ODORATOR

Komentáře

Transkript

ODORATOR
ODORATOR®
Manuál uživatele
UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKA
Obsah tohoto manuálu je vlastnictvím Výrobní divize společnosti Heath
Consultants Incorporated. Reprodukce tohoto manuálu, celého nebo jeho
části, je bez výslovného písemného souhlasu společnosti Heath
Consultants Incorporated zakázána.
Výrobní divize Heath Consultants pracuje podle programu nepřetržitého
zdokonalování výrobku a vyhrazuje si právo provádět zdokonalování
a/nebo změny bez předchozího oznámení.
Tento manuál nahrazuje všechny předchozí manuály pro tento přístroj.
AUTORSKÉ PRÁVO 2002, HEATH CONSULTANTS INCORPORATED.
MANUÁL HPN : 0715630 Revize C
Kompletní jednotka ODORATOR HPN : 0705637
,
ODORATOR®
Manuál uživatele
Heath Consultants Incorporated
Houston TX
713/844-1300
Fax: 713/844-1309
1-800-HEATH-US
www.heathus.com
Heath ...Vedoucí postavení, Inovace, Výkonnost
Dříve, Dnes a Zítra
ÚVOD
Přírodní plyn (Metan), který má být analyzován, vstupuje do přístroje
ODORATOR přes fitink vstupního portu přívodu plynu (s osazením pro
hadici). Plyn dále prochází přes interní 5-mikronový filtr do vstupního
nízkotlakého regulátoru. Ze vstupního nízkotlakého regulátoru postupuje
do průtokového ventilu. Tento ventil je jako regulační prvek umístěný na
předním panelu přístroje ODORATOR a je ovládán operátorem přístroje.
Po průchodu ventilem (po jeho otevření), vstupuje plyn do čidla
hmotnostního průtoku. Tento prvek je srdcem přístroje ODORATOR.
Čidlo hmotnostního průtoku reaguje na průtok plynu v rozsahu
průtokového ventilu.
Signál získaný z čidla hmotnostního průtoku je dále zpracován,
konvertován na digitální signál a odesílán na displej LCD. Plyn z čidla
hmotnostního průtoku pak prochází do sestavy směšovací komory, kde
dochází ke smíchání se vzduchem, nasátým lopatkovým kolem
ventilátoru poháněným elektromotorem. Operátor pak zkouší vzorky
směsi plyn/vzduch ve vyfukovacím čichacím otvoru. Pokud ucítí pach
odorizačního prostředku, stiskne operátor pro zobrazení procenta
přírodního plynu spínací tlačítko „READ“ (načtení hodnoty).
Elektronické obvody a otáčky elektromotoru ventilátoru jsou kalibrovány
tak, že koncentrace vzorku plyn/vzduch ve vyfukovacím otvoru souhlasí
s displejem LCD na 20% spodní úrovně výbušnosti (L.E.L. - Lower
Explosive Level), což je 1% plynu. Všechny ostatní hodnoty musí být
upraveny pomocí přiložené korekční tabulky. Pro linearizování přístroje v
jeho měřícím rozsahu je proto přístroj doplněn korekční tabulkou. Do
tabulky vložte obě načtené hodnoty přístroje ODORATOR a
zaznamenejte opravenou hodnotu. U načtených hodnot, které nejsou v
korekční tabulce uvedeny, proveďte lineární interpolaci mezi nejbližšími
vyššími a nižšími body v tabulce. Neprovádějte extrapolaci, pokud jsou
načtené hodnoty mimo hodnoty uvedené v tabulce. V závislosti na
otevření ventilu se bude koncentrace plyn/vzduch ve vyfukovacím
čichacím otvoru pohybovat v rozsahu od nuly po cca 2,50%. Displej LCD
může zobrazit údaje pouze do hodnoty 1,99%. Koncentrace přesahující
hodnotu 1,99% budou na displeji LCD zobrazeny tak, že budou poslední
dvě číslice vynechány, např. „1.--“.
i
Po zapnutí přístroje ODORATOR a při stisknutém spínacím tlačítku
„READ“ sleduje operátor na displeji LCD zobrazení písmena „L“. Pokud
zobrazené písmeno „L“ nezmizí, upozorňuje indikace na nedostatečné
otáčky ventilátoru, což by mohlo signalizovat poruchu tlaku, pokud by se
elektromotor a lopatkové kolo ventilátoru neotáčely vůbec nebo příliš
pomalu. Písmeno „L“ signalizuje nízké otáčky ventilátoru.
Pokud se po stisknutí tlačítka „READ“ v horním levém rohu na displeji
LCD zobrazí „LO BATT“, bude třeba vyměnit napájecí baterie.
ii
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
PRO
ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉHO A BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE JE
DŮLEŽITÉ, ABY SE UŽIVATELÉ TOHOTO PŘÍSTROJE SEZNÁMILI, POCHOPILI
A DODRŽOVALI POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ,
OBSAŽENÁ V TOMTO MANUÁLU.
PŘI PROVOZU UDRŽUJTE ODORATOR Z DOSAHU OTEVŘENÉHO OHNĚ.
VSTUPNÍ PŘÍVODNÍ TLAK NESMÍ PŘEKROČIT HODNOTU 4 PSIG (27,6 kPa). PŘI
VSTUPNÍM PŘÍVODNÍM TLAKU VYŠŠÍM JAK 4 PSIG BY MOHLO DOJÍT K PRASKNUTÍ
MEMBRÁNY NÍZKOTLAKÉHO REGULÁTORU, COŽ BY ZPŮSOBILO ÚNIK PLYNU
Z PŘÍSTROJE A TÍM I JEHO PORUCHU.
PŘI KALIBROVÁNÍ PŘÍSTROJE BUDETE PRACOVAT S HOŘLAVÝM PLYNEM (BĚŽNĚ
S METANOVÝM PLYNEM), KTERÝ JE PŘI NESPRÁVNÉ MANIPULACI POTENCIÁLNĚ
NEBEZPEČNÝ. METANOVÝ PLYN Z KALIBRAČNÍ LÁHVE MŮŽE BÝT BEZ ZÁPACHU A
PŘI OBJEMOVÝCH KONCENTRACÍCH VE VZDUCHU OD CCA 5,00 AŽ DO 15,00
PROCENT JE HOŘLAVÝ.
POKUD
MOMENTÁLNĚ NEKALIBRUJETE NEBO NEPOUŽÍVÁTE ODORATOR PRO
MĚŘENÍ, UZAVŘETE VŠECHNY VENTILY A PŘÍSTROJ VYPNĚTE.
VŽDY, KDYŽ POUŠTÍTE PLYN DO PŘÍSTROJE, MUSÍ BÝT ODORATOR ZAPNUTÝ.
PŘI PROVOZU DOJDE KE ZŘEDĚNÍ PLYNU VE VÝSTUPU VENTILÁTORU A ZAMEZÍ
SE TAK AKUMULACI PLYNU V PLYNOVÝCH KAPSÁCH.
100% HODNOTA L.E.L. SE PŘIBLIŽNĚ ROVNÁ 5% OBJEMOVÉ HODNOTY
METANOVÉHO PLYNU VE VZDUCHU. POKUD JE NAČTENÁ HODNOTA C.G.I. NIŽŠÍ
JAK TATO HODNOTA, NEMĚLI BYSTE MÍT ŽÁDNÝ PROBLÉM SE VZNIKEM HOŘLAVÉ
SMĚSI.
JAKÝKOLIV NÁZNAK ÚNIKU PLYNU PŘI PODEZŘELÉM ZVUKU Z NEJASNÝCH PŘÍČIN
NEBO PŘI PROVOZU PŘÍSTROJE ODORATOR, JE DŮVODEM PRO OKAMŽITÉ
UZAVŘENÍ PŘÍVODNÍCH VENTILŮ PLYNU A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE. NÁSLEDNĚ JE
NUTNÉ ZJISTIT PŘÍČINU.
iii
PŘI KALIBRACI UDRŽUJTE ODORATOR Z DOSAHU OTEVŘENÉHO OHNĚ.
VSTUPNÍ PŘÍVODNÍ TLAK NESMÍ PŘEKROČIT HODNOTU 4 PSIG (27,6 kPa).
NASÁVACÍ NEBO VYFUKOVACÍ OTVOR VENTILÁTORU NESMÍ BÝT UCPÁN NEBO
JINAK BLOKOVÁN.
UPOZORNĚNÍ :
Z DŮVODU TECHNICKÝCH OMEZENÍ BY NEMĚLY BÝT DISPLEJE
LCD S KAPALNÝMI KRYSTALY VYSTAVENY PŮSOBENÍ EXTRÉMNÍCH
TEPLOT NEBO VLHKOSTI. POKUD SE PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ PŘI
TEPLOTĚ POD BODEM MRAZU NEBO NAOPAK NAD +49°C, MŮŽE
DOJÍT K DOČASNÉMU PŘERUŠENÍ ŘÁDNÉ FUNKCE DISPLEJE, A
V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽE DOJÍT I K JEHO K TRVALÉMU
