HORSCH Sprinter 4 - 6 ST HORSCH Sprinter 4 - 6 ST

Komentáře

Transkript

HORSCH Sprinter 4 - 6 ST HORSCH Sprinter 4 - 6 ST
07/2005
Specialista na nejmodernější
kultivaci půdy a secí techniku
HORSCH Sprinter 4 - 6 ST
Návod k obsluze
Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte!
Návod k obsluze uschovejte!
Art.: 80490901 cz
Prohlášení o shodě ES
podle směrnice Evropského společenství 98/37/EHS
Firma:
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf
prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek
HORSCH Sprinter 4 ST od sériového č.
6 ST
31050100
31071250
na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost
a ochranu zdraví podle směrnice ES 98/37/EHS.
Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny
ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace:
DIN EN ISO 12100 - 1
DIN EN ISO 12100 - 2
Schwandorf, 05.08.2004
Místo a datum
____________________
M. Horsch
(Jednatel)
____________________
P. Horsch
(Vývoj a konstrukce)
Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení
Potvrzení o převzetí
Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku!
Komu
HORSCH Maschinen GmbH
Postfach 10 38
D-92401 Schwandorf
Typ stroje:........................................................
Sériové číslo:...................................................
Datum dodání: ................................................
Příslušenství:...................................................
........................................................................
.......................................................................
Vydání návodu k provozu: 7/2005
80490901 Sprinter 4 - 6 ST cz
Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj.
Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti
práce se strojem.
........................................................................
Jméno servisního technika
Prodejce
Jméno: . ..........................................................
Ulice: ..............................................................
PSČ: ...............................................................
Obec: ..............................................................
Tel.: ................................................................
Fax:.................................................................
E-mail: ............................................................
Č. zák.:............................................................
Zákazník
Jméno: . ..........................................................
Ulice: ..............................................................
PSČ: ...............................................................
Obec: ..............................................................
Tel.: ................................................................
Fax:.................................................................
E-mail: ............................................................
Č. zák.:............................................................
Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo
předán servisnímu technikovi.
........................................................................
........................................................................
Místo, datum prvního proškolení
Podpis kupujícího
Identifikace stroje
Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu:
Sériové číslo:....................................................
Typ stroje:.........................................................
Rok výroby:.......................................................
První uvedení do provozu:................................
Příslušenství: ...................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Komponenty (DrillManager):
1 SPÍNACÍ SKŘÍŇKA
... VENTILY
... HŘÍDELE/DÁVKOVAČE
... NÁDRŽE
... DMÝCHADLO
1 SNÍMAČ KOLA
1 PRACOVNÍ SNÍMAČ
... SNÍMAČ ... TOKU
1 ELEKTRICKÝ POHON (EMD)
1 SYSTÉM ŘÍZENÍ KOL. ŘÁDKŮ
1 MODUL TEKUTÉHO HNOJIVA
1 PRŮTOKOMĚR
1 MODUL ŘÍZENÍ POL. ZÁBĚRU
1 MODUL GPS
Datum vydání návodu k obsluze: 7/2005.
Adresa prodejce:
Jméno:
Ulice: Obec: Tel.: Zák. č.: Prodejce:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Adresa spol. HORSCH:
HORSCH Maschinen GmbH
92421 Schwandorf, Sitzenhof 1
92401 Schwandorf, Postfach 1038
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zák. č.: HORSCH:
09431/7143-0
09431/41364
[email protected]
......................................................................
Obsah
Úvod..............................................................4
Předmluva.....................................................4
Zpracování věcných vad...............................4
Správné používání........................................5
Následné škody...........................................5
Schválená obsluha........................................6
Ochranné pomůcky.......................................6
Bezpečnostní údaje.....................................7
Bezpečnostní štítky.......................................7
Bezpečnost provozu....................................11
Bezpečnost dopravy....................................11
Bezpečnost práce........................................11
Připojení / odpojení....................................11
Na hydraulickém okruhu............................11
Výměna výstroje........................................12
Při používání..............................................12
Ošetřování a údržba....................................12
Doprava / instalace....................................13
Dodávka......................................................13
Instalace......................................................13
Instalace DrillManageru.............................14
Seřízení znamenáku..................................15
Seřízení značkovače před vzejitím............15
Zavěšení stroje............................................16
Osvětlení.....................................................16
Hydraulický systém Sprinter 4 ST...............17
Hydraulický systém Sprinter 6 ST...............18
Připojení hydrauliky...................................19
Funkce uzavírací ventil..............................19
Sklopení bočních dílů rámu.......................20
Odstavení stroje........................................22
Technické údaje.........................................23
Sprinter 4 ST...............................................23
Doplňková výstroj......................................23
Sprinter 6 ST...............................................23
Doplňková výstroj......................................23
Seřízení / obsluha......................................25
Popis...........................................................25
Držáky radliček............................................26
Radličky Duett - tekuté hnojivo..................27
Radličky Duett - pevné hnojivo..................27
Výměna radliček Duett ...........................28
Secí radlička Horsch Delta........................28
Secí radlička HORSCH Alfa......................29
Rozdělovač Flexboot.................................29
Radlička HORSCH Solo............................29
Radlice kultivátoru ClipOn.........................30
Zavlačovač..................................................31
Zadní zavlačovač.......................................32
Zadní pěchy.................................................32
Přední pěchy...............................................33
Znamenák...................................................34
Přímý pohon dmýchadla..............................35
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový hřídel37
Dotažení příruby dmýchadla......................39
Rozdělovač..................................................40
Zásobník......................................................40
Hradítko injektoru......................................42
Dávkovač.....................................................43
Výměna válečku........................................44
Výměna válečku s plným zásobníkem .....44
Kontrola těsnění........................................45
Váleček pro malé druhy semen.................45
Řepkové kartáče........................................47
Hrubé osivo...............................................47
Dávkovač s hradítkem injektoru................48
Údržba dávkovače.....................................49
Zkouška výsevku a množství hnojiva........50
Pracovní hloubka.........................................50
Základní nastavení ...................................50
Kontrola základního nastavení..................51
Nastavení pracovní hloubky......................51
Pracovní pokyny..........................................52
Kontroly.......................................................53
Systém HORSCH PPF...............................54
Funkce.........................................................54
Obsluha.......................................................56
Volba destiček trysky.................................56
Sací a sítkové filtry......................................58
Oprava hydr. čerpadla hnojiva...................59
Montáž systému PPF..................................59
Ošetřování a údržba..................................61
Čištění.........................................................61
Intervaly údržby...........................................61
Konzervace.................................................61
Mazání stroje.............................................62
Hygiena....................................................62
Zacházení s mazivy.................................62
Přehled údržby............................................63
Mazaná místa............................................65
Pokyny pro nastavení..................................67
Utahovací momenty pro metrické šrouby....68
Utahovací momenty - palcové šrouby.........69
Úvod
Záruční podmínky
Předmluva
Žádost o uplatnění reklamace je nutné doručit
prostřednictvím Vašeho prodejce servisnímu
oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu.
Před uvedením stroje do provozu si pozorně
přečtěte návod k použití a dodržujte v něm
uvedené pokyny. Tím zamezíte nebezpečí,
snížíte náklady na opravy a doby prostojů, zvýšíte spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte
bezpečnostní pokyny!
Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k použití nepřebírá společnost
HORSCH žádnou záruku.
Tento návod k obsluze Vám má usnadnit
seznámení se strojem a využití možností jeho
stanoveného účelu použití. Na začátku je všeobecný úvod do používání stroje. Dále jsou pak
uvedeny kapitoly Údržba a Chování při provozních poruchách.
Návod k obsluze si musí přečíst a řídit se jím
všechny osoby, které jsou pověřeny prací na
stroji, např.
Obsluha (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče).
 Opravy (údržba, kontroly)
 Doprava

S návodem k obsluze dostanete senam náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Předávající
zástupce společnosti HORSCH Vás seznámí s
obsluhou a údržbou stroje. Po zaškolení pošlete
potvrzení o převzetí zpět společnosti HORSCH.
Záruční doba začíná běžet datem dodání.
U obrázků a údajů o technických datech a hmotnostech uvedených v tomto návodu k obsluze
si vyhrazujeme právo na změny, které přispívají
ke zlepšení.
Ke zpracování je možné přijmout pouze
kompletně yplněné žádosti, doručené nejpozději
do 4 týdnů od výskytu závady.
Dodávky dílů s požadavkem vrácení starého
dílu jsou označeny „R“.
Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně
s reklamačním protokolem a přesným popisem závady do 4 týdnů, zpět do společnosti
HORSCH.
Dodávky dílů bez požadavku vrácení starého
dílu. Tyto díly uložte ještě na 6 týdnů pro další
rozhodnutí.
Záruční opravy prováděné jinými než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující déle
než 10 pracovních hodin , musí být předem
projednány se servisním oddělením
Správné používání
Secí stroj je konstruován s použitím současné
technologie a v souladu s uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto při používání může dojít k nebezpečí poranění uživatele
nebo třetích osob, příp. poškození stroje nebo
jiných věcí.
Následné škody
Stroj byl společností HORSCH vyroben s max.
přesností a pečlivostí. Přesto se i při správném
používání mohou vyskytnout závady od odchylky ve výsevku až po totální výpadek způsobeny
např.:

Stroj používejte jenom v technicky bezvadném
stavu, pouze k určenému účelu, s vědomím možného nebezpečí a v souladu s bezpečnostními
předpisy a dodržováním návodu k obsluze.
Ihned odstraňte především závady, které mohou
ovlivnit bezpečnost!
Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze
osoby, které s ním byly seznámeny a byly upozorněny na nebezpečí.
Originální náhradní díly a příslušenství HORSCH jsou koncipovány speciálně pro tento
stroj. Náhradní díly a příslušenství, které nedodáváme my, jsme nevyzkoušeli a nemá naše
schválení.
Montáž nebo používání jiných produktů než
HORSCH může proto mimo jiné negativně
změnit dané vlastnosti stroje a tím i bezpečnost
osob a stroje.
Na závady, které vzniknou používáním neoriginálních dílů a příslušenství, se záruka nevztahuje.





rozdílným složením osiva nebo hnojiva (např.
rozložení velikosti zrn, hustota, geometrický
tvar, moření).
ucpání nebo vytvoření můstků (např. cizími
tělesy, osivem s plevami, lepivým mořením,
vlhkým hnojivem).
opotřebením dílů (např. dávkovače).
poškozením v důsledku vnějších vlivů.
špatnými otáčkami pohohu a rychlostí pojezdu.
špatným nastavením stroje (nesprávná montáž, nedodržování seřizovacích tabulek).
Zkontrolujte proto před každým použitím i
během používání správnou činnost stroje a
přesnost výsevu osiva.
Nárok na náhradu škod, které nevznikly na
stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení ručení
za následné škody z důvodu chyb při vysévání
nebo řízení.
Stroje je určen k výsevu s přihnojováním. Jiný
druh použití přesahující stanovený účel, jako
např. dopravní prostředek, se považuje za
nepovolený.
Za takto způsobené škody nenese HORSCH
odpovědnost. Riziko nese pouze uživatel.
Musí se dodržovat příslušné předpisy na
ochranu zdraví a bezpečnost při práci, stejně
jako ostatní obecně uznávaná bezpečnostně
technická pravidla, pravidla pracovní hygieny a
pravidla silničního provozu.
Podmínkou správného používání je také dodržování návodu k obsluze a návodů ke kontrole,
údržbě a opravám, předepsaných výrobcem.
V tomto návodu k obsluze
V návodu k obsluze se rozlišuje mezi upozorněním na nebezpečí a bezpečnostními pokyny.
Používají se tyto piktogramy:
důležité pokyny.
když existuje nebezpečí zranění!
Schválená obsluha
Na stroji smějí pracovat pouze osoby, které
k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly
příslušně zaškoleny. Minimální věk pro obsluhu
je 16 let.
Obsluha musí mít platný řidičský průkaz. Obsluha nese v pracovní oblasti odpovědnost vůči
třetím osobám.
Provozovatel musí
když existuje nebezpečí ohrožení
života!
Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní
pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a
všechny varovné štítky na stroji.
Dbejte na čitelnost výstražných štítků a chybějící
nebo poškozené štítky nahrazujte.
Dodržujte tyto pokyny, aby se zamezilo nehodám. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní
pokyny předejte i dalším uživatelům.
Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost.


obsluze dát k dispozici návod k obsluze.
se ujistit, že obsluha jej přečetla a porozuměla
mu.
Návod k obsluze je součástí stroje.
Ochranné pomůcky
Pro provoz a údržbu potřebujete:
přiléhající oblečení.
ochranné pracovní rukavice na ochranu před
díly stroje s ostrými hranami.
 ochranné brýle na ochranu proti prachu
nebo rozstřiku při zacházení s hnojivy nebo
tekutými hnojivy. Dodržujte předpisy výrobce
hnojiva.
 při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky
a ochranné rukavice. Dodržujte předpisy
výrobce mořidla.


