POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY

Komentáře

Transkript

POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
sídlo:haha 3. Husinecká
|o24ll|a.Ie 45,7
970,72DIČ:Cz451910,12
Zapsátrv obchodním
lejstlikuvedeném
Městskýnsoud€m v haz€, odd.A v]ožka6664
Adrcsa pro doručovánÍi
PozenkoÚ fondČ€ s kércpublil.y,územnipTacoviště
l-ib€ r ec' U Nisy óa,460 57 Liber€ € 3
řl ' i.
J''
19.-ll,'.ld2
,lý
ř.
1|
NašeZí : PR-734-01
vfizuje: GEsslová Jitka
oÚ
Šimonovice
č.p.70
463 12 LibeÍec25
Tel:4852463'74
Fa.{: 48 52 46 380
Datum:7.10.2008
0Ú š|l'|0ť0vlcE
DoDořučeněl)0šl0 DtE: q,/0'200!
t ) , rdJro|
věc: s€ z nam pozemkůpro veŤejnou
nabídkupozemkuurčených
k prodeji dle $ 7 zákonač.
předpisů,
95/1999Sb', ve aněnípozdějších
v temínu od 10.10. - 10.11.2008
važern'
yás o lyvěšení,, Nabidky pozeml.iiPF cR uěených k převodupoďe s 7 zá*ona
žád'irrne
. tj. sezÍIam
pozemkia informací
prožadatele
95/199Sb.'v úp]ném
znění..
na vašíúřední
desceod
2008'PoténáÍnveškelé
a sejmutí.
10.10.-10.11'
t}'tozašlete
zpěts potwzením
o \Tvěšení
Děkujeme
za spolupráci'
Bl'lDí.ivana Večeřová
zá9tupEevedoUcÍho
ÚP PF Ón Liberec
vz
UL,LJU
MgI. Pavel Svoboda
vedoucí tjP PF ČR Liberec
fond eR
!o'€Írlor.ý
územ'ípÉcovinéLiberec
€)
U Nisi. č'óa
@
4ó0 57 Liberec
PřÍlohy: 1/ seznamnabízenýchpozemkrů
kú. : Minkovice
2/ Informace k nabídce
0 0
B
2
ó.
6
t
3
ěi
3
3
I
ď
I =í
3
a a9
E.
6
9
=š
'' a
I
dó
I
I
3
3
ď
9.
d
?
3
2á.
-
- id
z
;43
=.
Ě 99'
3
c
=
_!t
B'šit
i
a
á
5 r:
O
git
=
''5
3
á
6.
!|
!or
x
:
o
Ě
š.
o
3
ó.
N
!t\
s:.
p.
3
g.
6
3
5.
g
:.
xd
9.
I
:P
93
É
É
E
=.
;
ií
Y
N4
(o
!(o
í@
g(/,
ó'!:
tq'
E-l
:<
a:,
3
6
E
xŇ
:!
3
?9.
6.
:-
Ě
!|-
!=-
*^o
€ě
Bá
-
-8.
o
:-- :
ó
o6'
o
o(
.3
xq
''q
vEŘEJNÁ NABÍDKÁPoZEMKŮ URčENÝcu r pnolnrr
ponr,r
sb'' o PoDMÍNKÁcHPŘEvoDU zEMĚDĚLsKÝcE
. -i
s r zÁrónA č'95/1999
r-r:šNicrl
róŽnúxŮlvr,lórNrcrvÍ srÁru N,lnNÉososv,vr zNňNÍ
pŘooprsŮ
pozuĚ,ršÍcrr
íDÁ'LEJEN zÁJ<oNo PRoDEJ PŮDY).
