Stáhnout soubor

Komentáře

Transkript

Stáhnout soubor
pøíklady použítí napájeè NM 051716
platnost od 01.08.2009
MONTÁŽNÍ NÁVOD
S͍OVÝ NAPÁJEÈ NM 051716
Urèení :
Síový napájeè NM 051716 je urèen k napájení domácí dorozumívací techniky.
Je dodáván v termoplastickém krytu DIN 6 pro montáž na din lištu do rozvadìèe.
provozní prostøedí :
-
schéma è.2 (náhrada za zdroj NM 021704B+NM991700)
systém 17 od 48 tlaèítek do 250 tlaèítek (telefonù)
+12V, , napájení komunikace + podsvícení modulu el.vrátného
+10V, , podsvícení
--
schéma è.3 (náhrada za zdroj NM 041713+NM 991700)
systém AS04 dvouvodièové zapojení schéma
+12V, ... napájení komunikace, vyzvánìní od tabla a ovládání el. zámku
+10V, ... napájení podsvícení jmenovek zvonkového tabla max.15 modulù+klávesnice
--
schéma è.4 (náhrada za zdroj NM 041713+NM 991700+NM 041715)
.systém AS04 dvouvodièové zapojení + systém DALLAS+rozlišné vyzvánìní
+12V, ... napájení komunikace
+10V, ... napájení podsvícení jmenovek zvonkového tabla max. 15 modulù+klávesnice,
... napájení pøístupového systému DALLAS
~14V,~14V ... rozlišné vyzvánìní
+5°C až +40°C
-
66mm
rozmìry :
106x90x66mm
schéma è1. (náhrada za zdroj NM 991700)
systém 17 do 48 tlaèítek (telefonù)
+12V, , napájení komunikace + podsvícení
6M
schéma è.5 (náhrada za zdroj NM 021704D + NM 991700)
videosystém
+12V, ... napájení komunikace + podsvícení
+15V, ... napájení 1ks videotelefonu
-
106mm
90 mm
technické parametry
krytí IP00 : použití pouze do rozvadìèe
krabièka : termoplastická DIN 6M
rozmìry : 106x90x66 ,
vstupní napìtí (síové) : ~230V /50Hz (pojistka FU : T125mA L)
výstupní napìtí :
+12V / 300mA (tolerance ±4%)
+15V / 800mA (nestabilizovaný výstup 15-21 V)
+9V / 300mA (tolerance ±4%)
+10V / 1,2A (nestabilizovaný výstup 10-14 V)
ISO 9001 : 2000
~14V,~14V / 1A (tolerance ±4%)
výrobce :
Ez1,Ez2 ~10V / 1A (tolerance ±4%)
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
obchod. znaèka Czechphone
ul. Prùmyslová 15
Bolatice 747 23
www.czechphone.cz
[email protected]
tel.553 663 322
vypracoval: Martin Dohnal
Bezpeènostní pokyny :
Napájecí modul musí být vždy jištìn tak, aby ho bylo možné odpojit od sítì jistièem.
Napájecí modul nesmí být vystaven kapající a støíkající vodì.
postup pøi výmìnì pojistky :
1.nejprve odpojíme napájeè od síì 230V
2.výmìnu pojistky (T125mA) provedeme odšroubováním krytu pojistkového
držáku na horní èásti napájecího modulu.
schéma è.6 (náhrada za zdroj NM 991790,92)
systém 16 do 48 tlaèítek (telefonù)
+9V, ... napájení komunikace + podsvícení
~14V, ... vyzvánìní na DT(bzuèák), otevírání elektr. zámku
-
schéma è.7 (náhrada za zdroj NM 991792)
systém 16 do 48 tlaèítek (telefonù) ,vyzvánìní na elektrické zvonky
+9V, ... napájení komunikace + podsvícení
~14V, ... vyzvánìní na elektrické zvonky, otevírání elekt. zámku
--
schéma è.8 (náhrada za zdroj NM 021704A+NM 991790)
systém 16 do 250 tlaèítek (telefonù)
+9V, ... napájení komunikace + podsvícení modulu el.vrátného
+10V, ... napájení podsvícení
--
schéma è.9 (náhrada za zdroj NM 021704A+NM 991792)
systém 16 do 250 tlaèítek (telefonù) ,vyzvánìní na elektrické zvonky
+9V,-9V ... napájení komunikace + podsvícení modulu el.vrátného
+10V, ... napájení podsvícení
~14V, ... vyzvánìní na elektrické zvonky
-
dùležité upozornìní :
- vzájemné kombinace nelze mezi sebou kombinovat
- pokud u schémat èíslo 6-9 (kompatibilita Tesla) dojde pøi zapojení k problémùm s vyzvánìním
a otevíráním el. zámku, doporuèujeme zachovat starý zdroj, který propojíme do sestavy
mínusovým pólem a využijeme z nìj støídavou složku.
strana 1
celkový poèet stran 7
elektrické schéma zapojení SYSTÉMU 17 è.1 , max.poèet domácích telefonù 48
PØÍDAVNÝ VYZVÁNÌÈ
PV1
PØÍDAVNÝ VYZVÁNÌÈ
PV1
Czechphone 17A
Z
3
6
2
Wekta 17A
Z
3
6
2
Verona 17A
Z
3
6
2
6
2
_
4M
+
4
Czechphone 17A
Z
3
6
2
Wekta 17A
Z
3
6
2
Verona 17A
Z
3
6
2
_
+ 6
2
4
4
MK
GL
G
4M
EM 991750
6M
elektrické schéma zapojení SYSTÉMU 17 è.2, max. poèet domácích telefonù 250
4
4
4
MK
GL
G
EM 991750
Z
230V
N L
12V
_ + EZ1 EZ2
NM 051716
6M
Z
12V
_ + EZ1 EZ2
230V
N L
10V
+
NM 051716
zvonkové tablo
zvonkové tablo
12V
- +
Mc-k
Gl-k G
1
2
3
...
8
G
12V
- +
systém 17
modul s elektrickým vrátným
EL.ZÁMEK
EFP511
Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
1
-
... 10
systém 17
tlaèítkový modul 10E
+
Mc-k
Gl-k
G
1
2
3
...
8
G
-
+
systém 17
modul s elektrickým vrátným
1
... 10
systém 17
tlaèítkový modul 10E
EL.ZÁMEK
EFP511
Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
strana 2
elektrické schéma zapojení dvouvodièového systému ,schéma è.3 max.poèet
domácích telefonù 250
6M
_
12V
+
Czechphone AS04A
L+ L-
Czechphone AS04A
L+ L-
Czechphone AS04A
L+ L-
10V
+
EZ1 EZ2 Z
230V
N L
elektrické schéma zapojení dvouvodièového systému ,schéma è.4 max.poèet
domácích telefonù 250 + pøístupový systém DALLAS
Czechphone AS04MB
L+ L-
bzuèák
bytové
tlaèítko
Czechphone AS04MB
L+ L-
bzuèák
bytové
tlaèítko
Czechphone AS04MB
L+ L-
bzuèák
bytové
tlaèítko
12V
6M
_
+
10V
+
EZ1 EZ2 Z
~
230V
N L
~
14V 14V
NM 051716
NM 051716
zvonkové tablo
zvonkové tablo
modul komunikace AS04A
panel jmenovek
10V
-
+
12V
.ZAM
L+ L-
-
+
10V
napájení pro podsvícení
jmenovek a klávesnice
pøes povybové èidlo
EL.ZÁMEK
EFP511
-
+
12V
modul komunikace AS04A
.ZAM
L+ L-
-
+
napájení pro
podsvícení
jmenovek a
klávesnice
pøes povybové
panel jmenovek
èidlo
NO NS -PWR +PWR
10V
panel DALLAS
EL.ZÁMEK
EFP511
strana 3
elektrické schéma zapojení videosystému è.5
PØÍDAVNÝ VYZVÁNÌÈ
PV1
stínìní koax. kabelu
je nutné zapojit
na mínus pól
MONI TOR
CALL
UNLOCK
Z +17V
_
6
2
6
2
4
+K V
koax 75R
videotelefon DVT 0434A
4M
_
+
_
+ EZ1 EZ2
MK
GL
G
15V
12V
EM 991750
6M
Z
+
230V
N L
NM 051716
zvonkové tablo
-
+
+K V
Mc-k Gl-k
G
1
12V
systém 17
modul s kamerovou jednotkou
EL.ZÁMEK
EFP511
Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
strana 4
elektrické schéma è.6 zapojení SYSTÉMU 16 , vyzvánìní do DT, max.poèet
domácích telefonù 48
elektrické schéma è.7 zapojení SYSTÉMU 16,vyzvánìní na el.zvonek , max.poèet
domácích telefonù 48
Elektrický zvonek
Czechphone 16A-Bz
Z
3
6
2
Wekta 16A-Bz
Z
3
6
2
Verona 16A-Bz B z
3
6
2
4
Czechphone 16A-Bz
Z
3
6
2
Wekta 16A-Bz
Z
3
6
2
Verona 16A-Bz B z
3
6
2
4
4
Vedlejší vyzvánìcí
tlaèítko
9V
-
14V
230V
N L
~
+
NM 051716
6M
9V
-
14V
230V
N L
~
+
NM 051716
zvonkové tablo
-
++
6
2
6
2
6
2
regulace
zvonkové tablo
1
2
3
...
8
G
G
+
-
systém 16
modul s elektrickým vrátným
EL.ZÁMEK EFP511
Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
1
-
... 10
systém 16
tlaèítkový modul 10E
++
6
2
6
2
6
2
regulace
6M
1
2
3
...
8
G
G +
-
systém 16
modul s elektrickým vrátným
1
... 10
systém 16
tlaèítkový modul 10E
EL.ZÁMEK EFP511
Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
strana 5
elektrické schéma è.8 zapojení SYSTÉMU 16 , vyzvánìní do DT, max.poèet
domácích telefonù 250
elektrické schéma è.9 zapojení SYSTÉMU 16,vyzvánìní na el.zvonek , max.poèet
domácích telefonù 250
Elektrický zvonek
Czechphone 16A-Bz
Z
3
6
2
Wekta 16A-Bz
Z
3
6
2
Verona 16A-Bz B z
3
6
2
4
Czechphone 16A-Bz
Z
3
6
2
Wekta 16A-Bz
Z
3
6
2
Verona 16A-Bz B z
3
6
2
4
4
Vedlejší vyzvánìcí
tlaèítko
9V
-
14V
10V
+
~
+
230V
N L
NM 051716
6M
9V
-
14V
10V
+
~
+
230V
N L
NM 051716
zvonkové tablo
-
++
6
2
6
2
6
2
regulace
zvonkové tablo
1
2
3
...
8
G
G
-
+
systém 16
modul s elektrickým vrátným
EL.ZÁMEK EFP511
Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
1
-
... 10
systém 16
tlaèítkový modul 10E
++
6
2
6
2
6
2
regulace
6M
1
2
3
...
8
G
G
-
+
systém 16
modul s elektrickým vrátným
1
... 10
systém 16
tlaèítkový modul 10E
EL.ZÁMEK EFP511
Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
strana 6
zaruèený stupeò krytí
vstupní napìtí (síové)
kmitoèet
6M
NM 051716
_ + + + _ +
9V
12V 15V
10V
~
_
~
EZ1 Z
EZ2
L
drátová
propojka
U1
U2
U3
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U4
U5
U6
N
230V
U7
IP00 (DIN 6)
230V~
50 Hz
U1 výstupní stejnosmìrné napìtí 12V = ,300mA
U2 výstupní stejnosmìrné napìtí 15V =,800mA
U3 výstupní stejnosmìrné napìtí
9V =,300mA
U4 výstupní stejnosmìrné napìtí 10V =, 1,2A
U5 výstupní støídavé napìtí
U6 výstupní støídavé napìtí
výstupní støídavé napìtí
U7 výstup z relé
14V ~,1A
7V ~,500mA
12V ~,800mA
+ 4%)
12V DC (tolerance 15-21V DC nestabilizovaný výstup
vstupní pojistka
125 mA (T)
+ 4%)
9V DC (tolerance 10-14V DC nestabilizovaný výstup
+ 4%)
14-16V AC (tolerance + 4%)
7V AC (tolerance + 4%) pøi mìøení je nutno propojit svorky - a Z
13-14V AC (tolerance -

