rozpočet obce nová ves u jarošova na rok 2004

Komentáře

Transkript

rozpočet obce nová ves u jarošova na rok 2004
ROZPOČET OBCE NOVÁ VES U JAROŠOVA
NA ROK 2016
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111 – Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
1112 – Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
1113 – Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba
1121 – Daň z příjmu právnických osob
1211 – Daň z přidané hodnoty
1340 – Poplatek za komunální odpad
1351 – Odvod z loterií a podobných her
1511 – Daň z nemovitosti
T Ř Í D A 1 C E L K E M:
166 900,-Kč
2 400,-Kč
18 100,-Kč
168 200,-Kč
348 700,-Kč
49 000,-Kč
2 900,-Kč
90 000,-Kč
846 200,-Kč
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1032
3639
3725
6310
6310
2111 – Prodej dřeva
2131 – Pozemky - pronájem
2324 – Příspěvek od Eko-komu za vytř. odpad
2141 – Příjmy z úroků
2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend
T Ř Í D A 2 C E L K E M:
200 000,-Kč
80 000,-Kč
4 500,-Kč
700,-Kč
8 500,-Kč
293 700,-Kč
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,-Kč
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE
4112 – Dotace KrÚ Pa kraje na výkon státní správy
4116 – Dotace Úřadu práce na VPP za 11/2015 – 5/2016
T Ř Í D A 4 C E L K E M:
PŘÍJMY CELKEM: Třída 1 – daňové příjmy:
Třída 2 – nedaňové příjmy:
Třída 3 – kapitálové příjmy:
Třída 4 – přijaté dotace:
C E L K E M:
55 000,-Kč
182 000,-Kč
237 000,-Kč
846 200,-Kč
293 700,-Kč
0,-Kč
237 000,-Kč
1 376 900,-Kč
TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ VÝDAJE
OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVIN. ČINNOST A ROZVOJ:
1019 5222 - příspěvek Svazu včelařů (1 000,-Kč)
LES:
722 800,-Kč
1 000,-Kč
55 000,-Kč
1032 5139 – nákup materiálu (10 000,-Kč)
1032 5156 – pohonné hmoty (5 000,-Kč)
1032 5169 – nákup služeb (40 000,- Kč)
VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH:
2141 5171 – opravy (2 000,-Kč)
2141 5212 - neinv. dotace Prodejně Jiřina (20 000,-Kč)
SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE:
2143 5329 (ZP 026) – členský příspěvek (3 000,-Kč)
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ:
3314 5136 - knihy (10 000,-Kč)
22 000,-Kč
3 000,-Kč
10 000,-Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL. PROSTŘEDKŮ: 16 000,-Kč
3399 5175 – pohoštění (10 000,-Kč)
3399 5194 – věcné dary (6 000,-Kč)
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
3631 5139 – materiál na opravy (11 300,-Kč)
3631 5154 – elektřina (11 300,-Kč)
22 600,-Kč
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ:
203 400,-Kč
3639 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru (130 000,-Kč)
3639 5031 – pov.poj.na soc. zab. a př.na st. polit. zaměstn. (32 500,-Kč)
3639 5032 – pov.poj.na veřejné zdravotní poj. (11 700,-Kč)
3639 5132 – ochranné pomůcky (300,-Kč)
3639 5139 - nákup materiálu (5 000,-Kč)
3639 5156 – pohonné hmoty a maziva (20 000,-Kč)
3639 5163 – zákonné poj. traktoru (1 900,-Kč)
3639 5329 - Mikroregion Litomyšlsko (2 000,-Kč)
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
3721 5169 – nákup ostatních služeb (15 000,-Kč)
15 000,-Kč
SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:
3722 5169 – likvidace odpadů (48 300,-Kč)
48 300,-Kč
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ:
3745 5169 – ostatní služby (3 000,-Kč)
POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:
5512 5156 – pohonné hmoty (1 000,-Kč)
3 000,-Kč
4 600,-Kč
5512 5196 – zdravotní prohlídky (3 600 Kč)
PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A NOUZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ
5274 5169 Ostatní služby (50 000,- Kč)
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
6112 5023 – odměny členům OZ (195 300,-Kč)
6112 5032 – pov. poj. na veřejné zdrav. poj. (17 600,- Kč)
6112 5173 – cestovné (2 000,-Kč)
214 900,-Kč
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:
6171 5021 – ostatní osobní výdaje (4 000,-Kč)
6171 5038 – pov. poj. na úrazové pojištění (1 000,-Kč)
6171 5139 – nákup materiálu (5 000,-Kč)
6171 5151 – voda (4 000,-Kč)
6171 5154 – elektřina (6 000,-Kč)
6171 5161 – poštovní známky (1 000,-Kč)
6171 5162 – telefon (2 000,-Kč)
6171 5168 – munis + web stránky (8 000,-Kč)
6171 5169 – vedení účetnictví (60 000,-Kč)
6171 5321 – neinvest. transfery obcím (100,-Kč)
91 100,-Kč
OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ:
6310 5163 – bankovní poplatky (1 200,-Kč)
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ:
6320 5163 – pojištění budov (11 700,- Kč)
TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6171 6121 – rekonstrukce obec. domu čp.43
3639 6130 – nakup pozemku
1 200,-Kč
11 700,-Kč
614 100,-Kč
600 000,- Kč
14 100,-
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ
8115 – změna stavu krátk. prostřed. na účtech
T Ŕ Í D A 8 C E L K E M:
40 000,-Kč
40 000,- Kč
VÝDAJE CELKEM : Třída 5 – běžné výdaje:
722 800,- Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje:
614 100,- Kč
Třída 8 – financování:
40 000,- Kč
CELKEM:
1 376 900,- Kč
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Nová Ves u Jarošova i elektronicky dne 9. 11. 2015
Sejmuto z úřední desky OÚ Nová Ves u Jarošova i elektronicky dne 7. 12. 2015
Schváleno v OZ dne 7. 12. 2015
Podpis starosty a razítko :

