Na letišti Praha-Ruzyně byl u letadel ČSA evidován

Komentáře

Transkript

Na letišti Praha-Ruzyně byl u letadel ČSA evidován
VZ_2002_C
15.7.2003
17:12
Stránka 1
VZ_2002_C
15.7.2003
17:12
Stránka 2
ADRESA
V¯ROâNÍ ZPRÁVA
ÚVODNÍ SLOVO
ROK 2002 V âSA
VYBRANÉ EKONOMICKÉ A P¤EPRAVNÍ UKAZATELE
AKCIONÁ¤I
SLOVO P¤EDSEDY P¤EDSTAVENSTVA A PREZIDENTA âSA
P¤EDSTAVENSTVO A DOZORâÍ RADA
VEDENÍ SPOLEâNOSTI
ORGANIZAâNÍ SCHÉMA
V¯SLEDKY P¤EPRAVY
DESTINACE âSA
EKONOMICKÉ V¯SLEDKY
MARKETINGOVÁ STRATEGIE
P¤EPRAVA CESTUJÍCÍCH
LETOV¯ ¤ÁD
SPOLUPRÁCE S LETECK¯MI SPOLEâNOSTMI
OCENùNÍ V ROCE 2002
âSA JAKO DOBRÁ ZNAâKA
P¤EBAL
FREQUENT FLYER PROGRAM
24
OBÁLKA
PARTNE¤I PRO OBCHOD
24
1
PERFEKTNÍ PÉâE NA PALUBÁCH LETADEL
26
3
âSA DùTEM
27
4
ALIANCE SKYTEAM
29
5
LETADLOVÁ FLOTILA
33
7
CARGO
37
9
CHARTERY
39
9
INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE
41
10
SLUÎBY âSA NA LETI·TI RUZYNù
43
13
BEZPEâNOST PROVOZU
47
15
EKOLOGIE
51
17
PERSONALISTIKA A V¯CVIK
53
19
DCE¤INÉ SPOLEâNOSTI
57
19
ÚâETNÍ UZÁVùRKA S P¤ÍLOHOU, ÚâETNÍ V¯KAZY
61
20
ZPRÁVA AUDITORA
65
22
P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY K 31. 12. 2002
66
23
P¤EHLEDY NATURÁLNÍCH V¯KONÒ A LETADLOVÉHO PARKU
80
23
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJEN¯MI OSOBAMI
82
VZ_2002_C
15.7.2003
17:13
Stránka 3
Na počátku všeho byla příroda. Dala nám potravu, zahřála nás a dala nám domovy. Když na sebe prozradila, jak fungují její zákony,
předala lidstvu obrovský dar poznání. Zdánlivá jednoduchost a prostota byla odhalena a lidstvo nahlédlo do hlubin složitých, ale přesto nejdokonaleji fungujících zákonitostí
na světě. Nyní už stačilo jen sáhnout, vybrat si jeden z množství zákonů přírody a splnit si své touhy. A tak se stalo, že se najednou člověk vznesl k nebi jako semínko
z pampelišky. Ale příroda vysílala další tajemství a zároveň další otazníky.
Proč se na obloze udrží hejna ptáků?
Proč vždy míří do svého hnízda?
Kolik trpělivosti a práce stojí za rozkvetlou loukou?
Co všechno dokáže přinést mořský příboj?
A proč inteligentní delfíni ukazují lodím cestu jen v početných houfech?
Člověk si prohlédl zblízka list a zjistil, že když poškodí dokonalou síť spojnic v jeho struktuře, může uvadnout celá květina. Naprostá dokonalost, vytvořená z mnoha dobře
fungujících a navazujících linií, jeden článek doplňující další, trpělivost při očekávání výsledku a k tomu ona odvěká obrovská touha člověka překonat čas,
zkrátit vzdálenosti, vzlétnout.
Z toho všeho se zrodila letecká společnost.
Příroda a její fascinující zákony stály na počátku jejího vzniku. Člověk zhodnotil ke svému prospěchu rychlost gepardů, čistotu ledovců, dokonalost struktury listu
i systematičnost malých mravenců a se stejnou ladností jako semínka pampelišek a ptáci se k nebi vznesla letadla.
Na prahu třetího tisíciletí vzlétly na křídlech ČSA poprvé více než tři miliony cestujících.
Proto jsme se ve Výroční zprávě Českých aerolinií za rok 2002, na počátku třetího tisíciletí, vrátili zpět k přírodě a vzdali jí tímto hold a dík za její nápad a inspiraci.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:13
Stránka 4
VZ_2002_C
15.7.2003
17:14
Stránka 5
ROK 2002 V âESK¯CH AEROLINIÍCH / 3
Rozkvetlá louka plná tisíců květin není
rozmarností přírody vytvořit nádherný kousek země.
Je však vždy očekáváním, částečně překvapením,
výsledkem ovlivňujícím dokonce i další existenci,
zda mezi mořem květin nevyroste i plevel.
Ačkoli šlo o rok komplikovaný, naše louka byla pokryta
kobercem krásných květů, událostí,
které přinesl rok 2002.
tak nabídly vût‰í pohodlí a ve tfiídû C sledování
Program pro stálé cestující také pfiipravil mnoÏství
individuálního videa.
krásn˘ch dárkÛ pro své klienty a vstoupil do druhé
âeské aerolinie otevfiely v Karlov˘ch Varech novû
desítky své existence.
zrekonstruovanou prodejnu Duty Free âSA.
KVùTEN
DUBEN
âeské aerolinie roz‰ífiily svou flotilu o dal‰í, uÏ
LEDEN
bohuÏel ve znamení smutku a nostalgie zpÛsobe-
âeské aerolinie odemkly poprvé bránu administra-
20. Boeing 737. Pfii slavnostním kfitu dostal jméno
âeské aerolinie se dohodly s francouzskou firmou
n˘mi záfiijov˘mi útoky na New York.
tivnû provozního centra (APC) na leti‰ti Ruzynû.
Písek; jeho první let sice rovnûÏ smûfioval na jih,
Moderní budova ve tvaru sklenûné konvexní ãoãky
ale aÏ do Barcelony.
Snecma Services na poskytování údrÏby motorÛ
na kfiídlech zákazníkÛm v Praze i mimo ni.
B¤EZEN
se okamÏitû stala dominantou praÏského leti‰tû.
âeské aerolinie získaly v soutûÏi Rhodos 2002
DÛleÏit˘mi body smlouvy byla konkurenãní cena
âeské aerolinie odstartovaly do letní sezony a na
âeské aerolinie obdrÏely z rukou fieditele lond˘n-
bronzovou medaili za nejlep‰í firemní image
a co nejkrat‰í odstavení letadel z provozu.
letecké mapû se objevily nové destinace (Kolín
ské agentury Skytrax Research diplom a závidûní-
v kategorii „letecké spoleãnosti“.
nad R˘nem/Bonn, Benátky) a také destinace
hodn˘ titul „Best Airline of Eastern Europe“.
ÚNOR
sezonní (Kuvajt, Split).
âeské aerolinie pfiistály poprvé na leti‰ti Kolín nad
âERVEN
âeské aerolinie obhájily loÀské vítûzství v anketû
âeské aerolinie zru‰ily své zahraniãní zastoupení
R˘nem/Bonn. Na nûmecké mapû se tedy objevila
âeské aerolinie oslavily spolu s aliancí SkyTeam
ãasopisu TTG Czech Republic a znovu získaly titul
v Chicagu. Ve‰keré prodejní aktivity pfie‰ly na
uÏ 8. nûmecká destinace.
její 2. narozeniny.
„Nejlep‰í letecká spoleãnost na ãeském trhu“.
zastoupení v New Yorku.
âeské aerolinie odstartovaly do dal‰í nové desti-
âeské aerolinie podepsaly dlouhodobou smlouvu
nace, do italsk˘ch Benátek.
na údrÏbu s Air Berlin. Letadla této spoleãnosti
âeské aerolinie se opût stávají dobr˘m partnerem
i ve svûtû kultury - pomohly roztoãit filmové pásky
âeské aerolinie zaãaly do Dubaje létat Airbusem
âeské aerolinie upekly obrovsk˘ dort k 10. naro-
(B737-800, B737-400) se tedy dostala do rukou
kaÏdoroãního Febiofestu. Tento roãník probûhl
A310-300 místo Boeingu 737. Sv˘m cestujícím
zeninám Frequent Flyer programu OK PLUS.
‰piãkov˘ch technikÛ âSA.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:14
Stránka 6
4 / ROK 2002 V âESK¯CH AEROLINIÍCH / VYBRANÉ EKONOMICKÉ A P¤EPRAVNÍ UKAZATELE
âeské aerolinie pfiivítaly nového viceprezidenta
¤ÍJEN
Letového úseku kapitána ing. Petera Juska.
âeské aerolinie zahájily zimní sezonu a v letovém
VYBRANÉ EKONOMICKÉ A P¤EPRAVNÍ UKAZATELE
fiádu pfiibylo mûsto Kolombo na Srí Lance.
âERVENEC
âeské aerolinie pfiivítaly ve sv˘ch fiadách dal‰ího
âeské aerolinie oslavily 10 let spojení Prahy
nového viceprezidenta pro personalistiku Mgr.
s metropolí Loty‰ska Rigou.
Michala Krause, do kfiesla viceprezidenta pro pro-
FINANâNÍ V¯SLEDKY PODLE âESK¯CH ÚâETNÍCH STANDARDÒ V TIS. Kâ
voz usedl ing. Jifií Pos.
SRPEN
2001
2002
18 114 795
17 311 606
-151 873
129 112
P¤ED ZDANùNÍM
-461 339
-64 993
PO ZDANùNÍ
-455 946
-60 185
VLASTNÍ KAPITÁL
1 778 228
1 563 165
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
2 735 510
2 735 510
âeské aerolinie nasbíraly suverénnû nejvy‰‰í
LISTOPAD
OBRAT
poãet bodÛ ve v‰ech kategoriích prÛzkumu spoko-
âeské aerolinie zahájily stavbu nové budovy
PROVOZNÍ HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK
jenosti cestujících, kter˘ aliance SkyTeam proved-
Cargoterminálu. V ní bude kromû âSA Cargo síd-
la mezi cestujícími jednotliv˘ch leteck˘ch spoleã-
lit také DHL. Stavba by mûla b˘t ukonãena kon-
ností, ãlenÛ SkyTeamu.
cem roku 2003.
âeské aerolinie zmobilizovaly vût‰inu zamûstnan-
âeské aerolinie se pfiipravily na dal‰í letovou
cÛ, ktefií pomáhali finanãnû i materiálnû pfii srpno-
sezonu a schválily tfii nové destinace - Cork
v˘ch niãiv˘ch povodních. V pfiíletové hale leti‰tû
v Irsku, Edinburgh ve Skotsku a Tallinn v Estonsku.
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK
Ruzynû bylo zfiízeno informaãní centrum, do krizov˘ch center se vydali pomáhat palubní prÛvodãí,
ostatní zamûstnanci pfiispívali do finanãních sbírek.
FINANâNÍ V¯SLEDKY PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚâETNÍCH STANDARDÒ V TIS. USD
2001
2002
463 959
517 495
25 724
40 414
P¤ED ZDANùNÍM
5 559
26 205
PO ZDANùNÍ
7 834
14 645
VLASTNÍ KAPITÁL
144 625
151 611
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
99 509
99 509
ZÁ¤Í
âeské aerolinie pfiedaly dûtem ‰ek v hodnotû
1 640 000 korun a oslavily spolu s Nadací Na‰e
dítû její 9. narozeniny. Tyto peníze vûnovali cestující na palubách na‰ich letadel.
OBRAT
PROVOZNÍ HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK
VZ_2002_C
15.7.2003
17:14
Stránka 7
VYBRANÉ EKONOMICKÉ A P¤EPRAVNÍ UKAZATELE / AKCIONÁ¤I / 5
AKCIONÁ¤I
VYBRANÉ UKAZATELE A EKONOMICKÉ V¯SLEDKY
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
P¤EPRAVA
FOND NÁRODNÍHO MAJETKU
FNM âR (AKCIE PRO NADAâNÍ FOND)
56,43 %
0,49 %
VYUÎITÉ TUNOKILOMETRY
(MIL.)
224,8
264,4
268,7
285,4
288,3
311,6
360,9
388,3
407,6
âESKÁ KONSOLIDAâNÍ AGENTURA
NABÍZENÉ TUNOKILOMETRY
(MIL.)
409,8
461,3
479,1
501,2
507,7
550,7
587,9
625,3
639,8
âESKÁ POJI·ËOVNA A.S.
4,33 %
POâET P¤EPRAVEN¯CH CESTUJÍCÍCH
(TIS.)
1 239,7
1 488,3
1 612,1
1 733,7
1 801,8
2 064,1
2 461,7
2 877,3
3 065,0
HLAVNÍ MùSTO PRAHA
2,94 %
P¤EPRAVENÉ CARGO
(TIS. TUN.)
9,0
10,6
10,0
10,4
11,9
13,0
16,6
16,2
17,9
HLAVNÍ MùSTO BRATISLAVA
0,98 %
FOND NÁRODNÍHO MAJETKU SR
0,24 %
CELKOV¯ LOAD FACTOR
VÁHOV¯
%
54,9
57,3
56,1
56,9
56,8
56,6
61,4
62,1
63,7
SEDAâKOV¯
%
63,9
66,6
66,0
66,8
66,3
65,8
70,4
70,8
71,3
CELKEM
ZAMùSTNANCI A PRODUKTIVITA
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
3 924
3 916
3 976
3 912
3 795
3 876
3 990
4 422
4 455
57,29
67,53
67,59
72,95
75,96
80,39
90,44
87,82
91,48
1,6
1,9
2,0
2,3
2,6
2,9
3,4
3,3
3,1
ZAMùSTNANCI A PRODUKTIVITA
POâET ZAMùSTNANCÒ
VTKM / ZAMùSTNANCI
(TIS.)
PRODUKTIVITA
(MIL. Kâ)
(PROVOZNÍ V¯NOSY/PRACOVNÍCI)
34,59 %
100,0 %
VZ_2002_C
15.7.2003
17:14
Stránka 8
VZ_2002_C
15.7.2003
17:15
Stránka 9
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âINNOSTI / 7
Najít v přírodě čtyřlístek znamená vždy štěstí.
Pro některé zůstává skryt po celý život. Stačí ale otevřít
oči a trpělivě hledat. V moři obyčejných lístků je vždy
ukryt alespoň jeden šťastný čtyřlístek.
Rok 2002 byl pro mnoho jiných leteckých společností
velmi náročný a plný hledání bez výsledku.
České aerolinie svůj čtyřlístek však zcela určitě našly.
SLOVO PREZIDENTA A P¤EDSEDY P¤EDSTAVENSTVA
ING. MIROSLAVA KÒLY
dili ze sv˘ch flotil stovky letadel, nezabránila
DOBRÉ HOSPODÁ¤SKÉ V¯SLEDKY
tomu, aby civilní letecká doprava zaznamenala
Pfies sloÏitost vnûj‰ích podmínek se v˘znamnû
dal‰í rok vysok˘ch finanãních ztrát v fiádech mili-
podafiilo zlep‰it hospodafiení âSA ve srovnání
ard USD.
s rokem 2001. âSA navázaly na pozitivní hospo-
Kromû globální situace letecké dopravy mûly na
dáfiské v˘sledky minul˘ch let podle mezinárodních
âSA vliv i nûkteré specifické podmínky. Velmi
úãetních standardÛ a dosáhly zisku ve v˘‰i 14,6
negativní dopad mûly pfiedev‰ím srpnové povod-
mil. USD. Podle ãesk˘ch úãetních standardÛ bylo
nû, které pfiinesly v˘znamn˘ pokles náv‰tûvnosti
dosaÏeno v˘sledku minus 60,2 milionÛ korun, coÏ
âeské republiky a pro âSA znamenaly ztrátu desí-
sice znamená nesplnûní plánu o 155 milionÛ
tek tisíc cestujících i stovek milionÛ Kã na v˘no-
korun, av‰ak zlep‰ení o 396 mil. korun proti roku
ROK 2002 - DAL·Í OBTÍÎN¯ ROK
Ïena poklesem yieldu zpÛsoben˘m jednak dal‰ím
sech. Touto pfiírodní katastrofou byl ovlivnûno
2001. Lze pfiedpokládat, Ïe pokud by nedo‰lo
Globální krize letecké dopravy pokraãovala i v ro-
sniÏováním podílu obchodních cestujících a jed-
období, které pro âSA tradiãnû patfií k obdobím
k srpnov˘m povodním, byl by plán roku 2002
ce 2002. Nedo‰lo k oãekávanému zotavení svûto-
nak v dÛsledku sílícího tlaku tzv. nízkonáklado-
nejziskovûj‰ím.
splnûn.
vé ekonomiky, dÛsledky teroristického útoku na
v˘ch dopravcÛ a s tím spojen˘m sniÏováním cen.
I v roce 2002 dále posilovala ãeská koruna,
USA v roce 2001 byly silnû pociÈovány i po cel˘
Vedle poklesu poptávky a sniÏování yieldu hospo-
a znaãnû tak sniÏovala v˘nosy âSA. Rok pfiinesl
POZITIVNÍ V¯SLEDKY LETECKÉ DOPRAVY
rok 2002. Poslední ãtvrtina roku pak byla negativnû
dafiení leteck˘ch spoleãností nadále negativnû
v˘raznou expanzi provozu nízkonákladov˘ch
Pfies uvedené negativní vlivy bylo dosaÏeno
ovlivnûna stoupajícím napûtím souvisejícím
ovlivÀovaly stoupající náklady na poji‰tûní a na
dopravcÛ do Prahy - pfiibyly dal‰í tfii destinace
v oblasti letecké dopravy âSA velmi pozitivních
s iráckou krizí.
bezpeãnostní opatfiení. Z toho dÛvodu ani drastic-
nabízené tûmito dopravci. Praha zÛstala jedin˘m
v˘sledkÛ. âSA byly jednou z mála leteck˘ch spo-
Navíc k trvající nízké poptávce po letecké dopravû
ká úsporná opatfiení, kdy pfiedev‰ím dopravci
leti‰tûm v zemích b˘valé v˘chodní Evropy, které je
leãností, které docílily v˘znamnûj‰ího nárÛstu pfie-
byla vût‰ina leteck˘ch spoleãností v˘raznû posti-
v USA propustili desítky tisíc zamûstnancÛ a vyfia-
obsluhováno dopravci tohoto typu.
praven˘ch cestujících, a to nejen díky vy‰‰í nabí-
VZ_2002_C
15.7.2003
17:15
Stránka 10
8 / ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âINNOSTI
zené kapacitû, ale i nárÛstem jejího vyuÏití.
NEP¤EPRAVNÍ âINNOSTI
anãních ãlenÛ na vybran˘ch trzích. Vzhledem
ROZVOJ V ROCE 2003
Vzhledem k poklesu poãtu cestujících ostatních
Celkovû nepfiepravní v˘nosy nedosáhly plánované
k dlouhodobému charakteru tûchto projektÛ oãe-
dopravcÛ operujících do Prahy zv˘‰ily âSA v˘raz-
v˘‰e ani úrovnû roku 2001. Pfiesto nepfiepravní
káváme dal‰í konkrétní v˘sledky spolupráce
Pfies pokraãující hlubokou krizi letecké dopravy
nû svÛj podíl na provozu leti‰tû Praha-Ruzynû.
sluÏby poskytované zákazníkÛm âSA v˘znamnû
v prÛbûhu roku 2003 a dal‰ích let.
v roce 2003 a negativní vnûj‰í vlivy hodlají âSA
Velmi potû‰ující skuteãností je, Ïe leti‰tû Praha se
zefektivÀují hlavní ãinnost âSA - leteckou dopra-
zásluhou âSA stále více prosazuje jako pfiestupní
vu. Dobré v˘sledky byly vykázány v údrÏbû letadel,
Rozvíjela se spolupráce s jednotliv˘mi alianãními
linek. Tato expanze je dÛleÏitou souãástí strategie
bod, neboÈ poãet transferov˘ch cestujících vzrostl
kde byli získáni dal‰í zákazníci a bylo dosaÏeno
ãleny a do‰lo k v˘raznému vzájemnému roz‰ífiení
âSA. Její v˘znam roste z pohledu budoucího
v roce 2002 o 37 %.
vy‰‰ích v˘nosÛ neÏ v roce 2001. RÛst konkurence,
code-sharÛ.
vstupu âeské republiky do Evropské unie. Proto,
v˘raznû expandovat, roz‰ifiovat flotilu a síÈ sv˘ch
abychom mohli rÛst a obstáli v konfrontaci se
sníÏení rozsahu provozu ostatních dopravcÛ do
Po mírném propadu v roce 2001 byl v roce 2002
Prahy a silná koruna naopak negativnû ovlivnily
DÛleÏité je, Ïe se v roce 2002 nejen podafiilo
stále rostoucí konkurencí, je v‰ak nezbytné flexi-
opût obnoven rÛst pfiepravy zboÏí letadly âSA
v˘sledky cateringu, handlingu zboÏí a handlingu
zachovat stávající bilaterální spolupráce s neali-
bilnû reagovat na v˘voj trhu, zajistit maximální
a v˘sledky jsou velmi pozitivní. Naopak zklamáním
letadel a cestujících. Zv˘‰ení poãtu cestujících
anãními partnery, ale do‰lo i k jejich roz‰ífiení.
kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb a pfiedev‰ím zvy‰o-
byly v˘sledky charterové pfiepravy - do‰lo k pokle-
âSA a zkvalitnûní sluÏeb napomohly zv˘‰ení
su poãtu letÛ, pfiepraven˘ch cestujících, v˘nosÛ
v˘nosÛ z prodeje Duty Free i prodeje na palubû
i podílu na trhu. DÛvodem je celková stagnace
letadel.
charterové pfiepravy do/z âeské republiky, silná
vat efektivitu v‰ech ãinností. Jen tak bude moÏné
POSKYTOVANÍ KVALITNÍCH SLUÎEB
zabezpeãit dal‰í rozvoj âSA i zlep‰ování podmínek jejich zamûstnancÛ.
Lze fiíci, Ïe se v roce 2002 dafiilo plnit cíl, tj. po-
Za v˘sledky dosaÏené v obtíÏném roce 2002 bych
koruna, ru‰ení charterÛ v dobû povodní a v období
PROHLUBOVÁNÍ ALIANâNÍ SPOLUPRÁCE
skytovat kvalitní sluÏby, a dále se zlep‰il image
rád podûkoval v‰em zamûstnancÛm âSA. Rok
následujícím a pfiedev‰ím v˘razn˘ nárÛst chartero-
A BILATERÁLNÍ VZTAHY
âSA. Kromû jiného se to projevilo i získáním fiady
2003 v‰ak nebude o nic jednodu‰‰í. Pfiesto zÛstá-
v˘ch kapacit domácí konkurence a s tím související
Druh˘ rok ãlenství âSA v alianci SkyTeam se nesl
rÛzn˘ch cen a ocenûní.
vám optimistou a vûfiím, Ïe spoleãnû dosáhneme
vysoká pfievaha nabídky nad poptávkou.
ve znamení prohlubování vzájemné spolupráce
v˘sledkÛ, se kter˘mi budeme moci b˘t spokojeni.
alianãních ãlenÛ. Bezpochyby velk˘m úspûchem
Do‰lo k v˘raznému zlep‰ení pravidelnosti provo-
Pfies omezené roz‰ífiení flotily âSA v roce 2002
aliance bylo udûlení v˘jimky ze zákonÛ USA na
zu, coÏ vût‰ina zákazníkÛ povaÏuje za nejdÛleÏitûj-
pofiízením pouze 1 kusu B737 byla dále rozvíjena
ochranu hospodáfiské soutûÏe (tzv. antitrust
‰í kvalitativní ukazatel. Cestující vysoce hodnotí
síÈ linek âSA. Zahájen byl provoz do Benátek,
immunity) v lednu 2002 ãtyfiem alianãním ãlenÛm,
sluÏby na palubû. Nedafií se v‰ak zlep‰it ukazatele
Kolína nad R˘nem, ale také do Kolomba na Srí
âSA, Air France, Alitalia a Delta Air Lines. Ihned
t˘kající se reklamací zavazadel, kde pfiedev‰ím
Lance. Byly zv˘‰eny frekvence do fiady destinací
po získání antitrust immunity byla zahájena práce
rostoucí poãet transferov˘ch cestujících pfiiná‰í
v síti âSA. Tím do‰lo k dal‰ímu zv˘‰ení vyuÏití
alianãních ãlenÛ na fiadû dílãích projektÛ, z nichÏ
vy‰‰í poãet zpoÏdûn˘ch, ztracen˘ch nebo po‰ko-
flotily âSA.
nejvíce pokroãila koordinace prodejní politiky ali-
zen˘ch zavazadel.
ING. MIROSLAV KÒLA
prezident a pfiedseda pfiedstavenstva âSA
VZ_2002_C
15.7.2003
17:15
Stránka 11
P¤EDSTAVENSTVO A DOZORâÍ RADA / VEDENÍ SPOLEâNOSTI / 9
P¤EDSTAVENSTVO A DOZORâÍ RADA
VEDENÍ SPOLEâNOSTI K 31. 12. 2002
SLOÎENÍ P¤EDSTAVENSTVA âSA K 31. 12. 2002
ING. MIROSLAV KÒLA, PREZIDENT SPOLEâNOSTI
ING. MIROSLAV KÒLA / pfiedseda pfiedstavenstva
ING. FRANTI·EK SLAB¯, viceprezident pro finance a plánování
ING. FRANTI·EK BROÎÍK / ãlen pfiedstavenstva (od 29. 6. 2002)
JUDR. VÁCLAV KRÁL, viceprezident pro marketing a prodej
ING. JI¤Í KA≈ÁK / ãlen pfiedstavenstva
ING. JI¤Í POS (od fiíjna 2002), viceprezident pro provoz
ING. VLADIMÍR KARÁSEK / ãlen pfiedstavenstva
ING. TOMÁ· HECZKO, viceprezident pro techniku
ING. TOMÁ· LÍBAL / ãlen pfiedstavenstva
ING. PETER JUSKO (od ãervence 2002), viceprezident pro letov˘ provoz
ING. JI¤Í NAVRÁTIL / ãlen pfiedstavenstva
MGR. MICHAL KRAUS (od fiíjna 2002), viceprezident pro personalistiku
ING. FRANTI·EK SLAB¯ / ãlen pfiedstavenstva
ING. NADùÎDA NAVRÁTILOVÁ, hlavní úãetní
ING. JOSEF TURECK¯ / ãlen pfiedstavenstva (od 29. 6. 2002)
ING. ANTONÍN KARÁSEK, generální inspektor
MGR. BOHUMÍR BARTU·EK, v˘konn˘ fieditel pro informaãní technologie
ZMùNY V P¤EDSTAVENSTVU V PRÒBùHU ROKU 2002
ING. JI¤Í VEIGERT, v˘konn˘ fieditel pro úsek majetkov˘ch úãastí a správy
ING. VLADISLAV RA·KA / ãlen pfiedstavenstva od 29. 6. 2002 do 19. 12. 2002
JUDR. EVA STOKLÁSKOVÁ, fieditelka útvaru právní vûci
ING. VLADIMÍR SOKOLÍK / ãlen pfiedstavenstva do 28. 6. 2002
ING. FRANTI·EK BIS (od fiíjna 2002), generální sekretáfi
MGR. VLADIMÍR KREMLÍK / ãlen pfiedstavenstva do 28. 6. 2002
ING. JOSEF PET¤ÍK / ãlen / pfiedseda pfiedst. do 28. 6. 2002
ZMùNY VE VEDENÍ SPOLEâNOSTI
ING. VLADIMÍR NAXERA, od fiíjna 2002 nezastává funkci viceprezidenta pro provoz
SLOÎENÍ DOZORâÍ RADY âSA K 31. 12. 2002
ING. IVAN JANOU·, od ãervence 2002 nezastává funkci viceprezidenta pro letov˘ provoz
ING. IVAN FOLT¯N / ãlen dozorãí rady
ING. FRANTI·EK BIS, od fiíjna 2002 nezastává funkci viceprezidenta pro personalistiku
ING. IVANA FRAUENTERKOVÁ / ãlenka dozorãí rady
ING. BORIS PERU·Iâ, od fiíjna 2002 nezastává funkci generálního sekretáfie
ING. DU·AN HORÁK / ãlen dozorãí rady (od 11. 12. 2002)
JUDR. DANIELA KOVALâÍKOVÁ / ãlenka dozorãí rady
ING. JI¤Í POS / ãlen dozorãí rady
ING. PAVEL TRENDA, CSC. / ãlen dozorãí rady
ZMùNY V DOZORâÍ RADù V PRÒBùHU ROKU 2002
ING. VLADIMÍR NAXERA / ãlen / pfiedseda DR do 11. 12. 2002
VZ_2002_C
15.7.2003
17:15
Stránka 12
10 / ORGANIZAâNÍ SCHÉMA âESK¯CH AEROLINIÍ A.S.
PREZIDENT
SPOLEâNOSTI
GENERÁLNÍ
SEKRETARIÁT / GS
ÚSEK HLAVNÍHO
ÚâETNÍHO / ÚHÚ
GENERÁLNÍ
INSPEKTORÁT / GI
ÚSEK INFORMAâNÍCH
TECHNOLOGIÍ / ÚIT
ÚSEK MAJETKOV¯CH ÚâASTÍ
A SPRÁVY / ÚMS
Ing. Miroslav KÛla
generální sekretáfi Peru‰iã B., Ing.
GS
Bis F., Ing. od fiíjna 2002
hlavní úãetní Navrátilová N., Ing.
HÚ
generální inspektor Karásek A., Ing.
GI
v˘konn˘ fieditel Bartu‰ek B.,
V¤ / IT
v˘konn˘ fieditel Veigert J., Ing.
V¤ / MS
SPR Sekretariát PR
SHÚ Sekretariát HÚ
SGI Sekretariát GI
SIT Sekretariát V¤ / IT
SMS Sekretariát V¤ / MS
PV Právní vûci
ÚâT Úãetnictví
RJA ¤ízení jakosti
EIT Ekonomika a investice ÚIT
EMS Ekonomika ÚMS
VAD Vnitfiní audit
KPT Kontrola pfiepravních trÏeb
SEC Security
RIS Rozvoj informaãních systémÛ
MTÚ Majetkové úãasti
CRK Centrální reklamace a stíÏnosti
AST Airline systémy
IVS Investice a správa
KPV Kontrola pasÛ a víz
RIN Rozvoj informaãních technologií
PRV Provoz poãítaãové sítû a PC
SPO Spoje
VZ_2002_C
15.7.2003
17:15
Stránka 13
ORGANIZAâNÍ SCHÉMA âESK¯CH AEROLINIÍ A.S. / 11
ÚSEK FINANCÍ
A PLÁNOVÁNÍ / ÚFP
ÚSEK MARKETINGU
A PRODEJE / ÚMP
PERSONÁLNÍ
ÚSEK / PSÚ
TECHNICK¯
ÚSEK / TÚ
LETOV¯
ÚSEK / LÚ
PROVOZNÍ
ÚSEK / PZÚ
viceprezident Slab˘ F., Ing.
VP/FP
viceprezident Král V., JUDr.
VP/MP
viceprezident Bis F., Ing.
VP/PS
Kraus M., Mgr. od fiíjna 2002
viceprezident Heczko T., Ing.
VP/TE
viceprezident Janou‰ I., Ing.
VP/LP
Jusko P., Ing. od ãervence 2002
viceprezident Naxera V., Ing.
VZ/PZ
Pos J., Ing. od fiíjna 2002
KFP Kanceláfi VP/FP
KMP Kanceláfi VP/MP
KPS Kanceláfi VP/PS
KTE Kanceláfi VP/TE
KLP Kanceláfi VP/LP
KPZ Kanceláfi VP/PZ
PL Plánování
EMP Ekonomika ÚMP
EPS Ekonomika PSÚ
ERT Ekonomika a rozvoj TÚ
ELP Ekonomika LÚ
EPZ Ekonomika a správa PZÚ
FIN Financování
vvz Vnûj‰í vztahy
ORG Organizace a.s.
ZJK Zabezpeãování jakosti a technická
kontrola
IBL Inspektorát bezpeãnosti letového
provozu
¤PR ¤ízení provozu a handlingové
smlouvy
DAN Danû
OBZ Obchod zahraniãí
PP Personální práce
TL
VL V˘konní letci
CED Centrální dispeãink
DF Dlouhodobé financování
OâR Obchod âR
SOR Sociální rozvoj a sluÏby
¤TP ¤ízení technického provozu
CC Palubní prÛvodãí
ODC Odbavování cestujících
SPA Strategické plánování a anal˘zy
SMO Smlouvy a mezinárodní organizace
MP Mzdová politika
ZAS Zásobování
LPI Letovû provozní inÏen˘rství
RHS Ramp Handling Services
TSL Tvorba sítû a linek
MÚ Mzdová úãtárna
ÚDL ÚdrÏba letadel
ZLI Zpracování letov˘ch informací
CTG Catering
CEP Cenová politika
VST V˘cvikové stfiedisko
ÚLCP ÚdrÏba letadlov˘ch celkÛ
a pozemní techniky
ZJL Zabezpeãování jakosti LÚ
DFR Duty Free
REV Revenue Management
Technika letadel
VPL V˘cvik posádek letadel
RDS Rezervaãní a distribuãní systémy
MAP Marketingové programy
SKS Standardy a kvalita sluÏeb
CAR Cargo
CHT Chartery
ZJV Zabezpeãování jakosti v˘cviku
posádek letadel
VZ_2002_C
15.7.2003
17:16
Stránka 14
VZ_2002_C
15.7.2003
17:16
Stránka 15
V¯SLEDKY P¤EPRAVY/ 13
Stále výše se vzpíná překrásný květ slunečnice a otáčí
svou hlavu ke slunci. Je to nejzákladnější funkce všeho,
co musí růst. V přírodě k tomu stačí dokonalé podmínky
v podobě tepla a světla.
Další podstatný růst zaznamenaly České aerolinie
v počtu cestujících. Stále dokonalejší servis, dobré služby
a rozšiřující se produkt vytvořily podmínky k tomu, aby
na palubách letadel v roce 2002 letěly neuvěřitelné
tři miliony cestujících.
T¤I MILIONY CESTUJÍCÍCH NA PALUBÁCH âSA
Rok 2002 se zapí‰e do dûjin pfiepravy âSA velk˘mi písmeny. SluÏeb vlajkového dopravce totiÏ
vyuÏilo nejvíce cestujících v historii a poprvé byla
pfiekroãena hranice 3 milionÛ pfiepraven˘ch cestujících. Pfiesnûji 3,06 mil. pasaÏérÛ vyuÏilo pravidelného leteckého spojení do 38 zemí a 59 mûst
v Evropû, Asii, Severní Americe, Africe, zemí
Blízkého i Dálného v˘chodu i charterov˘ch letÛ.
V rámci spolupráce v alianci SkyTeam byla nabídka roz‰ífiena i do dal‰ích oblastí svûta.
NOVINKY NA LETECKÉ MAPù
Na vlastní síti linek se novû objevilo pravidelné spojení
do Kolína nad R˘nem, Kuvajtu, Benátek a atraktivního
Kolomba. Z ekonomick˘ch dÛvodÛ bylo zru‰eno spojení do destinací Aleppo, Bahrajn a Dama‰ek.
POâET P¤EPRAVEN¯CH CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH âSA V LETECH 1995 - 2002
3 065 009
2 877 273
2 461 670
2 064 099
1 488 317
1995
DOPRAVNÍ A P¤EPRAVNÍ V¯KONY
Dopravní a pfiepravní v˘kony dosáhly ve v‰ech
ukazatelích nárÛstu, poãet pfiepraven˘ch cestujících se meziroãnû zv˘‰il o 6,5 %, zv˘‰ilo se vyuÏití nabízené sedaãkové kapacity v letadlech na
71,3 % proti 70,8 % dosaÏen˘m v pfiedchozím
roce, celkem bylo letecky pfiepraveno 17,9 tis. tun
zboÏí a po‰ty.
1 612 126
1996
1 733 657
1 801 826
1997
1998
1999
2000
2001
2002
POâET LETÒ NA LINKÁCH âSA V LETECH 1995 - 2002
24 453
22 761
20 319
17 719
Pfiepravní v˘kon v nabízen˘ch osobokilometrech
byl o 4 % vy‰‰í oproti pfiedchozímu roku, ve vyuÏit˘ch osobokilometrech stoupl o 4,6 %, bylo nalétáno celkem 78,2 tisíc ãist˘ch letov˘ch hodin,
47 045 tisíc kilometrÛ, uskuteãnilo se 49 491 startÛ a 24 453 letÛ. Denní vyuÏití letadel dosáhlo prÛmûrné hodnoty 8,12 hodin, z toho nejvíce u typu
A310, kter˘ dosáhl vyuÏití 12,68 hodiny za den.
12 930
1995
13 506
1996
14 490
15 205
1997
1998
1999
2000
2001
2002
VZ_2002_C
15.7.2003
17:16
Stránka 16
VZ_2002_C
15.7.2003
17:17
Stránka 17
DESTINACE / 15
SEVERNÍ AMERIKA
P¤ÍMO NALÉTÁVANÉ New York, Montreal, Toronto
V CODE-SHAROVÉ SPOLUPRÁCI S AEROMÉXICO Mexico City
V CODE-SHAROVÉ SPOLUPRÁCI S DELTA AIR LINES Atlanta,
Boston, Cincinnati, Cleveland, Dallas, Detroit, Chicago, Los
Precizní síť, jemná, a přece tolik pevná,
spředená dokonale bod po bodu, linie po linii tak,
aby splnila svou životně důležitou funkci.
Stejně tak postupují i České aerolinie.
Stejně tak jako pavouk jsou si vědomy,
že dobře fungující spoj, pevné spojení,
dobře mířená nit a spřádání dalších a dalších uzlů
je šance, jak zachytit svět a přiblížit jej
stále náročnějším cestujícím.
Angeles, Phoenix, Pittsburgh, Salt Lake City, San Francisco,
Seattle, Washington.
EVROPA
P¤ÍMO NALÉTÁVANÉ Amsterdam, Atény, Barcelona, Bûlehrad,
Benátky, Berlín, Birmingham, BoloÀa, Bratislava, Brno, Brusel,
Budape‰È, Bukure‰È, Curych, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburk, Hannover, Helsinky, Istanbul, Göteborg, Karlovy Vary,
KodaÀ, Kolín nad R˘nem/Bonn, Ko‰ice, Kyjev, Lond˘n, LublaÀ,
Madrid, Manchester, Milán, Mnichov, Moskva, Oslo, Ostrava,
PafiíÏ, Petrohrad, Riga, ¤ím, Sofie, Split, Stockholm, Stuttgart,
Tatry/Poprad (autobus), SoluÀ, Var‰ava, VídeÀ, Vilnius, Záhfieb.
V CODE-SHAROVÉ SPOLUPRÁCI S AIR FRANCE Bordeaux,
Lyon, Marseille, Nice a Toulouse.
BLÍZK¯ A DÁLN¯ V¯CHOD A SEVERNÍ AFRIKA
Abú Dhabi (autobus z Dubaje), Al Ain (autobus z Dubaje),
Síť ČSA měla v roce 2002 59 bodů ve 38 zemích světa.
Bejrút, Dubaj, Istanbul, Káhira, Kolombo, Lárnaka, Tel Aviv.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:17
Stránka 18
VZ_2002_C
15.7.2003
17:17
Stránka 19
EKONOMICKÉ V¯SLEDKY âSA V ROCE 2002 / 17
Jen občas ukáže páv
okolnímu světu svůj nádherný vějíř poskládaný
z množství překrásných barevných per
a pavích ok.
České aerolinie se za náročný rok 2002 nemusí stydět
a mohou pyšně roztáhnout svůj vějíř, jenž představuje
zisk ve výši 14,6 milionů USD podle IFRS.
V¯VOJ HOSPODA¤ENÍ âSA - MEZINÁRODNÍ STANDARDY
ZISK PO ZDANùNÍ V MIL. USD
18,3
14,6
7,8
6,8
Svûtová letecká doprava prochází nejsloÏitûj‰ím
vykázán zisk ve v˘‰i 14,6 mil. USD. Tyto v˘sledky
obdobím ve své historii, neboÈ se v ní nejen bez-
jsou do znaãné míry ovlivnûny úsporn˘mi opatfie-
prostfiednû odráÏejí negativní v˘vojové tendence
ními, která byla pfiijata na podzim roku 2001
v hospodafiení jednotliv˘ch státÛ ãi cel˘ch geogra-
a která se odrazila v rozpoãtu roku 2002. BohuÏel
fick˘ch oblastí, ale i citlivû reaguje na zmûny poli-
nûkteré dal‰í objektivní faktory (v˘znamné posíle-
tické situace ve svûtû. Vzhledem ke svûtovému
ní Kã a srpnové povodnû) zabránily je‰tû lep‰ím
hospodáfiskému v˘voji v letech 2001-2002 a dÛs-
v˘sledkÛm.
1,4
1998
2000
1999
2001
V¯VOJ HOSPODA¤ENÍ âSA - âESKÉ ÚâETNÍ STANDARDY
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK PO ZDANùNÍ V MIL. Kâ
414
ledkÛm dopadÛ teroristick˘ch útokÛ byl rok 2002
u vût‰iny leteck˘ch dopravcÛ rokem poklesu pfie-
Z tohoto pohledu se jeví hospodafiení âSA a.s.
pravních v˘konÛ a v˘razn˘ch finanãních ztrát. O to
podle CAS (ãeské úãetní standardy) v roce 2002,
více vyniká hospodafiení ve srovnání s ostatními
pfiesto, Ïe skonãilo ztrátou ve v˘‰i 60 mil. Kã, jako
dopravci vykazované podle mezinárodních úãet-
relativnû úspû‰né. Podrobné informace o hospo-
ních standardÛ (IFRS), kdy byl dal‰í rok v fiadû
dafiení jsou uvedeny na jin˘ch místech zprávy.
2002
408
266
89
37
-60
-207
-456
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
VZ_2002_C
15.7.2003
17:18
Stránka 20
VZ_2002_C
15.7.2003
17:18
Stránka 21
OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE / 19
Med, který se skrývá ve včelích plástvích,
je až konečným produktem. Velké společenství musí
zharmonizovat svou činnost, spolupracovat, a přitom
si každá včela zachová svůj úkol. A dokonalá souhra
každého článku velkého společenství je zárukou
kvalitního produktu. Den co den včely přilétají od květin
k plástvi a zase zpět.
Stejný systém funguje v marketingu Českých aerolinií.
OBCHODNù-MARKETINGOVÁ
STRATEGIE
DÛleÏité je, Ïe se podafiilo udrÏet trend rÛstu vy-
povodní a jejich následkÛ velice obtíÏn˘. V období
uÏití sedaãkové kapacity, které se meziroãnû zv˘‰i-
srpen aÏ listopad do‰lo k v˘raznému poklesu
lo ze 70,8 % na 71,3 %.
turistÛ cestujících do Prahy jakoÏto jedné z nejatraktivnûj‰ích destinací, ale také k v˘raznému
NEGATIVNÍ VLIV POVODNÍ
sníÏení poãtu obchodních cestujících. Povodnû se
I kdyÏ âSA zaznamenaly velice dobré roãní
dotkly âSA dokonce je‰tû citelnûji neÏ teroristické
v˘sledky, rok 2002 byl z dÛvodu srpnov˘ch
útoky z 11. záfií 2001. Takfika ze dne na den âSA
onÛ pfiepraven˘ch cestujících. Poãet cestujících
âSA v pravidelné pfiepravû vzrostl meziroãnû o 9,6
PODÍL âSA NA TRHU DO / Z PRAHY
procenta, zatímco ostatní letecké spoleãnosti
ODBAVENÍ CESTUJÍCÍ, LETI·Tù PRAHA - RUZYNù / PRAVIDELNÁ P¤EPRAVA
Rok 2002 navázal na úspû‰né v˘sledky minul˘ch
nabízející pravidelné letecké spojení z/do âR
let a potvrdil správnost základního zamûfiení
zaznamenaly meziroãní pokles cestujících o 0,5
obchodnû-marketingové strategie âSA.
procenta. âesk˘m aeroliniím se tak podafiilo dále
posílit svou pozici na trhu pravidelné letecké pfie-
56,8 %
55,4 %
52,8 %
50,3 %
48,8 %
pravy z/do âR, kde jejich podíl na trhu ãinil v roce
P¤EPRAVA CESTUJÍCÍCH
2002 56,8 procenta ve srovnání s rokem 2001,
I pfies negativní vliv srpnov˘ch povodní (viz níÏe)
kdy tento podíl âSA byl 55,4 procenta.
byl rok 2002 z hlediska v‰ech naturálních ukazate-
Strategie roz‰ifiování sítû âSA a nabízení leti‰tû Praha
lÛ velice dobr˘. Poprvé v historii vlajkového
jako pfiestupního bodu zaãala pfiiná‰et ovoce v podobû
dopravce byla pfiekonána magická hranice tfií mili-
rÛstu poãtu transferov˘ch cestujících o 37 %.
1998
1999
2000
2001
2002
15.7.2003
17:18
Stránka 22
20 / OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE
POâET ZEMÍ A DESTINACÍ âSA V ROCE 2002
ztratily aÏ 20 procent cestujících a bylo velmi
LETOV¯ ¤ÁD
obtíÏné znovu vybudovat dÛvûru a zájem o cesto-
V dÛsledku teroristick˘ch útokÛ na USA 11. záfií
vání do Prahy a âR. Tento okamÏit˘ a neplánovan˘
2001 a celosvûtové krize letecké dopravy bylo
OBDOBÍ
ZEMù NALÉTÁVANÉ P¤ÍMO
DESTINACE NALÉTÁVANÉ P¤ÍMO
pokles zájmu znamenal ztrátu aÏ 80 000 cestují-
vedením âSA a.s. rozhodnuto revidovat pÛvodní
ZIMA 2001 / 2
36
55
cích a ztrátu ve v˘nosech lze odhadnout na cca
plán na roz‰ífiení flotily âSA pro rok 2002
LÉTO 2002
38
60
300 milionÛ korun.
a namísto plánovan˘ch celkem tfií letadel byl leta-
ZIMA 2002 / 3
38
59
poznámka
+ Kolín, Benátky
+ sezonnû Kuvajt, Split,
ve spolupráci Malta
+ Kolombo
dlov˘ park pro rok 2002 roz‰ífien pouze o jedno
Àování cenové války a ke ztrátû ãásti zákazníkÛ ve
v odpoledních ãasech. Obû linky prokázaly jiÏ
prospûch konkurence.
v prvním roce provozu svou opodstatnûnost, jejich
v˘sledky byly pfiibliÏnû na úrovni pfiedpokladÛ.
P¤EPRAVA ZBOÎÍ
Ke zmínûn˘m linkám pak od poãátku letového
Po poklesu v roce 2001 do‰lo v roce 2002 k nárÛ-
fiádu Zima 2002/3 pfiibyla dal‰í novinka, tentokrát
stu pfiepravy zboÏí na linkách âSA na 17 900, coÏ
ze zcela jiné geografické oblasti: 29. fiíjna 2002
znamená nárÛst o 10,4 %.
poprvé odstartovalo letadlo A310 na pravidelné
lince Praha-Dubaj-Kolombo, provozované 2x
t˘dnû. Zafiazením hlavního mûsta Srí Lanky do sítû
linek se tak âSA po devatenáctimûsíãní pfiestávce
NEJVÍCE CESTUJÍCÍCH BYLO P¤EPRAVENO
250000
(2001
2002
250000
200000
0
200000
150000
0
100000
0
150000
50000
0
100000
0
50000
0
)
62 684
66 577
dodenní frekvencí na letadlech ATR42 a ATR72
691 267
BRUSEL
MADRID
Pfievahou nabídky nad poptávkou do‰lo ke stup-
ST¤EDNÍ A V¯CHODNÍ EVROPA
63 236
72 393
z prvních linek v historii âSA jiÏ od poãátku s kaÏ-
SOFIE
KO·ICE
zené kapacity ze strany tuzemské konkurence.
149 998
1 740 304
63 492
79 184
Benátky, zahájené 28. bfiezna 2002 jako jedna
ZÁPADNÍ EVROPA
DUBLIN
DUBLIN
ãeské koruny a pfiedev‰ím agresivní zv˘‰ení nabí-
BLÍZK¯ A ST¤EDNÍ V¯CHOD, AFRIKA
64 800
83 598
tem z Prahy a ranním odletem z Kolína, a italské
TEL AVIV
SOFIE
videlné pfiepravy do/z âeské republiky, posílení
7 753
90 634
86 395
celkem 6x t˘dnû letadlem ATR42 s veãerním odle-
167 322
DÁLN¯ V¯CHOD
MOSKVA
MOSKVA
na 19,2 %. Pfiíãinou byla celková stagnace nepra-
SEVERNÍ AMERIKA
114 129
108 444
Kolín nad R˘nem, provozovan˘ od 31. bfiezna 2002
2 756 644
NEW YORK
(JFK)
âSA na charterech do/z âeské republiky z 23,2 %
MEZINÁRODNÍ PRAV. P¤EPRAVA
141 509
128 294
Zcela nov˘mi linkami se v roce 2002 staly nûmeck˘
FRANKFURT
FRANKFURT
ve srovnání s rokem 2001. Tím se i sníÏil podíl
141 936
165 326
rozvoj stávajících linek i otevfiení nov˘ch tratí.
PA¤ÍÎ
PA¤ÍÎ
plnûní plánu v˘konÛ i v˘nosÛ a do‰lo i k poklesu
POâET A STRUKTURA P¤EPRAVEN¯CH CESTUJÍCÍCH
168 203
178 797
vyuÏitím dosavadních kapacit, nalézt prostor pro
AMSTERDAM
AMSTERDAM
nepravidelné pfiepravy. Do‰lo k v˘raznému nena-
209 462
flotily âSA se podafiilo, zejména intenzivnûj‰ím
189 594
Neuspokojiv˘ch v˘sledkÛ bylo dosaÏeno v oblasti
POâET CESTUJÍCÍCH
letadlo Boeing 737-400. Pfies omezené roz‰ífiení
LOND¯N
LOND¯N
CHARTERY
DESTINACE
VZ_2002_C
VZ_2002_C
15.7.2003
17:18
Stránka 23
OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE / 21
vrátily na Dáln˘ v˘chod. Vedle nov˘ch linek do‰lo
budování konceptu ranní a veãerní linky do
váno aÏ 10 letÛ t˘dnû do New Yorku), provoz do
letecké dopravy, k lep‰ímu vyuÏití sedaãkové
v prÛbûhu sezony Léto 2002 i k posílení spojení
Kodanû a pokraãovat v roz‰ifiování provozu do
Kanady bude roz‰ífien ze 4 aÏ na 6 letÛ t˘dnû
kapacity na linkách âSA, a tudíÏ ke zlep‰ení
Prahy s dosavadními destinacemi: byla zavedena
Amsterdamu a Manchesteru.
a dojde i k posílení fiady stávajících linek - vedle
finanãních v˘sledkÛ jednotliv˘ch linek âSA.
ãtvrtá frekvence t˘dnû do Kanady, provoz do Mni-
I pfies omezené roz‰ífiení flotily se tak podafiilo
drobnûj‰ích zmûn v rozsahu jednotliv˘ch letÛ jde
chova se roz‰ífiil ze dvou denních spojení na tfii
