Databáze pesticidů dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin

Komentáře

Transkript

Databáze pesticidů dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin
Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008
zelená = bez omezení
žlutá = použití s podmínkou
ervená = zakázané p ípravky
1. Fungicidy a insekticidy
skupina
inná látka
ípravek
MLR *
(mg/kg)
OL-SISPO
(OL-registr)
F
Albumin mlé ný + kasein + lecitin
BIOAN
-
-
I
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki
BIOBIT XL
-
-
I
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki
BIOBIT WP
-
-
F
Bitertanol
BAYCOR 25 WP
2
35
R
Bromadiolone
LANIRAT MICRO
-
7
F
Cyprodinil
CHORUS 75 WG
1
28
F
Difenoconazole
SCORE 250 EC
0,02
49
F
Dithianon
DELAN 750 SC
0,1
28
F
Dithianon
DELAN 700 WDG
0,1
28
F
Dodine
SYLLIT 400 SC
1
28
F
Dodine
SYLLIT 65
1
21
-
-
0,5
14
-
3
0,2
35
-
-
-
-
P
(E,E)-8,10-dodecadien-1ol, dodecan-1-ol
ISOMATE C PLUS
P
(E,E)-8,10-dodecadien-1ol, (Z)-11-Te..
ISOMATE CLR
Ethephon
ETHREL
F
Fenhexamid
TELDOR 500 SC
F
Flusilazole
PUNCH 10 EW
R
Fosfid zinku
STUTOX I
P
Heptamethyltrisiloxan modifikovaný
BREAK-THRU S 240
P
Heptamethyltrisiloxan
modifikovaný polyalkylenoxidem
SILWET L-77
A
Hexythiazox
NISSORUN 10 WP
0,05
30
I
Indoxacarb
STEWARD 30 WG
-
7
F
Iprodione
ROVRAL FLO
5
14
RR
F
RR
F
Kresoxim-methyl
DISCUS
0,2
35
Kyselina alfa-naftyloctová
RHODOFIX
-
-
Mancozeb
DITHANE DG NEOTEC
3
21
poznámka
rybíz, angrešt - hn dé padlí
pomocné prost edky
eše , više - ke konzervaci
pomocné prost edky
skupina
F
inná látka
Mancozeb
ípravek
DITHANE M 45
MLR *
(mg/kg)
OL-SISPO
(OL-registr)
3
21
F
Mancozeb
NOVOZIR MN 80
3
21
I
Methoxyfenozide
INTEGRO
2
14
F
Myclobutanil
SYSTHANE 12 EC
0,5
28
F
Myclobutanil
TALENT
0,5
28
O
Olej epkový
EKOL
-
-
P
Oleje organické + polyethylen, propylen
a glykol ve sm si s alkoholy C8-C18
GREEMAX
-
-
F
Oxichlorid m di
CUPROCAFFARO
-
AT
F
Oxichlorid m di
KUPRIKOL 50
-
AT
F
Oxichlorid m di
KUPRIKOL 250 SC
-
AT
F
Penconazole
TOPAS 100 EC
0,2
60
I
Pirimicarb
PIRIMOR 50 WG
1
7
F
Polysulfidická síra
SULKA
F
Prochloraz - Mn
SPORGON 50 WP
50
-
0,05
AT
A
Propargite
OMITE 30 W
3
21
A
Propargite
OMITE 570 EW
3
21
F
Pyraclostrobin + dithianon
TERCEL
0,2 + 0,1
35
A
Pyridaben
SANMITE 20 WP
0,1
42
F
Pyrimethanil
MYTHOS 30 SC
1
28
F
Pyrimethanil + fluquinconazole
CLARINET 20 SC
1 + 0,03
28
O
Repelentní látky
MORSUVIN
-
-
poznámka
max. 3 aplikace
pomocný prost edek
do: 69 BBCH
F
Tetraconazole
DOMARK 10 EC
0,5
14
F
Trifloxystrobin
ZATO 50 WG
0,5
14
I
Acetamiprid
MOSPILAN 20 SP
0,1
28
nepoužívat p i výskytu dravých ploštic eledi Anthocoridae a
Miridae
F
Captan
MERPAN 80 WG
F
Captan
MERPAN 50 WP
3
44 (35)
F
Captan
CAPTAN 50 WP
nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ),
zejména v dob výskytu
2. a 3. generace mery skvrnité
(Cacopsylla pyri )
I
Diflubenzuron
DIMILIN 48 SC
1
35 (28)
nepoužívat, hrozí-li p emnožení mšice
v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) nebo nymf
škvora obecného (Forficula auricularia )
skupina
inná látka
ípravek
MLR *
(mg/kg)
OL-SISPO
(OL-registr)
poznámka
0,1
35
do BBCH 59, jinak jen p i pom ru T. pyri
a svilušek nejmén 1:10 nebo p i výskytu
více než jeden T. pyri na 1 list nebo
za nep ítomnosti svilušek a vlnovník
1
28
nepoužívat p i výskytu sluné ek (Coccinellidae )
RUBIGAN 12 EC
0,3
35 (28)
nepoužívat, hrozí-li p emnožení mšice
v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae )
a mšicomorek (Aphidoletes aphidimyza)
Fenitrothion
SUMITHION SUPER
0.I
21 (10)
jen 1x (proti vrtuli t eš ové OL 10 dn ) DO 25.11.2008
I
Fenoxycarb
INSEGAR 25 WP
0,05
75 (60)
nepoužívat, hrozí-li p emnožení mšice
v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ), nebo mer na
hrušních p i výskytu nymf ploštic eledi Anthocoridae
I
Flufenoxuron
CASCADE 5 EC
0,5
-
F
Hydroxid m
natý
FUNGURAN-OH 50 WP
-
F
Hydroxid m
natý
CHAMPION 50 WP
-
F
Hydroxid m
natý
KOCIDE
?