Podobné dokumenty

TERM 2.0

TERM 2.0 Výstupy: 3 x relé:

Více

GSM2 modul - Technický list

GSM2 modul - Technický list ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

Více

vce informací zde

vce informací zde dobrých izolačních vlastností a tepelné vodivosti mezi 0,02 W/mK a 0.05 W/mK. Výsledky zkoušky zápachu závisí na obsahu a složení vláken. U většiny vzorků bylo dosaženo hodnoty mezi st. 2 a 3. Z vý...

Více

typový list - Kolejové pohony

typový list - Kolejové pohony Kolejové tahaèe øady 211 jsou hnací kolejová vozidla urèena pro lehký a støednì tìžký posun a manipulaci s železnièními vozy na vnitropodnikových vleèkách, terminálech a v pøístavech v místì naklád...

Více

sz normal zeus.cdr

sz normal zeus.cdr Soustavy ZEUS se prodávají jako zabudované rozvodnice na omítku (IP 55) na bázi zaøízení firmy Legrand FAEL. Technické parametry:

Více

Výroční zpráva 2008 - Havlíčkův Brod

Výroční zpráva 2008 - Havlíčkův Brod V znik støed isk aC haritnío šetøo vatelsk é služby naC ho tìbo øsk u . 1 9 9 9 V znik støed isk aC haritnío šetøo vatelsk é služby naLed eèsk u . 2000 O tevøeníO bèansk é po rad ny Havlíèk ùv Bro ...

Více

5 - Radiozurnal.sk

5 - Radiozurnal.sk 2015, ale pouze za pøedpokladu sdílení s pevnou a mobilní službou. Dále je nutno zdùraznit i to, že nikdy v minulosti nebyla pøesunuta rozhlasová služba na krátkých vlnách proto, aby uvolnila kmito...

Více

Zdá se vám, že pojem digitální elektronika v sobě musí nutně

Zdá se vám, že pojem digitální elektronika v sobě musí nutně - Nesprávnì fungující model odpojte od napájení. Model, který nefunguje podle návodu, pøedznamenává chybu v zapojení a taky pravdìpodobnou možnost, že je nìkterá souèástka elektricky pøetìžována. V...

Více

Legrand Niloe

Legrand Niloe Telefonní zásuvka RJ 11, 1 výstup

Více