Tisícročné kráľovstvo

Komentáře

Transkript

Tisícročné kráľovstvo
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA
časť 11.
TISÍCROČNÉ KRÁĽOVSTVO
VERNÝ A PRAVDIVÝ (19,11–16)
„Jezdec na bílém koni je nepochybně někdejší dítě oné ženy, jež musela utíkat před
drakem na poušť; její syn však dostal do vínku poslání „pást všechny národy prutem
železným" / 12 , 5 /. Už víme, že dítě bylo vtrženo do nebeské sféry. Nyní je nebe
otevřeno a pronásledované dítě „dospělo"; jezdec vyjíždí do světa, kde řádí mocnosti
zla, aby s nimi bojoval. Nepochybně v pozadí stojí příběh Ježíšův: on byl pronásledován
a ohrožen, ale je u Otce a přijde. Jezdcem je vítězný Ježíš Kristus, který přichází v slávě
konat soud nad svými nepřáteli.“ (AZN)
ČAS DOZREL. Ľudia majú možnosť slobodne sa rozhodovať, áno, majú dokonca
slobodu ničiť Božie plány a zámery a „víťaziť nad svätými“. Ale nie navždy! Raz musí
prísť čas, kedy sa čas voľby zavŕši – a každý si vezme to, čo si vybral. Zlo nemôže
večne „kaziť“ dobro a otravovať ho svojou prítomnosťou – a samo Dobro by iste zlu
liezlo na nervy, preto jestvuje Peklo ako útočište pre tých, pre ktorých je pohľad na
Boha väčšou mukou, než odlúčenie od Neho.
• BIELY KÔŇ – „Je to kůň vítězství a triumfu. Orientální králové a vítězní
vojevůdcové měli zálibu v bílých koních“ (PA)
o stredoveká alegória: „Jestliže my nejsme koňové bílí, majíce na sobě
Krista a Ducha jeho, hned tedy jsme koňové vraní, ryzí nebo plaví, kteří
neseme ďábla a zlostného ducha, kterýž nás spravuje. A tak z toho zřejmo
jest, že každý člověk jest kůň bílý Kristův nebo ďáblův.“ (porov. AZN)
„Záleží na tom, co nás ovládá a kdo si nás „osedlal". Můžeme tak pomáhat
lásce k větší pohyblivosti, ale také cválat v otěžích nenávisti. Představa
volně běžících koní bez ohlávky nevyjadřuje pravdivě situaci člověka.
Vyjadřuje ji naopak Jakoubek, byť se nám leccos zdálo poněkud
schematické a zjednodušené. Vždycky - i v pocitu neomezené svobody něčemu sloužíme. Jezdec na bílém koni je „optimální varianta" našeho
života.“ (AZN)
• VERNÝ A PRAVDIVÝ – takto bol Ježiš označený už v úvode, v liste do
Laodicei. Je príznačné, že list do Laodicei bol viac súdom, než povzbudením,
•
•
•
•
•
skutočnou výstrahou a usvedčením z hriechu. Teraz, v deň Súdu a Zavŕšenia, je
Ježiš označený tým istým titulom. „Výrazy „Verný a Pravdivý“ v Hebrejcine
znamenajú dôveryhodnost (Zj 3:14 a 1:5; 3:7).“ (REV)
BOŽIE SLOVO – porov. Jn 1,1 a nasl. – takisto označenie Krista.
SPRAVODLIVO SÚDI I BOJUJE – „Toto je narážka na Iz 11:3-51 (Iz 9:7; 16:5;
32:1; Ž 96:13), ktorá opisuje Nový Vek spravodlivosti, Nový Vek Ducha.“ (REV)
OČI AKO PLAMEŇ OHŇA – „Toto je opis Ježiša z 1:14 a 2:18. Má sz anjelské
pozadie z Dan 10:6.2“ (REV)
NA HLAVE MNOHO DIADÉMOV – „Bývalo zvykem, že vladaři při ovládnutí
dalších zemí používali i dalších korun ovládnutých oblastí. Např. Ptolemaios
měl při vítězném vstupu do Antiochie dvě koruny, jednu za Egypt a druhou za Asii
(IMak 11,13). V Apokalypse má drak sedm (12,3) a šelma deset korun (13,1), což
je stejně málo proti množství korun Krista, který přemůže i tyto mocnosti a bude
všechno ovládat.“ (PA). „Není bez významu, že na jeho hlavě není toliko jedna,
ale dokonce celé množství královských diadémů, vladařských čelenek, vyjadřující
jeho neomezenou moc. „Korunované šelmy" Zjevení určitým počtem těchto
symbolů moci ji mají naopak „limitovanou".“ (AZN)
MENO, KTORÉ NIKTO NEPOZNÁ – „Toto môže byt narážka na Zj 2:17, ale
ak naozaj je, jej význam nie je istý. Niektorí to vidia ako narážku na starovekú
poveru, že poznat mená bohov znamenalo mat nad nimi moc. Iní veriac, že
predstavuje skutocnost, že nikto v plnosti nepozná Kristov charakter.“ (REV)
Čiže v praxi máme dva významy:
o Nikto nad Ním nemá moc – On je KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV
(porov. ďalej).
o Nikto nedokáže žiadnym ľudským menom vyjadriť jeho povahu
a podstatu – v zmysle hebrejskej tradície, v ktorej je meno v podstate
totožné s jeho nositeľom a nejakým spôsobom ho popisuje a vyjadruje.
Boh sám je nepopísateľný a nevyjadriteľný ľudskou mysľou a ľudskými
slovami. „Zdá se nám to divné, když zde čteme, že jeho jméno nikdo nezná,
a zároveň se v tomto odstavci dozvídáme tři Ježíšova pojmenování. Chce
nám to připomenout, že my lidé nemůžeme žádnými slovy a jmény
dostatečně vyjádřit Kristovu vznešenost a hloubku. V epištole Filipským
(2,9) čteme: „Bůh mu dal jméno nad každé jméno." Žádný člověk a žádná
teologie nemůže nikdy podstatu a tajemství Krista vyčerpat.“ (PA)
Isaiah 11:1-5 Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. 2 A spočinie na ňom duch Pánov: duch
3
múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania
4
očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať,
ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech
krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. 5 Pravda bude pásom jeho bedier a
vernosť opaskom jeho drieku.
5
6
2
Daniel 10:5-6 Zdvihol som oči, díval som sa a hľa, človek odiaty do plátna a driek mal prepásaný ofazským zlatom.
Jeho telo bolo ako chryzolit, jeho tvár ako zjav blesku, jeho oči ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako svit ligotavého
kovu a zvuk jeho reči ako hukot zástupu.
1
• PLÁŠŤ SKROPENÝ KRVOU –
o Jedna možnosť je krv nepriateľov: „Jeho roucho je zbroceno krví.
Neznamená to, že je zraněn. Spíše Zjevení zde navazuje na proroka
Izaiáše, zahlédajícího tajemnou osobnost, jež má zakrvácený oděv. A také
vysvětluje, co je příčinou:“ „Isaiah 63:2-3 2 "Prečo je tvoja šata červená a