F
Dinocap
KARATHANE LC
I
Etofenprox
TREBON 10 F
I
Etofenprox
TREBON 30 EC
F
Fenarimol
I
I
Chlorpyrifos-methyl
RELDAN 40 EC
0,5
do BBCH 59
AT
nepoužívat, hrozí-li p emnožení mšice,
jsou-li v porostu sluné ka (Coccinellidae), nepoužívat na
hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae), zejména v dob
výskytu
2. a 3. generace mery skvrnité
(Cacopsylla pyri)
35 (28)
jen proti kv topasu jablo ovému, pilatce jable né, pilatce
švestkové, pilatce žluté, housenkám obale e jable ného a
obale e jablo ového, vrtuli t eš ové jen na višních, nepoužívat
na jabloních v BBCH 72-74,
hrozí-li p emnožení klín nky jablo ové,
je-li p ítomen Ageniaspis testaceipes, nepoužívat p i výskytu
dravých
ploštic eledi Anthocoridae na hrušních
F
Metiram
POLYRAM WG
3
21
O
Olej parafinový
FRUTAPON 7 E
-
-
do BBCH 59, jinak jen p i pom ru T. pyri
a svilušek nejmén 1:10 nebo p i výskytu
více než jeden T. pyri na 1 list nebo
za nep ítomnosti svilušek a vlnovník
jen p i výskytu více druh p ezimujících šk dc v rozmezí BBCH
52-54
(pozn. minerální olej rizikový pro vodní zdroje)
skupina
R
I
inná látka
Oxid si
itý
ípravek
MLR *
(mg/kg)
OL-SISPO
(OL-registr)
KROUNEX
-
-
Phosalone
ZOLONE 35 EC
Prohexadione-Ca
REGALIS 10 EW
F
Síra
SULIKOL K
F
Síra
SULIKOL 75O SC
S
Síra
KUMULUS WG
Síran železnatý
SÍRAN ŽELEZNATÝ
F
Tebuconazole
F
RR
2
26 (21)
poznámka
i plošné aplikaci rizikový pro edafon,
doporu ena aplikace v ohniscích.
nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ),
zejména v dob výskytu
2. a 3. generace mery skvrnité
(Cacopsylla pyri ). PLATÍ DO 22.6.2008 !
pouze u bujn rostoucích jabloní,
max. 2 aplikace
i výskytu dravých rozto jiných než T.pyri, populace Chel ice
neopakovat
a jen nejnižší dávky, nepoužívat na broskvoních p i výskytu
Stethorus punctillum , hrozí-li p emnožení svilušek, obecn
preferovat použití p ed kv tem
50
3
-
-
HORIZON 250 EW
0,5
9 (7)
Tebuconazole
ORNAMENT 250 EW
0,5
7
max 2 aplikace
I
Teflubenzuron
NOMOLT 15 SC
0,5
28
nepoužívat, hrozí-li p emnožení mšice
v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) nebo nymf škvora
obecného (Forficula auricularia )
I
Thiacloprid
CALYPSO 480 SC
0,3
14
nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ) a
dravých ploštic eledi Anthocoridae , zejména v dob výskytu 2.