POŠKOZENÍ. PROTO SE DOPORUČUJE, ABY PŘÍSTROJ NEBYL
POUŽÍVÁN V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH, NAPŘ. NA OTEVŘENÉM
VOZIDLE S PŘÍMÝM DOPADEM SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NEBO
NEPŘETRŽITĚ V TEPLOTÁCH POD BODEM MRAZU.
POUŽITÍ V JINÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH :
Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÉ PŘESNOSTI MUSÍ BÝT
ODORATOR POUŽÍVÁN DO SVÉ KALIBRAČNÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY
1000 STOP (305 m). PŘI POUŽITÍ VE VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠCE
(VYŠŠÍ JAK 1000 STOP - 305 m), MUSÍ BÝT POUŽITY PRO
NAČTENÉ HODNOTY KOREKČNÍ TABULKY - VIZ DODATEK D.
iv
OBSAH
ÚVOD ....................................................................................................... i
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ .................................................................. iii
OBSAH .................................................................................................... v
KAPITOLA I
PROVOZ .................................................................................................. 1
Pokyny pro použití přístroje ...................................................................... 1
A. Postupy ........................................................................................... 1
Periodická kontrola ................................................................................... 3
Čelní panel přístroje ODORATOR ............................................................ 4
Obr. 1 .................................................................................................. 4
KAPITOLA II
KALIBRACE ............................................................................................. 5
Postup kalibrování v terénu ...................................................................... 5
A. Požadované zařízení ...................................................................... 5
B. Postupy ........................................................................................... 7
Potenciometry na desce PCB .................................................................. 8
A. Potenciometr Otáčky ...................................................................... 8
B. Potenciometr Rozsah ..................................................................... 8
C. Potenciometr Nulování ................................................................... 9
D. Potenciometr Průtok ....................................................................... 9
Umístění potenciometrů ........................................................................... 9
Obr. 2 .................................................................................................. 9
Systém kalibrace v terénu ...................................................................... 10
Obr. 3 ................................................................................................ 10
v
KAPITOLA III
ÚDRŽBA ................................................................................................. 11
Odstraňování závad ............................................................................... 11
Seznam použitých dílů ........................................................................... 12
Dodatek A ............................................................................................... 14
Alternativní zkušební metoda ............................................................ 14
Dodatek B ............................................................................................... 15
Záznamy prováděné kalibrace a pravidelných zkoušek
v terénu ............................................................................................. 15
Dodatek C .............................................................................................. 18
Korekční tabulka přístroje ODORATOR pro Metan,
referenční hodnota 1% ...................................................................... 18
Dodatek D .............................................................................................. 19
Použití přístroje ODORATOR v jiné nadmořské výšce ..................... 19
KAPITOLA IV
SERVISNÍ INFORMACE ........................................................................ 25
Záruka a záruční opravy ........................................................................ 25
Sídla zákaznického servisu .................................................................... 26
Poznámky .............................................................................................. 28
vi
PROVOZ
Kapitola I
PROVOZ
V této kapitole jsou podrobně popsány správné kroky pro bezpečný
provoz přístroje ODORATOR. Dále jsou zde zahrnuty postupy pro
pravidelné testování a identifikace ovládacích prvků přístroje
ODORATOR.
Pokyny pro použití přístroje ODORATOR
VAROVÁNÍ
PŘI PROVOZU UDRŽUJTE ODORATOR Z DOSAHU OTEVŘENÉHO
OHNĚ. VSTUPNÍ PŘÍVODNÍ TLAK NESMÍ PŘEKROČIT HODNOTU
4 PSIG (27,6 kPa).
**POZNÁMKA**
ODORATOR připojte k přívodu plynu pomocí
neabsorbující, bezzápachové hadice, např. z
vysoce jakostního uretanu, PVC nebo Tygonu.
**POZNÁMKA**
Operátoři přístroje ODORATOR by měli být
vybíráni s ohledem na to, zda jsou kuřáci, trpí
nachlazením nebo jinými zdravotními problémy,
protože tyto faktory ovlivňují čichový smyslový
orgán. Pro získání rozumných jednoznačných
výsledků při použití tohoto přístroje je žádoucí
vybrat operátory, kteří mají průměrný čichový
smyslový orgán.
**POZNÁMKA**
Pro následující kroky - viz Obr. 1 na straně 4.
A.
Postupy
**POZNÁMKA**
Střídání zkušebních metod - viz Dodatek A.
1. Připojte vzorkovou hadici k výstupu ventilu přívodu plynu a do
vstupního portu přístroje ODORATOR (1).
1
PROVOZ
2. Pozvolna otáčejte ventilem nastavení průtoku (6) ve směru pohybu
hodinových ručiček, až se průtok uzavře.
3. Nyní zapněte přístroj nastavením vypínače napájecího proudu (2) do
polohy „ON“.