uvnŘlrNĚiqÁ poznmrovÝu ronnrlt čnoNn to.t0.zoot
pozemkypodle $ 7 zrlkonao prodeji
Pozemkov.ýfonrl můžeprodatzemědělské
půdy:
'
a) oprávněným osobám ve smyslu s 1 odst.2 písm.a) zákoía o plodeji půdyve spojenís
a jinému zemědělskému
$ lla zíkona ě'22gllg91 Sb., o úpravěvlastnickýchvztahůkpůdě
jen
půdě..),
lderé
mají právo na převod
,'zikon o
ňajetku, ve znění pozdějšíchpředpisů(drále
jiněho pozernkupodle $.lla z{kona o půdě'pokud nfuok {étooplávněnéosoby (tj' i fuácké ěi
"plávnicié
osoby'.naktelou nlíÍokpřešelnebobyl převeden)vyjádřený v korunách činínejmétrě
50 % z minimá]ní ceny pozenl](u (s 9 odst' 3 zákona o prodeji půdy)'
b) samostatně hospodařícímrolníkům,lcteříplokazatelněprovozujízemědělskouýýrobu
min].'áLně po dobu 36 měsícůna pozemcícho rozloze nejméně10 ha v katastrálníchúzemích
obce nebo v katastrá]rrímuzemí,kterésouseď s katastrálnímuzemím,do něhož'áležejí pozemlf
k prodeji,
určené
c) spole8nftům obcbodúích společností nebo ělenům družstev' které provozuJí
zeměáěkiou vyrobu minimáJÍIěpo dobu 36 měsícůna pozemcích v katashálních územich obce
nebo v katastrá]Írímúzemí,které sousedí s katastií]iím územím,do něhož náležeji pozemky
k plodeji'
určené
d) osobám podle s 4 odst. 1písm. a) zrákonao prodeji půdy,idelévlastnínejméně10 ha
půdy v kátastrálníoh územích obce nebo v kalastrálním území, lÍelé sousedí
"eměáělské
s katastráhím územím,do něhožnáležejípozemky určenék prodeji.
Nab}'vatelem zemědělsl.ých pozemků pod|e $ 7 zákona o prodeji půdy můžebýt
státu
fyzická os;ba, která je státnínrobčanemČeskérepubliky, nebo občanjinébo.členského
státu
č|enského
příslušnika
ivropské unie s průkazem o povoleni k pobytu pro státuího
podnikatelů
u
Evropslrých společenství,poŘud je evidován v evidenci zemědělských
přísl;šn.ho obecníboúřadu obce s rozšířenoupůsobnostípodle zvláštníhozákona' a jejich
inalý pobyt je alespoň 3 roky; obec s tím, že musí splňovat zákonné podmínky podle $ 7
odst. 1'ákona o pfodeji půdynebo opráv!ětrá osoba uvedená v $ 4 odst. 1 písm.d) zákoBa o
prodeji půdy.
lnformacepro prodej:
pozemkupíseaněpožáda1tra místně
Výšeuveáenéoioby mohouo koupi zemědělského
placovištiPozemkovéhofondu do l měsíceode dne vyhlášeníprodejena
příslušném
úzeÍmím
úřednídesceobecníhoúřadu.
prodeje,tj. podajípísemnoužádost,jsou povinny složit
osoby, kterése zúčastní
zveřejněnýchpři tomtowhlášeníprodeje.
kauci za podmítrek
Žádosti musí být Pozemkovému|ondu v uvedenélhůtě doručeny'neposlačujepoda1
žádostk přepravě.U prodejev nabidcelyhlášenéna úřednídesce obecníhoúřadudíe
fondu do l0. 11.2008do 17.00hod'
10. 10.20bs musíbýt 'ádosti doručenyPozemkovému
podobě.K ádosti učiněné
Ďebo
v
elektonické
Meanílhůtase týká ižádostíuěiněnýchtelefaxem
nejpozdějido
telefaxemnebov elekhonicképodoběnelze přihlížetv případě,ženebudedopJrrěna
podpisen
folmě s vlastnoručním
origináu žádostiv písemné
nebo doručením
3 dnůpředložením
jeho
plné
moci'
oÍiginálu
zástupce,s doložením
žadatelenebo
1/6
Kauce a její platba:
. musí b}.t zapl4cena za každý pozemek nejpozději poslednídetr lhůE pro podání
žádosti'lj. nejpozději dtre10' 11. 2008.Zaplacenímkauce s€ Ťozumipřipsání částI.T
na ÍížeuvedenÝúčet'
Úhrada v hotovostido pokladnyPF ČR nenímožná.
. variabilní a sp€ c iíický symbol musí být řádně rTplÍěny' jinak n€ t 'ude realizovaná
plstba považováDa
za složenoukauci
. musí být uhřaz€ n a na účetPozemkovéhofotrdu ČR č. 123890154/0100
vedený u
Kom€ r čni baDky,a.s.
. variabilním symbolem je číselnýúdaj uvedený ve sloupci variabilní symbol v
sezÍamu',Nabídka pozemků uŤčeDých
kpřevodu podle zákoÍa 95/1999sb. s ?
uveřejDěDáPoz€ m koqým fondemČR.