tvoje rúcho ako šliapača v lise?" 3 "Lis som šliapal sám a z národov nebol
nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zdrvil som ich vo svojej
prchlivosti, nuž striekala ich vlaha na môj šat a celé rúcho som si
poškvrnil.“ (AZN).
o Iná možnosť je, že je to Jeho vlastná, vykupiteľská Krv, v ktorej si svätí
„oprali svoje rúcha“ a vybielili.
• VEDIE NEBESKÉ VOJSKÁ –
o Nie je to armáda, ktorá by s ním bojovala – skôr zástup svedkov, ktorí
vyšli, aby videli Jeho konečný triumf! „V Novém zákoně je zachycena
představa, že Mesiáš na konci nepřijde sám, ale s ním přijdou i nebeské
zástupy (Mt 16,27; 25, 31; 26,53; L 9,26; 2Te 1,7). Jsou stejně jako
Kristus na bílých koních a oděni „do bělostného čistého kmentu", roucha
oslavených. Tyto zástupy, aniž by bojovaly, jsou účastny Kristova vítězství
a jeho triumfu.“ (PA)
o Ľudia, alebo anjeli – alebo oboje? „Táto fráza bola vykladaná dvomi
spôsobmi: (1) kvôli 17:14 a opisu svätých vo v. 8 vo svojom
bezprostrednom kontexte, mnohí usúdili, že je to odkaz na svätých; alebo
(2) kvôli sz súdu zo Zach 14:5 a NZ pasáží Mt 13:41; 16:27; Mk 8:38; Lk
9:26; 1Tes 3:13; 2Tes 1:7, mnohí veria, že to musí byt odkaz na anjelov.
Rovnaká dvojzmyselnost sa nachádza v mnohých pasážach.“ (REV)
• MEČ VYCHÁDZAJÚCI Z JEHO ÚST – Je ním Božie slovo3 a ono je víťaznou
zbraňou Ježiša Krista!
• NÁRODY – v SZ označenie nežidov, dnes by sa krylo s označením „pohan“4
v zmysle ľudí, ktorí odmietli Krista (nielen Ho nepoznali).
• PÁSŤ ŽEZLOM5 ŽELEZNÝM – „Holí pastýř ovce zachraňoval a vedl. Hůl však
bývala okovaná a pastýř ji užíval na obranu stáda proti dravé zvěři.“ (PA) Záleží
na strane, na ktorej sme. Tá istá „železná berla“ je pre jedných (ovčinec, stádo)
istotou, pokojom a zdrojom radosti – a pre druhých (dravá zver – „šelmy“!) je
príčinou porážky, strachu a utrpenia. Rozdiel je len v tom, že človek sám si volí
(na rozdiel od oviec a vlkov) na ktorej strane berly bude…
Hebrews 4:12 12 Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od
ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. + John 8:31-32 31 Židom, ktorí mu uverili, Ježiš
32
povedal: "Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."
4
V cirkevnej latinčine sú pohania stále takto označovaní, ako „národy“
5
gr. rabdos – palica, používaná pri chôdzi
3
• LIS BOŽIEHO HNEVU – už sme o ňom počuli, takže iba pripomenieme: Je to
šťava (plody) človeka a jeho jednania, ktoré sa pre neho stávajú vínom Hnevu
a utrpenia, „čo človek zaseje, to bude žať…“6
• PÁN PÁNOV A KRÁĽ KRÁĽOV
o „(1) opis Yahweho (5M 10:177 a Enoch 9:48)“ (REV)
o „(2) perzský titul pre božstvo prenesený z Yahweho (Dan 2:379)“ (REV)
o „Je zaujímavé si všimnút, že táto fráza sa v aramejcine rovná 777, na
rozdiel od císla šelmy, ktoré je 666. Ultimátna dokonalost proti ultimátnej
nedokonalosti.“ (REV)
Na zamyslenie:
Ježiš je víťaz. Jeho víťaznou zbraňou je „Božie slovo“, Vernosť a Pravda (zase motív „žiadne
kompromisy“ z úvodu Zjavenia. Jeho sprievodcovia (vojsko) je Mu podobné, nepoškvrnené a žiariace.
Takže:
•
•
BOŽIE SLOVO AKO PRAVDA
A VERNOSŤ AKO POSTOJ
SÚ ZÁRUKOU VÍŤAZSTVA.
Pre porovnanie: „Zemská šelma“ alias „prorok“ je FALOŠNÝ (nepravdivý) a správanie sa šeliem
(keď roztrhajú neviestku a obrátia sa proti nej) je NEVERNÉ.
6
6
7
Romans 2:6-11 On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch
hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, 8 hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti.
9
Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, 10 ale sláva, česť a
11
pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka.
Veď Boh nikomu nenadŕža.
17
7
Deuteronomy 10:17
Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán nad všetkými pánmi, Boh veľký, mocný a
hrozný, ktorý neberie ohľad na osoby a dary neprijíma.
8
Henoch 9,4: Řekli Králi, svému Pánu: „Ty jsi Pán pánů, Bůh bohů, Král králů. Trůn tvé slávy přetrvá věky a
tvé jméno bude věčně svaté a slavné, neboť ty jsi požehnaný a slovutný.
9
36
37
Daniel 2:36-38
Toto je sen; i jeho význam oznámime kráľovi.
Ty, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal
38
kráľovstvo, silu, moc a slávu
a do rúk ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a
ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými: ty si hlava zo zlata.
POSLEDNÝ BOJ (19,17 – 21)
• ZVOLÁVANIE VTÁCTVA NA HOSTINU – „Tento text má svou předlohu v Ez
39,17-2010, kde ústy proroka Bůh svolává ptactvo na hostinu z mrtvol svých
nepřátel. Orlové a supi bývali ve starověku hrobaři mrtvol po bitvách. I Ježíš to
vzpomíná: „Kde je mrtvola, slétnou se i supi" (Mt 24,28). Podle Zj 19,9 budou
spravedliví účastni svatební večeře (hostiny) Beránkovy. Naproti tomu satanovi
bojovníci se stanou kořistí dravých ptáků.“ (PA)
o Je to symbolika úplnej a dokonalej porážky:
o KTO ZAČAL VOJNU? Satan!
o KTO V NEJ POKRAČOVAL? Satan a šelmy (= ľudia), ktorí Mu slúžili.
o PORÁŽKA, o ktorej hovorí Zjavenie v tejto kapitole nie je aktom Božieho
nepriateľstva a nenávisti. Ani aktom Božej pomsty. Je vyjadrením faktu, že
zlo nemôže (a ani nemá právo) triumfovať nad Dobrom. Tí, ktorí si túto
vojnu už dávno predtým vyvolili, vyvolili si tak aj jej ovocie, ktorým je
porážka…
• BUDETE JESŤ TELÁ KRÁĽOV, TELÁ VOJVODCOV, TELÁ MOCNÁROV,
TELÁ KONÍ A TÝCH, ČO SEDIA NA NICH, A TELÁ VŠETKÝCH,
SLOBODNÝCH I OTROKOV, MALÝCH I VEĽKÝCH – Je to analógia
Božieho Kráľovstva, ktoré je takisto otvorené všetkým, vrátane „mýtnikov
a neviestok“. Nezáleží na pôvode, na úspechu, na moci, na sláve, záleží len na