Bezpečnostní údaje
Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní předpisy platí pro všechny kapitoly v
tomto návodu k obsluze.
Nestoupejte na otáčející se díly.
Používejte pouze předepsané
stoupací pomůcky.
Bezpečnostní štítky
Na stroji
Před uvedením stroje do provozu si přečtěte a dodržujte
návod k obsluze!
Jízda na stroji je zakázána!
Před údržbou a opravami
vypněte motor a vytáhněte
klíček.
Nikdy nesahejte do oblasti s
nebezpečím pohmoždění, dokud se rotující části pohybují!
Nebezpečí poranění kapalinou
pod tlakem, dodržujte pokyny v
návodu k obsluze!
Aby se zabránilo poranění očí,
nedívejte se přímo do oblasti
záření zapnutého radarového
čidla!
ti
é
Tlaková nádoba nádoba je pod
tlakem plynu a oleje. Demontáž
a opravu provádějte pouze
podle pokynů v technické
příručce.
Poloha páky nahoře (zavřeno): Znamenák a
zvedání rozpojeny.
Poloha páky vodorovně (otevřeno): Zvedání a
znamenák spojeny.
Nebezpečí pádu stroje. Před
prací stroj řádně zapřete vhodnou vzpěrou !
Zpětný tlak v pohonu dmychadla nesmí překročit
5 bar, hydraulický motor by se jinak mohl
poškodit
Nebezpečí pádu stroje. Před
prací zajistěte hydraulický
válec!
max. 5bar
00380242
Při zpětném tlaku přes 2 bar vyměňte filtr a
přip. olej.
Nezdržujte se v oblasti dosahu
sklopných dílů stroje!
Maschine
Zeichnung
Rücklauf_Gebläse
max. 2 bar
00380319
Přepnutí páky z pracovní polohy do přepravní
polohy
00380358
Max. přípustné otáčky dmychadla
4 ST: max. 3500 1/min
6 ST: max. 4000 1/min
max. 1000 1/min
00380357
Předepnutí hydrauliky sklápění
Maschine
Zeichnung
Maschine
Vorlage
Zeichnungsnumm
4 ST: 160 - 210 bar
00380358
6 ST: 70 - 90 bar
00380356
Maschine
Zeichnung
Maschine
Zeichnungsnummer
Vorlage
00380357
Po 50 hodinách dotáhnou matice/šrouby kol
Dateiname
Gebläse
50 h / Nm
00380359
Maschine
Alle
Zeichnung
Vorlage
Zeichnungsnummer
00380356
Dateiname
Klappdruc
Vždy spojte všechna hydraulická vedení. Jinak
může dojít k poškození jednotlivých součástí.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00380212
Barevné značení hydraulických funkcí odpovídá barevnému značení hydraulických hadic
( zvedání – sklápění – znamenák – pracovní
nářadí ).
Maschine
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Alle Hydr. Leitungen anschließen
00380212
00380165
Při přitahování zde zavěste váhu.
OFF
Maschine
ON
ZERO
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Hydr_Funktionen
00380165
Dateiname
00380879
Zvedací místo. Při nakládání, zde zavěste
prostředky k uchopení břemena ( řetězy, lana,
atd).
00380880
Maschine
alle
10
Zeichnung
Waage
Zeichnungsnummer
00380879
Dateiname
Bezpečnost provozu
Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení
zástupci splečnosti HORSCH. Vyplněné potvrzení o převzetí se musí zaslat zpět společnosti
HORSCH.
Stroj používejte, pouze pokud všechna bezpečnostní zařízení a zařízení podmiňující bezpečnost stroje, jako např. odstranitelné kryty, jsou
na stroji a funkční.
Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů
a matic a případně je dotáhněte.
 Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik.
 V případě poruch v činnosti stroj ihned zastavte a zajistěte!

Bezpečnost dopravy
Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a
prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu.
Dodržujte přípustnou přepravní šířku a namontujte osvětlení, výstražná a ochranná zařízení.
Podle druhu zapřaženého stroje dávejte pozor
i na přepravní výšku!
Dávejte pozor na přípustné zatížení na nápravu,
nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby se
zachovala dostatečná řiditelnost a schopnost
brzdění. Chování při jízdě je ovlivněno přídavnými agregáty. Zvláště při jízdě v zatáčkách
dávejte pozor na šířku vyložení a na setrvačnou
hmotnost přídavného agregátu.
Bezpečnost práce
Kromě návodu k obsluze dodržujte i předpisy
pro ochranu zdraví při práci na zemědělských
strojích.
Připojení / odpojení
Při připojování a odpojování stroje na tažné
zařízení traktoru vzniká nebezpečí zranění.
Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu.
Couvání se musí věnovat zvláštní opatrnost.
Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem a
strojem.
 Stroj dostavte jenom na rovném a pevném
podkladu. Zavěšený stroj před odpojením
spusťte na zem.


Na hydraulickém okruhu





Hydraulické hadice připojujte nejprve na traktoru, když je hydraulika bez tlaku na traktoru
i zařízení.
Hydraulický okruh je pod vysokým tlakem.
Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná
poškození všech vedení, hadic a šroubení.
Při hledání netěsností používejte vhodné
pomůcky. Poškození ihned odstraňte. Vystřikující olej může způsobit zranění a požár!
Při zranění ihned vyhledejte lékaře!
Aby se vyloučilo chybné ovládání, musí být
zásuvky a zástrčky hydraulických funkčních
spojů mezi traktorem a stroje barevně označeny.
Před jízdou po silnici celý stroj očistěte od nahromaděné hlíny
Jízda osob na stroji je přísně zakázána!
Při přepravě po veřejných komunikacích se
smí jet rychlostí max. 25 km/h.
11
Aby se vyloučil náhodný nebo cizími
osobami (děti, spolujezdci) způsobený pohyb hydrauliky, musí být řídicí
jednotky na traktoru při nepoužívání
nebo v přepravní poloze zajištěny nebo
zablokovány.
Ošetřování a údržba


Výměna výstroje




Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu.
Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými podpěrami!
 Pozor! U vystupujících součástí (zavlačovače,
držáky radličky, radličky) existuje nebezpečí
zranění!
 Při stoupání na stroj nesmíte stoupat na pneumatiky pěchu nebo jiné otáčející se součásti.
Ty se mohou protočit a pádem si můžete
způsobit velmi vážná zranění.
Při používání
Před najížděním a před uvedením do provozu zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti).
Dbejte na dostatečný výhled.
 Žádné z předepsaných a dodaných bezpečnostních zařízení se nesmí odstranit.
 V oblasti sklápění hydraulicky ovládaných dílů
se nesmí vyskytovat žádné osoby.
 Stoupací pomůcky a nášlapné plochy používejte pouze v klidu. Během provozu je jízda
osob zakázána!

12





Dodržujte intervaly pro opakující se kontroly a inspekce uvedené v předpisech nebo
v návodu k obsluze.
Pro údržbu a ošetřování stroj odstavte na
rovném a únosném podkladu a zajistěte proti
samovolnému pohybu.
Vypusťte tlak z hydraulické instalace a pracovní agregát spusťte nebo podepřete.
Před čištěním stroje vysokotlakého čisticího
zařízení zakryjte všechny otvory, do nichž z
bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí
proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky.
Proud vody nesměrujte přímo na elektrické
nebo elektronické součásti, na ložiska nebo
dmychadlo.
Po čištění zkontrolujte těsnost a uvolněné
spoje všech hydraulických vedení.
Zkontrolujte možná prodření a poškození.
Zjištěné nedostatky ihned odstraňte!
Před prací na elektrické instalace ji odpojte
od přívodu elektrické energie.
Při svařování na stroji odpojte kabely počítačů
a jiných elektronických součástek. Spojení
na kostru vytvořte co nejblíže k místu svařování.
Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy zase řádně dotáhněte.
Nové stroje nemyjte vyvíječem páry
nebo vysokotlakým čističem. Lak je
vytvrzený až po zhruba 3 měsících a
dříve by se mohl poškodit.
Doprava / instalace
Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí
nehody. Dodržujte prosím pokyny v jednotlivých
kapitolách.
Dodávka
Secí stroj s přídavnými agregáty se zpravidla
dodává kompletně smontovaný
Pokud jsou pro dopravu odmontovány určité díly
nebo konstrukční skupiny, naši distributoři nebo
podnikoví montéři je namontují na místě.
Podle provedení podvalníku může být stroj
sjet dolů pomocí traktoru nebo musí být složen
pomocí vhodných zvedacích prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb).
Přitom se musí dávat pozor na dostatečnou
nosnost zvedacích a vázacích prostředků.
Místa pro uchycení a vázání jsou označena
štítky.
V případě jiných bodů pro zavěšení se musí
brát ohled na těžiště a rozdělení zátěže. V
každém případě smí tyto body být jenom na
rámu stroje.
Instalace
Zaškolení obsluhy a první instalaci stroje provádí
pracovníci našeho zákaznického servisu nebo
pracovníci distributora.
Jakékoli předchozí použití stroje je
zakázáno!
Teprve po zaškolení pracovníky zákaznického
servisu / distributora a po přečtení návodu k
obsluze se smí stroj uvést do provozu.
Při instalaci a údržbě hrozí zvýšené
nebezpečí nehody. Před provedením instalace a údržby se se strojem
seznamte a přečtěte si návod k obsluze.
Podle objemu výbavy
 Volné dodané díly ze stroje odeberte.
 Vytáhněte všechny díly ze zásobníku osiva!
 Zkontrolujte všechny důležité šroubové spoje!
 Promažte všechny maznice!
 Zkontrolujte tlak v pneumatikách!
 Zkontrolujte připevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic.
 Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte
odstranit!
13
Instalace DrillManageru
Ve výbavě s DrillManagerem se při první instalaci musí do traktoru zabudovat Power Modul.
Kladné vedení musí být u akumulátoru jištěno
proti zkratu pojistkou 100 A. Při výpadku proudu
zkontrolujte pojistku!
Modul namontujte na vhodné místo v kabině.
Přitom musí být dobře přístupný pro připojení
kabelu spínací skříňky.
Oba kabely musí být přivedeny k akumulátoru.
Kabely se nesmí nikde dřít a izolace se nesmí
poškodit.
Spínací skříňka a jednotka s displejem se musí
připevnit upínací páskou v zorném poli a ovládacím dosahu řidiče.
Připojení kabelů a ovládání spínací skříňky a
jednotky s displejem naleznete v kapitole “DrillManager”.
Přípoje musí mít dobrý kontakt na akumulátoru. Chyby při montáži vedou k
výpadkům napětí a k nedefinovatelným
chybovým hlášením a výpadkům.
Kabely se v žádném případě nesmí
připojit na jiné zástrčky v kabině.
1
2
Inp
ut
B
Po
we
rM
od
ule
Sc
ha
lter
+
4
Sw
itch
A
-Bo
x
GP
SM
od
ule
Inp
ut
B
3
5
4
3
2
1
6
Montáž DrillManageru
Zeichnung
Vorlage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