a 3. generace mery skvrnité (Cacopsylla pyri )
3
14
nepoužívat, hrozí-li p emnožení mšice
v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae )
a mšicomorek (Aphidoletes aphidimyza ), nepoužívat na
hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ), zejména
v dob výskytu 2. a 3. generace mery skvrnité (Cacopsylla pyri )
F
Thiram
THIRAM GRANUFLO
F
Triflumizole
TRIFMINE 30 WP
0,01
-
I
Triflumuron
ALSYSTIN 480 SC
1
28
prodloužit ochrannou lh tu o 1/4
ed kv tem a t sn po odkv tu
nepoužívat hrozí-li p emnožení mšice
v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) nebo nymf
škvora obecného (Forficula auricularia )
skupina
I
inná látka
Alpha-cypermethrin
ípravek
VAZTAK 10 EC, VAZTAK 10 SC
I
Alpha-cypermethrin + triazamate
INCA
I
Bifenthrin
TALSTAR 10 EC
I
Cypermethrin
I
Cypermethrin
MLR *
(mg/kg)
OL-SISPO
(OL-registr)
2
-
1 + 0,1
28
0,3
60
CYPER 10 EM
1
28
ALIMETRIN 10 EM
1
28
I
Deltamethrin
DECIS EW 50
0,1
28
I
Deltamethrin
DECIS FLOW 2.5
0,1
28
I
Dimethoate
PERFEKTHION
1
28
Draselná s l p írodních mastných kyselin
NEUDOSAN
-
-
A
Fenazaquin
MAGUS 200 SC
0,1
28
A
Fenpyroximate
ORTUS 5 SC
0,2
21
I
Chlorpyrifos
DURSBAN 480 EC
0,5
28
I
Chlorpyrifos + cypermethrin
NURELLE D
0,5 + 1
28
I
Chlorpyrifos + olej epkový - methylester
ALIEKOL
0,5
-
I
Chlorpyrifos + olej epkový - methylester
OLEO-EKOL
I
Piperonyl butoxide + pyrethriny
SPRUZIT-FLUSSIG
1 + 0,05
2
I
Pirimiphos-methyl
ACTELLIC 50 EC
0,05
21
I, A
poznámka
toxický T. pyri, MLR pro t ešn a višn
toxický T. pyri
toxický T. pyri
* MLR dle vyhlášky 381/2007 SB.
Je ZAKÁZÁNO používat pesticidy, které obsahují vyjmenované ú inné látky dle p ílohy .8 NV 79/2007 Sb.
Zakázané ú inné látky jsou:
alpha - cypermetrin
bifenthrin
carbofuran
cypermethrin
deltamethrin
dimethoate
fenazaquin
fenpyroximate
chlorpyrifos
chlorothalonil
lambda – cyhalothrin
pirimiphos – methyl
pyrethriny
triazamate
zeta – cypermethrin
2. Herbicidy
V tabulce jsou uvedeny všechny registrované herbicidy do ovocných plodin, žlut jsou uvedeny p ípravky s omezením v SISPO.
inná látka
ípravek
Dávka
na 1 ha
Na íz.
jedy
Toxic.
ely
Povoleno pro
tyto ovocné druhy
MCPA:
AGRITOX 50 SL
2,5 – 3,0 l
-
PR
AMINEX PUR
5,0 – 6,0 l
-
Š
AMINEX 500 SL
2,5 – 3,0 l
Xn
PR
3,0 l
-
Š
U 46 M FLUID
2,8 – 3,4 l
Xn
Š
DICOPUR M 750*
1,6 – 1,8 l
Xn
Š
CLINIC
3,0 – 9,0 l
Xi
--
DOMINATOR
3,0 – 7,0 l
-
2
GLYFOGAN 480 SL
2,0 – 6,0 l
-
PR
KAPUT HARVEST
3,0 – 9,0 l
Xi
--
ROUNDUP BIAKTIV
2,0 – 8,0 l
-
PR
ROUNDUP KLASIK
2,0 – 6,0 l
-
PR
ROUNDUP RAPID
1,5 – 6,0 l
-
PR
2,0 – 8,0 l
-
NK
1,5 – 4,0 kg
-
PR
AMINEX 500 KMV
Aplikace v ervnu
po vzejití plevel p i
teplotách do 20 oC.
jádroviny,
peckoviny,
stromkový rybíz,
stromkový angrešt
GLYFOS
ROUNDUP FORTE
TOUCHDOWN QUATTRO
2,0 – 6,0 l
--
Glyphosate-trimesium:
TOUCHDOWN
str. rybíz, angrešt
a ervený rybíz *
jádroviny,
peckoviny
mimo broskvo
peckoviny mimo
broskve, jádroviny
sobí na 1-leté
i vytrvalé plevele
max. 20 cm vysoké.
150-400 l/ha vody,
spolehlivost ú inku p i
teplot kolem 10 oC.
