říjen 2011

Komentáře

Transkript

říjen 2011
289 Vydává město Mimoň
Měsíčník
7,- Kč
ŘÍJEN 2011
OKÉNKO STAROSTY
Tak, žáčkové mají první měsíc školy za sebou a i dospěláci
se vrátili po dovolených do reality všedních dnů. Na úřadě
jsme nějak ani neregistrovali, že jsou prázdniny a dovolené. Akce „Kulový blesk“, okružní křižovatky na Kozinově
náměstí a Čsl. armády, cyklostezka Ploučnice a varovný
systém obyvatelstva, nás zaměstnávali takovou měrou, že
na to nebyl čas.
Ale popořadě. Akce „Kulový blesk“ spočívala ve zrušení
Základní školy praktické a její začlenění do Základní školy Mírová, zrušení mateřské školky v Nádražní ulici a po
rekonstrukci těchto prostor do nich přestěhovat DDM
Vážku. Úbytek žáků v praktické škole nám umožnil jejich
soustředění pouze do jednoho patra ve škole na Letné a do
uvolněných prostor po škole praktické a DDM umístit po
rekonstrukci čtyři oddělení mateřské školky. To znamená
dvě oddělení školky z Nádražní ulice a dvě úplně nová oddělení, celkem pro sto dětí. Po schválení potřebných
finančních prostředků v zastupitelstvu 23. června 2011 se
rozběhla projektová příprava, administrativní úkony
ohledně rušení a zřizování subjektů, stěhování mateřské
školky a DDM Vážka do náhradních prostor a výběrové
řízení na zhotovitele rekonstrukce. Záměrně jsem uvedl
datum zastupitelstva 23.6.2011, abyste mohli porovnat
dobu od schválení po předání staveniště vítězné firmě - to
se uskutečnilo 21. července 2011. Co se dělo od tohoto
data, to jsem ještě nezažil a to platí pochopitelně i o termínu od zastupitelstva k předání staveniště. Popisovat to
nebudu, vydalo by to na samostatné číslo zpravodaje. Jen
dodám,že dva pavilony mateřské školky ve druhém patře a
praktická škola ve třetím patře jsou v provozu od 1. září
2011 a dva pavilony mateřské školky budou předány 30.
září 2011.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za úžasnou aktivitu
a pracovitost všech zainteresovaných. Počínaje projektantem ing. Liškou, paní Minaříkovou z hygienické stanice,
kolektivem Základní školy Mírová pod vedením Mgr.
Majlišové, kolektivem Mateřské školky v Nádražní ulici
pod vedením paní Řeháčkové, kolektivu Základní školy
praktické pod vedením Mgr. Ledvinové, kolektivu veřejně
prospěšných prací pod vedením ing. Smrčkové a pana
Röslera, pracovníkům Mijany s.r.o. stavební firmě Josefa
Štípáka, zastupiteli ing. Petru Řeháčkovi, vedoucímu odboru výstavby Františku Janů a vedoucímu odboru rozvoje
města Pavlu Škubalovi.
Co se týče okružních křižovatek, tak první na Kozinově
náměstí byla předána do užívání 7. září 2011, tedy tři
neděle před plánovaným termínem. Ve skutečnosti měla
být předána 30. září 2011. Myslím si, že přes obavy některých občanů je křižovatka zklidnělá, přinesla chodcům
bezpečné přechody a v neposlední řadě i zlepšila vzhled
celého prostranství. Křižovatka na náměstí Čsl. armády už
ŘÍJEN 2011
dostává taky svoji konečnou podobu. I tady je snaha firmy
předat stavbu před termínem, tedy před 30. listopadem
2011.
V plném proudu je i výstavba části cyklomagistrály Ploužnice, která vede od zámeckého mostu k jatkám Váša. Tady
je termín ukončení 15. prosince 2011, ale je předpoklad, že
firma předá hotové dílo do konce října 2011. Celá cyklomagistrála povede od pramenů Ploučnice přes Osečnou,
Mimoň, Českou Lípu, Děčín a za hranicemi České republiky se napojí na německou síť cyklostezek.
Od 15. srpna 2011 je už město pod zkušebním dohledem
tří kamer varovného systému obyvatelstva, který bude
ještě do konce roku doplněn třemi kamerami hrazenými
z rozpočtu města. Souběžně s kamerami byl dán do provozu i bezdrátový rozhlas, který Vás bude dvakrát týdně
informovat o aktuálním dění ve městě.
Chtěl bych zmínit ještě tři akce, které se rozběhly a na
určitou dobu budou omezovat naše občany. U Základní
školy pod Ralskem začala výstavba další části venkovního
hřiště, při které dojde k oplocení celého areálu a vybudování souboru sportovišť ve vnitřní části velkého atletického oválu. I zde je předpoklad, že stavba bude dokončena
do 30. listopadu 2011.
V půlce září byla zahájena příprava na výměnu kanalizačního a vodovodního řádu od křižovatky Zahradní,
Nádražní a Jiráskovy ulice na křižovatku Jiráskovy a Vrchlického ulice. Je to akce Severočeské vodárenské společnosti, na které se bude podílet i město Mimoň a kde dojde
ke sdru-žení finančních prostředků v konečné úpravě celé
silnice a zhotovení nového chodníku po pravé straně od
křižovatky Nádražní ulice až na konec Vrchlického ulice.
Zde bude termín dokončení stavby dodatečně upřesněn.
A poslední stavební činnost bude probíhat od 3. do 10. října 2011 v prostoru lávky přes Ploučnici pod Letnou.
V tomto termínu bude lávka uzavřena, neboť se bude
z fondu povodňových škod opravovat.
Jak sami vidíte ve městě se stále něco děje a to je dobře.
František Kaiser, starosta města
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Evropské dotace
Podle zveřejněné studie poradenské společnosti EU Funds
in Central and Eastern Europe jsme letos jednou z nejúspěšnějších zemí v čerpání evropských dotací. V rámci
regionů střední Evropy jsme se v průběhu letošního roku
dostali až na druhé místo, a to hned za Polsko.
Evropské fondy jsou v naší republice nejbohatším
grantovým schématem, které má výrazný dopad do všech
oblastí veřejného života. Přestože se od začátku setkávají s
kritikou – vytýká se jim složitost, přehnaná administrativní
náročnost, byrokratické rozhodování atd., byly jimi již
podpořeny tisíce projektů a vyčerpány miliardy korun.
(Pro období 2007 až 2013 je v operačních programech ČR
alokováno téměř 31 miliard eur, což je v přepočtu asi 760
miliard korun.) Díky jim mohly obce realizovat své
investiční i společenské záměry, na něž by jejich vlastní
rozpočty nestačily. Plánovací období končí za dva roky a
zatím není jasné, jak budou evropské fondy po tomto
horizontu vypadat. Jisté je jen to, že nebudou zdaleka tak
bohaté jako dosud.
Objem naším městem čerpaných dotačních prostředků a
specifikace oblastí jejich využití rámcově dokumentuje
následující tabulka. Podrobnější informace o výši čerpa-
ných prostředků v letech 2005 až 2010, včetně stručného
přehledu jejich využití lze najít na našich webových
stránkách, v sekci aktuality.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
Dotace získané v letech 2005 až 2010
Oblasti dotace
v tis. Kč
% z celk.
sumy dotací
22 567,12
18
ochrana obyvatelstva
4 066,07
3
životní prostředí
8 109,36
6
73 552,97
58
2 883,77
2
690,00
1
5 172,30
4
10 796,66
8
127 838 244,00
100 %
kultura, sport, cestovní ruch
bydlení, občanská vybavenost
činnost úřadu
doprava
ochrana a údržba
historických památek
zdravotnictví, sociální oblast
vč. prevence kriminality
Celkem
Vyhodnocení druhé nabídky převodu bytových jednotek ve vlastnictví
Mimoňské komunální a.s. v roce 2011
Žádný bytový dům nesplnil minimální 30% podíl vážných
zájemců dle stanovených podmínek převodu BJ ze dne
7.6.2011. Podklady pro vyhodnocení jsou uloženy v sídle
Mimoňské komunální a.s., Mírová 76/III, Mimoň.
Letná
č.p.
196, 197
198, 199
200, 201
202, 203
206, 207
208, 209
213, 214
215, 216
217, 218
219, 220
221-224
225-228
229
230-235
237, 238
239-241
242,243
246,247
248 -252
257,258
-2-
Počet
bytů
ANO
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
6
36
12
18
12
12
30
18
0
0
1
2
0
1
2
0
1
1
2
1
0
3
1
0
0
1
1
0
VYJÁDŘENÍ
NE +
NEOBDRŽENO
12
12
11
10
12
11
10
12
11
11
22
23
6
33
11
18
12
11
29
18
% ZÁJMU
0
0
8
17
0
8
17
0
8
8
8
4
0
8
8
0
0
8
3
0
Sídliště pod Ralskem
č.p.
561, 562
563, 564
565, 566
567-571
573, 574
575, 576
579
581
582-589
631
VYJÁDŘENÍ
Počet
bytů
ANO
32
32
32
40
16
16
70
71
128
47
1
3
2
0
1
3
2
0
12
1
NE +
NEOBDRŽENO
31
29
30
40
15
13
68
71
116
46
%
ZÁJMU
3
9
6
0
6
19
3
0
9
2
Svébořická
VYJÁDŘENÍ
č.p.
Počet
bytů
ANO
146
24
0
NE +
NEOBDRŽENO
24
% ZÁJMU
0
Smetanova
č.p.
545,
548, 549
VYJÁDŘENÍ
Počet
bytů
ANO
31
1
NE +
NEOBDRŽENO
30
%
ZÁJMU
3
ŘÍJEN 2011
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Z jednání rady města Mimoně
• Rada města Mimoň schvaluje SOD INGSTAV Doksy
s.r.o. , 472 01 Doksy, Klůček 878 (IČ: 40232191) za cenu
215.247 Kč vč. DPH na realizaci opravy chodníku v ulici
Českolipská.
• Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 9 s firmou
SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
4, IČ 48 29 25 16 na realizaci stavby ZŠ a MŠ Mimoň, Pod
