Byt Bena kol ITTA ms

Komentáře

Transkript

Byt Bena kol ITTA ms
?o dsta tn ou část m eziuálečn ébo
oódoói řešila čs.arrnáda
ue střelóě záÉ/adni
Ú,ié
zóraní tedy opaÉouačio u
pornoc/ tzu. zápaléoué stře/by,
Sjtstárn zápaléoué střellv j*ž
óy/praltiiouán
již
u raéouséo-uberslé arrnádě
n eóyl n e1/eun ě1šizá ležztosti
f(e slouu přišla uzduciouÉa,
od zaueden i straéon icéé
uzducúouÉy
uz. 35 do ulroóy
/ens up/ynu/op/nycb 70 /et,
a toje důuodemse najeji
izsto rii óliže p odiuat.
'a az,
Wduc,
Ja n S kr amoušs ký
?Ťusj
8) Váhaa délkajako u puškyvz. 24' Váha k tomu,Ževzduchovka
pro
mě|abýtzařízena
První
zmínky
sezavedení
vzduchovek 4 kg,celkovádélka1 I00mm'
pro
střelbubroký'Zce|anespornou
inspirací
ýkající
prostře|ecký
r4ícvik
jako u pušky budoucí
pro- 9)Záměrnánesmíbýt kratší
v armáděpocházejíz
armádní
vzduchovku
by|německý
,l934.
since
Tehdyh|avní
štábMNOrozhod|
vz'24,ale může
býtidelší.
mode|Haene|33, jenŽzapůjči|o
Františku
o tom'Žearmáda
vzduchovky
zavede
a před- 10)Hlaveňráže4,45pro kulatébroky'
pro studijní
Myškovi
úče|y
VTLÚ.Vzh|edem
jeŽ
potřebné
běžně
by|ostanoveno
množswí,
Jak patrno,hlavníštábsledova|
záměl k tomu,ŽeMNOtrva|ona poŽadavku
analočinilo
6000kusů'PoŽadavky
h|avního
štábu abyseqicviková
vzduchovka
conejvíce
b|íŽi- gického
ov|ádání
s puškou
vz' 24,záhyby|o
na konstrukci
pro- |aarmádní
pušce
vzduchovky,
t|umočené
vz.24,coŽby z h|ediska jasné,
žese konstrukce
vzduchovky
nevyhne
střednictvím
WLÚ (Vojenský
tlýcviku
přináše|o
technický
a letec- stře|eckého
většin
u návyků patentovému
sporus firmouHugoSchmeiskýústav)
(vevětšině
je uvádě.
České
zbrojovce,
bylynás|edující: vyuŽite|ných
u pozdějších
ostnichstře|eb
ze serzeSuh|u
dokumentů
I) Vzduchovka
tvarema pokudmožno
i mani- standardní
opakovačky.
Na poraděkonané na firma,ve skutečnosti
se iedna|o
o osobu
pulacímusíbýti
přizpjsobenapušcevz'24. na VTLU13. prosince.|934doporučovalkonstruktéra
HugoSchmeisséra).
2) Vzduchovka
musímítidvazásobníky.
jiŽ9. března1935
kapitánStanis|av
ZemanvyuŽít
k nabíjení Strakonická
zbrojovka
jakoupuškyvz.24' bud,zásobník
3)Napínání
závěruprovésti
na 10 broků,
nebonásypku před|oŽila
VTLÚ prvnívzorekvzduchovky,
jako u pušky umístěnou
4)Pojistkaumístění
a funkcetéž
na pouzdře.
Zbraňby|ařešena
tak,žev zadní
části
vzduvz.24.
By|obyjednostranné
domnÍvat
se,Žeýoj
chového
vá|cemě|aotočnou
napínací
k|iku,
5) )dpor spouště(při spouštění)
a průběh armádní
vzduchovky
by|zadánpouzeČeské jeŽsev klidové
po|oze
nacházela
v horizontá|odporu_ jakoupuškyvz.24,tj' váhaspou- zbrojovce
veStrakonicích'
pojistníkem.
K řešení
by|avyzvá. ní rovinězajištěna
Součástka,
jakopojistník,
ště2,5-j,5 kg'
na rovněž
Českos|ovenská
zbrojovka
v Brně, označovaná
napínací
blokova|a
jako u puškyvz' 24,klapka avšakproni tatoýva znamena|a
ji V tomto
6)Hledía muška
polozqtakže
epizodní k|ikuv horizontální
hledíjenna vzdálenosti|0, 15a 30 m.
zá|eŽitost
bezhmatateIných
uisIedků.
stavuneby|omoŽné
napínat'
Pro nataŽení
7)Muškamusíbýtichráněna
prvního
stejnýmchránít.