4. Otevřete ventil přívodu plynu.
5. U nového přístroje otáčejte ventilem nastavení průtoku (6) proti směru
pohybu hodinových ručiček do úplného otevření ventilu. Aktivuje se
tak systém přístroje ODORATOR. Počkejte cca 30 sec. nebo až
ucítíte ve vyfukovacím otvoru pach plynu, podle toho co nastane
dříve, pak okamžitě otočte ventilem nastavení průtoku (6) ve směru
pohybu hodinových ručiček, až se průtok uzavře.
6. Stiskněte spínací tlačítko „READ“ (5) a při stisknutém tlačítku otáčejte
knoflíkem „Zero“ (7) až se na displeji LCD zobrazí „.00“. Nyní tlačítko
„READ“ uvolněte.
7. Čichněte k proudu vzduchu ve vyfukovacím otvoru, nebude cítit žádný
pach odorizačního prostředku.
8. Pomalu otáčejte ventilem nastavení průtoku (6) proti směru pohybu
hodinových ručiček, s nosem přímo u vyfukovacího otvoru ve
vzdálenosti cca 19 mm. Váš horní ret se může slabě dotýkat předního
konce vyfukovacího otvoru ventilátoru.
9. Pokud se změní zápach nebo nejdříve ucítíte slabý zápach plynu,
přerušte otáčení průtokovým ventilem a stiskněte spínací tlačítko
„READ“. Poznamenejte si procentuální hodnotu plynu zobrazenou na
displeji LCD (4). To je limitní prahová hodnota nebo prahová hodnota.
Mezi jednotlivými detekovanými prahovými hodnotami existují značné.
výkyvy. Pro linearizování přístroje v jeho měřícím rozsahu je proto
přístroj doplněn korekční tabulkou. Naneste do tabulky hodnotu
získanou z přístroje ODORATOR a odečtěte z tabulky opravenou
hodnotu. U načtených hodnot, které nejsou v tabulce uvedeny,
proveďte lineární interpolaci mezi nejbližšími vyššími a nižšími body v
tabulce. Neprovádějte extrapolaci, pokud jsou načtené hodnoty mimo
hodnoty uvedené v korekční tabulce.
**POZNÁMKA**
Operátor by měl dodržovat při čichání
odorizačního prostředku časté přestávky, měl by
odsunout nos od přístroje, nadýchat se čerstvého
vzduchu a pak pokračovat v testování.
2
PROVOZ
Toto opatření je nutné proto, že čichový smyslový
orgán se při tomto typu testování rychle unaví.
10. Uzavřete ventil přívodu plynu.
11. Odpojte vzorkovou hadici z výstupu ventilu přívodu plynu.
12. Nyní ventil nastavení průtoku plně otevřete proti směru pohybu
hodinových ručiček a nechejte po ukončení testu ODORATOR po
dobu cca jedné minuty v provozu, aby se profoukla směšovací
komora.
13. Nyní ODORATOR vypněte.
Periodická kontrola
A.
ODORATOR by měl být každých třicet dnů podroben následující
periodické kontrole. Přístroj se zapne vypínačem přívodu napájecího
proudu a nepřipojuje se na přívod plynu.
B.
Nyní čichněte k vyfukovacímu otvoru (vdechujte normálně nosem).
C.
Pokud neucítíte žádný pach odorantu, tak ODORATOR normálně
vypněte. Přístroj dosud neabsorboval žádný odorant.
D.
Pokud ucítíte pach odorizačního prostředku, přístroj vypněte a
odešlete ho do nejbližšího servisního střediska Heath Repair Center
(oblastní kancelář), uvedeného na straně 27. Pach odorantu
indikuje, že ODORATOR absorboval látku k odorizaci plynu a je
nutné vyměnit vnitřní trubice a profouknout komponenty průtoku
plynu.
3
PROVOZ
Čelní panel přístroje ODORATOR
Obrázek 1
1. Vstup plynu
5. Spínací tlačítko READ (načt. hodnoty)
2. Vypínač napájecího proudu
6. Ventil nastavení průtoku
3. Indikátor přívodu napáj. proudu
7. Knoflík nulování
4. Displej LCD
8. Vyfukovací otvor ventilátoru
4
KALIBRACE
Kapitola II
KALIBRACE
Postup kalibrování v terénu
A. Požadované zařízení
1. Testovací sada pro kalibraci v terénu
Zahrnuje položky a - i, uvedené níže :
(HPN 0727675)
a. Kalibrační láhev
99.9% metanu (CH4), vyvážená nula vzduchu, doplnitelná.
(HPN 0123519).
b. Vysokotlaký regulátor
Typ, používaný pro snížení tlaku z kalibrační láhve na 10 psig
(69 kPa) ! 1 psig (HPN 0111004).
c. Nízkotlaký regulátor
Nízkotlaký typ, používaný pro snížení výstupního tlaku 10 psig
(69 kPa) z kalibrační láhve na tlak sedm palců vodního sloupce
(2,41 m vodního sloupce) (HPN 0716725).
d. Indikátor hořlavého plynu (C.G.I.)
Typ s dvojitou stupnicí 100% L.E.L. plus stupnice 10% L.E.L.
Obsahuje GMI GASURVEYOR #3 kalibrovaný pro metan (HPN
22012220).
e. Adaptér
Vyfukovací otvor přístroje ODORATOR. Je to výstupní vzorkovací
bod pro výše uvedený C.G.I. (HPN 0716773.
5
KALIBRACE
f. Trubice
Adaptér vyfukovacího otvoru ventilátoru do vstupu C.G.I. (dlouhý
2 stopy- 62 cm) a pro výstup regulátoru kalibrační láhve do vstupu
nízkotlakého regulátoru (také dlouhý 2 stopy- 62 cm). (HPN
8301846 ve stopách).
g. Fitink (1/8“ MPT x 3/16“, osazení pro hadici)
Výstup regulátoru kalibrační láhve (1/8“ MPT) do trubice (3/16“
osazení pro hadici) (HPN 8300323).
h. Příslušenství
Válec, na jedno použití, 1.0% metan, vyvážená nula vzduchu.
(HPN 0716831). Adapter ventilu (HPN 09140000200) a testovací
vak (HPN 09140009607) jsou nezbytné pro aplikaci válců na jedno
použití. Tyto položky jsou nezbytné pro ověření přesnosti nebo
nastavení kalibrace GMI GASURVEYOR #3.
i. Volitelné zařízení
Filtr GMI (krabice s 10 kusy), pro vstupní filtraci GMI
GASURVEYOR #3. (HPN 22210077).
VAROVÁNÍ
JAKÝKOLIV NÁZNAK ÚNIKU PLYNU PŘI PODEZŘELÉM ZVUKU Z
NEJASNÝCH PŘÍČIN NEBO PŘI PROVOZU PŘÍSTROJE ODORATOR,
JE DŮVODEM PRO OKAMŽITÉ UZAVŘENÍ PŘÍVODNÍCH VENTILŮ
PLYNU A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE. NÁSLEDNĚ JE NUTNÉ ZJISTIT
PŘÍČINU.
PŘI KALIBRACI UDRŽUJTE ODORATOR Z DOSAHU OTEVŘENÉHO
OHNĚ. VSTUPNÍ PŘÍVODNÍ TLAK NESMÍ PŘEKROČIT HODNOTU 4
PSIG (27,6 kPa). NASÁVACÍ NEBO VYFUKOVACÍ OTVOR
VENTILÁTORU NESMÍ BÝT UCPÁN NEBO JINAK BLOKOVÁN.
POUŽÍVÁNÍ V JINÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH.
VIZ DODATEK D.
6
KALIBRACE
B. Postup
1. Proveďte kalibraci nebo ověření přesnosti C.G.I. pomocí 1% (20%
L.E.L.) vyvážení směsi vzduch/metan na stupnici 100% L.E.L.
**POZNÁMKA**
Jako vodítko pro nastavení systému kalibrace
v terénu použijte zobrazení na Obr. 3 na straně 10,
je nutno uzavřít všechny ventily a vypnout přívod
napájecího proudu. Umístění ovládacích prvků
čelního panelu - viz Obr. 1 na straně 4.
2. Zapněte C.G.I. a nastavte nulovou hodnotu na přístrojové stupnici