Spojovací kabel mezi traktorem a secím strojem
Power modul s připojovacími kabely k akumulátoru
Zeichnungsnummer
Kabel MiniDin
GPS modul (volitelný)
Spínací skříňka
Jednotka s displejem
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Mär 04
Seřízení znamenáku
Seřízení značkovače před vzejitím
Znamenáky se musí při první instalaci nastavit
na pracovní záběr. Označení se provádí od
středu traktoru.
Šířku značkovačů před vzejitím lze nastavit
plynule.
K tomu povolte stahovací šrouby na držáku a
značkovač posuňte na trubce až na šířku stopy
svého ošetřovacího stroje.
V dosahu znamenáku se nesmí zdržovat žádné osoby. Na všech pohyblivých
čásech jsou nebezpečná místa, kde
hrozí nebezpečí skřípnutí a rozdrcení.
4,0 m
2,12 m
Sprinter 4 ST = 4 m
Seřízení znamenáku
Nastavovací délka znamenáků vyplývá z poloviční šířky stroje plus poloviční vzdálenosti radliček, měřeno od středu vnější radličky.
např.: 400 cm: 2
200 cm + 12,5 cm
= 200 cm
= 212,5 cm
ichnung
puranreißer
Pracovní šířka značkovače před vzejitím (
doplňková výbava ) se musí nastavit na šířku
stopy ošetřovacích strojů. Rovněž magnetické
klapky řízení kolejových řádků se musí montovat
na stejnou šířku stopy.
Znamenáky se na stroji Sprinter 4 ST musí
nastavit na 212,5 cm a na stroji Sprinter 6 ST
na 312,5 cm od středu vnější radličky.
Značkovač před vzejitím
Jakmile se zapnou kolejové řádky, klesne i
značkovač před vzejitím a označí stopy pro
ošetřovací stroje.
feb 03
Hloubka značení se musí přizpůsobit podDateiname
Entw.
Datum
mínkámSpuranreißer
pole.
ed
märz 04
Pro hlubší značení se musí posunout hydraulický
válec v podélné díře na nosném rameni. K tomu
povolte stahovací šrouby a oba držáky posuňte
stejně.
Změny na nastavení zavlačovače se projeví
i na značkovači před vzejitím. Po nastavení
zavlačovače případně upravte nastavení
značkovače před vzejitím.
15
Připojení stroje
Při připojování stroje se v prostoru mezi
traktorem a strojem nesmí zdržovat
žádné osoby
Osvětlení
3
Přeprava je povolena pouze s prázdným zásobníkem osiva.
Maximální přepravní rychlost je 25 km/h.
Maschine
Alle angehängten
Zeichnung
Beleuchtung
5
5.1
5.2
Pozor na nebezpečí poranění o ostrí hrany
stroje
Připojení:
 Spodní ramena zajistěte proti bočnímu výkyvu
 Připojte stroj k traktoru
 Připojte řízení secího stroje.
 Připojte hydraulický okruh pro pracovní hydrauliku a pro pohon dmychadla.
 Připojte osvětlení.
 Zvedněte secí stroj a sklopte ho. Zkontrolujte
pojistku sklápěcího mechanismu
R
5.3
2
1
6
5
1
7
4
1
2
3
4
5
6
7
2
3
6.1
6.2
4
L
6
6.3
Instalace osvětlení
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
Konektor 7-pólový
Skříňka rozváděče
Zeichnungsnummer
Obrysové světlo vpravo
Obrysové světlo vlevo
Koncová svítilna vpravo
Žárovka blikače
Žárovka koncového světla
Žárovka brzdového světla
Koncová svítilna vpravo
Žárovka brzdového světla
Žárovka koncového světla
Žárovka blikače
A
Dateiname
Beleucht.skf
Konektor a zapojení kabelu:
Č.:
Ozn. Barva Funkce
1.
L
žlutá
2.
54 g - - -
3.
31
bílá
4.
R
zelená
5.
58 R hnědá
6.
54
červená
7.
58 L černá
Blikače vlevo
--Kostra
Blikače vpravo
Koncová svítilna vpravo
Brzdová světla
Koncová svítilna vlevo
Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí!
16
Entw.
ed
Hydraulický systém Sprinter
4 ST
6
1
2
1. Steuerger
2. Hydr. Kup
3. Spuranrei
4. Hydr. Spe
5. Hydr. Zyl.
6. Steuerger
7. Absperrha
8. Hydr. Zyl.
9. Hydr. Ven
10. Hydr. Sp
11. Hydr. Zyl
12. Hydr. Sp
13. Manome
14. Hydr. Zyl
15. Hydr. Zyl
1
2
2
13
7
7
12
3
5
5
4
4
8
14
8
15
9
15
10
11
Maschine
11
Hydraulický systém Sprinter 4 ST
Sprinter 4 ab 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
Hydr. Heben, Spuranreißer und Klappen und Vorauflaufmarkierer
31053400
Hydr. Sprinter
Řídicí jednotka
Hydraulický okruh je pod vysokým
Hydr. spojka
tlakem. Unikající kapalina může proPřepojovací ventil znamenáku
niknout pokožkou a způsobit vážná
Hydr. uzavírací ventil
poranění. Při poranění ihned vyhledejte
Hydr. válec znamenáku
Řídicí jednotka s plovoucí polohou
lékařskou pomoc.
Uzavírací kohout
Hydr. válec podvozku
Hydr. ventil značkovače před vzejitím
Hydr. uzavírací ventil pro značkovač před vzejitím
Hydr. válec značkovače před vzejitím
Hydr. uzavírací ventil sklápění
Manometr
Hydr. válec sklápění stroje
Hydr. válec sklápění pěchu
Hydraulika stroje má několik funkcí, které při
chybném ovládání mohou vést ke škodám na
majetku nepo poranění osob.
17
Hydraulický systém Sprinter
6 ST
6
1
2
1
2
2
15
3
7
7
14
5
16
5
1. Steuergerät
2. Hydr. Kupplun
3. Spuranreißerw
4. Hydr. Sperrven
5. Hydr. Zyl. Spu
6. Steuergerät m
7. Absperrhahn
8. Vierwegehahn
9. Hydr. Zylinder
10. Hydr. Zyl. Pa
11. Hydr. Ventil V
12. Hydr. Sperrve
13. Hydr. Zyl. Vo
14. Hydr. Sperrve
15. Manometer
16. Druckspeiche
17. Hydr. Zyl. Kla
4
4
8
17
10
10
9
9
11
17
12
13
Maschine
Zeichnung
Hydraulický
6 STSpuranreißer, Klappen und Vorauflaufmarkierer
Sprinter
6 ab 2005systém Sprinter
Hydr. Heben,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
Řídicí jednotka
Hydr. spojka
Přepojovací ventil znamenáku
Hydr. uzavírací ventil
Hydr. válec znamenáku
Řídicí jednotka s plovoucí polohou
Uzavírací kohout
Čtyřcestný kohout
Hydr. válec podvozku
Hydr. válec pěchu
Hydr. ventil značkovače před vzejitím
Hydr. uzavírací ventil značkovače před vzejitím
Hydr. válec značkovače před vzejitím
Hydr. uzavírací ventil sklápění
Manometr
Tlaková nádoba
Hydr. válec sklápění
Zeichnungsnummer
31073400
Dateiname
Hydr. Sprinter
Hydraulický okruh je pod vysokým
tlakem. Unikající kapalina může proniknout pokožkou a způsobit vážná
poranění. Při poranění ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
Hydraulika stroje má několik funkcí, které při
chybném ovládání mohou vést ke škodám na
majetku nepo poranění osob.
Entw.
ed
Tlaková nádoba
Hydraulický okruh na Sprinteru 6 ST je vybaven
tlakovou nádobou.
Ta při zacházení vyžaduje zvláštní pozornost,
aby se vyloučily nehody.
Funkce uzavírací ventil
Oba uzavírací ventily na tažné oji spojují nebo
rozpojují funkci zvedání a znamenáku.
Tlakovou nádobu neotevírejte ani
neobrábějte (svařování, vrtání). I po
vyprázdnění je nádoba pod tlakem
plynu.
V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou
nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat
žádný tlak.
Tlak na manometru musí spadnout na 0 bar.
Teprve pak se smí pracovat na hydraulickém
okruhu.
Uzavírací ventily se čtyřcestným ventilem na Sprinteru
6 ST
Připojení hydrauliky
Hydrauliku připojujte teprve tehdy, když je hydraulický okruh ve stroji a přístroji bez tlaku.
Pro vyloučení chybných připojení jsou zásuvné
spojky označeny barevně.
Klapky Znamenák
Zvedání
Hydr. dmychadlo
-
-
-
-
černá
modrá
zelená
bez
Před odpojením stroje se musí tlaková nádoba
zcela vyprázdnit.
Při použití hydrauliky omezte před dorazem
ovládací pákou hydrauliky průtok oleje, aby nedocházelo k vzájemnému prudkému narážení
dílů.
Když jsou oba uzavírací ventily zavřené,
přední páčka dopředu a zadní dozadu, jsou
oba hydraulické okruhy oddělené a zvedání
a znamenák se musí ovládat dvěma řídicími
jednotkami.
Když jsou oba uzavírací ventily otevřené,
přední páčka nahoru a zadní dolů, pak jsou
oba hydraulické okruhy spojené a při zvedání
a spouštění stroje se zároveň ovládají znamenáky.
Při chybné funkci hydrauliky zkontrolujte polohu páček uzavíracích ventilů.
19
Sklopení bočních dílů rámu
Ve sklopném dosahu sklopných dílů
stroje se nesmí vyskytovat žádné
osoby.
Při použití hydrauliky omezte před dorazem
ovládací pákou hydrauliky průtok oleje, aby
nedocházelo k vzájemnému prudkému narážení
dílů! Sklápění stroje provádějte pouze se zvednutým strojem.
Rozsah sklápění a sklápěcí válce očistěte od zachycené hlíny.
Před jízdou po silnici očistěte celý
stroj.
Sklopení:
 Pomocí řídicí jednotky Zvedání zvedněte
stroj.
 U Sprinteru 4 ST s doplňkovou výstrojí zavlačovač vzadu. Odejměte obě zásuvná rozšíření na zavlačovači a zasuňte dopředu do
příslušného držáku s držáky zavlačovače.
 Pomocí řídicí jednotky Sklopení secí stroj
sklopte.
 Zajištění ve sklopeném stavu automaticky
zaskočí. Aby se předešlo nehodám, musí se
funkce pojistky zkontrolovat.
 Jenom Sprinter 6 ST. Čtyřcestný kohout
přepněte dozadu (poloha Silnice). Pomocí
řídicí jednotky Zvedání vtáhněte kola zadního
pěchu na přepravní šířku.
 Pístnice hydr. válců vzadu na podvozku
naplňte rozpěrkami (přepravní pojistka pro
jízdu po silnici).
 Stroj spusťte na přepravní pojistku hydr. válců
a zajistěte ovládací jednotku.
Rozšíření zavlačovače vzadu do přepravních držáků
Hydr. válec podvozku
Spuštění na přepravní pojistku je
předpisem pro jízdu po silnici. Tím se
hydraulika odlehčí a stroj jede po silnici
stabilněji a klidněji.
Čtyřcestný kohout - jenom Sprinter 6 ST
20
Vyklopení:
 Pomocí řídicí jednotky Zvedání stroj zvedněte.
 Pomocí řídicí jednotky sklápění stroj krátce
sklopte, aby se pojistky sklopení odlehčily.
 Uvolněte pojistku sklopení. K tomuto účelu
pojistku potáhněte dopředu, ale dávejte pozor
na aretaci, která musí spadnout dolů, aby se
vyloučilo opětovné zajištění.
Pojistka sklopení
Oba sklopné rámy musí v rozevřené poloze ležet
ve stejné rovině s hlavním rámem.
Při opravách na sklápěcím válci nebo při nerovnoměrném ukládání osiva zkontrolujte rám a
případně nastavte sklápěcí dorazy a sklápěcí
válec.
Manometr sklápěcího tlaku, u dvojité nádrže vlevo, u jednoduché nádrže nahoře.
Manometr tlaku dmychadla, u dvojité nádrže vpravo, u
jednoduché nádrže dole.
Odeberte rozpěrné podložky z válců podvozku.
 Na Sprinteru 6 ST přepněte čtyřcestný kohout
a stroj ještě jednou nadzvedněte, až boční
pěchy vyjedou na doraz.
 Pomocí řídicí jednotky Sklopení secí stroj
vyklopte až na doraz.
U Sprinteru 6 ST stiskněte ovládací jednotku,
až tlak stoupne na 70 - 90 bar. U Sprinteru 4
ST nechte tlak stoupnout na 160 - 210 bar.
 U Sprinteru 4 ST s doplňkovou výstrojí
zavlačovač vzadu. Rozšíření zavlačovače
vyjměte z přepravního držáku a nasaďte na
zavlačovač.