jedinom: NA KTOREJ STRANE SI?11
Na zamyslenie:
Je to akoby pokračovanie toho predchádzajúceho:
•
•
•
ČOMU VERÍME? Evanjeliu – alebo svetu?12
ČOMU SME VERNÍ? Podľa čoho sa stvárňuje náš život? A je vôbec „verným“ – alebo sa
„upravuje podľa okolností“ a podľa toho, čo si myslíme, že nám práve viac vyhovuje?
Je zaujímavé, že v prvotnej Cirkvi za prenasledovaní Décia a Diokleciána sa snaha vyhnúť
mučeníctvu (ak do takej situácie kresťan upadol) považovala za dôvod vylúčenia z Cirkvi!
Ezekiel 39:17-20 17 Ty však, syn človeka! Toto hovorí Pán, Jahve: Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom
poľa: Zhromaždite sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím; na veľkú obetu na vrchoch
18
Izraela. Budete jesť mäso a piť krv.
Mäso hrdinov budete jesť a krv kniežat zeme budete piť; sú to všetko barani,
19
baránkovia, capi a tuční býci Bášanu.
Najete sa tuku dosýta a napijete sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím.
20
A nasýtite sa pri mojom stole z koní a jazdcov, z hrdinov a rozličných bojovníkov; hovorí Pán, Jahve.
11
2 Corinthians 6:14-18 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo
má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako
súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť,
17
budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa
18
nedotýkajte; a ja vás prijmem
a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."
12
James 4:2-4 2 Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič
3
4
nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci,
neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa
nepriateľom Boha.
10
• ŠELMA PRIPRAVENÁ DO BOJA… – Satan očakáva boj, vojnu, v ktorej ešte
možno môže zvíťaziť, lenže…
• … BOJ VLASTNE VÔBEC NENASTANE! Nie je tu žiaden opis bitky. „Proti
oslavenému Kristu není možno totiž bojovat. Je možné se na to připravovat, ale
boj proti Bohu je předem prohraný.“ (PA)
o Zlo nemá právo, silu, ani moc bojovať s dobrom. Je samo v sebe
„ničotné“, veď samo je len „nedostatkom“ Dobra. Takto chápali zlo prví
kresťania a po nich teológovia a filozofi: Ako niečo, čo „neexistuje“ (tak,
ako tma sama v sebe nejestvuje, je len nedostatkom svetla).
o Tak, ako tma nemôže bojovať so svetlom, ale s jeho príchodom
jednoducho zmizne, tak ani Satan a Zlo nemôžu bojovať s Baránok:
s Jeho príchodom jednoducho „zmiznú“…
• OHNIVÉ JAZERO PRE ŠELMU A FALOŠNÉHO PROROKA
o „Fráza „ohnivé jazero“ je jedinecná pre knihu Zjavenia, ale je to
synonymum výrazu Gehena, ktorý je casto používaný ako odkaz na peklo.“
(REV)
o „Název peklo je překladem hebrejské gehenny, která vznikla z názvu údolí
Ge Hinnom na jihozápad od Jeruzaléma, kde byly v minulosti k poctě
pohanských model upalovány i lidské oběti a k tomu udržován stále oheň.
Později se toto místo stalo smetištěm, kam byly sváděny splašky z
Jeruzaléma. A tak se toto místo stalo vhodným obrazem pro osud a
zavržení hříšníků. Také starozákonní zprávy, které vypravují o zkáze
Sodomy a Gomory „sírou a ohněm" (Gn 19,24) a o potrestání buřičů,
kteří se vzepřeli Mojžíšovi, kdy „země rozevřela svůj jícen a pohltila je a
oheň vyšlehl od Pána a pozřel je" (Nu 16,32.35), měly vliv na představu, že
Boží trest se odehraje v „kouři, ohni a síře" (9,2.17). Také mimobiblické
Apokalypsy znají představu „propasti plné ohně" nebo „hořícího moře"
pro zatracené.“ (PA) „Je velmi vela prorockých pasáží, ktoré spájajú súd s
ohnom, alebo pálením. Tento motív vecného ohna je rozvíjaný v
apokalyptickom judaizme (Enoch 27:1ff; 54:1ff; 56:3ff; 90:26; 4Ezdráš
7:36; Baruchova Apokalypsa 59:10; 85:13, zoznam je prevzatý z George
E. Ladd, Revelation, s. 258). Táto fráza je použitá v Zj 20:10,14; 21:8.
Bolo to miesto pripravené pre Satana a jeho anjelov, ale ludia, ktorí sa
vzbúrili proti Bohu taktiež zdedia toto miesto ako svoje vecné bydlisko. Je
to konecné miesto pre Satana. Je to prirodzený výsledok vzbury proti Bohu
a je to stála forma priepasti (Mt 25:46; Zj 9:11; 11:7; 17:8; 20:1,3).“
(REV)
o NIE DRAK! Nie „vojsko“ šelmy!
V tejto chvíli vlastne Zjavenie opisuje ešte len „koniec systému“,
pád „KRÁĽOVSTVA TOHTO SVETA“, ktorému šéfoval cez šelmy
a neviestku Drak, čiže Satan.
Tí, ktorí nasledovali tento systém, našli nakoniec bolesť,
utrpenie (leitmotív celého Zjavenia) a nakoniec istú smrť.
Ale ešte stále uniká Drak – a ešte stále sa neudial súd nad ľuďmi!
Na zamyslenie
• KRISTUS sa tu javí ako TEN, KTORÝ JE, plnosť Bytia, plnosť Života (nič nové, je toho plné
Písmo).
• ŽIŤ v plnom zmysle slova znamená byť v Kristovi.
• MIMO KRISTA je len to, ČO NIE JE: Zlo. Je iluzórne, tvári sa ako niečo, čo je (hrá sa na moc, na
bohatstvo, na rozkoš, hovorí o „užívaní si života“) – ale nakoniec sa všetko ukáže len ako chiméra,
prelud, zdanie13. Postupne všetko zaniká, stráca sa – a posledné zvyšky sa rozplynú ako závoje
rannej hmly, keď vyjde slnko – Kristus…
13
18
Mark 4:18-19
A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo,
bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku.
19
ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam
TISÍCROČNÉ KRÁĽOVTSVO (20,1 – 7)14
Na povrchu vypadají věci relativně jasně: Drak je zajat a uvržen do bezedné propasti
na tisíc let (milénium) a pak je na krátkou chvíli propuštěn. Jan vidí trůny, na kterých
sedí lidé, kteří mají autoritu soudit. Vidí rovněž mučedníky: ty, kteří se nenechali na
čelech označit znamením šelmy a kteří zaplatili životem své svědectví pravdě. Tito
mučedníci ožijí a budou panovat s Kristem po dobu tisíce let, po kterou bude drak