v roce 2002 zajistit letov˘m fiádem dostateãné
zejména o zavedení druhé denní linky do Madridu,
SPOLUPRÁCE S ALIANâNÍMI PARTNERY
(a celkem 6 ve spolupráci se spoleãností Lufthansa),
podmínky pro udrÏení tempa rÛstu pfiepravních
ãtvrté denní linky do PafiíÏe (celkovû jiÏ 7. spoje ve
V˘znamnou souãástí alianãní spolupráce je rozvoj
bylo zahájeno postupné budování ãtvrté denní
v˘konÛ, a vytvofiit tak dobr˘ odrazov˘ mÛstek pro
spolupráci s Air France) a poãátek budování dru-
bilaterálních spoluprací s jednotliv˘mi alianãními
linky do Amsterdamu a druhé linky do Manches-
pokraãování rozvoje v roce 2003.
hého denního spoje do Stockholmu.
ãleny. V roce 2002 byla roz‰ífiena jiÏ tradiãní
MEZINÁRODNÍ PRAV. P¤EPRAVA
PRAVIDELNÁ P¤EPRAVA
code-sharová spolupráce se spoleãností Alitalia
2 756 644
VNITROSTÁTNÍ P¤EPRAVA
48 317
2 804 961
Cílem je v roce 2003 dále posílit pozici âSA na
o novou linku Praha-Benátky a zpût, na níÏ âSA
260 048
trhu, a vytvofiit si tak co nejlep‰í podmínky pro
zahájily provoz od dubna 2002. Poãet pfiím˘ch
vyuÏití pfiíleÏitostí, které s sebou pfiinese pfiedpo-
spojení mezi âR a Itálií tak vzrostl jiÏ na ãtyfii pra-
kládan˘ vstup âeské republiky do Evropské unie
videlné linky (Praha-Milán/¤ím/BoloÀa/Benátky a zpût).
v roce 2004.
Vedle jiÏ existující code-sharové spolupráce se
CHARTERY
spoleãností Air France na linkách PrahaPafiíÏ/Lyon a zpût a vybran˘ch letech spoleãnosti
Air France za PafiíÏ/Lyon do vnitrostátních desti-
ROZVOJ SÍTù LINEK V ROCE 2003
SPOLUPRÁCE S LETECK¯MI
SPOLEâNOSTMI
V roce 2003 se pfiedpokládá rozvoj flotily o cel-
Spolupráce mezi âSA a partnersk˘mi leteck˘mi
v˘ch linek âSA/Air France na letech provozova-
kem 4 letadla - vedle 2 BoeingÛ 737-500 a jedno-
spoleãnostmi pfiedstavovala i v roce 2002 dÛleÏit˘
n˘ch âSA za Prahu, a to zejména do oblasti
ho 737-400 bude po 12 letech posílena i dálková
obchodní nástroj pfii realizaci produktu âSA. Tato
Pobaltí (Riga, Vilnius).
flotila pofiízením tfietího letadla Airbus A310-300,
spolupráce má za cíl roz‰ífiení nabídky âSA cestu-
Obdobnû do‰lo k roz‰ífiení existující code-sharové
celkov˘ poãet letadel âSA tak dosáhne 35.
jící vefiejnosti formou v˘hodnûj‰ího letového fiádu,
spolupráce âSA/Delta Air Lines na nové lety spo-
Uvolnûní letadlové techniky ze sezonních linek
Nová letadla umoÏní zahájení provozu na nov˘ch
vy‰‰ího poãtu frekvencí ãi vût‰ího poãtu destinací
leãnosti Delta Air Lines do bodÛ za New York
a charterÛ pak s poãátkem letového fiádu Zima
tratích do skotského Edinburghu, irského Corku,
âSA. Spolupráce s partnersk˘mi spoleãnostmi
v teritoriu USA a lety âSA do bodÛ za Prahu
2002/3 umoÏnilo realizovat projekt ranní a veãerní
estonského Tallinnu a arménského Jerevanu, po
umoÏní v neposlední fiadû poskytovat je‰tû kvalit-
zejména v oblasti Skandinávie. Pochopitelnû
linky z Prahy na lond˘nské leti‰tû Stansted namís-
dvouleté pfiestávce bude obnoven provoz na new-
nûj‰í leti‰tní a palubní sluÏby. ZároveÀ vede tako-
pokraãovala code-sharová spolupráce na lince
to dosavadního jediného denního spoje, zahájit
yorské leti‰tû Newark (celkem tak bude provozo-
vá spolupráce k posílení pozice âSA na trhu
âSA Praha-New York a zpût.
teru, nákladná a z pohledu cestujících ponûkud tûÏ250000
200000
150000
100000
50000
0
250000
kopádná linka Praha-Bratislava-Ko‰ice byla nahra200000
zena samostatn˘mi lety z Prahy pfiímo do Bratislavy
150000
a Ko‰ic a narostl poãet t˘denních frekvencí i do
100000
Atén, Istanbulu, Osla, Birminghamu, Dublinu,
50000
¤íma, PafiíÏe, Lublanû, Bûlehradu a Vilniusu.
nací ve Francii do‰lo k roz‰ífiení sítû code-sharo-
0
VZ_2002_C
15.7.2003
17:18
Stránka 24
22 / OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Pokraãovala code-sharová spolupráce se spoleã-
mu stavu (2 lety âSA) pfiedstavuje v˘znamné
lupráce mezi âSA a spoleãností Iberia na linkách
i spoleãnost Lufthansa pod sv˘mi kódy a ãísly letÛ
ností AeroMéxico, zahájená v prosinci 2001, na
zkvalitnûní produktu âSA na této lince.
provozovan˘ch âSA mezi Prahou a Madri-
dennû spojení mezi Prahou a 8 destinacemi v SRN
základû které mÛÏeme na‰im cestujícím nabízet
Velk˘ v˘znam sehrálo zavedení code-sharové spo-
dem/Barcelonou pfievedena do reÏimu code-sharo-
(Mnichov, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt,
kvalitní pfiípojové lety mezi Prahou a Mexico City
lupráce s jugoslávskou leteckou spoleãností JAT
vé spolupráce. Je to v˘znamn˘ krok, kter˘ umoÏnil,
Hamburk, Hannover, Kolín nad R˘nem, Berlín).
pfies spoleãné mezilehlé body PafiíÏ a New York.
na lince Praha-Bûlehrad a zpût. Spolupráce byla
Ïe se lety âSA dostaly do celosvûtové distribuãní
V období platnosti letního letového fiádu 2002
Zahájení code-sharové spolupráce âSA/Korean
zahájena jednostrannû na letech âSA od dubna
sítû této spoleãnosti, a umoÏÀují tak získat pro na‰e
byla obnovena code-sharová spolupráce âSA se
Air je plánováno aÏ v pozdûj‰í dobû.
2002, posléze od fiíjna 2002 roz‰ífiena na reci-
lety dodateãn˘ potenciál díky prodejním a pfiípojo-
spoleãností Air Malta.
proãní. Díky této spolupráci se po nûkolika letech
v˘m moÏnostem spoleãnosti Iberia.
Díky pokraãující spolupráci s dal‰ími evropsk˘mi
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI LETECK¯MI
podafiilo roz‰ífiit poãet letÛ mezi Prahou
SPOLEâNOSTMI
a Bûlehradem z pfiedchozích dvou letÛ âSA t˘dnû
Vedle v˘‰e zmínûn˘ch spoluprací byla v roce
aÏ na 5 t˘denních frekvencí.
2002 navíc zahájena a dále realizována fiada dal-
S úãinností od ãervna 2002 byla zahájena code-
‰ích bilaterálních spoluprací s nealianãními letec-
-sharová spolupráce âSA se spoleãností
k˘mi spoleãnostmi.
Lithuanian Airlines na linkách âSA Praha-Vilnius
Z nov˘ch spoluprací lze zdÛraznit následující:
a zpût. Spolupráce s národním dopravcem Litvy
Od ledna 2002 byla obnovena spolupráce s no-
na této lince pfiiná‰í roz‰ífiení moÏností prodeje
v˘m ‰v˘carsk˘m vlajkov˘m dopravcem, spoleã-
a distribuce produktu âSA na litevském trhu,
ností Swiss Air Lines, na lince Praha-Curych
a znamená tak dodateãn˘ potenciál cestujících pro
Koneãnû byla od prosince 2002 rovnûÏ obnovena
dopravci nabízely âSA v prÛbûhu roku 2002 kva-
a zpût. Jde o reciproãní spolupráci, v reÏimu které
tuto linku, jakoÏ i posílení pozice na litevském trhu.
reciproãní code-sharová spolupráce âSA se spo-
litní produkt na linkách mezi Prahou a dÛleÏit˘mi
mohly âSA a zmínûná spoleãnost nabízet aÏ 4 lety
V˘znamn˘m posunem bylo rovnûÏ zavedení nové
leãností Air Baltic na lince Praha-Riga a zpût
evropsk˘mi destinacemi. Jedná se napfiíklad
dennû.
reciproãní spolupráce se spoleãností Finnair mezi
v souvislosti se zahájením vlastního provozu této
o spolupráci se spoleãnostmi KLM na lince Praha-
Analogicky byla na podzim 2002 obnovena spolu-
Prahou a Helsinkami. Zavedení spolupráce zna-
spoleãnosti do Prahy. Tato spolupráce dala âSA
Amsterdam a zpût, Austrian Airlines na lince do/z
práce s nov˘m belgick˘m vlajkov˘m dopravcem,
mená v˘razné zkvalitnûní spojení mezi obûma
moÏnost nabídnout cestující vefiejnosti aÏ 12 spo-
Vídnû, spoleãnost LOT na lince Praha-Var‰ava
spoleãností SN Brussels Airlines, na lince Praha-
mûsty, díky nûmuÏ mohou âSA i daná spoleãnost
jení t˘dnû mezi Prahou a Rigou (9 vlastních letÛ
a zpût, u níÏ do‰lo k prohloubení existující recip-
Brusel a zpût. Reciproãní code-sharová spoluprá-
nabízet v zimním období aÏ 10 letÛ t˘dnû, v letním
a 3 lety spoleãnosti Air Baltic).
roãní spolupráce, dále pak spoleãnosti Malév do/z
ce na v‰ech letech âSA a zmínûné spoleãnosti
období bude spoleãn˘mi lety âSA/AY zaji‰tûno
Nadále pokraãovala code-sharová spolupráce se
Budape‰ti, Croatia Airlines do/z Záhfiebu a Splitu,
mezi Prahou a Bruselem nám umoÏÀuje nabídnout
spojení 2x dennû mezi Prahou a Helsinkami.
spoleãností Lufthansa na v‰ech letech âSA a této
Turkish Airlines na lince Praha-Istanbul a zpût,
cestujícím aÏ 4 lety dennû, coÏ oproti dosavadní-
Od prosince 2002 byla tradiãní jednostranná spo-
spoleãnosti mezi âR a SRN, díky níÏ nabízejí âSA
AeroSvit Airlines na lince Praha-Kyjev a dal‰í.
29. října 2002 poprvé odstartovalo letadlo A310 na pravidelné
lince Praha-Dubaj-Kolombo. Zařazením hlavního města
Srí Lanky do sítě linek se tak ČSA po devatenáctiměsíční přestávce
vrátily na Dálný východ.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:19
Stránka 25
OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE / 23
âSA JAKO DOBRÁ ZNAâKA
CENY ROKU 2002
Evropy“ pfievzal 29. dubna 2002 z rukou fieditele
novat pût firem a následnû je oznámkovat na pûti-
Skytrax Research Edwarda Plaisteda prezident
stupÀové ‰kále, jak podle nich splÀují jednotlivé
Vzhledem k dobrému vnímání znaãky âSA na ães-
âSA S CENOU „NEJLEP·Í LETECKÁ
âSA Miroslav KÛla.
prvky image. âeské aerolinie získaly bronz v kate-
kém trhu a sníÏen˘m v˘dajÛm na média se taktic-
SPOLEâNOST NA âESKÉM TRHU“
O titulu rozhodlo pfiibliÏnû 4,2 milionu responden-
gorii leteck˘ch spoleãností.
ké reklamní kampanû zamûfiily zejména na cenové
âeské aerolinie zÛstávají nejlep‰í! Tak zní koneãn˘
tÛ celosvûtové ankety pofiádané lond˘nskou spo-
produkty, nové linky a 10. v˘roãí OK PLUS.
verdikt profesionálÛ a ãtenáfiÛ v anketû prestiÏního
leãností Skytrax Research jak na palubû letadel,
TISÍCE EVROPANÒ OPùT VYSLOVILY SVOU
V druhé polovinû roku zaãala pfiíprava oslav 80.
ãasopisu TTG Czech Republic a âeské aerolinie
tak na leti‰tích v období od srpna 2001 do bfiezna
DÒVùRU âSA
v˘roãí âSA. Bylo vytvofieno logo vycházející z his-
si hrdû odnesly uÏ druh˘ pohár naplnûn˘ aÏ po
2002. Získání tohoto ocenûní je pro âeské aeroli-
âtenáfii ãasopisu Reader’s Digest V˘bûr opût
nie obrovsk˘m úspûchem, a jde pfiedev‰ím
v roce 2002 zkoumali, jak˘m znaãkám spotfiebního
o zásluhu létajícího personálu, kter˘ reprezentuje
zboÏí se dÛvûfiuje, a uÏ podruhé si âeské aeroli-
sluÏby âSA vÛãi cestujícím.
nie hrdû odná‰ejí cenu dÛvûry v kategorii letec-
Prezident a předseda představenstva ČSA ing. Miroslav Kůla
už loni přirovnal klání o prvenství ve vzduchu k boji na poli
sportovním, když prohlásil: „Není tolik těžké zvítězit, jako spíše
své vítězství obhájit.“
k˘ch spoleãností.
âSA SE STALY 7. ABSOLUTNù NEJOBDIVO-
Svûtovû znám˘ prÛzkum zahrnuje otázky t˘kající
VANùJ·Í FIRMOU V CZECH T0P 100
se dÛvûry ve znaãku, v instituce, v profese a ve
Czech Top 100 posuzuje kaÏdoroãnû firmy podle
vládní politiku. Kvalita, hodnota, dÛvûryhodnost,
rÛzn˘ch mûfiítek (kvalita servisu, dlouhodobá hod-
image a pochopení potfieb zákazníka - to byly
nota firmy, manaÏerská sestava, inovaãní schop-
hlavní kategorie hodnocení. âeské aerolinie uspû-
torického loga âSA adaptovaného pro souãasné
okraj radostí z vítûzství. Prezident a pfiedseda
nosti). âeské aerolinie v této soutûÏi stanuly na
ly ve v‰ech a staly se nejdÛvûryhodnûj‰í znaãkou
potfieby. Také byly pfiipraveny grafické podklady
pfiedstavenstva âSA ing. Miroslav KÛla uÏ loni
krásné 7. pfiíãce celkového Ïebfiíãku.
mezi leteck˘mi spoleãnostmi v âR.
a vizuály komunikující 80. v˘roãí.
pfiirovnal klání o prvenství ve vzduchu k boji na
poli sportovním, kdyÏ prohlásil: „Není tolik tûÏké
3. NEJLEP·Í IMAGE MAJÍ âSA
âSA JAKO E-FIRMA ROKU 2002
V oblasti podpory kulturních projektÛ pokraãovaly
zvítûzit, jako spí‰e své vítûzství obhájit. âeské
âeské aerolinie jsou oãima vefiejnosti vnímány
E-firmou roku 2002, ocenûní ãasopisu EBIZ, zís-
âSA ve spolupráci se Státní operou Praha, která
aerolinie své vítûzství znovu obhájily a dokázaly,
jako profesionální a úspû‰ná letecká spoleãnost.
kaly âSA pfiedev‰ím díky velice atraktivnímu Fre-
nám pfiiná‰í velmi prestiÏní zviditelnûní v rámci
Ïe i nadále patfií k letecké ‰piãce.“
DÛkazem toho je fakt, Ïe âSA byly ocenûny jako
quent Flyer programu OK Plus pro stálé cestující
spoleãnost s tfietí nejlep‰í image v âeské republi-
a jeho napojení na web, manaÏerskému systému
OCENùNÍ „NEJLEP·Í LETECKÁ SPOLEâ-
ce. Firemní image v soutûÏi Rhodos hodnotí pût
Oracle a jeho implementaci do letecké spoleãnos-
NOST V¯CHODNÍ EVROPY“
stovek náhodnû vybran˘ch top managerÛ z celé
ti, projektu InShopu (a v budoucnu také SkyShopu
Ocenûní „Nejlep‰í letecká spoleãnost v˘chodní
âeské republiky. Jejich úkolem je spontánnû jme-
on-line), ale také díky spolupráci na interneto-
na‰í cílové skupiny.
VZ_2002_C
23.7.2003
16:19
Stránka 26
24 / OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE
v˘ch projektech aliance SkyTeam a v neposlední
K 31. prosinci 2002 bylo v programu OK Plus evi-
sv˘ch mil v porovnání s frequent flyer programy
partnefii, ktefií v˘bornû vytváfiejí hned nûkolik
fiadû databázi o servisu letadel v elektronické
dováno celkem 94 835 ãlenÛ, coÏ pfiedstavuje
ostatních evropsk˘ch dopravcÛ.
druhÛ cest a spojení mezi âSA a cestujícím.
podobû.
meziroãní pfiírÛstek 21 % ãlenÛ.
V roce 2002 byla roz‰ífiena i nabídka v oblasti
První pfiedstavuje vlastní podniková síÈ prodejních
neleteck˘ch partnerÛ. âlenÛm OK Plus byla
kanceláfií, dal‰ím prvkem se stal prodej pfies
ST¤ÍBRN¯ „ZAVINÁâ“ PRO WEBOVÉ
V oblasti leteck˘ch partnerÛ pokraãovala spolu-
nabídnuta moÏnost vyuÏití mil na bezplatné t˘den-
Internet a do tfietice se jedná o otázku firemních
STRÁNKY âESK¯CH AEROLINIÍ!
práce se v‰emi ãleny aliance SkyTeam a âSA jako
ní nebo víkendové pronájmy vozÛ spoleãnosti
obchodních partnerÛ a cestovních kanceláfií.
Nejen náv‰tûvníci, ale i odborníci hodnotí interne-
její první evropsk˘ ãlen nabídly ãlenÛm OK Plus
Hertz. Rok 2002 byl i v˘znamn˘m mezníkem
V jejich pfiípadû jde buì o ãlenství v IATA, nebo
tové stránky âSA jako velice zdafiilé, absolutnû pfie-
od 1. fiíjnu 2002 bonusové letenky SkyTeam Multi
v oblasti hotelov˘ch partnerÛ, kdy âSA zahájily
jsou mimo toto uskupení. V âSA pfiivítají spolu-
hledné, graficky velmi v˘razné. Pfiedev‰ím strategie
Carrier Awards. âlenové OK Plus tak mají moÏ-
jejich tvorby vychází z jasné pfiedstavy o jejich
nost vyuÏít své míle na lety do více neÏ 500 desti-
úãelu - perfektnû zorientovat zákazníka ve vzduchu
nací a pfii své cestû libovolnû kombinovat v‰ech 6
i na zemi. Odmûnou nám bylo 2. místo ve známé
dopravcÛ aliance SkyTeam. Potfiebn˘ poãet mil
anketû ZAVINÁâ o nejlep‰í projekt roku 2002, kte-
pro získání bonusové letenky z/do kterékoliv
rou vyhlásila Akademie ãeského internetu.
destinace aliance SkyTeam najdou cestující v jednotné mílové tabulce, která je rozdûlena podle
Strategie rozšiřování sítě ČSA a nabízení letiště Praha jako
přestupního bodu začala přinášet ovoce v podobě růstu počtu
transferových cestujících o 37 %.
geografick˘ch regionÛ a díky které do‰lo ke sníÏe-
FREQUENT FLYER PROGRAMME
OK PLUS
ní poãtu poÏadovan˘ch mil pfii kombinaci více
dopravcÛ. Tento nov˘ produkt byl vytvofien proto,
celosvûtovou spolupráci s více neÏ 2400 hotely
práci s kaÏdou CK, která garantuje a splÀuje sta-
aby âSA usnadnily a zpfiíjemnily sv˘m stál˘m
skupiny Hilton HHonors®. âlenové OK Plus tak
novené standardy, aby se mohla stát prodejním
Rok 2002 byl ve znamení 10. v˘roãí Frequent
zákazníkÛm získávání bonusov˘ch letenek. Sky-
mohou nyní získávat své míle za ubytování na svÛj
agentem âSA a nabízet jejich sluÏby.
Flyer programu OK Plus. Pfii této pfiíleÏitosti mohli
Team Multi Carrier Awards nabízí stál˘m zákazní-
úãet v OK Plus ve vût‰inû destinací âSA a aliance
ãlenové OK Plus vyuÏít speciálních nabídek, pro-
kÛm více moÏností pfii v˘bûru bonusové letenky,
SkyTeam po celém svûtû.
motion bonusÛ a zlevnûn˘ch bonusov˘ch letenek
více flexibility a vût‰í pfiístup k bezplatnému cesto-
Z obchodního hlediska znamenal rok 2002 pro
nebo se zúãastnit soutûÏí o zajímavé ceny. U pfiíle-
vání za jejich míle. Nyní, bez ohledu na to, s kte-
âSA v âeské republice období v˘znamného ná-
Ïitosti 10. v˘roãí byla vydána i omezená série
r˘m dopravcem SkyTeamu cestující letí do zvolené
1600 ks pfiedplacen˘ch mezinárodních telefonních
destinace, jsou mílové limity stejné a li‰í se pouze
karet âSA, které byly pfiedány drÏitelÛm Zlat˘ch
v závislosti na pfiepravní tfiídû. âlenové OK Plus
Chceme, aby na‰e sluÏby byly dostupné na více
ném nárÛstu ostatních dopravcÛ 7,16 %) a upev-
karet OK Plus.
tak dostali jednu z nejlep‰ích moÏností pro vyuÏití
místech. K tomu nám pomáhají na‰i obchodní
nûní postavení âSA na trhu - market share âSA
PARTNE¤I PRO OBCHOD
OBCHOD V âESKÉ REPUBLICE
rÛstu prodeje na âSA (nárÛst prodejÛ BSP na
âSA doklady dosáhl 12,87 procenta - pfii prÛmûr-
VZ_2002_C
15.7.2003
17:19
Stránka 27
OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE / 25
z prodejÛ IATA agentur v âeské republice se zlep‰il
spoleãnû v roce 2003 podafií nejen udrÏet, ale
o 1,16 procentního bodu a dosáhl 34,12 %.
i roz‰ífiit a rozvinout na bázi vzájemného partnerství
Rok 2002 byl poznamenán povodnûmi, které
a porozumûní.
zasáhly velkou ãást âeské republiky a které se
následnû velmi negativnû promítly do v˘sledkÛ
CO OVLIVNILO POZITIVNÍ V¯SLEDKY âSA?
prodeje letecké pfiepravy v‰ech leteck˘ch spoleã-
1) úspû‰né zavedení nového atraktivního pobíd-
ností operujících z âeské republiky. Srpen byl také
kového programu âSA pro IATA cestovní kancelá-
jedin˘m mûsícem, kdy do‰lo k meziroãnímu
fie od dubna 2002 a celkovû intenzivnûj‰í spolu-
poklesu prodeje âSA, a to o 6 %.
práce s cestovními kanceláfiemi (v roce 2002 jsme
Pfies negativní v˘voj prodeje v tomto mûsíci do‰lo
zavedli specializovan˘ Help desk pouze pro
v následujících mûsících ke znatelnému oÏivení
cestovní kanceláfie, zavedli jsme pravidelné
prodeje letecké pfiepravy a do konce roku jiÏ prÛ-
obchodní náv‰tûvy akvizitérÛ atd.);
mûrné nárÛsty BSP prodeje na âSA neklesly pod
2) v˘raznûj‰í zamûfiení na poskytování kvalitního
20 %. V závûru roku dosáhl prodej BSP na âSA
servisu podnikové a korporátní klientele v úzké
v âR celkového nárÛstu o témûfi 214 milionÛ korun.
spolupráci s partnersk˘mi CK;
Pozitivního v˘sledku bylo dosaÏeno i v oblasti
3) zesílení prodejních aktivit smûrem k ‰ir‰ímu
spolupráce s non-IATA agenturami a touroperáto-
vyuÏívání pravideln˘ch linek âSA turistickou kli-
ry, kde do‰lo pouze k mírnému nav˘‰ení objemu
entelou (‰iroká nabídka produktÛ nabízen˘ch ve
trÏeb oproti minulému roku (cca o 1 %), nicménû
spolupráci s touroperátory);
i tento v˘sledek pokládáme vzhledem k srpnov˘m
4) v oblasti produktÛ jsme v roce 2002 nabídli
událostem za úspûch, neboÈ povodÀová situace
letecká spojení do nov˘ch destinací - Kolína nad
ovlivnila tento segment trhu (turistika) ve vût‰í
R˘nem a Benátek, a doslova hitem zimní sezony
mífie, neÏ je tomu u klasického prodeje letenek.
2002/2003 se stala pravidelná linka âSA do
Více neÏ 75 procent trÏeb âSA v âeské republice
Kolomba.
je vytváfieno IATA i non-IATA cestovními kancelá-
Rok 2003 bude charakterizován mnoh˘mi zmûna-
fiemi a agenturami. Cestovní kanceláfie a agentury
mi v letecké pfiepravû. Na místním trhu budeme
povaÏujeme za své opravdové partnery a vûfiíme,
ãelit sílící konkurenci nejen ze strany na‰ich tra-
Ïe pozitivní trend rozvoje na‰í spolupráce se nám
diãních soupefiÛ, ale i ze strany tzv. low cost
VZ_2002_C
15.7.2003
17:19
Stránka 28
26 / OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE
PERFEKTNÍ PÉâE NA PALUBÁCH
LETADEL
KOMFORT, AUDIO-VIDEO
dopravcÛ. Na tyto nové trendy jsme dobfie pfiipra-
âeské republiky (tfii v Praze, dal‰í v Ostravû, Zlínû,
veni a nedávno avizované zmûny v nabídce
Brnû a v Karlov˘ch Varech) jich pÛsobí 17 v teri-
na‰ich tarifÛ od letního letového fiádu jsou toho
toriu stfiední a jiÏní Evropy, 14 v oblasti v˘chodní
nejv˘mluvnûj‰ím dÛkazem. Novû nabízíme zlev-
a severní Evropy, 9 v západní Evropû a 7 v mimo-
STÁLE LEP·Í SLUÎBY VE T¤ÍDù BUSINESS
nabídky audio- a videoprogramÛ na palubû. V nabídce
nûné tarify pro obchodní klientelu, v˘hodnûj‰í
evropsk˘ch zemích. V dal‰ích zemích supluje ãin-
NA DÁLKOV¯CH LETECH
osobního videa je zafiazen také jeden titul pro dûti.
tarify pro turistickou klientelu, nové víkendové
nost âSA 18 General Sales agentÛ.
Od letní sezony se cestující mohli setkat s nov˘m
âasopis dále obsahuje aktuální informace pro cestující
tarify typu EUROWEEKEND a bezkonkurenãní
Vût‰ina zastoupení pfiitom funguje on-line ve
konceptem servisu obãerstvení, kter˘ umoÏÀuje
na dálkov˘ch linkách - návody pro vyplÀování pfiistáva-
superlevné ceny do vybran˘ch destinací v Nûmec-
mûstech nalétávan˘ch letadly âSA.
lépe pfiizpÛsobit nabídku podle individuálního
cích karet, plánky leti‰È apod.
Pfiíjemnou novinkou pro cestující na palubách letadel
A310 je ãasopis Show-time, dvoumûsíãník s popisem
ku, Velké Británii, na Slovensku, ve ·védsku atd.
A samozfiejmû ani v roce 2003 nehodláme stagno-
Jedinou jednoznaãnû off-line kanceláfií v âeské
vat a na‰i síÈ obohacujeme o nové atraktivní desti-
republice zÛstává Zlín. Tfii off-line kanceláfie se
nace, jako jsou Edinburgh, Cork a Tallinn.
nacházejí mimo Evropu (Hannover, Chicago a Sydney). V roce 2002 âSA novû otevfiely obchodní
Nově nabízíme zlevněné tarify pro obchodní klientelu,
výhodnější tarify pro turistickou klientelu, nové víkendové tarify
typu EUROWEEKEND a bezkonkurenční superlevné ceny
OBCHOD V ZAHRANIâÍ
zastoupení v Kolombu na Srí Lance a v Benátkách.
Nejen na území âeské republiky, ale také na
Pokraãovalo posilování v˘znamu IATA agenturních
mnoha zahraniãních trzích prodávají âeské aeroli-
prodejÛ prostfiednictvím zúãtovacích systémÛ Bil-
nie svÛj produkt. ProtoÏe jednotlivé trhy jsou roz-
ling and Settlement Plan (BSP) a Cargo Accoun-
dílné, je nutno pouÏívat k distribuci sluÏeb âSA
ting Settlement System (CASS), stejnû jako Airli-
pfiání cestujícího. Nabídka je roz‰ífiena o v˘bûr
NÁPOJE
nûkolika rÛzn˘ch zpÛsobÛ. Jsou to jednak vlastní
nes Reporting Corporation (ARC) systému v USA
mezi „rychl˘m jídlem“, podan˘m najednou na
Dobré a kvalitní víno neodmyslitelnû patfií k pohodû
obchodní zastoupení, dále cestovní agentury, GSA
a Airline Neutral Ticketing System (ANTS) v Izraeli.
platû, nebo standardním servisem po jednotliv˘ch
a pfiíjemnû strávenému letu na palubách na‰ich letadel.
(General Sales Agents) a síÈ cestovních agentur
V˘sledkem bylo rychlej‰í a pfiehlednûj‰í zúãtování
chodech. Nabídka byla doplnûna také o malé
Cestující mají nyní moÏnost vyzkou‰et nov˘ zpÛsob
napojen˘ch na GDS, s jejichÏ hlavními pfiedstavi-
mezi âSA a jednotliv˘mi agenturami, ‰ir‰í distri-
obãerstvení - zmrzlinu, chlebíãky „in between“,
servisu vína na palubû - nabídka a rozlévání z lahví 0,7
teli mají âSA uzavfieny dlouhodobé obchodní
buce produktu âSA agenturám s oprávnûním IATA
coÏ znamená v prÛbûhu letu mezi dvûma hlavními
místo dosavadních 0,2 l v obchodní i turistické tfiídû na
smlouvy o distribuci produktu (Amadeus, Sabre,
a omezením finanãních rizik a únikÛ.
servisy.
v‰ech linkách. Cestujícím je tak nabízeno víno chuÈovû
do vybraných destinací.
Galileo, Worldspan aj.).
kvalitnûj‰í, protoÏe, jak tvrdí odborníci: „Víno ve velTento koncept zároveÀ splÀuje poÏadavek Sky-
k˘ch lahvích si lépe uchovává svoji charakteristickou
âSA má celkem 54 obchodních zastoupení na pûti
Teamu na posílení „visibility on board“, tedy pfií-
chuÈ a vÛni.“ Vût‰í balení vína pfiineslo také lep‰í váho-
kontinentech. Kromû sedmi kanceláfií na území
tomnosti stevardÛ v kabinû mezi cestujícími.
vé a prostorové vyuÏití palubního bufetu.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:20
Stránka 29
OBCHODNù-MARKETINGOVÁ STRATEGIE / 27
âSA DùTEM
NADACE NA·E DÍTù
DùTI NA PALUBù
âSA spolupracují dlouhodobû s Nadací Na‰e
¤íká se, Ïe jsou-li dûti spokojené, tak se i jejich
a pfiívûsek s logem âSA, za 2000 nasbíran˘ch
pro nejmen‰í. Ta se dûlí do dvou kategorií podle
dítû, která provozuje Linku bezpeãí pro dûti.
rodiãe cítí dobfie a rádi se vracejí na paluby leta-
bodÛ kalkulaãku a ãepici s logem âSA a za 3000
vûku.
Spoleãnost v tomto smûru kaÏdoroãnû pfiispívá
del âSA. O nejmen‰í cestující je u nás skuteãnû
nasbíran˘ch bodÛ získaly globus a ta‰ku s lo-
nemalou ãástkou a její v˘‰i spoluvytváfiejí i její
dobfie postaráno. Bûhem letu rozdávají stevardky
gem âSA.
cestující, ktefií mohou pfii sv˘ch letech na tuto
v‰em dûtem hraãky (malé tabulky, na které lze
Miminka a dûti do 2 let, které platí jen 10 %
Během letu dostává každé dítě svůj vlastní Junior pas,
do kterého si zapíše své jméno, odkud a kam letí, rodič připíše
z ceny letenky, mohu pohodlnû strávit let v takzvaném „ko‰íku“ pro batolata; ten lze umístit v letadlech typu Airbus A310-300, které disponuje
dostatkem prostoru. Ko‰ je poskytován zdarma.
počet proletěných mílí a let si nechá dítě po přistání podepsat
âSA v‰ak pfiepravují i koãárky pro dûti. Ty lze
vzít s sebou aÏ ke dvefiím letadla, kde je koãárek
kapitánem letadla.
odebrán a uloÏen do zavazadlového prostoru.
nadaci pfiispût. Za rok 2002 se takto vybralo více
malovat, rÛzné skládaãky a hlavolamy, tuÏky,
Na palubû se v‰ak obãas objeví i malí cestující
neÏ 1 600 000 Kã.
pastelky ãi mal˘ pfiívûsek s logem âSA).
bez doprovodu rodiãÛ. Dítû si hned u odbavovací pfiepáÏky pfievezme pracovnice V.I.P. servisu,
Linka bezpeãí pracuje v nepfietrÏitém provozu
Bûhem letu dostává kaÏdé dítû svÛj vlastní Junior
která se nûj aÏ do odletu letadla nepfietrÏitû stará.
365 dní v roce. Peníze pro provoz dûtské Linky
pas, do kterého si zapí‰e své jméno, odkud
Mal˘ cestující dostane na krk malou kapsu
bezpeãí se na palubách letadel vybírají i nadále.
a kam letí, rodiã pfiipí‰e poãet proletûn˘ch mílí
s letenkou a doklady. Pokud je ãas, dítû mÛÏe
a let si dítû nechá po pfiistání podepsat kapitánem
poãkat v salonku pro V.I.P. cestující a mÛÏe si
letadla. SoutûÏ pro dûti s cestovním pasem
tam hrát. Pak ho pracovnice odvede do gatu
Nejvût‰í podûkování za tuto pomoc tedy patfií
Junior pokraãovala samozfiejmû i v roce 2002.
a pfiedá stevardÛm, ktefií pfiebírají starost a zodpo-
palubnímu personálu a pfiedev‰ím cestujícím
Na základû získan˘ch bodÛ mohly dûti získat tfii
vûdnost o dítû bûhem letu.
âesk˘ch aerolinií.
rÛzné dárky, za 1000 nasbíran˘ch bodÛ hrneãek
âSA vûnují velkou pozornost speciálním jídlÛm
VZ_2002_C
17.7.2003
11:03
Stránka 30
VZ_2002_C
15.7.2003
17:21
Stránka 31
ALIANCE SKYTEAM / 29
Houfy inteligentních delfínů od dávných věků
jako dokonalí průvodci ukazující lodím jejich směr.
České aerolinie se staly členem inteligentního
a silného týmu leteckých společností,
tvořících alianci SkyTeam.
Tak jako delfín v moři, ČSA ukazují ten správný
směr na leteckém nebi.
odletÛ linek aliance SkyTeam dennû, letadlov˘
Procentuálnû vyjádfieno má pfies 83 % ãlenské
park ãítající 1700 letadel, propojen˘ frequent flyer
základny aliance SkyTeam udûlenu zmínûnou
program v‰ech alianãních ãlenÛ s témûfi 50 milio-
v˘jimku, coÏ je nejvy‰‰í procento ze v‰ech globál-
ny ãlenÛ atp. Vedle ocenûní kvality produktu âSA
ních leteck˘ch aliancí pÛsobících na svûtovém
je vstup na‰í spoleãnosti pfiínosem pro alianci
trhu letecké dopravy. Udûlení antitrust immunity
SkyTeam zejména sv˘m postavením stûÏejního
pfiedstavuje v˘razn˘ kvalitativní posun v moÏnos-
ãlena aliance SkyTeam s orientací na provoz do
tech integrace spolupráce alianãních ãlenÛ, v pfií-
âeské aerolinie jako fiádn˘ ãlen mezinárodní letec-
s dal‰ími pûti ãlensk˘mi spoleãnostmi - Air France,
oblasti stfiední a v˘chodní Evropy. Leti‰tû Praha se
padû âSA zejména na transatlantick˘ch linkách
ké aliance SkyTeam oslavily v roce 2002 své první
Delta Air Lines, AeroMéxico, Korean Air a Alitalia.
tak vedle PafiíÏe, Atlanty, Mexika City, Milána,
spoleãnû s Delta Air Lines a dal‰ími dvûma evrop-
alianãní narozeniny. Díky svému ãlenství ve Sky-
âlenství âSA v alianci SkyTeam znamená v˘znam-
¤íma a Soulu stává v˘znamn˘m hubem právû pro
sk˘mi ãleny aliance SkyTeam. Udûlení této v˘jim-
Teamu se âeské aerolinie staly ve svûtû mnohem
né ocenûní na‰í spoleãnosti ze strany ãlenÛ této
cesty zákazníkÛ aliance SkyTeam do oblasti stfied-
ky znamená moÏnost úzké koordinace a vzájemné
viditelnûj‰ími.
aliance ve vztahu ke konkurenceschopnosti a kva-
ní a v˘chodní Evropy.
spolupráce alianãních ãlenÛ, zejména v oblasti
litû produktu âSA na svûtovém trhu letecké dopra-
Druh˘ rok ãlenství âSA v alianci SkyTeam se nesl
marketingov˘ch a prodejních programÛ, frequent
vy a známku pfiesvûdãení alianãních ãlenÛ, Ïe âSA
ve znamení prohlubování vzájemné spolupráce
flyer programÛ, distribuãních kanálÛ, vãetnû moÏ-
jsou schopny poskytovat sluÏby zákazníkÛm alian-
alianãních ãlenÛ. Bezpochyby velk˘m úspûchem
nosti otvírání spoleãn˘ch prodejních a leti‰tních
ce SkyTeam na nejvy‰‰í úrovni obdobnû jako
aliance bylo udûlení v˘jimky ze zákonÛ USA na
kanceláfií, standardizace v‰ech postupÛ atd.
Rok 2002 byl druh˘m rokem ãlenství âSA v glo-
ostatní alianãní ãlenové. Díky ãlenství âSA v ali-
ochranu hospodáfiské soutûÏe (tzv. antitrust
V˘sledkem takto prohloubené spolupráce jsou pak
bální alianci leteck˘ch dopravcÛ SkyTeam. âSA se
anci SkyTeam je na‰e spoleãnost souãástí globál-
immunity) v lednu 2002 ãtyfiem alianãním ãlenÛm,
kvalitnûj‰í a konkurenceschopnûj‰í produkty pro
staly plnoprávn˘m ãlenem této aliance ke dni 25.
ního systému, kter˘ cestující vefiejnosti nabízí více
âSA, Air France, Alitalia a Delta Air Lines, násled-
zákazníky s ‰ir‰í paletou a vût‰í flexibilitou posky-
bfiezna 2001 a zmínûnou alianci vytváfiejí spolu
neÏ 510 destinací ve 110 zemích svûta, pfies 8000
nû pak v ãervnu 2002 spoleãnosti Korean Air.
tovan˘ch sluÏeb. V neposlední fiadû pomáhá takto
âLENSTVÍ âSA V ALIANCI
SKYTEAM
VZ_2002_C
15.7.2003
17:21
Stránka 32
30 / ALIANCE SKYTEAM
HISTORIE SKYTEAMU
úzká spolupráce racionálnû vyuÏívat zdroje letec-
ãleny. V roce 2002 byla roz‰ífiena jiÏ tradiãní
k˘ch spoleãností, a tím dosahovat lep‰ích ekono-
code-sharová spolupráce se spoleãností Alitalia
mick˘ch v˘sledkÛ.
o novou linku Praha-Benátky a zpût, na níÏ âSA
• VZNIK / 22. ãervna 2000: zakládající ãlenové
sem US Cargo Joint Venture.
Ihned po získání antitrust immunity byla zahájena
zahájily provoz od dubna 2002. Poãet pfiím˘ch
AeroMéxico (AM), Air France (AF), Delta Air Lines
• ATI / 18. ledna 2002: ãtyfii ãlenové SkyTeamu
práce alianãních ãlenÛ na fiadû dílãích projektÛ,
spojení mezi âR a Itálií tak vzrostl jiÏ na ãtyfii pra-
(DL) a Korean Air (KE).
(AF, AZ, DL a OK) získávají od úfiadÛ USA v˘jimku
z nichÏ úspû‰nû byla dovr‰ena koordinace prodejní
videlné linky (Praha-Milán/¤ím/BoloÀa/Benátky
• POZVÁNÍ / 18. fiíjna 2000: âSA jsou oficiálnû
z pfiedpisu na ochranu hospodáfiské soutûÏe, tzv.
politiky alianãních ãlenÛ na vybran˘ch trzích ãi
a zpût).
pozvány ke vstupu do aliance SkyTeam.
Antitrust Immunity (ATI). Spoleãnost KE získává
• VSTUP - 25. bfiezna 2001: âSA se stávají plno-
tuto v˘jimku 28. ãervna 2002.
otevírání spoleãn˘ch leti‰tních a prodejních kan-
• SPOLUPRÁCE / 14. listopadu 2001: zahájena
úzká spolupráce v oblasti cargo pfiepravy, podpi-
celáfií v nûkter˘ch mûstech/na nûkter˘ch leti‰tích.
SKYTEAM V ¤ADÁCH ZAMùSTNANCÒ âSA
Vzhledem k dlouhodobému charakteru tûchto pro-
Jako u ostatních ãlenÛ aliance, vzniká i v Praze
jektÛ oãekáváme dal‰í konkrétní v˘sledky spolu-
skupina odborníkÛ, jejímÏ cílem bude zaji‰Èovat
práce v prÛbûhu roku 2003 a v dal‰ích letech.
lep‰í informovanost o projektech, novinkách
Je nutné pfiipomenout hlavní pozornost aliance
a dûní ve SkyTeamu. Tyto informace budou urãeny
SkyTeam vûnovanou péãi o zákazníka, coÏ je
v‰em zamûstnancÛm, ktefií jsou v pfiímém kontak-
potvrzeno i základním heslem aliance „Staráme se
tu s cestujícími. Cílem tohoto programu není
více o vás (Caring more about you)“. Toto heslo
pouze pfiedávat informace, ale hlavní dÛraz je kla-
se konkretizuje v fiadû spoleãn˘ch produktÛ nabí-
den na reakce a podnûty, které pfiicházejí od tûch,
zen˘ch ze strany âSA ve spolupráci s ostatními
kdo jsou nejblíÏe nejdÛleÏitûj‰ímu základnímu
hodnotn˘m ãlenem aliance.
• COCA-COLA / 10. dubna 2002: je podepsána
alianãními ãleny, napfiíklad jiÏ zmínûné propojení
kameni aliance - cestujícím. Poãátkem roku 2003
• CARGO / 23. dubna 2001: vzniká seskupení
smlouva mezi SkyTeamem a spoleãností Coca-
frequent flyer programÛ alianãních ãlenÛ s moÏ-
bude zahájen Ambassador Team, sloÏen˘ z 15
SkyTeam Cargo, které sdruÏuje cargo divize jed-
-Cola o spoleãné marketingové spolupráci.
ností získat fiadu v˘hod vãetnû ãerpání bonuso-
zástupcÛ z fiad pracovníkÛ první linie, ktefií budou
notliv˘ch ãlenÛ aliance.
• PRVNÍ SPOLEâNÁ LETI·TNÍ KANCELÁ¤
v˘ch letenek na linkách v‰ech alianãních spoleã-
pfiipraveni pfiedávat sv˘m kolegÛm informace
• ALITALIA / 27. ãervence 2001: do aliance vstu-
ãervenec 2002: SkyTeam otevírá první spoleãnou
ností, pfiednostního odbavení na leti‰tích,
o alianci SkyTeam potfiebné pro jejich práci.
puje ‰est˘ ãlen - Alitalia. Znaãku SkyTeam v‰ak
kanceláfi na leti‰ti v italsk˘ch Benátkách.
moÏnosti získání rezervace místa i na plnû kniho-
mÛÏe pouÏívat aÏ od 1. listopadu 2001.
• Praha / leden 2003: spoleãnost Alitalia pfiejde
vané linky, vstupÛ do salonkÛ v‰ech alianãních
• ZLOM / 11. záfií 2001: tragédie v New Yorku
k handlingu âSA. Tím se v‰ichni partnefii SkyTeamu
ãlenÛ apod.
znamená zásadní zlom ve v˘voji aliance. Velká
sejdou pod jednou stfiechou. Jak odbavení cestu-
V˘znamnou souãástí alianãní spolupráce je rozvoj
ãást projektÛ je pozdrÏena a prioritní otázkou se
jících, tak i leti‰tní prodej se soustfieìují do jed-
bilaterálních spoluprací s jednotliv˘mi alianãními
stává bezpeãnost.
noho místa.
Díky členství ČSA v alianci SkyTeam je naše společnost součástí
globálního systému, který cestující veřejnosti nabízí více
než 510 destinací ve 110 zemích světa, přes 8000 odletů linek
aliance SkyTeam denně.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:21
Stránka 33
ALIANCE SKYTEAM / 31
ORGANIZAâNÍ STRUKTURA
ALIANCE SKYTEAM
PROJECT MANAGEMENT
PRACOVNÍ SKUPINY
navíc SkyTeamu, svûdãí o urãit˘ch nov˘ch tren-
¤ídí ãinnost v‰ech pracovních t˘mÛ a koordinuje
KaÏd˘ Pracovní t˘m je rozdûlen na nûkolik pracov-
dech v odvûtví.
dÛleÏité projekty. V pfiípadû potfieby zprostfiedko-
ních skupin, zamûfien˘ch na jednotlivé úkoly.
vává komunikaci mezi jednotliv˘mi t˘my (Internal
GOVERNING BOARD
STEERING COMMITTEE
PROJECT MANAGEMENT
BILATERAL PARTNERSHIP
MANAGEMENT
PRACOVNÍ T¯MY
INTERNAL SKYTEAM
PROJECT MANAGEMENT
PRACOVNÍ SKUPINY
Jednak je to signál, Ïe aliance zaãínají pfiebírat klí-
SkyTeam Project Management) a mezi ãlensk˘mi
SKYTEAM SBÍRÁ MEDAILE
ãovou úlohu v oblasti letectví, jednak jde o evi-
spoleãnostmi (Bilateral Partnership Management)
Na podzim 2002 SkyTeam získal v anketû ãasopi-
dentní dÛkaz toho, Ïe i taková gigantická seskupe-
su Global Finance prestiÏní ocenûní „Best Global
ní, jako jsou Star v ãele s Lufthansou nebo
PRACOVNÍ T¯MY
Company“ (Nejlep‰í globální spoleãnost) v kate-
Oneworld v ãele s British Airways, zaãínají v lec-
Ve SkyTeamu funguje 10 pracovních t˘mÛ, rozdû-
gorii leteck˘ch spoleãností. Skuteãnost, Ïe titul
ãem za mnohem mlad‰ím SkyTeamem zaostávat,
len˘ch podle konkrétních okruhÛ ãinností (Sales,
nebyl poprvé v historii udûlen jediné letecké spo-
tfiebaÏe prozatím zejména v oãích odborné vefiej-
Product, Cargo, IT atd.).
leãnosti, ale právû alianci leteck˘ch dopravcÛ,
nosti.
INFORMACE O âLENECH SKYTEAMU
GOVERNING BOARD (PREZIDENTSK¯ V¯BOR)
ZAMùSTNANCI / 2001
SKYTEAM
AEROMEXICO
AIR FRANCE
ALITALIA
âSA
DELTA
KOREAN AIR
187 412
6 634
59 241
22 948
4 452
76 273
17 864
1 684
67
243 + 5 CONCORDÒ
175
31
579
119