21
Odstavení stroje
Secí stroj by se měl odstavit v hale nebo pod
přístřeškem, aby se v nádrži, dávkovači a ve
výsevních hadicích nehromadila vlhkost.
Při pojíždění dávejte pozor na okolí. V
pojížděcí oblasti stroje se nesmí nikdo
(žádné děti) zdržovat.
Stroj lze odstavit v přepravní nebo pracovní
poloze. Během delších pracovních přestávek by
se kola měla odlehčit a stroj by se měl odstavit
bezpečně na držáky radliček.







Stroj odstavujte na vodorovném a pevném
podkladu, tahač vypněte.
Zásobník osiva vyprázdněte.
Dávkovač vyčistěte.
Kryt zásobníku osiva uzavřete.
Hydraulická vedení a elektrické spoje rozpojte
a zavěste do držáků.
Stroj odpojte.
Spínací skříňku a jednotku s displejem pro
HORSCH DrillManager uložte v suché místnosti.
22
Technické údaje
Sprinter 4 ST
Sprinter 6 ST
Délka:....................................................7,80 m
Délka se značkovačem:........................8,25 m
Pracovní záběr:.....................................4,00 m
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Výška: (zásobník osiva)........................2,53 m
Výška: (zásobník hnojiva).....................2,75 m
Výška: (nástavec zásobníku)................2,82 m
Přepravní výška: stroj plus max............0,40 m
Délka:....................................................7,80 m
Délka se značkovačem:........................8,25 m
Pracovní záběr:.....................................6,00 m
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Výška:....................................................2,93 m
Přepravní výška: stroj plus max............0,40 m
Rozměry/hmotnosti
Rozměry/hmotnosti
Hmotnost prázdná:........................ od 3 400 kg
Zatížení na nápravu pěchu:................ 2 300 kg
Zatížení na čepu závěsu:................... 1 100 kg
Hmotnost prázdná:........................ od 5 200 kg
Zatížení na nápravu pěchu:................ 3 500 kg
Zatížení na čepu závěsu:................... 1 700 kg
Objem zásobníku: (zásobník osiva)...... 3 000 l
Objem zásobníku:............................................
(zásobník hnojiva 40:60)....................... 3 800 l
Objem zásobníku: (zásobník osiva)...... 3 000 l
Objem zásobníku:............................................
(zásobník hnojiva 40:60)....................... 3 800 l
Standardní provedení
Standardní provedení
Potřebný výkon tažného prostředku
Potřebný výkon tažného prostředku
Doplňková výstroj
Doplňková výstroj
Počet řad radliček:..........................................3
Počet držáků radliček:..................................16
Vzdálenost radliček:............................250 mm
Pracovní hloubka:...........................0 - 120 mm
Pohon dávkovače: ........................elektronický
Dávkování:..................................2 - 500 kg/ha
Hydraulické dmychadlo:............. 3 500 ot./min.
Výkon tažného..................................................
prostředku od: ....................... 100 KW/140 HP
Hydraulický tlak: ..................................180 bar
Nástavec zásobníku 700 l:...............23475000
Značkovač: ......................................31074800
nebo ................................................31077000
Zadní zavlačovač: ...........................31055700
Hadice pro radličky Duett: ...............31054700
Kontrola výsevku: ............................31056000
Huštění pneumatik PU - 185 kolo: . .98000006
Provozní povolení: . .........................31076000
Počet řad radliček:..........................................3
Počet držáků radliček:..................................24
Vzdálenost radliček:............................250 mm
Pracovní hloubka:...........................0 - 120 mm
Pohon dávkovače: ........................elektronický
Dávkování:..................................2 - 500 kg/ha
Hydraulické dmychadlo:............. 4 000 ot./min.
Výkon tažného..................................................
prostředku od: ....................... 130 KW/180 HP
Hydraulický tlak: ..................................180 bar
Nástavec zásobníku 700 l:...............23475000
Značkovač: ......................................31074800
nebo ................................................31077000
Zadní zavlačovač: ...........................31075700
Hadice pro radličky Duett: ...............31074700
Kontrola výsevku: ............................31056000
Huštění pneumatik PU - 185 kolo: . .98000006
Provozní povolení: . .........................31076000
23
Hydraulické okruhy
1 x dvojčinný s plov.pol.:...zvedání, znamenák
1 x dvojčinný:...................................... sklápění
1 x jednočinný s regul.ventilem:........ ventilátor
1 x zpětný chod bez tlaku po vyb.:........ zpětný
............................................... chod ventilátoru
Pneumatiky
Požadavky pro schválení k provozu
Sprinter 4 ST
celková přípustná hmotnost:.............. 6 800 kg
přípustné zatížení na nápravu............ 5 000 kg
přípustné zatížení na závěs:.............. 2 300 kg
Pěch: ............................185/65 - 15 - profil AS
Přední opěrné kolo:........10.0/75 - 15,3 14 AW
min. výkon tažného prostředku:...........110 kW
min. hmotnost tažného prostředku:.... 6 200 kg
Pěch: ........................................... 2,3 - 2,8 bar
Přední opěrné kolo:...................... 2,3 - 2,8 bar
Sprinter 6 ST
Huštění pneumatik
Utahovací moment
Šroub pěchu 10.9: .............................. 127 Nm
Šroub pěchu 8.8: .................................. 86 Nm
Kolová matice předního....................................
opěrného kola:..................................... 300 Nm
Emise
Hydraulické dmychadlo
Dmychadlo měřeno při jmen.otáčkách: nejvyšší
hodnota na křivce opláštění ve vzdálenosti
1 metru od dmychadla.
Dmychadlo: ....................................... 98 db(A)
24
celková přípustná hmotnost:.............. 8 400 kg
přípustné zatížení na nápravu............ 6 000 kg
přípustné zatížení na závěs:.............. 2 900 kg
min. výkon tažného prostředku:...........165 kW
min. hmotnost tažného prostředku:.... 7 500 kg
Seřízení / obsluha
11
1
9
10
2
8
7
6
5
4
3
Sprinter 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Schůdky
Tažná oj
Přední pěchy
Držáky s radličkami Duett
Zavlačovač
Zadní pěchy
Zadní zavlačovač
Značkovač před vzejitím
Osvětlení
Dmychadlo
Dvoukomorový zásobník s krytem
Popis
Pneumatický secí stroj se používá převážně po
minimálním zpracování půdy.
Snadno přístupné radličky a vysoká rychlost
setí dovolují vysoké plošné výkony i s malými
tažnými prostředky.
Různé radličky a možnosti výbavy umožňují u
všech druhů osiv a půdních podmínek univerzální možnosti použití.
Elektronické řízení secího stroje DrillManager
reguluje a hlídá všechny komponenty pro tok
osiva.
Dávkovač má elektrický pohon a regulaci. Zvolený výsevek a množství hnojiva se realizují
nezávisle na rychlosti pojezdu.
25
Držáky radliček
V secím stroji Sprinter 4 ST se jako držáky
radliček používá buď osvědčené provedení
Classic nebo nový MultiGrip.
V secím stroji Sprinter 6ST jsou držáky radliček
MultiGrip jako standardní provedení.
Obě provedení jsou bezúdržbová a lze je vybavit
všemi variantami radliček.
Držáky radliček Classic
Držáky radliček MultiGrip
26
Radličky Duett - tekuté hnojivo
Radličky Duett - pevné hnojivo
Radličky Duett 30 - tekuté hnojivo
Radličky Duett 30 - pevné hnojivo
Radlička Duett rozhrnuje půdu pomocí
výměnného hrotu.
Za ní se do půdy přes trubku z ušlechtilé oceli
vpravuje tekuté hnojivo.
Radlička Duett rozhrnuje půdu pomocí
výměnného hrotu.
Za ní se do půdy vpravuje pevné hnojivo.
Radličky Duett jsou kombinací secí botky s
přihnojováním.
Odhrnovací destičky otvírají seťové lůžko
nahoru a přitom zavírají přihnojovací kanálek
půdou.
Za nimi přichází z rozdělovače osivo, které se
tak ukládá nad hnojivo.
Za radličkami na osivo padá jemná zemina.
Pneumatikový pěch pak půdu přitlačí.
Radlička Duett pro tekutá hnojiva se dodává ve
dvou provedeních, se vzdáleností asi 30 a 5 mm
od destiček radličky po výstup hnojiva.
Obě radličky existují v úzkém a širokém provedení.
Spodní hrany radličky jsou z kovu a plastu,
opotřebitelné špičky se dodávají v normálním
provedení a se špičkami z tvrdokovu.
Radličky Duett jsou kombinací secí botky s
přihnojováním.
Odhrnovací destičky otvírají seťové lůžko
nahoru a přitom zavírají přihnojovací kanálek
půdou.
Za nimi přichází z rozdělovače osivo, které se
tak ukládá nad hnojivo.
Za radličkami na osivo padá jemná zemina.
Pneumatikový pěch pak půdu přitlačí.
Spodní hrany radličky jsou z kovu a dodávají
se ve dvou provedeních, opotřebitelné špičky
se dodávají v normálním provedení a z tvrdokovu.
27
Kontrola
U obou radliček Duett musí být kolena
na rozdělovačích vyrovnaná svisle a
připevněna, aby rozvod osiva na obě
strany byl rovnoměrný.
Secí radlička Horsch Delta
Secí radličky jsou připevněny na pružně
uloženém držáku radličky pomocí adaptéru.
Za radličkou jsou připevněny semenovod a
rozdělovací koleno.
Při výsevu se osivo fouká přes výsevní hadici,
semenovod a rozdělovač a ukládá se ve formě
široké stopy za křídlem radličky.
Secí šířka je mezi 10 a 17 cm.
Hrdlo kolena na botce Duett
Výměna radliček Duett
Hroty radliček Duett jsou jištěny upínacím
kolíkem.
Secí radlička Delta
Při výměně hrotů se při vyrážení upínacích kolíků
nesmí provádět údery na těleso radličky.
Secí radličky široké 30 cm jsou vhodné pro
výsev většiny osiv.
To je velmi tvrdé a proto se při úderech může zlomit. Proto při vyrážení
upínacích kolíků použijte vhodné
nářadí a pomocné prostředky.
Při práci jsou zapotřebí ochranné brýle
a pracovní rukavice.
Spodní hrany radliček Duett pro tekuté hnojivo
jsou připevněny šrouby s vnitřním šestihranem
s rozměrem v palcích. K povolení je zapotřebí
imbusový klíč velikosti 7/32”.
28
Secí radlička HORSCH Alfa
Radlička Alfa se může používat v těžkých
půdách místo radliček Delta.
Pro nastavení šířky secího pásu se používá
rozdělovač Flexboot.
Radlička HORSCH Solo
Radlička Solo byla vyvinuta pro výsev luskovin
a sóji. Tyto kultury vyžadují kypré seťové lůžko
kolem klíčku.
Radlička Solo
Radlička Alfa s rozdělovačem Flexboot
Rozdělovač Flexboot
Radlička Solo zaručuje přesné ukládání osiva a
zamezuje přeskakování zrn.
Rozdělovač Flexboot omezuje secí šířku.
U radliček Alfa a Delta se může přišroubovat za
držák radličky.
Rozdělovač výsevu Flexboot
Kromě rozdělovače ovlivňuje šířku výsevu i
množství vzduchu.
Příliš vysoký proud vzduchu vyfukuje zrna se
seťového lůžka a osivo rozptyluje.
29
Radlice kultivátoru ClipOn
Při používání stroje jako kultivátoru lze namontovat radličky Clip-On.
Podle použitých držáků radličky se musí použít
příslušné adaptéry.
Pro radličky se na držák přišroubuje připevňovací
klín a pak se radličky ClipOn nasazují nebo demontují pomocí úderu kladivem.
Montážní klíny jsou vybaveny pojistkou proti
ztracení. Pro sražení těchto radliček se musí
zajišťovací jazýček zatlačit pomocí příslušného
nástroje.
Radlička ClipOn
Radličky ClipOn se dodávají pro různé aplikace
v šířce od 7,5 do 37 cm.
Radlička ClipOn s odjišťovacím nářadím
30
Pozor: Používejte ochranné pracovní
brýle!
Při narážení nebo demontáži radliček
se mohou odloupnout kousky kovu
nebo laku a poranit Vás.
Zavlačovač
Před zadním pěchem je dvouřadý prutový
zavlačovač nebo zavlačovač tvaru “Y”.
Zavlačovač zajišťuje rovnoměrné rozprostření
posklizňových zbytků před pěchy a vyrovnává
půdu.
Zavlačovač tvaru Y je připevněn na odpruženém
držáku.
2
1
2
1
Zavlačovač Y
Dvouřadý zavlačovač
Zavlačovač Y je veden paralelogramem. Sklon
držáků proto i při změnách výšky zůstává
stejný.
Díky zvláštnímu připevnění se obě řady
zavlačovače mohou pohybovat ve výšce nezávisle na sobě.
Nastavení
Sklon zavlačovače lze seřídit pomocí čepu (1).
Doraz (2) omezuje zdvih zavlačovače.
Nastavení
Sklon obou řad zavlačovače lze seřídit pomocí čepu (1). Obě řady lze seřídit stejně, v
případě velkých posklizňových zbytků lze přední
zavlačovač nastavit více na plocho.
Doraz (2) omezuje zdvih zavlačovače.
Při hlubokém a plochém nastavení
může zavlačovač při přepravní poloze
vyčnívat přes povolenou šířku. Proto
před jízdou na silnici doraz (2) nastavte
patřičně vysoko, aby při dopravě nebyl
nikdo ohrožen nebo zraněn.
Při hlubokém a plochém nastavení
může zavlačovač při přepravní poloze
vyčnívat přes povolenou šířku. Proto
před jízdou na silnici doraz (2) nastavte
patřičně vysoko, aby při dopravě nebyl
nikdo ohrožen nebo zraněn.
31
Zadní zavlačovač
Zavlačovač odstraňuje stopy po pneumatikách
a rozděluje posklizňové zbytky.
Nastavit lze sklon (1) a zdvihovou výšku (2)
zavlačovače.
Při vysokém podílu posklizňových zbytků lze
zavlačovač nastavit trochu plošeji a pro urovnávání držáky nastavit trochu strměji.
Zadní pěchy
Pěchy utužují půdu. Pneumatiky traktorovým
dezénem zanechávají rovné a vodopropustné
seťové lůžko.
Dvě pneumatiky pěchu jsou vždy montovány do
jednoho tandemu.
Tím se nerovnosti půdy vyrovnají a nepřenášejí
se na stroj. To zaručuje klidný a rovnoměrný
chod stroje.
2
1
Zadní zavlačovač
V přepravní poloze dávejte pozor na
přepravní šířku.
Zavlačovače nesmí ohrožovat a zranit
ostatní účastníky silničního provozu.
Ramena zavlačovače mohou v podélných dírách
kmitat a zavlačovače se mohou otočit dozadu.
Přitom by se přepravní šířka mohla překročit.
Z tohoto důvodu zdvihovou výšku (2) nastavte
tak, aby rameno kmitalo v rámci přepravní šířky
nebo držáky připevněte v plochém nastavení
pomocí čepu.
Při pracovním nasazení tento čep zase
odstraňte.
Tandemový pěch
V přepravní poloze se oba vnější pěchy sklopí a
střední pěch slouží jako podvozek stroje.
Tandemové osy jsou uloženy mezi polyamidovými deskami. Ty se kmitavým pohybem
opotřebovávají a v případě potřeby se musí
doseřídit nebo vyměnit.
Při nerovnoměrném utlačení půdy zkontrolujte
výšku pěchů a v případě potřeby seřiďte sklopné
dorazy nebo válce.
Údržba:

Tandemové osy by měly těžce kmitat. Zkont-
rolujte opotřebení polyamidových destiček a
případě je vyměňte.

Namažte náboje kol, uložení rámů pěchů a
sklopné čepy.

Zkontrolujte huštění: 2,0 - 2,8 bar

Zkontrolujte pevné dotažení šroubových
spojů.
32
Přední pěchy
Pro srovnání a přípravu seťového lůžka se
vpředu může montovat průběžný pěch nebo
mezikolový pěch.
Přední opěrná kola
Přední opěrná kola nesou při výsevu boční rámy
a stabilizují celý stroj.
Přední opěrná kola
Přední pěchy
Údržba:

Namažte náboj kola.

Zkontrolujte huštění: 2,0 - 2,8 bar

Zkontrolujte pevné dotažení šroubových
spojů.
Mezikolové pěchy
V provedení s mezikolovými pěchy lze u secího
stroje Sprinter 4 ST navíc instalovat opěrná kola
na bočních rámech.
U secího stroje Sprinter 6 ST jsou v provedení s
mezikolovým pěchem již namontována.
Údržba:

Namažte uložení hřídele pěchu.

Zkontrolujte huštění: 2,0 - 2,8 bar

Zkontrolujte pevné dotažení šroubových
spojů.
33
Znamenák
Ve sklopném dosahu znamenáků se
nesmí vyskytovat žádné osoby.
Na všech pohyblivých částech jsou
nebezpečná střihová místa a nebezpečí
sevření.
Obsluha
Při sklopení znamenáků se musí ovládací
tlačítko držet stisknuté, až jsou znamenáky
zcela spuštěné.
Pak ovládací jednotku vraťte do nulové polohy.
Seřízení kotouče znamenáku
Působení znamenáků lze seřídit a musí se
přizpůsobit půdním podmínkám.
K tomu povolte stahovací šroub na rámu
znamenáku a hřídel natočte, aby se dosáhne
požadované hloubky značení.
Údržba

Namažte kotouč znamenáku.