. specifickým symbol€ m je rodnéěíslo (b€ z lomítka)'je-li žadatel€ m fyzicl.í osoba
nebo identiIikačDíčíslo(Ic)' je.|i žadatelempřávnická osobs porrze jako osoba
opřáYDěná
. \"ýšekauce činí 5%oz minimální cetry z€ m ědělských pozemků, nejméně však
5000'-Kč.oznamuje se při lTh|ášeníprodej€ z€ m ědělslého poz€ m ku.
pracoúštích
Iormuláře Žádostík nabidcejsou k dispozicina úzenrních
Pozemkového
fondu
ČR a dále na weboqýchsfuinkáchPoz€mtového fondu ČR www.pfcr'cz pod odkazemPlodej půdy.
o koupi zemědělského pozeÚku ležícíhotra územílrlalnílo měsla Plahy mohou výše
uvedenéosoby v uvedenélhůtěpíseÚně poádat na PozeÚkovém fondu ČR. se sídlem v Praze 3,
Husineckál024111a'
Psc 13000.
Požádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v s 7 odst. l zákona
o prodeji půdy, q'zve je Pozemkoý fond, aby nabídly kupní cenu. Podle Úše nabídnutékupní
ceny stanovíPozemkový fond pořadi osob, a potéprodá zemědělský pozemek téz nich, lderá se
s nej}yšší
cenou umístilana pr!,nímmístěv pořadí.Pokud tato osobanev}tlžijeplávo na převod,
prodejpod|e$ 7 zákonao prodejipůd1konči'
Tuto \.ýzW Pozemkoaý fond neučiní,pokud meá osobami, které požádďy o koupi
zemědělského pozemku, je oprár,něná osoba, jejížnárok uplatněný na převod vznikl nelTdáním
pozemlai nebo jejich částínacházejicích se v katastálním územíobce nebo v katasffálním území,
heré sousedí s katastráním územím, do lěhož láIeží pozemek ulčený k prodeji a finanční
hodnota náÍoku představuje nejméně70 Y,: znlalmá1ní ceny pozerrůu určenéhok prodeji' nebo
osoba' která má tento pozemek pronaja|ý od Pozemkovéhofondu ke dni lyhlášení prodeje a po
dobu 36 měsícůpřed vyhlášením
Fodeje byla nájemcemnebo podnájemcemtohotopozemku'Do
poádované doby 36 měsíců se zapoěítává i doba' po lderou byl nájemce nebo podnájemce
pozemku pnivním předchůdcemsoučasného
nájemce' Týo osoby mají před ostatnímiosobami
uvedenýmiv s 7 odst. 1 zákona o prodejipůdypřefuostníplávo na plodej, a to tak, žena pnním
mistě v pořadí bude oprá\'něná osoba a na druhémmistě bude nájemce, pokud toto plávo uplatní
v žádosti.
Podmínka nájmu nebo podnájmu bude považovrina za sp]něnou i v případě, že osoba
uplatňující přednostní právo z tifulu nájmu měla po stanovenou dobu v nájmu nebo podnájmu
zeměděls\f pozemek v majetku státu odpovídajícívelikosti v katasbálním uzemi obce, do něhož
náIež1pozemek (pozemky) uťený kplodeji dotčenýpozemkovou úpmvou, ktelý vmikl na
zríkladěrozhodnutío v'.funěněnebo přechodu vlastniclcých práv.
osoba, která bude uplatňovat přednoslní právo na převod z tifulu nájmu. můžetímto
způsobem nabý pozemek (pozeÍ*y) maximáně do ýše 70 % výměry pozenl<ůnabídnuých
k plodeji, u kteýh ke dni vyhlášeníprodeje splňuje podmínl7 pro vzrik přednostniho práva'
Jestliže osoba uplatňujíci přednostní právo z titulu nájmu splňuje podmínky pro vznik
předíostního pÉva pouze kjednomu pozemku, omezení uvedenév předchozí větě se neuplatni.
Celková v1ýměrapozemků nab}.t'ýchs }'}užitímpřednostníhopnáva z titulu nájmu je omezena na
nej\.ýše500 ha. Plo osoby uvedenév $ 7 odst. l písm. c) ziíkona o prodeji půdyje tato l"ýše
společnáplo společníkyjedné
obchodníspolečnosti
nebo ělenyjednohodIužstva.