100% L.E.L. Nastavte vypínač přístroje ODORATOR do polohy „ON“
(zapnuto). Stiskněte spínací tlačítko „READ“ a stisk přidržte. Sledujte,
zda se na displeji LCD nezobrazí indikace „L“ - nízký tlak vzduchu.
3. Otevřete ventil u kalibrační láhve metanového plynu 99%. Otevřete
ventil ve výstupu nízkotlakého regulátoru. Sledujte displej LCD
přístroje ODORATOR. Načtení hodnoty by se mělo ustálit a hodnota
by se neměla neměnit (pokud se hodnota neustálí, přejděte na krok
12). Nyní spínací tlačítko „READ“ uvolněte.
4. Otevřete průtokový ventil přístroje ODORATOR o několik otáček proti
směru pohybu hodinových ručiček.
5. V případě potřeby nastavte nízkotlaký regulátor tak, aby bylo
dosaženo tlaku několika palců vodního sloupce. V případě potřeby
nastavte také regulátor kalibrační láhve, aby bylo na výstupním
měřidle láhve dosaženo tlaku 10 psig (69 kPa).
6. Uzavřete průtokový ventil přístroje ODORATOR otáčením po směru
pohybu hodinových ručiček až na doraz. NEPOUŽÍVEJTE žádné
NÁSILÍ.
7. Stiskněte spínací tlačítko „READ“ přístroje ODORATOR a stisk
přidržte. Na displeji LCD by se neměl zobrazit indikátor „L“ - nízký tlak
vzduchu - (pokud se indikátor na displeji zobrazí, přejděte na krok 12).
7
KALIBRACE
8.
Otáčejte otočným knoflíkem nulování přístroje ODORATOR až se na
displeji LCD načte hodnota „.00“. Nyní stisk tlačítka „READ“
uvolněte.
9.
Otevřete průtokový ventil přístroje ODORATOR o 10 otáček proti
směru pohybu hodinových ručiček a nastavte potenciometr otáček
(viz obr. 2 na straně 9) tak, až se na C.G.I. zobrazí načtení hodnoty
20% L.E.L.
10. Stiskněte spínací tlačítko „READ“ přístroje ODORATOR a stisk
přidržte. Na displeji LCD by se měla načíst hodnota „1.00“. Pokud
tomu tak není, nastavte potenciometr „Span“ - „Rozsah“ tak, až se
na displeji LCD načte hodnota „1.00“. Potenciometr „Span“ „Rozsah“, je umístěn na interní hlavní desce elektronických obvodů PCB (jeho umístění je zobrazeno na Obr. 2 následující strany 9).
11. Kalibrace přístroje v terénu je nyní ukončena. Uzavřete nyní všechny
ventily a vypněte přívod napájecího proudu. Odpojte ODORATOR
z kalibračního systému.
12. Pokud není správná některá z výše uvedených načtených hodnot,
odešlete ODORATOR do servisu Heath Repair Center (některá
oblastní kancelář) k dalšímu nastavení a/nebo opravám.
**POZNÁMKA**
Kalibrace v závodě vyžaduje použití hmotnostního
průtokoměru pro nastavení průtoku plynu do
150 sccm vztahující se ke vzduchu (použití
průtokoměru kalibrovaného na průtok vzduchu).
Potenciometry umístěné na hlavní desce elektronických obvodů
PCB (viz Obr. 2)
A. Potenciometr „Speed“ - „Otáčky“
Tímto potenciometrem je nastaveno C.G.I. při kalibraci v závodě na
hodnotu 20% L.E.L.
B. Potenciometr „Span“ - „Rozsah“
Tento potenciometr je nastaven při kalibraci v závodě na hodnotu
„1.00“ - načtení displeje LCD v referenčním bodě 20% L.E.L.
8
KALIBRACE
C. Potenciometr „Zero“ - „Nulování“ (hrubé nastavení)
Tento potenciometr je nastaven ve vazbě na ovládací prvek „FINE
ZERO“ (jemné nulování) umístěný na čelním panelu, toto nastavení
by NEMĚLO být měněno.
D. Potenciometr „Flow“ - „Průtok“
Tento potenciometr je nastaven ve výrobním závodě pro detekci
pomalých otáček nebo zastavení motoru ventilátoru. Toto nastavení
neovlivňuje kalibraci a nastavuje se jím prahový bod zobrazení
indikace „L“ na displeji LCD.
Umístění potenciometrů na desce PCB
Obr. 2
1. Průtok
3. T1*) (1,2,3,4 z 1-r
2. Nulování
4. Rozsah
5. Otáčky
*) Propojky nastavené ve výrobním závodě: Instalace propojek u T1 na kolících
1 a 2, a u T1 na kolících 3 a 4 aktivují LCD pouze pro kalibrační účely.
9
KALIBRACE
Systém kalibrace v terénu
(HPN 0727675)
Obrázek 3
Legenda k obr.:
Low Pressure Regulator
High Pressure Regulator
Lecture Bottle
Setup Valve
Gauge, 7“ Water Column
Potentiometer Locations ...
Calibration Adapter
Blower Exhaust Port
- Nízkotlaký regulátor
- Vysokotlaký regulátor
- Kalibrační láhev
- Nastavovací ventil
- Tlakoměr -178 mm vodn. sloupce
- Umístění potenciometrů viz obr. 2
- Adaptér pro kalibraci
- Vyfukovací otvor ventilátoru
10
KALIBRACE
**Poznámka**
Pro kalibraci prováděnou ve výrobním závodě je
nezbytný hmotnostní průtokoměr pro nastavení
průtoku plynu do 150 sccm vztahující se ke
vzduchu (použití průtokoměru kalibrovaného na
průtok vzduchu).
11
ÚDRŽBA
Kapitola III
ÚDRŽBA
Tabulka odstraňování závad
Příznak
Pravděpodobná
příčina
Odstranění závady
Na displeji LCD se
zobrazí „LO BAT“
Vybité baterie.
Vyměňte vybité baterie za
nové.
Motor se nespustí, LCD
se nerozsvítí.
Vybité baterie nebo
přepálená pojistka.
Vyměňte vybité baterie za
nové, vyměňte proudovou
pojistku; zkontrolujte
elektrické zapojení.
LCD se rozsvítí, ale
motor se nespustí
Pravděpodobně došlo
k odpojení přívodu
napájecího proudu
motoru.
Připojte motor k
napájecímu proudu.
Na displeji se zobrazuje
Pravděpodobně došlo
indikátor „L“ nízkého tlaku k odpojení přívodu
napájecího proudu
ventilátoru.
Připojte ventilátor k
napájecímu proudu.
LCD se nevynuluje po
připojení přívodního
potrubí plynu do přístroje
ODORATOR.
Pravděpodobně došlo
k odpojení vodičů čidla.
Připojte správně
připojovací vodiče čidla.
LCD se nevynuluje po
připojení přívodního
potrubí plynu do přístroje
ODORATOR.
Netěsnost průtokového
ventilu v poloze „off“
(poloha - uzavřeno)
Vyměňte průtokový ventil
za nový a proveďte znovu
kalibraci.
11
ÚDRŽBA
Seznam použitých dílů
Následující seznam specifikuje jednotlivé sestavy přístroje ODORATOR
a dále specifické díly, které jsou dostupné ve výrobním závodě nebo u
Oblastních kanceláří pro provádění oprav nebo výměnu.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0715626
0715627
0715628
0715664
0715805
0715686
0715630
0715631
0715632
0711517
0715826
0715813
0715822
0715834
0715835
0715842
0715843
0715814
0110679
0717451
0817090
0715685
0715825
8307484
0715668
0715669
0715868
0715687
0715690
0715820
Sestava, Horní panel
Sestava, Šasi
Deska PCB, hlavní sestava
Sestava, ventilátor
Sestava, Vzorkovací hadice
Sestava, Čidlo průtoku
Manuál uživatele přístroje ODORATOR