Pro konstrukci
vzorkuby|oroz- pístuby|onutnék|ikuvztyčit
do vertiká|ní
qivrtujižvzh|edem po|ohy
ji natáhnout
kemjako u puškyvz.24
hodnuto
vyuŽÍt
h|adkého
a nás|edně
směrem
vzad
.
.".él
t.'tfii:;'.''
í
; ==i
sTŘELEcKÝ
MAGAZíN
9/2005
ť"-.j
aŽ do Íáze,kdy doš|ok zachycení
pístuna
jako
páce.Potése k|ikafungující
spoušťové
jednoramenná
pákavrace|a
zpěta na konci
pootočit
dráhyji by|omoŽné
zpěto 90stupňů
směrem
doprava.
Vzh|edem
k tomu,žezávěs
pákymě|svélůžko
napínací
v krkupaŽby,
pístová
neby|a
trubice
nijaknamáhána.
Vzdu-
Ještě25' března'l935navštívi|i
zástuoci zkoušky
se vzduchovkou
Haene|
taképroká
České
zbrojovky
WLÚ, kde by|aprobírána za|y,že strakonický
vzorekmě|za sebou
prozatímní
cena606korun,za kterouzbro. 50000uýstře|ů
a vzduchovka
Haene|
vydrŽe
jovkaMNO vzduchovku
nabízela.
Cenase |apouze17000ran.Kapitán
Zemannavrh
zdá|azástupcům
WLÚ pří|iš
vysoká,avšak abytovárna
da|aVTLÚk dispozici
dvavzorky
továrna
argumentovaIa
jedenbyby|přidě|en
solidností
konstrukce z nichž
pěchotní
stře|ec
použitého
a kvaIitou
materiá|u'
Komparativníkéškolev Mi|ovicích
k posouzení
uýcviku
míření
a stře|by
s úko|em
vystře|it
ze vzorku
30 000 ran'Druhývzorekmě|býtpřidělen
k trvanlivostním
stře|bám
s limitem50 000
r,nýstře|ů
přiČesk
zbrojně
technickému
úřadu
zbrojovce
ve Strakonicích
a zkoušky
muse|
býtprovedeny
do '|4 dnů'Na|éhavost
byla
dánapředevším
tím,Že pokudmě|oMNO
prorok1935dostatprvnípartie
z rozpočtu
pak by|oZapotřebí
vzduchovky
urych|e
objednat
a továrnabypřípravu
sériové
uýro
bymusela
zv|ádnout
v termínu
vpravdě
šibe
ničním.
Později
se tradova|o,
ževzduchovk
vz. 35 by|auýrobkem,
ktenýse od prvníh
výkresu
dosta|
nejrych|eji
dosériové
'4íroby
poradah|avního
Definitivní
štábuMN0
jíp|usekona|a
26.března
1935a předsedaI
kovníkŠtěpánský.
Zásadnínámitkyby|y
pochopite|ně
proticeně,za kterou
Vzneseny
zbrojovkazbraň nabízeIa.
Deklarovan
Životnost
nabízené
vzduchovkv
cenuobha-
chovkaHaene|
33 mě|aýřez v p|ášti
vzduchového
vá|cejenžz podélného
směrupře.
cháze|do šikmé
drážky,
do níŽse sk|ápě|a
napínací
k|ika.Zásobovací
ústrojí
tétovzduchovkyby|ořešeno
odnímate|ným
zásobníkemna 10 broků.
Zásobovací
mechanismus
strakonické
vzduchovky
tvořila gravitační
pro15 broků
trychýřová
násypka
č.10 (průměr4,45mm)krytáodk|opným
odpruŽeným
pístubyl nasunut
víčkem.
Předče|em
du\i
zasouvač,
kteý v poslední
fázi dopředného
pohybu
ov|ádací
k|ikyzasunuI
brokdoh|avně.
Vá|cové
tě|ozasouvače
takébránilopropadnutída|šího
brokudo h|avněpři uzavřené
k|ice.
Dráhazasouvače
spojeného
s napínací
pákouby|akratší
neŽzdvihpístu,
coŽbylo
důležité
vzh|edem
k rizikupropadnutívíce
než
jednoho
brokudoh|avně.