Ralskem – rekonstrukce venkovního sportoviště a přístavby tělocvičny T2 a ukládá starostovi tento dodatek
podepsat.
• Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města
Mimoň schválit usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přijetí věcného
daru – kompresor TRIDENT 11 E výrobní číslo 8402, 104
v pořizovací ceně 45 000,- Kč, od města Nový Bor a ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat.
• Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města
Mimoň přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo neprodat nemovitosti v k.ú. Mimoň, pozemek parc.č. 469, zastavěná plocha
o výměře 94 m2, a pozemek parc.č. 468, zahrada o výměře
31 m2, za cenu v souladu s platnými „Zásadami pro prodej
a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Mimoně“.
• Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit nemovitost
v k.ú. Mimoň, pozemek parc. č. 4401/5, orná půda o výměře 184 m2 a pozemek parc. č. 700/10, zahrada o výměře
365 m2 na úřední desce k pronájmu za cenu v souladu
s platnými „Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí
ve vlastnictví Města Mimoně“.
• Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit nemovitost
v k.ú. Mimoň, pozemek parc. č. 700/17, zahrada o výměře
cca 173 m2 na úřední desce k pronájmu za cenu v souladu
s platnými „Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí
ve vlastnictví Města Mimoně“.
• Rada města Mimoň ukládá starostovi projednat s manž.
J. a M. Plívovými, způsob realizace a podmínky prodeje
nabízeného pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 288, části
parc.č. 284, a tyto nabízené rozšířit i o pozemek parc.č.
1380/44, formou zavření kupní smlouvy s jednorázovou
úhradou kupní ceny.
• Rada města Mimoň schvaluje umístění reklamních
poutačů družstva Jednota Dvůr Králové nad Labem, IČ
00032204, na sloupech veřejného osvětlení č. 233, 371,
372, 427 za celkové roční nájemné ve výši 7500,- Kč.
• Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usnesením
Z 11/103 ze dne 23.6.2011 uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením
stavby ve prospěch budoucího oprávněného RWE GasNet,
s.r.o., IČ 27295567 a investora Jaroslava Třešňáka, IČ
13924966, spočívající v právu chůze a jízdy přes části
pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 3309/1, parc.č. 3309/2,
parc.č. 3309/6, parc.č. 3309/7, parc.č. 3309/9, 3307/1, za
účelem strpění, opravy a údržby přípojky plynovodu
v rámci stavby – „Plynovod a přípojka pro stavbu areálu
Obchodní centrum Mimoň“, a ukládá starostovi smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podepsat.
• Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí dotace
z § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace občanskému
sdružení Mimoňští sršni, U nemocnice 546, Mimoň, IČ
22862242, ve výši 15.000,- Kč na činnost florbalového
oddílu (sportovní potřeby a materiál, propagace, doprava,
nájemné, startovné, dresy) a ukládá starostovi podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace.
• Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R13 - navýšení příjmů a výdajů o 22.500 Kč
- poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem
Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole, Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na úhradu nákladů
spojených s realizací projektu Zimní sportování pro
všechny děti dle přílohy důvodové zprávy.
• Rada města Mimoň neschvaluje odpuštění pronájmu za
pořádání Silvestrovského večera Občanskému sdružení
Tour de Ralsko. Rada města Mimoň doporučuje, aby si pan
Frei podal žádost o příspěvek.
• Rada města Mimoň schvaluje předložený návrh znění
smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích v k.ú.
Mimoň parc.č. 3308, 3307/1, 3309/2, 3309/9, 3309/6,
3310, 3309/1, 3326/1, 3311/1, 3309/7, 3309/4, 3307/18,
3309/10,3311/2, 3309/5, se společností Jaroslav Třešňák –
Horova, IČ 13924966, sídlem Krupská 33/20, 415 01
Teplice, a ukládá starostovi podepsat smlouvu.
• Rada města Mimoň schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Cityplan Praha spol. s r.o. – Regenerace panelového sídliště pod Ralskem, která je přílohou důvodové
zprávy a ukládá starostovi města Mimoně tuto smlouvu
podepsat.
• Rada města Mimoň projednala předložený harmonogram oprav místních komunikací na rok 2011 a ukládá Odboru rozvoje města zahrnout do něj nové požadavky a následně pak upravený harmonogram předložit Radě města
Mimoň ke schválení.
• Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo s firmou
Projektový atelier HBV s.r.o., Hrnčířská 859, 470 01 Česká Lípa na pořízení studie revitalizace Letního kina v Mimoni za cenu 144.000 Kč a ukládá starostovi tuto smlouvu
podepsat
• Rada města Mimoň schvaluje SOD s firmou Silnice
Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965 470 01 Česká Lípa IČ:
44569432 za cenu 253 504 Kč vč. DPH na realizaci opravy
chodníku v ulici Českolipská, dle přílohy k tomuto
usnesení.
Veletrh EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC
Veletrh EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC je určen
všem zájemcům o práci, studium a celoživotní
vzdělávání v České republice i v zahraničí. Své
zastoupení zde budou mít střední a vysoké školy,
učiliště, vzdělávací společnosti, firmy hledající
nové pracovníky, personální agentury, internetové
portály nabízející práci a další specialisté z oblasti
pracovního trhu a vzdělávání.
ŘÍJEN 2011
Kdy: 20. - 22. 10. 2011
Kde: Tipsport arena Liberec, vstup zdarma
Otvírací doba:
čtvrtek 20. 10. 2011: 9.00 – 18.00 hod.
pátek 21. 10. 2011: 9.00 – 18.00 hod.
sobota 22. 10. 2011: 9.00 – 16.00 hod.
-3-
Pozvánka Klubu seniorů v Mimoni
Členky klubu seniorů vás zvou na svoji třetí akci v tomto
roce. V Domě kultury Ralsko si můžete ve středu
5.10.2011 od 14,30 hod. zatančit, zazpívat či popovídat se
známými. Možná bude i nějaké překvapení.
Za výbor klubu zve E. Skálová a V. Macáková
Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 20. října
2011 v Domě kultury Ralsko od 16,30 hod.
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 21. října
na nám. 1.máje.
Narozené děti
Pavel Kondáš
Daniel Klomfar
Agáta Vobořilová
Miroslav Hrubý
Rozálie Oplištilová
Výstava vánočních ozdob
Vyhlašujeme výrobu originální vánoční ozdoby. Děti
mohou nosit svoje ozdobičky (nejlépe vlastnoručně
vyrobené) od října do konce listopadu do městské
knihovny – dětského oddělení. U ozdob by měla být
cedulka se jménem a věkem výrobce. Z ozdob bude
průběžně uspořádaná výstavka a nakonec s nimi bude
ozdoben vánoční stromek v knihovně v dětském oddělení.
Těšíme se na krásné a originální ozdobičky!
Miroslava Jesínková, Oddělení pro děti, MěK Mimoň
Třídní sraz - výzva
Dne 12. listopadu 2011 se uskuteční setkání absolventů
devátých tříd po 45 letech od ukončení povinné školní
docházky. V letech 1962 až 1966 jsme navštěvovali ZDŠ
v Mimoni - Letné. Byli jsme ve dvou třídách; třídními
učiteli „áčka“ byli pan učitel Alois Vosáhlo a paní učitelka
Anežka Hášová, třídní učitelkou „béčka“ paní učitelka
Hana Machovcová. Do obou tříd chodili jak Mimoňáci tak
i přespolní. Mimoňští spolužáci byli většinou z Letné a
přilehlých ulic, přespolní dojížděli z Hamru na Jezeře,
Stráže pod Ralskem a Novin pod Ralskem. Spolužáci
z Letné byli především dětmi důstojníků vojenské posádky
a letiště, které v té době v Mimoni byly a které po roce
1968 byly zrušeny. Vojáci z povolání byli z Mimoně
převeleni a jejich děti se samozřejmě odstěhovaly s nimi.
Tak se stalo, že jsme na sebe ztratili kontakt a s mnohými
jsme se celých 45 let neviděli.
Vážení čtenáři, obracíme se na Vás s prosbou. Pokud
patříte mezi naše spolužáky, určitě na naše setkání přijďte.
Pokud některý z našich spolužáků patří mezi Vaše
příbuzné, přátele nebo známé, řekněte mu o našem setkání
nebo laskavě kontaktujte některého z níže uvedených
organizátorů. Za Vaši spolupráci Vám předem moc
děkujeme.
Za 9.A JUDr. Oldřich Horna
e-mail: [email protected]
Za 9.B Marie Stützová (dříve Staňková)
e-mail: [email protected]
Poděkování za pomoc při stěhování
DDM Vážka
Rádi bychom co nejsrdečněji poděkovali všem, kteří nám
pomohli s naším náročným stěhováním do nových prostor
v Nádražní ulici. Především děkujeme panu Novotnému a