Kalibrační tabulka, Metan
Filtr, přímý, 5 mikronů
Alkalická baterie, vel. „C“
Trubice (jsou dostupné v různých délkách)
Potenciometr nulování, 10 otáček
Knoflík, černý
Chránič, spínací tlačítko „READ“ (načtení hodnoty)
Knoflík, černý, tlačítko „READ“
Pružina, vyfukovací otvor
Pružina, vstupní otvor
Regulátor, Vnitřní nízkotlaký
„O“-kroužek, Těsnění, Adaptér regulátoru
Motor ventilátoru
Vypínač napájecího proudu
Spínací tlačítko „READ“ (načtení hodnoty)
Oběžné kolo ventilátoru
Šroub, 6-32 x délka 2,25“ (57mm) (Skříň)
Držák pojistky (přímý)
Pojistka tavná 1 A, AGC
Ventil průtoku, Nerezová ocel
Kazeta výměnná pro 0715878
Displej LCD
Instrukční štítky
12
ÚDRŽBA
*
*
0715859
0715925
0715926
0716893
Sestava, Přihrádka napájecí baterie
Sestava, Držadlo
Konzola, Držadlo
Kalibrační tabulka s ochranným povlakem
*
U starších modelů se mohou vyskytovat jiné části. V případě potřeby
kontaktujte nejbližší Heath Office (kancelář Heath).
13
ÚDRŽBA
Dodatek A
Alternativní zkušební metoda
Alternativní zkušební metoda, která je často používaná u plynových
zařízení, má určit sílu zápachu v předem stanovené koncentraci plynu ve
vzduchu. Tato alternativní metoda se provádí následovně :
1. Nastavte a provozujte ODORATOR dle popisů v krocích 1 až 7,
uvedených v odstavci - A. Postupy v Kapitole Provoz. Uzavřete ventil
nastavení průtoku jeho otáčením ve směru pohybu hodinových
ručiček. Čichněte k proudu vzduchu ve vyfukovacím otvoru, nebude
cítit žádný pach odorizačního prostředku.
2. Odsuňte nos a obličej od přístroje ODORATOR.
3. Při otevírání průtokového ventilu stiskněte tlačítko „READ“ až se na
displeji LCD zobrazí načtená hodnota požadovaného procenta plynu.
(Načtení může lehce kolísat, protože se průtok plynu při otevírání
ventilu mění. Jedná se o normální stav. Jakmile operátor průtokový
ventil uzavře, načtená hodnota plynu zůstane konstantní).
4. Operátor pak (dotýká se horním rtem okraje vyfukovacího otvoru
ventilátoru) přičichne ke směsi plyn/vzduch, vycházející z otvoru.
Ohodnotí sílu zápachu jako :
(1) bez zápachu
(2) stěží prokazatelný
(3) snadno prokazatelný
(4) silný
(5) velmi silný
14
ÚDRŽBA
Dodatek B
Záznamy prováděné kalibrace a pravidelných zkoušek v terénu
Přístroj ODORATOR by měl být kalibrován pravidelně každý rok, dále
kdykoliv při výměně elektronických nebo mechanických komponentů (s
výjimkou napájecích baterií), nebo při jakýchkoliv pochybnostech, kdy se
zdá, že přístroj nefunguje správně.
Periodická kontrola funkce by měla být prováděna vždy po uplynutí 30
dnů. Postupy pro tyto zkoušky jsou uvedeny na straně 3 tohoto manuálu.
Následující formulář slouží pro usnadnění při provádění záznamů. Měl by
být součástí tohoto manuálu a uložen na bezpečném místě pro trvalé
záznamy o kalibraci a pravidelných zkouškách prováděných v terénu.
Kalibrace a pravidelné zkoušky prováděné v terénu
Záznamy o pravidelné kalibraci v terénu
Datum
zkoušky
Provedené
opatření
Výsledek
15
Jméno operátora
ÚDRŽBA
Kalibrace a pravidelné zkoušky prováděné v terénu
Záznamy o pravidelné kalibraci v terénu
Datum
zkoušky
Provedené
opatření
Výsledek
16
Jméno operátora
ÚDRŽBA
Kalibrace a pravidelné zkoušky prováděné v terénu
Záznamy o pravidelné kalibraci v terénu
Datum
zkoušky
Provedené
opatření
Výsledek
17
Jméno operátora
ÚDRŽBA
Dodatek C
Korekční tabulka přístroje ODORATOR pro Metan, referenční hodnota
1%.
Vstupní průtok čistého metanu 99,9% je nastaven na hodnotu 150.0
sccm, ve vztahu ke vzduchu jako referenční bod průtoku a ovladač
otáček motoru je ve výstupu ventilátoru nastaven na hodnotu 20% L.E.L.,
ve vztahu k externímu C.G.I. Rozsah přístroje ODORATOR je také v
tomto bodě nastaven na načtení 1.00%. U této korekční tabulky
vycházíme z předpokladu, že byl Odorator řádně vynulován a může
fungovat po dobu minimálně jedné minuty.
ODORATOR % plynu
Aktuální % L.E.L.
Aktuální % plynu
.00
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
0.0
1.4
3.4
5.0
6.6
8.0
10.0
12.4
15.0
17.4
20.0
22.0
26.6
31.2
37.2
41.0
0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.40
0.50
0.62
0.75
0.87
1.00
1.10
1.33
1.56
1.81
2.05
REF
REF
REF
Tato tabulka odráží použití kalibračního adaptéru Heath pro stanovení
polohy vzorkování výstupu ventilátoru pro C.G.I., které je konzistentní
s aktuálním použitím přístroje. U jakékoliv jiné metody budou získány
odlišné hodnoty.
18
ÚDRŽBA
Dodatek D
Použití přístroje ODORATOR v jiné nadmořské výšce
Odorator funguje tak, že se dávkované množství vzorkového plynu,
obvykle přírodního plynu, smíchá se stanoveným množstvím vzduchu a
směs je pak testována operátorem pro detekci odorantu. Interní
komponenty přístroje jsou při změnách nadmořské výšky velmi stabilní.
Avšak vzduch, který je smíchán, se vzrůstající nadmořskou výškou řídne
a je nutné s tím proto při hodnocení počítat. Změna nadmořské výšky
3000 stop (915 m) od kalibrační nadmořské výšky, může způsobit cca
10% rozdíly v načtených hodnotách přístroje, které musí být korigovány.
Je proto doporučováno, aby hodnoty načtené přístrojem Odorator byly
korigovány při každé změně nadmořské výšky lišící se od kalibrační
nadmořské výšky o více než 1000 stop (305 m). Kalibrační nadmořskou
výšku přístroje je možné zjistit ze štítku na vyfukovacím otvoru.
Pro tento účel byly zpracovány dvě korekční tabulky s průvodními pokyny
společnosti pro jejich praktické použití. První tabulka uvádí korekční
hodnoty pouze pro vyšší nadmořské výšky. Většina přístrojů bude v praxi
používána v nadmořských výškách vyšších, než je jejich kalibrační
nadmořská výška. Přístroje Odorator kalibrované ve výrobním závodě
mají skutečnou kalibrační nadmořskou výšku (50 stop - 15.3 m). Spousta
plynárenských firem zasílá své přístroje Odorator do výrobního závodu
Heath k roční kalibraci z toho důvodu, že většina přístrojů bude
používána ve vyšších nadmořských výškách, než je jejich skutečná
kalibrační nadmořská výška. Druhá tabulka uvádí korekce pro jiné
nadmořské výšky, které mohou být až o 5000 stop (1500 m) vyšší nebo