2/6
U společÍíků
obohodních
společností
neboělenů&užstevpodle$ 7 odst'1 písm.c) Zákona
předtrostního
práva splňujeobohodní
o prodejipůdyplalí' žepodmínlypro vznik ýše uvedeného
jejímŽje společníkem,
společnost,
nebo druŽstvo,jehožje ě]enem'Společníkobchodní
společnostinebo člendrústva můžesvépřednoslníprávo uplatnitpouze s písemnýmsouhlasem
jejímžje společníkem,
jehožje členem.Tento souhlas
obchodníspolečnosti,
nebo družstva,
t'ýkající
se konkrétnihopozemkumusíbý přiloŽenk žádosti.
Jestližepodmínkypro vznik přednostníhopráva spLnívíceop'ávněnýchosob nebo více
osob z titulu nájmu a požádajio převod, lyzve PozemtoYí fond oprár'něnéosoby splňující
podmínkypro vznik přednostníhopláva na převod, nebo v případě,že o převod nepožádďy
oprávněné osoby s využitím přednoslního práva, osoby splňující podmínky pro vznik
přednostníhopláva z tituiu nájmu' aby nabíďy kupní cenu' Podle Úše íabídÍuté
kupíí ceny
stalovíPozemkoYýfond pořadíosob,a potéplodá zemědělskýpozemekté z nich, heÍá se
s nejvyšší
cenouumístilana pn'nímmístěv pořadí.Pokudtatoosobanevyužtepúvona převod,
prodejpod|es 7 Zákonao prodejipůdykončr'
prodejepožádají
Pokud do jednohoměsíceode dne vyhlášení
o převod osobypodle
{$ 5 a 6 zákona o prodeji půdy splňujícíve vztahu k převáděnémupozemku podmínky
stanovenév$5nebo$6zákonaoprodejipůdy'majípřednostpředzájemcipoďe$7zákona
o prodejipůdy,a to v pořadí
poz€mku v zafuádkovýchnebo chatovýchosadách,
a) uživatel(uživatelé)
b) vlastníkstavby,
c) obec.
pozemku
d) vlastníksousedícího
zemědělského
s tím,Že se převodplovedepodlepodmínekuvedenýchv s 5 nebo$ 6 zákonao prodejipůdy.
Jestližeosobyuvedenévs5nebo$6zríkonaoprodejipůdydo1měsíceodednevyhlášen
prodeje nepožádajío převod podle $ 5 a 6 zákona o prodeji půdy,právo na převod
jim zanikne.
pozemkutímtozpůsobem
zemědělského
Učastníkoviprodeje, kte.ý získá právo na uzavření smlouvy a toto právo nevyúije ve
lhůtěuvedenév s 11 odst. 3 zil<oÍBo plodeji půdy,složenákauce propadáa je přijmem
Pozemkovéhofondu. ostatnímúěastrríkům
prodeje se složenákauce lŤací nejpozději do l0
dnůode dne uzavřenísmlouvy.
jsou iDÍormativDi.
Údaje o r.ýměŤách
PozemkoYýfond čR neposkytujemapy katastru
nemovitostí.
Přílohy k žádostem:
a) Žádost opřávnětré
osobypodle$ 7 odst.1 písm.a) zákonao prorlejipůdy
jsou:
Pří|ohoužádosti
o
doklady prokazujícínároky žadateledle zákona č' 229/1'99|Sb., ve znění pozdějších
předpisů,v případě,žejsouv žádostiuplatněnyna úhradukupníceny
- kopie pravomocného
loáodnutí příslušného
okresníhoúřadu- pozemkového
úřadu,
ze ldeléhovplývá niírokna převodpozemlaipodle $ llla zákonao půdě,vč'ocenění
nároku
- kopie smlouvyo postoupení
pohledávla v případě,žejde o postoupetrý
nárok
.
čes1né
oprá\ŤIětré
osoby
Fohlášení
.
prohlášenik uplatněnípřednostního
čestné
práva
o
z
obchodního
rejstříku,
na
klefém
bude
společníkem
uvedeno,že\"'ýpisodpovídá
ýpis
skutečnosti,
respelÍiveproblášením
v případě,žev lejstříL:udoposudneníprovedenažádná
zrrěna originál, nebo uředně ověřenákopie ne sÍalší
3 měsíců(předkládápouze právnická
osobajako oprávněnáosoba).
3/6
.