Namažte sklápěcí klouby na rámu.
Sklápěcí kloub znamenáku
34
Hydraulika znamenáku
Znamenáky jsou připojeny na vlastní ovládací
jednotku a navíc jsou hydraulicky spojeny se
zvedacím okruhem.
Podle potřeby lze znamenáky ovládat z řídicí
jednotky nebo při zvedání společně s ostatním
strojem (viz hydraulické schéma).
Mezi oběma možnostmi lze přepínat pomocí
dvou uzavíracích ventilů.
Přímý pohon dmychadla
Motor dmychadla
Podle výbavy se instalují různé motory dmýchadla.
Zpětné potrubí se musí na tahač připojit bez
tlaku!
Zpětný tlak smí být max. 5 bar!
Hydraulické dmychadlo má přímý pohon z hydrauliky tahače.
Pro regulaci otáček musí být tahač vybaven
regulačním ventilem průtoku.
Hydraulické čerpadlo musí dodávat dostatečné
množství oleje, aby otáčky dmychadla neklesali
ani při poklesu otáček tahače nebo při zapnutí
jiné hydraulické funkce.
Vytvořený proud vzduchu dopravuje osivo od
výpusti k radličkám. Potřebné množství vzduchu závisí na osivu (druh a hmotnost) a na
výsevku.
8
Množství vzduchu se seřizuje otáčkami dmychadla na regulačním ventilu průtoku.
Motor dmychadla
Proud1 vzduchu nesmí být příliš velký,
aby osivo nevyskakovalo ze seťového
lůžka, ale ani příliš malý, aby osivo
nezůstávalo v hadicích a neucpávalo
je.
1
2
7
2
Doprava a ukládání osiva se musí
pravidelně kontrolovat na všech radlič3 na začátku setí a u velkých ploch
kách
i průběžně.
4
3
6
4
5
6
5
Hydrauliky pohonu dmychadla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hydr. ventil s regulací průtoku
Hydr. spojka
Manometr
Hydr. motor
Dmychadlo
Nastavitelný přetlakový ventil
35
Zeichnungsnummer
Dateiname
Entw.
Datum
Lopatky dmychadla a ochranná mřížka
se musí pravidelně kontrolovat a
čistit.
Motor dmychadla s potrubím odpadního
oleje
Potrubí odpadního oleje se musí na tahač připojit
bez tlaku!
Zpětný tlak v potrubí odpadního oleje smí být
max. 5 bar!
Usazeniny na ochranné mřížce vedou z důvodu
ztráty vzduchu k ucpání semenovodů.
Usazeniny na oběžném kole dmychadla vedou
k házení. Uložení je přetěžováno a může se
poškodit.
Kontrola a údržba
 Kontrolujte zpětný tlak max. 5 bar.
 Pravidelně čistěte sací mřížku vzduchu, aby
se nesnižoval proud vzduchu a tím se zamezilo ucpání.
 Z lopatek dmychadla odstraňte nečistoty, aby
se vyloučilo házení a poškození oběžného
kola a uložení.
 Dotáhněte stahovací kužel na hřídeli dmychadla (viz kap. Příruba dmychadla).
Motor dmychadla
1
8
1
1
2
2
3
2
5
2
7
3
4
6
3
4
6
4
5
5
Funkční schéma hydr. dmychadla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hydr. ventil s regulací průtoku
Hydr. spojka
Manometr
Hydr. motor
Dmychadlo
Zpětný ventil
Potrubí odpadního oleje
Hydr. připojení bez tlaku na tahač
36
Zeichnung
Antrieb Befüllschnecke (direkt)
Zeichnungsnummer
Dateiname
6
2
3
3
9
4
5
Funkce
Čerpadlo na vývodový hřídel pohání hydr. motor
dmychadla.
Hydraulické dmychadlo je poháněno čerpadlem
na vývodový hřídel.
Otáčky dmychadla stoupají úměrně s hydraulickým tlakem.
Manometr vysokého tlaku ukazuje pracovní tlak
1 v hydraulickém okruhu. Tlak stoupá
1
proporcionálně s počtem otáček dmychadla a
měl by být mezi 50 a 130 bar.
Při zpětném proudu se olej vede přes chladič a
filtr zpět do olejové nádrže.
1
8
9
7
6
Přetlakový ventil v hydraulickém bloku chrání
2
součásti2okruhu a zpětný ventil umožňuje doběh
dmychadla
při odpojení vývodového hřídele.
3
3
Manometr ve vratné větvi hlídá náporový tlak. Při
zpětném tlaku přes 2 bar se musí vyměnit filtr.
5
2
5
4
5
Dmychadlo poháněné
čerpadlem s 6vývodový
7
hřídelem
8
3
6
4
7
4
9
5
4
Lamely chladiče se musí pravidelně
čistit, protože jinak se snižuje proud
chlazení a proud vzduchu dmychadla.
6
Hydraulický olej se přehřívá a7semeno-6
vody se ucpávají.
8
Maschine
Zeichnung
Dmychadlo
s pohonem vývodovým hřídelem
Säwagen
Gebläse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Čerpadlo na vývodový hřídel
Hydr. blok s přetlakem a zpětným ventilem.
Manometr vysokého tlaku
Hydr. motor pohonu dmychadla
Dmychadlo
Manometr zpětného tlaku (max. 2 bar)
Chladič
Filtry
Olejová nádrž
Technické údaje
Pohlcený objem P: Pohlcený objem M: Provozní tlak: Otáčky vývod.hřídele: Připojení: Otáčky dmychadla: 43 cm³
10 cm³
- 130 bar
1000 ot./min.
Z 6, Z 20 a Z 21
3000 – 4000 ot/min
Při montáži se čerpadlo na vývodový
hřídel nasazuje na hnací konec. Pomocí držáků se čerpadlo musí připevnit
pevně bez pnutí na tahač.
Čerpadlo se při provozu nesmí pohybovat, protože jinak by se mohla poškodit
hřídel a ložiska.
Kontrola a údržba
 Kontrolujte zpětný tlak max. 2 bar.
 Zkontrolujte hladinu oleje.
 Vyčistěte ochrannou mřížku dmychadla a
lamely chladiče od nečistot.
 Očistěte lopatky dmychadla od nečistot.
 V případě potřeby vyměňte olej a filtr.
 Dotáhněte stahovací kužel na hřídeli dmychadla (viz kap. Příruba dmychadla).
37
Ze
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový hřídel
Porucha
Možná příčina
Odstranění
Poškození ložisek na dmychadle
Normální opotřebení
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Házení lopatkového kola
Ložisko vyměnit
Dmychadlo nikdy neprovozujte bez
namontovaných pneumatických
hadic.
Lopatkové kolo vyměňte nebo
očistěte nečistoty
Těsnicí kroužek hřídele na motoru
netěsný
Zpětný tlak větší než 2 bar
Zkontrolujte zpětný tlak
Hydr. olej přehřátý
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Olejový filtr znečištěný
Ochranná mřížka dmychadla
znečištěná
Olejový chladič znečištěný
Přetlakový ventil nastaven příliš
nízko
Výkon snížit azkontrolovat hladinu
oleje
Zkontrolujte tlak na dmychadle
Vyměňte olej a olejový filtr
Ochrannou mřížku dmychadla
očistěte
Lamely chladiče očistěte
Tlakový ventil nastavte správně
Hydr. motor vadný
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Hydraulický olej znečištěný
Snižte výkon a tlak na dmychadle
zkontrolujte
Vyměňte hydraulický olej a filtr
Ložisko čerpadla na vývodový hřídel
vymlácené
Čerpadlo příliš utaženo nebo není
dost připevněno na tahači
Ložisko vyměňte, čerpadlo připojte
pevně bez přepnutí
Žádný proud vzduchuna radličkách
Vzduchové hadice ucpané
Škrticí klapka na dmychadle zavřená
Sací filtr vzduchu znečištěný
Škrticí klapku otevřete
38
Mřížku sacího vzduchu očistěte
Dotažení příruby dmychadla
Upínací kužel na hydraulickém motoru pro
pohon dmychadla se může povolit vlivem kolísání teplot a sedáním materiálu na oběhovém
kole dmychadla. Oběhové kolo dmychadla
může na hnacím hřídeli cestovat a může zničit
dmychadlo.
Upínací kužel by se proto měl dotahovat po zhruba 50 hodinách a jednou
ročně kontrolovat.
K tomu se musí odmontovat ochranná mřížka
dmychadla.
Upínací kužel připevňuje oběhové kolo ventilátoru a zároveň pevně sedí na hnacím hřídeli.
Upínací kužel
Při dotahování upínacích šroubů dávejte pozor
na toto:






Oběhové kolo dmychadla cestuje při dotahování šroubů, zvláště při nové montáži, ke
krytu ve směru ochranné mřížky.
Volná příruba se proto musí vyrovnat blíže k
hydraulickému motoru.
Upínací plochy musí být bez oleje a tuku.
Upínací šrouby se musí dotahovat absolutně
rovnoměrně a v několika krocích. Mezitím by
se lehkými údery na přírubu (plastovým kladivem nebo násadou kladiva) mělo dotahování
kuželu usnadnit.
Palcové šrouby v provedení č. 10 - 24 4.6 se
přitom smí dotahovat pouze max. 6,8 Nm.
Po dotažení se musí oběhové kolo zkontrolovat, jestli má volný a rovnoměrný chod.
39
Rozdělovač
Rozdělovač na namontován vpředu na zásobníku osiva. Rozděluje a vede osivo k radličkám. V
provedení s dvoukomorovým zásobníkem jsou
oba rozdělovače montovány vpředu.
Všechny díly na rozdělovači musí být těsné. Již
nepatrné netěsnosti a ztráty vzduchu
vedou k nerovnoměrnému rozdělení osiva.
Zásobník
Zásobník může být v provedení jednokomorového pro osivo nebo dvoukomorového pro osivo
a hnojivo.
Jednokomorový zásobník má objem 3 000 l a
lze jej rozšířit nástavcem o 700 l. Dvoukomorový zásobník je rozdělen v poměru 60:40 a má
celkový objem 3 800 l.
Na ochranu osiva před nečistotami, prachem a
vlhkem by měl být kryt stále zavřený.
Pomocí vloženého shrnovače se osivo může
distribuovat a tak se může zcela zaplnit.
Pokud se stroj pro plnění sklápí, musí
se před rozložením odjistit pojistka při
sklopení.
Je-li stroj vybaven zařízením na přihnojování
pevnými hnojivy, nesmí se při plnění komory
zásobníku zaměnit, případně se řiďte podle
hadic. Přední hadice na radličkách Duett jsou
určeny pro hnojivo a vedou do komory s hno-
Rozdělovač dvoukomorového zásobníku
Rozdělovač se musí pravidelně kontrolovat,
jestli neobsahuje cizí tělesa.
Ta ruší tok osiva a funkci magnetických klapek.
jivem.
Dvoukomorový zásobník
Pokud se má z dvoukomorového zásobníku
vynášet pouze osivo, může se jeden díl dělicí
stěny odmontovat a celý obsah zásobníku se
smí použít pro osivo.
40
Dělicí stěna je přístupná přes boční víko na zadním zásobníku a lze ji rychle odstranit pomocí
šroubů s úchopem.
Navíc lze veškerý vzduch ventilátoru odvést do
příslušného dávkovače.
K tomu povolte křídlatou matici na nohavici
rozdělovače, přepněte klapku a matici zase
dotáhněte.
Změna rozdělení zásobníku
Zásobník je rozdělen v poměru 60% pro osivo
a 40% pro hnojivo.
Je-li zapotřebí obrácené rozdělení, lze hadice
od výpustních hradítek k distribučním věžím
zaměnit.
Obě hadice povolte na výpustním hradítku.
Povolte čtyři šrouby na hlavě rozdělovače.
Povolte obě věže a pootočte je trochu dovnitř.
 Našroubujte hlavu rozdělovače a pak připevněte věž.
 Hadice dotáhněte na výpustích do kříže a
uložte tak, aby držáky ještě mohly pružit, aniž
by poškodily hadice.



Nohavice rozdělovače
Po výsevu dělicí stěnu zase zabudujte
a klapku zase nastavte do středové
polohy.
Záměna rozdělení zásobníku

Zkontrolujte těsnost na hlavě rozdělovač a
na hadicích.
41
Hradítko injektoru
V hradítku injektoru přivádí dávkovač osivo do
proudu vzduchu.
Dole je namontováno víko, aby zachytilo osivo
při otočení.
Při výsevu musí být všechny přípoje a víka těsně uzavřeny. Ztráty vzduchu vedou k chybám
v dávkování.
Deflektor vzduchu
Na přechodu z hadice k distribuční věži je instalován deflektor vzduchu.
Deflektor umožňuje vyšší výkon injektoru a tím
větší výsevek. Aby funkce nebyla rušena, musí
být otvory volné.
Zvláště při větším výsevku pravidelně otvory
kontrolujte a zajistěte volný výstup vzduchu a
odstraňujte usazeniny.
Přitom také zkontrolujte případné ucpání výsevních hadic a rozdělovače.
Hradítko injektoru
Deflektor vzduchu
42
Dávkovač
Dávkovač HORSCH se skládá z několika dílů a
lze jej rozebrat bez nářadí.
1
8
Pro výsev různých velikostí semen a různého
výsevku jsou k dispozici různé válečky s buňkami. Volba válečků se provádí v tabulce v oddíle
“Zkouška výsevku”.
Válečky se dělí podle dopravovaného množství
na otáčku.
Válečky pro všechny druhy obilí.
2
7
3
6
5
4
Dávkovač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vyprazdňovací klapka s těsněním
Kryt
Motor pohonu
Boční víko pro tlakový zásobník se shrnovacím
plechem
Boční víko pro tlakový zásobník s řepkovými
kartáči
Boční víko pro normální zásobník s řepkovými
kartáči
Rotor
Boční víko s uložením válečku
5
6
7
8
2
1
3
4
Válečky
Č.
Velikost Barva
cm³
Otvor
ø mm
Hloubka Počet
mm
otvorů
1
30
tm.
modrá
20
9
16
2
40
červená
22
10
16
3
70
černá
20
10
32
4
100
modrá
24
11
30
5
160
černá
30
15
24
6
250
černá
-
-
-
7
500
medová
-
-
-
8
800
kovová
-
-
-
Při všech pracích na dávkovači se
musí dávat pozor na absolutní těsnost
součástí. Netěsnosti vedou k chybám
v dávkování.
Při montáži dávkovače musí být styčné
plochy utěsněny a kryt se nesmí při
přišroubování kroutit.
43
Dolů je dávkovač uzavřen výpustí. V ní je osivo
zachycováno proudem vzduchu.
Při otočení válečku se osivo dostává z dávkovače přes otvor ve výpusti.
Kryt se pak musí zase těsně a pevně uzavřít.
Výměna válečku
Po volbě válečku z tabulky se musí váleček
namontovat do dávkovače.
Pro výměnu válečku by zásobník osiva
měl být prázdný.


Odšroubujte boční víko.
Váleček s hnací hřídeli vytáhněte.
Výměna válečku
Po každé výměně válečku se musí zkontrolovat
nastavení těsnění a otáčení válečku.
Výměna válečku s plným
zásobníkem
Výměna válečku


Vyjměte pojistné kroužky a podložky.
Vytáhněte hnací hřídel a nasaďte nový váleček.
Axiální vůle hnacího hřídele ve válečku je pro
samočištění válečku v tělese dávkovače nutná.
44
Výměna válečku s plným zásobníkem
Na bočním víku a hnacím motoru odšroubujte křídlové šrouby, vyjměte boční víko a
motor.
 Z hnacího hřídele sejměte pojistné kroužky
a podložky.
 Na hnací hřídel nasaďte nový váleček a tím
vytlačte starý váleček na straně motoru.
 Přemontujte hnací hřídel, nasaďte boční víko
a motor a připevněte.