Podplukovník
Ze|inka a kapitánZemanby|iprovedením
vzorku
nadšeni,
zv|áštěkdyŽse od konstruktéra
Myšky
dozvědě|i,
žepočátečnírych|ost
brokuse
pohybuje
oko|o120m.s-t,
coŽby|oo 40m.sr
vícenežu německé
vzduchovkv
Haene|
33'
sTŘELEcKÝ
MAGAzíN
9/2oo5
jova|aneh|edě
při nepado h|avně
na skutečnost,
ŽefirmaHae- ze|ozasunutí
dvoubroků
pohybech.
ov|ádacích
Prostabine|vyrábě|a
vzduchovky
délea jejichpro- trněkrátkých
zatímco
Česká Iizacizasouvače
by|onavrŽeno
osaditjeho
dejnícenatedyby|aniŽší,
kroužkem.
KapitánZemantaké
se k uýroběteprvepřipravova|a. tě|obrzdicím
zbrojovka
zbrojovka
na požadova|,
abyh|avně
sériouich
vzduchovek
Již31.března1935zpracova|a
zuš|echtěného
kapitána
Zemana
směrnice by|yvyráběny
z materiá|u
na
základěpokynů
připravované
pro trvanIivostní
ve pevnost
120kg/mmz
z obavy,
abynedochá.
zkoušky
poškozování
ústí
hlavně.
To
střeIbuv MiIovicích.ze|okesnadnému
škoIepro pěchotní
Myškarozm|uvi|
návrNás|edujícího
dneVTLÚ da|ZTÚ při České mu všakkonstruktér
nahodi|ému
dispozice
oh|edně hem úpravy
ústízabraňující
zbrojovce
ve Strakonicích
zkoušek
a nařídi|,
abyby|ypro- poškození,
takžezůsta|o
u vo|bymateriá|u
nás|edujících
.|
na pevnost85 kg/mmz.
nejpozději
do15.dubna935.Zbroj- zuš|echtěného
vedeny
navrŽený
materiá|
oce|C 60 by|
úřadby|povinen
vystře|it
z při- Původně
nětechnický
změněnnaoce|C 70.
vzorkuminimá|ně
50 000ran.0d později
děleného
Vzorekvzduchovky,
kteni by| zkoušén
& Be||ot
obdrŽe|
ZTÚ ce|kem
firmySe||ier
přesnosby|kritizován
z hlediska
4'45 mm. Před v Mi|ovicích,
60000 brokůo průměru
velkém
rozpty|u
zkoušky
mě|orgánZTÚproměřit ti střelby.
0 poměrně
seostatzapočetím
r,nývr1
pístu,
Myškana WLÚ přesvědči|.
Ani
hlavně,
zjistitsí|upruŽiny
změřit ně František
pístu
a nového
změřitrychlost
Vu a zjistit s {měnoupružiny
těsnění
se
odporspouště'
Zjisti|
však,
10' 15 přesnost
nez|epši|a.
Žeústí
hlavně
střední
bod zásahuna vzdálenosti
coŽby|otaképříčinou
ve|kého
Rych|ost
a rozpty|y
mě|ZTÚpře- je poškozeno'
a 20 metrů.
po každých
2000ranách rozpý|u'Po dohoděs kapitánem
Zemanem
zkušovat
zpočátku
konstruktér
naWLÚ vzorekzezkoušek
a po překročení
hranice
20 000ranpo kaž- necha|
ZTÚ a do Strakonic
odvezIvzduchovku
dých5000ranách.
brokyz wrdšího
olovas 2,Sprocentnípřísadou
antimonu.
Důvodem
k tomutokrokubyla
obava,Žestandardní
měkké
brokyby moh|y
sezvyšujkím
sepoČtem
výstře|ů
zanášet
u1Ívrt
h|avně
o|ovem.
Přestože
zbrojovka
argumentova|a
tím,Žeanipo 50 000ranáchnevykazova|ah|avqnznámkyzanesení
o|ovem,
necha|kapitánZemanobjednat
ve V|ašimi
po|ovinu
20000furdých
měla
broků,
z nichž
dostattovárna
kezkouškám.
