Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky Print

Komentáře

Transkript

Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky Print
Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj
pro Hříšníky
Jedním z nejsmutnějších veršů Bible je ten, kdy Yahushua prohlašuje:
Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je
svatý, ať setrvá ve svatosti. (Zjevení 22,11)
Tento vážný výrok odhaluje, že přijde okamžik, kdy bude po všem. Yahuwah daroval každému zkušební dobu, během
které mohou všichni projevit, na které straně velkého sporu stojí. Ale přijde doba, kdy tato zkušební doba skončí. To
nastane před Druhým příchodem, protože hned následující verš říká:
Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. (Zjevení 22,12)
Když Yahushua přijde na oblacích Nebes, aby přijal
Svůj očekávající lid, přinese s Sebou i Svou odplatu.
Proto už předtím každý učiní své rozhodnutí - pro život
nebo pro smrt - a toto rozhodnutí bude konečné.
"Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať
zůstane ve špíně . . . ."
Pokud tvé hříchy nebudou na konci zkušební doby
milosti odpuštěny, protože nebyly přiznány a vyznány,
znamená to už samo o sobě, že sis zvolil Satanovu
stranu. Nehledě na to, kolik času by ti bylo ještě dáno,
ZŮSTAL bys na jeho straně.
"Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo
je svatý, ať setrvá ve svatosti."
Na druhou stranu, pokud jsi stále více přitahován ke
svému Spasiteli, podřizuješ se Jeho vůli ve všech
věcech, pokud stále toužíš po svatosti a snažíš se
přivést svůj život do souladu s boží vůlí, svatost si
nežádá více. Když Yahushua shodí dolů Svou
Velekněžskou kadidelnici, nezvratitelný rozsudek bude
vyhlášen. Zůstaneš se svým Spasitelem po nekonečné
cykly věčnosti a žádné budoucí pokušení nikdy
nezpůsobí, aby tě odvrátilo od oddanosti Jemu.
Nikdo ve skutečnosti neví, kdy zkušební doba milosti
skončí. Tak jako je to s dnem a hodinou Druhého
příchodu, i toto je poznání, které se Otec rozhodl
ponechat utajeno.
O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi,
ani Syn, jenom Otec. (Marek 13,32)
I když není možné říci s jistotou, kdy doba milosti skončí, stejně jako není možné říci přesně, kdy se Yahushua navrátí, tato
doba se velmi blíží.
Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho, věci pak zjevené ty jsou naše a synů našich, abychom plnili všecka
slova zákona tohoto. (viz Deuteronomium 29,29)
Každoroční svátky byly dány k tomu, aby učily rozsáhlým pravdám o plánu spasení. Dílo vykonané v Den smíření bylo
typem díla, které bude dokonáno při ukončení zkušební doby milosti, kdy každý bude zapečetěn pro věčnost ve svém
rozhodnutí, koho bude poslouchat, sloužit a uctívat: Yahuwaha nebo Satana. Den smíření, podobně jako konec doby
milosti, byl nejvážnějším dnem celého roku. Předcházelo mu deset dní hlubokého zkoumání vlastního života a pokání jako
příprava na tento důležitý a vážný den. To se konalo od Svátku troubení prvního dne až do Dne smíření v den desátý.
Bude vám i toto za věčné ustanovení . . . ponižovati budete duší svých, a žádného díla nebudete dělati . . . Nebo
v ten den očistí vás, abyste očištěni byli; ode všech hříchů svých před Yahuwahem očištěni budete. Sabat
odpočinutí bude vám, a ponižovati budete duší svých ustanovením věčným. (Leviticus 16,29-31)
Příprava srdce byla nejvyššího významu. Všichni, kteří se neúčastnili na tomto díle sebezpytování a pokání, obdrželi
strašný trest:
A všeliká duše, kteráž by neponižovala se toho dne, vyhlazena bude z lidu svého. Kdož by koli dílo nějaké dělal
toho dne, zatratím člověka toho z lidu jeho. (Leviticus 23,29-30)
Proč byl Den smíření tak závažný? Protože to byla doba, kdy se Nebe přiblížilo, aby udělilo největší ze všech požehnání:
naprosté odpuštění a obnovení od hříchu! V Den smíření těm, kteří činili pokání za své hříchy, byly jejich hříchy vymazány.
Mít své hříchy vymazány znamenalo daleko více než jen soudní akt v knihách Nebes. Oblíbené hříchy, se kterými zápasili a
které byly pro ně neustálým kamenem úrazu, byly vymazány z jejich myslí! Byli přivedeni zpátky tam, kde by byli, kdyby
nikdy nepropadli do určitého hříchu. Krev beránka, zabítého v Den smíření, překryla jejich hříchy a oni stáli před
Yahuwahem jako by nehřešili. To je to, co ti chce Nebe nyní dát před koncem zkušební doby milosti.
Yahushua, bezhříšný Syn Yahův, je ten "Beránek [Yahův], který snímá hříchy světa." (Jan 1,29) Tak jako krev beránků
překryla hříchy dávných Izraelitů, krev Yahushuova pokrývá všechny, kteří se k Němu obrátí v pokání a víře. Jeho