.
plná moc v přípaóě, žeje žadaíe\zastoupenosobou opŤávněnoujednat za žadatele'
specifikace dalšíchuplatriovaných nrároků.
b) Žádost samostatněhospodařícíhorolníka podle s 7 odst.l písm.b) zákoDa o prodeji půdy
Přílohou žádostiisou:
. kopie osvědčení
o zápisu do evidencesamostahě hospodďícíhorolníka'resp. osvědčenío
zápisu do evidencezemědělskéhopodnikatele
. čestnéplohlášeLísamostatněhospodařícíhorolnfl<a,že provozuje zemědělskou ýýrobu
minimálrrě po dobu 36 měsícůna pozemcícho rozloze nejméně10 ha v katasÍálních
územíchobce nebo v katastrálním území,ktelé sousedí s katastrálním územím,do něhož
niiležejípozemky ulěené k plodeji, a tím splňuje podmínky stanovenév $ 7 odst. l písm. b)
zákona - na předepsanémfoÍmuláři
. čestnéprohláŠení
k uplatněnípřednostníhopráva
o doklady plokazující nfuolry Žadatele dle zríkona ě. 22911991 Sb', ve zrrění pozdějšich
předpisů, v případě, žejsou v žádosti uplatněny na úbradukupní ceny:
- kopie pravohocného rozhodnuti příslušnéhookresního rÍadu - pozemkového
úřadu, ze kteréhol'yplývá nárok na převod pozemků poďe s 1la z.ikona o půdě,
vč.oceněníniírcku
- kopie smlouvy o postoupeíípobledávky v případě,žejde o postoupený nfuok
o plná moc v případě, žeJe ž:adatelzastoupenosobou opráWěnou j ednatz'a žaóate|e
.
speciÍikacedalšíchuplatňovanýchnfuoků.
c) Žádost společníkaobchodní společnostiDebo členadružsfva podle $ 7 odst.l písm. c)
zákona o prodeji půdy
Přílohou žádostiisou:
. odginál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního ťejstříkune sta$í tří měsíců
u společní<ůveřejné obchodní společnosti, komanďtní společnosti, společnost
s ručenímomezeným a akciové společnosti,na kterém bude společní<emuvedeno, že
ýpis odpovídá skutečtrostiresp. prohliášenímv případě, že v lejstříku dosud neni
provedena příslušnáaněna
. čestnéproh]ášeníčlena obchodaí společnosti'že obchodní společnost,jejimž je
společníkemnebo družsfuo,jehož je členem,provozuje zemědělskou výrobu minimálně
po dobu 36 měsícůna pozemcích v katastrálních územíchobce nebo v katastlií]nío]
území,kterésousedís katashá|nímúzemím,do něhožnáležejípozemky určenék prodeji,
a tím splňuje podmínku stanovenouv $ 7 odst. l písm' c) zíkona o prodeji půdy
. akcion|áři(společníci)
akciovéspolečnosti
plokazujíto, žejsouakcionáři:
a' u akcií na jméno v listirmépodobě v-ýpisemze sezramu akcionrÍů
b. u akcií na jménov zaknihovanépodobě wpisem ze sťeďska ceĎných papiÍů,
c' u akcií na majitele v listirrrrépodobě akciemi,
d' u akcií na majitele v zaknihovanépodobě vjpisem ze střediska cenných papíru
e' nejsouJi vydány akcie společnostizalímnJmilisty
o čestnéprohlášenío nabýí pozemhi s uplatná1ímpřednostniho práva
o souhlas a prohlášeníobchodní společnostinebo druŽstva s upla1něnímpřednostníhopráva
k nabízenému
pozemkupodle $ 7 odst' 5' 6 zákona o plodeji půdy
. členové družstva prokazují skutečnost, že jsou členy' v:foisem ze seznamu
družste\a1íkti
o doklady prokazující ároky žadateleďe zákona č.229/1991 Sb.'ve znéď pozdějších
předpisů' v případě, žejsou v žádosti uplatněny na úkadu kupní ceny
4/6
-
kopie plavomocnéhorozhodnutípřislušÍéhookesního uřadu - pozemkového
podle $ 1la zákona o půdě,
uiadu, ze kteréhovypl;foánárok na převodpozemlrů
vč.oceněníÍuárcku
- kopiesmloulyo postoupení
pohledávkyv případě,
žejdeo postoupený
nárok
. p]námoc v případě,žeje žadatelzastoupenosobouoplávněnouJednatza žadaiele
. specifikacedalšíchuplatňovaných
&fuokli
Žádost
podl€
d)
vlastníka10 ha
s 7 odst.l písm.d) zákonao prodejipůdy
Příohou žádostiisou:
odginál nebo úředněověřená kopie wýpisu z katastru nemovitostí' kte4hn žadatelprokáže
vlastnictví k minimá]ně l0 ha zemědělsloýchpozemki v katastlálÍríchúzemíchobce nebo
v katastrálním území,ktelé sousedí s kalastiá]ním územím'do něhož náležejípozemky
určené
k prodeji
čestnéprohlášení,že žadatel vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastfií]iích
územíchobce nebo v katastrálnímuzemí. kterésousedís katastni]nímúzemím.doněhož
náležejí pozemky učené k prodeji a tím splňuje podmínku stanovenou v $ 7 odst. 1
písm' d) zríkonao prodeji půdy
prohlášení
čestné
k uplatněnipřednosmihopráva
doklady prokazujícináIoky žadateledle aíkona ě.229l|99I Sb., ve zrrěnípozdějších
předpisů,v případě, žejsou v žádostiuplatněly na úfuadukupni ceny
-
.