V průběhu
da|ších
sekromědí|čích
1ýdnů
změnna jednotliuých
součástkách
experiparametry
mentova|o
rovněŽs různými
h|adkých
a dráŽkovaných
\^ivrtů'
Zkoušeny
byly rozpty|y
h|adkých
r4ívrtů
s vnitřními
průměry
4'4.|mm,4,44a 4,48mm.U dráŽkovaných
uývrtů
se zkouše|a
h|aveň
s parametrywvrtu4,3914,46
mms 12 drážkami.
porovnání
posouzení
Na zák|adě
nástřelek,
jejichstředních
rozpty|ů
hodnotzásahu
provedení.
Da|ší
ooradanaWLÚ sekona|a
2. května s poškozeným
ústím
k opravěa dalším
úpra- pad|avo|baVTLÚnadráŽkované
průměr vám.Naporadě
1935.Zdeby|ostanoveno'
Ževnější
by|otakérozhodnuto
nechat
Íoto:d?
(Dohončenípřfttě)
oouzdravzduchového
vá|cebudezmenšen vyrobitu firmySe||ier
& Be||ot
ve V|ašimi
průměr
o 3 mm'U zkoušených
vzorků
čini|
bylo,žeprosériovou
37 mma odsouhlaseno
průměrem
r4Írobu
budepočítáno
s vnějším
34 mm. Pouzdroby|otaképrod|ouŽeno
propruŽinu
pístu
o 1,5mma prostor
bylzvětšeno 5 mm'Da|ší
změnyseýka|ypryŽového
těsněnívíčka
násypky,
kteréby|oupraveno
tak,abynest|ačovalo
brokyv prostoru
násypky.Kování
zbraněby|osjednoceno
s puškou
vz' 24,takžebotka,poutkaa drŽákbodáku
odpovída|y
armádní
opakovačce.
Nelzese
tedydivit,Že většinu
dí|ů
tvořících
kování
později
vzduchovky
objednáva|a
Česká
zbrojovkau Českos|ovenské
zbrojovky
v Brně'Na
návrhkapitánaZemanaby|aakceptována
myš|enka
spočívající
v překonstruování
zasouvače
tak,abyjehopohybby|odvozen
od oůsobení
táh|azasouvače
a niko|ivod
jaktomuby|ou zkou.
třenípístního
kroužku,
šenÝch
vzorků.
Zdetotiž
ve|misnadno
dochá.
sTŘELEcKÝ
MAGAZíN
9/2005
Wucúou,ěa?/z,35
Jan Skramoušský
Foto:PetrPackan+ dp
patřičné
přejímací
podmáníby|yvyhotoveny
mínky.
V nichby|onapříklad
stanoveno,
Že
vzduchovky
se nastřeIují
na vzdá|enost
přičemŽ
15metrů,
zbraňmábýtopřena.
Tištěná nástřelka
mě|ačerný
středVetvaruIichojehožhornípodstava
běžníku,
by|ad|ouhá
podstava
45 mm,spodní
mě|adé|ku
30 mm
a qíška
|ichoběžníku
čini|a
39 mm.Vzduchovka se nastře|ova|a
6 ranamis tím,Žejeden
zásahmoh|b1ít
uchý|en
mimozák|adní
rozpty|,či|ise škrta|.
Vzduchovka
na přesnost
pokudprůměr
vyhově|a,
rozpty|ového
obrazce nepřekroči|
16,5mm'Při nastře|ováníbylo
povo|eno
pouŽít
mušekv rozmezí
uýšekod
při
7,3mmdo 8,3mm.Zajímauým
aspektem
přejímání
by|akontro|a
hmot.
nostivzduchovky.
Předepsaná
hmotnost
bylastanovena
Fat*utotý pyt&ltw
patentového
Závěrytohotov|eklého
sporu
přih|ási|a
Českázbrojovka
konstrukci
vzdu- neznáme,
nicméně
evidentně
skonči|
chovky
k patentové
ochraně
12.února
patentu
1935. vydánímprotektorátního
Jižpředem
by|ojasné,
žespors konstruktéremč'72901 s názvem,,Opakovací
jednoduchá
Schmeisserem
nebude
podázá|ežitost.vzduchovka
sesamočinným
jenŽby|vydán15.března
Nebyla.HugoSchmeisser
podal30. ledna váním,,,
.|934přihláškupatentové
k
patentová
ochraně
u násna 1944,přičemŽ
ochrana
konstrukci
vzduchovky
Haene|
33. Přih|áška trvala
od 15.září
1943.Vzduchov.
(ovšem
nes|anázev,,Vzduchovka
s pákor4ým
ov|ádá- ka by|arovněž
bezprobléním,,.
