OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR type LEV...(PPN)

Komentáře

Transkript

OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR type LEV...(PPN)
VENKOVNÍ ODPÍNAČ
typ
OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR type
LEV...(PPN)
LEV...(PPN)
12, 25 kV; 400, 630 A
Držitel certifikátů TÜV CZ dle:
Holder of certificates TÜV CZ according to:
ČSN EN ISO 9001: 2001
ČSN EN ISO 14001: 2005
040-PPN/06/2007
INŽENÝRSKO - VÝROBNÍ ELEKTROTECHNICKÝ PODNIK, A.S.
ELECTROTECHNICAL ENGINEERING AND PRODUCTION, JOINT-STOCK COMPANY
VŠEOBECNĚ
GENERAL INFORMATION
Odpínače typu LEV...(PPN) jsou venkovní spínací přístroje
určené pro dlouhodobý spolehlivý a bezpečný provoz k
vypínání a odpojování úseků sítí vn. Provedení odpínačů
umožňuje je využit pro práci pod napětím (PPN). Jsou
vhodné do chráněných oblastí s přísnými ekologickými
požadavky, neboť jsou šetrné k životnímu prostředí.
The LEV...(PPN) switch disconnectors are one of the
classical outdoor switching devices that are used in MV
power networks for switching them on and off, and that
provide support for a reliable and safe operation of the
networks. They are suitable for preserves with strict
ecological regulations.
POUŽITÍ
Odpínače
LEV...(PPN)
jsou
APPLICATION
vhodné
pro
The LEV...(PPN) switch disconnectors are suitable for
powering networks of 12, 25 kV, to be used as a
disconnecting device of MV/LV distribution transformers
and to disconnect the MV outdoor line taps. They also can
be used as an additional equipment on line supports being
installed at the transition point between outdoor and cable
lines with manual or remote control. Switch disconnectors
are featured by their simple design and easy mounting to
either concrete or wooden support. Switch disconnectors
meet the insulation level requirements specified for
insulating switches.
venkovní
elektrické sítě 12, 25 kV k vypínání distribučních
transformátorů vn/nn a odboček venkovních vedení vn.
Jsou vhodné pro vybavení sloupu určeného k přechodu z
venkovního
ručního
vedení
nebo
na
kabelová
dálkového
vedení s možností
ovládání.
Vyznačují
se
jednoduchou konstrukcí a snadnou montáží na sloup.
Odpínače splňují podmínky izolační pevnosti předepsané
pro odpojovače..
NORMY A PŘEDPISY
STANDARDS AND REGULATIONS
Odpínače LEV...(PPN) vyhovují normám ČSN EN 60265-
The LEV...(PPN)
switch disconnectors meet the
requirements
of
the
following
standards
and
recommendations ČSN EN 60265-1:2000, STN EN 602651:2000, idt. IEC 60265-1:1998; ČSN EN 60694:2000, STN
EN 60694:2000, idt. IEC 60694:1996; ČSN EN 62271102:2002, STN EN 62271-102, idt. IEC 62271-102:2001.
The insulation level of LEV...(PPN) switch complies with
the degree I. without maintenance and III, IV as defined by
ČSN 33 0405 standard. As to their design they meet the
requirements of ČSN 33 3300 standard related to the
erection of power feeding lines.
1:2000, STN EN 60265-1:2000, idt. IEC 60265-1:1998;
ČSN EN 60694:2000, STN EN 60694:2000, idt. IEC
60694:1996; ČSN EN 62271-102:2002, STN EN 62271102, idt. IEC 62271-102:2001.
Izolace odpínače LEV...(PPN) vyhovuje pro oblast stupně
znečištění I. bez údržby a III, IV. podle ČSN 33 0405. Svojí
konstrukcí vyhovují požadavkům ČSN 33 3300 pro stavbu
silových vedení.
PRACOVNÍ PODMÍNKY
OPERATING CONDITIONS
Odpínače typu LEV...(PPN) jsou určeny pro provoz ve
venkovním prostředí.
Nejvyšší teplota okolí
+ 40 °C
Nejnižší teplota okolí
- 33 °C
Relativní vlhkost vzduchu při 20°C
100 %
34 m/s (700 Pa)
Rychlost větru nepřesáhne
Tloušťka ledu nebo námrazy
nepřesáhne
20 mm (třída 20)
Nadmořská výška
do 1000 m
Stupeň
oblasti
znečištění
I. bez údržby;
ČSN 33 0405
III; IV
LEV...(PPN) switch disconnectors are designed for
outdoor operating conditions.
Highest ambient temperature
+ 40 °C
Lowest ambient temperature
- 33 °C
Relative air humidity
100 %
Wind speed not to exceed
34 m/s(700 Pa)
Ice to appear on the switch body
20 mm thickness
must not to exceed
(class 20)
Altitude up to
1000 m
Degree
of
contamination
I. without
according to ČSN 33 0405
maintanance;
III, IV
POPIS
DESCRIPTION
Asymetrické uspořádání odpínače LEV...(PPN), které je