Nejvy‰‰í stupeÀ fiízení aliance na úrovni prezidentÛ jednotliv˘ch spoleãností. Vydává koneãná roz-
FLOTILA / âERVEN 2002
+ 129 P¤IDR. SPOL.
+ 336 P¤IDR. SPOL.
hodnutí t˘kající se strategie, financí, nov˘ch
ãlenÛ apod.
STÁ¤Í LETADEL / âERVEN 2002
STEERING COMMITTEE (V¯KONNÁ RADA ALIANCE)
ROK ZALOÎENÍ
9,9 LET
17,1 LET
7,7 LET
9,9 LET
7,3 LET
10,6 LET
7,0 LET
MIMO CONCORDU
2000
1934
1933
1946
1923
1924
1969
ALFONSO PASQUEL
BARCENAS
JEAN - CYRIL
SPINETTA
FRANCESCO
MENGOZZI
MIROSLAV
KÒLA
LEO F. MULLIN
Y. H. CHO
Konkretizuje cíle vypl˘vající z rozhodnutí Governing Boardu a odpovídá za jejich plnûní. Pfiedkládá návrhy Governing Boardu pro dal‰í rozhodnutí
NEJVY··Í P¤EDSTAVITEL
VZ_2002_C
15.7.2003
17:21
Stránka 34
15.7.2003
17:21
Stránka 35
LETADLOVÁ FLOTILA / 33
opravy trupÛ tfií letadel B737/400 a B737/800
2002 bylo formou operativního pronájmu pofiízeno dal‰í letadlo B737-400 ve standardní konfigu-
TECHNICKÁ ÚDRÎBA
v˘mûnou po‰kozen˘ch potahov˘ch panelÛ za
raci 144 C/Y pro pravidelnou pfiepravu (OK-CGT).
Rok 2002 by rokem v˘znamného roz‰ífiení údrÏby
nové, ve v‰ech pfiípadech na letadle zákazníka.
letadel B737NG aÏ do úrovnû prohlídek 5C (po
Pokraãovaly generální opravy podvozkÛ letadel
Bûhem roku 2002 byla ukonãena kampaÀ tûÏk˘ch
pûti letech provozu) pro stávající dlouhodobé
B737 jak letadel âSA, tak pfiedev‰ím podvozkÛ
revizí „IL“ (po 5 letech provozu) a revizí „D“ (po
zákazníky - Hapag Lloyd Flug, Lufthansa Technik
dodan˘ch spoleãností Lufthansa Technik AG pro
116 mûsících provozu) na letadlech B737 vyrobe-
AG, White Eagle Aviation (Polsko), ale i pro novû
letadla spoleãnosti Deutsche Lufthansa a dal‰ích
n˘ch v letech 1996/1997, resp. v roce 1992,
získané - Air Europa a zejména Air Berlin, kter˘ se
provozovatelÛ.
doprovázená obnovou vnûj‰ího nátûru. Bûhem
stal jedním z nejv˘znamnûj‰ích zákazníkÛ âSA
SluÏbami poskytovan˘mi v roce 2002 domácí
provádûní revizí „D“ byly silami âSA provedeny
s více neÏ 30 letadly B737NG.
spoleãnosti Fischer Air, které âSA zaji‰Èují kom-
i generální opravy podvozkÛ tûchto letadel. V prÛ-
V roce 2002 byly dále instalovány winglety na
plexní podporu a údrÏbu jejích letadel Boeing
10
7
4
3
2
5
* Poznámka: poãet míst v obchodní a turistické
tfiídû je flexibilní a závisí na konkrétní poptávce na
daném letu.
tovatelÛ údrÏby letadel v Evropû, rozsáhlé drakové
42 míst*
dov˘ch prostorech.
Aerospatiale - Alenia ATR 42
ATR72, 2x ATR42-400, 3x ATR42-320). V kvûtnu
64 míst*
âSA úspû‰nû provedly, jako jeden z mála posky-
Aerospatiale - Alenia ATR 72
instalace systému detekce a ha‰ení poÏáru v nákla-
maximum 108 míst*
A310-300, 10x B737-500, 9x B737-400, 4x
Boeing 737 - 500
akcemi.
maximum 162 míst*
bûhu vy‰‰ích revizí letadel B737 pokraãovaly
Boeing 737 - 400
Rok 2002 zahájily âSA s flotilou 30 letadel (2x
Boeing 737 - 400
B737 Classic, lze poãítat pouze s ojedinûl˘mi
Airbus Industrie A310 - 300
jde-li k certifikaci této modifikace i pro letadla
POâET
potenciál trhu v této oblasti velmi mal˘, a nedo-
P¤EPRAVNÍ KAPACITA
v dÛsledku pfietrvávající krize letecké dopravy
maximum 144 míst*
Servis a Air Europa. Do budoucna je v‰ak
21 obchodních a 188 turistick˘ch míst
letadla B737-800 spoleãností Hapag Lloyd, Travel
TYP LETADLA
Rychlý, silný, ale přesto elegantní.
Letadlovou flotilu
Českých aerolinií tvořilo v roce 2002
31 strojů pouze západní výroby s průměrným
věkem necelých sedm let.
LETADLOV¯ PARK âSA NA KONCI ROKU 2002
VZ_2002_C
VZ_2002_C
15.7.2003
17:22
Stránka 36
34 / LETADLOVÁ FLOTILA
LETADLOVÁ FLOTILA V ROCE 2002
IMATRIKULAâNÍ ZNAâKA
JMÉNO
DATUM DODÁNÍ
PRAHA
BRATISLAVA
14. 2. 1991
12. 3. 1991
JIHLAVA
LIBEREC
T¤EBO≈
T¤EBÍâ
KLADNO
OSTRAVA
BRNO
KARLOVY VARY
PROSTùJOV
PÍSEK
26. 4. 1995
20. 3. 1995
08. 4. 1998
18. 5. 1998
20. 3. 1999
26. 2. 2000
27. 2. 2000
08. 4. 2001
27. 3. 2001
12. 5. 2002
PLZE≈
OLOMOUC
âESKÉ BUDùJOVICE
POPRAD
KO·ICE
ÚSTÍ NAD LABEM
HRADEC KRÁLOVÉ
PARDUBICE
TÁBOR
JIND¤ICHÒV HRADEC
27. 6. 1992
14. 7. 1992
18. 7. 1992
08. 8. 1992
15. 8. 1992
14. 3. 1997
14. 3. 1997
25. 5. 1997
19. 3. 1998
18. 2. 1999
âESK¯ KRUMLOV
ZNOJMO
NITRA
MLADÁ BOLESLAV
16. 4. 1992
17. 4. 1992
28. 4. 1992
22. 5. 1992
KOLÍN
KUTNÁ HORA
RAKOVNÍK
TELâ
SKY RIDER
14. 3. 1996
15. 3. 1996
02. 6. 1999
19. 8. 1999
15. 5. 2000
AIRBUS A310 - 300
OK - WAA
OK - WAB
BOEING 737 - 400
OK - WGF
OK - WGG
OK - DGM
OK - DGN
OK - EGP
OK - FGR
OK - FGS
OK - BGQ
OK - CGI
OK - CGT
AIRBUS A310 - 300
BOEING 737 - 400
BOEING 737 - 500
OK - XGA
OK - XGB
OK - XGC
OK - XGD
OK - XGE
OK - CGH
OK - CGJ
OK - CGK
OK - DGL
OK - EGO
BOEING 737 - 500
ATR72
OK - XFA
OK - XFB
OK - XFC
OK - XFD
ATR72
ATR42
OK - AFE
OK - AFF
OK - BFG
OK - BFH
OK - VFI
ATR42
VZ_2002_C
15.7.2003
17:22
Stránka 37
LETADLOVÁ FLOTILA / 35
Air Berlin se stal jedním
z nejvýznamnějších zákazníků ČSA
s více než 30 letadly B737NG.
ČSA úspěšně provedly, jako jeden z mála
poskytovatelů údržby letadel v Evropě,
rozsáhlé drakové opravy trupů tří letadel
B737 - 400 a B737 - 800 výměnou
poškozených potahových panelů za nové.
737-300, bylo zavr‰eno úspû‰n˘ch 6 let spolupráce.
oblasti zatím nev˘znamné, tato spolupráce zvy‰uje
údrÏbu FAR-145, která se pfiedpokládá v 1. polovi-
stfiednictvím sv˘ch zástupcÛ v rámci sdruÏení
Byla zavedena dal‰í nová technická sluÏba âSA ve
technické know-how v oblasti údrÏby motorÛ
nû roku 2003.
evropsk˘ch aerolinií AEA, jednáním v jejich
spolupráci s v˘znamnou francouzskou motoráfi-
a posiluje postavení âSA na trhu údrÏby.
âSA se v oblasti údrÏby vlastních letadel i letadel
odborn˘ch skupinách, vãetnû spolupráce se stfie-
zákazníkÛ podafiilo znaãnû zlep‰it v˘kony cestou
diskem Eurocontrol, mezinárodním sdruÏením
skou firmou Snecma Services, tzv. Engine
On-Wing Support. Jde o spolupráci, díky které
Oprávnûní âesk˘ch aerolinií podle pfiedpisu JAR-
zv˘‰ení produktivity, coÏ se kladnû projevilo pro-
leteck˘ch dopravcÛ IATA, národním leteck˘m úfia-
budou âSA schopny poskytnout provozovatelÛm
-145 vydaného Úfiadem pro civilní letectví âR
vedením fiady3 D-checkÛ a 3 IL-checkÛ na leta-
dem ÚCL âR a sdruÏením leteck˘ch úfiadÛ JAA
údrÏbové práce na motorech CFM56-3 i CFM56-7
bylo po proveden˘ch auditech bez problémÛ pfiija-
dlech âSA.
(Joint Aviation Authority).
bez nutnosti jejich zasílání do oprav v opraváren-
to i nov˘mi zákazníky. Pokraãovala intenzivní pfií-
âSA se aktivnû zúãastÀují prací na zvy‰ování spo-
sk˘ch závodech. PfiestoÏe jsou v˘kony v této
prava na certifikaci podle americk˘ch pfiedpisÛ pro
lehlivosti a kvality údrÏby letadlového parku pro-
VZ_2002_C
15.7.2003
17:22
Stránka 38
VZ_2002_C
15.7.2003
17:22
Stránka 39
CARGO / 37
Každý jedinec v mraveništi má svůj úkol.
Tak probíhá každý den, každá hodina i každá minuta.
Není možné vynechat, zapomenout, neodnést byť
i jediný kousek.
ČSA Cargo jsou nedílnou součástí
marketingu a na práci jejich lidí závisí, zda budou
zásilky včas a bezpečně doručeny na místo.
vení nejurgentnûj‰ích zásilek. Nov˘ terminál má
z tûch, které se jiÏ podafiilo zavést:
ambice stát se v˘znamn˘m logistick˘m centrem
• Jednotné produkty nabízené po celém svûtû
na praÏském ruzyÀském leti‰ti. Proto se do jeho
prostor stûhují spolu s âSA Cargo také dÛleÏití
za stejn˘ch standardÛ.
• Pokraãování procesu, kdy jsou zásilky aliance
partnefii - DHL, âeská po‰ta a fiada dal‰ích.
odbavovány na stále více leti‰tích „pod
Pfiesídlení do nov˘ch prostor, obnova personálu
spoleãnou stfiechu“ t˘chÏ handlingov˘ch
a nasazení nov˘ch technologii jsou rovnûÏ hlavní-
partnerÛ.
mi prvky, od kter˘ch si âSA slibují zvrácení nega-
• Spoleãná prodejní síÈ, kdy jsou ãlenové aliance
tivního trendu v komerãním handlingu leteck˘ch
zastupováni stejn˘mi prodejci anebo
Finalizace pfiíprav v˘stavby nového cargo terminálu
poãítá s kolaudací budovy 15. prosince 2003.
spoleãností v Praze. Ten se v posledních letech
se zastupují navzájem. Toto se dûje také v âeské
a dvoucifern˘ rÛst pfiepravních v˘konÛ, to byly
PrÛbûh v˘stavby je moÏné prÛbûÏnû sledovat na
projevil úbytkem zákazníkÛ âSA a jejich odcho-
republice, kdy âSA jsou generálním prodejním
hlavní nosné charakteristiky ãinnosti âSA Cargo
internetové stránce www.csacargo.cz.
dem ke konkurenci.
agentem partnera Korean Air Cargo.
v roce 2002. âSA Cargo je útvarem v rámci âSA,
Nov˘ cargo terminál nabídne nejmodernûj‰í tech-
kter˘ se vûnuje organizování nákladní pfiepravy na
nologie odbavení leteckého zboÏí, které dosud
SKYTEAM CARGO
prostoru, sledování zásilek na celé pfiepravní
linkách âSA a komerãnímu handlingu zboÏí pro
âeská republika a leti‰tû Praha-Ruzynû postrádaly.
I v roce 2002 pokraãovala úzká spolupráce
cestû a napojení tûchto systému na Internet.
letecké spoleãnosti operující do Prahy. V souãasné
Jedná se napfi. o automatizovan˘ systém manipu-
s leteck˘mi spoleãnostmi sdruÏen˘mi v alianci
âlensk˘mi leteck˘mi spoleãnosti SkyTeam Cargo
dobû tuto ãinnost zaji‰Èuje 150 zamûstnancÛ.
lace a skladování leteck˘ch kontejnerÛ a palet
SkyTeam Cargo.
jsou, stejnû jako v pfiípadû aliance SkyTeam,
• Harmonizace systémÛ slouÏících ke knihování
(ETV) ãi rentgenování cel˘ch palet nebo velk˘ch
AeroMéxico, Air France, âSA, Delta Air Lines
NOV¯ CARGO TERMINÁL
kusÛ zásilek zafiízením „Backscatter“. Za zmínku
Cíl aliance zÛstává nemûnn˘ - udrÏet konkurence-
a Korean Air. VÛãi vefiejnosti a zákazníkÛm tyto
V˘stavba nového cargo terminálu âSA je nejvût‰í
stojí téÏ v˘stavba váleãkov˘ch drah, které umoÏní
schopnost ãlensk˘ch leteck˘ch spoleãností v tvr-
spoleãnosti vystupují pod obchodními znaãkami
investici v historii spoleãnosti hned po investicích
pfiímou pfiekládku unifikovan˘ch manipulaãních
dém konkurenãním prostfiedí tím, Ïe poskytne
sv˘ch cargo divizí, tedy - AeroMéxico Cargo, Air
do letadlového parku. Stavební práce pokraãují
jednotek z nákladních letadel pfiímo do návazn˘ch
zákazníkÛm globální nabídku destinací po celém
France Cargo, âSA Cargo, Delta Air Logistics
v souladu s ãasov˘m harmonogramem, kter˘
kamionÛ, ãi vytvofiení expresního centra pro odba-
svûtû a fiadu dal‰ích v˘hod. Toto jsou nûkteré
a Korean Air Cargo.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:23
Stránka 40
VZ_2002_C
15.7.2003
17:23
Stránka 41
CHARTERY / 39
Pryč a daleko od všedních dnů, povinností a starostí.
Pryč z práce, města, do lůna přírody.
Tam, kde vznikl svět a jeho zákonitosti.
Chartery jsou souãástí útvaru marketingu a prode-
dat opûtovné pokraãování nárÛstu poptávky po
charterové pfiepravy a hlavnû na dal‰ím zkvalitÀo-
ãasech naopak i ãást flotily pro pravidelnou pfie-
je âesk˘ch aerolinií a specializují se na lety na
tomto druhu pfiepravy.
vaní stávajícího produktu. PrÛbûÏnû se uplatÀuje
pravu slouÏila potfiebám charterÛ. RovnûÏ v zim-
objednávku (charterovou leteckou pfiepravu). Tyto
V oblasti charterov˘ch letÛ je na ãeském trhu
strategie transformace charterov˘ch linek na part-
ních mûsících flotila pro nepravidelné lety mimo
sluÏby jsou poskytovány jako separátní produkt
velmi silná konkurence, v níÏ kromû âSA dominu-
charterov˘, pfiípadnû zcela pravideln˘ provoz
jiné slouÏila jako záloha pfii vy‰‰í údrÏbû pravidel-
a âSA má pro nû vyhrazena tfii letadla typu Boeing
jí letecké spoleãnosti Fischer Air a Travel Service,
v‰ude tam, kde tyto linky vykazují dlouhodob˘
né flotily. Díky racionálnímu nasazování tûchto
737-400, z nichÏ poslední bylo nasazeno do pro-
a to zejména díky „domovsk˘m“ cestovním kance-
potenciál vhodn˘ pro celoroãní provoz.
letadel v obou druzích pfieprav dosahují âSA
vozu v dubnu roku 2001.
láfiím, exkluzivnû naplÀujícím vlastní lety sv˘ch
v celoroãním prÛmûru pomûrnû vysokého denního
firem. Jde o propojení partnersk˘ch znaãek
PROPOJENÍ FLOTILY PRO PRAVIDELNOU
Po fiadû let poklesu podílu âSA na trhu charterové
Fischer Air a CK Fischer, potaÏmo Travel Service
A CHARTEROVOU P¤EPRAVU
pfiepravy do/z âR do‰lo v roce 2001 k nárÛstu ze
a âedok.
V obchodnû v˘hodn˘ch ãasech byla v uplynul˘ch
20,7 % na 23,2 % a v roce 2002 opût k v˘raznému
V dal‰ím období se charterová pfieprava âSA sou-
letech charterová flotila ãásteãnû vyuÏívána pro
poklesu na 19,23 %. Pfiíãiny jsou známé, enormní
stfiedí na udrÏení svého podílu na domácím trhu
potfieby pravidelné pfiepravy, v ménû atraktivních
vyuÏití (pfies 8 hodin).
nav˘‰ení kapacity konkurence, agresivní nástup
low cost dopravcÛ, v‰eobecn˘ v˘padek na izraelském trhu a v neposlední fiadû velice nepfiízniv˘
vliv povodní z druhé poloviny roku 2002.
1998
1999
2000
2001
2002
POâET CESTUJÍCÍCH
195 643
211 501
244 594
317 682
260 048
Za rok 2002 vyuÏilo tohoto druhu pfiepravy
PODÍL NA TRHU V %
26,5
22,5
20,7
23,29
19,23
260 048 cestujících a nedojde-li v roce 2003
PODÍL âESK¯CH DOPRAVCÒ V %
70,1
86,3
88,9
93,3
94,0
k nûjaké dal‰í neoãekávané události, lze pfiedpoklá-
VZ_2002_C
15.7.2003
17:24
Stránka 42
VZ_2002_C
15.7.2003
17:24
Stránka 43
INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE / 41
Lidským okem sotva postřehnutelná,
ale přesto nejdůležitější síť spojnic. Tvoří kostru pro
fungování celého systému. Stačí pouhé přetrhnutí jediné
linie nebo nedostatek vody a uvadne list i květina.
Informační technologie Českých aerolinií fungují velice
podobně. Největším úspěchem roku 2002 byla
implementace systému Oracle a podstatné
zjednodušení práce.
PROJEKTY ROKU 2003
moderní technologii nastal ãas maximálnû usnad-
V roce 2002 byly zahájeny tfii v˘znamné projekty,
nit cestování a dopfiát cestujícím více ãasu pro
které budou dokonãeny v roce 2003:
odpoãinek a plány. Doufáme, Ïe Kontaktnímu
1. Elektronick˘ ticketing - od jeho zavedení âeské
centru âSA se to podafiilo.
aerolinie oãekávají zlep‰ení sluÏeb pro zákazníky
3. Zmûna vybavení zafiízení pro prodej letenek
(snadnûj‰í prodej letenek prostfiednictvím Interne-
v kanceláfiích âSA - v tuzemsku i v zahraniãí. Na
tu a kontaktního centra).
základû kontraktu s organizací SITA budou
2. Kontaktní centrum - v˘znamn˘ projekt, od
postupnû nahrazeny terminály rezervaãního systé-
nûhoÏ se oãekává zlep‰ení sluÏby zákazníkÛm.
mu nov˘mi inteligentními terminály na bázi PC
Jeho souãástí bude i hlasov˘ informaãní systém
vãetnû jejich pfievedení na novou formu komuni-
vãetnû rozpoznávání hlasu. VyuÏívání kontaktního
kaãního protokolu.
centra je plánováno nejen pro tuzemské zákazníky,
ale i zákazníky ze zahraniãí. Postaãí vytoãit jediné
âSA JAKO E-FIRMA ROKU 2002
telefonní ãíslo a bûhem nûkolika okamÏikÛ lze
V‰echny cesty k informacím vedou do âesk˘ch
V prÛbûhu roku 2002 byla dokonãena implementace
Systém skenování a archivace letenek byl zdoko-
rezervovat letenku nebo získat ve‰keré informace
aerolinií! Takto okfiídlen˘mi slovy lze krátce opsat
systému Oracle Financials a navazujících systémÛ
nalen a roz‰ífien tak, aby byla umoÏnûna elektro-
o odletech ãi pfiíletech letadel i informace pro
certifikát potvrzující âSA jako e-firmu roku 2002,
(Oracle Financials Analyzer, Management Informa-
nická archivace tûchto dokladÛ a fyzick˘ archiv za
ãleny Freguent Flyer programu OK Plus. Kontaktní
kter˘ spoleãnost získala od ãasopisu EBIZ. Cesta
tion System obsahující informace o letecké pfiepravû,
rok 2002 byl nahrazen elektronick˘m.
centrum bude mít své sídlo v Praze, tady uÏ
k tak v˘znamnému ocenûní, ale pfiedev‰ím k infor-
elektronick˘ obûh faktur atd.) a od poãátku roku byl
âSA se aktivnû podílely i na spolupráci s ostatní-
systém pfiedem zjistí, ze které zemû klient volá,
macím, je dláÏdûna spoustou práce. Pfiedev‰ím
zprovoznûn mzdovû personální systém ODYSEA,
mi ãleny aliance SkyTeam v oblasti informaãních
a podle toho jej úvodní hlas uvítá jeho matefisk˘m
velice atraktivním Frequent Flyer programem OK
kter˘ je integrován se systémy firmy Oracle. Násled-
technologií, mimo jiné byla zaji‰tûna podpora
jazykem. Systém bude hovofiit nejen ãesky, ale
Plus pro stálé cestující a jeho napojením na web,
nû byl ukonãen provoz pÛvodního úãetního systému
projektu Multi-carrier Rewards.
i anglicky, nûmecky, rusky, francouzsky a ‰panûl-
manaÏersk˘m systémem Oracle a jeho implemen-
sky. Abychom cestu je‰tû více zjednodu‰ili,
tací do letecké spoleãnosti, projektem InShop
Chameleon. V prÛbûhu roku byl prÛbûÏnû zdokonalován systém pro plánování posádek a v souvislosti
Trvalá pozornost byla vûnována i modernizaci
Kontaktní centrum nabídne hlasovou volbu, kdy
(a v budoucnu také SkyShop on-line), ale také
s otevfiením APC byl zprovoznûn informaãní systém
infrastruktury v oblasti informaãních technologií
systém vyzve zákazníka k odpovûdi napfiíklad na
zásadní spoluprací na internetov˘ch projektech
pro posádky letadel vãetnû nového systému pfiihla-
a komunikací, vãetnû racionalizace nákladÛ v této
otázku „Kam chcete letût?“, a volající pfiímo do
aliance SkyTeam a v neposlední fiadû databází
‰ování posádek do sluÏby.
oblasti.
telefonu vysloví název mûsta. Vûfiíme, Ïe díky
o servisu letadel v elektronické podobû.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:24
Stránka 44
VZ_2002_C
15.7.2003
17:25
Stránka 45
SLUÎBY âSA NA LETI·TI RUZYNù / 43
Jen to jen okamžik, kdy se ptáci slétají ke své květině,
ale ta jim opět dodá sílu na jejich další let.
Centrem, hlavním bodem, domovským přístavem, kam
se slétávají letadla, aby mohla načerpat nové síly,
lze nazvat také letiště Ruzyně, které je hlavním
a domovským letištěm Českých aerolinií.
Zaměstnanci provozu ČSA odbavili na letišti Ruzyně
v roce 2002 4 707 244 cestujících.
CO NEJMÉNù ZPOÎDùNÍ
lupráci s ostatními organizacemi povûfien˘mi
V roce 2002 letadla v barvách âSA odstartovala
zaji‰tûním akce. V koneãném bilancování poãtu
30 640 obchodních linek, coÏ bylo o 311 více neÏ
odbaven˘ch delegací státÛ âSA zaji‰Èovalo 24
v roce 2001. Z toho bylo 10 350 zpoÏdûn˘ch odle-
z celkového poãtu 39. Podle vyjádfiení zastupitel-
tÛ, to je o 3 538 zpoÏdûn˘ch odletÛ ménû neÏ
sk˘ch úfiadÛ a ministerstva zahraniãních vûcí pro-
v roce 2001. PrÛmûrná doba zpoÏdûní byla 8,2 min.
bûhla akce bez provozních problémÛ a ke spoko-
na 1 odlet oproti 12,5 min. v roce 2001.
jenosti zúãastnûn˘ch delegací.
Na tomto v˘znamném zlep‰ení situace v oblasti
Nejen ve vzduchu, ale i na zemi by se cestující
4 707 244 cestujících na 71 139 odletech a pfiíle-
pravidelnosti mají zásluhu v‰echny sloÏky âSA.
DUTY FREE
âesk˘ch aerolinií mûli cítit jako doma. AÈ prochá-
tech, coÏ pfiedstavuje 75% podíl na leti‰ti Praha.
Nemal˘ podíl mûla i aktivní a dÛsledná spolupráce
Bezcelní prodej zboÏí patfií mezi velmi dÛleÏité
zejí odbavením, tráví pfiíjemn˘ ãas nakupováním
K v˘znamnému zlep‰ení situace v procesu odba-
se stfiediskem CFMU (Central Flow Management
aktivity âSA, kdy zboÏí je cestujícím nabízeno jak
v atraktivních prodejnách Duty Free nebo jsou jim
vení do‰lo otevfiením prodlouÏené ãásti prstu B
Unit) v Bruselu. Touto ãinností se podafiilo sníÏit
v prodejnách na leti‰ti Ruzynû, tak i na palubách
servírována jídla tûch nejlep‰ích kuchafiÛ v âeské
terminálu Sever I, kter˘m se odstranila kapacitní
pfiedpokládané zpoÏdûní o 663 hodin a 27 minut.
letadel. Prodej Duty Free âSA vyprodukoval za rok
republice.
omezení v poãtu nástupních ãekáren a kontaktních
2002 v˘nosy v celkové v˘‰i 603 529 160 korun.
stání pro letadla. K v˘znamné zmûnû do‰lo také
SUMMIT NATO 2002
Z toho trÏby realizované v prodejnû na leti‰ti
u odbavení tuzemsk˘ch linek do Ostravy a Brna, kdy
Nad rámec bûÏného provozu perfektnû fungovali
v Praze vykazují ãástku 459 225 441 korun, pro-
ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH
stávající prst C musel ustoupit zahájené v˘stavbû
zamûstnanci provozu âSA také bûhem v˘znamné
dejna na leti‰ti v Karlov˘ch Varech vydûlala
Na celkovém poãtu odbaven˘ch cestujících na
Terminálu Sever II. Souãasné náhradní fie‰ení
akce „Summit Nato 2002“, která probûhla od 18.
6 627 281 Kã a prodej na palubách letadel OK
leti‰ti v Praze se provozní sloÏky âSA opût podíle-
odbavení tûchto linek bude v platnosti aÏ do otev-
do 23. listopadu. Pfiíprava celé akce zaãala jiÏ
ãinil 118 962 697 Kã.
ly skuteãnû velkou mûrou. Odbaveno bylo
fiení nového terminálu (pfiedpoklad v 2. pololetí 2005).
zaãátkem tfietího ãtvrtletí a zahrnovala i úzkou spo-
Ve srovnání s rekordními v˘sledky roku 2001 byl
VZ_2002_C
15.7.2003
17:25
Stránka 46
44 / SLUÎBY âSA NA LETI·TI RUZYNù
prodej v loÀském roce niωí o 4,3 %. Pfiíãiny
Pfies tyto niωí v˘nosy dosahuje rentabilita ãinnos-
Kromû toho zásobuje Catering pravidelnû dal‰ích
pravideln˘ch linek bylo bûhem jednoho dne odbave-
meziroãního poklesu ve v˘‰i trÏeb byly zejména:
ti útvaru Duty Free âSA v roce 2002 v porovnání
13 leteck˘ch spoleãností, pro které vyrobil více
no dal‰ích 40 VIP letÛ, od nejmen‰ích letadel aÏ po
s rokem 2001 opût tradiãnû velmi vysoké úrovnû.
neÏ 500 tisíc jídel.
B747, ke spokojenosti v‰ech nároãn˘ch zákazníkÛ.
1) Nutná rekonstrukce prodejny na praÏském leti‰ti, v prÛbûhu které bylo nutno z technick˘ch a sta-
CATERING
vebních dÛvodÛ pfieru‰it prodej na celkovou dobu
âást letu, kdy se cestující vûnuje jídlu a pití, patfií
10 pracovních dní.
k tûm nejpfiíjemnûj‰ím. âSA také vybírá pouze ty
nejlep‰í a nejkvalitnûj‰í kuchafie z celé âeské
ČSA odbavily 4 707 244 cestujících na 71 139 odletech
a příletech, což představuje 75% podíl na letišti Praha.
2) Následky letních záplav a nepfiíznivá meziná-
republiky. Na palubách letadel âSA si lze pochut-
rodní situace v oblasti Izraele, které mûly negativní
nat nejen na ryze ãeské, ale na jakékoli jiné mezi-
dopad na poãet cestujících na pravideln˘ch
národní kuchyni, a není v˘jimkou, Ïe je na‰e jídlo
i nepravideln˘ch linkách v‰ech leteck˘ch spoleã-
spojováno s atributy jako kvalita i kvantita.
ností v letních mûsících.
Letecké doprava bohuÏel zaznamenala v posled-
V˘znamnou sloÏku ãinnosti pfiedstavují také cate-
V roce 2002 byla roz‰ífiena síÈ caterujících stanic
ních dvou letech nûkteré nepfiíznivé tendence.
ringové sluÏby nejen pro soukromá nebo charte-
pro linky âSA o Catering Cara v Montrealu, LSG
3) Men‰í objem prodeje na palubách letadel, zpÛ-
Nutno v‰ak dodat, Ïe i pfiesto se v˘roba jídel
rová letadla, ale i pro rÛzné spoleãenské, kulturní
v Kolínû n/R˘nem a Catering v nové destinaci
soben˘ mimo jiné i men‰ím poãtem realizovan˘ch
v Cateringu neustále roz‰ifiuje. Roãní objem znovu
a sportovní akce.
Kolombo.
charterov˘ch letÛ, pfiedstavuje 57,2 % z celkové-
pfiekroãil 3,6 mil. porcí. Nejvût‰í podíl samozfiej-
Velkou v˘zvou bylo zaji‰tûní sluÏeb pro úãastníky
Z úsporn˘ch dÛvodÛ se zpáteãní úseky z Lárnaky
ho úbytku v˘nosÛ.
mû pfiedstavuje v˘roba jídel pro linky âSA (86 %).
summitu NATO. Pfii zachování plného provozu
zaãaly caterovat z Prahy.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:25
Stránka 47
VZ_2002_C
15.7.2003
17:25
Stránka 48
15.7.2003
17:26
Stránka 49
EKOLOGIE / 47
Nadpozemská čistota, průzračná voda v kapičkách
stékající po čirých stěnách ledovce.
Jsou tak průhledné, že oko dohlédne na opačnou stranu.
České aerolinie se snaží, aby také jejich ekologická
politika byla co nejčistší, průhledná a aby bylo
čerpáno pouze z přírodních zdrojů.
lu spoleãnosti, je nutné uvést zahájení v˘stavby
terminálu Carga. V souladu s poÏadavky stanoviska k hodnocení vlivu zámûru na Ïivotní prostfiedí
je vûnována pozornost zejména náhradû dfievin,
219
které bylo nutné pfii zahájení v˘stavby odstranit.
staveb - jejich zateplení.
vání doãasn˘ch staveb uÏívan˘ch letov˘m úsekem
vod v nové budovû jsou provozy hromadného
a technick˘mi útvary, zabezpeãujícími bûÏnou
stravování, které jsou zabezpeãeny vlastním pfied-
Z hlediska doplnûní a úprav zafiízení, která jsou
kontrolu a údrÏbu mezi pfiistáním a startem jed-
ãisticím zafiízením. Pfii uvádûní budovy do provozu
identifikována jako v˘znamná sv˘mi dopady na
notliv˘ch letadel pfiímo na odbavovacích stoján-
byl dÛslednû uplatnûn systém tfiídûného sbûru
Ïivotní prostfiedí, byly v hodnoceném období rea-
kách. Doãasné stavby byly nahrazeny novou
komunálního odpadu. V suterénu budovy je zfiíze-
lizovány následující akce: intenzifikace úãinnosti
budovou Administrativnû provozního centra (dále
no centrální místo shromaÏìování odpadu z celé-
neutralizaãní stanice zabezpeãující provoz galva-
jen APC), která v˘znamnû zlep‰ila pracovní pod-
ho APC, kde je odpad dotfiídûn a pfiipraven k dal-
novny, náhrada dosavadního odluãovaãe olejÛ pro
mínky pracovníkÛ letového úseku a administrativ-
‰ímu nakládání.
halu HF novou flotaãní ãistírnou odpadních vod,
doplnûní pracovi‰tû povrchové úpravy (mazání)
ních zamûstnancÛ. Z hlediska environmentálních
dopadÛ je nová budova charakteristická zejména
Z ostatních v˘znamn˘ch investiãních akcí, které
lopatek kompresorÛ leteck˘ch motorÛ, na nûmÏ
napojením na centrální v˘topnu âSL s.p., tzn., Ïe
mají dopad i na zlep‰ení environmentálního profi-
jsou pouÏívány nebezpeãné chemické látky a pfií-
66
Náklady na nakládání s odpady po odeãtení trÏeb
ovzdu‰í. Jedin˘m v˘znamn˘m zdrojem odpadních
103
TrÏby za pfiedání odpadu k vyuÏití
ném období v˘znam zejména v ukonãení provozo-
Náklady na odstraÀování odpadu
na zejména sníÏení energetick˘ch ztrát vybran˘ch
Celkové mnoÏství odpadu
zfiízení nového stacionárního zdroje zneãi‰Èování
MnoÏství ostatního odpadu
mûlo pro environmentální profil âSA v hodnoce-
84
37
MnoÏství nebezpeãného odpadu
mentálního profilu spoleãnosti pozornost vûnová-
MnoÏství smûsného komunálního odpadu
uvedení budovy do provozu nebylo dÛvodem ke
DRUH ODPADU
Roz‰ifiování areálu Sever na leti‰ti Praha-Ruzynû
101
89
Poznámka: Produkce odpadu v roce 2001 je rovna 100 %
Do budoucna je z hlediska zlep‰ování environINFORMACE O ZMùNÁCH V PRODUKCI ODPADÒ V ROCE 2002
VZ_2002_C
15.7.2003
17:26
Stránka 50
pravky, o dal‰í pfiedãisticí zafiízení odsávaného
dy obalÛ, kter˘ je souãástí nakládání s odpady
v‰ech bezpeãnostních listÛ z pracovi‰È pfiipojen˘ch
vzduchu pfied jeho vypu‰tûním do ovzdu‰í.
v souladu se zákonem o odpadech. V˘znamnû
k intranetu. Databáze bezpeãnostních listÛ je provázá-
vzrostla pouze administrativní nároãnost sledová-
na s elektronick˘m sledováním skladov˘ch poloÏek,
ní materiálov˘ch tokÛ odpadÛ z obalÛ.
a umoÏÀuje tak pfiehled o spotfiebû nebezpeãn˘ch
povrchy letadel nov˘m, kter˘ pfii svém pouÏití
Povinnosti vypl˘vající ze zákona o nebezpeãn˘ch
sloÏky spoleãnosti. Zaveden˘ systém bude v roce
uvolÀuje do ovzdu‰í emise tûkav˘ch organick˘ch
chemick˘ch látkách jsou v âSA plnûny zejména
2003 pfiizpÛsoben i sledování spotfieby tûkav˘ch
látek niωí o 70 % oproti dfiíve uÏívanému.
v oblasti informovanosti zamûstnancÛ (v souladu
organick˘ch látek v souladu se zákonem o ovzdu‰í.
Rok 2001
9
Na letišti Praha-Ruzyně byl u letadel ČSA evidován pokles počtu
5,82
0,47
63
s poÏadavky zákona bylo v roce 2002 pro‰koleno
Pokraãovaly pfiípravy k bliωímu poznání tzv. staré
lenû shromaÏìovan˘ch odpadÛ z letadel (odpad
celkem 735 zamûstnancÛ) o moÏn˘ch dopadech
ekologické zátûÏe lokalizované v blízkosti hangáru
produkovan˘ cestující vefiejností) a podíl odpadÛ,
nakládání s nebezpeãn˘mi chemick˘mi látkami
F. ZátûÏ je tvofiena chlorovan˘mi uhlovodíky unik-
které jsou pfiedávány oprávnûn˘m osobám
a pfiípravky na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí. âSA
l˘mi v 70. letech minulého století do horninového
s finanãním ziskem (druhotné suroviny pfiedávané
jako dovozce nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek
prostfiedí. âinnosti jsou zabezpeãovány âSL za
k materiálovému vyuÏití - papír, ocelov˘ ‰rot
a pfiípravkÛ pro vlastní potfiebu vydaly bezpeãnostní
finanãní spoluúãasti âSA. Pfii odmrazování leta-
a zejména odpady z obalÛ: sklo, hliník, plasty).
listy v‰ech dováÏen˘ch nebezpeãn˘ch látek a pfií-
del, vlastních i letadel smluvních partnerÛ, bylo
Jako dovozce balen˘ch v˘robkÛ pro vlastní potfie-
pravkÛ v souladu s poÏadavky zákona (cca 550
v roce 2002 spotfiebováno celkem 94 135 l (52 %
bu jsou âSA právnickou osobou, na niÏ se vzta-
bezpeãnostních listÛ) a souãasnû byl zahájen trva-
spotfieby v roce 2001) odmrazovací kapaliny tfiídy
hují nûkteré povinnosti zákona o obalech. Je
l˘ proces jejich revizí v návaznosti na nové infor-
I. a 7 405 l (41 % spotfieby v roce 2001) odmrazo-
nutné objektivnû pfiiznat, Ïe tento zákon mimo
mace o vlastnostech dováÏen˘ch nebezpeãn˘ch
vací kapaliny tfiídy II. SníÏení spotfieby není
povinnosti evidence odpadÛ nepfiinesl Ïádnou
chemick˘ch látek a pfiípravkÛ. Byl zaveden
dÛsledkem pouze klimatick˘ch podmínek, ale
zmûnu do zavedeného systému nakládání s odpa-
elektronick˘ systém umoÏÀující pfiístup do databáze
i v˘sledkem o‰etfiování letadel v souladu s poÏa-
700
63
84
467
59
66
(%)
{
{
V hodnoceném období vzrÛstal trvale podíl oddû-
Rok 2002
Celkem
při nárůstu celkového počtu pohybů letadel.
% hlukov˘ch událostí ze v‰ech
pohybÛ letadel
hlukových událostí. Tento pozitivní vývoj se podařilo dosáhnout
V noci
Rok 2002
Ve dne
uÏívání nezbytné.
0,14
166
Celkem
pech, pfii nichÏ není z technického dÛvodu jejich
0,71
V noci
spotfieby tûchto látek a jejich náhradu pfii postu-
9,82
Ve dne
dil opodstatnûnost trvalé snahy âSA o sniÏování
0,03
229
PoÏadavek nového zákona na ochranu ovzdu‰í na
sniÏování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek potvr-
272
chemick˘ch látek ve vazbû na jednotlivé organizaãní
uÏívaného nátûrového systému pouÏívaného na
Poãet hlukov˘ch událostí
V hodnoceném období do‰lo k nahrazení dosud
263
POâTY P¤EKROâENÍ HLUKOV¯CH LIMITÒ LETADLY âSA NA LETI·TI PRAHA - RUZYNù V ROCE 2002 ( POROVNÁNÍ S ROKEM 2001)
48 / EKOLOGIE
Poznámka: rok 2001=100 %
VZ_2002_C
15.7.2003
17:26
Stránka 51
EKOLOGIE / 49
EVIDOVANÁ SPOT¤EBA P¤ÍRODNÍCH ZDROJÒ V ROCE 2002
106
102
97
88
78
davky na optimalizaci vyuÏití odmrazovacích kapa-
Letadla spotfiebovala v hodnoceném období
leteck˘ch pohonn˘ch hmot, sníÏení poãtu hluko-
lin.
238 114 m (190 491,6 t) paliva a mûrná spotfieba
v˘ch událostí zpÛsoben˘ch na leti‰ti Praha-Ruzy-
paliva byla 4,56 kg paliva/100 osob pfiepraven˘ch
nû letadly âSA a ke sníÏení spotfieby plynu a vody.
Za rok 2002 bylo na pracovi‰tích âSA evidováno
na 1 km, respektive 3,25 kg paliva/100 osob nabí-
Zámûr, kter˘ si vedení spoleãnosti stanovilo ve
celkem 9 únikÛ závadn˘ch látek do Ïivotního pro-
zené sedaãkové kapacity na 1 km letu. Oproti roku
vztahu k environmentálnímu profilu spoleãnosti
stfiedí (stejn˘ poãet jako v roce 2001). Celkové
2001 se podafiilo sníÏit celkovou spotfiebu paliva
jako strategick˘ - pfii rÛstu produkce sniÏovat
mnoÏství unikl˘ch látek bylo stanoveno na cca
o 3,26 % pfii nárÛstu nabídky o 3,97 %. Mûrnou
environmentální dopady z ãinností spoleãnosti -
650 l (cca 35 l oleje, 615 l leteckého paliva).
spotfiebu paliva na pfiepravu 100 osob na vzdále-
se podle v˘sledkÛ roku 2002 dafií plnit. V˘sledky
K únikÛm do‰lo 5x z letadel âSA, dvakrát z letadel,
nost 1 km se podafiilo sníÏit oproti roku 2001
vypl˘vající z hodnocení environmentálního profilu
jejichÏ pozemní o‰etfiení a vybavení bylo zabezpe-
o 7,51 %.
spoleãnosti za rok 2002 jsou velmi dobré. Vedení
3
ãováno pracovníky âSA na základû smluvních
spoleãnosti si je vûdomo skuteãnosti, Ïe udrÏet
vztahÛ s jejich provozovateli. Ke dvûma únikÛm
Velmi dobré v˘sledky pfii fiízení stfiedních stacio-
pro následující období pozitivní trend v˘voje envi-
do‰lo pfii provozu pozemní techniky. K úniku
nárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í z roku 2001
ronmentálního profilu spoleãnosti bude velmi
do‰lo vÏdy na zpevnûn˘ch plochách, odstranûní
se podafiilo udrÏet i v roce 2002. V‰echny provo-
nároãné.
zneãi‰tûní probûhlo bez komplikací a nedo‰lo pfii
zované stfiední zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í splÀují
nûm ke kontaminaci horninového prostfiedí.
stanovené emisní limity s velkou rezervou. Velké
stacionární zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í âSA
V rámci sledování hlukov˘ch událostí na leti‰ti
neprovozuje.
Spotfieba leteck˘ch pohonn˘ch hmot
Spotfieba tepla
Spotfieba plynu
Spotfieba vody
Spotfieba elektrické energie
Rok 2001=100 %
Praha-Ruzynû byl u letadel âSA evidován pokles
UKAZATEL (%) Poznámka:
VZ_2002_C
poãtu hlukov˘ch událostí (pfiekroãení hlukov˘ch
Pro hodnocení vlivÛ âSA na Ïivotní prostfiedí byly
limitÛ). Tohoto pozitivního v˘voje se podafiilo
vyuÏity celkové trendy spotfieby pfiírodních zdrojÛ
dosáhnout pfii nárÛstu celkového poãtu pohybÛ
- porovnání roku 2001 a roku 2002.
letadel (startÛ, pfiistání). Hlukovou událost zpÛsobila letadla âSA pfii 0,66 % ze v‰ech jejich evido-
Rok 2002 byl z hlediska zmûn v environmentálním
van˘ch pohybÛ.
profilu spoleãnosti v˘znamn˘ zejména skuteãností, Ïe do‰lo k nárÛstu nabídky i realizace pfieprav-
V Ïádném pfiípadû nedo‰lo v hodnoceném období
ních kapacit, poãtu pohybÛ letadel a oproti tomuto
pfii letech âSA k vypu‰tûní paliva z letadla za letu.
nárÛstu do‰lo k v˘znamnému sníÏení spotfieby
VZ_2002_C
15.7.2003
17:26
Stránka 52
VZ_2002_C
15.7.2003
17:27
Stránka 53
BEZPEâNOST PROVOZU / 51
Tam, v mámině kapse je bezpečno,
klid a maximální pohodlí.
Totéž platí i o provozu Českých aerolinií.
Bezpečnost je pro ČSA prioritou.
2001 a dosud je dodrÏují beze zmûn. Probíhají dÛklad-
se uskuteãÀuje pfieváÏnû v ãlenském státû JAA (Spojené
né bezpeãnostní prohlídky ve‰ker˘ch zavazadel na lin-
letecké úfiady - ÚLC âR je ãlenem od 12. 12. 2000),
kách do New Yorku a pfiísnûj‰í kontrola zavazadel na
musí b˘t schválen v souladu s evropsk˘mi pfiedpisy,
v‰ech ostatních linkách. Na‰i cestující si s sebou na
v tomto pfiípadû JAR-OPS 1. Provozovatel musí mimo
palubu mohou vzít pouze jedno standardní zavazadlo
jiné prokázat, Ïe je schopen zajistit letovou zpÛsobilost
pro vûci osobní potfieby, mezi kter˘mi nesmí b˘t jakéko-
letadel, která provozuje. Pouze organizace údrÏby
li elektronické pfiístroje. V‰echna tato zafiízení (elektro-
schválená v souladu s pfiedpisem JAR-145 mÛÏe prová-
nika s vyjmut˘mi bateriemi) musí b˘t uloÏena v takzva-
dût údrÏbu. Musí mít kromû organizaãnû-technického
n˘ch zapsan˘ch zavazadlech a pfievezena v zavazadlov˘ch
zázemí také dostateãn˘ poãet kvalifikovaného personá-
prostorech. Díky opatfiením, která se na svûtov˘ch leti‰-
lu, kter˘ je oprávnûn vydávat osvûdãení o uvolnûní leta-
âSA jsou sice mezi svûtov˘mi leteck˘mi giganty jejich
dokumentem, kter˘ fie‰í otázky provozu letadel. Tento
tích i palubách letadel pfiijala, je nyní letecká doprava
dla do provozu. Pfiedpis JAR-66 pfiedepisuje kvalifikaã-
men‰í sestrou, ale zato velice uznávanou. Na‰í devízou
certifikát je pro nás v˘znamn˘m ocenûním potvrzujícím,
bezpeãnûj‰í neÏ pfied 11. záfiím. âeské aerolinie vyuÏí-
ní poÏadavky na tento personál, pfiedpis JAR-147 pak
je - kromû letité tradice, letadlového parku s prÛmûrn˘m
Ïe ve‰keré na‰e aktivity t˘kající se provozu letadel
vají bezpeãnostní doprovod pfii letech do krizov˘ch
shrnuje poÏadavky na instituci, která v˘cvik tohoto per-
vûkem necel˘ch 7 let, coÏ na‰i flotilu fiadí k nejmlad‰ím
splÀují pfiísné mezinárodní standardy. Je to formální
oblastí. Od roku 1998 ho uÏ nezaji‰Èuje policie, ale
sonálu zaji‰Èuje.
na svûtû - perfektnû pro‰kolen˘ personál, nejen v˘konní
potvrzení, Ïe âSA jako první leteck˘ dopravce na území
agentura Gral. Bezpeãnostní opatfiení v‰ak zdaleka
Organizace JAR-147 je tedy technická ‰kola schválená
letci a stevardi, ale i technici údrÏby.
âR patfií mezi renomované evropské spoleãnosti.
nejsou jen ta pro cestující viditelná, napfiíklad prohlídka
ÚCL, která má oprávnûní k v˘cviku personálu údrÏby
To, Ïe je certifikát vydán podle poÏadavkÛ JAR-OPS1,