uvězněn. Jejich ožití je označováno jako „první vzkříšení" (20, 5). Všem, kdo na něm
mají účast, se dostane požehnání.
Tento nástin událostí dává povstat celému zástupu nesnadných otázek. Zde jsou jen
některé, ty nejzřejmější: Proč je drak na tisíc let uvězněn a pak znovu propuštěn? (Proč
je psáno, že musí být propuštěn?) Jak může nastat vzkříšení mučedníků tisíc let před
příchodem nového nebe a nové země? Budou tito lidé žít na zemi stále ještě sužované
nemocemi, přírodními katastrofami, hladem a ostatními pohromami, nebo bude země
nějak proměněna? Kralují-li Boží lidé spolu s Kristem, pak nad kým? Proč musí čekat
tisíc let, než se budou moci radovat z Nového Jeruzaléma? Jaké národy budou žít mimo
požehnané město, aby byly nakonec po tisíci letech satanem svedeny? (A jak budou
moci být svedeny na konci tak nádherného milénia?) A proč vůbec dojde k dvěma
velkým bitvám - jedné, kdy se vrací Kristus a šelma je spolu s králi země zničena, a pak
druhé po miléniu? Proč nestačí jedna bitva? Proč nebyl drak uvržen do ohnivého jezera
ve stejné době jako šelma a falešný prorok?
Na tyto otázky - a na mnohé jim podobné - máme naneštěstí velmi málo odpovědí.
(TBD)
14
Na konci 1. století našeho letopočtu se v židovství prosadil názor, že Mesiášův příchod sice umožní Izraeli vládu nad
národy, ale přitom ještě nebude skutečným a posledním „naplněním" všeho. Teprve po skončení mesiášského období
nastane Poslední soud, který zničí bezbožné a otevře mrtvým hroby. Pro Izrael vzejde doba nekonečné spásy a Boží lid
vstoupí do věčného života „budoucího světa" /hebrejsky OL AM-HA-B A / . Později se šlo ještě do větších podrobností,
nezřídka bizarních. Ještě před všeobecným vzkříšením v mesiášské době vstanou z mrtvých všichni věrní, kteří jsou
pohřbeni v zaslíbené zemi. Ostatní spravedliví, jimž nebylo dopřáno této výsady, nebudou však o nic ošizeni: Bůh jejich
mrtvá těla „dopraví" pod zemí do Palestiny pod horu Olivetskou. Sestoupí na ni, hora se roztrhne a jeho věrní tudy vyjdou
do světla nového života. Rabínská teologie přitom velmi úporně hledala odpověď na otázku, jak dlouho bude trvat
mesiášské údobí, tak zvané „dny Mesiáše". Odpovědi učitelských autorit se naprosto odlišovaly. Časové rozpětí se podle
nich pohybuje od 40 roků do sedmi tisíc let, výjimečně je také zmíněno 365 000 let. Toto tvrzení neznámého rabína z
počátku 3. století našeho letopočtu se opírá o prorockou předpověď, že Poslaný vyhlásí „rok milosti" /Izaiáš 63,4/. Podle
užívané úměry, že v Písmu jeden Boží den je tisíc lidských let, se došlo k stanovení zmíněného času Mesiáše. Rabi Akiba
/asi kolem roku 135 n. 1./ tvrdil, že čtyřicet let mesiášské vlády odpovídá čtyřiceti letům bloudění Izraele po poušti. Ale
pozdější Rabi Abbahu /kolem roku 300 n. 1./ opíral svůj výpočet „dnů Mesiáše" o ujištění Hospodinovo Izraeli: „Jako má
radost ženich z nevěsty, tak se bude radovat z tebe Bůh tvůj" /Izaiáš 62,5/. Protože svatební veselí trvalo sedm dní, vyšel mu
podle zásady „jeden den - tisíc let" mesiášský čas na sedm tisíc let. Pro vykladače Zjevení je ovšem o mnoho důležitější
osobnost Rabího Eliezera ben Hyrkana /kolem roku 90 n. 1./. Očím svých současníků se jevil jako přesvědčený a
houževnatý obhájce starých tradičních výkladů. Už proto lze předpokládat, že jeho stanovení „dnů Mesiáše" na tisíc let se
opírá o starší vykladačskou tradici židovství. Právě tady může mít své kořeny také janovská formulace tisíciletého
království Kristova. (AZN)
RÔZNE TEÓRIE:
• První skupina vidí milénium jako časové období po Kristově příchodu. Můžeme
jim říkat PREMILENIALISTÉ - Kristus přijde před tisíciletou říší.
Premilenialisté vidí milénium jako čas nebe na zemi: Kristus je opět fyzicky
přítomen a celý svět se těší ze všeho dobrého, co jeho laskavá vláda přináší. Lidé
zastávající tento názor vidí současný svět zpravidla velmi negativně. Se světem je
to velmi zlé, říkají, a bude se to stále zhoršovat - až do chvíle, kdy Kristus osobně
zasáhne a bolesti světa drasticky a dramaticky vyřeší. (TBD) „Této nauky se
drželi v prvých křesťanských stoletích i významní církevní spisovatelé jako
Papiáš, sv. Justin a Tertulián.“ (PA)
• Druhá skupina je POSTMILENIALISTICKÁ. Jak jméno naznačuje, podle
těchto teorií přijde Kristus po dlouhém období rostoucí duchovní prosperity na
zemi - to vše pod dohledem živé, univerzální církve. Podle zastánců tohoto
pohledu jde v současnosti o to, aby křesťané žili život duchovní integrity, aby
evangelizovali v moci a byli sociálně citliví a uvědomělí. Tím budou spoutávat
satanské mocnosti na zemi a umožňovat, aby Boží království nerušeně rozkvétalo.
Na rozdíl od premilenialistů bývají mnohem optimističtější, co se týče postupné
proměny kultury a společnosti. Tato proměna má připravit Kristův návrat. (TBD)
• PARALELNÁ TEÓRIA – Oba pohledy mají co důležitého říci dnešním
křesťanům. Na druhé straně jsou oba mylné, protože jsou založeny na chybném
chápání způsobu, jakým k nám Zjevení mluví.15 Vidí události závěrečných kapitol
Zjevení jako po sobě jdoucí. Já tvrdím, že jsou to souběžná či alternativní vidění
budoucnosti. Jsou to různé scénáře, které popisují různé aspekty Božích plánů
pro svět. Prvním z těchto scénářů je bitva mezi jezdcem na bílém koni a šelmou16.
Druhým je tisícileté uvěznění draka17. Třetím je soudný den, kdy jsou všichni lidé
povoláni, aby se postavili před soudný stolec Boží18. Čtvrtý a pátý jsou propojeny
15
„Preco niektorí moderní vykladaci berú niektoré Jánove symboly ako doslovné a iné ako obrazné? Všetky sú obrazné