V Německu
při. mově)patentována
by|na stejnýpředmět
v řaděda|ších
h|áškyvydán říšskýpatentč' 622589, zemí.
patents číslem
Po|shý
27 837
patentový
|ng.Vác|avP|atzer,
zástupce
České by|udě|en
31. prosince
1938,be|gický
podaIproti přih|ášce
zbrojovky,
formá|ní mě| čís|o
413 514 s datemvydání
jedním
podloži|
odpor,
ktený
německým
a jed- 29'února
1936.V Jugos|ávii
by|vydán
patentem'
nímang|ickým
Tímtokrokemse 1. dubna1937podčís|em
13 095
podávání
roztoči|o
kolovzájemných
stížnostl a ita|ský
mě|čís|o
339229.
odporů
a námitek,kdy stíŽnostní
oddě|ení
Tttlsrefu&ép rlt$rzýzfu:
Patentového
úřaduČRdáva|ostřídavěza
p?.#j}yť3!?.!?i{?c,
pravdutéčionéstraně,případně
zamÍtalo
jednot|ivé
stížnosti'
Konstruktéra
Schmeissera Je|ikoŽsi vzduchovku
V tomtosporuzastupova|i
|ng.E. Mirovský objedna|a
čs'vojenská
p|ati- sprava,
a |ng.0.Taso|d.
Budiž
řečeno,
Žečastěji
Jepnrozene,
|a nák|adystíŽnostního
řízení
stranahájící Že k jejímupřejízájmyHugoSchmeissera.
Popisjednotlivých
etapprávního
sporuby bylvícenežúnavný,
nicméně
v dokumentech
z tétokauzy|ze
poznatky.
na|ézt
zajímavé
Je|ikoŽ
Česká
zbrojovkapodalaodporprotipatentové
přihlášce
HugoSchmeissera
v době,kdyještěnemě|a
vyrobenanijedenvzorekvzduchovky,
stalse
ježprobítentofaktk|íičovým
bodemjednání,
halav roce1940a v rocenás|edujícím.
V jed.
patentouých
nomz přípisů
zástupců
německé
stranyje uvedeno,
Žeprvníqíkresyna vzduchovkuvz' 35 by|yv továrněvyhotoveny
.|
.|
7.|edna
a 15.února
935.Vzhledem
k tomu,
žepodrobnosti
ohledně
této
vzduchov.
ýoje
kysev podnikovém
archivu
Čzstrojírna,
a.s.,
je i tentopoznateksoučástí
nedochova|y,
mozaiky.
sTŘELEcKÝ
MAGAZíN
10/2oo5
4 kg,a pokudji
nedosabylonařízeno,
se do paŽbypod
botkouvyvrtala
a, do kteréby|ona|ito
o chybějící
hmotnosti.
podmínek
|e technických
býtpažba
a nadpaŽbí
vyroz ji|mového
nebobukového
dřeva.Výskytmenších
zarost|ých
mohlbýtto|erován'
Rozsah
odpospouště
byl stanovenv rozmezí
od
5 do 3,5kg'Zkouška
černění
se neod|ipovrchor4ích
|a od zkoušení
úprav
Odolnost
by|azkoušena
tak,Ženačerněnásoučást
bylazatíŽena
8 kg a třenana
podk|adě
z tvrdého
hoblovaného
dřeva(ořech
=
I
čj.42858až25'listopadu
1937a znělana
400armádních
a ]00 sportovních
vzduch
vek.Doobjednávky
by|ozahrnuto
500chrán
tek mušek.
To všeza 252900korun.Tato
objednávka
by|aještě
7.ledna]938rozšíře
o 40vzduchovek
jasnqzda
vz.35,avšak
není
s-ejedna|o
o armádní,
provede
čisportovní
Cástka,
kterouMNOza nědohromady
zapla
tilq setakzr'nišila
na273700korun.
K '|' březnu1937by|opři hlavním
štáb
MNo zřízeno
oddě|eníbranné
ýhovy. které
nahrazova|o
původně
samostatný
referá
BV(branné
výchovy).
Oddě|ení
BVbý|ozač|
něnodooperačního
oddě|ení
h|avního
štábu
V souvislosti
s toutoorganizační
změno
uvedine,
že kdyžnás|edujícího
roku MNo
objednávalo
da|ší
vzduchovky,
vyda|VTLÚ
3.září1938zbrojovce
pokyn,
abytytovzdu
chovkyobjednané
probrannour'nichovu
by|y
provedení
u armádního
značenv
na botce
paŽby
písmeny
B,V.a u sportovníÍro
provede
nímě|abýttatoznačka
vyražena
na spodn
pažby.V
části
tédobějižzbrojovka
pracova
na objednávce
čj.40 335ze .l7' srpna1938,
kterápředstavova|a
3000vzduchovek,
z nichž
jednapo|ovina
by|aobjednána
v armádní
a druháve sportovním
provedení.