jeho týmu z firmy Mijana - a to nejen za poskytnutí nákladního vozu, ale také za velkou ochotu a pracovní nasazení, odboru životního prostředí (paní Smrčkové) za uvolnění týmu pracovníků na VPP – a samozřejmě také jim,
panu Kašíkovi za skvěle odvedenou práci, firmě Compag
za poskytnutí týmu šikovných pracovníků. Dále pak také:
Davidu Grossovi, Jendovi Petrovi, Lukáši Petrovi, Kristýně Ulrychové, Jiřímu Meistnerovi a Barboře Kalové. Ještě
jednou děkujeme.
DDM Vážka
Poradna pro náhradní rodinnou péči
hledá spolupracovníky pro doučování
dětí ve Stráži pod Ralskem
Poradna pro náhradní rodinnou péči hledá studenty s pedagogickým nadáním, kteří by chtěli od září spolupracovat
na projektu „Doučování dětí v náhradní rodinné péči“.
Činnost se hodí pro středoškolské a vysokoškolské
studenty, kteří mají talent pro práci s dětmi, rádi získávají
nové zkušenosti a chtějí pomoci. Doučování je projektem
Poradny pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích, která
svým spolupracovníkům zajišťuje odborné zázemí i finanční ohodnocení. Děti v náhradní rodinné péči mívají se
školou často potíže a doučování je šance, jak jim pomoci.
Pomáhá jim lépe zvládat nároky školy, zbavuje děti
strachu z neúspěchu, služba také přináší odlehčení rodičům. Doučování probíhá v rodině, doučovatel navštěvuje
dítě pravidelně jednou až dvakrát týdně a pomáhá mu
s přípravou a pochopením probírané látky. Služba je pro
rodiny zdarma.
Kontakt na koordinátorku služby doučování i více
informací o činnosti Poradny pro NRP najdete na
www.cpr-terezin.cz.
Nábor karate
V průběhu měsíce září pořádá karate klub SSC Mimoň
nábor dětí. Tréninky jsou v tělocvičně ZŠ Ralsko, každou
středu od 16 do 17 hod. Tréninky vede trenér Josef Polák.
Děti z našeho klubu letos získaly medaile na soutěžích
nejen v republice, ale i v zahraničí. Potvrzením úspěšné
práce je vítězství našeho klubu v soutěži Talent roku města
Mimoně 2010. Přijďte si na trénink vyzkoušet vaše
schopnosti. Srdečně zve J. Polák
ŘÍJEN 2011
KULTURA
Dům kultury Ralsko
THE BACKWARDS
– Beatles revival
Sobota 15. října 2011 od 20,00 hod.
Vstupné 150 Kč. Předprodej jen v knihovně.
Kapela The Backwards je jedním z nejlepších Beatles
revivalů na světě. Několikrát vystoupila v Liverpoolu ve
slavném Cavern clubu, kolébce Beatles.
Taneční zábava pro seniory
Středa 19. října 2011 od 15,00 hod.
Vstup zdarma, srdečně zve SPOZ.
S Pydlou v zádech
Sobota 22. října 2011 od 20,00 hod.
Vstupné 210 Kč. Předprodej v knihovně a v muzeu (IC).
Hra "S Pydlou v zádech" měla svou premiéru v Divadle
Semafor roku 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové
partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi
prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.
Hrají a zpívají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová,
Rostislav Trtík, Karel Gult/Jiří Veit, Veronika
Bajerová/ Dagmar Schlehrová.
Hodně smíchu a pár slz
Pátek 11. listopadu 2011 od 20,00 hod.
Vstupné 90 Kč. Předprodej jen v knihovně od 17. října.
Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty
McDonaldové prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté
přítelkyně Blanche Ceafierové. Schopnost vidět všechny
události z lepší stránky a radovat se z maličkostí vyplyne
ze svěžího dialogu.
Hrají: Carmen Mayerová, Tereza Kostková
HALLOWEEN
Pondělí 24. 10.
HALLOWEENSKÁ DÍLNA
DDM Vážka, !!! v bývalé MŠ v Nádražní ulici !!!
mezi 13,30 a 16,00 h. ( doufáme, že prostory do té doby již
budou upraveny k užívání )
Úterý 25.10.
HALLOWEENSKÝ KARNEVAL PRO
MŠ, ŠD A VEŘEJNOST
Dům kultury Ralsko
dopoledne pro školky 9,30 - 11,00 a odpoledne pro školní
družiny 13,30 - 15,00.
Sobota 29.10.
BLUDIČKOVÁ NOC
Putování zámeckým parkem
Start a registrace od 17,30 do 19,30 hod. na křižovatce
uprostřed zámeckého parku, putování bude ukončeno
v 21,00 hod. (plná kartička s razítky bude sloužit jako volná vstupenka pro 1 dítě a 1 dospělého na odpolední nedělní
diskotéku v DKR) Děti v maskách a s lampióny vítány!!!
Neděle 30.10.
STRAŠIDELNÁ DISKOTÉKA
Dům kultury Ralsko od 15,00 hod.
Dětská diskotéka, soutěže a jiná zábava (plná kartička
s razítky slouží jako volná vstupenka pro 1 dítě a 1 dospělého, ostatní vstupné 30 Kč.)
ŘÍJEN 2011
-5-
KULTURA
KINO RALSKO - MIMOŇ
Pozvánky do Městského muzea
Nám. ČSL armády 173, 471 24 Mimoň,
pokladna tel.: 739 474 355, vedoucí 603 788 898
E-mail: [email protected] www.kinoralsko.cz
Sedm dní v Tibetu - přednáška
Program kina
na říjen 2011
Dne 6. října 2011 od 17,00 hod. proběhne v 1. patře
Městského muzea promítání cestopisného filmu „Sedm dní
v Tibetu“ z cyklu Expres Peking – Dillí. Součástí promítání bude beseda s autorem Janem Pipalem. Vstupné je
dobrovolné.
Krajina a člověk - výstava
4.10.Út – pouze v 19.00 /105min/79+1/titulky/příst.12+/
ZROZENÍ PLANETY OPIC
USA. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo toho jsme přišli o pozici
pánů tvorstva. Zrození planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci, která
vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti.
7.10.Pá – pouze v 19.00 /90min./79+1/česky/příst./
WESTERNSTORY
ČR. S touto komedií se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko,
stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde především o zábavu, naznačuje i herecké obsazení - Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček,
Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml, Pavel
Landovský...
9.10.Ne – pouze v 15.00/102 min./69+1/dabing/příst./
Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob...
Od 15. října do 15. listopadu 2011 můžete v galerii
Městského muzea shlédnout výstavu akademického malíře
Rudolfa Riedlbaucha. Vernisáž výstavy proběhne 15. října
2011 od 16,00 hod. Výstavu uvede Václav Riedlbauch,
verše Jana Riedlbaucha zarecituje Otakar Brousek st.
a „Preludia k vernisážím“ Václava Riedlbaucha na flétnu
zahraje Jan Riedlbauch.
Dřevem oživlé vzpomínky - výstava
Výstava soch Zdeňka Viléma proběhne od 24. října do 24.
listopadu 2011. Slavnostní zahájení bude 24. října 2011 od
17,00 hod. v 1. patře Městského muzea. Zazpívá pěvecký
sbor Zpěvandule.
ŠMOULOVÉ
Nezapomeňte, že soutěžíme!
USA. Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na
plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, které zlý čaroděj Gargamel
vyžene z jejich vesničky.
Akce probíhá od září 2011 do konce června 2012.
Podmínky soutěže spočívají ve sběru kartiček, které
návštěvníci obdrží při návštěvě každé výstavy. Kartičky
budou vždy tematicky zaměřené na danou výstavu a naleznete na nich základní informace o výstavě i zajímavosti
týkající se tématu výstavy. Na konci června 2012 proběhne
vyhodnocení.
www.muzeummimon.cz
14.10.Pá – pouze v 19.00 /110 min./74+1/titulky/příst.12+/
BARBAR CONAN
USA. Válečníkovi Conanovi zabili barbaři oba rodiče. Pár let byl otrokem,
ale pak se mu podařilo utéct a nyní myslí jenom na pomstu. Cestou musí
čelit nepřátelům, příšerám a zachránit národ Hyboriů od zla.
18.10.Út – pouze v 19.00 /118 min./74+1/dabing/příst./
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
USA. Daniel Craig a Harrison Ford v akční sci-fi... Nejdrsnější pistolníci
Divokého západu se střetnou s ještě drsnějšími mimozemšťany...
23.10.Ne – pouze v 15.00 /110min/69+1/dabing/příst./
AUTA 2
USA. Animovaný film. Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel
jedinečný odtahový vůz Burák budou soutěžit ve vůbec pr vním
celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším
autě na světě...
25.10.Út – pouze v 19.00 /115 min./79+1/česky/příst.12+/
MUŽI V NADĚJI
ČR. Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné
komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům.
Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra
základem šťastného manželství. Šarmantní bonviván Rudolf je o tom
přesvědčen.
28.10.Pá – pouze v 19.00 /97 min./69+1/titulky/příst.12+/
JMENUJI SE OLIVER TATE
VB, USA. Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachránit manželství svých
rodičů a přijít o panictví před svými dalšími narozeninami. Zároveň se
pokouší dvořit své spolužačce Jordaně, žhářce, která osobně dohlíží na to,
co si Oliver zapisuje do svého deníku – obzvláště na pasáže, které se týkají
jí samotné...
-6-
Pozvánka
U příležitosti festivalu Den poezie připravilo Gymnázium
Mimoň veřejný interdisciplinární seminář Richard Wagner,
básník aj., který začíná 15.11.2011 v 16:00 v učebně Hv
gymnázia. Jde o mimořádný seminář, který za pomoci