určeno pro montáž pod vrcholem sloupu.
The LEV...(PPN) switch disconnectors in asymmetrical
arrangement, intended to be fixed below the pole top.
Na obrázku 1 je vyobrazen rozměrový náčrt venkovního
odpínače typ LEV...(PPN) v podkošovém provedení. Na
obr. 2 je znázorněmo přichycení podkošového provedení
odpínače na dvojitý betonový sloup a obr.3 je umístění
pohonu pro podkošové provedení přístrojů na betonovém
sloupu. Na obrázcích 4 až 6 jsou znázorněny způsoby
připojení podkošového provedení odpínače k vedení.
The Fig. 1 shows the switching device dimensional sketch
of LEV...(PPN). The Fig. 2 shows how the switch
disconnector is mounted onto the double concrete pole
and the Fig. 3 shows the installation of a manual drive on
the concrete pole. The figures 4, 5, 6 give a notation
about connection of the switch disconnector to overhead
line.
Na obrázku 7 jsou vyobrazena rozšířená provedení
odpínače určené pro montáž do přechodové trasy z linek
hlavního vedení vn k distribučním transformátorům nebo
na kabelová vedení. Pro tyto montážní sestavy lze
základní provedení odpínače rozšířit o:
The Fig. 7 shows extended design for installation at
transition points between the main MV overhead power
line and distribution transformer or cable line. In this
assembly configuration the switch disconnector can be
completed with:
- třetí podpěrný izolátor
- omezovač přepětí
- pojistky vn
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
- a third supporting insulator
- overvoltage limiter (lightning arrester)
- MV fuses
2
040-PPN/06/2007
- pojistky vn a omezovače přepětí
- MV fuses and overvoltage limiters
U asymetrického odpínače určeného pro montáž pod
vrcholem sloupu jsou vždy lana venkovního vedení
upevněna na konzolu, která je zakotvena na vrcholu
sloupu.
Switch disconnectors in asymmetrical arrangement, for
Jednoduchý osvědčený kontaktní systém, je připevněn na
3 pevných a 3 pohyblivých izolátorech a doplněn o
pružinový zhášecí mechanismus, který zaručuje bezpečné
spínání bez použití oblouku během životnosti přístroje .
Tento pružinový mechanismus zaručuje vypínání
uvedených hodnot provozních proudů. Pružinový zhášecí
mechanismus sestává z vypínacího prutu, umístěného na
pevném pólu v držáku, zajišťujícím napružení prutu při
vypínání.
The simple but proven contact system is fixed to 3 fixed
and 3 moving insulators, and completed with a springbased arc quenching mechanism that provides for safe
switching during the whole service life of the device. The
spring-based switching mechanism can break currents up
to the rated current value of the switch disconnector. The
switching mechanism consists of a breaking rod, held in a
holder on the fixed pole. The holder exerts tension on the
rod necessary for switching off the circuit.
Pružinový mechanismus slouží zároveň jako opalovací
kontakty. Při zapínání dojde nejprve k zapálení
elektrického oblouku mezi opalovacím hrotem na držáku
vypínacího prutu a unašečem.
Simultaneously, the spring-based mechanism operates
also as arcing contact. In the course of making operation
the electrical arc first arises between the arcing tip and the
breaking rod holder and the carrier.
Proudovodnou dráhu tvoří součásti z galvanicky
postříbřené mědi. Unašeč pružiny, čepy, šrouby a ostatní
spojovací
součásti
v proudovodné
dráze
jsou
z korozivzdorné oceli. Držák vypínacího prutu je ze žárově
pozinkované oceli.
The current-carrying path consists of electroplated silver
coated copper. The spring carrier, the pivots, bolts and
other conductive parts shaping the current-carrying path
are made of stainless steel. The breaking rod holder is
made of hot galvanized steel.
Venkovní odpínače LEV...(PPN) se ovládají ze země
ručním pohonem. Ruční pohon je konstrukčně řešen pro
montáž na dřevěný, betonový nebo příhradový ocelový
stožár. Pohyb pohonu je přenášen trubkovými táhly na
ovládací páku umístěnou na hřídeli přístroje. Táhla jsou
vedena kyvnými ložisky upevněnými ke sloupu. Pohon
s táhly zajišťuje přístroj v krajních polohách proti
samovolnému pohybu, který by mohl být vyvolám
zemskou tíží, nárazy zemětřesením. Pohon umožňuje