Ce|kově
za
ně MNOzap|ati|o
1 440000korun'Pos|ed
čibuk)v rozmezí
0,5m,přičemž
se po 100 neobvyk|á
cena.K 30.dubnu1936zbroiovka objednávka
by|avystavena
o něko|ikdní
tazíchnesmě|povrchotřít.Pro trvanlivostí vykazovala,
Že z původně
rozpracovánéhopozději,
29'srpna1938,a v jejím
rámcidodazkoušku
mě|orgánZTÚvybratze 3000vzdu. mnoŽswí7000
jižvyúčtova|a
kusů
5786vzdu. la továrnaarmádězřejmězbytkové
rozchovekdva kusy,ježmě|ybýt podrobeny chovekvz.35.Prozbrojíře
zkonstruova|a
zbro- pracované
množsfuí
300vzduchovek
vz.
35
trvanIivostí
zkoušce
vystřeIením
50000broků, jovkataképřístroje
k rozebírání
a sk|ádání spo|us rezervními
součástkami'
V
letech
včetně
pruŽina měřenípočátečních
vážení
vzduchovek
vz.35,kte4ich
si MNOu níobied- .l935_.|938
vyrobi|a
Česká
pronaš
zbrojovka
Každápružina
pístumuse|a
vydrŽet na|o11.února
rych|ostí.
1936podčj.3193
ce|kem
iOo armáducelkem9843uýcvikor4ich
vzduchove
minimálně
25000\^ýstře|ů,
aniŽby rych|ost kusů
v hodnotě
22 500korun.
Dokonceříina vz.35.Tímsesiceuzavřela
kapito|a
dodávek
stře|y
pod125m.s..l
k|esla
počáteč. '|936uvádě|azbrojovka
, přičemž
6604vyúČtovaných
v mezivá|ečném
obdoblniko|iv
však
historie
'|
nírych|ost
brokumě|ačinit35-140 m.st'
vzduchovek
z ce|kověrozpracovaných
9000 vzduchovky
samotné.
kusů.
Je pravděpodobni
Žedo tohotodata
Vjr*&a a rnexiu{iÍťčrcérn
*&&:*{ proda|a
mimorámecarmády
Čx Í",a*; uxrÍar**e,eÍa
601kusů,
neboť
Doqýrobyse vzduchovka
pod původní
vz' 35 dosta|a
objednávka
zněla,jakvíme,
na6003 Prosběrate|e
a zájemce
o vzduchovky
vz.35
jakoŽtoobjektZ 138. vzduchovek.
interním
označením
Da|ší
objednávka
zestrany
MN0 vyvstává
otázka,jakýmzpůsobem
by|ytyto
První
objednávku
navžduchovky
úz.35vysta- na vzduchovky
vz. 35 byla vystavenapod zbraněčís|ovány.
Na prvnípohledvypadá
vi|oMNOdne4. října.1935
pod čj.6921
jež
zně|ana 6003 kusyve fakturované
částce
3247382,90korun.kde zahrnuté
tři kusy
představova|y
zkušební
vzorky.Do 15.říjná
1935mě|závodpředatprvní
partii2000vzduchovek.
Da|šírh
tisíckusůmě|obýtpřevzato
do30'října1935a zb1ivajících
3000vzduchovek mě|atovárnazhotovitdo 31.května
1936.Do konceroku1935armádapřevza|a
pouze2000kusů,
takŽezbyvající
částobjednávkyv objemu
4000vzduchovek
by|adodávánaažrokunás|edujícího.
Ke koncidubna
1936zb1Íva|o
vyrobitz původní
objednávky
MN0jen500kusů.
Vzhledem
k vzh|edové
pří.
buznosti
puškou
s armádní
vz'24 nepřekvapí,
žece|é
garnitury
provzduchovky
nakupova|a
továrnaod Československé
zbrojovky
v Brně.
Továrna
nezanedba|a
ani propagaci
nového
uirobku.
Nabíze|a
vzduchovkv
vz.35 středis(S.B.V.- s těmitopískůmbranné
r4Íchovy
menyvyraŽenými
nabotceselzetakésetkat),
jednotáms0K0L či Národním
tělocvičným
stře|eckým
gardám.