(toto neznamená, že nie sú pravdivé)! Jánova eschatologická prezentácia má primárne sz štruktúru. Zdá sa, že zámerne
ignoruje Ježišove a Pavlove eschatologické vyucovania. Biblickí autori SZ aj NZ nezjavujú systematickú teológiu. Zaiste
prezentujú pravdu, ale nie logickým, chronologickým a systematickým spôsobom! Potvrdme ústredné pravdy vízií a
nebudme dogmatickí ohladom detailov.“ (REV)
16
První scénář je Kristova bitva se silami útlaku, které opanovávají a zneužívají nejen Beránkovy následovníky, ale
všechny lidi na světě. Jezdcovo vítězství znamená ospravedlnění utlačovaných a příchod spravedlnosti ve sféře dějin.
(TBD)
17
Druhým scénářem je uvěznění draka a tisíciletá vláda mučedníků. Zdroj zla je ze světa odstraněn, a proto mohou
Beránkovi následovníci žít takový život, ve kterém je drak a jeho nohsledi nemohou trápit. Je to čas, kdy nic nebrání
spolupráci s Kristem, čas, kdy lidé zakoušejí požehnání plynoucí z partnerství s Bohem. To je rys života, který byl ztracen
od té doby, co první lidé přišli o své pravidelné obecenství s Bohem v zahradě Eden. A je to naplnění Božích záměrů; je to
čas, kdy na zemi přijde Boží království. Uvěznění draka znamená, že Bůh chce, aby zlo vědělo, že je poraženo - drak si má
být své porážky vědom. A pak, aby bylo potvrzeno, že drak v Božím světě nemá již žádnou budoucnost, je propuštěn - ovšem
jen proto, aby byl v rozhodující bitvě poražen. (TBD)
18
Třetí scénář se týká osobní odpovědnosti za naše jednání. Shromáždění před velkým bílým trůnem výmluvně ilustruje
pravdu, že Bůh se hluboce zajímá o detaily našich činů. On je strážce a garant morálního tkaniva vesmíru. Potvrzuje, že
osobní činy jak dobré, tak zlé dojdou spravedlivé odplaty. (TBD)
ve vidění Nového Jeruzaléma, který je současně nevěstou Beránkovou.19 Každý ze
scénářů je třeba číst jako nezávislou jednotku, protože každý některými důležitými
prvky přispívá k tomu, jak Zjevení zobrazuje budoucnost světa. Pokud se je
pokoušíme harmonizovat, nutně se dostáváme do problémů, protože s nimi
jednáme, jako kdyby líčily události jdoucí po sobě v určitém sledu. Pokud s nimi
zacházíme jako s pěti samostatnými, ale přesto vzájemně spjatými viděními
budoucnosti, můžeme poznat, co nám to které vidění chce říci, a s tím se spokojit.
(TBD)
• ZHRNUTIE KAPITOL 17 až 19: „co ak sú kapitoly 20-22 nová jednotka, ktorá
rekapituluje 17-19 (W. Hendriksen, More Than Conquerors)? Táto zmena by
bola podobná rekapitulácii medzi pecatami, trúbami a cašami a v tom prípade
sa zdá byt istá forma idealizmu alebo amilenializmu najlepšia volba.“ (REV)
• SV. AUGUSTÍN: „Změna nastala hlavně výkladem sv. Augustina, který přenesl
tisícileté království z budoucnosti do minulosti a přítomnosti. U něho je to doba
působení církve zde na zemi a milénium začalo ukončením pronásledování
křesťanů v říši římské. Vliv výkladu sv. Augustina na církev byl velký, takže
blouznivý chiliasmus zastávaly jen heretické skupiny.“ (PA)
Tento text nás znova upozorňuje na to, že „Posledný boj“ je posledný nie z hľadiska
časového, ale skôr preto, že je DEFINITÍVNY. V skutočnosti však zase Jánovo videnie
popisuje čosi, čo sa rozprestiera počas celých dejín ľudstva – a (podľa Augustína) je
to nie naša budúcnosť, ale vlastne skôr minulosť!
• SPÚTANÝ DRAK – čiže Satan. „Už jednou viděl Jan draka, který se jmenuje
„ďábel a satan" jako poraženého nepřítele, jehož svrhl Michal s nebeskými
anděly na zem /12, 7-9/. Ztratil tím svou „vyvýšenost", ale nikoliv „pracovní
prostor", jímž je tento svět. Teď však přichází chvíle, kdy ztrácí všechno. Anděl
s řetězem a klíčem od propasti se jej zmocnil a svázal jej. A vzápětí je zcela
zneškodněn v propasti, kterou anděl uzavřel a zapečetil.“ (AZN)
• UCHOPIL, SPÚTAL, UVRHOL, ZAVREL, ZAPEČATIL – „Je tu päť
SLOVIES súvisiacich so spútaním Satana nemenovaným anjelom: (1)
„uchopil“; (2) „spútal ho“ (3) „uvrhol ho“; (4) „zavrel ju“; (5) „zapecatil ju.“
Všetky sú INDIKATÍVA AORISTU. Naznacuje to úplné odstránenie Satanovho
vplyvu.20 Môže íst o narážku na Iz 24:22.21“ (REV)
19
Čtvrtý a pátý scénář (kterými se zanedlouho budeme zabývat podrobněji) líčí Nový Jeruzalém a svatbu nevěsty a
Beránka. Tyto scénáře mluví o dalších aspektech Boží budoucnosti: o jeho osobní a nezprostředkované přítomnosti a o
hlubokém vztahu mezi ním a jeho lidem. (TBD)
20
porov. James 1:14-15 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. 15 Žiadostivosť
potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť…. (?)
1
22
21
Isaiah 24:21-22 V ten deň Pán navštívi vojsko výšav na výsosti a kráľov zeme na zemi,
zhrabaní budú, ako sa
zhrabujú zajatci, do jamy a zavretí budú do väzenia, po mnohých dňoch budú navštívení.
• BUDE PREPUSTENÝ NA KRÁTKY ČAS – „Mnoho sa diskutovalo o tom,
preco Satan musí (dei) byt na krátko prepustený.
o Niektorí tomu rozumejú tak, že Boh preukazuje spravodlivost Jeho
odsúdenia vzbúrených národov; iní tomu rozumejú ako možno ešte jednej
šanci pre obrátenie, ako v 9:20-21; 14:6-7; 16:9,11.
o Je tiež možné chápat spútanie Satana ako symbol konecnej porážky zla,
použitím židovských apokalyptických obrazov z 1Enoch 10:4-6,11-13, kde
Azael (púštny démon z 3M 16:8,10,26) je uväznený anjelom, aby nemohol
zvádzat ludí. Uväznenie bol spôsob zadržania zlých anjelov až do súdu v Iz
24:21-22; 2Pt 2:4; a Jud 6.
o Je taktiež možné, že jeho prepustenie spôsobí, že príde definitívna
konfrontácia Boha, Mesiáša a Ducha a ich nasledovníkov proti Satanovi,
morskej šelme, pozemskej šelme a ich nasledovníkom. Stvorenstvo bude