vypínat odpínač i při námraze, kdy tloušťka ledu
nepřesáhne 20 mm (třída 20). Veškeré dílce pohonného
mechanismu včetně ovládacích táhel a ložisek jsou
chráněny žárovým zinkováním.
The LEV...(PPN) outdoor switch disconnectors are
controlled from the ground level using the hand operated
drive mechanism. The design of the manual drive is
tailored for its attachment to a wooden, concrete or latticetype steel column. The movement of the drive mechanism
is transferred via pipe pull rods onto the operating lever,
fixed to the switch disconnector’s shaft. The pull rods are
lead through the rocking bearings which are fixed to the
pole. The drive and the pull rods ensure the stability of
switch disconnector’s end switching positions that cannot
move in an unprompted way caused by gravitation, shocks
or earthquake. The drive is capable of opening the switch
disconnector even in occurrencies of ice acretion, for ice
thickness of no more than 20 mm (class 20). All parts of
the driving mechanism including the pull rods and bearings
are protected with hot galvanization.
mounting below the pole top, have the overhead power
lines always fixed to a console anchored to the pole top.
PRÁCE POD NAPĚTÍM
LIVE MAINTENANCE
The outdoor LEV...PPN switch disconnector can be used
for works on energized switching equipment, such as the
replacement of non-functional switch disconnectors or the
installation of new switch disconnectors into the existing
MV powering line. Using the method of works on
energized equipment substantial savings in installation
time and reduction of power outages can be achieved.
Venkovní odpínač LEV...PPN lze použít pro práce pod
napětím , které zahrnují náhradu nefunkčních odpínačů
nebo vložení nových odpínačů do stávajících vedení vn.
Prací pod napětím se dosahují úspory nákladů včetně
úspor času montáže a doby bezproudí.
S venkovním
vedením
se
odpínač
propojí
Links between the overhead line and the switch
disconnector are established using current clamps, fixed
to both ends of the insulated interconnecting conductor.
In this particular case the switch disconnector has to be
completed with key bolts fixed to the switch disconnector
flag contacts (see Fig. 5).
pomocí
proudových svorek, které jsou umístěny na obou koncích
izolovaného svodového vodiče. V tomto případě musí být
odpínač doplněn o připojovací svorníky PPN, umístěné na
připojovacích praporcích odpínače, viz obrázek 5.
More economical option is the use of switch disconnector
in conventional arrangement without the key bolts. In this
case the insulated conductor at the side facing the switch
disconnector is terminated with a cable lug, and the
current-carrying clamp is used only on the MV main line
side (see Fig. 4)
Jako ekonomičtější variantu lze použít odpínač
v klasickém uspořádání bez připojovacích svorníků.
Izolovaný vodič je na straně odpínače ukončen kabelovým
okem, proudová svorka je pouze na straně hlavního
vedení vn. Toto provedení odpínače je uvedeno na
obrázku 4.
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
3
040-PPN/06/2007
ZÁRUČNÍ DOBA
WARRANTY PERIOD
Na přístroje typu LEV...(PPN) je standardní záruční doba
10 let.
The LEV...(PPN) switching devices are normally covered
with the warranty period of 10 years.
Ze záruky jsou vyjmuty případy mechanického poškození
(vandalismus, úmysl, živel), nesprávné montáže a
překročení zaručených parametrů přístroje.
Po dobu trvání záruky se může na přístroji projevit
částečná změna povrchové úpravy nemající vliv na
funkčnost přístroje. Životnost přístroje je 40 let.
From the warranty are exempt all cases of mechanical
damage (vandalism, intention, natural disaster) , improper
mounting and the operation of the device beyond the
guaranteed performance level.
During the warranty period slight changes in the surface
painting can appear. These do not affect in any way the
functionality of the device.
The switch disconnector service life period is 40 years.
BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ
PACKING, TRANSPORT AND STORAGE
The switch disconnectors including their accessories are
delivered on wooden pallets. During the transport and
