Nanebevzetí: Satanova tajná zbraň

Komentáře

Transkript

Nanebevzetí: Satanova tajná zbraň
Nanebevzetí: Satanova tajná zbraň
Téměř 2000 let se očekává slíbený Yahushuův druhý příchod. To bylo posilou mučedníkům a útěchou
osamoceným a zkroušeným. Yahushua si přeje, aby byl Jeho lid na Jeho druhý příchod připraven. Varoval
všechny, aby bděli, byli připraveni a vyhlíželi znamení jako poslové Jeho návratu. Satan si však přeje, aby byli
lidé překvapeni. Ví, že když se Yahushua vrátí, bude už konečná bitva dobojována a velký spor ukončen. Případ
každého jednotlivce už bude provždy rozhodnut, když se bude Yahushua vracet. Satan se snaží zabránit lidem v
tom, aby se připravili, a proto je Druhý příchod překvapí a oni budou ztraceni.
Jedna ze Satanových nejúspěšnějších lží je
ta, která tvrdí, že po Yahushuově druhém
příchodu dostanou hříšníci ještě druhou
šanci. Tato velmi populární nauka pod
názvem “Nanebevzetí” učí, že se
Yahushua vrátí tajně a vezme Svůj lid ze
Země. Věří se, že po “nanebevzetí
spravedlivých” se ocitne celá země v
období sedmi let velkého soužení, během
kterého bude Antikrist vládnout a vyvíjet
velkou moc na zemi. Toto je velmi
nebezpečná
nauka.
Nejenže
se
NENACHÁZÍ v Písmu, ale vede lidi k
domněnce, že mají více času k přijetí
spasení, než tomu ve skutečnosti je. Místo
usilovného zkoumání svého srdce a
vyznávání každého známého hříchu
spoléhají lidé věřící v takové nanebevzetí,
s falešným pocitem bezpečí na to, že když
se jim nepodaří dostat do “tajného
nanebevzetí”, mohou ještě později činit pokání během “Velkého soužení”, které následuje.
Písmo říká jednoznačně, že “všichni zhřešili a postrádají Yahuwahovu slávu.” (Římanům 3,23) Nebe již
milostivě udělilo každému druhou šanci vybrat si, komu bude on nebo ona sloužit. Zkušební čas milosti bude
ukončen krátce předtím, než se Yahushua objeví na oblacích Nebes. V tu chvíli Spasitel ohlásí:
“Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní; spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se
dál posvěcuje. A hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho
dílo.” (Zjevení 22,11.12)
Žádná třetí šance po Yahushuově příchodu není, protože když přijde, přináší s sebou i Svou odplatu. Myšlenka
“tajného nanebevzetí” je založena na několika Biblických verších, vyjmutých z kontextu:
“Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude
vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.” (Matouš 24,40-42)
Tyto verše nemohou být použity k podepření teorie o tajném nanebevzetí před dobou soužení, protože se jedná
jen o souhrný výrok podobenství, který Yahushua použil! Yahushua vysvětlil, že na konci času budou dvě
skupiny lidí: ti, kteří budou spaseni, a ti, kteří budou ztraceni. Připodobnil to době před potopou, kdy se každý
svou vlastní volbou rozhodl, chce-li být spasen nebo ne.
“Ale jak bylo za dnů Noéma, tak bude i při příchodu
Syna člověka. Neboť stejně jako v těch dnech před
potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho
dne, kdy Noé vešel do archy, a nic nepoznali až do
chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i
při příchodu Syna člověka.
Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý
zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna
bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť
nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.” (Matouš
24,37-42)
Yahushua srovnal dobu za dnů Noéma s dobou konce
světa. Za dnů Noéma se v arše zachránili ti, kteří si
zvolili poslušnost. Ti, kteří odmítli poslechnout, byli
ponecháni venku a byli ztraceni. Lidem, kteří zůstali
mimo archu, nebyla dána žádná jiná šance. Jejich doba
milosti byla ukončena a oni zahynuli při potopě.
Neměli žádnou druhou šanci a stejně tak nebude žádná
druhá nebo třetí šance pro kohokoliv po Druhém
příchodu. Yahushua jasně učil, že nebude žádného
rozdělení spravedlivých a bezbožných, dokud nepřijde
konec světa. V podobenství vysvětlil, že obojí,
“pšenice” a “koukol” neboli jedovatý plevel, bude
Ti, kteří zůstali mimo archu, nedostali žádnou druhou šanci. rozděleno:
Jejich doba milosti skončila a potopa je zničila.
“Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu
žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení, ale pšenici shromážděte do mé obilnice.”
(Matouš 13,30)
Aby tedy nedošlo k žádnému nedorozumění, Yahushua dále vysvětlil:
“Pole je tento svět, dobré semeno jsou synové království, ale koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je
rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé.
Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se ohněm, tak to bude při konci tohoto světa. Syn člověka pošle své anděly
a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující i ty, kdo konají nepravost, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam
bude pláč a skřípění zubů.
Tehdy [v tuto dobu] se spravedliví v království svého Otce rozzáří jako slunce.” (Matouš 13,38-43)
Pořadí událostí, jak je uvedl Yahushua sám, je takové, že
spravedliví a bezbožní zůstanou pospolu až do konce světa.
Pak, v onu dobu, budou nejprve shromážděni bezbožní do
skupin, aby byli zničeni. Tehdy, a jen tehdy, když byli bezbožní
odděleni, „se spravedliví v království svého Otce rozzáří jako
slunce.” (Matouš 13,43) Teorie tajného nanebevzetí je v
rozporu s Písmem Svatým, protože učí, že před koncem světa
budou spravedliví vzati do nebe. Yahushua věděl, že Jeho věrní
následovníci budou na tomto světě až do samého konce.
Nebude žádný tajný příchod, aby byli vzati do nebe před
velkou dobou soužení. Proto bylo v Jeho posledních
zaznamenaných slovech před vstupem do Nebes toto milující
ujištění: “A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání
světa.” (Matouš 28,20) Nauka o “tajném nanebevzetí” učí, že
jen poté, co budou spravedliví vzati do nebe, zjeví se Antikrist.
To však zcela odporuje Bibli. Písmo Svaté učí, že Yahushua se
nevrátí pro Svůj čekající lid, dokud nebude zjeven Antikrist.
Tehdy a jen tehdy budou spravedliví vytrženi do vzduchu a
vzati do Nebes.
„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den
totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude
zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, který se staví na
odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká . . . [Elohim] a
co se uctívá, takže se posadí v Yahuwahově chrámu jako . . .
[Yahuwah] a bude se vydávat za . . . [Yahuwaha]. . . . A tehdy
se zjeví ten bezbožník, kterého . . . [Yahushua] pohltí dechem
svých úst a zničí jasem svého příchodu. Za příchodem toho
bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá
moc, divy a zázraky. . . .“ (2.Tessalonickým 2,3.4.8.9)
Tajné nanebevzetí je v rozporu s Písmem,
protože učí, že před koncem světa budou
spravedliví vzati do nebe.
Zjevení obsahuje vzácné zaslíbení pro věrné a spravedlivé, kteří zůstanou na zemi až do samého konce světa.
“Protože jsi zachoval slovo mé trpělivosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby
byli vyzkoušeni ti, kdo bydlí na zemi. Hle, přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby nikdo nevzal tvou korunu.”
(Zjevení 3,10.11)
Tento text byl použit na podporu teorie o tajném nanebevzetí, ale ve skutečnosti je mocným potvrzením Jeho
setrvávající přítomnosti s Jeho lidem až do skutečného konce. Večer před svým ukřižováním se Yahushua
modlil za všechny, kteří v Něj budou věřit až do samého konce času:
“Teď ale jdu k tobě a toto mluvím na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal tvé slovo, a svět
je nenáviděl, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je
zachoval od toho zlého.” (Jan 17,13-15)
Taková mocná požehnání byla dána, protože spravedliví nebudou vzati ze země až do samého konce. Nikdo by
neměl oddalovat poslušnost božského zákona někam do budoucnosti, až bude příhodnější čas. Taková doba
nikdy nepřijde. Nyní je den spasení! Nebude žádná druhá nebo třetí šance poté, kdy Yahushua přijde. Druhý
příchod je konec života, jaký známe na planetě Zemi. Bude znamenat věčnou smrt pro všechny, kteří zavrhli
Spasitele a počátek věčného života pro všechny ty, kteří Ho přijali.
„Hle, nyní je čas milosti, hle, nyní je den spasení!“ (2.Korintským 6,2)
Nebude žádná druhá šance. Dnes si zvol, komu budeš sloužit!
Klikni zde a shlédni video!

Podobné dokumenty