na leti‰ti. Existuje fiada dal‰ích, která jsou pro vefiejnost
pro organizaci JAR-145 a také k realizaci zkou‰ek.
OSVùDâENÍ „BEZPEâN¯ PODNIK“
znamená urãitou dÛvûryhodnost âSA, protoÏe se tím
z pochopiteln˘ch dÛvodÛ utajena.
Taková organizace musí zamûstnávat kvalifikovan˘
Jde o osvûdãení leteckého provozovatele podle evrop-
osvûdãuje splnûní urãit˘ch evropsk˘ch standardÛ
sk˘ch pfiedpisÛ a âSA jsou prvním ãesk˘m dopravcem,
v oblasti bezpeãnosti letecké pfiepravy, v˘cviku posádek,
OPRÁVNùNÍ K V¯CVIKU
a vydat vlastní v˘cvikovou pfiíruãku - MTOE (Mainte-
kter˘ se tímto osvûdãením mÛÏe py‰nit. âeské aerolinie
systému jakosti, dozorování provozu. âSA plní poÏa-
PODLE P¤EDPISU JAR-147
nance Training Organization). V této pfiíruãce jsou uve-
tento certifikát samozfiejmû vÏdy mûly, ale bylo vydáno
davky JAA i v dal‰ích oblastech, jako je údrÏba letadel -
Úfiad pro civilní letectví âR vydal V˘cvikovému stfiedis-
deny organizace a postupy v˘cviku, pfiehled nabízen˘ch
podle poÏadavkÛ „ãesk˘ch provozních pfiedpisÛ“.
podle JAR 145, v˘cvik letov˘ch posádek - JAR-FCL1
ku âSA s platností od 15. kvûtna 2002 oprávnûní orga-
kurzÛ a systém zaji‰Èování kvality.
ProtoÏe od 12. prosince 2000 se âeská republika stala
a provoz letového simulátoru - JAR-STD.
nizace typového v˘cviku podle pfiedpisu JAR-147, které
V˘cvikové stfiedisko âSA pracovalo na zaji‰tûní opráv-
navazuje jako poslední ãlánek na hierarchii pfiedpisÛ
nûní JAR-147 cel˘ rok a je první organizací tohoto
plnoprávn˘m ãlenem JAA, tedy orgánu sdruÏujícího
instruktorsk˘ sbor, zajistit standard v˘cvikov˘ch zafiízení
letecké úfiady evropsk˘ch zemí, je Leteck˘ úfiad âR
BEZPEâNOST CESTUJÍCÍCH
JAR-OPS 1, JAR-145 a JAR-66, které se t˘kají údrÏby
druhu v âeské republice, coÏ vyjadfiuje i ãíslo oprávnûní
oprávnûn tento certifikát vydat. âeské aerolinie úspû‰nû
Pfiísná bezpeãnostní opatfiení âeské aerolinie zavedly
letadel.
- CZ/147-001. Oprávnûní zahrnuje typov˘ v˘cvik na
splnily v‰echny podmínky stanovené JAR-OPS 1, tedy
bezprostfiednû po útocích ve Spojen˘ch státech v roce
Provozovatel obchodní letecké dopravy, jehoÏ ãinnost
v‰echny typy letadel ve flotile âSA a letadlo B 737 - NG.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:27
Stránka 54
VZ_2002_C
15.7.2003
17:27
Stránka 55
PERSONALISTIKA A V¯CVIK / 53
Pro dokonalost se musí naučit
všemu potřebnému k životu.
Jen tak mohou být schopným jedincem
nebo sehraným týmem.
Na výcvik svých zaměstnanců kladou
České aerolinie zvláštní důraz.
Poãet novû pfiijat˘ch zamûstnancÛ se oproti pfied-
MZDOVÁ POLITIKA
chozímu roku 2001 v˘raznû sníÏil, a to o 409.
PrÛmûrná mzda v âSA za rok 2002 je 29 755 Kã.
Nejvy‰‰í sníÏení bylo zaznamenáno v kategorii
palubních prÛvodãích (o 207), THP (o 108)
SOCIÁLNÍ ROZVOJ A SLUÎBY
a D (o 71).
Kolektivní smlouvy platné v roce 2002 byly plnûny
V˘bûr a pfiijímání zamûstnancÛ bylo zaji‰Èováno
ve v‰ech bodech.
Jde skuteãnû o mnoho ãinností, které se sdruÏují
to je priorita âesk˘ch aerolinií také v dal‰ím tisíci-
podle potfieb spoleãnosti. Vût‰ina pracovních míst
Pro informaci uvádíme nûkteré body sociálního
pod stfiechami hangárÛ i kanceláfií v âSA. Jejich
letí. VÏdyÈ motto spoleãnosti napovídá, Ïe kaÏd˘
byla obsazena formou v˘bûrov˘ch fiízení.
programu, které mohli zamûstnanci v roce 2002
jedin˘m spoleãn˘m mûfiítkem je spokojenost ces-
pasaÏér by se mûl „ve vzduchu cítit jako doma“.
Poãet ukonãen˘ch pracovních pomûrÛ se v porov-
vyuÏívat:
nání s pfiedchozím rokem sníÏil o 109. Pfii porov-
• systém penzijního pfiipoji‰tûní
tujících. 4455 lidí pracovalo v roce 2002 v âesk˘ch aeroliniích a podafiilo se jim opût vytvofiit
V roce 2002 bylo u âSA zamûstnáno v prÛmûru
nání pfiijat˘ch a ukonãen˘ch pracovních pomûrÛ
• zamûstnanecké letenky
siln˘ a perfektnû fungující t˘m. âSA nabízejí sv˘m
4455 zamûstnancÛ, coÏ je o 55 více neÏ v pfied-
roku 2002 do‰lo k celkovému nárÛstu zamûstnan-
• moÏnost ãerpání vûcn˘ch a mzdov˘ch nákladÛ
zamûstnancÛm potfiebn˘ v˘cvik a ‰kolení, stejnû
chozím roce.
cÛ za rok 2002 o 8.
závodního stravování a také pfiíspûvku ve v˘‰i
tak jako dobré pracovní podmínky i kvalitní Ïivotní
standard. Od nich pak oãekávají profesionální
a korektní vztah k zákazníkÛm, plné nasazení a ve‰-
KATEGORIE
keré znalosti a dovednosti vyuÏitelné pro práci ve
‰piãkové letecké spoleãnosti. Spokojenost cestujících, stále se roz‰ifiující nabídka a kvalita sluÏeb,
D / DùLNICKÁ
THP / TECH.-HOSPOD. PRACOVNÍCI
VL / V¯KONNÍ LETCI
CC / PALUBNÍ PRÒVODâÍ
CELKEM
P¤IJATÍ ZAMùSTNANCI
239
140
1
35
415
ODE·LI
221
142
11
33
407
VZ_2002_C
15.7.2003
17:27
Stránka 56
54 / PERSONALISTIKA A V¯CVIK
7,- Kã na jedno hlavní jídlo
pfiipraven nov˘ typ v˘cviku se zamûfiením na jed-
nበleteck˘ úfiad je fiádn˘m ãlenem JAA. Zv˘‰ila se
bakaláfiského studijního oboru Profesionální pilot
nání se zákazníky a poskytování kvalitních sluÏeb.
na‰e kredibilita i mimo ãlenské státy JAA.
na âVUT Praha ve spolupráci s âSA. Po dlouhém
situacích (kromû úmrtí ‰lo zejména o pomoc
Úfiadem pro civilní letectví byl schválen nov˘
Pro zahraniãní odbûratele jsou nabízeny kurzy
období pfiíprav a vzájemn˘ch konzultací v prÛbûhu
zamûstnancÛm postiÏen˘m povodnûmi)
v˘cvikov˘ program Protiprávní ãiny v souladu
v jazyce ãeském (slovenském) a anglickém.
roku 2001 se podafiilo realizovat otevfiení tohoto
s Národním programem bezpeãnostního v˘cviku
V‰echny jsou provádûny podle evropsk˘ch pfied-
oboru k záfií 2002. V zájmu urychleného získání
‰kody zpÛsobené pfii v˘konu povolání
v civilním letectví âeské republiky. V˘cvik podle
pisÛ JAR OPS1 nebo JAR- FCL1.
kvalifikovan˘ch absolventÛ probûhly v loÀském
v pfiípadû, Ïe zamûstnanec fiídí silniãní
tohoto programu V˘cvikové stfiedisko zahájilo
motorové vozidlo nebo mechanizaãní prostfiedek
v zimním období a pro‰lo jím témûfi 400 zamûst-
Útvar pokraãuje v úsilí o vybavení dal‰ími v˘cvi-
ale i do roãníku druhého. Díky tomuto kroku
nancÛ.
kov˘mi zafiízeními tak, aby byla udrÏena vysoká
ukonãí první skupina studentÛ studium koncem
• sociální v˘pomoc v mimofiádn˘ch Ïivotních
• pfiíspûvek na uzavfienou pojistnou smlouvu za
• poji‰tûní pro pfiípad ztráty licence ze
zdravotních dÛvodÛ pro ãleny posádek letadel
Zvlá‰tním úkolem v oblasti v˘cviku, kterému byla
• nabídku zahraniãní, tuzemské a dûtské rekreace
v roce 2002 vûnována pozornost, byla spolupráce
• pfiíspûvek na dûtsk˘ tábor pro zdravotnû
s leteckou spoleãností Delta pfii pfiípravû nového
postiÏené dûti
• sportovní a zájmové kluby âSA
‰kolení „Krizov˘ch asistentÛ.“
V oblasti elektronického zpracování dat byl
v rámci celopodnikového projektu ERP úspû‰nû
roce pfiijímací zkou‰ky nejen do prvního roãníku,
Výcvikové středisko v roce 2002 realizovalo celkem
1507 výcvikových akcí pro 8236 účastníků z řad zaměstnanců
ČSA a 1112 externích zákazníků.
V¯CVIK ZAMùSTNANCÒ âSA
nahrazen stávající elektronick˘ systém pro orga-
V˘cvikové stfiedisko v roce 2002 realizovalo cel-
nizaci a evidenci v˘cviku nov˘m systémem
kem 1507 v˘cvikov˘ch akcí pro 8236 úãastníkÛ
Odysea. V˘znamn˘m pfiínosem nového systému je
kvalita v˘cviku se souãasn˘m zvy‰ováním podílu
roku 2004 a bude âesk˘m aeroliniím k dispozici
z fiad zamûstnancÛ âSA a 1112 externích zákazníkÛ.
tûsná provázanost s agendou ostatních útvarÛ
v˘cviku na v˘nosech celé spoleãnosti.
jiÏ v roce 2005.
Rok 2002 byl v˘znamn˘m pfiedev‰ím v oblasti
Personálního úseku.
v˘cviku personálu údrÏby. V˘cvikové stfiedisko
Studium, o které je velk˘ zájem, je zamûfieno na
STUDIUM PRO PROFESIONÁLNÍ PILOTY -
v˘chovu vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch profesionál-
získalo Osvûdãení CZ/147-001, Organizace pro
V¯CVIK POSÁDEK LETADEL
ÚSPù·Nù SE ROZVÍJEJÍCÍ PROJEKT
ních pilotÛ pro provozovatele letecké dopravy.
v˘cvik personálu údrÏby letadel podle pfiedpisu
V roce 2002 pofiádal útvar V˘cvik posádek letadel
Zaãátkem roku 2001 uloÏil prezident âSA úkol
NáplÀ studia vychází z kvalifikaãních poÏadavkÛ,
JAR 147. Dále byl zahájen v˘cvik personálu údrÏ-
904 kurzÛ pro 10 284 osob. Z tohoto poãtu bylo
viceprezidentovi pro letov˘ provoz zajistit dosta-
které jsou novû vytváfieny a sjednocovány pro
by (vãetnû zahraniãních zákazníkÛ) s vyuÏitím
132 kurzÛ s 1920 osobami pro externí zákazníky.
teãné zdroje pilotÛ pro âSA. ¤e‰ením tohoto
státy Evropské unie a jsou zakotveny v pfiedpi-
simulátoru B737.
V˘znamnû se zv˘‰ily na‰e tréninkové aktivity pro
úkolu je Projekt získávání a v˘cviku pilotÛ
sech pro zpÛsobilost létajícího personálu
V oblasti v˘cviku provozního personálu, konkrétnû
zahraniãní zákazníky, coÏ je zpÛsobeno skuteã-
k zabezpeãení rozvoje âSA, pfiijat˘ na poradû vede-
JAR-FCL 1.
v rámci projektu „Kontaktní centrum âSA“, byl
ností, Ïe cviãíme striktnû podle pfiedpisÛ JAR a Ïe
ní v kvûtnu 2001. Tento projekt se opírá o otevfiení
Vysoko‰kolské studium je koncipováno tak, aby
VZ_2002_C
15.7.2003
17:27
Stránka 57
PERSONALISTIKA A V¯CVIK / 55
absolvent získal nejen ucelené vzdûlání v bakaláfi-
âSA finanãní úãast formou pfiímé úhrady nákladÛ
ÚâAST PILOTÒ âSA V MEZINÁRODNÍM
ském oboru, ale zároveÀ potfiebnou pfiípravu poÏa-
na v˘cvik externí pilotní ‰kole za podmínky závaz-
PROJEKTU ASMGCS
dovanou Úfiadem pro civilní letectví âR pro prove-
ku adepta, Ïe ãást tûchto nákladÛ âSA vrátí zpût
dení teoretick˘ch zkou‰ek k získání prÛkazu
po nástupu do zamûstnání.
zpÛsobilosti dopravního pilota. Posluchaã má
V prÛbûhu roku 2002 se piloti âSA aktivnû podíleli na v˘voji nov˘ch systémÛ pro fiízení pozem-
moÏnost bûhem studia absolvovat praktick˘ letec-
V rámci spolupráce se odborníci z fiad âSA podí-
ních pohybÛ letadel na leti‰tních plochách v rámci
k˘ v˘cvik ve schválené letecké ‰kole.
lejí na v˘uce specializovan˘ch pfiedmûtÛ a zaji‰Èují
projektu ASMGCS (Advanced Surface Movements
odborn˘ dohled nad kvalitou praktického v˘cviku
Guidance and Control System) financovaného EU.
Poãty studentÛ v obou roãnících korespondují
v doporuãen˘ch leteck˘ch ‰kolách. Dále âSA
Projekt má za cíl v˘voj systému, kter˘ umoÏní
s plánovan˘m rozvojem letadlového parku âSA
nabízejí odborné stáÏe, pozorovací lety na palu-
optimalizaci pozemních pohybÛ s cílem zv˘‰ení
a plánovan˘mi odchody do dÛchodu. Kvalita nastu-
bách letounÛ a participaci pfii zadávání a fie‰ení
propustnosti leti‰È a zv˘‰ení bezpeãnosti pozem-
pujících studentÛ je zaruãena spojen˘m v˘bûro-
diplomov˘ch prací.
ních pohybÛ zejména s ohledem na sníÏení rizika
v˘m fiízením, a je tak minimalizováno riziko, Ïe
pozemního stfietu.
investice do v˘cviku bude neúãelná. Otázka finan-
âSA tak poprvé pfiistoupily k vytvofiení uceleného
cování je zaloÏena na odpovûdnosti tfií subjektÛ,
systému získávání a v˘cviku pilotÛ tak, aby
Celkem ãtyfii piloti absolvovali t˘denní v˘vojové
které do systému vstupují v tomto ãasovém sledu:
budoucími piloty âSA byli inteligentní, vysoko-
testy na simulátoru A320 pracovi‰tû v˘voje fiídi-
‰kolsky vzdûlaní lidé, ktefií jsou po celou dobu
cích letadlov˘ch systémÛ v DLR Braunschweig
1. Stát - náklady na teoretickou pfiípravu na vyso-
studia cílenû profilováni odborníky, ktefií v oblasti
a bûhem provozních zkou‰ek na leti‰tích v Praze
ké ‰kole - poãáteãní stadium v˘cviku
civilního letectví aktivnû pÛsobí.
a Hamburku absolvovali letové testy nového
systému TARMAC-AS na palubû letounu Do 228
2. Uchazeã - zaji‰tûní financování druhé etapy
patfiícího DLR. Spoleãnû s pracovníky DLR Braun-
v˘cviku z vlastních zdrojÛ
schweig a ¤LP âR se podíleli i na návrhu nov˘ch
provozních postupÛ pro fiízení pozemních pohybÛ.
3. âSA - poskytnutí pfiíslibu zamûstnání jako pod-
Díky posílení nahodil˘ch zdrojÛ, fiadû studentÛ
pÛrné podmínky pro získání bankovní pÛjãky
v rÛzn˘ch jin˘ch studijních oborech âVUT a dále
v nûkolika studijních smûrech na Îilinské univer-
V závûreãné etapû v˘cviku, kdy existuje vysoká
zitû jsou vytvofieny dobré personální pfiedpoklady
pravdûpodobnost dokonãení v˘cviku, poskytne
pro rozvoj âSA i v období let 2003 a 2004.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:28
Stránka 58
VZ_2002_C
15.7.2003
17:28
Stránka 59
DCE¤INÉ SPOLEâNOSTI âSA / 57
Příroda se postarala o to, abychom nemuseli
zůstat osamoceni.
Dala nám šanci mít rodinu, okruh svých blízkých.
Je nás více, můžeme si vzájemně pomáhat a učit se.
České aerolinie představují svou rodinu složenou
z dceřiných společností ČSA Airtours,
Slovak Air Services, Amadeus Marketing CSA,
CSA Services a ČSA Support.
P¤EHLED SLEDOVAN¯CH V¯SLEDKÒ DCE¤IN¯CH SPOLEâNOSTÍ âSA2 V ROCE 2002
SPOLEâNOST
âSA VLASTNÍ
VLASTNÍ KAPITÁL
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
V¯NOSY
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK
âSA AIRTOURS A.S. (ATO)
100 %
4 930
1 000
94 323
573
SLOVAK AIR SERVICES S.R.O. (S.A.S.) (V SKK)
100 %
11 149
200
48 033
734
65 %
24 197
585
53 762
10 407
100 %
623
270
1 433
179
100 %
3 267
100
70 341
1 647
AMADEUS MARKETING CSA S.R.O. (NMC)
CSA SERVICES S.R.O. (CSS)
âSA SUPPORT S.R.O. (SUP)
SLOVENSKÁ KONZULTAâNÁ FIRMA S.R.O. V LIKVIDÁCII (SKF)
1
âSA vlastní dále podíly ve spoleãnostech Walter a.s. a Boeing âeská s.r.o.
1 spoleãnost v likvidaci z rozhodnutí Pfiedstavenstva âSA a.s.; pfiedpoklad realizace zápisem u OS v Bratislavû v roce 2003
2 údaje v tabulce jsou platné ke dni 31.12.2002; jsou v tis. Kã (SKK) a HV je uveden pfied zdanûním
100 %
VZ_2002_C
15.7.2003
17:28
Stránka 60
58 / DCE¤INÉ SPOLEâNOSTI âSA
âSA AIRTOURS A.S.
o 13,2 % oproti pfiedcházejícímu úãetnímu období,
Jako mimofiádné aktivity po srpnov˘ch povodních
cím rokem 2001 pfiedstavovalo v zimním letovém
Kolejní 2, 160 00 Praha 6
nárÛst v poãtu klientÛ dokonce ãinil 59 %.
v Praze byly provedeny úklidové práce na objektech
fiádu sníÏení poãtu linek o 16,7 % a v letním leto-
IâO: 618 60 336
Spoleãnost v souãasné dobû pracuje s 23 zamûst-
externích zákazníkÛ v objemu cca 700 000,- Kã.
vém fiádu sníÏení aÏ o 34,6 %. Tato skuteãnost
Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B,
nanci.
Za rok 2002 spoleãnost splnila v‰echny plánova-
mûla kromû jiného dopad na sníÏení trÏeb o 4,3
né ukazatele a pfiekroãila celkov˘ plánovan˘ objem
mil. SKK za rok. Poãet odbaven˘ch linek v roce
âSA SUPPORT S.R.O.
v˘nosÛ o cca 3,5 %, v oblasti externích v˘nosÛ o
2002 byl o 30 % niωí neÏ v roce pfiedcházejícím
Leti‰tû Ruzynû, ul. K Leti‰ti, 160 08 Praha 6
cca 18 %.
(odbaveno 1185 letadel). V návaznosti na tato
âSA Airtours je cestovní kanceláfií (se statutem
IâO: 256 74 285
Poãet pracovníkÛ v trvalém pracovním pomûru
negativa spoleãnost Slovak Air Services pfiijala
podle zákona ã. 159/99 Sb.), která podniká
Zapsána: Mûstsk˘ soud v Praze, oddíl C,
k 31. 12. 2002 byl 255 lidí s pomûrnû vysokou
konkrétní opatfiení s cílem zabezpeãit efektivní
v oblasti aktivního i pasivního cestovního ruchu.
vloÏka 60140
prÛmûrnou nemocností na úrovni cca 12 %.
ekonomické hospodafiení. V˘sledkem toho byla
Spoleãnost se vûnuje individuální turistice, zájez-
ZaloÏena: 15. 6. 1998
vloÏka 2929
ZaloÏena: 1. 1. 1995
dÛm sestaven˘m podle poÏadavkÛ konkrétního
realizace úsporn˘ch opatfiení v oblasti nákladÛ a
SLOVAK AIR SERVICES S.R.O.
vlastní doplÀující aktivita v oblasti handlingov˘ch
zákazníka; specializuje se na komplexní sluÏby
Spoleãnost byla zaloÏena pro zabezpeãení úklidu
Letisko M. R. ·tefánika, 820 01 Bratislava
sluÏeb pro charterové lety IL-76. Tím se podafiilo
v oblasti sluÏebních cest, incentivní a kongreso-
objektÛ uÏívan˘ch âSA a.s. a úklidu letadel âSA a.s.
IâO: 313 73 844
splnit plánovan˘ zámûr v oblasti hospodáfiského
vou turistiku a také na specializované zájezdy pro
i zahraniãních spoleãností, pro které âSA a.s. posky-
Zapsána: Okresn˘ súd v Bratislave 1, oddiel s.r.o.
v˘sledku za rok 2002. Spoleãnost Slovak Air
sportovce a individuálnû sestavené skupinové
tují handlingové sluÏby na leti‰ti Praha-Ruzynû.
ZaloÏena: 1. júla 1994
Services k tomu potfiebovala 68 pracovníkÛ.
zájezdy. V roce 2002 spoleãnost zajistila fiadu akcí
Dal‰í úkol postaven˘ pfied vedení je rozvoj v˘‰e uve-
v oblasti sportovních skupin a v oblasti kongreso-
den˘ch aktivit pro externí subjekty. Spoleãnost dále
Spoleãnost âSA a.s. zaloÏila v Bratislavû Slovak
AMADEUS MARKETING CSA, S.R.O.
vé turistiky. Úspû‰n˘ rozvoj v oblasti individuální
zaji‰Èuje úklid letadel vy‰‰ích rozsahÛ v revizích pro-
Air Services jako svoji 100% dcefiinou spoleãnost
Gestin Centrum, V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1
turistiky a nárÛst prodeje letenek zv˘‰il podíl spo-
vádûn˘ch technick˘m úsekem âSA a.s. na vlastním
za úãelem zabezpeãení kvalitní pozemní obsluhy
IâO: 496 80 030
leãnosti na trhu a spoleãnû s kvalitou poskytova-
letovém parku i na letadlech zahraniãních spoleã-
letadel (technickou obsluhu - ãinnost leteck˘ch
Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl C,
n˘ch sluÏeb se staly dÛleÏit˘m základem pro zís-
ností. V rámci dopravních ãinností zabezpeãuje
mechanikÛ, poskytování sluÏeb pfii odbavení ces-
vloÏka 21718
kání ocenûní v rámci âesk˘ch 100 nejlep‰ích, kde
dopravu nedoruãen˘ch zavazadel cestujících âSA
tujících a nákladu, nakládání a vykládání letadel,
ZaloÏena: 1. 7. 1993
se spoleãnost âSA Airtours v kategorii turistick˘
a.s. a âSL v celé âeské republice a dopravu tranzit-
ãi‰tûní letadel, zprostfiedkování zásobování paluby
ruch umístila celkovû na 4. místû jako druhá nej-
ních cestujících do hotelÛ v Praze a nejbliωím
letadel potravinami, nápoji a potfiebami souvisejí-
Hlavní ãinností spoleãnosti Amadeus Marketing
lep‰í cestovní kanceláfi. I pfies pokles trhu pfiíjez-
okolí. Dále v rámci vnitropodnikové dopravy zaji‰Èuje
cími s cateringovou obsluhou na palubách leta-
CSA je poskytování a údrÏba globálního distribuã-
dové, resp. v˘jezdové turistiky shodnû o 5 %,
pfiepravy posádek âSA a.s. mezi odbavovací halou
del). SníÏení poãtu letÛ spoleãnosti âSA a.s. do/z
ního systému (GDS) Amadeus cestovním kancelá-
dokázala spoleãnost dosáhnout nárÛstu trÏeb
a stojánkami na plo‰e leti‰tû Ruzynû.
Bratislavy v roce 2002 v porovnání s pfiedcházejí-
fiím v âR a SR. Jedná se o celosvûtovou poãítaão-
VZ_2002_C
15.7.2003
17:28
Stránka 61
DCE¤INÉ SPOLEâNOSTI âSA / 59
vou síÈ slouÏící k nabídce, rezervování a prodeji
Mezi nejv˘znamnûj‰í nové produkty patfií:
sluÏeb v cestovním ruchu, pfiedev‰ím letenek,
hotelového ubytování, pronájmu automobilÛ, lod-
CSA SERVICES, S.R.O.
Leti‰tû Ruzynû, ul. K Leti‰ti, 160 08 Praha 6
• Travel Assistance - produkt pro prodej
IâO: 250 85 531
ních lístkÛ, cestovního poji‰tûní apod. Spoleãnost
cestovního poji‰tûní, uveden ve spolupráci
Zapsána: Mûstsk˘ soud v Praze, oddíl C,
dosáhla v r. 2002 pozitivního hospodáfiského
s Evropskou Cestovní Poji‰Èovnou
vloÏka 48439
v˘sledku, a to pfies nepfiíznivé okolnosti roku
2002, jenÏ byl negativnû poznamenán dozvukem
svûtové krize ze záfií 2001, povodnûmi v âR
a následn˘m poklesem poptávky v cestovním
• ProWeb OPTAT 2 ways ticketing - moderní
ZaloÏena: 26. 10. 1996
technologie pro tisk letenek s kontrolou
ãísla letenky
Spoleãnost CSA Services dlouhodobû spolupracuje v˘hradnû s cateringem âSA a.s. pfii poskyto-
ruchu. Rok 2002 byl rovnûÏ poznamenán aktivitou
• Internet STP - satelitní ticketing - tisk letenek
vání konkrétních cateringov˘ch sluÏeb na jednotli-
hlavního konkurenãního systému na trhu, GDS
v prostorách zákazníka fiízen˘ pfies Internet
vé akce v oblasti neleteckého cateringu. Kromû
Galileo, kter˘ zde pÛsobí s mimofiádnû agresivní
cenovou politikou.
udrÏování dobrého jména matefiské spoleãnosti,
Spoleãnost Amadeus Marketing CSA zaznamenala
âesk˘ch aerolinií a.s., mezi jejich klienty (spole-
meziroãní nárÛst poãtu pfiipojen˘ch terminálÛ
ãenské akce se t˘kaly kupfiíkladu Aliatelu, Hondy
V roce 2002 bylo pfiistoupeno k vytvofiení nové
u cestovních kanceláfií z 549 na 676, tiskáren lete-
âR apod.) je tímto zpÛsobem plnûn zámûr uplatnit
infrastruktury pro pfiipojování cestovních kanceláfií
nek ze 131 na 163 a poãtu lokalit (poboãek
a prezentovat kvalitní catering âSA i mimo letec-
pomocí protokolu TCPIP. Projekt obsahuje moÏ-
cestovních kanceláfií se systémem Amadeus)
kou oblast. Pro dal‰í léta je preferována dlouho-
nost nabídnout zákazníkum spoleãnosti Amadeus
z 258 na 302 (údaje k 31. 12. 2002, za oba trhy
dobá spolupráce s osvûdãen˘mi partnery jako
Marketing CSA konektivitu do datového centra
v âeské a Slovenské republice). K nejvût‰ím
napfiíklad spoleãností Jahofrta nebo spolupráce
Amadeus v Erdingu a zároveÀ vytvofiení vlastního
obchodním úspûchÛm spoleãnosti patfií úspû‰né
s Karlovou univerzitou (MFF). Za pozornost stojí
intranetu a pfiístup do Internetu.
pfiipojení GTS International, kde je systém Amadeus
akce pfiipravovaná pro XVII. International Con-
zapojen pomocí nejnovûj‰í technologie TCPIP ve
gress of Linguists v ãervenci 2003 v Praze. Objem
V roce 2002 se podafiilo znaãnû roz‰ífiit nabídku
12 poboãkách uvedené cestovní kanceláfie.
této spolupráce je udrÏován na konstantní úrovni
produktÛ Amadeus dostupn˘ch v âeské a Sloven-
NarÛstající aktivita spoleãnosti byla podpofiena
s moÏností koordinovaného rÛstu mezi obûma
ské republice.
novou pracovnicí v obchodním úseku, která by
spoleãnostmi.
mûla pomoci prohloubit aktivity spoleãnosti Amadeus Marketing CSA na Slovensku. Ve firmû pra-
Celkovou ãinnost zabezpeãují dva jednatelé spo-
cuje celkem 16 zamûstnancÛ.
leãnosti.
VZ_2002_C
15.7.2003
17:29
Stránka 62
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 1
(K-černá plát)
FINANâNÍ V¯SLEDKY PODLE âESK¯CH ÚâETNÍCH STANDARDÒ / 61
V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT K 31. 12. 2002 V TIS. Kâ
fiád.ã.
stav v bûÏném
úãetním období
stav v minulém
úãetním období
2001
stav v minulém
úãetním období
2000
I.
TrÏby za prodej zboÏí
Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí
1
2
655 818
305 832
708 779
335 108
635 183
301 124
+
Obchodní marÏe
3
349 986
373 671
334 059
4
5
6
7
8
9
10
13 669 509
13 663 466
-2 030
8 073
9 281 969
2 534 027
6 747 942
14 659 917
14 650 445
-911
10 383
10 303 024
3 050 761
7 252 263
13 492 624
13 479 653
-2 866
15 837
9 314 819
2 925 541
6 389 278
A.
fiád.ã.
IX. 1
2
3
X.
L.
II.
II. 1
2
3
V˘kony
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb
Zmûna stavu vnitropodnikov˘ch zásob vlastní v˘roby
Aktivace
V˘konová spotfieba
1 Spotfieba materiálu a energie
2 SluÏby
B.
B.
B.
XI.
M.
XII.
N.
XIII.
O.
XIV.
P.
+
Pfiidaná hodnota
11
4 737 526
4 730 564
4 511 864
XV.
Q.
C.
C.
C.
C.
C.
1
2
3
4
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva
Náklady na sociální zabezpeãení
Sociální náklady
12
13
14
15
16
2 190 825
1 582 420
1 619
551 479
55 307
2 008 424
1 445 472
1 860
375 763
185 329
1 540 540
1 117 487
1 860
290 949
130 244
Danû a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zúãtování rezerv a ãasového rozli‰ení provozních v˘nosÛ
Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení provozních nákladÛ
Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních v˘nosÛ
Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních nákladÛ
Ostatní provozní v˘nosy
Ostatní provozní náklady
Pfievod provozních v˘nosÛ
Pfievod provozních nákladÛ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
9 347
354 252
35 195
4 671
290 842
417 021
8 953
43 563
2 651 289
4 575 014
26 454
317 194
21 111
3 290
420 326
437 503
5 501
10 431
2 299 161
4 825 240
27 583
309 030
316 064
184 824
65 228
418 157
129 512
19 782
2 392 502
4 531 725
XVI.
R.
•
S.
S.
S.
••
XVII.
T.
U.
U.
U.
•
Provozní v˘sledek hospodafiení
29
129 112
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a vkladÛ
Prodané cenné papíry a vklady
V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku
30
31
32
20 090
280
14 198
-151 873
383 529
10 498
209 368
438
14 034
•••
VIII.
K.
IX.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Finanãní v˘sledek hospodafiení
stav v minulém
úãetním období
2001
stav v minulém
úãetním období
2000
14 198
10 498
14 197
14 034
144 719
36 500
87 700
1 607
18 113
47 023
862 434
1 217 622
36 122
164 938
385 702
565 259
78 102
122 242
505 453
765 726
50
-243 478
-371 378
-81 449
51
52
53
-4 808
646
-5 454
-5 454
-5 454
-5 454
-5 454
54
-109 558
-517 797
307 534
55
56
57
58
59
50 375
1 002
0
76 768
14 917
0
91 565
-8 479
0
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
Pfievod podílu na v˘sledku hospodafiení spoleãníkÛm
60
61
49 373
61 851
100 044
V˘sledek hospodafiení za úãetní období
62
-60 185
-455 946
407 578
V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním
Kontrolní ãíslo
63
99
-64 993
66 842 731
-461 400
67 916 211
402 124
66 173 538
DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost
1 -splatná
2 -odloÏená
W.
•
V˘nosy z cenn˘ch papírÛ a vkladÛ v podnicích ve skupinû
V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ
V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku
V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku
Náklady z finanãního majetku
V˘nosy z pfiecenûní majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ
Náklady z pfiecenûní majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ
Zúãtování rezerv do finanãních v˘nosÛ
Tvorba rezerv na finanãní náklady
Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních v˘nosÛ
Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních nákladÛ
V˘nosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanãní v˘nosy
Ostatní finanãní náklady
Pfievod finanãních v˘nosÛ
Pfievod finanãních nákladÛ
stav v bûÏném
úãetním období
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost
Mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné náklady
DaÀ z pfiíjmu z mimofiádné ãinnosti
1 -splatná
2 -odloÏená
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 2
(K-černá plát)
62 / FINANâNÍ V¯SLEDKY PODLE âESK¯CH ÚâETNÍCH STANDARDÒ
ROZVAHA K 31. 12. 2002 V TIS. Kâ
fiád.ã.
BûÏné úãetní období
Brutto
Korekce
Netto
2001
2000
Netto
Netto
Aktiva celkem
Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál
1
2
11 332 597 -2 279 009
9 053 588
A.
B.
Stálá aktiva
3
7 158 175 -2 173 083
4 985 092
5 041 598
4 951 608
47 540
32 689
19 543
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Zfiizovací v˘daje
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Software
Ocenitelná práva
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
4
5
6
7
8
9
10
11
158 390
II.
II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí
Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ
Základní stádo a taÏná zvífiata
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Opravná poloÏka k nabytému majetku
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
6 853 394
61 901
1 345 967
2 969 656
III. Dlouhodob˘ finanãní majetek
III. 1 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
2 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s podstatn˘m vlivem
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
4 PÛjãky podnikÛm ve skupinû
5 Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
6 Nedokonãen˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ finanãní majetek
22
23
146 391
2 019
-1 607
144 784
2 019
43 308
1 993
45 091
1 997
25
26
27
28
29
128 464
-1 607
126 857
22 275
23 302
15 908
19 040
19 792
30
3 670 695
-105 926
3 564 769
3 950 246
4 301 931
31
32
497 411
436 942
-19 060
-19 060
478 351
417 882
496 389
429 806
362 838
291 681
ObûÏná aktiva
I. Zásoby
I. 1 Materiál
-110 850
1 519
250
22 795
377 914
2 075 161
-2 060 626
-314 831
-1 724 491
-9 248
-12 056
45 771
17 731
16 388
1519
250
14 240
718
1 502
1 653
4 792 768
61 901
1 031 136
1 245 165
4 965 601
37 899
659 629
1 196 897
4 886 974
38 003
618 903
1 022 434
13 547
377 914
2 063 105
14 783
404 987
2 651 406
BûÏné úãetní období
Brutto
10 397 500 11 293 576
I.
I. 1
2
3
4
5
6
7
156 621
-110 850
fiád.ã.
2
3
4
5
6
Nedokonãená v˘roba a polotovary
V˘robky
Zvífiata
ZboÏí
Poskytnuté zálohy na zásoby
33
34
35
36
37
Korekce
Netto
2001
2000
Netto
Netto
1 727
1 727
3 756
4 667
58 742
58 742
62 827
66 490
C.
C.
II.
II. 1
2
3
4
5
6
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem
Jiné pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka
38
39
40
41
42
43
44
106 860
106 860
0
106 860
106 860
107 882
107 882
102 743
102 743
C.
C.
III.
III. 1
2
3
4
5
6
7
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏení
Sociální zabezpeãení
Stát - daÀové pohledávky
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem
Jiné pohledávky
45
46
47
48
49
50
51
52
1 973 335
1 860 054
-86 866
-86 866
1 886 469
1 773 188
1 856 417
1 319 765
2 002 574
1 105 167
58 810
58 810
515 359
870 244
54 471
54 471
21 293
27 163
IV.
IV. 1
2
3
4
Finanãní majetek
Peníze
Úãty v bankách
Krátkodob˘ finanãní majetek
Nedokonãen˘ krátkodob˘ finanãní majetek
53
54
55
56
57
1 093 089
381 069
712 020
0
1 093 089
381 069
712 020
1 489 558
363 803
1 125 755
1 833 776
240 172
629 372
964 232
Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv
58
503 727
0
503 727
1 405 656
2 040 037
503 727
384 008
119 719
0
503 727
384 008
119 719
1 243 859
1 100 017
143 842
1 764 246
1 604 004
160 242
161 797
275 791
41 428 203
44 898 513
127 374
592 536
2 487 724
C.
C.
24
D.
15 908
D.
D.
I. âasové rozli‰ení
I. 1 Náklady pfií‰tích období
2 Pfiíjmy pfií‰tích období
59
60
61
D.
II.
62
Dohadné úãty aktivní
Kontrolní ãíslo
999
45 330 388
-9 116 036
36 214 352
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 3
(K-černá plát)
FINANâNÍ V¯SLEDKY PODLE âESK¯CH ÚâETNÍCH STANDARDÒ / 63
ROZVAHA K 31. 12. 2002 V TIS. Kâ
fiád.ã.
A.
BûÏné úãetní období
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
63
64
9 053 588
1 563 165
2001
10 397 500 11 293 576
1 778 228 2 234 274
A.
A.
I.
I. 1
2
3
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Zmûny základního kapitálu
65
66
67
68
2 735 510
2 735 510
2 735 510
2 735 510
2 735 510
2 735 510
A.
A.
II.
II. 1
2
3
4
Kapitálové fondy
Emisní áÏio
Ostatní kapitálové fondy
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfiemûnách
69
70
71
72
73
-154 977
-99
0
-99
-154 878
-99
III.
III. 1
2
3
Fondy ze zisku
Zákonn˘ rezervní fond
Nedûliteln˘ fond
Statutární a ostatní fondy
74
75
76
77
47 360
47 360
47 360
47 360
IV. V˘sledek hospodafiení minul˘ch let
IV. 1 Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let
2 Neuhrazená ztráta minul˘ch let
78
79
80
-1 004 543
-548 597
-935 795
-1 004 543
-548 597
-935 795
V.
V˘sledek hospodafiení (+/-)
81
-60 185
-455 946
407 578
Cizí zdroje
82
4 558 058
5 009 127
5 457 901
I.
I. 1
2
3
Rezervy
Rezervy zákonné
Rezerva na daÀ z pfiíjmu
Ostatní rezervy
83
84
85
86
1 595 067
1 116 008
1 577 106
1 068 872
1 472 230
1 158 589
479 059
508 234
313 641
II.
II. 1
2
3
4
5
6
7
Dlouhodobé závazky
Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem
Dlouhodobé pfiijaté zálohy
Emitované dluhopisy
Dlouhodobé smûnky k úhradû
Jiné dlouhodobé závazky
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
87
88
89
90
91
92
93
94
296 671
839
272 670
898
839
A.
A.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
B.
B.
295 773
fiád.ã.
2000
B.
B.
B.
B.
26 981
26 981
272 670
BûÏné úãetní období
2001
2000
III.
III. 1
2
3
4
5
6
7
8
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku
Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏením0
Závazky k zamûstnancÛm
Závazky ze sociálního zabezpeãení
Stát - daÀové závazky a dotace
Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem
Jiné závazky
95
96
97
98
99
100
101
102
103
1 554 676
1 358 426
1 963 672
1 541 105
1 997 608
1 790 300
88 734
63 879
23 285
80 012
57 508
19 695
58 517
45 786
76 937
20 352
265 352
26 068
IV.
IV. 1
2
3
Bankovní úvûry a v˘pomoci
Bankovní úvûry dlouhodobé
BûÏné bankovní úvûry
Krátkodobé finanãní v˘pomoci
104
105
106
107
1 111 644
926 566
185 078
1 467 510
1 262 165
205 345
1 715 393
1 715 393
Ostatní pasiva - pfiechodné úãty pasiv
108
2 932 365
3 610 145
3 601 401
C.
C.
C.
I. âasové rozli‰ení
I. 1 V˘daje pfií‰tích období
2 V˘nosy pfií‰tích období
109
110
111
2 110 135
634 340
1 475 795
2 256 899
1 151 113
1 105 786
2 160 202
1 186 825
973 377
C.
II.
Dohadné úãty pasivní
112
822 230
1 353 246
1 441 199
Kontrolní ãíslo
999
35 452 307
40 692 700
43 325 527
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 4
(K-černá plát)
64 / FINANâNÍ V¯SLEDKY PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚâETNÍCH STANDARDÒ (IFRS)
V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT PODLE IFRS V TIS. USD K 31. 12. 2002
2002
ROZVAHA PODLE IFRS V TIS. USD K 31. 12. 2002
2002
2001
V˘nosy z pfiepravy
Ostatní provozní pfiíjmy
Obrat celkem
435 281
82 214
517 495
402 012
61 947
463 959
Provozní náklady
Spotfieba materiálu a sluÏeb
Osobní náklady
Odpisy hmotnáho a nehmotného majetku
Ostatní provozní náklady
Kurzové rozdíly
-332 740
-66 652
-57 625
-24 985
4 921
-477 081
-310 658
-52 750
-53 925
-18 520
-2 382
-438 235
Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek
40 414
25 724
Finanãní pfiíjmy
Finanãní náklady
1 579
-15 788
1 582
-21 747
26 205
5 559
DaÀová povinnost
-11 560
2 275
Hospodáfisk˘ v˘sledek
14 645
7 834
2001
Aktiva
Stálá aktiva
Hmotn˘ majetek
Nehmotn˘ majetek
Finanãní aktiva s moÏností prodeje
Investice do dcefiin˘ch spoleãností
OdloÏená daÀová pohledávka
ObûÏná aktiva
Zásoby
Pohledávky a ostatní aktiva
Nakoupené opce - hedging LPH
Finanãní majetek
460 392
1 450
4 645
70
3 238
469 795
15 870
66 389
1 107
36 208
119 574
479 779
1 110
10 520
70
5 308
496 787
13 690
58 275
0
41 081
113 046
Aktiva celkem
589 369
609 833
99 509
1 315
2 525
-6 279
54 541
151 611
99 509
1 315
6 483
-2 578
39 896
144 625
332
842
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvûry a pÛjãky
Závazek z finanãního leasingu
Úrokov˘ swap
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku a ostatní závazky
Krátkodobé úvûry
Krátkodobá ãást dlouhodobého úvûru
Bezúroãné pÛjãky a jiné závazky
Závazek z finanãního leasingu - krátkodobá ãást
Úrokov˘ swap - krátkodobá ãást
30 741
189 734
5 736
34 060
260 271
135 270
0
6 140
29
31 639
4 077
177 155
34 810
220 236
3 736
27 757
286 539
105 640
205
5 458
5 539
60 985
0
177 827
Pasiva celkem
589 369
609 833
Pasiva
Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Rezervní fond
Nerealizované zisky z finanãních aktiv s moÏností prodeje
Nerealizované ztráty z ji‰tûní penûÏních tokÛ
Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let a bûÏného období
Rezervy
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 5
(K-černá plát)
ZPRÁVA AUDITORA / 65
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 6
(K-černá plát)
66 / P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY
P¤ÍLOHA
TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY K 31. 12. 2002
1. POPIS SPOLEâNOSTI
âeské aerolinie a.s. (dále jen „spoleãnost“) je
ãeská právnická osoba, která vznikla dne 1. 8.
1992 a sídlí v Praze 6, Leti‰tû Ruzynû, PSâ 160 08
âeská republika, IâO 45795908. Hlavním pfiedmûtem její ãinnosti jsou:
a) Provozování obchodní letecké dopravy
b) Poskytování sluÏeb pfii odbavovacím procesu
na leti‰ti Praha - Ruzynû, odbavení letadel na
provozní plo‰e, odbavení cestujících, nákladu
a po‰ty
c) Hostinská ãinnost
d) Poskytování sluÏeb zásobování letadel
potravinami a nápoji
e) Zprostfiedkování sluÏeb v letecké dopravû
f) Maloobchod se smí‰en˘m zboÏím, tabákov˘mi
v˘roby
g) Maloobchod provozovan˘ mimo fiádné
provozovny
h) Pofiádání odborn˘ch kurzÛ, ‰kolení a jin˘ch