manipulation the switch must not be exposed to excessive
vibrations.
Odpínače včetně objednaného ověšení se dodávají na
dřevěných paletách. Přístroj nesmí být při dopravě a
manipulaci namáhán nadměrnými otřesy.
Všechny
použité
obalové
materiály
jsou
plně
recyklovatelné nebo energeticky využitelné.
All used packing materials are fully recyclable.
MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU
INSTALLATION AND COMMISSIONING
One of the prerequisites for a reliable and defect-free
operation of a switching device is the installation which is
to be carried out with care and in a professional manner.
The LEV...(PPN) switch disconnector can be used for
installation using the method of works on energized
equipment. The assembly, servicing and operating
instructions are shown in the accompanying documents
being an integral part of the delivery.
Pečlivá a profesionální instalace spínacího přístroje je
jedním ze základních předpokladů
bezporuchového
provozu. Odpínač typ LEV...(PPN) je možno montovat pod
napětím. Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu jsou
uvedeny v samostatné průvodní dokumentaci, která se
dodává s přístrojem.
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
4
040-PPN/06/2007
HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
SPECIFICATION
Jmenovité napětí
Rated voltage
Jmenovitý proud
Rated current
Jmenovitý kmitočet
Rated frequency
Jmenovitý výdržný krátkodobý proud - 1s
Rated short-time withstand current of 1 sec. duration
Jmenovitý výdržný dynamický proud
Rated peak withstand current
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Rated short-circuit making current
Jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži
Rated mainly active load-breaking current
Jmenovitý vypínací proud uzavřené smyčky
Rated closed-loop breaking current
Jmenovitý vypínací proud nezatíženého transformátoru
Rated no-load transformer breaking current
Jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového vedení
Rated cable-charging breaking current
Jmenovitý vypínací proud při zemním spojení
Rated earth fault breaking current
Jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového a venkovního
vedení v podmínkách zemního spojení
Rated cable – and line charging breaking current under earth fault
conditions
Mechanická trvanlivost
Mechanical endurance
LEV 12
LEV 25
Ur
kV
12
25
Ir
A
400; 630
400; 630
fr
Hz
50
50
Ik
kA
20
20
Ip
kA
50
50
Ima
kA
10
10
I1
A
20
20
I2a
A
20
20
I3
A
5
5
I4a
A
16
16
I6a
A
40
40
I6b
A
28
28
CO
2000
2000
LEV 12
LEV 25
- v odpojovací dráze..........................................................................................................kV
- across the isulating distance ..........................................................................................kV
85
145
- proti zemi, mezi póly a mezi rozpojenými kontakty..........................................................kV
- to earth, between the poles and across the open contacts .............................................kV
75
125
- v odpojovací dráze.........................................................................................................kV
- across the isulating distance .........................................................................................kV
32
60
- proti zemi a mezi póly....................................................................................................kV
- to earth, between poles .................................................................................................kV
28
50
Typ
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu:
Rated lightning impulse withstand voltage:
Jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé
napětí průmyslového kmitočtu za sucha a za deště
Rated 1 minute power-frequency withstand voltage in dry and wet conditions
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
5
040-PPN/06/2007
KÓD ÚDAJŮ PRO OBJEDNÁVKU VENKOVNÍCH ODPÍNAČŮ TYPU LEV...(PPN)
TYPE DESIGNATION CODING OF THE LEV...(PPN)
Základní provedení
Basic design
LEV
Jmenovité napětí
Rated voltage
12 kV
25 kV
Jmenovitý proud
Rated current
Izolátory:
