Zdravotní politika

Komentáře

Transkript

Zdravotní politika
Sociální politika
1. ročník
Studijní obor: Sociální činnost
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
ZDRAVOTNÍ POLITIKA
zdraví je stav úplného tělesného, duševního a
sociálního blaha jedince
zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů:
genetické předpoklady
demografická situace a vývoj
životní prostředí
způsob života a životní styl
úroveň zdravotní péče
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
STÁT JAKO SUBJEKT ZP
Hlavními úkoly státu jako subjektu zdravotní politiky je:
tvorba zdravotní politiky – tvorba strategií, národních programů,
legislativní proces, správa státního rozpočtu ve vztahu ke
zdravotnictví
garance zdravotní péče – konkrétně se jedná o převzetí
odpovědnosti za dostupnost zdravotní péče pro všechny občany
(z hlediska dostupnosti finanční, časové a místní)
garance kvality zdravotní péče – zabezpečuje vzdělávání
zdravotnických pracovníků, kontrolu léčiv a stanovuje pravidla pro
jejich skladování a distribuci
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
OSTATNÍ SUBJEKTY
zdravotnické nestátní subjekty – zdravotní pojišťovny,
komory, asociace, zdravotnická zařízení, nadace
obce, podnikatelé, zaměstnavatelé, občanské iniciativy,
občané, rodiny…
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
ZDRAVOTNÍ POLITIKA je cílevědomá činnost
státu a ostatních sociálních subjektů zaměřená na
ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva,
kvalitu zdravotních služeb a jejich dlouhodobou
udržitelnost.
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
ZDRAVOTNÍ POLITIKA ČR
Řídícím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví.
Základní charakteristiky současného zdravotnictví:
stát garantuje zdravotní péči všem občanům
zdravotní péče je poskytována v konkurenčním prostředí
občané mají právo na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického
zařízení
pluralitní systém financování – prostřednictvím povinného
zdravotního pojištění, státem, obcemi, obyvateli
podíl dalších institucí a organizací na zdravotní politice – zdravotní
pojišťovny, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Všeobecné zdravotní pojištění:
povinné zákonné pojištění
je vybudováno na principu sociální solidarity
povinnost platit pojistné má každá fyzická osoba s trvalým pobytem
na území ČR
zdravotní pojištění vzniká dnem narození a zaniká dnem úmrtí
zdravotní pojištění provádějí zdravotní pojišťovny – dominantní
postavení mezi nimi má Všeobecná zdravotní pojišťovna
občan má právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny
pojistné se odvádí na účet příslušné zdravotní pojišťovny, u níž je
občan pojištěn
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Státní pojištěnci:
nezaopatřené děti
poživatelé starobního důchodu, osoby invalidní pro invaliditu
3. stupně
příjemce peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku
uchazeči o zaměstnání
osoby závislé na péči jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV a
osoby o ně pečující
osoby pečující o osobu mladší 10 let věku, která je závislá na péči
jiné fyzické osoby ve stupni I
osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
mladiství v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí,
fyzických osob a právnických osob.
V ČR rozeznáváme tato zdravotnická zařízení:
zařízení ambulantní péče a nemocnice
zařízení závodní preventivní péče
odborné léčebné ústavy
lékárny
zvláštní dětská zařízení
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Hrazení zdravotní péče:
bez přímé úhrady – na základě všeobecného zdravotního pojištění
(rozsah péče je stanovený předpisy), kdy náklady zdravotní péče
poskytnuté pojištěncům zdravotnickými zařízeními hradí příslušná
zdravotní pojišťovna na základě smluv uzavřených s těmito
zařízeními
za plnou nebo částečnou finanční úhradu:
zdravotní péče přesahující rámec stanovený předpisy
zdravotní péče poskytnutá v zájmu fyzických nebo právnických osob
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Ze všeobecného zdravotního pojištění je hrazená zdravotní péče:
léčebná péče ambulantní a ústavní
pohotovostní a záchranná služba
preventivní péče
dispenzární péče
odběr k transplantaci
léčivé přípravky, zdravotnická technika
lázeňská péče a péče v odborných dětských léčebnách
závodní preventivní péče
doprava nemocného
posudková činnost
prohlídka zemřelého a pitva
zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem v „utajení“
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Regulační poplatky:
30 Kč
60 Kč
90 Kč
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Postavení zdravotně postižených ve
společnosti?
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Podobné dokumenty