vzdûlávacích akcí, vãetnû lektorské ãinnosti
- v oblasti letecké dopravy
i) Zpracování dat, sluÏby databank, správa sítí
j) V˘voj, projektování, v˘roba, zkou‰ky, údrÏba,
opravy, modifikace a konstrukãní zmûny letecké
techniky
k) Poskytování softwaru a poradenství v oblasti
hardwaru a softwaru
l) V˘roba, instalace a opravy elektronick˘ch
zafiízení
m)âinnost úãetních poradcÛ, vedení úãetnictví
n) Realitní ãinnost - pronájem nemovitostí, bytÛ
a nebytov˘ch prostor
V roce 2002 neprovedla spoleãnost Ïádné v˘znamné zmûny v zápisu do obchodního rejstfiíku.
Osoby podílející se 10 (Zákon o CP)/20 a více
procenty na základním kapitálu:
FNM âR
56,43 %
âeská konsolidaãní agentura
34,59 %
Spoleãnost není souãástí konsolidovaného celku.
âlenové statutárních a dozorãích orgánÛ k 31.
prosinci 2002 podle skuteãného stavu:
P¤EDSTAVENSTVO:
Pfiedseda: Ing. Miroslav KÛla
âlen:
JUDr. Josef Tureck˘
Ing. Jifií Navrátil
Ing. Franti‰ek Slab˘
Ing. Franti‰ek BroÏík
Ing. TomበLíbal
Ing. Vladimír Karásek
Ing. Jifií KaÀák
Ke dni závûrky nebyl v Obchodním rejstfiíku proveden zápis zmûny v Pfiedstavenstvu spoleãnosti,
jedná se o zvolení Ing. Miroslava KÛly do funkce
pfiedsedy a ukonãení ãlenství Ing. Vladislava
Ra‰ky na prosincovém zasedání Pfiedstavenstva.
DOZORâÍ RADA:
Pfiedseda: k 31. 12. 2002 funkce neobsazena
Místopfiedseda:
JUDr Daniela Kovalãíková
âlen:
Ing. Ivana Frauenterková
Ing. Pavel Trenda, CSc.
Ing. Jifií Pos
Ing. Ivan Folt˘n
Ing. Du‰an Horák
Ke dni závûrky nebyl v Obchodním rejstfiíku proveden zápis zmûn v Dozorãí radû. Jedná se o zvo-
lení Ing. Du‰ana Horáka do dozorãí rady a ukonãení ãlenství Ing. Vladimíra Naxery po uplynutí
funkãního období.
SPOLEâNOST MÁ NÁSLEDUJÍCÍ ORGANIZAâNÍ
STRUKTURU:
PREZIDENT A.S.
GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT
ÚSEK FINANCOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ
GENERÁLNÍ INSPEKTORÁT
ÚSEK MARKETINGU A PRODEJE
ÚSEK INFORMAâNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSEK HLAVNÍHO ÚâETNÍHO
LETOV¯ ÚSEK
TECHNICK¯ ÚSEK
ÚSEK MAJETKOV¯CH ÚâASTÍ A SPRÁVY
PERSONÁLNÍ ÚSEK
PROVOZNÍ ÚSEK
Spoleãnost má organizaãní sloÏky v zahraniãí.
2. ZÁKLADNÍ V¯CHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ
ÚâETNÍ ZÁVùRKY
PfiiloÏená úãetní závûrka byla pfiipravena podle
zákona o úãetnictví a podle postupÛ úãtování pro
podnikatele ve znûní platném pro rok 2002, resp.
2001 a 2000.
a) Dopad zmûn zákona o úãetnictví
Dopady zmûn zákona o úãetnictví a postupÛ úãtování od 1. 1. 2002 byly zaúãtovány do v˘sledku
hospodafiení roku 2002 a do vlastního kapitálu k
31. 12. 2002. Z tohoto dÛvodu nejsou nûkteré
údaje v úãetní závûrce plnû meziroãnû srovnatelné.
b) Srovnatelnost údajÛ
V souvislosti se zmûnami zákona o úãetnictví
a postupÛ úãtování dochází ve finanãních v˘kazech
ke zmûnám ve srovnatelnosti následujících údajÛ:
ROZVAHA
• Údaj rozvahy Dohadné úãty aktivní a pasivní
zahrnují v minul˘ch úãetních obdobích nerealizované kurzové rozdíly aktivní a pasivní, které jsou
od roku 2002 úãtovány do nákladÛ a v˘nosÛ;
• Údaj rozvahy Ostatní rezervy zahrnuje v minul˘ch úãetních obdobích rezervy na nerealizované
kurzové ztráty, které se od roku 2002 netvofií.
• Údaj rozvahy OceÀovací rozdíly z pfiecenûní
majetku zahrnuje v roce 2002 ocenûní finanãních
derivátÛ reálnou cenou a oproti minulosti jejich
zachycení v úãetnictví spoleãnosti.
• Ostatní rezervy zahrnují v roce 2001 rezervu na
kurzové ztráty, která byla v minulém roce vykázána
jako samostatn˘ fiádek rozvahy.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 7
(K-černá plát)
P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY / 67
V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT
Mimofiádné náklady a v˘nosy zahrnují v minul˘ch
úãetních obdobích také manka a ‰kody a inventarizaãní pfiebytky. Od roku 2002 jsou tyto poloÏky
zahrnuty v nákladech na prodané zboÏí ãi ve spotfiebû materiálu.
finanãních nákladÛ. Právní sluÏby a poplatky spojené se sjednáním smluv na finanãní leasing
u letadel Boeing dodan˘ch v letech 1997 - 2000
jsou kapitalizovány do dlouhodobého hmotného
majetku. Tyto poplatky budou zafiazeny do uÏívání
spolu s letadlem po skonãení finanãního leasingu
a odepisovány podle platného odpisového plánu.
3. ZPÒSOBY OCE≈OVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ
ZpÛsoby oceÀování, které spoleãnost pouÏívala
pfii sestavení úãetní závûrky za rok 2002, resp.
2001 a 2000, jsou následující:
a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek se oceÀuje v pofiizovacích cenách, které obsahují cenu pofiízení
a náklady s pofiízením související.
Drobn˘ nehmotn˘ majetek v ocenûní do 5 000 Kã
je povaÏován za zásoby a úãtuje se pfii vydání do
pouÏívání pfiímo do spotfieby s tím, Ïe v rozmezí
500 - 5 000 Kã se vede v operativní evidenci.
Drobn˘ nehmotn˘ majetek v ocenûní 5 000 aÏ
60 000 Kã a s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ 1 rok
je odepisován po dobu 2 let.
Drobn˘ nehmotn˘ majetek v ocenûní pfievy‰ujícím
60 000 Kã je odepisován takto:
Software
2 roky
Licence
individuálnû / po dobu trvání smlouvy
Patenty
individuálnû / po dobu trvání smlouvy
b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek se oceÀuje v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu pofiízení, náklady na dopravu, clo a dal‰í náklady s pofiízením
související. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek vyroben˘ ve spoleãnosti je zaúãtován v ocenûní vlastními
náklady, které zahrnují pfiímé materiálové a mzdové náklady vynaloÏené na v˘robu, pfiípadnû i ãást
nepfiím˘ch nákladÛ, která se vztahuje k v˘robû,
a jsou posuzovány individuálnû. Úroky a dal‰í
finanãní v˘daje do doby uvedení pofiizované
investice jsou aktivovány, potom jsou souãástí
Inventáfi
4-15
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
8-15
Opravná poloÏka k nabytému majetku
-
S následujícími v˘jimkami:
Poãítaãe, rádiová a spojová zafiízení a pfiístroje
4
Letadla zakoupená po ukonãení leasingové
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek získan˘ bezplatnû se
oceÀuje reprodukãní pofiizovací cenou a úãtuje se
ve prospûch úãtu ostatních kapitálov˘ch fondÛ.
Reprodukãní pofiizovací cena tohoto majetku byla
stanovena na základû obvyklé ceny v˘robku na
trhu v dobû bezplatného nabytí.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku zvy‰ují jeho pofiizovací cenu.
BûÏné opravy a údrÏba se úãtují do nákladÛ.
Opravná poloÏka k majetku se vytváfií v individuálních pfiípadech, vÏdy na základû posouzení odpovídající v˘‰e reálné hodnoty majetku.
Drobn˘ hmotn˘ majetek v ocenûní do 5 000 Kã je
povaÏován za zásoby a úãtuje se pfii vydání do
pouÏívání pfiímo do spotfieby s tím, Ïe v rozmezí
500 - 5 000 Kã se vede v operativní evidenci..
Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v ocenûní od
5 000 do 40 000 Kã (do 40 tis. Kã v roce 2001,
resp. 2000) a pofiízen˘ v roce 2002 se odepisuje
po dobu dvou let, v dfiívûj‰ích letech se odepisoval pfii vydání do uÏívání jednorázovû do nákladÛ.
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v ocenûn stanoveném zákonem o daních z pfiíjmÛ, tj. od 40 000 Kã
v˘‰e, se odepisuje na základû pfiedpokládané doby
Ïivotnosti pfiíslu‰ného majetku takto:
Stavby
30
Stroje, pfiístroje a zafiízení
4-15
Dopravní prostfiedky
4-8
smlouvy
Rotující letadlové celky
Technické zhodnocení hmotného majetku
pronajatého formou operativního leasingu
Budovy a stavby
s omezenou dobou Ïivotnosti
a podíly oceÀovaly cenou pofiízení, tj. bez nákladÛ
s pofiízením souvisejících. Pokud v‰ak docházelo
k poklesu úãetní hodnoty cenn˘ch papírÛ, akcií ãi
podílÛ, rozdíl se povaÏoval za doãasné sníÏení
hodnoty a byl zaúãtován jako opravná poloÏka.
V souladu s touto metodikou byla také v roce
2002 tvofiena opravná poloÏka k akciím spoleãnosti Walter.
8
8
po dobu
trvání
po dobu
Ïivotnosti
c) Finanãní majetek
Majetkové úãasti, podíly a cenné papíry se oceÀují pofiizovacími cenami.
Krátkodob˘ finanãní majetek tvofií ceniny, peníze
v hotovosti a na bankovních úãtech.
Dlouhodob˘ finanãní majetek tvofií zejména majetkové úãasti, realizovatelné cenné papíry a podíly
a ostatní dluÏné cenné papíry.
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné
papíry a podíly, které nejsou cenn˘m papírem
k obchodování ani cenn˘m papírem drÏen˘m do
splatnosti ani majetkovou úãastí.
K 31. 12. 2002 byly jednotlivé sloÏky finanãního
majetku pfiecenûny takto:
• Cenné papíry a podíly realizovatelné reálnou
hodnotou, zmûna reálné hodnoty byla zaúãtována
do vlastního kapitálu prostfiednictvím úãtu 414 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ.
• Majetkové úãasti s rozhodujícím a podstatn˘m
vlivem byly ponechány v ocenûní pofiizovací
cenou.
• Reálná hodnota pfiedstavuje trÏní hodnotu, která
je vyhlá‰ena na tuzemské ãi zahraniãní burze, pfiípadnû ocenûní kvalifikovan˘m znalcem, není-li
trÏní hodnota k dispozici.
V roce 2001, resp. 2000 se cenné papíry, akcie
d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou ocenûny skuteãn˘mi
pofiizovacími cenami s pouÏitím metody „first-in,
first-out”(FIFO - první cena pro ocenûní pfiírÛstku
zásob se pouÏije jako první cena pro ocenûní
úbytku zásob). Pofiizovací cena zásob zahrnuje
náklady na jejich pofiízení vãetnû nákladÛ s pofiízením souvisejících (náklady na pfiepravu, clo, provize atd.).
V˘robky a nedokonãená v˘roba zásoby vlastní
v˘roby se oceÀují skuteãn˘mi vlastními náklady.
Vlastní náklady zahrnují pfiímé materiálové a mzdové náklady a ãást nepfiím˘ch nákladÛ, která se vztahuje k v˘robû, a jsou posuzovány individuálnû.
Pokud se pfii provádûní inventarizací skladov˘ch
zásob zjistí, Ïe jsou na skladû neupotfiebitelné
zásoby, u kter˘ch se uvaÏuje s odprodejem a jejichÏ prodejní cena je niωí neÏ skladová cena,
ocení se zásoby v úãetní závûrce pomocí opravné
poloÏky na tuto niωí cenu.
e) Pohledávky
Pohledávky se oceÀují jmenovitou hodnotou.
Ocenûní pochybn˘ch pohledávek se sniÏuje
pomocí opravn˘ch poloÏek, úãtovan˘ch na vrub
nákladÛ, na jejich realizaãní hodnotu. V˘‰e opravn˘ch poloÏek k pohledávkám je posuzována ve
vazbû na stav jejich vymahatelnosti.
Deriváty
Spoleãnost uzavfiela derivátové obchody (úrokové
swapy v roce 2001 a v letech 2001-2002 komoditní
collar) za úãelem zaji‰tûní budoucích penûÏních tokÛ.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 8
(K-černá plát)
68 / P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Zmûna reálné hodnoty finanãních derivátÛ byla
k datu úãetní závûrky vypoãtena bankovním ústavem, se kter˘m spoleãnost sjednala derivátovou
operaci a byla zaúãtována na úãet 414 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ.
V˘sledky derivátov˘ch obchodÛ z uzavfien˘ch
transakcí jsou vykázány ve v˘kazu ziskÛ a ztrát
jako ostatní finanãní v˘nosy, popfiípadû náklady.
f) Vlastní kapitál
Základní kapitál spoleãnosti se vykazuje ve v˘‰i
zapsané v obchodním rejstfiíku mûstského/krajského soudu. Pfiípadné zv˘‰ení nebo sníÏení
základního kapitálu na základû rozhodnutí valné
hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, se vykazuje jako Zmûny základního
kapitálu. Vklady pfiesahující základní kapitál se
vykazují jako emisní áÏio. Ostatní kapitálové fondy
spoleãnost vytváfií podle svého uváÏení na základû
stanov.
Podle obchodního zákoníku spoleãnost vytváfií
rezervní fond ze zisku nebo z pfiíplatkÛ spoleãníkÛ
nad hodnotu vkladÛ.
Akciová spoleãnost je povinna vytvofiit rezervní
fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve v˘‰i
20% ãistého zisku, ne v‰ak více neÏ 10% základního kapitálu. V dal‰ích letech vytváfií rezervní
fond ve v˘‰i 5% z ãistého zisku aÏ do v˘‰e 20%
základního kapitálu. Takto vytvofiené zdroje se
mohou pouÏít jen k úhradû ztráty. Podle stanov
spoleãnost vytváfií pouze rezervní fond.
g) Pfiijaté úvûry
Krátkodobé a dlouhodobé úvûry jsou zaúãtovány
ve jmenovité hodnotû. Za krátkodob˘ úvûr se
nepovaÏuje ãást dlouhodob˘ch úvûrÛ, která je
splatná do jednoho roku od data úãetní závûrky.
h) Finanãní leasing
Spoleãnost úãtuje o najatém majetku tak, Ïe zahrnuje leasingové splátky do nákladÛ a aktivuje pfiíslu‰nou hodnotu najatého majetku v dobû, kdy
smlouva o nájmu konãí a uplatÀuje se moÏnost
nákupu. Splátky nájemného hrazené pfiedem se
ãasovû rozli‰ují.
i) Devizové operace
Majetek a závazky pofiízené v cizí mûnû se oceÀují
v ãesk˘ch korunách kurzem IATA Clearing House
platn˘m v mûsíci doruãení faktury a ke konci roku
byly ocenûny kurzem platn˘m k 31. 12. 2003
vyhlá‰en˘m âeskou národní bankou.
V roce 2001, resp. 2000 se realizované kurzové
zisky a ztráty úãtovaly do v˘nosÛ, resp. nákladÛ
bûÏného roku. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se do v˘nosÛ, resp. nákladÛ neúãtovaly, dokud
nedo‰lo k v˘bûru nebo platbû pfiíslu‰né ãástky,
a vykazovaly se v ostatních pasivech, resp. aktivech.
Pokud bylo saldo nerealizovan˘ch kurzov˘ch rozdílÛ vy‰‰í v aktivech, vytváfiela se souãasnû rezerva ve v˘‰i této ztráty na vrub nákladÛ.
j) Úãtování nákladÛ a v˘nosÛ
V˘nosy a náklady se úãtují ãasovû rozli‰ené, tj. do
období, s nímÏ vûcnû i ãasovû souvisejí. V hlavní
ãinnosti âSA a.s. to znamená ve vazbû na realizovan˘ v˘kon letadly âSA, v oblasti ostatních v˘nosÛ vÏdy ve vazbû na datum zdanitelného plnûní
poskytované sluÏby.
Spoleãnost úãtuje na vrub nákladÛ tvorbu rezerv
a opravn˘ch poloÏek na krytí v‰ech rizik, ztrát
a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení úãetní
závûrky známa.
O zisku vypl˘vajícím z dlouhodob˘ch v˘robních
zakázek se úãtuje aÏ v okamÏiku dokonãení a
vyfakturování zakázky zpÛsobem stanoven˘m v
uzavfiené smlouvû.
k) DaÀ z pfiíjmÛ
Náklad na daÀ z pfiíjmÛ se poãítá za pomoci platné
daÀové sazby z úãetního zisku zv˘‰eného nebo
sníÏeného o trvale nebo doãasnû daÀovû neuznatelné náklady a nezdaÀované v˘nosy (napfi. tvorba
a zúãtování ostatních rezerv a opravn˘ch poloÏek,
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úãetními
a daÀov˘mi odpisy atd.).
OdloÏená daÀová povinnost odráÏí daÀov˘ dopad
pfiechodn˘ch rozdílÛ mezi zÛstatkov˘mi cenami
aktiv a pasiv z hlediska úãetnictví a stanovení
základu danû z pfiíjmu.
Z dÛvodu opatrnosti spoleãnost neúãtovala
o odloÏené daÀové pohledávce a její kalkulace je
souãástí pfiílohy k úãetní závûrce.
l) Rezervy
Spoleãnost vytváfií rezervu na opravy podle interní
metodiky, která je v souladu s ãesk˘mi daÀov˘mi
pfiedpisy. Rezerva na konci úãetního období je
kalkulována jako rozdíl aktuální ceny budoucí
opravy a jiÏ vytvofiené související rezervy, kter˘ je
následnû rozpu‰tûn do poãtu let zb˘vajících
k tvorbû.
Ostatní rezervy se tvofií na známá rizika, u kter˘ch
spoleãnost pfiedpokládá budoucí pravdûpodobn˘
závazek.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 9
(K-černá plát)
P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY / 69
4. DLOUHODOB¯ MAJETEK
a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (v tis. Kã)
b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (v tis. Kã)
PO¤IZOVACÍ CENA
PO¤IZOVACÍ CENA
Poãáteãní zÛstatek
PfiírÛstky
Vyfiazení
Poãáteãní zÛstatek
Pfievody Koneã. zÛstatek
PfiírÛstky
Vyfiazení
Pfievody Koneã. zÛstatek
Zfiizovací v˘daje
Stavby
416 565
1 345 967
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Stroje, pfiístroje a zafiízení
1 533 679
(81 749)
137 732
1 589 662
Dopravní prostfiedky
1 021 296
(8 409)
172 682
1 185 569
170 379
(4 325)
28 372
194 426
1 465
21 912
25 085
61 901
91 153
Software
(2 417)
46 073
134 809
Inventáfi
Ocenitelná práva
21 812
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
0
0
21 812
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘
14 240
majetek
29 889
(42 610)
1 519
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
20 447
Pozemky
37 899
718
nehmotn˘ majetek
2 995
(3 463)
250
Poskytnuté zálohy na dl. hmot. majetek
(1 083)
882
882
Umûlecká díla
Nedokon. dlouhodob˘ hmot. majetek
Zálohy na nedokonãen˘ dlouhodob˘
929 402
404 986
402 568
(429 640)
377 914
2 651 406
(223 984)*
(352 261)
2 075 161
Opravná poloÏka k nabyt. majetku
Celkem 2002
127 923
32 884
(2 417)
0
158 390
Celkem 2002
6 770 376
178 584
(95 566)
0
6 853 394
Celkem 2001
105 160
25 129
(2 366)
0
127 923
Celkem 2001
6 475 540
388 248
(93 412)
0
6 770 376
Celkem 2000
97 457
7 941
(238)
105 160
Celkem 2000
6 226 866
781 486
(532 812)
0
6 475 540
OPRÁVKY
OPRÁVKY
Poãáteãní
Odpisy
zÛstatek
Prodeje
Vyfiazení Pfievody
likvidace
Koneãn˘
Oprav. ZÛstatková
zÛstatek poloÏky
Zfiizovací v˘daje
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Software
(73 422) (18 033)
2 417
(89 038)
0
45 771
Ocenitelná práva
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
(21 812)
0
0
(21 812)
0
0
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘
1 519
majetek
Poãáteãní
hodnota
Zálohy na nedokonãen˘ dlouhodob˘
Odpisy
Prodej Vyfiazení Pfievody
Koneãn˘ Oprav. ZÛstatková
zÛstatek poloÏky
zÛstatek
hodnota
Stavby
(269 772) (45 059)
0
0
(314 831)
1 031 136
Stroje, pfiístroje a zafiízení
(810 107) (168 466)
(905)
81 749
(897 729)
691 933
Dopravní prostfiedky
(547 970) (114 248)
(535)
8 409
(654 344)
531 225
Inventáfi
(170 380)
(5 585)
(621)
4 325
(158)
(172 419)
22 007
(6 546)
(2 861)
158
(9 249)
Jin˘ dlouhod. hm. majetek vã. umûl. dûl
Nedokon. dlouhodob˘ hmot. majetek
0
Poskytnuté zálohy na dl. hmot. majetek
0
Pozemky, umûlecké díla
0
13 547
377 914
(12 054)
2 063 105
61 901
250
nehmotn˘ majetek
Celkem 2002
(95 234) (18 033)
2 417
(110 850)
0
47 540
Celkem 2002
(1 804 775) (336 219)
(2 061)
94 483
Celkem 2001
(85 617) (11 983)
2 366
(95 234)
0
32 689
Celkem 2001
(1 588 565) (306 420)
(3 202)
93 412
Celkem 2000
(74 232) (11 623)
238
(85 617)
0
19 543
Celkem 2000
(1 752 917) (297 384) (97 418) 532 812
Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu Ïivotnosti, jak je stanoveno v pfiíslu‰né smlouvû.
V˘znamn˘ pfiírÛstek nehmotného majetku v roce 2002 pfiedstavuje zafiazení software ORACLE v pofiizovací cenû 36 153
tis. Kã. Souhrnná v˘‰e drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze ãiní v pofiizovacích cenách k 31. 12. 2002,
resp. 2001 a 2000, 3 495 tis. Kã, resp. 1 857 tis. Kã a 1 329 tis. Kã.
V roce 2002, resp. 2001 a 2000, spoleãnost nezískala bezplatnû Ïádn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek.
(0) (2 048 572) (12 054)
4 792 768
(1 804 775)
4 965 601
(1 614 907) 26 341
4 886 974
*Záporná hodnota pfiírÛstkÛ poskytnut˘ch záloh na dlouhodob˘ majetek je zpÛsobena pfiepoãtem záloh zaplacen˘ch v
cizích mûnách - v roce 2002 tedy meziroãním sníÏením hodnoty o 401 255 tis. Kã. âisté pfiírÛstky poskytnut˘ch záloh na
dlouhodob˘ majetek bez vlivu kurzového pfiepoãtu na konci roku ãiní 177 271 tis. Kã.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 10
(K-černá plát)
70 / P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Mezi nejv˘znamnûj‰í pfiírÛstky hmotného majetku
v roce 2002 patfií dokonãení v˘stavby a zafiazení
nové administrativní budovy âSA na Novém leti‰ti
v hodnotû 365 717 tis. Kã, pofiízení letadla ATR
42 ve v˘‰i 118 466 tis. Kã a zafiazení 4 letadel
ATR 72 do majetku po ukonãení finanãního leasingu v celkové hodnotû 29 852 tis. Kã. V oblasti
pozemkÛ do‰lo s ohledem na uzavfienou dohodu o
smûnû pozemkÛ s âSL k v˘slednému nárÛstu
hodnoty pozemkÛ âSA o 24 002 tis. Kã.
Podle schváleného plánu investic byla zahájena
pfiíprava na v˘stavbu terminálu Cargo z dÛvodu
nutnosti jeho pfiesunu v rámci v˘stavby leti‰tû
Praha. Celkovû se jedná o investici v plánované
hodnotû 743 mil. Kã, která bude dokonãena v roce
2003, ke konci roku 2002 ãinily v˘daje spoleãnosti ãástku 82 109 tis. Kã.
Spoleãnost vytvofiila zákonnou rezervu na opravy
dlouhodobého hmotného majetku.
V roce 2002, resp. 2001 a 2000, spoleãnost
nezískala bezplatnû Ïádn˘ dlouhodob˘ hmotn˘
majetek.
Spoleãnost neeviduje Ïádn˘ majetek, kter˘ je zatíÏen zástavním právem nebo vûcn˘m bfiemenem.
ZÛstatek PfiírÛstky
ZÛstatek PfiírÛstky
Úbytky Pfiecenûní
k 31. 12. 2001
ZÛstatek
k 31. 12. 2002
Podílové cenné papíry a vklady
v podnicích s rozhodujícím vlivem
1 997
(4)
1 993
26
2 019
23 302
(1 027)
22 275
(280) 106 469
128 464
19 792
(752)
19 040
Ostatní dlouhodobé cenné
PÛjãky podnikÛm ve skupinû
Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
Opravná poloÏka vytvofiená v roce 2002 pfiedstavuje zreálnûní hodnoty akcií spoleãnosti Walter,
které byly získány v minulosti na úhradu pohledávek âSA a.s.
Úbytky
k 31. 12. 2000
papíry a vklady
c) Dlouhodob˘ finanãní majetek (v tis. Kã)
Opravné poloÏky
Celkem
(0)
45 091
925
(1 783)
(2 274)
(0)
(1 783)
43 308
15 908
(1 607)
925
(2 063) 104 221
144 784
SPOLEâNOSTI, U KTER¯CH SPOLEâNOST UPLAT≈UJE ROZHODUJÍCÍ A PODSTATN¯ VLIV K 31. 12. 2002 (V TIS. Kâ):
âSA AIRTOURS
A.S.
âSA SUPPORT,
S.R.O.
âSA SERVICES,
S.R.O.
AMADEUS
MARKETING
âSA, S.R.O.
SLOVAK AIR
SERVICES, S.R.O.
SKK
SLOVENSKÁ
KONZULTAâNÁ
FIRMA. S.R.O. /SKK
1 000
100
270
380
180
89
PRAHA 6
PRAHA 6
PRAHA 6
PRAHA 1 BRATISLAVA
BRATISLAVA
100
100
100
65
100
100
Aktiva celkem
11 442
9 227
732
30 200
25 359
170
Vlastní kapitál
4 930
3 267
623
24 197
11 149
193
Základní kapitál a kap. fondy
1 000
100
270
585
7 996
200
214
10
27
126
2 446
6
Nerozdûlen˘ zisk minul. let
3 143
1 510
147
13 080
105
0
Zisk / ztráta / bûÏného roku
573
1 647
179
10 407
734
-13
Cena pofiízení akcií / podílu
1 000
100
270
380
200
200
Nominální hodnota akcie / podílu
1 000
100
270
380
200
200
Vnitfiní hodnota akcií / podílu*
4 930
3 267
567
15 728
11 281
193
Název spoleãnosti
V prÛbûhu roku 2002, stejnû jako v roce 2001
nebyly kapitalizovány Ïádné úroky z úvûrÛ. V prÛbûhu roku 2000 byly kapitalizovány a aktivovány
do majetku úroky k úvûrÛm na pofiízení letadel do
doby jejich dodávky ve v˘‰i 986 tis. USD.
Souhrnná v˘‰e drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze ãiní v odhadních cenách k 31.
12. 2002 ãástku 65 mil. Kã, v roce 2001 ãinila
tato hodnota 65 mil. Kã. a v roce 2000 63 mil. Kã.
V roce 2002 do‰lo sice k nárÛstu drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze o 16 364
tis.Kã, o tuto hodnotu nebyla souhrnná v˘‰e drobného hmotného majetku meziroãnû nav˘‰ena,
protoÏe do‰lo ve stejném období k vyfiazení tohoto
druhu majetku z dÛvodu jeho dal‰í nepouÏitelnosti.
Spoleãnost zaúãtovala v roce 2002 tvorbu opravné
poloÏky k zaplacen˘m zálohám na pofiízení letadel
ve v˘‰i 12 054 tis.Kã - zmafiená investice z dÛvodu konkurzu dodavatele. V minul˘ch letech do‰lo
k tvorbû opravné poloÏky k majetku v roce 1999
a jejímu rozpu‰tûní do v˘nosÛ v roce 2000 ve v˘‰i
26 342 tis. Kã.
P¤EHLED O POHYBU DLOUHODOBÉHO FINANâNÍHO MAJETKU
ZÛstatková cena finanãní investice
k 31. 12.
Sídlo spoleãnosti
Podíl v %
Fondy ze zisku
Finanãní informace o tûchto spoleãnostech za rok
2002 byly získány z auditorem neovûfiené úãetní
závûrky jednotliv˘ch spoleãností.
Dividendy po zdanûní
7 736
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 11
(K-černá plát)
P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY / 71
SPOLEâNOSTI, U KTER¯CH SPOLEâNOST UPLAT≈UJE ROZHODUJÍCÍ A PODSTATN¯ VLIV K 31. 12. 2001 (V TIS. Kâ):
Název spoleãnosti
Sídlo spoleãnosti
âSA AIRTOURS
A.S.
âSA SUPPORT,
S.R.O.
âSA SERVICES,
S.R.O.
AMADEUS
MARKETING
âSA, S.R.O.
SLOVAK AIR
SERVICES, S.R.O.
SKK
OSTATNÍ CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚâASTI SPOLEâNOSTI K 31. 12. (V TIS. Kâ):
SLOVENSKÁ
KONZULTAâNÁ
FIRMA. S.R.O. /SKK
PRAHA 6
PRAHA 6
PRAHA 6
100
100
100
65
100
100
âESKÁ REPUBLIKA
Aktiva celkem
9 036
8 209
508
44 623
25 297
184
WALTER A.S.
Vlastní kapitál
4 358
1 675
445
27 929
10 415
186
BOEING âESKÁ S.R.O.
Základní kapitál a kap. fondy
1 000
100
270
585
7 996
200
214
10
5
126
2 446
6
ZAHRANIâÍ
Nerozdûlen˘ zisk minul. let
3 466
663
250
16 080
105
0
SITA AKCIE
Zisk / ztráta / bûÏného roku
-322
902
-80
11 139
-132
-20
CERTIFIKÁTY SITA DUTCH FOUND.
Cena pofiízení akcií / podílu
1 000
100
270
380
200
200
AKCIE FRANCE TELECOM
Nominální hodnota akcie / podílu
1 000
100
270
380
200
200
Vnitfiní hodnota akcií / podílu*
4 358
1 675
445
18 154
10 415
186
Podíl v %
Fondy ze zisku
Dividendy po zdanûní
PRAHA 1 BRATISLAVA
2000
2001
2002
POâET AKCIÍ PO¤IZOVACÍ V¯NOSY
NOMINÁLNÍ
CENA
HOD.
POâET AKCIÍ PO¤IZOVACÍ V¯NOSY
NOMINÁLNÍ
CENA
HOD.
POâET AKCIÍ PO¤IZOVACÍ V¯NOSY
NOMINÁLNÍ
CENA
HOD.
BRATISLAVA
10 497
2 100/1 000
2 027
0 2 100/1 000
100
6
35
Podíl v %
âSA AIRTOURS
A.S.
PRAHA 6
âSA SUPPORT,
S.R.O.
âSA SERVICES,
S.R.O.
PRAHA 6
PRAHA 6
AMADEUS
MARKETING
âSA, S.R.O.
SLOVAK AIR
SERVICES, S.R.O.
SKK
SLOVENSKÁ
KONZULTAâNÁ
FIRMA. S.R.O. /SKK
PRAHA 1 BRATISLAVA
BRATISLAVA
100
100
100
65
100
100
Aktiva celkem
13 040
7 708
172
43 983
27 185
204
Vlastní kapitál
4 989
933
126
36 043
10 745
206
Základní kapitál a kap. fondy
1 000
100
270
585
7 996
200
214
10
5
123
1 813
6
Nerozdûlen˘ zisk minul. let
2 250
111
-235
15 833
105
0
Zisk / ztráta / bûÏného roku
1 525
712
85
19 502
831
0
Cena pofiízení akcií / podílu
1 000
100
270
380
200
200
Nominální hodnota akcie / podílu
1 000
100
270
380
200
200
Vnitfiní hodnota akcií / podílu*
4 989
933
126
23 428
10 745
206
0
0
0
14 033
0
0
Fondy ze zisku
Dividendy po zdanûní
0
100
6
0
37
0
V¯MùNA*
20 090
211 879
112 081 6 462
SITA INC. CERTIFIKÁTY
17 878
17 143
14 251
SITA PÒJâKA
19 107 1 498
18 384 1 548
15 362
656
6
0
608
545
*V¯MùNA
ZA FRANCE
TELECOM
SPOLEâNOSTI, U KTER¯CH SPOLEâNOST UPLAT≈UJE ROZHODUJÍCÍ A PODSTATN¯ VLIV K 31. 12. 2000 (V TIS. Kâ):
Sídlo spoleãnosti
420
2 999
684
0
(*nula nebo kladné ãíslo)
Název spoleãnosti
0 2 100/1 000
100
3 291
NÁJEMNÍ PRÁVO BUDAPEST
35
2 027
(*nula nebo kladné ãíslo)
Spoleãnost nemá uzavfienu ovládací smlouvu s ovládan˘mi spoleãnostmi ani smlouvy o pfievodu zisku.
PÛjãky k podnikÛm ve skupinû k 31. 12. (v tis. Kã): V letech 2000, 2001 a 2002 nebyly poskytnuty Ïádné pÛjãky podnikÛm ve skupinû.
Spoleãnost pfiecenila k 31. 12. 2001 na trÏní hodnotu akcie France Telecom, které jsou obchodovatelné. U ostatních poloÏek je uvedena pofiizovací
cena, neboÈ náklady na získání trÏního ocenûní
jsou neúmûrné jejímu v˘znamu a dopadu do úãetní závûrky spoleãnosti.
Pfied vlastní v˘mûnou depozitních certifikátÛ SITA
za akcie France Telecom bylo nutné vytvofiit
rezervní fond vloÏením stanoveného poãtu depozitních certifikátÛ, ze kterého následnû po zru‰ení
SITA Dutch Foundation, âSA získaly finanãní prostfiedky ve v˘‰i 20 090 tis. Kã.
nosti zásob, které jsou déle neÏ tfii roky bez pohybu. Stav opravn˘ch poloÏek ( viz odstavec 7).
6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou povaÏovány
za pochybné, byly v roce 2002, resp. 2001
a 2000, vytvofieny opravné poloÏky na základû
posouzení moÏnosti jejich vymáhání.
Pohledávky po lhÛtû splatnosti více neÏ 180 dní
ãinily k 31. 12. 2002, resp. 2001 a 2000, 93,6
mil. Kã, resp. 67,6 mil. Kã a 57,2 mil. Kã.
5. ZÁSOBY
Ocenûní nepotfiebn˘ch a nepouÏiteln˘ch zásob se
sniÏuje na prodejní cenu prostfiednictvím úãtu
opravn˘ch poloÏek, kter˘ se v pfiiloÏené rozvaze
vykazuje ve sloupci korekce. Tvorba opravn˘ch
poloÏek vychází z principu posuzování vyuÏitel-
Neuhrazené pohledávky splatné do konce roku
1994, které k 31. 12. 2002, resp. 2001 a 2000,
ãinily 4 320 tis. Kã, resp. 11 515 tis. Kã a 14 762
tis. Kã, byly v souladu s daÀov˘mi pfiedpisy odepsány za rok 2002, resp. 2001 a 2000, ve v˘‰i
2 512 tis. Kã, resp. 3 247 tis. Kã a 1 928 tis. Kã.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 12
(K-černá plát)
72 / P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Spoleãnost dále z dÛvodu nedobytnosti, zamítnutí
konkurzu a vyrovnání atd. neodepsala do nákladÛ
v roce 2002 Ïádnou ãástku, v roce 2001 byla odepsána ãástka 600 tis. Kã a v roce 2000 ãástka
12 222 tis. Kã..
Spoleãnost nevede k 31.12.2002 Ïádné dlouhodobé ani krátkodobé pohledávky, které by byly kryté
podle zástavního práva.
K 31. 12. 2002, resp. 2001 a 2000 mûla spoleãnost dlouhodobé pohledávky ve v˘‰i 106 860 tis.
Kã, resp. 107 882 tis. Kã a 102 743 tis. Kã t˘kající
se záloh na operativní pronájem letadel a provozních záloh obchodních zastoupení âSA. Zálohy na
operativní pronájem jsou vratné, pokud spoleãnosti splní podmínky smlouvy pfii ukonãení operativního pronájmu
ZMùNY NA ÚâTECH OPRAVN¯CH POLOÎEK (V TIS. Kâ):
2001
2000
OPRAVNÉ POLOÎKY K:
ZÒSTATEK TVORBA ZÚâTOVÁNÍ
K OPRAVNÉ OPRAVNÉ
31. 12. 2000 POLOÎKY POLOÎKY
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2001
2002
TVORBA ZÚâTOVÁNÍ
OPRAVNÉ
OPRAVNÉ
POLOÎKY
POLOÎKY
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2002
DLOUHODOBÉMU MAJETKU
0
0
0
0 (12 054)
0
(12 054)
FINANâNÍM INVESTICÍM
0
0
0
0 (1 607)
0
(1 607)
ZÁSOBÁM
(23 790)
0
0
(23 790)
(0)
4 730
(19 060)
POHLEDÁVKÁM - ZÁKONNÉ
(38 947)
(596)
302
(39 241)
(22)
2 512
(39 751)
POHLEDÁVKÁM - OSTATNÍ
(18 321) (9 835)
5 199
(22 957) (31 382)
4 224
(50 115)
Stav devizov˘ch prostfiedkÛ spoleãnosti pfiepoãten˘ platn˘m kursem âNB k 31. 12. 2002 ãinil 938
471 tis. Kã., k 31. 12. 2001 994 940 tis. Kã.,
a k 31. 12. 2000 1 066 301 tis. Kã.
Ke konci roku 2002 mûla spoleãnost uloÏeno celkem 37 070 tis. Kã na pokrytí globální celní jistiny a garanci a na pofiízení letadel ATR.
9. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady pfií‰tích období zahrnují pfiedev‰ím pfiedplatby nájemného z titulu finanãního leasingu
letadel a jsou úãtovány do nákladÛ období, do
kterého vûcnû pfiíslu‰í.
Pfiíjmy pfií‰tích období zahrnují zejména nevyfakturované práce a sluÏby do zahraniãí k datu úãetní
závûrky a byly zaúãtovány do v˘nosÛ v roce 2002.
10. VLASTNÍ KAPITÁL
Pfiecenûní komoditního collaru formou zmûny
reálné hodnoty je vykázáno jako jiná pohledávka
ve v˘‰i 33,3 mil Kã.
Pohledávky za spfiíznûn˘mi osobami (viz odstavec
22).
V ROCE 2002, RESP. 2001 A 2000, DO·LO K NÁSLEDUJÍCÍM ZMùNÁM ÚâTÒ VLASTNÍHO KAPITÁLU (V TIS. Kâ):
2001
2000
2002
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2000
ZV¯·ENÍ
SNÍÎENÍ
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2001
ZV¯·ENÍ
SNÍÎENÍ
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2002
273 551
0
0
273 551
0
0
273 551
2 735 510
0
0
2 735 510
0
0
2 735 510
EMISNÍ ÁÎIO
0
0
0
0
0
0
0
OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY
0
0
(99)
(99)
0
0
(99)
0
0
0
0
0 (154 878)
(154 878)
26 981 20 379
0
47 360
7. OPRAVNÉ POLOÎKY
Opravné poloÏky vyjadfiují pfiechodné sníÏení hodnoty aktiv (uveden˘ch v odstavci 4, 5 a 6).
Zákonné opravné poloÏky se tvofií v souladu se
zákonem o rezervách.
Základní kapitál spoleãnosti se skládá z 273 551
jmenovit˘ch akcií plnû upsan˘ch a splacen˘ch
s nominální hodnotou 10 000 Kã. Do ostatních
kapitálov˘ch fondÛ byla zaúãtována v roce 2001
oprava ceny pozemku zafiazeného do majetku pfii
privatizaci âSA a.s.
POâET AKCIÍ
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
8. FINANâNÍ MAJETEK
Spoleãnost má otevfiené kontokorentní úãty
u Komerãní banky, âSOB a Dresdner Bank, které jí
umoÏÀují mít záporn˘ zÛstatek. K 31. 12. 2002
nebyl ãerpán Ïádn˘ krátkodob˘ úvûr tohoto typu,
v roce 2001 ãinilo ãerpání 7 444 tis.Kã., v roce 2000
nebyl ãerpán Ïádn˘ krátkodob˘ úvûr tohoto typu.
ROZDÍLY V P¤ECENùNÍ
MAJETKU A ZÁVAZKÒ
ZÁKONN¯ REZERVNÍ FOND
0
0
47 360
Rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ vznikly
zejména z dÛvodu pfiecenûní akcií France Telecomu a zaji‰Èovacích derivátÛ na reálnou hodnotu
podle pravidel platn˘ch od roku 2002.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 13
P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY / 73
Na základû rozhodnutí valné hromady spoleãnosti konané dne 30. 6. 2000 bylo schváleno následující rozdûlení zisku za rok 1999 (v tis. Kã):
ZISK ROKU 1999
11. REZERVY
ZMùNY NA ÚâTECH REZERV (V TIS. Kâ):
36 734
2001
2000
P¤ÍDùL DO REZERVNÍHO FONDU
P¤ÍDùL NA ÚHRADU ZTRÁT MINUL¯CH LET
NEUHRAZENÁ ZTRÁTA K 31. 12. 2000
1 837
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2000
REZERVY
34 897
(935 795)
ZÁKONNÉ
NA KURZOVÉ ZTRÁTY
Na základû rozhodnutí valné hromady spoleãnosti konané dne 8. 6. 2001 bylo schváleno následující rozdûlení zisku za rok 2000 (v tis. Kã):
ZISK ROKU 2000
P¤ÍDùL DO REZERVNÍHO FONDU
P¤ÍDùL NA ÚHRADU ZTRÁT MINUL¯CH LET
NEUHRAZENÁ ZTRÁTA K 31. 12. 2001
ZÚâTOVÁNÍ
REZERV
(1 158 589) (262 796)
352 513
0
OSTATNÍ NA OPRAVY
(87 700)
0
(256 410) (174 706)
41 101
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2001
TVORBA ZÚâTOVÁNÍ
REZERV
REZERV
ZÒSTATEK
K
31. 12. 2002
(1 068 872) (268 214) 221 079
(1 116 007)
(87 700)
(36 500) 124 200
(390 015) (148 807)
0
69 763
(469 059)
ZAINTERESOVANOST NA ZISKU
(22 058)
0
22 058
0
0
0
0
NA FINANâNÍ RIZIKA
(35 173)
0
4 654
(30 519)
0
20 519
(10 000)
407 577
20 379
387 198
(548 597)
Na základû rozhodnutí valné hromady spoleãnosti konané dne 28. 6. 2002 bylo schváleno následující rozdûlení ztráty za rok 2001 (v tis. Kã):
ZISK ROKU 2001
TVORBA
REZERV
2002
Zákonná rezerva byla vytvofiena za úãelem a ve v˘‰i, která je v souladu se zákonem o rezervách. Od roku
1998 se tvofií téÏ rezervy na opravy budov. Ke konci roku 2002 ãinila rezerva na opravu budov celkovou
ãástku 44 110 tis. Kã. Spoleãnost dále vytváfií ostatní rezervy na opravy letadel. ZpÛsob tvorby rezerv je
upraven interním pokynem.
Ostatní rezervy jsou vytvofieny a pouÏity v souladu s rozhodnutím spoleãnosti. Spoleãnost má dlouhodobû
vytvofienu rezervu na finanãní rizika, která mohou vyplynout ze soudních sporÛ veden˘ch v zahraniãí. V prÛbûhu roku spoleãnost rozpustila do v˘nosÛ rezervy na finanãní rizika na základû ukonãení soudních sporÛ
a jejich vypofiádání.
(455 946)
12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
P¤ÍDùL DO REZERVNÍHO FONDU
0
P¤ÍDùL NA ÚHRADU ZTRÁT MINUL¯CH LET
0
NEUHRAZENÁ ZTRÁTA K 31. 12. 2002
Valná hromada spoleãnosti rozhodla nevyplácet dividendy ze zisku roku 2000 a 1999.
SPOLEâNOST MùLA K 31. 12. 2002, RESP. 2001 A 2000, NÁSLEDUJÍCÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (V TIS. Kâ):
TERMÍNY / PODMÍNKY
2000
2001
2002
JINÉ DLOUHODOBÉ
BEZÚROâNÁ PÒJâKA OD STÁTU
270 000
200 000*
0
ZÁVAZKY
OD·KODNùNÍ Z VÁLKY V PERSKÉM ZÁLIVU
2 670
0
0
BRITÁNII
0
839
898
ZÁVAZEK Z P¤ECENùNÍ ÚROKOV¯CH SWAPÒ
0
0
295 773
272 670
200 839
296 671
(72 670)
(200 000)
0
(1 004 543)
ZÁLOHA OD PRODEJNÍHO AGENTA VE VELKÉ
CELKEM
MINUS SPLÁTKA
V BùÎNÉM ROCE
Spoleãnosti nevede Ïádné dlouhodobé závazky kryté podle zástavního práva (v tis. Kã).
*Spoleãnost v rozvaze roku 2001 vykazuje závazek vÛãi státu ve v˘‰i 200 mil CZK jako závazek krátkodob˘ z dÛvodu jeho plné úhrady v roce 2002.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 14
74 / P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Smlouva o úvûru na pofiízení letadel B 737 s konsorciem bank obsahuje následující podmínky, které musí
spoleãnost dodrÏovat:
13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2002, resp. 2001 a 2000, nemûla spoleãnost krátkodobé závazky po lhÛtû splatnosti déle neÏ 180 dnÛ.
K 31. 12. 2002 nemûla spoleãnost Ïádné krátkodobé závazky kryté podle zástavního práva.
Závazky ke spfiíznûn˘m osobám (viz odstavec 21).
1. Pravidelné podávání v˘kazÛ o finanãních v˘sledcích podle ãeské zákonné úpravy a standardÛ IAS
2. Oznámení o zmûnû struktury vlastníkÛ
14. BANKOVNÍ ÚVùRY A V¯POMOCI
3. Oznámení o v˘skytu Event of Default, Suspension Event vypl˘vající z nûkter˘ch smluvních ujednání
ROK
BANKA
2000
2000
TERMÍNY
CELKOV¯
âÁSTKA V
PODMÍNKY
LIMIT V USD
CIZÍ MùNù
2002
2002
âÁSTKA V
âÁSTKA V
âÁSTKA V
TIS. Kâ
CIZÍ MùNù
TIS. Kâ
2001
2001
âÁSTKA V
âÁSTKA V
TIS. Kâ