Insulators:
porcelánové
epoxidové
silikonové
Ověšení pro délku sloupu
Lenght of line support (pole)
Sloup:
Line support (pole):
- jednoduchá betonový
- dvojitý betonový
sloupy za sebou
- dvojitý betonový
sloupy vedle sebe
příhradový stožár
12
25
400 A
630 A
400
630
porcelain
epoxy
silicone rubber
P
E
S
9
10,5
12
x
m
m
m
m
single concrete
double concrete
row
double concrete
side by side
lattice mast
9
10
12
po dohodě
agreed with the manufacturer
JB
(JD – dřevěný; wooden)
DBV (DDV – dřevěný; wooden)
DBW (DDW – dřevěný; wooden)
PS
Pólová rozteč
Phase pitch
500/1080 mm
Přístroj – montáž pod vedením
Device – installation under
overhead line
provedení
provedení
provedení
provedení
provedení
provedení
provedení
provedení
provedení
provedení
500/1080
V1.V
V1a.V
V2.V
V6.V
V7.V
PPN.V3.V
PPN V4.V
PPN V5.V
PPN.V8.V
PPN.V9.V
Příklad označení údajů pro objednávku:
Example of coding for ordering:
LEV 25.400.S.10.JB.500/1080.V1.V
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
ORDERING DATA
V objednávce je potřebné uvést:
- kód údajů pro objednávku
- počet kusů
Zvláštní požadavky nutno uvést v textu objednávky.
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
V - pracovní poloha vodorovná
horizontal operational position
When ordering it is necessary to specify the following:
- coding data as shown above
- number of pieces required
Any other special requirements imposed on the device.
6
040-PPN/06/2007
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP LEV...(PPN) – MONTÁŽ POD VEDENÍ
THREE-POLE OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR OF LEV...(PPN) - MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE
Obr. (Fig.) 1
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP LEV...(PPN) – MONTÁŽ POD VEDENÍ
na dvojitý betonový sloup
THREE-POLE OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR OF LEV...(PPN) - MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE
double concrete pole
Obr. (Fig.) 2
1 – rám přístroje v podkošovém provedení
2 – konzole pro dvojitý betonový sloup
3 – svorník M16 4 ks
4 – dvojitá objímka R130 kompletní
1 – frame of the device
2 – console for double concrete pole
3 – shank M16 4 pcs.
4 – complete double sleeve R 130
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
7
040-PPN/06/2007
UMÍSTĚNÍ POHONU PRO PODKOŠOVÉ PROVEDENÍ PŘÍSTROJŮ
na betonovém sloupu 10,5 a 12 metrů
MANUAL DRIVE INSTALLATION OF THE DEVICE WITH MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE
concrete pole 10,5 and 12 m
Obr. (Fig.) 3
3 – upper rocking bearing
4 – rocking bearing
5 – hand operated drive
6 – arm claming terminal
9 – drive holder
10 – fixing sleeve R130
11 – fixing sleeve R150
12 – fixing sleeve R178
13 – arm clamping with barrel
14 – two-arm clamping terminal
15 – upper operating rod
16 – medium operating rod
17 – lower operating rod
18 – operating rod coupling
19 – bearing rocking level
20 – hand operated drive lever
21 –single-arm clamping terminal without barrel
3 – kyvné ložisko horní
4 – kyvné ložisko
5 – ruční pohon
6 – svěrná koncovka
9 – držák pohonu
10 – objímka R130
11 – objímka R150
12 – objímka R178
13 – svěrná koncovka se soudečkem
14 – svěrná koncovka dvouramenná
15 – ovládací táhlo horní
16 – ovládací táhlo střední
17 – ovládací táhlo spodní
18 – spojka (nátrubek) na táhle pohonu
19 – kyvná páka ložiska
20 – ruční páka pohonu
21 – svěrná koncovka jednoramenná bez soudečku
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
8
040-PPN/06/2007
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP LEV...(PPN) – MONTÁŽ POD VEDENÍ
připojení k vedení vn pomocí svorek PPN na vedení a lisovacího kabelového oka na přístroji
THREE-POLE OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR OF LEV...(PPN) – MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE
the switch disconnector is terminated with a cable lug and the current-carrying clamp is used on the overhead line side
Obr. (Fig.) 4
A – vypínací prut
B – držák vypínacího prutu
C – hlavní proudovodná dráha
D – podpěrný pevný izolátor
E – podpěrný kyvný izolátor
H – nosný rám
I – ovládací hřídel
J – ovládací páka
K – objímka