multimediálních prostředků přiblíží dílo a jeho tematické
zdroje největšího z německých romantických básníků a operních skladatelů, jehož melodie zná každý.
ŘÍJEN 2011
KULTURA
Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 4.Q 2011
ŘÍJEN
Týden knihoven
Akce Klubu seniorů
Cestopisný film J. Pipala s besedou (Sedm dní v Tibetu)
Výstava „Krajina a člověk“ – R. Riedlbach, obrazy
Posvícenský výstup na Ralsko
The Backwards – Beatles revival
Taneční zábava pro seniory
Prodejní trhy
Zamykání Ploučnice
Divadlo: S Pydlou v zádech
Podzimní Mimeko
Výstava „Dřevem oživlé vzpomínky“– Z. Vilém
Halloweenská výtvarná dílna
Halloweenský karneval
Podzimní tábor „Na křídlech Vážky“
Bludičková noc
Halloweenský karneval
Výstup na Ralsko
LISTOPAD
15.10.-15.11 10. – 11. Výstava „Krajina a člověk“ – R. Riedlbach, obrazy
24.10.-24.11. 10. – 11 Výstava „Dřevem oživlé vzpomínky“ – Z. Vilém
10.
11.
„Mimoň na prahu 2. sv. války“ – L. Smejkal, promítání fotografií
11.
11.
Divadlo: Hodně smíchu a pár slz
16.
11.
Taneční zábava pro seniory
17.
11.
Den otevřených dveří + Drakiáda + oslava 10. narozenin
18.
11.
Prodejní trhy
24.
11.
Cestopisný film J. Pipala s besedou (Sedm dní v Nepálu)
25.
11.
Zpívání pod vánočním stromem
26.
11.
Divadlo: Tři na lavičce
30.
11.
Výtvarná dílna „Adventní věnce“
PROSINEC
4.
12.
Adventní koncert – Adamusovo trio
5.
12.
Mikulášská show pro děti
5.
12.
Mikuláš u Cvrčků
5.
12.
Mikuláš v MŠ a školní družině
7.
12.
Akce Klubu seniorů
10.
12.
Rockový večer
11.12.- 31.1. 12.- 1. Výstava „Obrazy“ – J. A. Pacák
12.-14.
12.
Vánoční výtvarné tvoření
13.-15.
12.
Vánoční dílny
13.
12.
Vánoční koncert - Zpěvandule
14.
12.
Taneční zábava pro seniory
16.
12.
Prodejní trhy
17.
12.
Skautské vánoční trhy
18.
12.
Adventní koncert s Rybovou vánoční mší
26.
12.
Vánoční výstup na kostelní věž
3. – 6.
5.
6.
15.10.-15.11
15.
15.
19.
21.
22.
22.
23.
24.10.-24.11.
24.
25.
25.-30.
29.
30.
10.
10.
10.
10. – 11.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10. – 11.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
Městská knihovna
DKR
Městské muzeum
Městské muzeum
Mimoň - Ralsko
DKR
DKR
Nám. 1. máje
Řeka Plounice
DKR
Skautský dům a okolí
Městské muzeum
DDM Vážka
DKR
DDM Vážka
Zámecký park
DKR
Mimoň - Ralsko
OK
Klub seniorů
OK
OK
SHMRO
OK
SPOZ
SLATR, s.r.o.
Junák
OK
DDM Vážka, Junák
OK
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM Vážka, OK
OK
PS Ralsko
Městské muzeum
Městské muzeum
Městské muzeum
DKR
DKR
DDM Vážka
Nám. 1. máje
Městské muzeum
DKR
DDM Vážka
OK
OK
OK
OK
OK
DDM Vážka
SLATR, s.r.o.
OK
OK
OK
DDM Vážka
Kostel sv. Petra a Pavla
DKR
DDM Vážka
DDM Vážka
DKR
DKR
Městské muzeum
DDM Vážka
Městská knihovna
Městské muzeum
DKR
Nám. 1. máje
Skautský dům
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Petra a Pavla
OK
OK
DDM Vážka
DDM Vážka
Klub seniorů
OK
OK
DDM Vážka
OK
OK
OK
SLATR, s.r.o.
Junák
OK + ZUŠ
Mimoňská obroda
Výlety s KČT Česká Lípa
Za opicemi do Úštěka
Pátek 28. října, odj. z Mimoně v 7.56, koupit zpáteční do
Úštěku. Trasa 10 km: Blíževedly - Hrádek Hřídelík - Svobodná ves - Opičí hlavy – Věžičky - Úštěk. Možnost navštívit Jarmark starých řemesel, prohlídka města, Šatlava,
Pikardská věž, Galerie (obrazy známých i neznámých
umělců), Synagoga, muzeum starých pohlednic a prostředí, kde se natáčel film Rebelové. Návrat okolo 18. hod.
Honba za pokladem
Sobota 5. listopadu. Pro děti i dospěláky. Sraz v 9.00 na
náměstí 1. máje, pěšky cca 7 km okolo Mimoně.
Vede J. Dobrovolná, tel.: 607 538 152.
ŘÍJEN 2011
Výzva – kalendář akcí na r. 2012
Redakce zpravodaje nabízí všem příspěvkovým i dobrovolným organizacím zabývajícím se kulturou,
sportem, prací s dětmi či seniory, aby do 15. prosince
dodali na adresu redakce či do infocentra rozpis akcí
pro veřejnost na r. 2012. V rozpisu by mělo být
uvedeno datum (případně jen měsíc), název akce,
místo konání a pořadatel.
Pro akce plánované v DKR je nutné nejdříve zkonzultovat termín s odborem kultury na tel. 487 805 003
nebo [email protected]
Využijte propagace své činnosti!
-7-
KNIHOVNA
Týden knihoven 3. - 6. října 2011
• členský příspěvek pro PRO NOVĚ REGISTROVANÉ ČTENÁŘE na 1 rok ZDARMA
• Dětské oddělení mimořádně otevřeno od úterý do
čtvrtka (tedy i ve středu) od 8 do 11 a od 13 do 18
hod. Zveme rodiče a děti, aby se přišli přihlásit
společně!
• dopoledne besedy pro školy (dle zájmu)
Velká dětská čtenářská soutěž
Letošní rok je významný tím, že na jaře jsme oslavili
100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka a na
podzim tomu bude 35 let, kdy nás navždy opustil.
Proto bychom jeho tvorbu pro děti chtěli připomenout
i v naší knihovně. Vyhlašujeme čtenářskou soutěž o
ceny!
• soutěžit mohou jen registrovaní čtenáři dětského
oddělení
• soutěžící si u paní knihovnice vyzvednou soutěžní
lístek
• pro zodpovězení otázek je potřeba přečíst si vybrané
tituly od spisovatele Václava Čtvrtka
• správnou odpověď u každé otázky zakroužkujte
• vyplněné dotazníky odevzdejte do 31. ledna 2012
v dětském oddělení Městské knihovny Mimoň
• každý může vyplnit a odevzdat jen jeden soutěžní
formulář
• výherci budou vylosováni
Nové knihy
Líný rodič (Tom Hodgkinson) - Také máte pocit,
že jste se stali otroky svých dětí? Z přehnaně
zaníceného rodičovství však vede cesta ven. Existuje jednoduché řešení, které váš život učiní snazším a finančně méně náročným, život vašich dětí učiní radostnějším
a navíc vám pomůže vychovat děti šťastné a soběstačné. Toto
řešení autor knihy nazývá „líné rodičovství“.
Popínavé rostliny (Renée Laros) - Návrat domů kvetoucím
loubím, oběd ve stínu vonné květinové střechy nebo proměna
fádní kamenné stěny v barevnou a voňavou záplavu květin
-8-
takových zázraků se dočkáte, začnete-li pěstovat popínavé
rostliny.
77 jednoduchých tipů na hubnutí - Toužíte zredukovat svou
hmotnost? Necháváte se zlákat nejrůznějšími sliby, ale po
dosažení ideální váhy přichází na řadu známý jojo-efekt?
Nezoufejte. Chcete-li si dlouhodobě udržet svou hmotnost
nebo zhubnout, nepotřebujete žádnou dietu, přísné
jídelníčky či dogmata o výživě, která zakazují konzumaci
určitých živin nebo potravin. Pokud jste se rozhodli dbát
o svou postavu, stačí jen dlouhodobě změnit své vlastní
stravovací a pohybové zvyklosti. Vyzkoušejte proto s námi 77
zaručených tipů, které vám pomohou získat štíhlou postavu,
a další rady k jejímu udržení.
Divoký západ: temné dějiny (Sean Callery) - Zavítejte spolu
s námi na americký Divoký západ, kde na zákony nikdo příliš
nedbal. Indiáni byli násilím stěhováni na nová území, což
často končilo krveprolitím. Mezi lidmi tehdy docházelo k surovým bitkám a chamtivost a zoufalství je vedly k přepadávání bank, dostavníků a k vraždám. Kniha Divoký západ
- Temné dějiny přináší fascinující a poučné nahlédnutí do
temných hlubin rozlehlého a neklidného amerického
Západu.
Manželky, milenky, zoufalky (Lenka Lanczová) - V osmnácti měla Alexandra o svém budoucím životě jasné představy
věděla, co chce (žít si jako v pohádce po boku bohatého sexy
manžela, vychovávat s ním dvě roztomilé, krásné a hodné
děti a mít se skvěle), stejně jako věděla, co nechce (hlavně ne
vzít si obyčejného chlapa a prožít banální život). Její
kamarádky na tom byly dost podobně, všechny věřily, že ony
budou těmi výjimkami, kterým se to podaří. Nyní je polovina
života pryč, správní chlapi zadaní a ty děti taky jaksi nejsou
až tak dokonalé... Přesto všechny doufají, že to vyjde.
Peepshow (Leigh Redheadová) - Hříšná, divoká a nebezpečně zábavná Simone Kirschová - nový soukromý detektiv
ve městě. A všechny tyto vlastnosti potřebuje, když se vydává
do striptýzového klubu Red Room zjistit, kdo zabil jeho
šupáckého majitele, Francesca Franka Parisiho. Jen tak
může dostat svou nejlepší kamarádku Chloe ze spárů
Frankova zločinného bratra, který ji zabije, pokud Simone
nevypátrá skutečného vraha, a to pěkně rychle.
Majáda, dcera Iráku (Jean Sassonová) - Majáda Askarí je
dcerou bohaté a vznešené rodiny, která měla blízké kontakty
s nejmocnějšími lidmi její země a možná právě tato
skutečnost, ji zachránila život. Neboť ne všichni měli takové
štěstí jako ona a přežili věznění v jakémkoliv objektu
stoupenců Saddáma Husajna. A možná díky této životní zkušenosti, které této silné ženě mnoho dala, ale i vzala, se
dozvídáme o tom, jak to chodilo v Iráku za vlády tohoto muže.
Mělo to být jinak: svědectví z moskevských cel (Ilja
