
Ludmila Průšová
Ernest Flaska
Olga Fotrová
Jiří Papoušek
Dobrovice
Dobrovice
Bojetice
Holé Vrchy
Dobrovice
Úherce
Dobrovice
Holé Vrchy
Dobrovice
Dobrovice
Dobrovice
Dobrovice
Dobrovice
Dobrovice
Týnec
Týnec
Dobrovice
Úherce
Dobrovice
Dobrovice
Dobrovice
Úherce
Dobrovice
Úherce
Dobrovice
Plamínek a Plamíňátka
Přijímáme nové zpěváčky do dětského pěveckého sboru Plamínek a do dětského pěveckého sboru Plamíňátka. Do Plamíňátek přijímáme děti ve věku od 5 do 6 let. Pravidelné zkoušky
Plamíňátek jsou každé úterý od 16 h do 16.45 h u nás doma
v učebně. Do Plamínku přijímáme děti od 6 let a výše. Pravidelné zkoušky Plamínku jsou každou středu od 14 h do 15.15
hodin. Kdo chce s námi být u rozsvěcení vánočního stromečku a radostně si s námi zazpívat vánoční písničky? Přidejte se k nám. Další
informace Vám poskytneme na telefonech 604 285 467 a 604 285 464.
Lenka Brodská, Leoš Brodský
NOVÉ DOBROVICKO - Zpravodaj Dobrovicka
V elektronické podobě na www.dobrovice.cz
Vydavatel město Dobrovice, místo vydání Dobrovice, IČO 00237663
Náklad 1300 výtisků, vychází 6x ročně
Den vydání 25. 10. 2013, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 11. 12. 2013.
Povoleno MK ČR E 10616, řídí redakční rada
Své příspěvky a náměty zasílejte na e-mail: [email protected]
v maximální délce dvou stran při dodržení 60 znaků na řádek a 30 řádků na stránku.
Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.
6
822 431.

Podobné dokumenty