N – izolovaný vodič PIRELLI SAX-W
A – breaking rod
B – breaking rod holder
C – main current conducting path
D – fixed supporting insulator
E – rocking supporting insulator
H – supporting frame
I – operating shaft
J – operating lever
K – sleeve
N – insulated conductor PIRELLI SAX-W L = 2600 mm
L = 2600 mm (délka vodiče na pohyblivém izolátoru)
(the conductor length at the side of rocking insulator)
O – izolovaný vodič PIRELLI SAX-W
O – insulated conductor PIRELLI SAX-W L = 1800 mm
L = 1800 mm (délka vodiče na pevném izolátoru)
(the conductor length at the side of fixed supporting
insulator)
R = svorka PPN firmy ENSTO, typ SL 30 na vedení
T – připojovací praporec
U – Al lisovací kabelové oko
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
R – ENSTO clamp of SL 30 type on the overhead line
T – flag contact
U – aluminium cable lug
9
040-PPN/06/2007
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP LEV...(PPN) – MONTÁŽ POD VEDENÍ
připojení k vedení vn pomocí svorek PPN na vedení i na přístroji
THREE-POLE OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR OF LEV2...(PPN) – MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE
the switch disconnector and the overhead line are terminated with the current - carrying clamps
Obr. (Fig.) 5
A – vypínací prut
B – držák vypínacího prutu
C – hlavní proudovodná dráha
D – podpěrný pevný izolátor
E – podpěrný kyvný izolátor
H – nosný rám
I – ovládací hřídel
J – ovládací páka
K – objímka
M – připojovací trn PPN pro připojení svorek pod napětím
N – izolovaný vodič PIRELLI SAX-W
L = 2600 mm (délka vodiče na pohyblivém izolátoru)
O – izolovaný vodič PIRELLI SAX-W
L = 1800 mm (délka vodiče na pevném izolátoru)
R = svorka PPN firmy ENSTO, typ SL 30 na vedení
S = svorka PPN firmy ENSTO, typ SL 30.1 na přístroji
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
A – breaking rod
B – breaking rod holder
C – main current conducting path
D – fixed supporting insulator
E – rocking supporting insulator
F – supporting frame
I – operating shaft
J – operating lever
K – sleeve
M – PPN key bolt
N – insulated conductor PIRELLI SAX-W L = 2600 mm
(the conductor length at the side of rocking insulator)
O – insulated conductor PIRELLI SAX-W L = 1800 mm
(the conductor length at the side of fixed supporting
insulator)
R – ENSTO clamp of SL 30 type on the overhead line
side
S – ENSTO clamp of SL 30.1 type on the device side
10
040-PPN/06/2007
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP LEV...(PPN) – MONTÁŽ POD VEDENÍ
připojení k vedení vn pomocí kotevní svorky a lisovacího kabelového oka
THREE-POLE OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR OF LEV...(PPN) – MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE
the switch disconnector is terminated with a cable lug and the shackle anchor clamp is used on the overhead line side
Obr. (Fig.) 6
A – vypínací prut
B – držák vypínacího prutu
C – hlavní proudovodná dráha
D – podpěrný pevný izolátor
E – podpěrný kyvný izolátor
H – nosný rám
I – ovládací hřídel
J – ovládací páka
K – objímka
N – lano AlFe
O – lano AlFe
R – kotevní svorka třmenová
T – připojovací praporec
U – Al lisovací kabelové oko
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
A – breaking rod
B – breaking rod holder
C – main current conducting path
D – fixed supporting insulator
E – rocking supporting insulator
H – supporting frame
I – operating shaft
J – operating lever
K – sleeve
N – AlFe cable
O – AlFe cable
R – shackle anchor clamp
T – flag contact
U – aluminium cable lug
11
040-PPN/06/2007
VARIANTY PŘIPOJENÍ VENKOVNÍHO ODPÍNAČE LEV...(PPN) – MONTÁŽ POD VEDENÍ
CONNECTION VARIANCES OF .LEV...(PPN) – MOUNTING UNDER OVERHEAD LINE
Obr. (Fig.) 7
Montážní uspořádání je aplikovatelné pro odpínače s jmenovitým napětím 12 a 25 kV.
The switch disconnector assembling arrangement is applicable for rated voltages 12 a 25 kV.
949
Provedení – V1
Odpínač v základním provedení, montáž do
vedení
i
do
odboček
vedení
vn
k transformátorům a kabelovým vedením. Lze
použít i pro práce pod napětím.
Version V1
Basic design of switch disconnector, for
mounting into both the power line and the