Staševskij) - Román zaznamenává autorovy autentické
zážitky z ruských kriminálů druhé poloviny devadesátých let.
Ruský spisovatel a disident Vladimir Bukovskij přirovnal
svědectví Staševského k románům Alexandra Solženicyna.
Detailní popis vězeňských reálií, od vzhledu a uspořádání
cel až po muklovskou hierarchii a nezbytnou solidaritu,
nabízí děsivý vhled do prostředí, kde v malém, omezeném
prostoru tráví společně nekonečné dny zloději, vrazi,
nevinní i donašeči. Staševskij podrobně líčí důmyslné
systémy, kterými si vězni snaží ulehčit nelidské podmínky
a přežít. Kniha je důkazem, že tradice ruské lágrové prózy
bohužel stále ještě není u konce, protože ani její dějiště
nepřestalo existovat.
ŘÍJEN 2011
HISTORIE
Ještě jednou o válce v roce 1866
Prusko-rakouská válka, poslední na českém území v 19.
století, je i v lokálním měřítku Mimoně velkou událostí.
Bitva u Kuřivod 26. června byla první skutečně vážnou
šarvátkou mezi oběma armádami a počátečním neúspěchem
Rakušanů.
Mimoňským informátorem o pohnutých dnech a týdnech od
počátku pruské okupace byl Josef Tille, autor dějin města
Mimoně, které vydal čtyři desetiletí po dramatickém létě
šestašedesátého. Narodil se v Mimoni krátce po bitvě kuřivodské a právě proto ho možná tato události zvláštním způsobem přitahovala. Snad to bylo vědomí zázraku, že přežil,
protože novorozenec ve městě plném vojáků byl tím nejzranitelnějším tvorem. Jeho líčení války 1866 se opírá s určitostí o mnoho výpovědí pamětníků. Na válku vzpomínal
kdekdo a v zasažených částech Čech to bylo pro vysloužilce,
vesničany i měšťany téma číslo jedna i po čtyřech desítkách
let. Až první světová válka vytlačila tyto události ze vzpomínek a udělala z nich příběh historický.
Dovolte mi tedy ještě několik poznámek na okraj těchto
vzdálených časů. Často se uvádí, že lidé měli z Prusů strach.
Pochopitelně česky hovořící obyvatelé měli více obav,
protože cizím vojákům slova nerozuměli. Strach byl přítomen také u obyvatel pohraničních krajů jazyka německého.
Ženatí a starší vojáci se prý chovali celkem uctivě a dokonce
na ně zůstaly i pěkné vzpomínky. V jedné českolipské rodině
se třeba uchovával obrázek bradatého pruského vojáka, který tam byl ubytován. Mladí vojáci byli naopak často neukáznění a docházelo k častému znásilňování žen. Přesto však
v literatuře a ve vzpomínkách o tom nalézáme jen velmi málo
zmínek. Ženy v té době velmi tajily takové případy a stud
nedovoloval, aby se o tom psalo. Za pruskou armádou přicházelo i mnoho prostitutek. Občas došlo i k tomu, že důstojníci některou z nich potrestali a to tím, že ji sešvihali pruty
a vyhnali.
Zvláštní kapitolou byly také rekvizice. Při vymáhání dávek
od obyvatelstva byli Prusové nemilosrdní. Zatímco záznamy z 18. století uvádí, že Prusové žádali především základní
potraviny, tak z této války máme i dost jiných údajů. Hned po
příchodu do Mimoně požadovali od obyvatel: 75 kg kávy,
150 kg čistého tabáku, 10 000 cigaret. Dále žádali, aby jim
místní palírna dodala 75 věder pálenky a dalších 30 věder
mělo být vydáno ze zásob místních výčepů.
Pruští granátníci v počtu asi osmi set mužů, kteří zůstali ve
městě po odchodu hlavní části armády na bojiště k Hradci
Králové, se vrhli na zámek. Velmi ho zpustošili, protože tu
hledali ukryté zásoby. Násilím otevírali zamčené skříně,
prokopávali sklepy, rozhrabávali půdu. Výsledkem rabování byl objev padesáti lahví likéru a šampaňského.
Speciální kapitolou této války byla péče o raněné. Třebaže
mezi pruskými a rakouskými puškami byl značný technický
rozdíl a pruské jehlovky se lépe nabíjely a rychleji střílely,
tak účinnost obou zbraní byla přibližně stejná. Dokázaly
zabíjet až na vzdálenost 1 000 kroků (cca 500 metrů). Kulky
byly olověné, značně velké ráže, trhaly lidské tkáně a drtily
kosti. Když se zabodla do kosti a nešla vytáhnout, tak voják
umíral také na otravu olovem. Při sečných ranách se nedařilo
rychle zastavit krvácení, protože i dostat se k zraněnému
včas byl velký problém. U Kuřivod zemřeli někteří vojáci
zbytečně vykrvácením.
Mimoňský lazaret ve staré škole byl zřízen Prusy a měl až tři
sta zraněných. Zemřelo tu 15 Rakušanů a 18 Prusů. Všechny
poznatky nasvědčují tomu, že zdejší lazaret byl celkem
vzorný ústav. Měl nepochybně výhodu, že byl daleko od
ŘÍJEN 2011
bojiště a třebaže byl zřízen v rychlosti, tak byl udržován
pečlivě. Pracovaly tam místní ženy a dívky pod vedením
sester boromejek ze Zákup. Právě existence tohoto relativně
odpovědného a pracovitého personálu umožnila lékařům
zachránit četné životy. Při nedostatku dezinfekce totiž
všechno hrálo proti záchraně lidských životů. Nastalo horké
období letních dnů a všechny rány se velmi těžce hojily, vojáci umírali na snětě a otravy krve. Válka v roce 1866 byla
i po zdravotní stránce velkým ponaučením a vedla k postupnému rozvoji dobrovolnické i profesionální péče pod hlavičkou vytvářeného Červeného kříže.
Ladislav Smejkal
Pozvánka na 8. ročník
Posvícenského výstupu na Ralsko
který se koná v sobotu 15. října,
na den sv. Terezie, L. P. MMXI.
Sraz všech účastníků je u bývalého sv. Prokopa, tj. cca
35 metrů východně od zarážky lokální tratě Lípa - Mimoň (za Starým nádražím v Mimoni) bezprostředně
v Ralské ulici.
Přivítání je v 11:00 hodin, odchod 11:15 po trase
směrem na Pavlínin dvůr, kde se zdržíme do 12:30 hodin a kde nás mohou opozdilci i dohnat. Dále se bude
pokračovat po magistrále Vrcholové cesty B přicházející od loveckého zámečku Velké Ralsko směrem na
vrchol a stejnojmenný hrad Ralsko, kde nás jistě přivítá Duch Ralska (možná že nabídne i svoje Tajemství).
Zpět se vydáme příchozí cestou až k rozcestníku,
odbočíme vlevo na magistrálu Vrcholové cesty A
příchozí od Novin, po níž budeme pokračovat až k odbočce na Noviny (odbočuje vpravo), my však odbočíme vlevo na Okružní kuželovou cestu pod sutinami
a to až k prvnímu pramenu Ralského potoka, kde pro
všechny připravuje průvodce pan Osvald Hons
překvapení, které se naplní nebo nenaplní podle vůle
účastníků. Závěr jako každým rokem bude v bývalé
Chatě pod Ralskem ve Vranově, kde bude vyhodnocení a doplnění ztracených sil.
Každý účastník by měl obdržet i Účastnický list.
Výstava Via Regia k 800. výročí první
zmínky o slavné obchodní cestě
Evropou – výlet do Zhořelce
Sobota 8. října. Návštěva výstavy o migraci zvířat evropským
světadílem v Přírodovědném muzeu. Odjezd z České Lípy
vlakem přes Liberec v 6:10 hod. Příjezd do Zhořelce v 9:40
hod. Návrat s odjezdem ze Zhořelce v 15:20 hod. přes Liberec
s příjezdem do České Lípy v 19:33 hod. Akce Vlastivědného
spolku Českolipska – Klubu přátel muzea. Více informací ve
VMG Česká Lípa.
-9-
HISTORIE
3. ročník oslav Horních Vsí
Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí a Sdružení
Náhlov v oblasti Ralsko uspořádalo již 3. ročník oslav
Horních Vsí v Náhlově, který se tentokrát konal v sobotu
20.8 2011. Vše začalo již v 10:00 hodin mší v kapli sv.
Floriana, kterou opět celebroval farář Josef Maňásek
z Hlavice a některé pasáže byly překládány panem Kurtem
Pobudou do němčiny, pro naše německé přátele. Po jejím
ukončení se pokračovalo k pomníku obětí první světové
války, kde byla vypálena čestná salva, kterou provedli vojáci v uniformách z 1. světové války, členové Klubu vojenské historie z České Lípy.
Procházkou kolem informačních tabulí naučnou stezkou,
která sice není příliš dlouhá, je to vlastně jen pár metrů, ale
najdete v ní mnoho zajímavých informací, vztahující se
k okolí Horních Vsí. Krátký oddych na lavičce u silnice
a zároveň načerpání zajímavých poznatků z instalovaných
cedulí, každého zaujme. Dále přes kamenný mostek,
s krátkým zastavením u svatého kříže a zpět po naučné
stezce do budovy bývalé školy, do nově budovaného Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie, s ubytovacím
zařízením s názvem "Apartamento Bahia".
Oslava byla pojata také jako před inaugurace otevření
muzea a k slavnostnímu přestřižení pásky byla vyzvána
1. místostarostka města Ralsko paní Mgr. Šárka Kalvová.
Hlavní organizátor akce pan Ing. Petr Polakovič poté
pronesl k zúčastněným projev, ve kterém poděkoval všem
hostům za účast, poděkování nechybělo ani sponzorům a
po projevu proběhl přípitek pravým brazilským pivem
s příznačným názvem Bohemia, k němuž byli panem
Polakovičem vyzváni pan Wolfgang Kaiser, předseda
krajanského spolku rodáků z Čech v Bavorsku, paní Lenka