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení - d o h a d e l. e n e rg ie - n e in v . tra n s fe ry Z ů s ta tk y

Více

zde ke stažení

zde ke stažení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý úča tník do tal jeden stejnopis. epodá-li účastník potřebný počet tejnopi ů, vyhotoví je správni orgán na náklady úča tníka. ů

Více

SVIJ A~:tT-tf

SVIJ A~:tT-tf vydáním rozhodnutí v předrnětné věci vyjádřit kjeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění. popřípadě navrhnout jejich doplnění a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od doručení této písemnosti (seznám...

Více

čsn en 50436-2 oprava 1

čsn en 50436-2 oprava 1 d’un embout et mesurant le taux d’alcoolémie de l’air expiré, à usage préventif général V kapitole 2 se „ISO 16750-3:2006“ nahrazuje „ISO 16750-3:2007“. V článku 8.3.3 se „4.1.3.1.5“ nahrazuje „4.1...

Více

Produkce 16.12.2012

Produkce 16.12.2012 IS GORDIC_GINIS VITA eSPIS Lite VITA Stavební úřad VITA Silniční úřad VITA Vodoprávní úřad VITA Přestupky Vita - stavební úřad Vita - stavební úřad, přestupky VITA SW VITA sw IS Radnice VERA VITA V...

Více

Popis delších horských tras

Popis delších horských tras Pustinka, Podhořany, Nové Hrady. Ze Řetůvky do Brandýsa nad Orlicí je možné si vybrat ze dvou základních variant: 2.1.1 Po [M] – vede přes Hrádek, dále po silnici nahoru až na vrchol stoupání (ve s...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ dobrovolnické práci. SAN vytváří prostor pro osobnostní rozvoj, seberealizaci, vzdělávání a prohlubování přátelských vztahů pro veřejnost. Spolek archaických nadšenců se snaží o zachování a prezent...

Více

Computer support and consultancy services

Computer support and consultancy services Bližší informace naleznete v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Seznam význ. služeb: — realizace alespoň 3 význ. zakázek, jejichž předmětem ...

Více