CIZÍ MùNù
BANKOVNÍ ÚVùRY
60 000
37 190
1 406 287
33 500
1 214 675
29 546
890 558
3 031
1 984
75 031
1 228
44 541
423
12 750
6 498
6 190
234 075
5 540
200 850
4 843
145 973
2 666
0
0
0
0
2 069
62 363
2. NA PO¤ÍZENÍ
MOTORU
5. Spojení s jin˘m subjektem
6. Limitovaná ãástka jako závazky po datu splatnosti apod.
1. NA PO¤ÍZENÍ
LETADEL B 737
4. Zákaz v˘platy dividend v pfiípadû prodlení úhrad lessorovi/majiteli
K 31. 12. 2002 spoleãnost tyto podmínky dodrÏovala.
3. NA PO¤ÍZENÍ
SIMULÁTORU
SOUHRNNÁ SPLATNOST BANKOVNÍCH ÚVùRÒ A KRÁTKODOB¯CH V¯POMOCÍ V TIS. USD
4. NA PO¤ÍZENÍ
LETADLA ATR 42
KRÁTKODOBÁ
V¯POMOC
2003
6 140
2004
6 085
2005
6 309
2006
7 444
2007 A DÁLE
CELKEM
45 364
1 715 393
40 268
1 467 510
36 881
1 111 644
5 096
192 700
5 458
205 345
6 140
185 078
(3 953)
(142 225)
40 268
1 522 693
15. OSTATNÍ PASIVA
SPLÁTKA
V P¤Í·TÍM ROCE
SNÍÎENÍ ÚVùRU
PO DODÁVCE 2000
SPLÁTKY V DAL·ÍCH
LETECH
6 131
12 216
34 810
1 262 165
30 741
926 566
Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvûrÛm a v˘pomocím za rok 2002, resp. 2001 a 2000, ãinily
47 023 tis. Kã, resp. 100 622 tis. Kã a 122 280 tis. Kã.
V˘daje pfií‰tích období a dohadné poloÏky zahrnují pfiedev‰ím ãasové rozli‰ení vypl˘vající z titulu pofiízení
letadel formou finanãního a operativního pronájmu letadel, objem nevyfakturovan˘ch sluÏeb ze strany zahraniãních dodavatelÛ ke dni uzavfiení úãetních knih, protoÏe náklady jsou úãtovány do období, do kterého
ãasovû a vûcnû pfiíslu‰í.
V˘nosy pfií‰tích období zahrnují prodané pfiepravní doklady osobní a neosobní pfiepravy inkasované v provozovnách âSA, u prodejních agentÛ âSA a prostfiednictvím distribuãních systémÛ na území âR a v zahraniãí. Do v˘nosÛ spoleãnosti jsou úãtovány v okamÏiku realizace pfiepravy na linkách âSA, tj. v období, do
kterého ãasovû a vûcnû pfiíslu‰í.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 15
P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY/ 75
16. DA≈ Z P¤ÍJMÒ
2000 V TIS. Kâ
2001 V TIS. Kâ 2002 V TIS. Kâ
402 124
(461 399)
(64 993)
(148 456)
(141 892)
(290 680)
0
(48 359)
(60 420)
NEODEâITATELNÉ NÁKLADY
415 113
336 910
267 947
ROZDÍLY MEZI ÚâETNÍMI A DA≈OV¯MI ODPISY
170 293
0
0
18 496
9 835
45 148
171 485
265 284
176 921
54 839
61 791
45 878
273 324
11 539
5 755
ZISK / ZTRÁTA / P¤ED ZDANùNÍM
NEZDANITELNÉ V¯NOSY
ROZDÍLY MEZI ÚâETNÍMI A DA≈OV¯MI ODPISY
TVORBA OPRAVN¯CH POLOÎEK
TVORBA REZERV
OSTATNÍ (NAP¤. NÁKLADY NA REPREZENTACI, MANKA A ·KODY)
INVESTIâNÍ ÚLEVA 10% DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK
SAZBA DANù Z P¤ÍJMU
SPLATNÁ DA≈
Spoleãnost vypoãetla odloÏenou daÀ na základû pfiechodn˘ch rozdílÛ mezi zÛstatkov˘mi cenami aktiv
a pasiv z hlediska úãetnictví a stanovení základu danû z pfiíjmu s pfiihlédnutím k období realizace. Z dÛvodu
opatrnosti spoleãnost neúãtovala o v˘sledné odloÏené daÀové pohledávce.
Spoleãnost vyãíslila odloÏenou daÀ následovnû:
POLOÎKY ODLOÎ. DANù
137 461
31%
2002
2002
ODLOÎENÁ ODLOÎEN¯
DA≈OV¯
DA≈OVÁ
ZÁVAZEK
POHLEDÁVKA
2001
ODLOÎENÁ
DA≈OVÁ
POHLEDÁVKA
2001
ODLOÎEN¯
DA≈OV¯
ZÁVAZEK
2000
2000
ODLOÎENÁ ODLOÎEN¯
DA≈OVÁ
DA≈OV¯
POHLEDÁVKA
ZÁVAZEK
5 454
10 907
5 454
10 907
5 454
10 907
ZÒSTATKOVOU CENOU
(266 381)
(87 726)
0
42 613
OSTATNÍ DOâASNÉ
ROZDÍLY:
OP K POHLEDÁVKÁM
(670 781)
0
31%
31%
0
DA≈OVÁ
SAZBA
ROZDÍL MEZI ÚâETNÍ
MAJETKU
670 781
ZÁKLAD
DLOUHODOBÉHO
ODEâET DA≈OVÉ ZTRÁTY PODLE § 34 ODST. 3 ZÁKONA O DANÍCH
Z P¤ÍJMU
V roce 2002, resp. 2001 a 2000 nebyly spoleãnosti pfiedepsány Ïádné domûrky danû z pfiíjmÛ.
A DA≈OVOU
(POUZE EVIDENCE NÁROKÒ, NIKOLI âERPÁNÍ)
ZDANITELN¯ P¤ÍJEM
Podle zákona o dani z pfiíjmÛ mÛÏe spoleãnost pfievést daÀovou ztrátu vzniklou od roku 1996 do pfií‰tích
sedmi let. V˘‰e daÀové ztráty z let 1996 -2001, která nebyla v úãetní závûrce roku 2002 uplatnûna a bude
pfievedena do dal‰ích let, ãinila k 31. 12. 2002 v˘‰i 466,5 mil. Kã. V roce 2002 vznikla daÀová ztráta ve
v˘‰i 87,7 mil. Kã, ke konci roku 2002 eviduje spoleãnost daÀové ztráty v celkové v˘‰i 554,2 mil. Kã.
0
31%
-19 060
31%
MAJETKU
0
REZERVY
-469 059
DERIVÁTY
OP K ZÁSOBÁM
0
5 909
0
31%
0
0
31%
145 408
0
-154 878
31%
48 012
995 193
31%
308 510
554 242
31%
171 815
OP K DLOUHODOBÉMU
0
31%
0
REINVESTICE
DA≈OVÁ ZTRÁTA
Údaje t˘kající se roku 2000 a 2001 vycházejí z koneãn˘ch verzí daÀov˘ch pfiiznání prezentovan˘ch
Finanãnímu úfiadu.
Spoleãnost ke konci zdaÀovacího období 2002 eviduje následující nevyãerpané daÀové ztráty.
Z MINUL¯CH LET
CELKEM
679 654
NETTO
637 041
42 613
Do roku 1997 tvofiila spoleãnost odloÏen˘ daÀov˘ závazek na základû platn˘ch postupÛ , tj. na základû rozdílu mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy a aplikací platné daÀové sazby. S ohledem na vysoké ztráty byla tvorba
od roku 1998 pfieru‰ena a odloÏená daÀ byla postupnû rozpou‰tûna. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek roku 2000
a 2001 je vykázán v rozvaze na fiádku Stát-daÀové závazky a dotace.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 16
76 / P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY
17. FINANâNÍ DERIVÁTY
Spoleãnost je vystavena riziku, které vypl˘vá
z fluktuace cen leteckého petroleje, úrokov˘ch
sazeb a pohybu cizích mûn v souvislosti s kurzov˘m v˘vojem.
Za úãelem minimalizace dopadÛ tûchto rizik spoleãnost uzavfiela deriváty na zaji‰tûní budoucích penûÏních tokÛ (úrokové swapy a komoditní collar).
RIZIKO FLUKTUACE CEN LETECKÉHO PETROLEJE
Spoleãnost v roce 2002 uzavfiela komoditní collar
na celkov˘ objem leteckého paliva 172 530 mT
(2001: 90 230 mT). Kontrakt z roku 2002 udává
maximální cenu leteckého paliva 240 USD za mT
a minimální cenu 212 USD za mT. V pfiípadû, Ïe
cena leteckého petroleje je pod úrovní minimální
ceny, pak âSA a.s. je povinna uhradit bance rozdíl mezi minimální cenou a cenou na trhu. V pfiípadû, Ïe cena na trhu je vy‰‰í neÏ maximální cena
leteckého petroleje, pak je povinností banky uhradit spoleãnosti vznikl˘ rozdíl. Spoleãnost v roce
2002 realizovala pfiíjem z komoditního collaru ve
v˘‰i 24,8 mil. Kã.
K 31. 12. 2002 spoleãnost provedla pfiecenûní
otevfiené pozice komoditního collaru dle kalkulace
banky formou zmûny reálné hodnoty komoditního
collaru. V˘sledkem pfiecenûní vznikla pohledávka
ve v˘‰i 33 365 tis. Kã, které zv˘‰ila vlastní kapitál
spoleãnosti. Spoleãnost nemûla otevfienou pozici
komoditního collaru k 31. 12. 2001.
ÚROKOVÉ RIZIKO
Spoleãnost uzavfiela na jafie roku 2001 dva úrokové swapy za úãelem minimalizace rizik vypl˘vajících z pohybu úrokov˘ch sazeb ve vazbû na splátky finanãního leasingu letadel. Úrokové swapy
jsou uzavfieny do 15. 6. 2007 a 15. 8. 2007.
K 31. 12. 2002 spoleãnost provedla pfiecenûní
derivátu na jejich reálnou hodnoty podle kalkulace
banky a v˘sledkem je závazek ve v˘‰i 295 773 tis.
Kã, kter˘ sniÏuje vlastní kapitál spoleãnosti.
V roce 2001 spoleãnost nemûla povinnost úãtovat
o zmûnû reálné hodnoty otevfien˘ch pozic úrokov˘ch swapÛ, proto nemáme k dispozici srovnateln˘ údaj.
V roce 2002 spoleãnost vynaloÏila na ji‰tûní úrokového rizika touto formou ãástku 132,5 mil Kã.
RIZIKO FLUKTUACE MùN
Spoleãnost minimalizuje riziko formou pfiirozeného zaji‰tûní, neboÈ realizuje pohledávky i závazky
v cizích mûnách.
18. LEASING
Spoleãnost má najat˘ dlouhodob˘ majetek, o kterém se neúãtuje na rozvahov˘ch úãtech (viz odstavec 3h).
Na základû projednání a schválení zámûru spoleãnosti pfiedstavenstvem âSA a.s.pronajme âSA a.s.
formou operativního pronájmu od roku 2003 letadlo A 310, jedno letadlo Boeing 737/400 a dvû
letadla B 737/500 na dobu 4-5 let.
Spoleãnost oãekává v˘daje za nájemné v roce
2003 z titulu operativního pronájmu letadel v celkové v˘‰i 715 645 tis. Kã.
19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ
V ROZVAZE
Spoleãnost má k 31. 12. 2002, resp. 2001 a 2000
v souladu s ãeskou zákonnou úpravou majetek
pofiízen˘ formou finanãního leasingu, kter˘ není
veden v rozvaze spoleãnosti - viz bod 17 - ãást
finanãní leasing.
Závazky, které nejsou vedeny v rozvaze spoleãnosti, jsou:
a) dlouhodobé finanãní závazky vypl˘vající z pofiízení majetku formou finanãního leasingu - viz bod
17- ãást finanãní leasing
b) závazky vypl˘vající ze smluv o operativním
pronájmu letadel - viz bod 17 - ãást operativní
pronájem
MAJETEK NAJAT¯ SPOLEâNOSTÍ FORMOU OPERAâNÍHO LEASINGU K 31. 12. 2002, RESP. 2001 A 2000 (V TIS. Kâ):
POPIS
TERMÍNY
V¯·E NÁJEMNÉHO
V¯·E NÁJEMNÉHO
V¯·E NÁJEMNÉHO
V ROCE 2000
V ROCE 2001
V ROCE 2002
BOEING 737/400
DO ROKU 2003
256 831
254 260
200 283
BOEING 737/400
DO ROKU 2006
0
203 999
266 797
BOEING 737/400
DO ROKU 2006
0
0
16 660
ATR 42
DO ROKU 2004
94 595
94 165
81 223
ATR 42
DO 06/2002
25 980
43 019
-5 441
OSTATNÍ
1 658
0
15 586
CELKEM
379 064
595 443
575 108
MAJETEK NAJAT¯ SPOLEâNOSTÍ FORMOU FINANâNÍHO LEASINGU (TZN., ÎE PO UPLYNUTÍ DOBY PRONÁJMU NÁJEMCE MAJETEK
ODKOUPÍ) K 31. 12. 2002, RESP. 2001 A 2000 (V TIS. USD):
SOUâET
SKUTEâNù
SKUTEâNù
SPLÁTEK
UHRAZENÉ
UHRAZENÉ
SKUTEâNù ROZPIS âÁSTKY BUDOUCÍCH PLATEB
NÁJEMNÉHO
SPLÁTKY NÁJEM.
SPLÁTKY NÁJEM.
SPLÁTKY NÁJEM.
PO CELOU DOBU
Z FINANâNÍHO
Z FINANâNÍHO
Z FINANâNÍHO
UHRAZENÉ PODLE SKUTEâNÉ DOBY SPLATNOSTI
K 31. 12. 2002
TERMÍNY
P¤EDPOKL.
PRONÁJMU
PRONÁJMU
PRONÁJMU
SPLATNÉ DO
SPLATNÉ PO
PODMÍNKY
PRONÁJMU
K 31. 12. 2000
K 31. 12. 2001
K 31. 12. 2002
JEDNOHO ROKU
JEDNOM ROCE
A 310+GSE
2003
218 000
206 839
218 000
218 000
ATR 72
2002
91 561
52 763
59 530
91 561
ATR 42
2006
33 409
15 172
18 583
21 998
3 203
8 208
BOEING 737/1992
2004
164 101
119 754
131 853
143 270
10 752
10 079
BOEING 737/1997
2009
82 069
24 473
31 537
37 200
5 794
39 075
BOEING 737/1998
2010
103 420
25 121
34 104
41 373
7 236
54 811
BOEING 737/1999
2011
65 054
10 324
16 317
20 958
4 567
39 529
BOEING 737/2002
2012
POPIS
CELKEM
70 850
4 705
11 050
16 017
4 778
50 055
828 464
459 151
520 974
590 377
36 330
201 757
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 17
P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY/ 77
22. INFORMACE O SP¤ÍZNùN¯CH OSOBÁCH
c) oãekávané závazky, které mohou vyplynout ze soudních sporÛ veden˘ch spoleãností,
kryté pojistnou smlouvou,
d) soudní spor veden˘ v kauze PROG ve v˘‰i 4,5 mil. Kã (150 tis. USD), u kterého âSA nepfiedpokládá
Ïádné negativní dopady do hospodafiení spoleãnosti
Spoleãnost má poji‰tûn˘ majetek vãetnû flotily letadel a odpovûdnost za ‰kody.
V roce 2002, resp. 2001 a 2000, neobdrÏeli ãlenové statutárních orgánÛ Ïádné pÛjãky, pfiiznané záruky, zálohy a jiné v˘hody a nevlastní Ïádné akcie spoleãnosti.
Dal‰í v˘hody spoãívají v pouÏití automobilÛ ãlenÛ vedení. Pfiedmûtné ãástky jsou pfiipoãítávány k zdanitelnému základu pfiíslu‰n˘ch uÏivatelÛ.
20. V¯NOSY
ROZPIS V¯NOSÒ SPOLEâNOSTI Z BùÎNÉ âINNOSTI (V TIS. Kâ):
2000
2000
2001
2001
2002
2002
DOMÁCÍ
ZAHRANIâNÍ
DOMÁCÍ
ZAHRANIâNÍ
DOMÁCÍ
ZAHRANIâNÍ
94 369
11 650 034
130 372
12 485 388
127 928
11 960 472
PRODEJ ZBOÎÍ
PRAVIDELNÁ P¤EPRAVA
PRODEJ SLUÎEB
94 369
SPOLEâNOST
655 818
708 779
635 183
NEPRAVIDELNÁ P¤EPRAVA
V¯NOSY CELKEM
VZÁJEMNÉ ZÒSTATKY âSA A DCE¤IN¯CH SPOLEâNOSTÍ KE KONCI ROKU V TIS. Kâ.
2000
2000
2001
2001
2002
2002
POHLEDÁVKY
ZÁVAZKY
POHLEDÁVKY
ZÁVAZKY
POHLEDÁVKY
ZÁVAZKY
AMADEUS MARKETING, S.R.O.
779
0
680,5
0
241
35
âSA AIRTOURS, A.S.
94,8
240,9
139,2
276,5
149
186
730 567
996 307
744 362
âSA SERVICES, S.R.O.
124,2
0
11,1
0
19
0
1 004 889
1 038 378
830 704
âSA SUPPORT, S.R.O.
182,8
5 113,7
125,8
5 298
97
6 524
1 702,2
0
148,8
0
789
0
14 020 673
130 372
15 228 852
127 928
14 191 356
SLOVAK AIR SERVICES, S.R.O.
PfieváÏná ãást v˘nosÛ spoleãnosti za rok 2002 je soustfiedûna na 32 hlavních zákazníkÛ, mezi které patfií jak
letecké spoleãnosti, se kter˘mi jsou uzavfieny mezinárodní smlouvy o vzájemném poskytování pfiepravy, pfiípadnû dvoustranné smlouvy o poskytování sluÏeb, tak ostatní odbûratelé - neletecké spoleãnosti, které odebírají sluÏby od âSA.
23. V¯DAJE NA V¯ZKUM A V¯VOJ
Na v˘zkum a v˘voj nebyly v roce 2002, resp. 2001 a 2000, vynaloÏeny Ïádné náklady.
21. OSOBNÍ NÁKLADY
24. V¯ZNAMNÉ POLOÎKY ZISKÒ A ZTRÁT
ROZPIS OSOBNÍCH NÁKLADÒ (V TIS. Kâ):
Spoleãnost vytvofiila v roce 2002 zákonnou rezervu na opravy hmotného majetku (viz odstavec 11) ve v˘‰i
268 214 tis.Kã. a tzv. ostatní rezervu na opravu hmotného majetku ve v˘‰i 148 807 tis. Kã. Tvorba rezerv
vychází z pfiedpokládan˘ch nákladÛ na opravu a doby, která uplyne od zahájení tvorby rezervy do doby její
realizace. V roce 2002 souãasnû probûhlo ãerpání zákonné rezervy na opravu hmotného majetku ve v˘‰i
221 079 tis. Kã a ostatních rezerv ve v˘‰i 69 763 tis. Kã.
2000
CELKOV¯ POâET
PRÒMùRN¯ POâET ZAMùSTNANCÒ
MZDY
SOCIÁLNÍ POJI·TùNÍ
2001
2001
2002
2002
MANAGEMENT CELKOV¯ POâET
2000
MANAGEMENT
CELKOV¯ POâET
MANAGEMENT
¤ÍDÍCÍ PRAC.
ZAMùSTNANCÒ
¤ÍDÍCÍ PRAC.
ZAMùSTNANCÒ
¤ÍDÍCÍ PRAC.
ZAMùSTNANCÒ
3 990
75
4 422
74
4 455
75
1 117 487
51 659
1 445 472
55 194
1 582 420
56 999
290 949
13 431
375 763
14 365
410 940
14 373
ZDRAVOTNÍ POJI·TùNÍ
A SOCIÁLNÍ NÁKLADY
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
130 245
4 649
185 153
4 968
195 846
4 981
1 538 681
69 739
2 006 388
74 527
2 189 206
76 353
V roce 2002, resp. 2001 a 2000, obdrÏeli ãlenové statutárních a dozorãích orgánÛ finanãní odmûny v celkové v˘‰i 1 619 tis. Kã, resp.1 860 tis. Kã a 1 860 tis. Kã.
Dále spoleãnost tvofiila v prÛbûhu roku 2002 rezervu na oãekávané kurzové ztráty, které byly oãekávány pfii
ukonãení finanãního leasingu letadel ATR 72 a úhradû poslední splátky v polovinû roku 2002. Dopad tvorby
rezervy do hospodáfiského v˘sledku roku 2002 byl do nákladÛ 36 500 tis. Kã, v polovinû roku 2002 do‰lo
k rozpu‰tûní celé vytvofiení rezervy na kurzové ztráty ve v˘‰i 124 200 tis. Kã, a tím byl v˘znamnû eliminován
jednorázov˘ kurzov˘ náklad vypl˘vající z transakcí pfii ukonãení finanãního leasingu letadel ATR 72.
V oblasti mezd a ostatních osobních nákladÛ do‰lo v roce 2002 k meziroãnímu nárÛstu ve v˘‰i 182 401 tis.
Kã, vãetnû sociálního a zdravotního poji‰tûní.
V oblasti operativního pronájmu letadel do‰lo k meziroãnímu sníÏení nájemného z dÛvodu v˘voje kurzu
k USD a ukonãení operativního pronájmu letadla ATR 42 s následn˘m odkupem do majetku âSA a.s.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 18
78 / P¤ÍLOHA TVO¤ÍCÍ SOUâÁST ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Spoleãnost realizovala zaji‰Èovací operace za úãelem fixace cen leteck˘ch pohonn˘ch hmot a v roce 2001
ãásteãnou fixaci pohybliv˘ch úrokov˘ch sazeb k leasingov˘m splátkám letadel.
V oblasti pojistného letadel a odpovûdnostního poji‰tûní cestujících do‰lo ve srovnání s rokem 2001
k nárÛstu o 240 083 tis. Kã, nárÛst je kompenzován ve v˘nosech spoleãnosti vybíráním tzv. bezpeãnostních
tax od cestujících.
Hospodáfisk˘ v˘sledek âSA byl v˘raznû ovlivnûn v˘vojem kurzu koruny k USD a EUR v prÛbûhu roku, a to
jak ve v˘nosech, tak i v nákladech spoleãnosti. Zmûnou úãetních postupÛ v roce 2002 bylo saldo kurzov˘ch
ziskÛ a ztrát v˘znamnû ovlivnûno úãtováním tzv. nerealizovan˘ch kurzov˘ch rozdílÛ ke konci roku v rámci
závûrkov˘ch operací, a to pozitivnû hodnotou 132 800 tis. Kã. Pokud vylouãíme meziroãní vliv zmûn úãetních postupÛ, potom v roce 2001 ãinilo saldo realizovan˘ch kurzov˘ch rozdílÛ ztrátu ve v˘‰i 110 714 tis. Kã,
v roce 2002 ãinilo saldo realizovan˘ch kurzov˘ch rozdílÛ ztrátu ve v˘‰i 262 808 tis. Kã.
Mimofiádné v˘nosy tvofií pfiedev‰ím náhrady od poji‰Èoven za ztráty a po‰kození zavazadel a nepravidelností,
pfiípadné náhrady od fyzick˘ch osob.
Mimofiádné náklady zahrnují náklady spoleãnosti na deportaci cestujících, mzdová vyrovnání a odstupné.
25. V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚâETNÍ ZÁVùRKY
• K 31. 3. 2003 do‰lo k odprodeji bytového fondu po ukonãeném v˘bûrovém fiízení.
• Ukonãení finanãního leasingu letadel A 310 v únoru a bfieznu 2003
a jejich zafiazení do majetku spoleãnosti
• Otevfiení krátkodobého provozního úvûru ve v˘‰i 121 954 tis. Kã (4 mil. USD)
na pokrytí pfiechodného nedostatku finanãních zdrojÛ, kter˘ byl plnû splacen 25. 4. 2003.
• Otevfiení provozního úvûru ve v˘‰i 163 000 tis. Kã v souvislosti s dodávkou letadla
na operativní pronájem a nutnosti jeho proclení, resp. odvodu vymûfieného DPH.
• Uzavfiení úvûrové smlouvy dlouhodobého charakteru na financování v˘stavby Cargo terminálu âSA
se stanovením úvûrového rámce ve v˘‰i 15 700 tis. eur, kter˘ bude ãerpán v pfiípadech,
kdy nebude moÏno pokr˘t v˘stavbu z vlastních zdrojÛ.
• Ke konci bfiezna 2003 do‰lo ke zv˘‰ení trÏní ceny akcií France Telecom, které jsou v drÏení
spoleãnosti z pÛvodních 16,74 eur na 19,55 eur za akcii, coÏ pfiedstavuje celkové zhodnocení
finanãní investice o 21,5 mil. Kã k datu 31. 3. 2003.
• Dne 12. 3. byla uzavfiena s Komerãní bankou smlouva na „fuel hedging“ pro mûsíce duben a kvûten 2003.
Celkov˘ objem transakce 39 900 mT (duben 18 800 a kvûten 21 100) za pevné ceny 345,45 USD/mT
pro duben a 318,70/ USD/mT pro mûsíc kvûten.
26. P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH (VIZ P¤ÍLOHA 1)
Sestaveno dne: 5. 5. 2003
Podpis statutárního orgánu úãetní jednotky: Ing. Miroslav KÛla, Ing. Franti‰ek Slab˘
Osoba odpovûdná za úãetnictví (jméno, podpis): Ing. NadûÏda Navrátilová
Osoba odpovûdná za úãetní závûrku (jméno, podpis): Ing. Libor Berou‰ek
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 19
P¤ÍLOHA â. 1 / 79
P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH K 31. PROSINCI 2002
P.
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ
na zaãátku úãetního období
stav v minulém
úãetním období
2000
1 489 558
1 833 776
1 276 884
-512 343
302 080
Úpravy o nepenûÏní operace
785 366
1 182 595
257 505
B.
Odpisy stál˘ch aktiv
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, rezerv a zmûna zÛstatku pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv
(Zisk) ztráta z prodeje stál˘ch aktiv
V˘nosy z dividend a podílu na zisku
Vyúãtované nákladové a v˘nosové úroky
Ostatní
361 556
51 563
-43 720
-14 198
28 910
401 255
325 709
769 130
-16 365
-24 695
128 816
323 180
330 454
-426 235
-14 034
44 140
A.
C.
C.
C.
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním,
zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami
671 000
670 252
559 585
C.
C.
A.
Zmûna potfieby pracovního kapitálu
-184 619
-244 944
347 313
879 330
-1 086 717
22 768
130 290
-239 390
-135 844
-446 883
763 593
30 603
C.
C.
C.
486 381
425 308
A.
A.
A.
A.
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním
a mimofiádn˘mi poloÏkami
V˘daje z plateb úroku
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období
Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady
-47 023
18 113
2 041
49 373
A.
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
508 885
A.
1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti
2. Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti
3. Zmûna stavu zásob
stav v minulém
úãetním období
2001
stav v minulém
úãetním období
2000
V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv
PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám
-583 776
20 090
-517 669
18 994
-687 798
522 287
âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti
-563 686
-498 675
-165 511
-355 866
-230 874
-248 772
14 198
24 695
14 034
PENùÎNÍ TOKY Z FINANâNÍCH âINNOSTÍ
A.
A.
A.
A.
stav v bûÏném
úãetním období
PENùÎNÍ TOKY Z INVESTIâNÍ âINNOSTI
-114 366
Z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
stav v minulém
úãetním období
2001
B.
B.
B.
PENùÎNÍ TOKY Z HLAVNÍ V¯DùLùâNÉ âINNOSTI (PROVOZNÍ âINNOST)
Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
A.
A.
A.
A.
A.
A.
stav v bûÏném
úãetním období
Zmûna stavu dlouhodob˘ch závazkÛ
Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky
1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ
z titulu zv˘‰ení základního kapitálu, event. rezervního fondu
2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm
3. PenûÏní dary a dotace do vlastního jmûní a dal‰í vklady
penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ
4. Úhrada ztráty spoleãníky
5. Pfiímé platby na vrub fondu
6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
C.
Pfiijaté dividendy a podíly na zisku
906 898
C.
âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti
-341 668
-206 179
-234 738
-164 938
36 122
-122 242
78 102
F.
âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ
-396 469
-344 218
556 892
R.
1 489 558
1 833 776
94 383
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ
na konci úãetního období
1 093 089
64 144
360 636
957 141
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
12:57
Stránka 20
80 / OBCHODNù-P¤EPRAVNÍ V¯KONY
OBCHODNù - P¤EPRAVNÍ V¯KONY âSA V LETECH 1990 - 2002
LETY
NALÉTANÉ KM
PROD. HODINY
POâET P¤EP. CEST.
VYUÎITÉ OSKM
VYUÎITÍ SED. KAP.
VYUÎ. TKM
TKM ZBOÎÍ, PO·TY
VYUÎ. CEL. NAB. KAP.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CELKEM
10 012,5
8 927,5
10 211,5
11 570,5
11 262,0
12 929,5
13 505,5
14 489,5
15 205,0
17 718,5
20 319,0
22 760,5
24 453,0
MP¤
6 607,0
6 183,5
7 994,5
11 387,5
11 147,0
12 781,5
13 505,5
14 478,5
15 204,0
17 718,5
19 704,5
21 595,5
23 319,0
VP¤
3 405,5
2 744,0
2 217,0
183,0
115,0
148,0
0,0
11,0
1,0
0.0
614,5
1 165,0
1 134,0
CELKEM (000)
27 289,2
25 263,6
29 195,6
27 011,5
26 736,1
30 045,8
31 675,0
33 583,6
34 567,0
38 627,7
41 878,2
45 483,7
47 045,2
MP¤
23 648,5
22 535,7
26 692,2
26 908,8
26 670,9
29 962,5
31 675,0
33 580,9
34 566,8
38 627,7
41 551,8
44 853,0
46 430,2
VP¤
3 640,7
2 727,8
2 503,4
102,8
65,2
83,3
0,0
2,8
0,2
0,0
326,4
630,7
615,1
CELKEM
37 032,8
34 439,9
40 393,9
43 665,6
43 023,3
48 944,2
51 133,9
53 687,5
54 949,0
62 310,6
68 808,9
74 687,3
78 210,2
MP¤
30 233,3
29 129,9
35 384,4
43 403,4
42 856,8
48 715,9
51 133,9
53 680,1
54 948,2
62 310,6
67 911,6
72 957,5
76 518,4
VP¤
6 799,5
5 310,0
5 009,5
262,2
166,5
228,2
0,0
7,4
0,8
0,0
897,3
1 729,8
1 691,8
CELKEM (000)
1 285,2
974,5
1 078,2
1 146,1
1 239,7
1 488,3
1 612,1
1 733,7
1 801,8
2 064,1
2 461,7
2 877,3
3 065,0
MP¤
985,3
775,4
914,3
1 137,0
1 235,4
1 476,0
1 598,9
1 722,1
1 801,8
2 064,1
2 436,4
2 831,5
3 016,7
VP¤
299,9
199,1
163,9
9,1
4,3
12,3
13,2
11,5
0,0
0,0
25,3
45,7
48,3
CELKEM (000 000)
2 346,9
2 103,8
2 423,2
2 106,4
2 245,3
2 640,0
2 725,4
2 897,9
2 910,6
3 149,5
3 622,6
3 994,3
4 178,3
MP¤
2 208,6
2 016,5
2 346,6
2 103,9
2 244,1
2 636,6
2 721,7
2 894,8
2 910,6
3 149,5
3 615,7
3 981,7
4 165,0
VP¤
138,3
87,3
76,6
2,5
1,2
3,4
3,7
3,2
0,0
0,0
7,0
12,6
13,3
CELKEM (%)
68,6
61,0
61,1
57,4
63,9
66,6
66,0
66,8
66,3
65,8
70,4
70,8
71,3
MP¤
68,4
60,7
61,4
57,4
63,9
66,6
66,0
66,8
66,3
65,8
70,5
71,0
71,4
VP¤
70,8
68,3
54,8
36,8
30,4
43,9
64,7
67,8
0,0
0,0
41,9
39,6
44,7
CELKEM (000 000)
236,2
227,2
246,6
214,7
224,8
264,4
268,7
285,4
288,3
311,6
360,9
388,3
407,6
MP¤
223,1
218,9
239,0
214,4
224,7
264,1
268,4
285,1
288,3
311,6
360,2
387,2
406,3
VP¤
13,1
8,4
7,6
0,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
0,6
1,2
1,2
CELKEM (000 000)
21,2
31,4
28,5
25,1
22,7
26,8
23,5
24,6
26,3
28,2
34,8
28,9
31,5
MP¤
19,9
30,5
27,8
25,1
22,7
26,8
23,5
24,6
26,3
28,2
34,8
28,8
31,5
VP¤
1,3
0,8
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CELKEM (%)
64,4
56,8
52,4
49,2
54,9
57,3
56,1
56,9
56,8
56,6
61,4
62,1
63,7
MP¤
64,4
56,6
52,4
49,3
54,9
57,3
56,1
56,9
56,8
56,6
61,4
62,2
63,8
VP¤
63,5
63,8
53,4
38,0
32,6
44,8
64,7
67,1
0,0
0,0
40,8
40,9
45,6
poznámka: M¤P - mezinárodní pfieprava, V¤P - vnitrostítní pfieprava
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 21
(K-černá plát)
LETADLOV¯ PARK / 81
LETADLOV¯ PARK âSA - SOUHRNNÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE / OBDOBÍ LEDEN - PROSINEC 2002
A 310
B 737
B 734
B 735
AT 72
AT 42
2
2
3
3
7
6,61
10
10
5
1,61
4,41
12 153 606
12 229 048
19 394,71
18 614,32
18 633,95
21 973,65
22 001,83
10 794
936 006
109 152,9
173 382,0
1 128 078,4
1 653 576,0
51 987
10
4
4
2,14
1,86
7,83
14 911 711
15 196 831
23 413,84
23 351,34
23 409,30
27 624,43
27 698,01
15 462
933 384
93 610,9
160 179,9
969 935,7
1 481 620,8
60 527
10,80
3 744 108
3 784 466
10 123,46
9 561,36
9 590,74
10 770,99
10 805,61
7 312
248 048
12 643,1
20 653,2
135 130,0
228 111,2
6 488
5
5
0,55
2
2,45
8,03
3 497 998
3 822 570
11 112,66
10 529,08
10 553,27
12 296,57
12 326,22
10 543
243 494
8 374,7
14 695,2
89 601,5
170 072,1
6 197
7,73
9,12
9,35
1 133
1,73
2,04
656
556
8 926
624
6,99
14 178
63,0
63,6
92
135
68,2
68,5
19
2 790
2 363
31,4
6,41
7,59
7,86
983
1,51
1,79
649
549
6 160
416
6,75
10 540
58,4
55,1
64
97
65,5
66,9
17
2 586
2 185
40,9
6,57
7,40
7,22
518
1,31
1,48
395
350
3 341
127
3,81
5 457
61,2
56,7
36
60
59,2
54,9
10
677
600
28,4
5,78
6,75
6,14
363
1,00
1,17
362
310
2 191
81
3,71
3 844
57,0
57,8
23
44
52,7
53,7
10
587
503
36,4
NATURÁLNÍ UKAZATELE - ABSOLUTNÍ
EVIDENâNÍ POâET LETADEL
PRÒMùRN¯ POâET LETADEL
FORMA VLASTNICTVÍ:
VLASTNÍ
FINANâNÍ LEASING
OPERAâNÍ LEASING
PRÒMùRN¯ VùK LETADLA
NALÉTANÉ KILOMETRY:
PRAVIDELNÁ P¤EPRAVA
CELKEM
âISTÉ LETOVÉ HODINY:
PRODUKTIVNÍ PL
SK
CELKEM
BLOKOVÉ LETOVÉ HODINY:
PRODUKTIVNÍ
CELKEM
POâET STARTÒ
POâET CESTUJÍCÍCH
VYUÎITÉ P¤EVEDENÉ TKM( 000)
NABÍZENÉ P¤EVEDENÉ TKM (000)
VYUÎITÉ OSKM (000)
NABÍZENÉ OSKM (000)
SPOT¤EBA LPH V T
11,89
6 962 256
6 968 852
8 656,26
8 619,71
8 632,58
9 239,38
9 256,48
1 422
206 186
126 556,7
187 142,9
1 237 230,2
1 450 664,8
43 869
3
10,03
2 733 430
5 043 472
7 676,79
7 534,43
7 541,70
8 663,32
8 674,42
3 958
413 010
52 406,2
75 169,7
564 880,8
783 911,6
21 011
NATURÁLNÍ UKAZATELE -POMùROVÉ
DENNÍ VYUÎITÍ LETADEL
Z âISTÉ DOBY
Z BLOKOVÉ DOBY
Z BLOKOVÉ DOBY-SK M.
PRÒM. DÉLKA ÚSEKU (KM)
PRÒM. DÉL. ÚSEKU (HOD)
Z âISTÉ DOBY
Z BLOKOVÉ DOBY
PRÒM. RYCHLOST (KM/H)
Z âISTÉ DOBY
Z BLOKOVÉ DOBY
PRÒM. VYTÍÎENÍ LETADLA
V TOM: ZBOÎÍ, PO·TA (KG)
TJ. V %
PRÒMùRN¯ NABÍZEN¯ PAYLOAD
% VYUÎITÍ CELKOVÉ NABÍZENÉ
% VYUÎITÍ CELKOVÉ NABÍZENÉ
PRÒMùRN¯ POâET PAX
PRÒMùRN¯ POâET NABÍZEN¯CH
% VYUÎITÍ SEDAâKOVÉ KAPACITY
% VYUÎITÍ SEDAâKOVÉ KAPACITY
PRÒMùRNÁ DOBA POJÍÎDùNÍ (MIN)
SPOT¤EBA LPH (KG)
NA âISTOU HODINU
NA BLOKOVOU HODINU
SPOT¤EBA LPH (G) NA NAB. OSOBU
11,83
12,68
12,10
4 901
6,07
6,51
807
753
18 160
2 182
12,02
26 854
67,6
64,8
178
208
85,3
80,3
26
5 082
4 739
30,2
6,89
7,92
8,03
1 274
1,91
2,19
669
581
10 391
311
2,99
14 904
69,7
73,0
112
155
72,1
76,5
17
2 786
2 422
26,8
2
BSA
84 881
4 808,1
8 572,4
53 458,2
95 294,5
56,1
57,7
14
25
56,1
57,7
CELKEM
31
30,61
2,69
20,86
7,06
7,95
44 003 109
47 045 239
80 377,72
78 210,24
78 361,54
90 568,34
90 762,57
49 491
3 065 009
407 552,7
639 795,3
4 178 314,8
5 863 251,0
190 080
7,01
8,12
8,08
951
1,58
1,83
600
518
8 663
1 263
14,58
13 600
63,7
62,1
82
115
71,3
70,8
15
2 426
2 094
32,4
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 22
(K-černá plát)
82 / ZPRAVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEâNOSTI
ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEâNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJEN¯MI OSOBAMI
PODLE USTANOVENÍ § 66A) OBCHZ.
ODDÍL I.
OSOBY TVO¤ÍCÍ HOLDING
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Statutu spoleãnosti.
3. PROPOJENÉ OSOBY
1. OVLÁDANÁ OSOBA
Spoleãnost âeské aerolinie a.s.
se sídlem Praha 6, Leti‰tû Ruzynû, PSâ 160 08
Iâ: 45 79 59 08
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem Praha, oddíl B, vloÏka 1662
(dále „ovládaná osoba“)
Ovládaná osoba je obchodní spoleãnost, která se
zab˘vá zejména leteckou pfiepravou. Podrobnû je
pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
2. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Fond národního majetku âR
se sídlem Ra‰ínovo nábfi. 42, 128 00 Praha 2
Iâ: 41692918
zapsan˘ v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem Praha, oddíl A.LXII, vloÏka 174
(dále „ovládající osoba“)
Ovládající osoba je spoleãností, která se zab˘vá
zejména zakládáním akciov˘ch a jin˘ch obchodních spoleãností nebo úãastí na jejich zakládání
a vkládání vkladÛ do nich, kdyÏ se k nim zavázal,
dále nab˘váním a spravováním majetkové úãasti
formou úãasti podnikání akciov˘ch spoleãností
a v˘konem práv akcionáfiÛ, vãetnû úãasti na valn˘ch
hromadách aj.
1. Spoleãnost: Severomoravská plynárenská a.s.
se sídlem na adrese 702 00 Ostrava, Plynární 6
Iâ: 47675748
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ostravû, oddíl B, vloÏka 757
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, úpravou,
uskladnûním, rozvodem, tranzitem, nákupem
a prodejem topn˘ch plynÛ a prodejem odpadního
tepla aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
2. Spoleãnost: Severoãeské mlékárny a.s., Teplice
v konkurzu
se sídlem na adrese 415 03 Teplice, Libu‰ina 2154
Iâ: 48291749
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vloÏka 438
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou mléãn˘ch
v˘robkÛ aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
3 Spoleãnost: EGO a.s., v konkurzu
se sídlem na adrese 533 12 Chvaletice
Iâ: 45534560
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloÏka 610
Spoleãnost se zab˘vá zejména montáÏí, opravou,
údrÏbou vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení a v˘robou rozvadûãÛ nízkého napûtí aj. Podrobnû je
pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
4 Spoleãnost: KONAX a.s., v likvidaci
se sídlem na adrese Jihlava, KfiiÏíkova 17
Iâ: 46347801
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Brnû, oddíl B, vloÏka 807
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, prodejem
nábytkov˘ch ply‰Û, tkan˘ch koÏe‰in a ostatních
vlasov˘ch tkanin aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
Nedoruãeno - podle sdûlení po‰ty firma zru‰ena.
Spoleãnost byla obeslána na adresu podle v˘pisu
z Obchodního rejstfiíku.
7. Spoleãnost: V˘chodoãeská plynárenská, a.s.
se sídlem na adrese 501 17 Hradec Králové,
PraÏská 702
Iâ: 60108789
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Hradci Králové
oddíl B, vloÏka 1025
Spoleãnost se zab˘vá zejména rozvodem plynu,
montáÏí, opravami a revizemi vyhrazen˘ch plynov˘ch zafiízení, plnûním tlakov˘ch nádob na plyny
aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován
ve Stanovách spoleãnosti.
5 Spoleãnost: Západoãeská plynárenská, a.s.
se sídlem na adrese 304 77 PlzeÀ, Ed. Bene‰e
2439/70-2438/72
Okres: PlzeÀ-mûsto
Iâ: 49790315
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Plzni, oddíl B, vloÏka 385
Spoleãnost se zab˘vá zejména rozvodem plynu,
poradenstvím v oblasti plynárenství aj. Podrobnû
je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
8. Spoleãnost: Jihomoravská plynárenská, a.s.
se sídlem na adrese 657 02 Brno,
Plynárenská 499/1
Iâ: 49970607
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Brnû, oddíl B, vloÏka 1246
Spoleãnost se zab˘vá zejména rozvodem plynu,
v˘robou elektfiiny, v˘robou, instalací a opravami
elektrick˘ch zafiízení aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
6. Spoleãnost: Ormilk a.s., v likvidaci
se sídlem na adrese 564 01 Îamberk
Iâ: 60109092
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloÏka 1043
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou mléãn˘ch
v˘robkÛ aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
Nedoruãeno - podle sdûlení po‰ty firma zru‰ena.
Spoleãnost byla obeslána na adresu podle v˘pisu
z Obchodního rejstfiíku.
9. Spoleãnost: Severoãeská energetika, a.s.
se sídlem na adrese 405 49 Dûãín IV,
Teplická 874/8
Iâ: 49903179
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vloÏka 512
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, rozvodem
a odbytem elektfiiny, vãetnû poskytování sluÏeb
souvisejících s dodávkou, odbûrem nebo pouÏitím
elektfiiny aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 23
(K-černá plát)
ZPRAVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEâNOSTI / 83
10. Spoleãnost: Západoãeská energetika, a.s.
se sídlem na adrese 303 28 PlzeÀ,
Guldenerova 19
Iâ: 49790463
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Plzni, oddíl B, vloÏka 390
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, nákupem,
distribucí, tranzitem, prodejem, dovozem a v˘vozem elektfiiny aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání
specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
11. Spoleãnost: Stfiedoãeská plynárenská, a.s.
se sídlem na adrese 142 01 Praha 4, Novodvorská
803/82
Iâ: 60193158
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2375
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, úpravou,
uskladnûním, rozvodem, tranzitem, nákupem
a prodejem topn˘ch plynÛ a prodejem odpadního
tepla aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
12. Spoleãnost: Severomoravská energetika, a.s.
se sídlem na adrese 709 02 Ostrava, 28. fiíjna 152
Iâ: 47675691
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ostravû, oddíl B, vloÏka 745
Spoleãnost se zab˘vá zejména nákupem, v˘robou,
rozvodem a odbytem elektrické energie a tepla,
vã. poskytování sluÏeb souvisejících s dodávkou,
odbûrem nebo pouÏíváním elektrické energie
a tepla aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
13. Spoleãnost: Sokolovská uhelná, a.s.
se sídlem na adrese 356 00 Sokolov,
Staré námûstí 69, Iâ: 49790072
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Plzni, oddíl B, vloÏka 381
Spoleãnost se zab˘vá zejména hornickou ãinností
(podle zákona ã. 61/1988 Sb. o hornické ãinnosti,
v˘bu‰ninách a o státní báÀské správû, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ) aj. Podrobnû je pfiedmût
podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
14. Spoleãnost: NOVÁ HUË, a.s.
se sídlem na adrese Ostrava-Kunãice,
Vratimovská 689
Iâ: 45193258
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ostravû, oddíl B, vloÏka 297
Spoleãnost se zab˘vá zejména zpracováním surového Ïeleza a oceli, v˘robou ostatního kovového
zboÏí aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
15. Spoleãnost: PRAÎSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
se sídlem na adrese 145 08 Praha 4, U Plynárny 500
Iâ: 60193492
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2337
Spoleãnost se zab˘vá zejména investiãní v˘stavbou plynárensk˘ch zafiízení s pfiíslu‰enstvím
a potrubních systémÛ, v˘robou, montáÏí, opravou,
rekonstrukcí, revizí a zkou‰kami vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení, kotlÛ a tlakov˘ch nádob.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
16. Spoleãnost: Severoãeská plynárenská, a.s.
se sídlem na adrese 401 17 Ústí nad Labem,
Klí‰ská 940
Iâ: 49903209
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vloÏka 515
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, úpravou,
uskladnûním, rozvodem, tranzitem, nákupem
a prodejem topn˘ch plynÛ a prodejem odpadního
teplaaj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
17. Spoleãnost: V˘chodoãeská energetika, a.s.
se sídlem na adrese 501 03 Hradec Králové,
Sladkovského 215
Iâ: 60108720
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vloÏka 1008
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, nákupem,
distribucí, tranzitem, prodejem, dovozem a v˘vozem elektfiiny, nákupem, v˘robou, rozvodem
a odbytem elektrické energie a tepla, vã. poskytování sluÏeb souvisejících s dodávkou, odbûrem
nebo pouÏíváním elektfiiny aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
18. Spoleãnost: KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
se sídlem na adrese 660 90 Brno, KfiiÏíkova 68
Iâ: 46347267
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Brnû, oddíl B, vloÏka 771