branches of MV lines leading to power
transformers and to cable power lines.
Possibility to use the method of working on
energized equipment.
495
979
979
Provedení – V1a
Odpínač s třetím podpěrným izolátorem určený
pro
montáž
do
odboček
vedení
vn
k transformátorům a kabelovým vedení.
Version – V1a
Switch disconnector with third supporting
insulator. This arrangement is used for
installation into MV branch lines leading either
to transformers or to cable power lines.
768
Provedení – V2
Odpínač s omezovačem přepětí určený pro
montáž
do
odboček
vedení
vn
k transformátorům a kabelovým vedení. Lze
použít i pro práce pod napětím.
999
949
768
Version – V2
Switch disconnector with overvoltage limiter
(ligtning arrester), for installations into MV
branch lines leading either to transformers or to
cable power lines.
828
Provedení – V6
Odpínač s pojistkou vn. Přístroj je určený pro
montáž
do
odboček
vedení
vn
k transformátorům a kabelovým vedením. Lze
použít i pro práce pod napětím.
949
828
Version – V6
Switch disconnector with MV fuse. The
switching device is intended for installation into
the MV branch lines leading to transformers, or
to cable power lines. Possibility to use the
method of working on energized equipment.
1260
999
Provedení – V7
Odpínač s pojistkou vn a s omezovačem
přepětí. Přístroj je určený pro montáž do
odboček vedení vn k transformátorům a
kabelovým vedením. Lze použít i pro práce pod
napětím.
Version – V7
Switch disconnector with MV fuse and
overvoltage limiter. The switching device is
intended for installation into the MV branch lines
leading to transformers, or to cable power lines.
Possibility to use the method of working on
energized equipment.
1432
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
12
040-PPN/06/2007
949
Provedení – PPN.V3
Odpínač se svorníkem PPN určený pro montáž
pod napětím.
Version – PPN.V3
Switch disconnector with the PPN key bolt, used
at installations where works on energized
equipment are to be carried out.
svorník PPN
svorník PPN
626
966
966
Provedení – PPN.V4
Odpínač s třetím podpěrným izolátorem a se
svorníkem PPN pro montáž pod napětím.
Přístroj je určený pro montáž do odboček vedení
vn k transformátorům a kabelovým vedení.
svorník PPN
svorník PPN
svorník PPN
svorník PPN
925
925
Version – PPN.V4
Switch disconnector with third supporting
insulator and with the PPN key bolt, for
installations where works on energized
equipment are to be carried out.
This switching device is intended to be installed
in MV branch lines leading to transformers or
cable power lines.
966
970
Provedení – PPN.V5
Odpínač s omezovačem přepětí a se svorníkem
PPN pro montáž pod napětím.
Přístroj je určený pro montáž do odboček vedení
vn k transformátorům a kabelovým vedení.
svorník PPN
svorník PPN
svorník PPN
985
985
svorník PPN
Version – PPN.V5
Switch disconnector with overvoltage limiter
(ligtning arrester) and PPN key bolt, for works
on energized equipment.
This switching device is intended to be installed
in MV branch lines leading to transformers or
cable power lines.
Provedení – PPN.V8
Odpínač s pojistkou vn a se svorníkem PPN,
určený pro montáž pod napětím.
949
svorník PPN
Version – PPN.V8
Switch disconnector with fuse and PPN key
bolt, for works on energized equipment.
svorník PPN
1260
Provedení – PPN.V9
Odpínač s pojistkou vn, s omezovačem přepětí
a se svorníkem PPN, určený pro montáž pod
napětím.
949
svorník PPN
Version – PPN.V9
Switch disconnector with fuse, with overvoltage
limiter (ligtning arrester) and PPN key bolt, for
works on energized equipment.
svorník PPN
1749
Venkovní odpínače typ LEV...PPN
Outdoor switch disconnectors type LEV...PPN
13
040-PPN/06/2007
RUČNÍ POHON
HAND OPERATED DRIVE
POUŽITÉ TYPY PODPĚRNÝCH LOŽISEK
TYPES OF SUPPORTING BEARINGS USED
Obr. (Fig.) 8
1 - Obracecí ložisko
2 - Kyvné ložisko
1 – Revolving bearing
2 – Rocking bearing
Vyrábí a dodává:
Manufactured and supplied by:
Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik,a. s.
Vídeňská 117a, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 547136 654 e-mail:[email protected]
Fax: +420 547136 402
http:// www.ivep.cz