Os|ovi|a
takéměšťanské
střední
a odborné
ško|y.
prodejnosti
Větší
a|e
bránilapoměrněvysoká,na vzduchovku
sTŘELEcKÝ
MAGAZíN
1o/2oo5
situaceve|minepřeh|edně.
V dokumentech 56 kusů'
Ačko|iv
továrna
obdržela
pracovní
v následu- roční
s|užby
u RADpod|éha|i
všichni
z počátku
t4ívoje
armádní
vzduchovky
by|ze jících
měsících
dostatečné
mnoŽství
objedná- Němcivevěkuod 18 do 25 |et.)2400vzdupožadavek,
strany
WLUvys|oven
abyčíslová- vekze stranyříšskoněmecké
vojenské
správy, chovekvz.35 vevojenském
provedení
v ce|.|'
níby|ozapočato
čís|em
Ačko|iv
k systému muse|apřek|enout
obdobípřípravnor,nýchkovéhodnotě
1 270000korun.Cenajedné
čís|ován
ídosudchyběj
(zejména
íarchivnímateriá|y,
|ze rnýrobních
programů
dílyproku|o- vzduchovky
bylazaokrouhlena
na530korun,
(u.Ícvikové)
vyvodit,Že armádní
vzduchovky metyMG 34),které
by přirozeně
znamenalo cožby|ave|koobchodní
cena.V rámcitohoto
by|yčís|ovány
vevzestupné
řaděodjedničky. redukcipracovních
si|.Vedenítovárnyve nákupusi firmaGenschow
vyžáda|a
dobroDok|ádají
to dochované
exemp|áře,
které snazezabránitsnižování
pracovních
míst zdáníod německé
zkušebny
zbraní
veWanjsmedosudmoh|ividět.Sportovnívzduchovda|odouýroby
pisto|ívz.27
da|šípartie
a36, see,kterájíve sr4ichposudcích
ze 7 'března
kybylypod|e
všech
dostupných
informacíčísaIetaké
nařídi|o
rozpracovat
da|ší
2500kuso. 1940a opětovně
ze6. prosince
1941potvrdi.
|ovány
v číselné
řaděpočínaje
hranicí20
000' voupartiivzduchovek
přestoŽe
by|ojasné,
Že Ia, Že vzhledemk použitému
materiálu
Zák|ad.
tedysystém
obouprovedení,
by|stej- jdeo přek|enovací
program'
V průběhu
jejejícenaodůvodněná'
roku a zpracování
zbraně
provedení
ný.Sportovní
nemělop|noupaŽbu 1939bylovyrobeno
celkem2530vzducho- Zák|adem
proveby|askutečnost,
Žekva|ita
s kováním
odpovídajícím
armádní
opakovač. vek,přičemž
k 31.12.1939jich zbrojovka denía jakostpouŽiých
materiá|ů
by|avyšší
ce vz'24,tzn.nemě|o
boční
ooutkov krku mělana sk|aděuŽjen105.Jejichvýroba
ale nežu jakéhoko|iv
r4írobku
v tétokategorii'
paŽby,
přední
objímku
se spodním
pouzeV prvníchšestiměsících Ma|oobchodní
a bočním probíhala
cena vojenské
vzduchovky
poutkema dalšísoučásti.
Pokudse tedy tohotoroku'Vzduchovky
se sta|yv rámci vz.35 tehdyčinila
615,40korun.
Vesportovvyskytují
kusy,jejichžčís|o
má čtyřmístnoucivi|ní
qýroby
zbrojní
ji zbrojovka
dobným
artik|em.
Jejich nímprovedení
prodáva|a
velkořadu,avšak
provede- největším
majípaŽbu
sportovního
odběrate|em
by|afirma Gustav obchodně
za 449koruna ma|oobchodně
za
ní,jedná se s největší
pravděpodobností
Genschow
v Ber|íně,
kteráv březnu1940 533,30korun'Počátkem
|ednamě|azbrojovo pozdější
úpravu.
objedna|a
pro potřebyvedení kanask|adě
u zbrojovky
899vzduchovek
vz.35verryicvipracovní
Říšské
s|užby
RAD- Reichsarbeits-kovém
provedení
a 203kusůve sportovním
Kt:wry:ťetau
a prodtfu xs-*bupaee dienst.
(Říšská
pracovnís|uŽba
by|av Němec- provedení.