nižší než kalibrační nadmořská výška. Tuto tabulku využijí max. přístroje
Odorator kalibrované v určité nadmořské výšce a pak použité v nižší
nadmořské výšce. Odorator použitý v nadmořské výšce, pohybující se v
rozsahu, který nepřekračuje skutečnou kalibrační výšku o 1000 stop (305
m), použije korekční tabulku uvedenou na přístroji.
19
ÚDRŽBA
Přístroje Odorator, které jsou kalibrovány v terénu, vyžadují přesný
referenční přístroj nebo cgi, kalibrovaný v dané nadmořské výšce.
Doporučuje se, aby byl pro ověření správných kalibračních hodnot
přístroje použit referenční plyn. Korekční tabulky nadmořských výšek
vychází z normální atmosféry. Abnormální atmosférické vlivy, způsobené
např. extrémními povětrnostními podmínkami, mohou ovlivnit měření a
použití přístroje Odorator za těchto podmínek se nedoporučuje.
Pokyny pro používání jsou uvedeny u každé korekční tabulky, avšak při
stanovení příslušných korekčních hodnot versus načtení přístroje
Odorator, pracují obě tabulky s diferencí mezi nadmořskou výškou
pracovní nebo měřicí a kalibrační nadmořskou výškou.
**POZNÁMKA**
Korekční tabulky jsou určeny pouze pro metanové
Odoratory nového typu. Přístroje, vyrobené před
červencem 1997, které nebyly ještě zdokonaleny,
a byly kalibrovány na propan nebo přírodní plyn
(metan) referenční hodnoty jiné než 1%, nesmí
tyto korekční tabulky používat. Používání přístroje
Odorator staršího typu v jiných nadmořských
výškách konzultujte s výrobním závodem. Pro
identifikaci typu příslušného přístroje nebo pro
získání informace, zda bylo u daného přístroje
provedeno výše uvedené zdokonalení,
zkontrolujte čelní panel, abyste se přesvědčili, zda
používá jako ochrannou vrstvu displeje („LCD“)
zaklapávací rámeček nebo čiré okno. Přístroje
staršího typu používají jako ochrannou vrstvu
displeje LCD zaklapávací rámeček. Přístroje
Odorator, které nejsou kalibrovány na 1%
přírodního plynu (metan) mají korekční tabulky
pro tento plyn nebo referenční úroveň a mohou
být identifikovány tabulkami, u kterých budou
v referenční úrovni načtené hodnoty a aktuální
hodnoty stejné.
20
ÚDRŽBA
Korekční tabulka aktuálního % přírodního plynu pro vyšší nadmořskou výšku
Načtení Nad. výška Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do
2000‘
3000‘
4000‘
5000‘
6000‘
7000‘
8000‘
9000‘
10000‘
Odoratoru kalibrace 1000‘
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.40
0.50
0.62
0.75
0.87
1.00
0.00
0.08
0.18
0.26
0.34
0.41
0.52
0.64
0.78
0.90
1.03
0.00
0.09
0.18
0.27
0.35
0.43
0.53
0.66
0.80
0.93
1.07
0.00
0.09
0.19
0.28
0.36
0.44
0.55
0.68
0.83
0.96
1.10
0.00
0.09
0.19
0.28
0.37
0.45
0.57
0.70
0.85
0.99
1.14
0.00
0.09
0.20
0.29
0.39
0.47
0.59
0.73
0.88
1.02
1.17
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.48
0.60
0.74
0.90
1.04
1.20
0.00
0.10
0.21
0.31
0.41
0.49
0.62
0.76
0.92
1.07
1.23
0.00
0.10
0.21
0.31
0.42
0.50
0.63
0.78
0.94
1.09
1.26
Instrukce pro použití korekční tabulky jsou uvedeny na následujících stranách.
21
0.00
0.10
0.22
0.32
0.42
0.51
0.64
0.80
0.96
1.12
1.29
0.00
0.11
0.22
0.33
0.43
0.53
0.66
0.81
0.98
1.14
1.31
ÚDRŽBA
Odorator Heath míchá vzduch s přírodním plynem, aby operátor mohl
stanovit procentuální hladinu plynu, u kterého je detekován odorant. Při
vyšší nadmořské výšce vzduch řídne a aktuální hodnoty uvedené
v jednom sloupci tabulky musí být upraveny tak, aby odrážely změny
v hustotě vzduchu. Použijte korekční tabulku pro vyšší nadmořskou
výšku následovně :
1. Použijte Odorator pro stanovení prahové hodnoty odorantu podle
pokynů uvedených v tomto Manuálu.
2. Zaznamenejte načtenou hodnotu z digitálního displeje přístroje.
3. Zaznamenejte nadmořskou výšku, ve které byl Odorator původně
kalibrován, podle údajů uvedených na štítku, který je umístěn na
vyfukovacím otvoru.
4. Zjistěte si nadmořskou výšku, ve které nyní měříte prahovou hodnotu
odorantu a zaznamenejte ji.
5. Odečtěte kalibrační nadmořskou výšku od měřící nadmořské výšky,
zaokrouhlete hodnotu na nejbližších 1000 stop (305 m) a hodnotu
zaznamenejte. Nyní použijte tuto hodnotu a zvolte příslušný sloupec
„Up“ - „Vyšší do“. Pokud je hodnota nula, použijte sloupec Nadmořská
výška kalibrace.
6. Naneste hodnotu načtenou přístrojem Odorator a odečtěte aktuální
hodnotu % plynu z příslušného sloupce nebo interpolujte aktuální
hodnotu % plynu v případě, kdy není hodnota načtená přístrojem v
tabulce uvedena a zaznamenejte ji.
Příklad
Hodnota načtená přístrojem Odorator je 0,23, měření je provedeno v
nadmořské výšce 3000 stop (915 m), kalibrační nadmořská výška 0 stop.
Rozdíl v nadmořské výšce tedy činí 3000 stop. Toto odpovídá sloupci
„Up“ - „Vyšší do“ 3000 stop (krok 5). Přístrojem načtená hodnota 0,23 leží
mezi aktuálními hodnotami 0,28 a 0,19. Interpolováním aktuální hodnoty
% plynu u načtené hodnoty 0,23 získáme při použití následující rovnice
aktuální hodnotu 0,22 % plynu:
Aktuální % Nižší tabulk.
plynu = hodnota
+
aktuální % plynu
Rozdíl mezi
aktuál. hodn. x
% plynu
Rozdíl mezi
načtením
Odoratoru
x 10
Příklad:
Aktuální %
= 0,19
plynu
+
(0,28 - 0,19)
x
22
(0,23 - 0,20) x 10 = 0,22%
ÚDRŽBA
Korekční tabulka aktuálního % přírodního plynu pro změnu nadmořské výšky
Načtení Nižší do Nižší do Nižší do Nižší do Nižší do Nad.výška Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do Vyšší do
4000‘
3000‘
2000‘
1000‘ kalibrace 1000‘
2000‘
3000‘
4000‘
5000‘
Odoratoru 5000‘
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
0.00
0.06
0.14
0.20
0.26
0.32
0.40
0.49
0.60
0.69
0.80
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
0.33
0.42
0.52
0.63
0.73
0.84
0.00
0.07
0.15
0.22
0.29
0.35
0.44
0.54
0.66
0.76
0.88
0.00
0.07
0.16
0.23
0.30
0.37
0.46
0.57
0.69
0.80
0.92
0.00
0.07
0.16
0.24
0.32
0.38
0.48
0.59
0.72
0.83
0.96
0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.40
0.50
0.62
0.75
0.87
1.00
0.00
0.08
0.18
0.26
0.34
0.41
0.52
0.64
0.78
0.90
1.03
0.00
0.09
0.18
0.27
0.35
0.43
0.53
0.66
0.80
0.93
1.07
0.00
0.09
0.19
0.28
0.36
0.44
0.55
0.68
0.83
0.96
1.10
Instrukce pro použití korekční tabulky jsou uvedeny na následujících stranách.