-10-
Špačková, předsedkyně Společenství historie Mimoně,
Ralska a okolí a pan Ing. Miloš Tita, bývalý starosta města
Ralska, v jehož volebním období se projekt Muzea začal
realizovat. Po zahájení byly promítány zajímavé filmy.
„Hamburg – přístav snů“ dar od Městského muzea
v Hamburgu. Ukázka filmů od krajanů z Nova Petropolis
o vystěhovalectví do jižní Brazílie a film z výstavy „České
stopy v Brazílii“, která se uskutečnila v minulém roce na
Pražském hradě. Mgr. Ladislav Smejkal z Vlastivědného
muzea v České Lípě provedl prezentaci o učiteli Josefu
Klausovi. K tomu všemu bylo připraveno bohaté občerstvení.
Akce se zúčastnili pozvaní hosté: Doc. Jan Klíma s manželkou, z University v Hradci Králové, autor knihy
„Dějiny Brazílie“ a spoluautor knížky „Dopis z Jaguari
v Brazílii do Kněžmostu v Čechách“, která je v Muzeu
v prodeji. Ing. Vladimír Hamáček - rektor VŠ Škoda Auto
v Mladé Boleslavi, otec Jana Hamáčka, poslance parlamentu, jejichž předek Jan Hamáček se vystěhoval v roce
1893 do Brazílie, Dr. Marek Belza - majitel knižního nakladatelství z Krásné Lípy a zástupce rodiny J.A.Bati
v ČR, Ing. Milan Pavlů - předseda Sdružení rodáků a přátel
kraje Karolíny Světlé, Ing. Macháček - starosta obce
Stadice - Řehlovice u Ústí nad Labem a pan Karl Reichl
s manželkou - vedoucí Krajanského muzea Mimoně
v Ingolstadtu.
Akce se, kromě pozvaných významných osobností, zástupců spolků a společenství, také zúčastnilo mnoho dnes pro
nás již přátel, bývalých rodáků z Mimoňska, v současné
době žijících v Německu. Za náš spolek dorazilo 16 členů
+ 2 čestní členové z Německa a v „Návštěvní knize“ přibylo na 70 nových podpisů. K pozvaným hostům se přidali i
lidé procházející, či projíždějící kolem po cyklostezce,
která tudy vede, a všichni byli nadšeni báječnou atmosférou, která zde panovala, včetně místních dětí, pro které
byl připraven nafukovací skákací hrad.
Po oficiální části ještě mnozí členové různých spolků seděli a rozmlouvali, vyměňovali si zážitky a nadšeně diskutovali nejen o dnešní akci, ale i o jiných minulých i těch,
které se teprve plánují.
Na celé akci se podílelo mnoho lidí naprosto nezištným
způsobem, ale přesto poděkování patří především sponzorům městu Mimoň a Ralsko, Váša s.r.o. jatky Mimoň a
pivovaru Svijany, Vlastimilu Soukupovi a Wernerovi
Kováčovi za pomoc při stavebních úpravách a dnešní obsluze na baru. Ale také Blaženě Suchomelové s Lenkou
Špačkovou za lví podíl na celé akci, její přípravu, pozvání
mnoha hostí, zajištění výborného guláše a mnoha dalších
pochutin a především organizaci celého průběhu této akce.
Jim patří veliký dík a poklona.
Slawiboj z Wartenberka
www.emigrationmuseum.cz
www.spolecenstvihistoriemimon.estranky.cz
ŘÍJEN 2011
RŮZNÉ
Panoramatické tabule
na vyhlídkách Euroregionu Nisa
Prázdninový pobyt na letním
táboře v Osečné
Svazek obcí Novoborska, Mikroregion Podralsko a Naturpark Zittauer Gebirge zajistily turistům, kteří navštíví
Lužické a Žitavské hory novou atraktivní službu, a tou
jsou panoramatické informační tabule instalované na
místech se zajímavými výhledy. Tabule umožňují podstatně lepší orientaci v okolí. Většina tabulí je umístěna na
vyvýšených místech např. u rozhleden, ale zcela funkční
jsou i v nižších polohách, často je najdete u sakrálních
památek. Tabule jsou vyrobeny z odolného kovu s kovovým podstavcem. V některých případech se podařilo také
jiné a velice vkusné umístění – a to do kamenného kvádru
(Chotovice – U křížku). Konkrétně se s tabulemi setkáte
v těchto lokalitách (uvedeno pro ilustraci pouze české území, Lužické hory): Luž, Prysk- Střední vrch, Lipka, Nový
Oldřichov – Chrástěná, Polevsko – U kapličky, Nový Bor –
Vančurova ul., Hřebenka, Jelení skok, Klíč, Havranní
skály, Mařenice – Kalvárie, Cvikov – Zelený vrch, Dutý
kámen, Slunečná – u kostela, Skalický vrch, Chotovice
– u křížku, Sloup v Č.- Na stráži, Hraběnčina a Maxmiliánova vyhlídka, Svojkov – Žlutá stěna, Tisový vrch.
Základní a mateřská škola Mírová v Mimoni uspořádala
v letošním roce další letní tábor pro své žáky. Hned na
počátku prázdnin již byla připravena táborová základna na
osvědčeném místě na okraji obce Osečná. Na tábor odjelo
30 dětí mladšího školního věku, 5 pedagogických pracovníků naší školy zajistilo dohled nad dětmi.
Předpovědi počasí však nebyly příznivé, začátek prázdnin
byl deštivý, táborová základna byla plná vody a stany promočené. A tak měly děti o první zážitek postaráno. V den
příjezdu autobus zastavil místo v táboře, přímo u hostince
na náměstí v Osečné, kde děti vystoupily a oddíloví vedoucí se s dětmi nastěhovali do místního hostince. Po tradiční
táborové večeři, kterou uvařili paní kuchařky v táboře, se
účastníci vzájemně představili, seznámili se a večer patřil
hrám, sportovním a společenským aktivitám. Jediným
úkolem bylo přečkat deštivou noc na netradičním místě,
aby děti nepromokly hned na začátku pobytu. Táborníci
zvládli noc na výbornou, poděkování patří samozřejmě
personálu tohoto zařízení v Osečné.
V dalších dnech se počasí mírně zlepšilo. Program tábora
tedy mohl postupně být realizován. Děti chodily na turistické pochody a túry, kde poznávaly okolí a okolní
přírodu, sportovaly, účastnily se sportovních turnajů v přehazované, vybíjené, kopané, nechyběla ani soutěž v kuličkách. Ti nebojácní měli možnost zastřílet si ze vzduchovky
nebo z luku. Prověřovali jsme znalosti dětí v oblasti
turistiky a sportu. Velkým zážitkem byly celodenní výlety.
První se uskutečnil do Liberce, kde děti navštívily IQ
centrum a lunapark v Liberci. Druhý výlet byl naplánován
do Radvánovic, kde si to děti parádně užívaly. Každý den
si táborníci po ránu zacvičili, vymýšleli zajímavé úkoly,
řešili kvízy, luštěnky a dokonce sázeli sportku. U táborového ohně jsme si opékali vuřty, zazpívali známé i méně
známé písně, děti předváděly vlastní dramatické hry a hříčky, které vymyslely. O vtipy a smích nebyla nouze.
V průběhu tábora probíhala sportovní zápolení, která byla
bodována a děti měly možnost v závěru táboru být vyhodnoceny a odměněny medailemi. O tyto medaile byl na našem táboře velký zájem. A nakonec – vyhrál snad každý.
Po dobré snídani děti opět vyrazily do přírody, kde sbíraly
dřevo na táborák a přírodniny. Občas přinesly modré
borůvky, avšak na ovocné knedlíky to tentokrát nebylo.
Táborníci plnili nové a nové úkoly, vyzkoušeli si mnoho
zajímavých činností. V závěru našeho pobytu nechyběl ani
dětský maškarní karneval, kdy děti vyrobily karnevalové
masky a vyrazily na průvod do obce Osečná a při táborové
pouti získávaly táborové groše, za které měly možnost nakupovat v táborovém stánku rozmanité hračky, dobroty
nebo zajímavé předměty.
Čtrnáct táborových dnů uteklo jako voda, většina dětí si
tábor pochvalovala, někteří zde našli nové kamarády a nová přátelství. Někdo se bude chtít na tábor další roky vrátit,
jiný možná už nepojede.
V závěru tohoto článku bychom chtěli jménem všech
účastníků tábora v Osečné poděkovat firmě Compag s.r.o
v Mimoni, za spolupráci při navážení materiálu na základnu a zpět a to zcela zdarma, ale také všem pracovníkům
školy, kteří se v době prázdnin o děti starali.
Rozpis stomatologické
pohotovostní služby
na českolipském okrese
Ordinační hodiny říjen 2011
soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
sobota 8.10. MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 969
neděle 9.10. MUDr. Jiří Voříšek
Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
sobota 15.10. MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 823 530
neděle 16.10. MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
sobota 22.10. MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
neděle 23.10. MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel.
487 524 577
pátek 28.10. Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov, tel. 487 850 436
sobota 29.10. MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ral., tel. 487 843 622
neděle 30.10.MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa, tel. 725 865 051
Za účastníky tábora Novotná Jaroslava
ŘÍJEN 2011
-11-
RŮZNÉ
Tip na výlet
Výlet k Máchovu jezeru za poznáním Národní přírodní památky SWAMP
Výlet na Máchovo jezero nemusí být spojen jen s koupáním v horkých letních měsících. Vypravit se můžete také
za poznáním.
Naučná stezka Swamp, která vznikla v loňském roce, je
pojmenována podle Národní přírodní památky SWAMP.