Podobné dokumenty

stáhnout katalog LEV...PPN (PDF 0,6MB)

stáhnout katalog LEV...PPN (PDF 0,6MB) zaručuje bezpečné spínání bez použití oblouku během životnosti přístroje. Tento pružinový mechanismus zaručuje vypínání uvedených hodnot provozních proudů. Venkovní odpínače LEV...(PPN) se ovládají...

Více

stáhnout katalog CUB 2...PPN

stáhnout katalog CUB 2...PPN příhradový ocelový stožár. Pohyb pohonu je přenášen trubkovými táhly na ovládací páku umístěnou na hřídeli přístroje. Táhla jsou vedena kyvnými ložisky upevněnými ke sloupu. Pohon s táhly zajišťuje...

Více

stáhnout katalog (PDF 1,0MB)

stáhnout katalog (PDF 1,0MB) vyžádání. Přístroj nesmí být při dopravě a manipulaci namáhán nadměrnými otřesy. Všechny použité obalové materiály jsou plně recyklovatelné nebo energeticky využitelné.

Více

CUB 2 - IVEP, a.s.

CUB 2 - IVEP, a.s. The CUB 2...outdoor switch disconnectors are controlled from the ground level using the hand operated drive mechanism. The handle operating angle range is of 180°, with the possibility of loc king ...

Více

KBE 3 - IVEP, a.s.

KBE 3 - IVEP, a.s. open contacts ..........................................kV

Více

stáhnout katalog

stáhnout katalog Po dobu trvání záruky se může na přístroji projevit částečná změna povrchové úpravy, nemající vliv na funkčnost přístroje. Životnost přístroje je 45 let.

Více

Zpráva MČR 2012 juniorky U19

Zpráva MČR 2012 juniorky U19 Po prvních 10 minutách vedla Slovanka o 1 bod, ale skóre v její prospěch mohlo být výraznější, pokud by proměňovala vyložené šance, hlavně z podkoše. Ve druhém hracím období zlepšilo USK obranu, hl...

Více

VNITŘNÍ ODPOJOVAČE Typ 2QAK, 2QAKZ

VNITŘNÍ ODPOJOVAČE Typ 2QAK, 2QAKZ circuits, and designed for use in indoor distribution systems installed in the IT and IT(r) networks. The 2QAKZ disconnectors with earting contact system are capable of earthing the circuit once th...

Více