Spoleãnost se zab˘vá zejména stavbou strojÛ s
mechanick˘m pohonem aj. Podrobnû je pfiedmût
podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
19. Spoleãnost: âESK¯ TELECOM, a.s.
se sídlem na adrese 130 34 Praha 3,
Ol‰anská 55/5
Iâ: 60193336
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze
oddíl B, vloÏka 2322
Spoleãnost se zab˘vá zejména zfiizováním a provozováním jednotné telekomunikaãní sítû (dále
„JTS“). Zfiizováním a provozováním telekomunikaãních zafiízení a pevné sítû s technick˘mi parametry odpovídajícími doporuãením ITU a normám
ETSI a provádûním jejich obnovy a údrÏby pro
zaji‰tûní poskytování takov˘chto sluÏeb v âeské
republice, s v˘jimkou zafiízení pro poskytování
místní telefonické sluÏby a pro místní pfiístup
k mezimûstské a mezinárodní telefonické sluÏbû
na územích, ve kter˘ch v˘hradní práva pro poskytování tûchto sluÏeb byla udûlena jinému provozovateli, aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
20. Spoleãnost: KANALIZACE A VODOVODY
Star˘ Plzenec, a. s.
se sídlem na adrese 332 02 Star˘ Plzenec,
Sedlec 195
Iâ: 61778079
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Plzni, oddíl B, vloÏka 443
Spoleãnost se zab˘vá zejména provozováním
vodovodÛ a kanalizací; rozbory pitn˘ch a odpadních vod, kalÛ a pÛd; inÏen˘rskou a investorskou
ãinností v oblasti vodohospodáfisk˘ch zafiízení aj.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
21. Spoleãnost: ·KODA PRAHA a. s.
se sídlem na adrese 160 41 Praha 6,
M. Horákové 109
Iâ: 00128201
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 372
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou, montáÏí,
opravami, a rekonstrukcemi vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení; revizemi a zkou‰kami provozovan˘ch tlakov˘ch nádob; v˘robou, montáÏí, generálními opravami a rekonstrukcemi a provádûním
revizních zkou‰ek vyhrazen˘ch zdvihacích zafiízení. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován
ve Stanovách spoleãnosti.
22. Spoleãnost TOS Kufiim, a.s.
se sídlem na adrese Kufiim, Blanenská 257
Iâ: 46347615
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Brnû, oddíl B, vloÏka 796
Spoleãnost se zab˘vá zejména sléváním Ïelezn˘ch
a neÏelezn˘ch kovÛ, kovoobrábûním aj.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
23. Spoleãnost: Severoãeské doly, a. s.
se sídlem na adrese 430 01 Chomutov,
BoÏeny Nûmcové 5359
Iâ: 49901982
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 24
(K-černá plát)
84 / ZPRAVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEâNOSTI
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vloÏka 495
Spoleãnost se zab˘vá zejména vyhledáváním, tûÏbou, úpravou a odbytem hnûdého uhlí a doprovodn˘ch surovin aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
24. Spoleãnost: Stfiedoãeská energetická a.s.
se sídlem na adrese 12021 Praha 2,
Vinohradská 325/8
Iâ: 60193140
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2356
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou elektfiiny,
rozvodem elektfiiny aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
25. Spoleãnost: AERO HOLDING a.s. v likvidaci
se sídlem na adrese Praha 9, Beranov˘ch 130
Iâ: 00002127
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B
vloÏka 361
Spoleãnost se zab˘vá zejména zprostfiedkovatelsk˘mi a obstaravatelsk˘mi ãinnostmi souvisejícími s v˘zkumem, v˘robou, distribucí a uÏitím letecké techniky a komplementárních strojírensk˘ch
v˘robních programÛ aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
26. Spoleãnost: UNIPETROL, a.s.
se sídlem na adrese 182 21 Praha 8,
Trojská 1997/13a
Iâ: 61672190
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B
vloÏka 3020
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘zkumem a v˘vojem v oblasti pfiírodních a technick˘ch vûd, ãinností podnikatelsk˘ch, finanãních, organizaãních
a ekonomick˘ch poradcÛ aj. Podrobnû je pfiedmût
podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
27. Spoleãnost: PRESTA, v˘roba stavebních hmot
a dílcÛ, a.s.
se sídlem na adrese 470 11 âeská Lípa,
Litomûfiická 2722
Iâ: 46708944
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vloÏka 288
Spoleãnost se zab˘vá v˘robou cementového zboÏí
v rozsahu: v˘roba stavebních hmot a dílcÛ.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
Nedoruãeno - podle sdûlení po‰ty firma zru‰ena.
Spoleãnost byla obeslána na adresu podle v˘pisu
z Obchodního rejstfiíku.
28. Spoleãnost: VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem na adrese 706 02 Ostrava-Vítkovice,
Ruská 2887/101
Iâ: 45193070
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ostravû, oddíl B, vloÏka 302
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou Ïeleza
a feroslitin, slévárenstvím, v˘robou ocelov˘ch trubek, lisováním, raÏením a válcováním kovÛ, prá‰kovou metalurgií, galvanizérstvím aj. Podrobnû je
pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
29. Spoleãnost: âEZ, a.s.
se sídlem na adrese 140 53 Praha 4,
Duhová 2/1444
Iâ: 45274649
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 1581
Spoleãnost se zab˘vá zejména montáÏí, opravou,
údrÏbou vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení a v˘robou rozvadûãÛ nízkého napûtí, revizemi elektrick˘ch zafiízení aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání
specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
30. Spoleãnost: Teplotechna Praha, a.s. v konkurzu
se sídlem na adrese 113 39 Praha 2, Jeãná 39
Iâ: 60192933
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2283
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou v˘robkÛ
z plastÛ pro stavebnictví, projektovou ãinností
v investiãní v˘stavbû aj. Podrobnû je pfiedmût
podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
31. Spoleãnost: SEVAC, a.s. v likvidaci
se sídlem na adrese 281 63, Okres: Kolín,
Kostelec nad âern˘mi Lesy, Bohumile
Iâ: 60192968
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2291
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘zkumem, v˘vojem, v˘robou imunologick˘ch, biologick˘ch, biochemick˘ch, chemick˘ch a farmaceutick˘ch pfiípravkÛ, kosmetick˘ch a jin˘ch pfiípravkÛ,
navazujících na hlavní v˘robní programy a souãasnû i zásobováním odbûratelÛ tûmito produkty,
aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován
ve Stanovách spoleãnosti.
Nedoruãeno - podle sdûlení po‰ty firma zru‰ena.
Spoleãnost byla obeslána na adresu podle v˘pisu
z Obchodního rejstfiíku.
32. Spoleãnost: HOLDING KLADNO, a.s. v konkurzu
se sídlem na adrese Kladno, Cyrila Boudy 1444
Iâ: 45144419
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 1335
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou a odbytem surové oceli, oceli profilové jemné, stfiední
a hrubé oceli ‰iroké a taÏené, trubkov˘ch v˘robkÛ, trubek ocelov˘ch svafiovan˘ch (kromû pfiesn˘ch), válcÛ pro tváfiení kovÛ aj. Podrobnû je
pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
33. Spoleãnost: Interhotel transit Praha a.s.
se sídlem na adrese Praha 6-Ruzynû, Nové leti‰tû
Praha
Iâ: 60193956
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2409
Spoleãnost se zab˘vá zejména hostinskou ãinností (bez ubytovacích zafiízení) aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
Nedoruãeno - podle sdûlení po‰ty firma nesídlí na
uvedené adrese. Spoleãnost byla obeslána na
adresu podle v˘pisu z Obchodního rejstfiíku.
34. Spoleãnost: LACMO, a.s. v konkursu
se sídlem na adrese 760 95 Zlín, NábfieÏí 578
Iâ: 63475863
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Brnû, oddíl B, vloÏka 1690
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou mléãn˘ch
v˘robkÛ, v˘robou nealkoholick˘ch nápojÛ aj.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
35. Spoleãnost: Stasis, stavební a silniãní stroje,
a.s. v konkurzu.
se sídlem na adrese Kounice , Okres: Sokolov,
Horní Slavkov
Iâ: 45350329
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Plzni, oddíl B, vloÏka 264
Spoleãnost se zab˘vá zejména strojírenskou v˘robou provozovanou prÛmyslov˘m zpÛsobem, stavbou strojÛ s mechanick˘m pohonem aj. Podrobnû
je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
36. Spoleãnost: OSINEK, a.s.
se sídlem na adrese 706 02 Ostrava-Vítkovice,
Ruská 56, ã.p. 397
Iâ: 00012173
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m
soudem v Ostravû, oddíl B, vloÏka 2392
Spoleãnost se zab˘vá zejména správou majetku;
zprostfiedkováním obchodu a zprostfiedkováním
sluÏeb aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 25
(K-černá plát)
ZPRAVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEâNOSTI / 85
37. Spoleãnost: STAZAP, a.s.
se sídlem na adrese 110 00 Praha 10,
Tiskafiská 12
Iâ: 45280100
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 1623
Spoleãnost se zab˘vá zejména pronájmem nebytového fondu vã. doplÀkov˘ch sluÏeb aj.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
38. Spoleãnost: Silnice Teplice, a.s. v konkurzu
se sídlem na adrese Teplice, Chelãického 7
Iâ: 47285583
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vloÏka 327
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘stavbou, rekonstrukcemi, opravami a údrÏbou v oborech
inÏen˘rského, pozemního, prÛmyslového a vodního stavitelství aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání
specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
Nedoruãeno - podle sdûlení po‰ty firma nesídlí na
uvedené adrese. Spoleãnost byla obeslána na
adresu podle v˘pisu z Obchodního rejstfiíku.
39. Spoleãnost: MERO âR, a.s.
se sídlem na adrese 278 01 Kralupy nad Vltavou,
Veltruská 748
Iâ: 60193468
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2334
Spoleãnost se zab˘vá zejména nákupem, prodejem
ropy a ropn˘ch v˘robkÛ; pfiepravou ropy ropovodem a skladováním ropy aj. Podrobnû je pfiedmût
podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
40. Spoleãnost: âEPRO, a.s.
se sídlem na adrese 111 21, Praha 1,
Spálená 5, ãp. 84
Iâ: 60193531
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2341
Spoleãnost se zab˘vá zejména nákupem, prodejem a skladováním paliv a maziv, vãetnû jejich
dovozu s v˘jimkou v˘hradního nákupu, prodejem
a skladováním paliv a maziv ve spotfiebitelském
balení do 50 kg na jeden kus balení aj. Podrobnû
je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
41. Spoleãnost: Sklenûná biÏuterie a.s.
se sídlem na adrese 468 21 Bratfiíkov,
Al‰ovice 156
Iâ: 00480851
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vloÏka 102
Spoleãnost se zab˘vá zejména v˘robou sklenûn˘ch v˘robkÛ, v˘robou biÏuterie aj. Podrobnû je
pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
42. Spoleãnost: KRAS, a.s.
se sídlem na adrese 603 71 Brno, Okres:
Brno-mûsto, Bûlidla 6 ã.p.759
Iâ: 00013455
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Brnû, oddíl B, vloÏka 399
Spoleãnost se zab˘vá zejména ãinností organizaãních a ekonomick˘ch poradcÛ v oblasti
konfekãní a textilní v˘roby, koupí zboÏí za úãelem
jeho dal‰ího prodeje a prodejem aj. Podrobnû je
pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
43. Spoleãnost: NOVA, a.s.
se sídlem na adrese 50743 Sobotka, ·pálova 455
Iâ: 60916206
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Hradci Králové
oddíl B
vloÏka 1118
Spoleãnost se zab˘vá zejména fieznictvím a uzenáfistvím, zaji‰Èováním obchodních a skladovacích
sluÏeb pro právnické a fyzické osoby aj. Podrobnû
je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
44. Spoleãnost: PAL, a.s.
se sídlem na adrese Praha 9,
Mladoboleslavská 15
Iâ: 00211222
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 614
Spoleãnost se zab˘vá zejména správou majetku
urãeného k restituci a vypofiádání hospodáfiské
ãinnosti akciové spoleãnosti aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
45. Spoleãnost: LETKA, a.s.
se sídlem na adrese Praha 2, Ra‰ínovo nábfi. 42
Iâ: 25134132
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 4759
Spoleãnost se zab˘vá koupí zboÏí za úãelem jeho
dal‰ího prodeje a prodejem. Podrobnû je pfiedmût
podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
46. Spoleãnost: Pragoinvest a.s. v likvidaci
se sídlem na adrese 190 00 Praha 9,
âeskomoravská 23
Iâ: 00000965
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 31
Spoleãnost se zab˘vá zejména zahraniãnû obchodní ãinností aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
Nedoruãeno - podle sdûlení po‰ty firma nesídlí na
uvedené adrese. Spoleãnost byla obeslána na
adresu podle v˘pisu z Obchodního rejstfiíku.
47. Spoleãnost: Thermal - F, a.s.
se sídlem na adrese 360 01 Karlovy Vary,
I.P.Pavlova 2001/11
Iâ: 25401726
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Plzni , oddíl B, vloÏka 813
Spoleãnost se zab˘vá zejména provozem nestátního zdravotnického zafiízení s druhem a rozsahem
poskytované péãe: FBLR-poskytováním komplexní
ústavní a ambulantní lázeÀské péãe-preventivní,
kurativní a rehabilitaãní aj. Podrobnû je pfiedmût
podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
48. Spoleãnost: Dfievafiské závody Borohrádek - F, a.s.
se sídlem na adrese 517 24 Borohrádek, Okres:
Rychnov nad KnûÏnou, NádraÏní 35
Iâ: 25288016
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Hradci Králové
oddíl B, vloÏka 1783
Spoleãnost se zab˘vá zejména truhláfistvím, aj.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
49. Spoleãnost: HOTEL MONTANA a.s.
se sídlem na adrese 128 00 Praha 2, Ra‰ínovo
nábfieÏí 42
Iâ: 26196557
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze
oddíl B, vloÏka 6698
Spoleãnost se zab˘vá zejména hostinskou ãinností, poskytováním ubytovacích sluÏeb aj. Podrobnû
je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
50 Spoleãnost: Pfielouãská poliklinika a.s.
se sídlem na adrese 535 01 Pfielouã, Libu‰ina 203
Iâ: 60917415
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Hradci Králové
oddíl B, vloÏka 1175
Spoleãnost se zab˘vá zejména poskytováním
léãebnû preventivní péãe, odborné ambulantní
péãe, poskytováním lékárenské péãe vãetnû
poskytování prostfiedkÛ zdravotnické techniky,
dopravní zdravotnickou sluÏbou, lékafiskou sluÏbou první pomoci,0aj. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách spoleãnosti.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 26
(K-černá plát)
86 / ZPRAVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEâNOSTI
51. Spoleãnost: FORTE a.s.
se sídlem na adrese 798 02 Mostkovice 529,
Okres: Prostûjov
Iâ: 25322303
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Krajsk˘m soudem v Brnû, oddíl B, vloÏka 2225
Spoleãnost se zab˘vá zejména uspokojováním
vefiejnû prospû‰n˘ch zájmÛ ãeského státu v zabezpeãení obranyschopnosti âeské republiky aj.
Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve
Stanovách spoleãnosti.
PROPOJENÉ OSOBY
SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
SEVEROâESKÉ MLÉKÁRNY A.S., V KONK.
EGO, A.S., V KONKURZU
KONAX A.S., V KONKURZU
ZÁPADOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
ORMILK A.S., ORL. MLÉK. V KONKURZU
52. Spoleãnost: Transgas, a.s.
se sídlem na adrese 100 98 Praha 10, Stra‰nice,
Limuzská 12/3135
Iâ: 26460815
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 7240
Spoleãnost se zab˘vá zejména rozvodem zemního
plynu, v˘robou a rozvodem tepla aj. Podrobnû je
pfiedmût podnikání specifikován ve Stanovách
spoleãnosti.
Seznam spoleãností ovládan˘ch v˘‰e uveden˘mi
propojen˘mi osobami je uveden v pfiíloze ã. 1 této
zprávy, jeÏ je její nedílnou souãástí.
V¯CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
1. ZPÒSOB OVLÁDÁNÍ
Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichÏ
souhrnná jmenovitá hodnota ãiní 56,92% základního kapitálu ovládané osoby.
2. PERSONÁLNÍ UNIE
Ovládané osobû jednající s péãí fiádného hospodáfie není ke dni vypracování této zprávy známo,
Ïe by jak˘koli ãlen statutárního orgánu ovládané
osoby byl zároveÀ statutárním orgánem propojené
osoby.
3. STRUKTURA PROPOJENÍ
Ovládající osoba má procentuální podíl na dal‰ích
propojen˘ch osobách v následující v˘‰i:
40.05
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 16. 5. 2002
40.78
45.84
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 16. 5. 2002
46.99
ZÁPADOâESKÁ ENERGETIKA, A.S.
48.28
ST¤EDOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
SEVEROMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S.
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, A.S.
NOVÁ HUË A.S.
SEVEROâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
V¯CHODOâESKÁ ENERGETIKA, A.S.
55.38
ST¤EDOâESKÁ ENERGETICKÁ, A.S.
58.30
AERO HOLDING A.S. V LIKVIDACI
61.83
UNIPETROL, A.S.
62.99
PRESTA V¯R. ST. HMOT A.S. V KONKURZU
66.12
VÍTKOVICE, A.S.
67.31
âEZ, A.S.
67.61
67.59
ZMùNA ZK 21. 8. 2002
78.86
HOLDING KLADNO, A.S. V KONKURZU
96.85
INTERHOT. TRANSIT PHA A.S.
97.00
48.49
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 16. 5. 2002
48.67
ZMùNA ZK 12. 7. 2002
48.69
LACMO, A.S. V KONKURZU
97.33
STATIS, ST. A SIL. STR. A.S. V KONKURZU
100
67.25
ZMùNA ZK 29. 8. 2002
49.18
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 16. 5. 2002
49.19
00.01
P¤EVOD AKCIÍ 16. 5. 2002
49.62
STAZAP, A.S.
51.10
KAV ST. PLZENEC, A.S.
51.54
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 28.11. 2002
54.77
55.20
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 20.3. 2002
THERMAL - F, A.S.
OSINEK, A.S.
100
100
ZMùNA ZK 15. 5. 2002
100
SILNICE TEPLICE, A.S. V KONKURZU
100
MERO âR, A.S.
100
âEPRO, A.S.
SKLENùNÁ BIÎUTERIE A.S.
KRAS, A.S.
NOVA, A.S.
PAL, A.S.
LETKA, A.S.
PROGOINVEST A.S. V KONKURZU
100
100
ZMùNA ZK 12. 3. 2002
100
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 9. 4. 2002
100
100
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 16. 1. 2002
100
100
ZMùNA ZK 10. 7. 2002
100
100
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 13.12. 2002
%
100
100
ZMùNA ZK 10. 9. 2002
100
P¤ELOUâ. POLIKLINIKA, A.S.
100
FORTE A.S.
100
TRANSGAS, A.S.
SEVAC, A.S. V LIKVIDACI
âESK¯ TELECOM, A.S.
PROPOJENÉ OSOBY
D¤EVA¤SKÉ ZÁVODY BOROHRÁDEK - F, A.S.
73.52
51.00
00.06
ZMùNA ZK 25. 10. 2002
TOS KU¤IM, A.S., V KONKURZU
SEVEROâESKÉ DOLY, A.S
TEPLOTECHNA PRAHA, A.S. V KONKURZU
KRÁLOVOPOLSKÁ, A.S.
·KODA PRAHA, A.S.
%
44.10
SEVEROâESKÁ ENERGETIKA, A.S.
JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
PROPOJENÉ OSOBY
41.48
47.10
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 16. 5. 2002
47.65
00.00
P¤EVOD AKCIÍ 16. 5. 2002
48.05
PRAÎSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
ODDÍL II.
VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU
%
100
03.00
ZMùNA ZK 16. 5. 2002
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 27
(K-černá plát)
ZPRAVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEâNOSTI/ 87
ODDÍL III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ
Tato zpráva je zpracována za poslední úãetní
období, tj. za období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002.
ODDÍL IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAV¤ENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU
Pfiehled o smlouvách uzavfien˘ch v rozhodném
období.
SMLOUVY UZAV¤ENÉ PODLE OBCHODNÍHO
ZÁKONÍKU.
Název smlouvy: Smlouvy o zfiízení a pouÏívání
telekomunikaãních sluÏeb v rámci bûÏného obchodního styku
Smlouva o poskytnutí cenového plánu
Dohoda o provozu pracovi‰È ve VIP saloncích
âSA a.s.
Smluvní strany: âESK¯ TELECOM, a.s.; âSA a.s.
Vedení spoleãnosti se domnívá, Ïe v˘‰e uvedené
smlouvy a dohoda byly uzavfieny na základû bûÏn˘ch obchodních podmínek za ceny obvyklé
v obchodním styku.
Detailní podmínky smluv a dohody podléhají ve
smyslu § 17 Obchodního zákoníku obchodnímu
tajemství. K újmû u ovládané osoby nedo‰lo.
Název smlouvy: Smlouva o nákupu a prodeji
zboÏí
Smluvní strany: PraÏská plynárenská, a.s.; âSA a.s.
Vedení spoleãnosti se domnívá, Ïe v˘‰e uvedená
smlouva byla uzavfiena na základû bûÏn˘ch
obchodních podmínek za ceny obvyklé v obchodním styku. Detailní podmínky smluv a dohody
podléhají ve smyslu § 17 Obchodního zákoníku
obchodnímu tajemství. K újmû u ovládané osoby
nedo‰lo.
Název smlouvy: Trojstranná smlouva o spolupráci
v oblasti nákupu osobní letecké pfiepravy pro sluÏební cesty zamûstnancÛ „Klienta“
Smluvní strany: âedok; âSA a.s. x Unipetrol a.s.
Vedení spoleãnosti se domnívá, Ïe v˘‰e uvedená
smlouva byla uzavfiena na základû bûÏn˘ch
obchodních podmínek za ceny obvyklé v obchodním styku. Detailní podmínky smlouvy podléhají
ve smyslu § 17 Obchodního zákoníku obchodnímu tajemství. K újmû u ovládané osoby nedo‰lo.
2. Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ neobsahuje tato
zpráva:
Informace o projektech smûfiujících k získání kapitálového podílu ve vybran˘ch obchodních spoleãnostech, kde stranou pfiipravující akvizici byla
ovládaná osoba,
informace o obchodních a cenov˘ch podmínkách
smluv.
ODDÍL VII.
ZÁVùR
ODDÍL V.
PRÁVNÍ ÚKONY A
OPAT¤ENÍ MEZI OSOBAMI HOLDINGU,
PLNùNÍ A PROTIPLNùNÍ
Vedení spoleãnosti se domnívá, Ïe spoleãnost
nakupuje v˘robky, zboÏí a sluÏby od propojen˘ch
osob v rámci své bûÏné ãinnosti, za obvykl˘ch
obchodních podmínek a za ceny obvyklé
v obchodním styku tak, jak bylo shora uvedeno,
a není si tedy vûdomo Ïádn˘ch neobvykl˘ch právních úkonÛ a opatfiení mezi osobami holdingu.
RovnûÏ není známo, Ïe by propojené osoby vzájemnû a vûdomû pfiijaly opatfiení nebo plnûní,
která by pfiivodila újmu propojen˘ch osob nebo
ovládané osoby.
1. Tato zpráva byla projednána a schválena dne
21. 2. 2003 na fiádném zasedání Pfiedstavenstva
spoleãnosti âeské aerolinie a.s.
2. Tato zpráva bude pfiedloÏena k pfiezkoumání
dozorãí radû a auditorovi, kter˘ bude provádût
kontrolu úãetní závûrky ve smyslu zvlá‰tního
zákona. Vzhledem k tomu, Ïe ovládaná spoleãnost
vypracovává v˘roãní zprávu, bude k ní tato zpráva
pfiipojena a jako taková v zákonném termínu uloÏena do sbírky listin vedené obchodním rejstfiíkem
Mûstského soudu v Praze.
ODDÍL VI.
DÒVùRNOST INFORMACÍ
1. Za dÛvûrné jsou v rámci holdingu povaÏovány
informace a skuteãnosti, které jsou souãástí
obchodního tajemství ovládající, ovládané i dal‰ích propojen˘ch osob a také ty informace, které
byly za dÛvûrné kteroukoliv osobou, která je souãástí holdingu, oznaãeny. Dále jsou to ve‰keré
informace z obchodního styku, které by mohly b˘t
samy o sobû nebo v souvislosti s jin˘mi informacemi nebo skuteãnostmi k újmû jkterékoli z osob
tvofiících holding.
V Praze dne 21. 2. 2003
ING. MIROSLAV KÒLA
pfiedseda Pfiedstavenstva âesk˘ch aerolinií a.s.
ING. FRANTI·EK SLAB¯
ãlen pfiedstavenstva âesk˘ch aerolinií a.s.
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 28
(K-černá plát)
88 / P¤ÍLOHA
SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
SMP - SLUÎBY, S.R.O., 748 01 Hluãín, U Vodárny 2, Iâ 25379950, KS v Ostravû, C 16479
GASFINAL, A.S., Ostrava, NádraÏní 66, Iâ 44960476, KS v Ostravû, B 632
GAS S.R.O., 120 00 Praha 2, Sokolská 4, MS v Praze, C 29848
SEVEROâESKÉ MLÉKÁRNY A.S., v konkurzu
EGO A.S., v konkurzu
KONAX A.S. v konkurzu
ZÁPADOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ A.S.
ZÁPADOâESKÉ PLYNÁRENSKÉ MONTÁÎE S.R.O. v likvidaci, 301 33 PlzeÀ, Doudlevecká 48, Iâ 25209540, KS PlzeÀ, C 8682
PLYNOINÎEN¯RINK., S.R.O., 320 06 PlzeÀ, Ed. Bene‰e 2439, Iâ 61779792, KS PlzeÀ, C 13986
SEG S.R.O., 326 00 PlzeÀ, Skladová 4, Iâ 46883657, KS PlzeÀ, C 2665
ENERGOREAL, S.R.O., 320 00 PlzeÀ, Ed. Bene‰e 2439, Iâ 25226934, KS PlzeÀ, C 10330
GAS S.R.O., 251 01 ¤íãany, Komenského nám. 1619, Iâ 61506192, MS Praha, C 29848
ORMILK A.S., Orl. mlék. v konkurzu
V¯CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
RC VANOV, A.S., 588 56 Vanov 21, Iâ 25567381, KS v Brnû, B 3007
GASFINAL A.S., Ostrava, NádraÏní 66, Iâ 44960476, KS Ostrava, B. 632
GAS S.R.O., 120 00 Praha 2, Sokolská 4, Iâ 61506192, MS Praha, C 29848
SEVEROâESKÁ ENERGETIKA, A.S.
ENERGETICKÁ MONTÁÎNÍ SPOLEâNOST ÚSTÍ N.L., S.R.O., 400 01 Ústí n.L., U Vleãky 440, Iâ 62743317, KS v Ústí n.L., C 8952
ENERGETICKÁ MONTÁÎNÍ SPOLEâNOST LIBEREC, S.R.O., 460 01 Liberec, Budy‰ínská 1294, Iâ 62743325, KS v Ústí n.L., C 8953
ENERGETICKÁ MONTÁÎNÍ SPOLEâNOST âESKÁ LÍPA, S.R.O., 470 02 âeská Lípa, Dubická ul. 959, Iâ 62743333, KS v Ústí n.L., C 8954
ENERGETICKÁ MONTÁÎNÍ SPOLEâNOST LOUNY, S.R.O., v likvidaci, 440 01 Louny, OsvoboditelÛ 320, Iâ 62742868, KS v Ústí n.L., C 8908
ENERGOZDROJ, S.R.O., 405 49 Dûãín 4, Teplická 8, Iâ 64653382, KS v Ústí n.L., C 10398
ESS S.R.O., 415 10 Teplice ãást Sobûdruhy, DÛlní 97, Iâ 25013271, KS v Ústí n.L., C 11680
ENERGOKOV, S.R.O., 405 01 Dûãín 1, Krokova 12, Iâ 25015621, KS v Ústí n.L., C 11855
ENERGOKONSTRUKCE S.R.O. v likvidaci, 405 01 Dûãín 1, Krokova 12, Iâ 25412159, KS v Ústí n.L., C 16402
ZÁPADOâESKÁ ENERGETIKA, A.S.
EN-DATA A.S., 303 28 PlzeÀ, Guldenerova 19, Iâ 62621084, KS PlzeÀ, B 925
ENERFIN A.S., 160 00 Praha 6, Na Beránce 2/57, Iâ 25751344, MS Praha, B 5869
ESMOS S.R.O., 345 34, Klenãí pod âerchovem 329, KS PlzeÀ, C 6185
LIDRONE, S.R.O., 301 48, PlzeÀ, Îelezniãní 34, KS PlzeÀ, C 4459
PRO ENERGO PLZE≈, S.R.O., 317 06, PlzeÀ, K Cihelnám 74, KS PlzeÀ, C 6755
ENERGOREAL, S.R.O., 304 70 PlzeÀ, E. Bene‰e 2439, Iâ 25226924, KS PlzeÀ, C 10330
EN PROJEKT, S.R.O., 32 600 PlzeÀ, Îelezniãní 34, Iâ 25217852, KS PlzeÀ, C 9549
GAZELA PLUS S.R.O., 32 600 Îelezniãní 128, Iâ 26339404, KS PlzeÀ, C 13986
LIC TECHNIKA, s.r.o. 33 901 Klatovy II, Iâ 25217526, KS PlzeÀ, C 9471
SEG, S.R.O., 326 00 PlzeÀ, Skladová 4, Iâ 46883657, KS PlzeÀ, C 2665
ST¤EDOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
ST¤EDOâESKÁ PLYNOFIKAâNÍ, A.S., 142 00 Praha 4, Novodvorská 803/82, Iâ 25693786, MS v Praze, B 5545
GAS S.R.O., 120 00 Praha 2, Sokolská 4, Iâ 61506192, MS v Praze, C 29848
SEVEROMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S.
MORAVSKOSLEZSKÁ ELEKTROMONTÁÎNÍ, A.S., 738 02 Fr˘dek-Místek, Collo louky 126, Iâ 64610080, KS v Ostravû, B 1197
STMEM, A.S., 750 02 Pfierov, TrÏní 8, Iâ 64610098, KS v Ostravû, B 1198
ENERGETIKA VÍTKOVICE, A.S., 709 02 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. fiíjna 3123/152, Iâ 25854712, KS v Ostravû, B 2313
EPRIM, A.S., 709 02 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. fiíjna 568/147, Iâ 25889567, KS v Ostravû, B 2523
UNION LEASING, A.S., 702 00 Ostrava, Ml˘nská 1, Iâ 60792710, KS v Ostravû, B 1004
BESKYDSKÁ ENERGETICKÁ, A.S., 709 02 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. fiíjna 152, Iâ 25829491, KS v Ostravû, B 2059
SINIT, A.S., 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Emila Filly 13, Iâ 25397401, KS v Ostravû, B 1906
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, A.S.
MALÉ VERSAILLES, S.R.O.,360 01 Karlovy Vary, KfiiÏíkova 420, Iâ 63505312, KS v Plzni, C 6475
SOMET ENERGY A.S., Praha 1, ·tûpánská 34, Iâ 25107623, MS v Praze, B 4556
REO-SUAS, S.R.O., 356 45 Sokolov, Jednoty 1628, Iâ 63505401, KS v Plzni, C 6484
EKOSOLARIS, A.S., 767 01 KromûfiíÏ, Kotojedská 2381, Iâ 25535668, KS v Brnû, B 2712
SATER-CHODOV S.R.O., 357 35 Chodov, Vanãurova 341, Iâ 62584961, KS PlzeÀ, C 8932
PRODECO A.S., 416 78 Teplice, Masarykova 51, Iâ 25020790, KS Ústí n/L, B 989
NOVÁ HUË, A.S.
NOVÁ HUË EXPORT A.S., 110 00 Praha 1, Biskupsk˘ dvÛr 7, Iâ 15259299, MS Praha, B 762
SVA¤OVNA TRUB NH A.S., 707 00 Ostrava, Vratimovská ul., Iâ 47676671, KS Ostrava, B 753
NOVÁ HUË - PROJEKCE S.R.O., 707 00, Ostrava, Vratimovská 689, Iâ 25393804, KS Ostrava, C 18131
NOVÁ HUË-OSTRAHA S.R.O., 707 00, Ostrava, Le‰etínská 39, Iâ 25815377, KS Ostrava, C 18612
HOTELTRANS S.R.O., 700 30 Ostrava, V˘‰kovická 122, Iâ 60779179, KS Ostrava, C 6605
NOVÁ HUË - VÁLCOVNA ZA STUDENA S.R.O., 706 02, Ostrava, ·tramberská, Iâ 64617882, KS Ostrava, C 14149
MS-UNIKOV OSTRAVA S.R.O., 721 03 Ostrava, Polanecká 820, Iâ 47977264, KS Ostrava, C 5891
VYSOKÉ PECE OSTRAVA A.S., 707 02 OSTRAVA, Vratimovská 142, Iâ 25352954, KS Ostrava, B1465
NOVÁ HUË HUNGÁRIA, RT., Budape‰È, 1211 Budapest-Csepel, GS Budape‰È, 01-10-043513
JÁKL KARVINÁ A.S., 733 23 Karviná, Rudé armády 471, Iâ 47672781, KS Ostrava, B 599
VÁLCOVNY PLECHU A.S., 738 05, Fr˘dek-Místek, Iâ 14613581, KS Ostrava, B 155
ROMULUS CZ A.S., 721 00 Ostrava, Polanecká 820, Iâ 25846191, KS Ostrava, B 2232
NH-TRANS S.R.O., 702 00 Ostrava, Podûbradova 28, Iâ 47679115, KS Ostrava, C 4367
TOPHAM EISEN-UND STAHLHANDELSGES. M.B.H., ÖSTERREICH
PRAÎSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
PRAÎSKÁ PLYNÁRENSKÁ HOLDING A.S.
SEVEROâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
V¯CHODOâESKÁ ENERGETIKA, A.S.
VâE-MONTÁÎE A.S., 531 17 Pardubice, Arno‰ta z Pardubic 2082, Iâ 25938746
VâE-ELEKTRÁRNY S.R.O., 500 02 Hradec Králové, KfiiÏíkova 788, Iâ 25938924
VâE-Mù¤ICÍ TECHNIKA S.RO., 539 73 Skuteã, Husova 610, Iâ 25938878
VâE-TRANSFORMÁTORY S.R.O., 503 01 Hradec Králové, Koutníkova 208, Iâ 25938916
ENEST S.R.R., 142 01 Praha 4, Novohradská 1010/14, Iâ 64791327
KRÁLOVOPOLSKÁ, A.S.
KRÁLOVOPOLSKÁ STROJÍRNA BRNO, A.S., 660 90 Brno, KfiiÏíkova 68a, Iâ 63490188, KS v Brnû
KRÁLOVOPOLSKÁ NÁ¤ADÍ A STROJE, A.S. v konkurzu, 660 90 Brno, KfiiÏíkova 68a, Iâ 63490170, KS v Brnû
CHEMIE, A.S., 660 90 Brno, KfiiÏíkova 68a, Iâ 63490196, KS v Brnû
KRÁLOVOPOLSKÁ ITALIA, S.R.I.
âESK¯ TELECOM, A.S.
EDINET.CZ, SPOL. S R.O., Praha 3, Ol‰anská 5, Iâ 25746367, MS v Praze
OMNICOM PRAHA, SPOL. S R.O., Praha 4, Bartákova 1121/3, Iâ 45797111, MS v Praze
SPT TELECOM (Czech Republic) Finance B.V.
VIANET, SPOL. S R.O. v likvidaci, Praha 3, Ol‰anská 5, Iâ 62912054, MS v Praze
M.I.A., A.S., Praha 5, Jaselská 7, Iâ 25606298, MS v Praze
ASP1000, S.R.O., 130 00 Praha 3, Konûvova 2755/65a, Iâ 26192659
CENTRADE A.S., 186 00 Praha 8, KfiiÏíkova 237, Iâ 26513731, MS Praha
EUROTEL PRAHA S.R.O., 140 21 Praha 4, Vyskoãilova 1442/1b, Iâ 15260386
KAV ST PLZENEC, A.S.
·KODA PRAHA, A.S.
EGI, A.S., Praha 6, M. Horákové 109, Iâ 60721332, MS v Praze, B 2879
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 29
(K-černá plát)
P¤ÍLOHA / 89
ENERGOSERVIS TRNAVA, A.S., SR, Trnava, MalÏenická 1, Iâ 34128956, OS Trnava, 133/T
OPM 1 A.S., 160 41 Praha 6, M. Horákové 109, Iâ 63079534, MS v Praze, B 3202
TOS KU¤IM A.S., v konkurzu
SEVEROâESKÉ DOLY A.S.
SEVEROâESKÉ DOLY - VTP, Bílina, DÛlní 375, Iâ 25022768, KS Ústí n/l, B 1018
SD-AUTODOPRAVA A.S., Bílina, DÛlní 429, Iâ 25022897, KS Ústí n/l, B 1059
SD-1. STROJÍRENSKÁ A.S., Bílina, DÛlní 437, Iâ 25437127, KS Ústí n/l, B 1387
SD-KOLEJOVÁ DOPRAVA A.S., KadaÀ, Tu‰imice 7, Iâ 25438107, KS Ústí n/l, B 1389
SD-HUMATEX A.S., Bílina, DÛlní 199, Iâ 25458442, KS Ústí n/l, B 1454
SKLÁDKA TU·IMICE A.S., KadaÀ, Tu‰imice 7, Iâ 25005553, KS Ústí n/l, B 882
SHD-SOFT(WARE) A.S., Most, Moskevská 1/14, Iâ 62241958, KS Ústí n/l, B 665
PRODECO A.S., Teplice, Masarykova 51, Iâ 25020790, KS Ústí n/l, B 989
SHD-KOMES A.S., Most, Moskevská 1/14, Iâ 44569891, KS Ústí n/l, B 251
ST¤EDOâESKÁ ENERGETICKÁ, A.S.
STE-HYDRO, SPOL. S R.O., Iâ 25716158, MS v Praze, C 63779
STE-OBCHODNÍ SLUÎBY SPOL. S R.O., Iâ 49826182, MS v Praze, C 33483
ELTRAF, A.S., Iâ 46357483, MS v Praze, B 2796
AERO HOLDING, A.S.
UNIPETROL, A.S.
CHEMOPETROL, A.S., Litvínov, Iâ 25003887
KAUâUK, A.S., Kralupy nad Vltavou, Iâ 25053272
V¯ZKUMN¯ ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE, A.S., Ústí nad Labem, Iâ 62243136
BENZINA A.S., Praha, Iâ 60193328
UNIPETROL TRADE A.S., Praha, Iâ 25056433
INCHEM GROUP A.S., Litvínov, Iâ 25025139
SPOLANA A.S., Neratovice, Iâ 45147787
PARAMO, A.S., Pardubice, Iâ 48173355
KRALUPOL, SPOL. S R.O., Kralupy nad Vltavou, Iâ 49679597
âESKÁ RAFINÉRSKÁ, A.S., Litvínov, Iâ 62741772
POLYMER INSTITUTE BRNO, S.R.O., Brno, Iâ 60711990
ALIACHEM A.S., Praha, Iâ 60108916
CELIO A.S., Litvínov, Iâ 4828992
PRESTA V¯R. ST. HMOT, A.S. v konkurzu
VÍTKOVICE, A.S.
VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY, SPOL. S R.O., Iâ 25362810
VÍTKOVICE LISOVNA, SPOL. S R.O., Iâ 62305492
MECHANICKÉ DÍLNY KOJETÍN, SPOL. S R.O., Iâ 60779993
VÍTKOVICE - STAMONT, SPOL. S R.O., Iâ 64617874
VÍTKOVICE CAD/CAM SYST. S.R.O., Iâ 61972576
HOTEL ATOM OSTRAVA, S.R.O., Iâ 25386727
VÍTKOVICE - REAL. PROJ. KO·ICE, S.R.O.
VÍTKOVICE - EXPORT, A.S., Iâ 00549070
VÍTKOVICE - PRODECO, A.S., Iâ 25020790
VÍTKOVICE - SERVIS CENTRUM, A.S., Iâ 25824341
VÍTKOVICE - ZKU·EBNY A LABORATO¤E, SPOL. S R.O., Iâ 25870556
VÍTKOVICE - ÚDRÎBA, SPOL. S R.O., Iâ 25871587
VÍTKOVICE - V¯ZKUM A V¯VOJ, SPOL. S R.O., Iâ 25870807
VÍTKOVICE STEEL, A.S., Iâ 25874942
VÍTKOVICE OZUBÁRNA, A.S., Iâ 25877933
VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, A.S., Iâ 25877950
VÍTKOVICE DOPRAVA, A.S. Iâ 25909339
VÍTKOVICE INTERNATIONAL GMBH
VÍTKOVICE ARÉNA A.S., Iâ 25911368
LANGFAN PANWEI ENVIROMENTAL
âEZ, A.S.
AB MICHLE S.R.O., 140 00 Praha 4, U plynárny 1388, Iâ 26206803, MS v Praze, C 79698
CEZTEL, A.S., 111 48 Praha 1, Jungmannova 29, Iâ 25107950, MS v Praze, B 4558
âEPS, A.S., 101 52 Praha 10, Elektrárenská 774/2, Iâ 25702556, MS v Praze, B 5597
âEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O., 674 01 Tfiebíã, Bráfova 16, Iâ 60698101, KS v Brnû, C 14400
âEZ FINANCE B.V., 1017 CG Amsterdam, Herengracht 548
ENERGETICKÉ OPRAVNY, A.S., 432 01 KadaÀ, Prunéfiov ã. 375, Iâ 25040707, MS v Ústí n.L., B 1133
GAPROM, S.R.O. v likvidaci, 140 00 Praha 4, Marie Cibulkové, Iâ 64939111, MS v Praze, C 41976
HOTEL DLOUHÉ STRÁNù, S.R.O. 788 12 Louãná nad Lesnou - Kouty, Iâ 48391310, KS v Ostravû, C 6125
HYDROâEZ, A.S., 110 00 Praha 1, DláÏdûná 4, Iâ 63079852, MS v Praze, B 3229
I & C ENERGO S.R.O., 674 01 Tfiebíã, PraÏská ã. 684/49, Iâ 49433431, KS v Brnû, C 11734
KOTOUâ ·TRAMBERK, SPOL. S R.O., 742 67 ·tramberk 500, po‰ta Îenklava, Iâ 47972165, KS v Ostravû, C 5327
LOMY MO¤INA SPOL. S R.O., 267 17, okr. Beroun, Mofiina, Iâ 61465569, MS v Praze, C 29268
âEZNET, A.S., 111 48 Praha 1, Jungmannova 35/29, Iâ 26470411, MS v Praze, B 7309
OSC, A.S., 612 00 Brno, StaÀkova 18a, Iâ 60714794, KS v Brnû, B 1376
SIGMA - ENERGO S.R.O., 674 01 Tfiebíã, Na Nivkách 299, Iâ 60702001, KS v Brnû, C 14731
ÚSTAV JADERNÉHO V¯ZKUMU ¤EÎ A.S., 250 68 Husinec - ¤eÏ 130, Iâ 46356088, MS v Praze, B 1833
TEPLOTECHNA PRAHA, A.S.
SEVAC, A.S. v likvidaci
HOLDING KLADNO, A.S. v konkurzu
INTERHOTEL TRANSIT PRAHA, A.S.
LACMO, A.S.
STASIS, ST. A SIL. STR., A.S. v konkurzu
OSINEK, A.S.
VÍTKOVICE STEEL A.S., Ostrava, ·tramberská 2871, Iâ 25874942, KS Ostrava, B 2475
STAZAP, A.S.
MERO âR, A.S.
MERO PIPELINE, GMBH, Mero-Weg 1, 85088 Vohburg a.d. Donau, SRN, u Obvod.soudu v Neuburg a.d. Donau, B 90.659
âEPRO, A.S.
BAUFELD - EKOLOGICKÉ SLUÎBY, S.R.O., 186 02 Praha 8, Pernerova 48, Iâ 49681036
SKLENùNÁ BIÎUTERIE, A.S.
KRAS, A.S.
KRÁLOVOPOLSKÁ A.S., Brno, KfiiÏíkova 68, Iâ 46347267
PAL, A.S.
V¯ZKUMN¯ A ZKU·EBNÍ LETECK¯ ÚSTAV, A.S., Praha 9, Beranov˘ch 130, Iâ 00010669, MS v Praze, B 446
LETKA, A.S.
PRAGOINVEST, A.S. v likvidaci
THERMAL-F, A.S.
D¤EVA¤SKÉ ZÁVODY BùLOHRÁDEK-F, A.S.
HOTEL MONTANA-F, A.S.
P¤ELOUâSKÁ POLIKLINIKA, A.S.
FORTE, A.S.
TRANSGAS, A.S.
PLYNOPROJEKT A.S., Praha 2, Sokolská 1796, Iâ 60193484, MS Praha, B 2336
TRANGASNET, A.S., Praha 10, Limizská 12/3135, Iâ 26152436, MS Praha, B 6370
VZ_2002_Ctab
17.7.2003
10:19
Stránka 30
(K-černá plát)
TEXT: âSA A.S.
GRAFICKÁ ÚPRAVA: YVETA ABSOLONOVÁ, STUDIO CREATEAM
FOTOGRAFIE: TOMÁ· ÎEÎULKA, ISIFA IMAGE SERVICE
PRODUKCE: CREATEAM S. R. O., NEKLANOVA 11, PRAHA 2