spravedlnost pokrývá jejich pochybení a oni stojí před Yahuwahem jako by nikdy nebyli hřešili. Spravedlnost skrze víru je
jediný druh spravedlnosti, který existuje.
Písmo prohlašuje:
"Není spravedlivého ani jednoho." (Římanům 3,10)
"Ačkoli jsme jako nečistý my všickni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše. Pročež pršíme jako list
my všickni, a nepravosti naše jako vítr zachvacují nás." (Izaiáš 64,6)
Jako hříšníci se nemůžeme sami učinit spravedlivými. Jediné, co může člověk udělat, je poprosit a přijmout spravedlnost
Yahushuovu skrze víru. Před Dnem smíření byl svátek Letnice. O Letnicích byl vylit Duch Svatý na učedníky, aby je
uschopnil šířit evangelium do celého světa. O
tom se mluví jako o "ranném dešti". Křesťané
dlouho vyhlížejí zkušenost "Letnic", kdy bude
opět vylit Yahuwahův Duch v "pozdním dešti" na
všechny ty, kteří jsou ochotni Ho přijmout. Musí
však být chápáno, že pozdní déšť nebude dán za
účelem odstranění hříchu z života. Tak jako
ranný déšť, i pozdní déšť je dán za účelem šíření
poselství evangelia, poslední výzva k hříšníkům,
aby činili pokání a byli zachráněni. Jen ti, kteří žijí
ve vědomé poslušnosti vůči božímu zákonu,
obdrží toto mocné vylití božské moci. Nikdy
nebude vylita na mysl nečistého člověka, který
tíhne k vědomému hříchu.
Nyní je přijatelná doba modlit se modlitbu
Laodiceana a skrze víru přijmout poselství
pravého svědka aplikovaného pro tebe. Všichni jsou "bídní, mizerní, slepí i nazí". Všichni se domnívají, že "zbohatli a nic
nepotřebují". Všichni lidé mají sklon pohlížet na své "dobré skutky" a domnívají se, že nejsou v laodicejském stavu.
Nejhorší část diagnózy je, že všichni jsou duchovně slepí! (viz Zjevení 3,17)
Každý potřebuje léčbu nabízenou těm, kteří trpí Laodicejským stavem:
Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys
oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl. (Zjevení 3,18)
Zlato přetavené v ohni je víra a láska; bílý šat je Yahushuova spravedlnost; oční mastí je duchovní rozeznávání, to vše
zdarma dáno milujícím Spasitelem. Jakmile jsou tyto neocenitelné dary přijaty skrze víru a vylity v síle Pozdního deště,
budeš schopen žít před tváří svatého Yahuwaha bez prostředníka během posledních sedmi ran.
Ospravedlnění skrze víru, plně přijato a pochopeno, znamená žít bez hříchu. Když je Yahushuova krev přijata skrze víru,
člověk je ukřižován s Ním, skrze víru. A tak jako byl On vzkříšen k životu, je i věřící duše vzkříšena k putování v novotě
života s Yahushuou. Toto je učiněno skrze víru v Jeho spravedlnost. Je to daleko více než nějaké intelektuální pochopení
mysli. Je to vlastní zkušenost.
S Yahushuou ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Yahushua. Že pak nyní živ jsem v těle,
skrze víru v Syna Yahova živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne. Nepohrdámť tou
milostí Yahuwahovou. Nebo jestližeť jest z Zákona spravedlnost, pak tedy Yahushua nadarmo umřel. (viz
Galatským 2,20.21)
Protože "všichni zajisté zhřešili a nemají slávy [Yahuwahovy]" (Římanům 3,23), není možné pro hříšníka, aby se stal
spravedlivým tím, že ihned začne zachovávat zákon. To nemůže a nevykoná usmíření za hříchy minulosti, ani nezmění
přirozené sklony své mysli. Každý člověk zdělil a
vypěstoval si sklony ke zlému. Jedině skrze přijetí
smrti Yahushuovy pro vlastní záchranu a
spravedlnosti, kterou On žil na zemi, je pro hříšníka
možné být znovustvořen k obrazu svého
Stvořitele. Velká a vzácná zaslíbení zapsaná v
Bibli jsou ku pomoci každý den, každou hodinu,
každou minutu. Když pokušení dolehne na mysl,
existují vždy dvě možnosti: dopustit se hříchu nebo
poprosit o pomoc. Otec a Syn slíbili svou moc ku
pomoci každému člověku toužícímu po vítězství,
aby obdržel sílu, kterou potřebuje ke vzdoru vůči
ďáblu.
Odevzdej se proto Yahuwahovi. Vzdoruj ďáblu
a on od tebe uteče. Přibliž se Yahuwahovi a
On se přiblíží tobě. (viz Jakuba 4,7-8)
Drž se pevně zaslíbení, nechej slova Bible
protékat jako očisťující vlna skrze tvou mysl, a
přijmeš spravedlnost, kterou potřebuješ, abys byl spasen. Největší touhou Nebeského Otce je, aby oděl každé Své dítko
do šatu čistého a bílého, do šatu spravedlnosti Jeho Syna. To není něco, co by mohl někdo udělat sám pro sebe. Yahuwah
očistí a obnoví všechny, kteří se k Němu obrátí ve víře, že je přijme, protože to zaslíbil. On jim poví:
Pohleď, přenesl jsem z tebe nepravost tvou, a oblékl jsem tě v roucha proměnná. (Zachariáš 3,4)
Je jasné, že toto je vykonáno jedině skrze moc a Ducha Yahuwahova:
Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Yahuwah zástupů. (viz Zachariáš 4,6)
Spasení skrze víru je dar. Rozhodni se ho dnes přijmout.