Jedná se o rašeliniště s četnými tůňkami v zátoce Máchova
jezera, s unikátní faunou a flórou. Naučná stezka vás provede okolím Máchova jezera a seznámí s chráněnými
a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera. Na stezce, která vede z Doks přes
Břehy a zpět a měří 15 km, na vás čeká šest informačních
panelů. Jednotlivé panely informují o botanice, zoologii
bezobratlých a obratlovců a rybníkářství. Na výlet za
poznáním můžete vyrazit pěšky i na kole. Mapku s popisem trasy a dalšími informacemi o naučné stezce obdržíte
v informačním centru v Doksech a dalších infocentrech
Máchova kraje.
zdroj: www.liberecky-kraj.cz
OKOLNÍ AKCE
Výprodej
Běh okolo Lemberka
Dne 5. října 2011 od 19:00 hod. uvádějí Agentura VRKAL
Praha a Farní charita Česká Lípa v Jiráskově divadle
v České Lípě večer s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, který Vám možná bude něco připomínat…
Společně s Vámi se projdeme naší minulostí a připomeneme si některé scénky, které třeba budete znát. Část
výtěžku z vystoupení podpoří projekt Farní charity Česká
Lípa – Sociální automobil, který slouží k přepravě zdravotně handicapovaných dětí do školy a ze školy.
Dne 15. října 2011 pořádá Sportovní klub ZŠ Jablonné
v Podještědí 26. ročník běhu okolo Lemberka. Jedná se
o přespolní běh pro všechny kategorie, závod je součástí
Českolipské běžecké ligy. Start a cíl jsou před radnicí na
náměstí v Jablonném v Podještědí.
Den regionálních potravin Libereckého
kraje
V pátek 7. října 2011 se v Liberci na nám. Dr. E. Beneše
od 8,00 hod. koná 5. ročník Dne regionálních potravin
Libereckého kraje. Výstava nabízí široké veřejnosti možnost nákupu potravinářských výrobků vyprodukovaných
na území kraje i jejich ochutnávku. Umožňuje navázání
přímého kontaktu výrobce se spotřebitelem. Součástí
výstavy bude rovněž bohatý kulturní program a příchozí si
budou moci zasoutěžit o zajímavé ceny.
Zbraně - vojenské, lovecké, sportovní
Od 7. do 16. října 2011 bude v muzeu v Mnichově
Hradišti (2. patro zámku) k vidění výstava zbraní. Výstava
je vytvořena ze sbírek zdejšího muzea a muzea Mladoboleslavska. Představuje historické zbraně chladné i palné,
vojenské, sportovní i lovecké, převážně z období 18. a 19.
století. Zaujme jak laiky, tak i odborníky. Je doplněna
zajímavými informacemi o loveckých revírech a oborách
ve zdejším kraji a reprodukcemi uměleckých děl s tématikou lovu a střelby.
-12-
Divadelní představení „Bez obřadu“
Dne 19. října 2011 proběhne v kinosále KD ve Stráži pod
Raskem od 19.00 hodin divadelní představení „Bez
obřadu“. Bez obřadu se můžete nechat zpopelnit, ale ne
vdát! Řízný komediální zmatek v podání herců
Divadelního souboru Vojan.
Richard Müller Potichu tour2
Koncert roku žijící legendy Richarda Müllera a speciálního hosta Dana Bárty proběhne 21. října 2011 od 19:00
hod. v KD Crystal v České Lípě.
Více na http://www.cl-kultura.cz
Vinobraní
V sobotu 22. října 2011 pořádá Zahrádkářské sdružení
v Osečné v restauraci Dřevěnka Vinobraní. Na programu
bude koštování nejen Osečenského vína. Více informací
na http://osecna.info/Kultura/KalendarAkci.aspx
Podzimní výstup na věž
Ve dnech 28. - 30. října 2011 proběhne v rámci zakončení
návštěvnické sezóny na zámku Lemberk mimořádné zpřístupnění věže a to vždy od 9,00 do 15,00 hodin.
ŘÍJEN 2011
RŮZNÉ
Problémy nájemního bydlení
Jsou obecné. Pokusím se zaměřit především na ty naše
- mimoňské. Nájemní bydlení by mělo být nejdostupnější
formou bydlení. Dostupností myslím náklady na bydlení,
především výši nájemného, která dnes není oficiálně
regulována, ale ve skutečnosti tu jisté mantinely vytvořeny
jsou a majitelé nájemních domů by je ve vlastním zájmu
měli respektovat. Mám na mysli to, že je na trhu nabídka
individuálního bydlení, chcete-li rodinných domků, navíc
nízkoenergetických. Znamená to jednak vyšší kvalitu
bydlení a nižší náklady zejména na vytápění. Jestliže u takového domku s dispozicí 3+1 začínají splátky hypotéky
na 3000,- Kč měsíčně, víme o čem je řeč. Jistě, je to záležitost zejména pro mladé a mladší, protože splátky jsou na
delší čas v řádech desítek let.
Nicméně nájemné v nájemních bytech by se mělo držet
pod touto hranicí. V Mimoni tomu tak je. Nájemné
33,05/m2 je v podstatě úměrné a v porovnání s jinými
lokalitami zpravidla i nižší. Jediná vada, kterou připomínám nikoliv poprvé je vyšší nájemné pro „pronájemce“,
což zatěžuje zejména mladé a začínající rodiny. Zatímco
dříve bylo odstranění této vady složitější, dnes je jednoduché a závisí jen na vůli majitele – pronajímatele. Připomínám, že současné nájemné v Mimoni vytváří možnost
dostačujících příjmů pro údržbu a postupné zajišťování
oprav či modernizace. ALE! Je tu jiný narůstající problém.
Proti stejnému období loňského roku vzrostl počet neplatičů nájemného na dvojnásobek a dluh na neuhrazeném
nájemném o 1,5 milionu Kč za první pololetí roku 2011.
Domnívám se, že toto je prostor, kam by mělo Sdružení
nájemníků (je-li skutečně sdružením hájícím zájmy nájemníků) zaměřit svou pozornost místo prosazování rozprodeje bytového fondu pod cenou a „zvýhodnění“ části
nájemníků proti mnohem většímu „zbytku“. Každý jistě
pochopí, že chybí-li peníze, je méně peněz na opravy.
Navíc se vytvářejí další náklady na výpovědi, žaloby na
vyklizení bytu, vymáhání dluhů, atd. To také ubírá ze
získaného nájemného.
Jiným problémem jsou stále se měnící předpisy, ať už
přebírané z EU nebo vytvářené tuzemskými „specialisty“.
Tyto změny sice přinášejí příjmy stavebním firmám v podobě nutných „víceprací“ ale na druhé straně prodražují
opravy majitelům domů a pronajímatelům. Řada z nich,
zejména individuálních a menších, není schopna těmto
„novinkám“ vyhovět. Např. poslední úpravy norem pro
bezbariérový přístup do domu znamená náročné změny
v úpravách šířky a provedení vstupů do budov, ale i do
výtahů. MK a.s. se s tím vyrovnává zvýšením nákladů
o nutné „vícepráce“. Jak to bude u ostatních, např. u na mimoňské poměry celkem slušně velkého družstva Mimóza
(80 bytů), kde žádný z pěti vchodů neodpovídá ani těm
předcházejícím normám, natož u nějakého minidružstva
o 12-ti bytech nebo u klasických malých vlastníků nájemních domů, netuším.
O příčinách neplacení nájemného a riskování vystěhování
„na ulici“ mohu pouze spekulovat. Patřím k těm „zkaženým“, kteří z nevelkých příjmů musí v prvé řadě zajistit
bydlení – tedy nájemné – a stravu pro rodinu. Až potom to
ostatní. Také si neberu žádné půjčky či úvěry na kdeco,
když vím, že ve „finále“ zaplatím nejméně o 50 % víc, než
jsem si půjčil. Nevím, do jaké míry se tu podílí na neplacení nájmů nezaměstnanost, která údajně nestoupá, ale my
to nemůžeme vědět, protože jsou uváděni pouze nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci úřadů práce. Ve skutečnosti je to
jistě o dost víc.
Mohu také spekulovat o vlivu rostoucí zadluženosti lidí.
Lidé podléhající slibům agentů a klamavým reklamám si
půjčují na kdeco. Na dovolenou, na vánoční dárky, na
opravu auta, atd. Jestliže nastane změna v jejich příjmovém zajištění, může být problém. Není z čeho splácet a
není potom také třeba na nájem. V malé míře tu může „hrát
roli“ i „opovážlivé spoléhání se na milost zboží“, jak by
řekl Čenda Jirsák nebo i neblahý pozůstatek očekávání
socialistické tolerance („ono to nějak dopadne“).
Nemylme se, přátelé, nedopadne!
Na sklonku září 2011 bude představenstvo MK a.s. jednat
o výši nájemného na rok 2012. Původní představa byla, že
zvyšovat se bude o koeficient růstu spotřebitelských cen,
který ČSÚ za minulý rok uvádí jako téměř nulový. Ovšem
ve světle výše uvedených skutečností to nebude jednoduché jednání. Chtěl jsem, abyste věděli proč a že hlavním
důvodem je, že řada našich spoluobčanů neplní svou
základní povinnost a potřebu - úhradu sociálně slušného
nájemného.
V Mimoni 14. 9. 2011
Miroslav Starý, člen Sdružení na ochranu nájemníků ČR
Třídíme odpad!
Ve středu 14. září 2011 se ve sběrném dvoře v Mimoni
uskutečnila akce pod názvem „Zaskočte si pro radu, jak se
zbavit odpadu“. Úspěšná akce, pořádaná Libereckým krajem ve spolupráci se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM a
ELEKTROWIN byla určena dětem mimoňských základních škol a mimoňského gymnázia. Žáci měli možnost
prohlédnout si sběrný dvůr, kde se odpad shromažďuje
a hravou formou se zde dozvědět užitečné rady jak správně