Kontrola těsnění
Váleček pro malé druhy semen
Těsnění nesmí být natržené nebo poškozené,
případně vyměňte.
 Boční víko s těsněním namontujte na těleso
dávkovače. Těsnění musí přiléhat dostatečně
na válečku.
Aby při setí malých druhů semen nedocházelo
k funkčním poruchám, jsou válečky z výroby
kompletně předmontované.
Těsnění
Válečky pro malé druhy semen
Záchytný plech pro těsnění je rozdělen asymetricky.
Válečky se mohou montovat s jedním nebo
dvěma vynášecími kotouči.
Se dvěma vynášecími kotouči na válečku se
zdvojnásobí dopravované množství.
Vynášecí kotouče jsou k dostání s dopravovaným objemem 3,5 cm³, 5 cm³ a 10 cm³.
Vadné těsnění nebo špatné namontovaný opěrný plech vede k chybám v
dávkování při výsevu.

U všech normálních a jemných semen
musí široká strana ukazovat k válečku.
U velkých semen jako kukuřice, fazolí
atd. musí k válečku ukazovat úzká
strana.
Válečky pro malé druhy semen se skládají z
vynášecích kotoučů, rozpěrných podložek a
hnacího hřídele.
Válečky pro malé druhy semen
Velikost
cm³
Tvar buňky / velikost buňky
Počet
Buňky
3,5
polokulatá, rádius 4 mm
10
7
2 vynášecí kotouče 3,5 cm³
20
5
Vybrání asi 19 x 3 mm
12
10
2 vynášecí kotouče 5 cm³
24
10
Vybrání asi 23 x 5 mm
12
20
2 vynášecí kotouče 10 cm³
24
Při setí se otáčí jenom vynášecí kotouče ve
válečku, rozpěrné podložky jsou pomocí dorazů
zablokovány v tělese dávkovače.
45
Při montáži a demontáži válečků se musí pojistky proti protáčení otočit do vybrání v tělese
dávkovače.
Pak nasuňte pojistný kroužek.
Při správné montáži válečku lze vynášecími
kotouči mezi rozpěrnými podložkami rovně a
volně otáčet. Díly se nesmí vzájemně třít, přitom
vůle musí být co nejmenší.
Při kontrole proti světlu musí být spára ještě
viditelná.
Funkční zkouška
Po montáži nového válečku se musí prověřit
funkce a otáčení válečku.
K tomu váleček zapněte jak je uvedeno v oddíle
“Zkouška výsevku”.

Montáž válečku pro malé druhy semen
Montážní pokyny:
Aby se osivo nedostalo mezi vynášecí kotouče
a rozpěrné podložky, jsou vynášecí kotouče a
rozpěrné podložky se zalícovanými podložkami
montovány bez vůle.
Do rozpěrných podložek jsou zabudována
ložiska.
Podle výrobní tolerance se vkládají zalícované
podložky, aby se vynášecí kotouče netřely o
rozpěrné podložky.
Při nerovném běhu je dávkování
nepřesné a motor se může přetížit.






Váleček pro malé druhy semen
Po montáži všech dílů se zbývající meziprostor
až po pojistný kroužek vyplní zalícovanými
podložkami.
46
Hnací motor musí běžet rovnoměrně hladce. Nesmí být slyšet žádná místa s těžkým
chodem.
Místa s těžkým chodem pokud možno najděte.
Poškozené díly opravte (přebroušení, přesoustružení...) nebo vyměňte.
Šrouby na bočních vících hnacího motoru a
uložení válečku povolte a boční víka znovu
vyrovnejte, aby se povolilo pnutí.
Pokud je hnací hřídel prohnutá, musí se
vyrovnat nebo vyměnit.
Jsou-li mezi válečkem a skříní dávkovače
ulpěná cizí tělesa, musí se odstranit.
Je-li ve válečku prach nebo mořidlo mezi
vynášecími kotouči a rozpěrnými podložkami,
váleček rozmontujte a vyčistěte.
Řepkové kartáče
Řepkové kartáče čistí vynášecí kotouče ve
válečcích pro druhy malých semen.
Hrubé osivo
Před setím jemných semen se musí kartáče
namontovat do bočních vík a zkontrolovat jejich
funkce.
U hrubých druhů semen (kukuřice, fazole, hrášek atd.) se místo řepkových kartáčů montuje
deflektor.
Tento deflektor zabrání tomu, aby se velká
semena vzpříčila mezi válečkem a krytem dávkovače a rozemlela nebo zablokovala váleček.
Namontované řepkové kartáče
Deflektor
Zkontrolujte otáčení a připevnění.
Zkontrolujte stav a účinnost čištění kartáčů.
Boční víko s kartáči namontujte do dávkovače.
 Kartáče musí přiléhat na vynášecích kotoučích plně a otáčet se s válečkem.
U některých dávkovačů je namontován vysoký
oddělovací plech.
Tento plech se musí oddělit u spodní hrany
průhledového okénka, aby se deflektor dal
namontovat.



Funkce a účinnost čištění kartáčů se
musí zkontrolovat před začátkem setí
a pak pravidelně průběžně.
Zalepené vynášecí kotouče vedou k chybám
dávkování při setí. Vynáší se méně osiva.
Boční víko s řepkovými kartáči lze odmontovat
i při plném zásobníku osiva.
Zalepené vynášecí kotouče lze přitom čistit i v
zabudovaném stavu.
Řepkové kartáče by se měly při normálním
osivu vymontovat. Otvory v krytu se musí zase
uzavřít.
47
Dávkovač s hradítkem injektoru
Dávkovač ve strojích s normálním zásobníkem
a hradítkem injektoru jsou vybaveny víkem V2A
s vybráními.
Na trysce injektoru je při provozu podtlak. Přes
toto víko V2A se do proudu vzduchu přivádí
další vzduch.
V extrémním případě může přetlak tok osiva v
zásobníku zablokovat a vést k výpadku setí.
Proto vždy, zvláště při vysokém výsevku a vysokých pracovních rychlostech
zkontrolujte funkci pneumatického
systému a ukládání osiva.
Na povrchu pole nesmí ležet žádná
semena.
Pokud jsou semena vyfukována, musí se snížit
pracovní rychlost, až injektorový systém zase
správně funguje.
Dávkovač s víkem pro trysku injektoru
Sladění trysky injektoru s víkem funguje až do
max. možného výsevku.
Pokud se toto množství překročí, vznikne na
trysce injektoru náporový tlak. Tím lze přes
mřížovaný plech osivo vyfukovat, což vede k
pádovému vzcházení osiva ve středu stroje.
Tato semena jsou viditelná na povrchu pole, než
jsou zatlačena pěchem nebo zavlačovačem.
48
Údržba dávkovače
Dávkovač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Aby nedocházelo k prostojům z důvodu oprav,
měl by se dávkovač a hnací motor po sezóně
vyčistit a zkontrolovat jejich funkce.
Zvláště ložiska v bočním víku a na hnacím
motoru by se z důvodu prachu z mořidla mohla
poškodit nebo mít těžký chod.
Pokud je to nutné, ložiska včas vyměňte nebo
je mějte v zásobě.
1
2
Obsazení konektoru na modulu motoru s
odstíněným šedým kabelem
Pin č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kabel
oranžový a modrý
bílý a bílo/černý nebo
bílý a hnědý
černý
červený
zelený
stínění
Obsazení konektoru na modulu motoru s
odstíněným černým kabelem
Pin č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kabel
černý
bílý
modrý
hnědý
žlutý
stínění
Motor pohonu
1.
2.
Šrouby
Těsnění hřídele a ložiska
Zapojení konektoru na motoru
Při přerušení kabelu nebo při opravách konektoru lze kabely přiletovat.
Doporučuje se však používat zamačkávané
kontakty. Ty jsou standardní v novějších provedeních.
Pin č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kabel
černý (tlustý)
bílý
černý (tenký)
červený
zelený
neobsazeno
49
Zkouška výsevku a množství
hnojiva
Zkoušku provádějte pouze na spuštěném a
pevně stojícím stroji.
U osiva nepoužívejte žádné lepivé
moření. To ovlivňuje přesnost dávkování.
Pozor na cizí tělesa v osivu a v zásobníku.







Podle osiva použijte řepkové kartáče nebo
usměrňovací plech. Zkontrolujte všechna
boční víka na dávkovači.
Podle výsevku namontujte příslušný váleček
zkontrolujte jeho plynulý chod.
Zkontrolujte stav a nastavení těsnění.
Zásobník naplňte osivem / hnojivem.
Otevřete klapku na hradítku injektoru a zavěste zkušební pytel.
Spusťte stroj (viz DrillManager).
Klapku zavřete. Pozor na těsnost!
Hradítko injektoru
Když se zkouška provádí ve sklopeném
stavu, hrozí nebezpečí poranění hlavy
a očí.
Noste vhodný ochranný oděv.
50
Pracovní hloubka
Stroj je při výsevu nesen vzadu pěchy a vpředu
podle výbavy pěchy, mezikolovými pěchy nebo
opěrnými koly.
Pracovní hloubka je dána nastavením hloubky
na těchto součástech.
Základní nastavení
Stroj zavěste, vyklopte na rovné ploše a
odstavte na zem. Hydrauliku přepněte do
plovoucí polohy.
 Písty na zvedacích válcích vzadu a vedení
vpředu naplňte rozpěrnými podložkami stejného počtu a síly (barevné kombinace).
 Vpředu na všech seřizovacích bodech naplňte
i horní oblast seřizovací tyče rozpěrnými podložkami, aby se při zvedání zvedaly i pěchy.