Podobné dokumenty

Tajemství vítězství: Mít víru Yahushuovu

Tajemství vítězství: Mít víru Yahushuovu Zvol si věřit tomu, že Yahushua zvítězil v každé oblasti, ve které jsi pokoušen. Zvol si věřit tomu, že On ti dal to vítězství, které zvítězil kvůli tobě. Uvěř tomu, protože Jeho slovo říká, že to ...

Více

Pravda jak je v Yahushuovi Print

Pravda jak je v Yahushuovi Print padlém stavu, že jeho schopnosti jsou oslabené, že je nezpůsobilý pro morální úspěch, ale říkají, že Yahushua nesl všechno břímě, všechno utrpení, všechno sebezapření, a jsou ochotni nechat ho to n...

Více

Sabat v Bibli

Sabat v Bibli a Numeri 28,9.10. Tyto zahrnují oběti zvířat, dary jídla a pití. Je důležité si pamatovat, že takové ceremoniální závazky jsou popsány pro Sabat v tomto textu, protože se staly bodem hádek v rané e...

Více

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print WLC věří, že služba Ellen G. Whiteové plně naplňuje všechna kritéria pravého proroka a že je povinností Yahuwahova lidu přijímat a žít podle učení v jejích spisech. I když by nikdo neměl používat z...

Více

Maskované Čarodějnictví: Satanova Tajná Léčka

Maskované Čarodějnictví: Satanova Tajná Léčka prodeji mají dalekosáhlé účinky, nejen pro tělo, ale i na mysl. Běžnými vedlejšími účinky mnoha léků nejsou jen sucho v puse a pocit zvracení, ale i únava, ospalost a dokonce krátkodobá ztráta pamě...

Více

dopis bratra george warnocka

dopis bratra george warnocka v srdci báze z Boha a jak nedbá Toho, kdo jej odd lil pro sebe samého, aby Mu byl svatým Národem? Vím, že Hospodin se bude dál sklán t ke svému lidu. Ale zdá se, že v naší zemi i v USA je jen mali ...

Více

Nebeské uzdravení | Přírodní léčivé prostředky

Nebeské uzdravení | Přírodní léčivé prostředky Co kdyby tě doktor, kterému důvěřuješ, informoval o tom, že potřebuješ jen osm různých léků denně, aby ti bylo lépe, a pak ti nabídl, že ti je dá zdarma, nevyzkoušel bys je? Pravděpodobně ano. Dnes...

Více

Kedatangan Kedua | Bagian 1 – Reuni Kemenangan

Kedatangan Kedua | Bagian 1 – Reuni Kemenangan dne. Protože není třeba brát ohled na potřeby a omezení někoho jiného, svaté hodiny mohou být stráveny hlubokým studiem Bible a společenstvím s Otcem a Synem. Může být přehrávána duchovní hudba z C...

Více