.
kopie pŤavomocného
rozhodnutípříslušného
okesního uřadrr - pozeÍ*ového
úřadu,ze kterehov1pýá nárok na převod pozemtůpodle s 1la aíkonao půdě,
vč.oceněnínfuoku
. kopiesmlouvyo postoupení
pohledávky
v případě'
žejdeo postoupený
nárok
p]iá moc v případě,žeje žadatelzastoupenosobouoplávněnoujedĎatza ž'adaÍele
speciÍikacedalšíchuplatňovanýchniároki'
Podrobné informace včetně uýpisu jednotlivjch pozemků, ždtlosti a čestnó
prohlóšení jsou zójemc'bn k dispozici ne místněpříslušnémúzemnúm
pracovgti
Pox'emkovéhofondu ČR' ohkdně pozemků kžících na územíhlavního města
Prahy jsou uto inÍormace' žód.osti q ěesnó prohlóšení k dispozici
na Pozemkovém fondu ČR, se sídlem y Pťuze 3' Eusineckú 1024/11a,
PSC 130 00' a na webovéstrónce htto:llwww.ofcr'cz'
Pozemkouj fond ČR Ídó zójemce, ab1 svéžtídllstio převod pozemkůpodrivali
ne Íotmulriřích PF ČR příslušnému územnímu pracovišti nebo v případě
pozemkť, ležícíchna územíhluvního m^ta Pruhj Pozemkovémufondu ČR, se
sidlem v Pmp 3, Husineckd I024/!Ia' PsČ t30 00.
UPoZoRNĚNÍ:
Pokud v případěpozemkri v chiínětrýohložiskoqýchúzemícha dobývacíchprostolech
poŽádá o převod v mezidobíod vylrlášeníprodeje (převodu)do okamžikuuzavřenísmlouvy
podmínky
osobasplňující
propřevodpodlečI.IIzikonač.20612002
Sb.,lder]fon
seměnízríkonč.
61/1988sb.' o homickéčinnosti'Úbušninácha o státníblíňské
správě,ve mění pozdějších
předpisů,
nebopodle$ 20 zrákona
(homí
č.4411988
sb., o ochÍaně
a využití
nelostného
bohatství
ziákon),ve z]ění pozdějších
předpisů,budepřevodlealizován na tutoosobubez ohleduna žádosti
třetíchosobo převod.
5/6
Dalšítermínveřejnénabídkyplo prodejpozemků
podle s 7 zákonao plodejipůdyje
stanoven
na 5. prosince2008.
Pozem}o!ý fond ČR sj vyhazuje právo ve zvláště zdůvodněnýchpřiladech nemovitosti z veřejnénabídky dodateč!ě
vladi!.
6/6

Podobné dokumenty

Nab|dk. pozemků určených k přovodu pod|ó ákona g5

Nab|dk. pozemků určených k přovodu pod|ó ákona g5 kteréhovyp|ývá nárok na převod pozemkůpodle $ lla ákona o půdě,vč. ocenění nároku . kopie smlouvyo postoupení poh|edávkyv případě,žejdeo postouPenýnfuok o plná moc v případě,žeje žadate|zastoupenos...

Více

lo l5 IE lo lo. lz

lo l5 IE lo lo. lz ČR a oele na webov.y-ch stránkách Fozemkového fonc1u CR wrvw.pfcr.cz pod odkazern Prodej půdy. o koupi zeinědětrskóho pozemku težícíb'ona uzemí lrlavního města Prahy mohou výše uvedené osoby r'. uv...

Více