ocistené od zla. Dejiny sa stali vojnovým polom, dejiny budú aj scénou
konecnej konfrontácie. SZ motív je zo Ž 2 a Ez 38-39. Tento istý
eschatologický súd je viditelný aj v 19:19-21. Ak je toto pravda, tak
kapitoly 17-19 sú paralelné a zachytávajú rovnaký casový úsek od
Kristovho prvého príchodu po Jeho druhý príchod.“ (REV)
• TRÓNY A SÚD – Zjavne sa tu nejedná o „Posledný súd“ (ten nastane až po
uplynutí milénia), ale o to, čo Katolíci dobre poznajú ako „osobný súd“ hneď po
smrti (a o ktorom v náznakoch hovoria ľudia, ktorí prežili vlastnú smrť…)
• DUŠE SŤATÝCH – Súdení nie sú „kompletní ľudia“, ale len ich „duše“ – čo
poukazuje dobre na ideu „osobného súdu“ a života s Kristom hneď po smrti.22
• TO JE PRVÉ VZKRIESENIE – „Starý zákon neměl jasnou představu o
nesmrtelnosti duše. Když mluví o posmrtném životě, používá slova vzkříšení,
oživení. Jedině zde v Apokalypse je v bibli řeč o „prvém vzkříšení". Můžeme ho
chápat jako kvalitu blaženého života spravedlivých hned po jejich smrti,
omezenou nikoli časovým trváním, ale spíše tím, že se na ní nepodílí „celý
člověk", nýbrž jen jeho duchová složka. Vzkříšení těla se uskuteční až na konci
světa (druhé vzkříšení).“ (PA).
• KRAĽUJÚ S KRISTOM 1 000 ROKOV
o Kristus kraľuje UŽ TERAZ, to vieme z Biblie, ktorá hovorí: „1
Corinthians 15:22-25 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa
všetci ožijú v Kristovi. 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je
Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. 24 A potom bude
22
35
Romans 8:35
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota,
nebezpečenstvo alebo meč? + Hebrews 12:22-23 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k
nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú
zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť,… + Revelation 14:13
13
A počul som hlas z neba; hovoril: "Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi, už odteraz. Áno, hovorí Duch,
24
nech si odpočinú od svojich námah; veď ich skutky idú s nimi." + John 5:24
Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva
moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé
kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 25 Lebo on musí kraľovať, kým mu
nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy.“ Inde Biblia hovorí: „Hebrews
8:1-2 SSV Hebrews 8:1 Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého
veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach 2 ako
služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek.“
o Teda tí, ktorí s Ním kraľujú počas tohto obdobia (a radujú sa z Jeho
prítomnosti) sú tí, ktorí s Ním kraľujú v Nebi.
o Odtiaľ niekde pramení aj prax prosby o príhovor svätých – teda tých,
ktorí už sú s Kristom v Nebi a súčasne sú v Kristovi našimi bratmi
a sestrami v jedinom Tele Kristovom a tým je Cirkev!
• BUDÚ KŇAZMI – v Božom Chráme, je to ďalší symbol vzkriesenia a spásy:
„Revelation 5:9-10 "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a
svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 10 a
urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi."“ –
práve sa to deje!
• NAD NÍM DRUHÁ SMRŤ NEMÁ MOC – pretože už je s Kristom a už len
„očakáva“ zavŕšenie tohto spoločenstva v „druhom vzkriesení“ svojho Tela,
v Novej zemi a na Nových nebesiach!
Práve toto je niečo, k čomu bratom protestantom „chýba kľúč“ – pretože väčšina
z nich predstavu okamžitého posmrtného života s Kristom zavrhla – preto im aj tieto
miesta spôsobujú značné problémy a prekvapenia:
„Osobne, nie je to tisícrocná vláda, ktorá by ma prekvapovala (vo svetle sz textov), ale
(1) súd v dvoch štádiách; (2) miešanie vzkriesených svätých a ostatných ludí dokopy v
pozemskom prostredí; a (3) prítomnost vzbury po dlhej Mesiánskej vláde. Bude
Kristova osobná vláda neefektívna v prinášaní ludí ku spravodlivosti, dokonca aj za
neprítomnosti Satana? Alebo je to symbolický spôsob, akým sa jasne ukazuje stupen
skazenosti ludstva?“ (REV)
POSLEDNÝ VZDOR (20,8 – 10)
• GÓG A MAGÓG – „„Čtyři úhly světa" naznačují celek země. Byla o nich už řeč
v Zj 7,1. Z obrovského množství sil shromážděných satanem, kterých bude „jako
písku v moři", vystupují dvě, Góg a Magóg. Vyprávění o knížeti Gógovi ze země
Magóg se nalézá jen v Ez 38,1-39,29. Podle Ez 38,15 se jedná o národy na sever
od Palestiny. Góg je osobní jméno (IPa 5,4). Magóg naproti tomu je někdy
osobní jméno (Gn 10,2; IPa 1,5), někdy jméno země nebo národa (Ez 38,1).
Představa Góga a Magóga je společným vlastnictvím celého pozdního židovstva.
Sumerské slovo „gug" znamená temnotu, tmu. Podle toho by znamenal Góg
„knížete temnot". Slovo Magóg asi pochází z „mat góg", to znamená země Góga.
Postavy Góga a Mogóga a toho, co s nimi souvisí, si Janova Apokalypsa vzala z
knihy proroka Ezechiela“ (PA):
•
•
•
•
Ez 37: Podobenstvo o suchých kostiach
Zjv: Tisícročné Kráľovstvo
Ez 38 a 39: Góg a Magóg
Zjv: Góg a Magóg
Ez 40: Nový Jeruzalem
Zjv: Nopvé nebo, nová zem, nový
Jeruzalem
o „Podle proroka Ezechiela měl Góg organizovat odpor proti Izraeli v době
babylónského zajetí i po něm. Pod jménem země Magóg je zakrytě uveden
Babylón. Dosaďme za souhlásky tohoto slova ( m - g - g ) sousední
souhlásky podle hebrejské abecedy (1 a b) a čtěme je v obráceném sledu a
zjistíme, že jde o (b - b - 1 ) Čili o Bábel.“ (PA)
o BABYLON – hoci bol už raz zvrhnutý – tak znova ožíva a povstáva
v poslednom vzdore voči Bohu.
OBKĽÚČILI TÁBOR SVÄTÝCH A BOHOM MILOVANÉ MESTO – „Je to lid
Boží a Jeruzalém, nikoli však jako místo topografické, nýbrž jako symbolický