23
0.00
0.09
0.19
0.28
0.37
0.45
0.57
0.70
0.85
0.99
1.14
0.00
0.09
0.20
0.29
0.39
0.47
0.59
0.73
0.88
1.02
1.17
ÚDRŽBA
Odorator Heath míchá vzduch s přírodním plynem, aby operátor mohl
stanovit procentuální hladinu plynu, u kterého je detekován odorant. Při
vyšší nadmořské výšce vzduch řídne a aktuální hodnoty uvedené
v jednom sloupci tabulky musí být upraveny tak, aby odrážely změny
v hustotě vzduchu. Použijte korekční tabulku pro vyšší nadmořskou
výšku následovně :
1. Použijte Odorator pro stanovení prahové hodnoty odorantu podle
pokynů uvedených v tomto Manuálu.
2. Zaznamenejte načtenou hodnotu z digitálního displeje přístroje.
3. Zaznamenejte nadmořskou výšku, ve které byl Odorator původně
kalibrován, podle údajů uvedených na štítku, který je umístěn na
vyfukovacím otvoru.
4. Zjistěte si nadmořskou výšku, ve které nyní měříte prahovou hodnotu
odorantu a zaznamenejte ji.
5. Odečtěte kalibrační nadmořskou výšku od měřící nadmořské výšky,
zaokrouhlete hodnotu na nejbližších 1000 stop (305 m) a hodnotu
zaznamenejte.
6. Kladné hodnoty odpovídají sloupcům „Up - Vyšší do“ a záporné
hodnoty sloupcům „Down“ - „Nižší do“ od kroku 5. Použitím hodnoty
z kroku 5 si zvolte příslušný sloupec. Pokud je hodnota nula, použijte
sloupec Nadmořská výška kalibrace.
7. Naneste hodnotu načtenou přístrojem Odorator a odečtěte aktuální
hodnotu % plynu z příslušného sloupce nebo interpolujte aktuální
hodnotu % plynu v případě, kdy není hodnota načtená přístrojem v
tabulce uvedena a zaznamenejte ji.
Příklad
Hodnota načtená přístrojem Odorator je 0,23, měření je provedeno v
nadmořské výšce 2700 stop (823 m), kalibrační nadmořská výška 5500
stop (1676 m). Rozdíl v nadmořské výšce tedy činí 2800 stop (853 m).
Toto odpovídá sloupci „Down“ - „Nižší do“ 3000 stop (krok 6). Přístrojem
načtená hodnota 0,23 leží mezi aktuálními hodnotami 0,22 a 0,15.
Interpolováním aktuální hodnoty % plynu u načtené hodnoty 0,23
získáme při použití následující rovnice aktuální hodnotu 0,17 % plynu:
Aktuální % Nižší tabulk.
plynu = hodnota
+
aktuální % plynu
Příklad:
Aktuální %
plynu
= 0,15
+
Rozdíl mezi
aktuál. hodn. x
% plynu
(0,22 - 0,15)
24
x
Rozdíl mezi
načtením
Odoratoru
x 10
(0,23 - 0,20) x 10 = 0,17%
SERVIS
Kapitola IV
SERVISNÍ INFORMACE
Záruka a opravy v záruční lhůtě
Na všechny přístroje a výrobky, vyrobené firmou Heath Consultants
Incorporated poskytujeme záruku na závady materiálu a výrobní
provedení po dobu jednoho (1) roku od data odeslání.
Dále, záruka na autorizované opravy v Servisním středisku závodu
Houston (FSC) a v ostatních regionech je devadesát (90) dnů na
materiálové vady a třicet (30) dnů na práci. Tato záruka se nerozšiřuje
o žádné další aplikovatelné záruky.
Naše záruka se vztahuje pouze na poruchy přístroje, způsobené
závadami materiálu nebo vadným výrobním provedením, které se
projevují při běžném používání. Záruka se nevztahuje na poruchy
vyplývající z poškození, které bylo způsobeno při přepravě přístroje
(ledaže bylo způsobeno nesprávným balením), dále na poruchy, ke
kterým došlo při nehodě, nesprávném používání, zneužitím, vlivem
špatné manipulace, po provedených změnách, úpravách nebo při opravě,
která byla provedena jinou společností než záruční opravnou společnosti
Heath.
Napájecí baterie a škoda způsobená v důsledku vytečení baterie
a všechny položky, podléhající provoznímu opotřebení, např. filtry
a plunžrové tyče, jsou z této záruky vyjmuty.
Odpovědnost společnosti Heath je výslovně omezena na opravu nebo
výměnu jakéhokoliv vadného dílu, za předpokladu, že výrobek je vrácen
do místa autorizované záruční opravny, zaslaný předplacený
a adekvátně pojištěný. Zpáteční dopravní náklady a pojištění bude
uhrazeno v rámci záruky společností Heath.
Neodpovídáme za nepřímou nebo následnou škodu nebo ztrátu jakékoliv
povahy ve spojení s používáním jakéhokoliv výrobku společnosti Heath.
Neexistují žádné jiné výslovné záruky, mlčky předpokládané nebo
písemné, s výjimkou záruk uvedených výše.
25
SERVIS
Oprávněné vrácení (RA)
Pro urychlení opravy Vašeho přístroje doporučujeme dodržovat
následující postup:
1. Spojte se se Zákaznickým servisem společnosti Heath - tel. 800-4328487 na RA# .
2. Přístroj pečlivě zabalte do originálního obalu, vložte všechny
komponenty a pokud jsou dostupné použijte ochranné výplně.
3. Uveďte kompletní odesílací adresu a bankovní spojení (č. bankovního
účtu).
4. Ve veškeré korespondenci uvádějte název přístroje nebo produktu,
číslo modelu a výrobní čísla.
5. Stručně popište problém, který se vyskytuje u přístroje a dále uveďte
kontaktní osobu a telefonní číslo.
Sídla Zákaznického servisu, Výroby a Opravy přístroje
CORPORATE HEADQUARTERS
Heath Consultants Incorporated
9030 Monroe Road
Houston, Texas 77061
Telefon : 713/844-1300
Fax : 713/844-1309
www.heathus.com
MANUFACTURING AND WARRANTY SERVICE
Heath Consultants Manufacturing Division
9030 Monroe Road
Houston, Texas 77061
Telefon : 713/844-1350
Fax : 713/844-1309
www.heathus.com
26
SERVIS
PRODEJ, ZÁKAZNICKÝ SERVIS A OPRAVY PŘÍSTROJE
Celostátní číslo bez poplatku # 1-800-HEATH US (1-800-432-8487)
OBLASTNÍ PRODEJ, ZÁKAZNICKÝ SERVIS
A OPRAVY PŘÍSTROJE
Eastern Region (východní oblast)
Heath Consultants Incorporated
119 North Water Street
West Newton, PA 15098
Telefon : 724/872-3007
Fax: 724/872-3177
Southwest Region (Jihozápadní oblast)
Heath Consultants Incorporated
P.O. Box 75130
Houston, TX 77234
9030 Monroe Road
Houston, Texas 77061
Telefon : 713/844-1300
Fax : 713/844-1309
Western Region (Západní oblast)
Heath Consultants Incorporated
P.O. Box 1267
W. Sacramento, CA 95691
501-D Harbor Boulevard
W. Sacramento, CA 95691
Telefon : 916/371-2520
Fax : 916/553-3001
27
SERVIS
POZNÁMKY
28
SERVIS
POZNÁMKY
29
Společnost Heath Consultants Incorporated pracuje podle programu nepřetržitého
zdokonalování výrobku a vyhrazuje si právo provádět zdokonalování a/nebo změny bez
předchozího oznámení.
Heath Consultants Incorporated
Houston TX
713/844-1300
Fax: 713/844-1309
1-800-HEATH-US
www.heathus.com