Zvedací válce Sprinter 6 ST vzadu
U rozdílných délek válců se musí vidlice na
pístnicích nastavit až na dorazy na pístnicích,
až jsou všechny stejně dlouhé a lze nasunout
stejnou kombinaci rozpěrných podložek.
Když u předních seřizovacích bodů jsou úchyty
pro rozpěrné podložky nestejné, musí se seřídit
objímky na seřizovacích vřetenech.
Kontrola základního nastavení
Stroj zcela zvedněte a na všech seřizovacích
bodech vložte ještě jednu malou rozpěrnou
podložku.
Pak stroj spusťte až na doraz a přepněte do
plovoucí polohy.
Všechny radličky musí být ve stejné rovině.
V případě potřeby upravte a přídavné rozpěrné
podložky zase odstraňte.
Nastavení pracovní hloubky
Základní nastavení je pro pracovní hloubku 0
cm. Z tohoto nastavení se musí podle požadované pracovní hloubky na všech seřizovacích
bodech odebrat stejné rozpěrné podložky.
Převodní poměr přitom je asi 2,5:1. Když se
odebere rozpěrná podložka o síle 1 cm, klesne
stroj asi o 2,5 cm.
Nastavení pracovní hloubky na předním pěchu
K tomu povolte přítužné matice na vřetni a příslušně seřiďte, až lze nasunout stejnou kombinaci rozpěrných podložek jako vzadu.
Přítužné matice znovu dotáhněte.
Nálepky na hydraulickém válci ukazují barevnou kombinaci pro nejbližší možné nastavení
pracovní hloubky.
Každý stupeň odpovídá výškovému posunu o
asi 8 mm.
Pro rovnoměrný výsev musí být stroj v
pracovní poloze vyrovnán rovně.
Po několika metrech výsevu se musí
pracovní hloubka a ukládání osiva
zkontrolovat.
Zvláště pokud je stroj vpředu vybaven pouze
opěrnými koly a v měkkých půdách se stroj může
vpředu ponořit hlouběji, což vyžaduje úpravu
výškového nastavení.
Hloubka výsevu a vodorovné nastavení stroje se musí kontrolovat na
začátku práce a při velkých plochách
i průběžně.
Nastavení pracovní hloubky na opěrném kole
51
Pracovní pokyny
Pracovní rychlost:
Secí stroj smí pracovat při rychlosti do
15 km/h.
To závisí na podmínkách pole (druh půdy,
posklizňové zbytky atd.), osivu, výsevku, radličkách a dalších faktorech.
V náročných podmínkách jeďte raději
pomaleji.
Při vysokých pracovních rychlostech může
u určitých radliček docházet ke stupňovému
efektu. Přitom se půda z přední radličky nahazuje přes střed následující radličky. Tím vzniká
nerovné seťové lůžko a různě hluboký výsev.
Po výsevu:
Zásobník osiva a hnojiva a dávkovač by se měly
po ukončení výsevu vyprázdnit a vyčistit.
Osivo a mořidlo mohou během noci zvlhnout a
tvořit hrudky.
To pak může vést k tvorbě můstků v zásobníku
osiva a k zalepení buněk v rotujícím válečku.
Tím vznikají chyby v dávkování a setí!
Secí stroj odstavte na pevný podklad.
Osivo / hnojivo vyprázdněte do záchytné nádoby přes klapku na zásobníku nebo přes víko (s
těsněním) na dávkovači.
Ukládání osiva:
Pokud se držáky u tvrdých půd stále pohybují v
rozsahu pojistky proti kamenům, bude ukládání
osiva nepřesné.
Pak se musí půda předpřipravit hlouběji nebo
jemněji.
Jízdní stopy:
U kypře předpřipraveného seťového lůžka a
hlubokých stop tažného traktoru se na držáky v
oblasti jízdní stopy mohou nasadit destičky, aby
držáky v místě jízdní stopy pracovaly hlouběji.
Obracení:
Při výsevu se musí nejprve krátce před zvednutím stroje přiškrtit otáčky, aby výkon dmychadla
neklesl příliš silně a hadice se neucpaly.
Stroj během jízdy zvedněte.
Po obrácení stroj asi 2-5 m před seťovým lůžkem
spusťte s odpovídajícími otáčkami dmychadla.
Osivo potřebuje trochu času, aby se dostalo z
dávkovače až k radličkám.
52
Vyprazdňovací klapka
Na dávkovači odšroubujte boční víka, váleček
protočte rukou a očistěte štětcem.
Po použití s hnojivem řádně očistěte
všechny díly. Hnojiva jsou agresivní a
podporují korozi.
Kontroly
Kvalita práce při setí velmi závisí na seřízení a
na kontrolách před a během výsevu a na pravidelné péči a údržbě stroje.
Před začátkem setí by se proto měly provést
všechny práce na údržbě a seřizování a všechna
mazací místa by se měla promazat.
Kontroly před a během setí
Stroj:
 Je stroj správně zavěšen a jsou závěsné
orgány zajištěny?
 Jsou hydraulická vedení připojena správně?
 Jsou spodní ramena bočně zajištěna?
 Jsou pro jízdu po silnici pojistky sklopeného
stavu zajištěné a funguje osvětlení?
 Je v pracovní poloze sklápěcí hydraulika předepnuta na 70 - 90 bar příp. 160 - 210 bar?
 Jsou dorazy sklopení správně nastaveny?
 Jsou zobrazení stopy nastaveny na správnou
délku?
 Je stroj v pracovní poloze vyrovnán rovně a
je pracovní hloubka správně seřízena?
 Pojíždí stroj při výsevu v plovoucí poloze?
 Je dělicí stěna v dvoukomorovém zásobníku
namontovaná?
Pracovní nářadí:
 Jsou radličky, zavlačovače a ostatní pracovní
nářadí a přídavné vybavení ještě v provozuschopném stavu?
 Jsou kola pěchu a kyvné uložení v pořádku?
 Jsou kolena na radličce Duett svisle na
rozdělovači a jsou všechny hadicové spoje
pevné?
Pneumatický systém:
 Jsou montážní klapky namontovány do
správných semenovodů pro kolejové řádky,
je rytmus kolejových řádků seřízen a spínají
magnetické klapky?
 Nejsou výsevní hadice prověšeny a jsou bez
vody a usazenin?
 Jsou všechny vzduchové hadice od dmychadla k radličkám těsné a pevně přimontované?
 Vystupuje vzduch ze všech radliček stejnoměrně?
 Je množství vzduchu na dmychadle správně
nastavené? Nevyskakuje osivo ze seťového
lůžka nebo nezůstává ležet ucpané ve výsevních hadicích.
 Je deflektor vzduchu na věži bez ucpání a
usazenin?
Dávkovač:
 Jsou v dávkovači nastavená těsnění a ještě
v provozuschopném stavu.
 Je u jemného osiva namontován čisticí kartáč
a je v pořádku?
 Je u hrubého osiva namontován shrnovací
plech:
 Jsou všechny přípoje a vyprazdňovací klapka
pevně a těsně uzavřeny?
 Vychází osivo ze všech radliček?
 Dochází v zásobníku k tvorbě můstků (zvláště
u osiva s plevami)?
 Je speciálně u jemného osiva správně nastaven výsevek?
Kontroly setí se musí provádět před
začátkem práce a u větších ploch i
průběžně pravidelně!
Dmychadlo:
 Je hydraulické dmychadlo připojeno na vratnou větev bez tlaku?
 Je podle provedení dmychadla škrticí klapka
otevřená a v dvoukomorovém provedení je
vzduchová klapka na rozdělovači ve střední
poloze?
53
e
er 4 / 6
Systém HORSCH PPF
Funkce
Pomocí systému tekutého hnojiva se hnojivo
vynáší společně s osivem.
Tekuté hnojivo se nasává oběhovým čerpadlem
přes filtr. Protéká regulačním ventilem, uzavíracím ventilem a průtokoměrem.
Přes systém hadic se dostává k radličkám Duett
HORSCH a do seťového lůžka.
1
2
3
4
5
6
7
Vhodný zásobník hnojiva se zhruba 600 - 1000
litry objemu musí být namontován na tahači.
Seřizovací údaje pro dávkování hnojiva platí pro vlastnosti hnojiva AHL. U
jiných druhů hnojiva se musí nastavení
případně změnit.
Maximální dopravní tlak je omezen na 7 bar.
Provozní tlak 3 bary by se při maximální jízdní
rychlosti 15 km/h neměl překročit.
Nebezpečí poškození mrazem!
Po podzimním setí se musí všechny
kapalinami naplněné součásti vyprázdnit.
Tekutá hnojiva jsou agresivní!
Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Při
polknutí nebo vniknutí do očí ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
Pokud se mají používat různá hnojiva,
musí se zařízení před použitím propláchnout.
Různá hnojiva reagují vzájemně a
mohou vést k poruchám.
8
9
10
Schéma systému tekutého hnojiva
1.
Pohon pro hydraulický motor je externí nebo je
integrovaný do pohonu dmychadla.
2. Zásobník tekutého hnojiva
3. Uzavírací
kohout
Zeichnung
4. Filtr
Flüssigdüngereinrichtung mit extern. hydr. Antrieb
5. Odvzdušňovací hadice
6. Hydr. motor s oběhovým čerpadlem
7. Regulační ventil
8. Uzavírací ventil
9. Průtokoměr
10. Odchod k radličkám
54
Zeichnungsnummer
Dateiname
Hydr. Düngerp.
Entw.
ed
Datum
April 03
Čerpadlo tekutého hnojiva
Oběhové čerpadlo nevyžaduje údržbu. Má hydraulický pohon z řídicí jednotky.
Čerpadlo je samoodvzdušňovací. Odvzdušňovací hadice musí vést zpět do nádrže.
Průtokoměr
Průtokoměr měří množství hnojiva a předává
dál údaje jako regulační podklad pro DrillManager.
Oběhové čerpadlo nesmí nikdy běžet
naprázdno, jinak se zničí těsnění.
Regulační ventil
Ventil reguluje průtok podle zadaného množství
hnojiva.
K tomu slouží elektrické řízení z DrillManagera
(elektronické řízení secího stroje).
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil uzavírá průtok:
 Při zvednutí stroje.
 Jakmile se množství kapalného hnojiva
nastaví na 0.
 Když je DrillManager vypnutý.
Průtokoměr (Obr. SW)
Průtokoměr se musí denně vymontovat,
vypláchnout vodou a vyčistit stlačeným vzduchem (max. 1 bar).
Každých 50 hodin by se navíc měl demontovat
senzor a lopatkové kolo by se mělo na několik
hodin uložit do čisticí lázně.
Poté lopatkové kolo zkontrolujte. Musí se otáčet
rovnoměrně a bez drhnutí.
Regulační a uzavírací ventil
55
Obsluha
Volba destiček trysky
Tabulka byla vytvořena na základě průtokového množství pro vodu při 3 bar a přizpůsobena
konzistenci tekutého hnojiva.
Kvůli různým druhům hnojiva se tabulka může
používat pouzeAuswahl
orientačně.
Düsenplättchen
600
500
450
400
Nebezpečí mrazu!
350
Liter/ha
Při příliš vysokém tlaku se čerpadlo zbytečně
zatěžuje a případě se nedosáhne požadovaného vynášeného množství.
Pří příliš malém tlaku není zaručena rovnoměrná
distribuce.
Údržba:
Na konci sezóny a při delších přestávkách při
používání se musí komponenty zařízení pro
tekuté hnojivo řádně propláchnout vodou.
550
Po podzimním setí se musí všechny kapalinami
naplněné součásti vyprázdnit.
300
250
200
Nádrž naplňte vodou a zařízení propláchněte.
 Nádrž, vedení, filtr a čerpadlo vyprázdněte.
 Na čerpadle otevřete spodní uzavírací šroub
a nechte vodu vytéci.
 Otevřete klapku proti odkapávání a vodu
nechte vytéci.

150
100
50
0
6
8
10
12
14
16
18
20
Geschwindigkeit km/h
Volba destiček trysky
Volba:
V levém sloupci (l/ha) vyhledejte požadované
množství hnojiva a vyznačte si vodorovnou
čáru.
 Ze spodního sloupce (km/h) stanovte předpokládanou pracovní rychlost a k ní vyznačte
svislou čáru.

Barva v průsečíku obou čar odpovídá destičce
trysky, která by se měla použít.
56
V mezní oblasti dvou barev se musí ještě jednou
zvážit pracovní rychlost a konzistence tekutého
hnojiva.
V případě pochyb zvolte větší destičku.
Kontroly před výsevem:
 Jsou na zařízení pro tekuté hnojivo provedeny
všechny úkony údržby?
 Jsou radličky, odhrnovače atd. ještě v pořádku
a otvory v trubkách hnojiva volné?
 Je nastaveno množství hnojiva?
 Jsou zvoleny a namontovány správné destičky trysek?
 Je nádrž na tekuté hnojivo naplněna?
 Vystupuje u každé radličky kapalina?
 Je pracovní tlak mezi 1 a 3 bar?
 Jsou všechna vedení a šroubení těsná?
Stoupne-li provozní tlak přes 3 bary,
 snižte pojezdovou rychlost
 Zkontrolujte velikost destiček pro trysky a v
případě potřeby namontujte větší
 Vyčistěte výstupní otvor na radličkách.
 Zkontrolujte sítkový filtr v tělese trysek a
hlavní filtr.
Výměna destiček trysek:
Destičky trysek jsou namontovány v tělese trysky na radličkách.
Před začátkem práce je musíte vyhledat z tabulky podle vynášeného množství a namontovat.
Destička trysky



Otevřete bajonetový uzávěr.
Vytáhněte sítko, těsnění a destičku.
Vložte novou destičku s těsněním a sítkem.
Na všech tělesech trysek použijte stejné destičky.
Klapka proti odkapávání
V tělese trysky je pod bočním uzavíracím
šroubem namontovaná membrána zabraňující
odkapávání.
Po vypnutí čerpadla membrána uzavře přívod a
zabraňuje vyprázdnění vedení hnojiva.
Otvírací tlak membrány zabraňující odkapávání
je 0,5 bar.
57
Sací a sítkové filtry
Filtrační vložku v sacím filtru pravidelně čistěte.
 Filtrační vložku v tělese trysky pravidelně
čistěte.

1
2
3
4
5
6
Sací filtr lze vyjmout a vyčistit i při plné nádrži.
Při otvírání ventilu s víkem se přívod automaticky
uzavře a zabraňuje naplnění.
7
Těleso trysky
1. Bajonetový uzávěr
2. Destička trysky
Barva
Průtokové množství za minutu
při 3 bar
šedá
-
20 ml
černá
-
640 ml
oranžová -
990 ml
červená -
2060 ml
modrá
-
3320 ml
3. Těsnění
4. Sítkový filtr
5. Těleso trysky
6. Klapka proti odkapávání
7. Přesuvná matice
Pokud se mají některá vedení hnojiva odstavit,
např. při setí kukuřice, mohou se namontovat
záslepky.
Údržba:
 Pravidelně kontrolujte znečištění sítkových
filtrů a vyčistěte je.
 Kontrolujte místa tření hadic, případně poškozené hadice vyměňte.
 V přestávkách setí, po sezóně a u hnojiv, která mají sklon k usazeninám, zařízení denně
propláchněte vodou.
Před výměnou druhu hnojiva systém
PPF vypláchněte vodou. Některá hnojiva se nesnášejí s jiným a chemicky
reagují.
58
Sací filtr (Obr. CO 4)
Filtrační vložky vypláchněte vodou a opatrně
vyfoukejte stlačeným vzduchem. Pak filtrační
vložky zase nasaďte.
Protože se filtry v tělesech trysek často
ucpávají, může se namontovat přídavný
tlakový filtr se zpětným výplachem.
Oprava hydr. čerpadla hnojiva
V případě zbytků v čerpadle se keramický keramický kroužek (1) může slepit s těsněním. Pak
už se balík těsnění neotáčí s hřídelí a těsnění
(2) na rotoru se zničí.
Montáž systému PPF
Systém hadic se skládá ze sací hadice z nádrže
k filtru a k čerpadlu a tlakové hadice (1”) od
čerpadla ke stroji.
2
1
Hydraulické čerpadlo hnojiva
1.
2.
Keramický kroužek
Těsnicí kroužek
Při opravách by se proto těsnicí kroužek (2) na
obou stranách měl potřít vysoce pevným Loctite
a namontovat.
Zajišťovací hmota se přitom nesmí dostat k
hřídeli, protože jinak se balík pružiny a těsnění
slepí s hřídeli a nepřitiskne se na keramický
kroužek.
Po montáži by se hmota měla ještě 30 minut
vytvrdit, než se zase dostane do styku s hnojivem.
Systém hadic
U rámů radliček dochází k větvení pomocí Tkusů a tlakové hadice (3/4”) vpravo a vlevo a u
každé radličky s tryskou a hadicí (1/2”) k hrotu
radličky.







Položte sací hadici od nádrže k filtru.
Položte sací hadici od filtru k čerpadlu.
Položte tlakovou hadici od čerpadla přes
stroj.
U příčného rámu namontujte po dvou Tkusech vlevo a vpravo a na konci hadice
uzavřete T-kusem.
Na každé svírací desce radličky našroubujte
jeden držák.
Na držácích připevněte po jedné trysce s
průchodem a na poslední radličce každé řady
připevněte koncovku trysek.
Trysky spojte hadicemi (3/4”).
59
Ve sklopné části položte hadici ve smyčce
(sklápěcí pohyb rámu).
 Od výstupu trysky k trubce hnojiva položte
hadici (1/2”) ve smyčce (pohyb držáku radličky z důvodu jištění proti kamenům).

Všechny hadice připevněte bez dření pomocí
hadicových spon.
Na pohyblivých místech (jištění proti kamenům,
sklopné části) hadice položte s dostatečnou
vůlí.
Filtrační jednotka
Filtrační jednotka se montuje mezi nádrž s hnojivem a čerpadlo.
 Položte sací hadici od filtru k čerpadlu.
 Položte sací hadici od filtru k nádrži hnojiva.
 U čelní nádrže protáhněte vedení v kolejnici
U pod tahačem.
Nádrž hnojiva by měla být co nejvýše, aby se
hnojivo dostalo k čerpadlu samo.
Filtr je vybaven automatickým uzavíracím ventilem. Při odebrání žlutého tělesa ventilu na víku
se přítok zastaví.
Pak lze víko odšroubovat a filtr lze vyjmout.
Filtr se musí pravidelně vymontovat
a opatrně vyčistit vodou a stlačeným
vzduchem.
60
Ošetřování a údržba
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro
ošetřování a údržbu.
Váš stroj byl koncipován a montován na maximální výkon, hospodárnost a komfort obsluhy
za různých provozních podmínek.
Před dodáním byl stroj v podniku zkontrolován
v přítomnosti Vašeho smluvního prodejce, aby
zajistilo, že stroj dostanete v optimálním stavu.
Pro zachování bezporuchového provozu je
důležité, aby ošetřování a údržba byly prováděny v doporučených intervalech.
Čištění
Pro udržení připravenosti k použití a pro
dosažení optimálních výkonů stroj pravidelně
čistěte a ošetřujte.
Elektrické součásti a dmychadlo,
hydraulické válce a ložiska nečistěte
vysokotlakými čisticími zařízeními ani
přímým proudem vody. Kryty, šroubení a ložiska nejsou při vysokém tlaku
vodotěsné.
Zvenku stroj čistěte vodou. Aby zateklá voda
mohla odtékat, otevřete výpusť osiva pod
dávkovačem.
 Turniket na dávkovači čistěte kartáčem.
 Radličky, semenovody, zásobník osiva, dávkovač a dmychadlo vyfoukejte stlačeným
vzduchem.
 Při používání s tekutým nebo pevným hnojivem součásti pečlivě očistěte a propláchněte.
Hnojiva jsou velmi agresivní a mohou způsobit korozi.