2,0 – 6,0 l
Xn
PR
1,0 – 2,5 l
Xi
PR
ovocné d eviny
Xn
Š
ovocné sady
Clopyralid:
CLIOPHAR 300 SL
0,4 l
-
PR
LONTREL 300
0,4 l
-
PR
STARANE 250 EC
1,5 – 2,0 l
-
PR
TOMIGAN 250 EC
1,5 – 2,0 l
Xn
PR
Doporu ená dávka
vody 300-400 l/ha.
Optimální ú inek p i
o
teplot nad 10 C.
Doporu ená dávka
vody 300-600 l/ha.
jádroviny,
peckoviny
Výška plev. do 20 cm.
jádroviny,
peckoviny
Ni í 2-d l. plevele 1-leté
i vytrvalé pl.- š ovíky,
pampelišku, svla ec aj.
jádroviny,
peckoviny,
Vyšší dávka
Fluroxypyr:
Fluazifop-P-butyl:
Max. 200 l/ha vody.
ovocné sady
mimo broskvo
ovocné sady
mimo broskvo
1,0 – 4,0 l
Plevele max. 20 cm
vysoké, nižší dávky
pro jednoleté plevele
a turanku kanadskou.
Vyšší dávky na plevele
vytrvalé – svla ec rolní,
pchá rolní, pýr plazivý.
Quizalofop-P-ethyl:
TARGA SUPER 5 EC
* Aplikace po sklizni
Maximální dávka
vody 200 l/ha.
Quizalofop-P-tefuryl:
PANTERA 40 EC
Hubí omladky
meruzalky zlaté
a svla ec rolní nejlépe
i délce 30-40 cm.
inkuje
na 2-d ložné plevele.
Glyphosate-IPA:
Glyphosate:
Poznámky
inná látka
ípravek
FUSILADE FORTE
150 EC
Dávka
na 1 ha
0,8 – 2,0 l
Na íz.
jedy
Xn
Toxic.
ely
--
Povoleno pro
tyto ovocné druhy
rybíz po sklizni
jádroviny,
peckoviny
Pendimethalin:
STOMP 330 E
5,0 – 6,0 l
Xi
PR
STOMP 400 SC
4,1 – 5,0 l
-
PR
Haloxyfop-methyl
/(R)-isomer/:
GALLANT SUPER
ovocné sady
0,5–1,25 l
-
PR
0,5 - 1,5 l
Xi
--
sady
Glufosinate-NH4:
BASTA 15
4,0 – 6,0 l
Xn
PR
ovocné sady
mimo broskvo
3 l+10 kg *
6,75% dichlobenil:
CASORON G
60–120kg
-
PR
4,0 l
Xi
PR
Propyzamide:
KERB 50 W
Aplikace brzy na ja e.
Ni í 2-d ložné a 1-leté
lipnicovité plevele.
Hubí 1-leté a vytrvalé
1-d ložné plevele.
Hubí 1-leté lipnicovité,
pýr plazivý a další vytrvalé
plevele.
Od 3.r. po výsadb .
Hubí 1-leté 2-d.plevele.
* TM = síran amonný.
jádroviny, peckoviny
angrešt, maliník, rybíz
V 1-letých výsadbách
dávka 50 kg/ha,
plná dávka od 3. roku.
jádroviny
Od 3.roku po výsadb .
Hubí 2-d ložné plevele
o výšce 10-15 cm.
Od 3.r. po výsadb .
Aplikace v listopadu.
Hubí 2-d ložné plevele.
Totální herbicid
Oxyfluorfen:
GOAL 2 E
na pýr plazivý
Vyšší dávka na pýr pl.
Propaquizafop:
AGIL 100 EC
Poznámky
4,0 - 6,0 kg
-
PR
jádroviny,
peckoviny,
rybíz - ke e
2,0 – 6,0 l
T
4
ovocné sady
Diquat dibromide:
REGLONE
Klasifikace p ípravk podle toxicity:
Klasifikace podle ú inku na v ely:
T
Xn
Xi
-
NK
N
Š
PR
=
=
=
=
toxický
zdraví škodlivý
dráždivý
p ípravek nebyl posuzován
=
=
=
=
2
4
--
z hlediska ochrany v el nevyžaduje klasifikaci
pro v ely relativn neškodný
pro v ely škodlivý
pro v ely je riziko jejich použití p i dodržení
návodu a správné aplikaci p ijatelné
= p ípravek pro v ely škodlivý, p i dodržení
edepsané dávky nebo koncentrace post ikové
kapaliny
= použití p ípravku se ídí vyhláškou . 327/2004 Sb
= p ípravek nebyl klasifikován

Podobné dokumenty