Markantněji
se stavsk|adouých
K 31.březnu1939bylove zbrojovce
rozpra. kuzřízena
zákonem
zedne27.července
1935 zásobsníži|
prodejem
550armádních
vzducovánoce|kem
3673vzduchovek
vz'35 a na a jejínáp|ní
by|oprovádět
prospěšnéchovek
veřejně
koncem
března1940,ježzřejměodesk|adouých
zásobách
pouze práce,uýstavbu
sejichnacházelo
si|nicapod.Povinnosti
půl. bra|aopět firmaGenschowpro RAD.Po
tomtoodprodeji
zby|ona sk|adě
16 r4ícvikouýchvzduchovek
přičemŽ
a 202sportovních,
dva kusy mě|a německázávodnístráž
(Werkschutz).
V obchodní
a technické
zprávě
ředite|ství
závoduze 7. řt1na1940lze sice
na|ézt
informqci,žeza
minu|ý
měsíc
bylopropro RADza úhrnnou
dáno500vzduchovek
cenu255595korun,
avšak
tentoúdaj
vyvracejíýdenníqikazy uýrobya skladových
zásob.
To|ik
vzduchovek
září1940iiŽtovárna
nask|adě
nemě|a.
početvzduchovek
Přestože
nakoupených
pro potřebyRAD ne|zezce|apřesněvyčís|it
(zejména
s oh|edem
na prodeje
v průběhu
roku]939),je zce|aevidentní,
žev celkové
jejich
bilanciválečných
|etby|atatos|ožka
největším
konečným
uŽivate|em.
Poodprodeji
550vzduchovek
pracovní
říšké
s|uŽbě
zůstájenmalémnoŽsfuí.
va|ona sk|adě
Vzh|edem
k mnoŽsfuí
zakázekZe stranyOKH a RLM
nepřicháze|a
v da|ším
období
výrobavzduchovek
v úvahu.
V pová|ečném
období
nadotazMNOsdě.
|ova|o
vedení
zbrojovky
ve svém
datovaném
dopisez 3]. července
1946,Žeprookupační
armáduod roku 1939 žádné
vzduchovky
vz.35 továrnanevyrobi|a.
Totofurzení
nelze
povaŽovat
za nepravdivé,
avšakvyvo|ává
my|ný
dojem,žepo roce1939jižžádné
vyro.
benyneby|y.
Jejichodběrate|i
rovněžnebyly
německé
ozbrojené
s|oŽky,
nýbržpřevážně
obchodníci
sezbraněmi.
S qíšeuvedenými
odprodeji
se historie
vzduchovek
vz. 35 uzavře|a.
V pová|ečném
období
došlok ve|kému
rozmachu
branných
sportů,
coŽ vyvola|ove|koupoptávkupo
vzduchovkách.
V České
zbrojovce
se dosta|o
jakožto
do uiroby provedení
označované
představovalo
přechodmezi
vzor35l46,které
Vzorem
35 a 47.TojejiŽjináhistorie' t
Pat e nt č'72 901
Prameny:PAČzstrojírna,
a. s.,Strakonice
sTŘEtEcKÝ
MAGAZíN
1o/2o05

Podobné dokumenty

ŽF 01/2002 - farnost

ŽF 01/2002 - farnost prďi odkapáváni vosku. sefráni proběhne nejen v předvečer Fatimského dne - 13. V měsici, ale také v předvečeÍ Popelečni

Více

Smlouva o dílo - Smetanova 4-5 a 6

Smlouva o dílo - Smetanova 4-5 a 6 formoudodatkuke smlouv6.Teprvepo jeho odsouhlaseni mfizebyt zah64ena realizacet6chtozm6n.Pokudzhottvitelnedodrzitentopostup, me se za to,: 2e prdcea doddvky jfm realizovan6 bylyv piedmrStu dilaa v ...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného Pan starosta seznámil zastupitelstvo obce se sdělením Státního fondu životního prostředí České republiky, k žádosti o zatep|eníbudovy ěp. 52 _ Mateřská škola, Z programu Ze|etá úsporám.Bylo provede...

Více

Perla Slezska - Hospodářství

Perla Slezska - Hospodářství druhy kovoých vyrobků. V roce 1903 byla dána do provozu mostdrna. Vyráběly se zde rtzné železnékonstrukce mostů, lávek, železničníchtočen, střešních konstrukcí, železnéhaly a další. Svařovací techn...

Více