střed Boží říše na zemi.“ (PA)
ZOSTÚPIL OHEŇ Z NEBA – znova žiadna vojna. Žiaden boj. Zlo, TO, ČO NIE
JE (tma), je jednoducho strávené, keď sa objaví TO, ČO JE (Svetlo).
DIABOL ZVRHNUTÝ DO JAZERA – Až teraz Satan končí definitívne…
MUČENÍ DŇOM I NOCOU – o podstate tohto mučenia hovorí Ježiš: „Mark
9:47-48 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď
vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami
vrhnúť do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“ – ICH červ
a ICH oheň. Peklo je miesto, kde každého učí oheň a plameň jeho vlastnej zloby,
závisti a nenávisti – znásobený nenávistným pomyslením na Boha a Svätých,
ktorí („Veď neboli o nič lepší, než my! Taká nespravodlivosť!“) sú v Jeho
blaženej prítomnosti.
Na zamyslenie:
Dnes, s odstupom 1 500 rokov od sv. Augustína, to vyzerá naozaj zaujímavo:
• DRAK ZÚRI – krvavé prenasledovanie kresťanov v Rímskej ríši.
• DRAK JE SPÚTANÝ – začína sa obdobie „kresťanskej civilizácie“ a rozkvet
Európy, z ktorého ťažíme dodnes. To je to „zvrhnutie“ Šelmy a proroka (ako
systému protikresťanskej vlády a prenasledovania)
• ZHRUBA PO 1000 rokoch (zaujímavé, že?) DRAK OŽÍVA a s ním aj „spôsoby“
šeliem a falošných prorokov – začína sa nové ťaženie proti Cirkvi (husiti, Luther),
potom proti kresťanstvu (osvietenci), proti akémukoľvek náboženstvu (komunisti,
nacisti, sekularisti) až na hranicu prenasledovania hlavne kresťanov v súčasnosti.23
• Môžeme, samozrejme, polemizovať, či je „milénium“ symbolom jedinej éry, alebo
opakujúcich sa „duchovných cyklov“ konjunktúry a krízy podobne, ako to vidíme
v cykloch kapitalistickej ekonomiky.
• POSOLSTVO je pre nás aj tak jasné: BUDOVAŤ Božie Kráľovstvo v čase
„konjunktúry“ a VYTRVAŤ v čase „krízy“
23
Okrem prenasledovania v moslimských a hinduistických regiónoch, občas aj inde, je to aj v Európe a USA: „Taliansky
minister kultúry Rocco Buttiglione na túto tému povedal jasné slová: „Kresťanská fóbia je jedinou formou nenávisti, ktorá
sa v Európe akceptuje. Bol som sám v Európskom parlamente diskriminovaný. Mnohí politici v Európskej komisii sú na
tom podobne.“ Poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská sa priamo v parlamente vyjadrila podobne: „Všetci
ľudia, ktorí sa držia kresťanskej viery, si musia byt vedomí tohto nebezpečenstva.... Premýšľam nad tým, či nenastáva nová
doba prenasledovania kresťanov. Toto prenasledovanie nie je to klasické bežné, na aké sme zvyknutí. Rimania dávali
kresťanov na obed pre svojich levov v aréne. Avšak moderne prenasledovanie je skryte, prešpekulované a sociálne
prijímané.““
SÚD (20,11 – 15)
• VEĽKÝ BIELY TRÓN – narážka na Dan 7,39: „Daniel 7:9 9 Pozeral som sa
kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy
na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá
blčiaci oheň.“ „Bělost trůnu symbolizuje Boží svatost, velikost trůnu Boží moc.“
(PA)
• PRED JEHO POHĽADOM UTIEKLA ZEM I NEBO –
o „Niektorí to vidia ako odstránenie kliatby, ktorá bola daná na fyzické
stvorenstvo, ked sa Adam a Eva vzbúrili a padli (1M 3:17-19 a Rim 8:1922). (REV)
o Ostatní to vidia ako metaforu pre úplné znicenie súcasného fyzického
poriadku tak, ako je opísaný 2Pt 3:10,12 (Sk 3:21; Rim 8:21).“ (REV)
• MŔTVI SÚ SÚDENÍ – teda tí, na ktorých sa nevzťahovalo prví vzkriesenie24
(čiže trvajúce spoločenstvo s Kristom). Zodpovedá to aj slovám Ježiša Krista:
„John 5:24 24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu,
ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“
a inde: „John 3:18 18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je
odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.“ Tento súd je
teda aktom odsúdenia!
• KNIHA ŽIVOTA A SÚD PODĽA SKUTKOV:
o KNIHA ŽIVOTA – teda „zoznam“ tých, ktorí UŽ žijú s Kristom a prešli
zo smrti do života – a teda nie sú súdení!
o SKUTKY – nielen sterilná viera, ale bytostná premena človeka podľa
toho, čomu uveril, je cestou k spáse. Nestačí súhlasiť! KKC to hovorí
veľmi výstižne: „Vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju
vôľu. Celou svojou bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý zjavuje. Túto
odpoveď človeka Bohu, ktorý zjavuje, nazýva Sväté písmo „poslušnosťou
viery““ (KKC 143). Čiže opravdivá, autentická viera = skutok = život,
životný štýl, spôsob existencie! Určite to nie je len „správny
svetonázor“!!!
o SÚDENÍ PODĽA SKUTKOV – zase tu vidieť víziu súdu nie ako
nejakého „svojvoľného rozhodovania sa“ Boha, ako skôr v zmysle
potvrdzovania reality: Sudca skúma. kto je a kto nie je zaznamenaný
v Knihe Života, kto konal a kto nekonal podľa viery, inými slovami: kto si
čo vybral, kto si čo vyvolil a kam smeruje – a potom potvrdzuje toto
slobodné rozhodnutie človeka svojim sudcovským: „Tak dobre! Staň sa,
ako si uveril!“
24
Revelation 20:5
5
Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.
• ZVRHNUTÉ SMRŤ A PODSVETIE – Je koniec. Doteraz sa oboje prelínalo,
pretože na svete zúril boj. Ale ten skončil. Boh vytvára Nové Nebo a Novú Zem
– a tam už pre tieto veci – následky hriechu – niet miesta!
• NEZAPÍSANÍ ZVRHNUTÍ TIEŽ… – Samozrejme, sú tu ľudia, ktorí si
podsvetie, zlo a smrť zamilovali. Nie sú ochotní žiť s Kristom a neprijali Dar
Života. Je logické, že je im „umožnené“ ísť so „prepadliska dejín“ spoločne so
svojimi dielami: tmou, hriechom a smrťou.
Na zamyslenie:
Matthew 6:19-21 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a
kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani
moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam
bude aj tvoje srdce.