třídit odpad a co se s odpadem děje po jeho odevzdání k recyklaci. Pro vítěze soutěží a ty, kdo s sebou přinesli např. 5
vybitých baterií, byly připraveny drobné dárky. Této akce
se postupně zúčastnilo více jak 200 žáků a studentů.
Odbor zemědělství a ŽP
ŘÍJEN 2011
-13-
HASIČI, POLICIE
Z činnosti SDH Mimoň
• 27.08.2011 v 00:30 hodin vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN v počtu 1+3 k odstranění spadlého stromu přes
silniční komunikaci III/ 26831 u obce Srní Potok. Po
příjezdu na místo události byl strom rozřezán motorovou
pilou a odstraněn mimo komunikaci. Poté se jednotka
vrátila zpět na základnu
• 01.09.2011 v 09:52 hodin vyjížděla jednotka z Mimoně s
CAS 15/MAN v počtu 1+4 k požáru chladícího agregátu v
hostinském zařízení v Okružní ulici v Mimoni. Po příjezdu
na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno ohořelé těleso chlazení. Jednotka provedla odpojení
agregátu od přívodu elektrické energie a přirozené odvětrání prostor hospody. Poté se jednotka vrátila zpět na
základnu.
• 03.09.2011 v 17:28 hodin vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN v počtu 1+4 k dopravní nehodě silničního moto-
cyklu BMW R 1100 na silniční komunikaci II/268. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum dopravní
nehody, kterým byly zjištěny dvě zraněné osoby. Ty byli
následně předány do péče zdravotníkům ze Záchranné
zdravotnické služby, která na místo povolala vrtulník z Letecké záchranné služby Liberec. Na místě dále zasahovala
jednotka HZS ze stanice Mnichovo Hradiště a policie ČR
z Mimoně. Příčinou nehody silničního motocyklu bylo
utrhnuté zadní kolo.
• 04.09.2011 v 17:15 hodin vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN a s CAS 32/TATRA v celkovém počtu 1+7 k požáru sena do Pertoltic pod Ralskem. Po příjezdu na místo
události byl průzkumem zjištěn požár v šachtě seníku. Byl
proveden hasební zásah útočným vedením C na dohašení
požáru. Na místě dále zasahovala jednotka HZS ze stanice
Jablonné v Podještědí, SDH Brniště a policie ČR z Mimoně.
Co by Vás mohlo zajímat o novém kamerovém systému
Položili jsme veliteli městské policie několik otázek
souvisejících s novým kamerovým systémem ve městě:
1. Budou záznamy uchovávány? Pokud ano, jak dlouho?
2. V případě záznamu protiprávního jednání lze záznam
odvysílat v Mitelu se žádostí o pomoc s identifikací
pachatele?
3. Bude kvůli sledování záznamů navýšen počet
městských strážníků?
4. Bude se kamerový systém ještě rozšiřovat? Pokud ano,
jakým směrem?
5. Mohou v nějakých případech záznamy prohlížet i
soukromé osoby? Pokud ano, v jakých?
Zde jsou odpovědi:
1. Kamerový systém instalovaný v našem městě je se
záznamem. Záznamy je možné dle Zákona na ochraně
osobních údajů uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou,
s ohledem na účel zpracování osobních údajů. V našem
případě to bude po dobu pěti dnů. Jiná situace nastane
v případě, že na záznamu bude zaznamenán nějaký incident, tedy přestupek, jiný správní delikt nebo trestný čin,
pak je na tento záznam pohlíženo jako na důkaz a jako
takový je uchováván po dobu nezbytně nutnou k provedení
správního nebo trestního řízení.
2. Na tuto otázku nemohu odpovědět zcela jednoznačně.
Samozřejmě vím, že Policie ČR obdobné záznamy zveřejňuje, za zmíněným účelem. Ale narážím na stanovisko Ministerstva vnitra ČR, ze kterého vyplývá závěr, že záznamy
zveřejňovat nelze, respektive lze jen se souhlasem subjektu údajů, tedy osob na záznamu. Stanovisko uvádí následující: „Z výkladového ustanovení § 4 písm. e) Zákona o
ochraně osobních údajů vyplývá, že zpracováním osobních
údajů je mimo jiné i jejich zveřejňování. Zároveň ustanovení § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů
stanovuje taxativní výčet situací, kdy lze zpracovávat
(tedy včetně zveřejňování) osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů. V tomto taxativním výčtu se však zveřejňování nevyskytuje, a proto je tuto činnost nutno vykonávat
toliko se souhlasem subjektů údajů. U zveřejňování osobních údajů nelze ani použít vynětí z určitých výše uvedených povinností ve smyslu již uvedeného ustanovení § 3
odst. 6 Zákona o ochraně osobních údajů, jelikož toto
neuvádí vynětí z povinností stanovených v § 5 odst. 2
Zákona o ochraně osobních údajů. Celou situaci lze tedy
shrnout tak, že, i kdyby byly osobní údaje zveřejňovány
-14-
v souvislosti se zajištěním veřejného pořádku na základě
zvláštního Zákona o obecní policii, má obec či město
povinnost zveřejňovat osobní údaje jen se souhlasem subjektů údajů tedy osob vyskytujících se na záznamech. V opačném případě by byl porušen zákon o ochraně osobních
údajů, který je zákonnou limitou práva na soukromí, jehož
ústavní základ je obsažen v čl. 7 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod. Závěrem je nutné podotknout, že situace
v případech, kdy městský kamerový dohlížecí systém
provozuje Policie České republiky, je v podstatě identická
s výše popsaným právním režimem záznamů zpracovávaných obecní policií.“
3. S navýšením počtu městských strážníků se nepočítá.
4. Městský kamerový systém je možné rozšiřovat.
Současné vedení města s rozšiřováním kamerového
systému počítá a to již v letošním roce o cca tři kamery.
Rovněž v dalších letech by měl být systém rozšiřován. Kamery budou umísťována po dohodě s Policií ČR s ohledem
na aktuální bezpečnostní situaci.
5. Pokud jde o otázku, zda může občan, tedy subjekt údajů,
nahlížet do záznamů pořízených Městským kamerovým
systémem, je odpověď záporná. Ani ustanovení § 12 Zákona na ochranu osobních údajů mu toto právo nezajišťuje. Podle uvedeného ustanovení má subjekt údajů právo
žádat správce údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů a správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Nicméně obsahem informace je vždy
sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních
údajích, případně jejich kategoriích, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatického zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na
základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí,
jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů
subjektu údajů a o příjemci, případně kategoriích příjemců. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že mezi uvedené
povinnosti správců osobních údajů nepatří přímé zpřístupnění samotného videozáznamu. Správce osobních údajů
může konat pouze to, co mu zákon výslovně nařizuje
(povinnosti) nebo umožňuje (oprávnění). V tomto případě
nejde ani o povinnost ale ani o oprávnění a tedy nemůže
záznamy zpřístupnit soukromé osobě, byť by se v jejím
případě jednalo o právní zájem.
Za MěPo Mimoň zpracoval: René Nesvadba
ŘÍJEN 2011
INZERCE
ŘÍJEN 2011
-15-
INZERCE
Uzávěrka pro zasílání příspěvků
do listopadového čísla je 17. října 2011!
Vydává: jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260746
Náklad: 900 ks
Ročník: XXXIII, č. 10, poř. číslo 289/2011 říjen
Datum vytištění:
Vychází dne:
Cena:
Registrační číslo:
Šéfredaktorka:
3. října 2011
3. října 2011
7,- Kč.
MK ČR E 12212
Ing. Helena Jakešová,
[email protected],
tel.: 487 805 003
Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný,
Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík.
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit.
Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány (na žádost nebude zveřejněno).
ŘÍJEN 2011

Podobné dokumenty

7,- Kč LISTOPAD 2011

7,- Kč LISTOPAD 2011 • Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 34 navýšení investičních výdajů Základní škola a Mateřská škola Mírová o 330 tis. Kč ve znění přílohy č. 1 na provedení stavebních úprav ...

Více

březen 2009 - Město Mimoň

březen 2009 - Město Mimoň Libereckého kraje provedenou u Domu dětí a mládeže „Vážka“, Mimoň a uložila ředitelce Domu dětí a mládeže „Vážka“ informovat zřizovatele o přijatých opatření k  odstranění nedostatků zjištěných při...

Více

listopad 2008

listopad 2008 osmi soutěžícím proběhne ve středu 5. listopadu v 16,00 hodin v malé zasedací místnosti města Mimoně ve druhém patře hlavní budovy MěÚ Mimoň za účasti starosty města, tajemnice úřadu a vedoucí odbo...

Více

květen 2009

květen 2009 • Zbylé dotace vrátilo zastupitelstvo k projednání Radě města Mimoně. Jedná se o žádosti o dotace, které v součtu nepřesáhnou u jednoho žadatele částku 50 tis. Kč. Zastupitelstvo města Mimoně jmen...

Více