Podobné dokumenty

ledvický - Ledvice

ledvický - Ledvice KaÏdoroãnû v únoru chystáme s pomocí dûtí karneval. Pfii karnevalovém veselí, taneãcích a soutûÏích se dûti je‰tû staãily vyfotografovat. Na‰i ‰atnu tak zdobí velk˘ obraz - fotomontáÏ dûtí v karneva...

Více

V˘roăní zpráva - Philip Morris

V˘roăní zpráva - Philip Morris largest shareholder in the world’s second-largest brewer, SABMiller plc, with a 36% economic interest.

Více

PDF - České přístavy

PDF - České přístavy V HOLE·OVICÍCH Značné úsilí, obrovské prostředky vlastní, úvěrové i státní povodňové pomoci byly v hodnoceném roce vynaloženy na obnovu po pětisetletých povodních roku 2002. I když povodňová obnova...

Více

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI·Tů PRAHA, SP ANNUAL REPORT

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI·Tů PRAHA, SP ANNUAL REPORT nového Terminálu Sever 2. Poãet pasaÏérÛ meziroãnû vzrostl o 7,4 %, tedy na 11,6 milionÛ. To bylo moÏné díky novému terminálu, kter˘ zv˘‰il kapacitu leti‰tû a oddûlil lety do zemí schengenského pro...

Více

Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2007

Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2007 2.4 Reporting ãinnosti a udrÏitelného rozvoje Skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 UdrÏiteln˘ rozvoj na firemní úrovni . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

Výroční zpráva za fiskální rok 2006

Výroční zpráva za fiskální rok 2006 hodnota ROMA (Return of Managed Assets, návratnost fiízen˘ch aktiv, podle mezinárodních úãetních standardÛ) byla poprvé dosaÏena. Tohoto úspûchu jsme docílili jednak dobr˘m obchodním vyjednáváním s ...

Více

manu.l Mafia

manu.l Mafia © 2002 Mafia, Illusion Softworks a.s., Logo Illusion Softworks a Illusion Softworks jsou obchodní známky Illusion Softworks a.s. Gathering of Developers, logo Gathering of Developers, Take 2 Intera...

Více