Intervaly údržby
Intervaly údržby jsou dány mnoha různými
faktory.
Tak různé podmínky používání, vlivy počasí,
pojezdové a pracovní rychlosti, prašnost a
typ půdy, používané osivo, hnojivo a mořidlo
ovlivňují např. intervaly údržby, ale také kvalita
používaných maziv a prostředků pro ošetřování
jsou určující pro příští interval ošetřování.
Uvedené intervaly údržby proto mohou být pouze orientační.
Při odchylkách od normálních podmínek používání se musí intervaly příslušných operací údržby přizpůsobit daným podmínkám.
Pravidelná údržba je základem pro stále připravený stroj. Ošetřované stroje snižují riziko
výpadku a zajišťují hospodárný provoz stroje.
Konzervace
Pokud se má stroj na delší dobu odstavit:






Pokud možno stroj odstavte pod střechou.
Zásobník osiva a hnojiva zcela vyprázdněte
a vyčistěte.
Otevřete vyprazdňovací klapku.
Elektrické ovládací přístroje odpojte a uložte
na suchém místě.
Stroj chraňte před rzí. Pro postřik používejte
jenom biologicky snadno odbouratelné oleje,
např. řepkový olej.
Kola odlehčete.
61
Mazání stroje
Stroj by se měl mazat pravidelně a po každém
tlakovém čištění.
To zaručí připravenost k použití a snižuje náklady na opravy a časy prostojů.
Hygiena
Při předepsaném používání nepřestavují maziva
a minerální olejové produkty žádné nebezpečí
pro zdraví.
Delší kontakt kůže nebo vdechnutí výparů by se
však měly vyloučit.
Zacházení s mazivy
POZOR:
Chraňte se před přímým kontaktem s oleji používáním rukavic nebo ochranných krémů.
Olejové stopy na kůži smyjte důkladně teplou
vodou a mýdlem. Kůži nečistěte benzínem,
motorovou naftou nebo jinými rozpouštědly.
Olej je jedovatý. Pokud jste olej spolkli, ihned
vyhledejte lékaře.









Maziva chraňte před dětmi.
Maziva nikdy neskladujte v otevřených nebo
nepopsaných nádobách.
Zamezte kontaktu kůže s částmi oděvu nasáklými olejem. Znečištěné oblečení vyměňte.
Olejem nasáklé čisticí hadry neuchovávejte
v kapsách.
Olejem nasáklou obuv likvidujte jako zvláštní
odpad.
Olej stříknutý do očí vypláchněte čistou vodou
a případně vyhledejte lékaře.
Rozlitý olej nechte vsáknout vhodným pojivem
a nechte zlikvidovat.
Hořící olej nikdy nehaste vodou, používejte
jenom schválené a vhodné hasicí prostředky
a noste ochranu dýchacích cest.
Odpady znečištěné olejem a starý vyjetý olej
se musí likvidovat podle platných zákonných
předpisů.
62
Servis
Firma HORSCH si přeje, abyste se strojem a s
námi byli plně spokojeni.
V případě problému se obracejte na svého
prodejce.
Pracovníci zákaznického servisu našich smluvních prodejců a pracovníci zákaznického servisu společnosti Horsch jsou připraveni Vám
pomoci.
Pro co nejrychlejší vyřešení technických nedostatků Vás prosíme o podporu.
Pomozte personálu zákaznického servisu vyloučit další dotazy poskytnutím těchto informací:
Zákaznické číslo
Jméno pracovníka pro styk se zákazníkem
Jméno a adresa
Typ stroje a sériové číslo
Datum koupě a provozní hodiny, příp. plošný
výkon
 Druh problému





Přehled údržby
Přehled údržby Sprinter 4 ST a 6 ST
po prvních provozních hodinách
Pracovní pokyny
Všechny šroubové a zásuvné spoje
zkontrolovat pevnost a šroubové spoje dotáhnout
Interval
při používání
Dmychadlo
Těsnost, funkce, nastavení otáček (indikace tlaku)
při
používání
Ochranná mřížka dmychadla
očistit od nečistot
podle
potřeby
Lopatkové kolo
kontrola stavu a připevnění, zbavení nečistot
před
použitím
hnací přírubu dotáhnout (poprvé 50 hod.)
ročně
Hydr. přípoje a hadice
Těsnost všech součástí, místa tření
před
použitím
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový
hřídel
Kontrola stavu oleje
před
použitím
Výměna oleje a filtru (tlak zpětného toku přes 2 bar)
4 roky
Dmychadlo, výsevní hadice a výpusť
Těsnost, místa sevření a tření, ucpání
před
použitím
Rozdělovač
Kontrola těsnosti, ucpání
před
použitím
Redukční vložka vzduchu
Kontrola připevnění a ucpání
před
použitím
Hrdlo kolena na botce Duett
Kontrola připevnění a svislé montážní polohy
před
použitím
Nohavice rozdělovače (jenom
dvoukomorový zásobník)
Kontrola středové polohy a pevného usazení klapky
před
použitím
Rotor a těsnění
Kontrola stavu, nastavení a opotřebení
denně
Ložisko v motoru a víko krytu
Kontrola stavu a snadnosti chodu
před
použitím
Řepkový kartáč
Kontrola stavu a funkce - při nepoužívání demontovat
před
použitím
Držáky a radličky
Kontrola stavu, pevného usazení a opotřebení
před
použitím
Znamenák a značkovač
Kontrola stavu, pevného usazení, funkce a snadnosti
chodu
před
použitím
Držáky zavlačovače
Kontrola stavu, pevného usazení, nastavení a opotřebení
před
použitím
Kontrola těsnosti, místa sevření a tření, funkce
před
použitím
Pneumatický systém
Dávkovač
Pracovní nářadí
Hydraulika
Hydr. zařízení a součásti
63
Přehled údržby Sprinter 4 ST a 6 ST
Pěchy
Pneumatiky
Kontrola stavu, připevnění a huštění (2,3 - 2,8 bar)
před
použitím
Filtr (tekuté hnojivo)
Čistit vodou a stlačeným vzduchem
podle
potřeby
Filtr (u destiček trysek)
Čistit vodou a stlačeným vzduchem
podle
potřeby
Průtokoměr (těleso a. lopatkové kolo)
Čistit vodou a stlačeným vzduchem (každých 50 hod.
intenzívně)
denně
Dorazy pro sklopení a nastavení
Zkontrolovat nastavení
před
použitím
Osvětlení a výstražné tabulky
Kontrola stavu a funkce
před
použitím
Výstražné a bezpečnostní nálepky
Kontrola existence a čitelnosti
před
použitím
Zařízení pro tekuté hnojivo
Stroj celkově
po sezóně
Celý stroj
Provedení čištění a ošetřování
Celé zařízení pro tekuté hnojivo
Propláchnout vodou a před obdobím mrazu celé zařízení
odvodnit
Celý stroj
Postříkat olejovou mlhou (pryžové části zakrýt) a pokud
možno odstavit pod střechou
po 3 - 5 letech
Hydraulické hadice zvedací hydrauliky
vyměnit podle směrnice pro stroje, dodatek I EN 1533
Přehled údržby Sprinter 4 ST a 6 ST
Mazaná místa (4 ST / 6 ST)
64
Tažné oje na dvoubodovém otočném kloubu (2)
denně
Čepy sklápěcího rámu 4 ST (4)
50 hod.
Čepy sklápěcího rámu 6 ST (4)
denně
Čepy na sklápěcím válci (2 / 4)
50 hod.
Uložení ramen zadního pěchu (2 / 6)
denně
Náboje kol zadního pěchu (po 1)
50 hod.
Sklápěcí rám zadního pěchu - jenom 4 ST (2)
50 hod.
Přední pěch mezikolový pěch připevnění (2)
50 hod.
Přední pěch boční pěch připevnění každých (1/2)
50 hod.
Ložisko hřídele každého předního pěchu (2)
denně
Přední opěrné kolo - připevnění čepu každých (1)
50 hod.
Zobrazení stopy - připevnění čepu každá strana (1)
denně
Kotouč zobrazení stopy každá strana (1)
denně
Mazaná místa
Otočné a výkyvné ložisko tažného oje
Náboje kol zadních pěchů
Sklápěcí válec a čep sklápěcího rámu
Sklápěcí čep pěchu ST 4 vzadu
Čep rámu pěchu a sklápěcí rám vzadu
Čep mezikolového pěchu a sklápěcí rám vpředu
65
Čep a náboj opěrného kola vpředu
Ložisko hřídele pěchu
Otočný bod znamenáku
66
Ložisko kotouče znamenáku
Pokyny pro nastavení
4 ST: Nastavení sklopného dorazu a válců
V pracovní poloze musí sklápěcí rám ležet
rovnoběžně se středovým rámem.
Přitom musí spodní hrany rámu lícovat. To lze
zkontrolovat od oka nebo pomocí dlouhé latě.
Ideálně se přitom délka sklápěcích válců
přizpůsobuje sklápěcím dorazům tak, aby oba
dorazy přiléhaly současně.
Nastavení sklápěcího dorazu na rámu
pěchu
Pro rovnoměrné upěchování a hloubkové vedení
musí kola pěchu ležet v jedné rovině.
Sklápěcí doraz pěchů
Boční křídlo sklopného dorazu
V případě potřeby sklápěcí doraz nastavte
 Stroj rozložte a odstavte na zem.
 Povolte přítužnou matici a otočte seřizovacím
šroubem, až pěchy leží v jedné rovině.
 Přítužnou matici zase dotáhněte.
Nastavení sklápěcích dorazů
 Stroj nadzvedněte. Pro zajištění vložte na
hydr. válec rozpěrné podložky.
 Posuňte šrouby dorazu, až oba dorazy leží
rovnoběžně se středovým rámem.
Vyrovnáním tolerancí v pracovní poloze by
mohlo být nutné, aby rám ve zvednutém stavu
visel trochu dolů.
 Šrouby dorazů zajistit přítužnou maticí.
Nastavení délky na sklápěcím válci
 V rozloženém stavu povolte přítužné matice
na oku pístnice.
 Pístnici otočte, až píst ve válci přiléhá a navíc drží sklápěcí rám v koncové poloze proti
sklápěcímu dorazu.
Nastavení v pracovní poloze ještě jednou zkontrolujte.
67
Utahovací momenty pro metrické šrouby
Utahovací momenty šroubů - metrické šrouby v Nm
Velikost
ø mm
Stoupání
mm
4.8
5.8
8.8
10.9
12.9
3
0,50
0,9
1,1
1,8
2,6
3,0
4
0,70
1,6
2,0
3,1
4,5
5,3
5
0,80
3,2
4,0
6,1
8,9
10,4
6
1,00
5,5
6,8
10,4
15,3
17,9
7
1,00
9,3
11,5
17,2
25
30
8
1,25
13,6
16,8
25
37
44
8
1,00
14,5
18
27
40
47
10
1,50
26,6
33
50
73
86
10
1,25
28
35
53
78
91
12
1,75
46
56
86
127
148
12
1,50
12
1,25
50
62
95
139
163
14
2,00
73
90
137
201
235
14
1,50
79
96
150
220
257
16
2,00
113
141
214
314
369
16
1,50
121
150
229
336
393
18
2,50
157
194
306
435
509
18
1,50
178
220
345
491
575
20
2,50
222
275
432
615
719
20
1,50
248
307
482
687
804
22
2,50
305
376
502
843
987
22
2,00
22
1,50
337
416
654
932
1090
24
3,00
383
474
744
1080
1240
24
2,00
420
519
814
1160
1360
24
1,50
27
3,00
568
703
100
1570
1840
27
2,00
615
760
1200
1700
1990
30
3,50
772
995
1500
2130
2500
30
2,00
850
1060
1670
2370
2380
68
Provedení šroubů - třídy pevnosti
Kolové
matice
Kolové
šrouby
45
80
140
220
300
400
450
500
550
Utahovací momenty - palcové šrouby
Utahovací momenty šroubů - palcové šrouby v Nm
Průměr
šroubů
Pevnost 2
Pevnost 5
Žádná značka na hlavě
Pevnost 8
3 značek na hlavě
6 značek na hlavě
Palec
mm
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
1/4
6,4
5,6
6,3
8,6
9,8
12,2
13,5
5/16
7,9
10,8
12,2
17,6
19,0
24,4
27,1
3/8
9,5
20,3
23,0
31,2
35,2
44,7
50,2
7/16
11,1
33,9
36,6
50,2
55,6
70,5
78,6
1/2
12,7
47,5
54,2
77,3
86,8
108,5
122,0
9/16
14,3
67,8
81,3
108,5
122,0
156,0
176,3
5/8
15,9
95,0
108,5
149,1
169,5
216,0
244,0
3/4
19,1
169,5
189,8
271,1
298,3
380,0
427,0
7/8
22,2
176,3
196,6
433,9
474,5
610,0
678,0
1
25,4
257,6
278,0
650,8
718,6
915,2
1017
1 1/8
28,6
359,3
406,8
813,5
908,4
1302
1458
1 1/4
31,8
508,5
562,7
1139
1261
1844
2034
1 3/8
34,9
664,4
759,3
1491
1695
2414
2753
1 1/2
38,1
881,3
989,8
1966
2237
3128
3620
69

Podobné dokumenty

Pronto 6 AS

Pronto 6 AS náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvr...

Více

Pronto 3 - 6 DC

Pronto 3 - 6 DC náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvr...

Více