Podobné dokumenty

011 - Ezechiášova vojna

011 - Ezechiášova vojna zraniteľnom mieste pristavili k tomu ešte druhý vonkajší múr. Dokonca domy dal Hizkijáš preto zrúcať. (Iz. 22, 10.) Tým sa však jeho predbežná starostlivosť nevyčerpala. ,,Čo ešte možno povedať o H...

Více

Nabuchodonozorov sen

Nabuchodonozorov sen • Boh nám dokonca prisľúbil, že bude k nám hovoriť cez sny: „Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú ma...

Více

Slovenská republika

Slovenská republika takmer všetky vzácnejšie ceskoslovenské obehové mince od roku 1918 až 1993. V ponuke sú aj pamätné a zberatelské mince v kvalite proof a bežnej kvalite. Veríme, že aj touto clenskou aukciou Vám dáv...

Více

VELEHRADSKY Z(S)PRAVODAJ October_rijen 2015

VELEHRADSKY Z(S)PRAVODAJ October_rijen 2015 Ako poznamenal pápež, často počuť „mnohé ospravedlňovanie“ ľudí, ktorí trávia svoj život hromadením bohatstva. My sa máme však pýtať „každý deň“: ‚Kde je tvoj poklad? V bohatstve, alebo v tomto jeh...

Více

Číslo 65 - Klub skalničkářů Brno

Číslo 65 - Klub skalničkářů Brno nádherně! Navíc jako první po dlouhé zimě, tedy v době, kdy  je   zahrádkář   nejvíc   natěšený.   Jenže   po   krátkém   období  krásných   a   drobných   květů   přijde   podstatně   delší   obdo...

Více

Pentagram - Lectorium Rosicrucianum

Pentagram - Lectorium Rosicrucianum ještě sedmý náhled. Někteří z našeho společenství zastupují tento sedmý náhled. A tomuto společenství je také, od začínajícího žáka nahoru až k nej­ pokročilejším, nyní navrženo přijmout zákony Sva...

Více

Nejsme_zanechani - KC Logos Holýšov

Nejsme_zanechani - KC Logos Holýšov rozdiel medzi tými, ktorí s Bohom a pre Boha naozaj žijú, a medzi tými, ktorí o Ňom len vedia a myslia si, že Boh je tu pre nich. Preto s bázňou tlmočím toto posolstvo, lebo pevne verím, že toto sa...

Více