Podobné dokumenty

Profil katedry - Katedra strojírenské technologie

Profil katedry - Katedra strojírenské technologie nástroji k výrobě zkušebních těles z plastů pro následné hodnocení jejich vlastností v souladu s mezinárodními standardy. Laboratoř zkoušení kovů – laboratoř je vybavena zařízeními pro testování tv...

Více

Katalog chemie a kapalin

Katalog chemie a kapalin strana stupnice; zpravidla používán jako nemrznoucí složka v Evropě) tak etylenglykolu (pravá strana stupnice; zpravidla používán jako nemrznoucí složka mimo Evropu - u nás Fridex-eko). Lze ho též ...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze přečtěte tento návod a pak si jej dobře uschovejte pro budoucí použití. Skutečný produkt se může lišit od vyobrazení v tomto návodu. Některé modely mají displej a jiné modely ne. Pokud se vyskytnou...

Více

Úloha na měření motorů s programovatelnou řídicí - Kit Car

Úloha na měření motorů s programovatelnou řídicí - Kit Car Časový  úsek  inicializace  zapalovací  cívky.  Je  to  doba  průchodu  proudu  zapalovací  cívkou.  Doporučená  hodnota  je  při  použití  svíčky  s jednou  elektrodou  2ms.  Při  použití  víceel...

Více

11 odorizace plynu - People(dot)tuke(dot)sk

11 odorizace plynu - People(dot)tuke(dot)sk stanice typ JMP, výrobce Východočeské plynárny, k.p., závod Rosice u Chrasti. Na Slovensku je dodnes vyráběno odorizační zařízení typ Gasodor, výrobce SPP š.p., závod Lučenec a Žilina. Toto zařízen...

Více

NABÍDKA Č NABÍDKA Č.

NABÍDKA Č NABÍDKA Č. 3. Prázdný prostor v oblasti hrdla u láhve s objem 1500 ml ve vstupu do plnící stanice plnícího stroje Asbofilll (po sterilizaci lahví) nesmí klesnout pod minimálně 16ml. 4. Výroba bude zahájena se...

Více

Závěr

Závěr Velikost D se může lišit, ale musí být zajištěna reprodukovatelnost.

Více

PROJEKTOVÁNÍ ŘÍDICÍCH SYSTÉMU Učební texty

PROJEKTOVÁNÍ ŘÍDICÍCH SYSTÉMU Učební texty Obr. 2 Přípravná fáze projektu U výzkumného projektu obsahují tyto práce rozpracování návrhu , u průmyslového vývojového projektu to je zhotovení nabídky, ve které se odhadnou potřebné prostředky ...

Více