Zde

Komentáře

Transkript

Zde
Duben 2016
13. ročník, č. 4
pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely
Obsah dubnového čísla:
Měsíc duben…….………..……………….……………...…....strana 1
Společenská rubrika …………………………..………..……...strana 2
Kulturní a společenské akce ……………..…………….……...strana 3
Město Tábor……....………………..……….……….…... strana 4 - 6
Titanik……………………..….……………………………….strana 7
Trénujeme paměť…..…..……….…..…………….………….. strana 8
Vážení a milí čtenáři,
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má
30 dní.
Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý
měsíc v roce. Slovo pochází ze slova dub.
Duben začíná stejným dnem jako červenec a v přestupném
roce jako leden.
První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl
spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a
používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém
počasí v jiný čas.
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned
sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné
povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Pranostiky na duben:
Duben, ještě tam budem.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Na mokrý duben - suchý červen.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
-1-
Společenská rubrika
V měsíci dubnu své narozeniny oslavují:
pan Ján Vincúr
paní Marie Horníková
pan Vladimír Jansa
pan Ivan Papež
paní Jiřina Vejvodová
paní Květoslava Trněná
Svátek v dubnu oslavuje:
24.4. pan Jiří Šlégl
Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a
životní pohodu.
Srdečně zveme oslavence a samozřejmě i všechny ostatní klienty
na Kavárnu, kde vše společně oslavíme.
Dne 5.4. 2016 od 13.30. hodin v jídelně v přízemí
-2-
Kulturní a společenské akce na měsíc duben
5.4. Kavárna – párty nejen pro všechny oslavence
od 13.30 hod. v jídelně v přízemí
8.4. Aktivizace s Naďou Vereckou
13.4. návštěva pejska Barnyho
14.4. setkání s panem farářem
od 14. hodin v jídelně v přízemí
15.4. Výplata kapesného – důchody
20.4. návštěva pejska Barnyho
21.4. 10.00 hodin na I. patře vystoupení dětí
z MŠ Pyšely
22.4. Aktivizace s Naďou Vereckou
-3-
MĚSTO TÁBOR
Město vskutku vzniklo především jako pevnost, která měla chránit své
obyvatele proti všem nepřátelům. Vyrostlo na skalnaté plošině vypínající
se nad soutokem Tismenického potoka a řeky Lužnice a přírodní
podmínky hrály v životě obyvatel města již od počátku výraznou úlohu.
Ale ještě dnes jsou rysy města - pevnosti jasně patrné.
Také zrod města na jaře 1420 se odehrál za výjimečných okolností. Je
spjat nejenom se Žižkou ale i se jménem Jana Husa, velkého
reformátora katolické církve. Jan Hus zemřel v německé Kostnici (na
břehu Bodamského jezera) mučednickou smrtí již v roce 1415, přesto jej
můžeme považovat za jakéhosi duchovního spoluzakladatele města.
Husovy myšlenky, včetně přesvědčení o svobodě lidské osobnosti a
svobodě vyznání, nalézaly dál silný ohlas v jihočeském regionu. Ostatně
sám Hus přebýval v letech 1413 a 1414 na tvrzi Kozím hrádku a v
Sezimově Ústí, v těsné blízkosti budoucího Tábora. Zde se skupina
Husových učedníků a následovníků rozhodla uskutečnit své ideály a sny
o spravedlivé společnosti. Jejich snahám odpovídá i biblické jméno hory
Tábor v Palestině, které vybrali novému sídlišti. Město se však brzy stalo
především mocenským centrem husitství. Představovalo v rámci
tehdejšího českého státu samostatnou politickou veličinu s vlastní
ekonomikou, ozbrojenou silou, ba dokonce i zahraniční politikou. Autoritu
českého krále jako panovníka země neuznávali táboři vůbec nebo jen
formálně. V roce 1437 dostalo město od římského císaře a českého
krále Zikmunda Lucemburského privilegium, jež Táboru udělovalo statut
královského města. Ale teprve roku 1452 Tábor kapituloval před vojskem
zemského správce Jiřího z Poděbrad a hrdá obec uznala českého krále
za svého pána. Tentokrát táborskou nezávislost neochránil ani jedinečný
systém opevnění, budovaný od založení města.
Klidnější léta na sklonku 15. století umožnila nebývalý rozvoj města.
Tábor začal nabývat rysů opravdového města a formoval se do podoby,
jakou známe dnes. Na samém počátku 16. století vznikala po etapách
městská radnice, symbol bohatství a prestiže města. Následovala
velkorysá přestavba hlavního městského chrámu, kostela Proměnění
Páně na hoře Tábor, a vznik Jordánu, první údolní nádrže ve střední
Evropě. Tak se podařilo zajistit obyvatelům města dostatek pitné i
užitkové vody.
-4Přestavby v historickém jádru pokračovaly i v 16. století, ve věku české
renesance. Velké požáry, které zejména v letech 1532 a 1559 zničily
většinu měšťanských domů, často ještě dřevěných, přinesly kromě
osobních lidských tragédií také další podněty ke stavitelskému úsilí.
Tehdy se Tábor definitivně změnil v kamenné město a fasády
měšťanských domů pokryly četné variace sgrafitové výzdoby, tolik
typické pro renesanci. Ve stejné době byl také dokončován systém
táborského podzemí. Dnes hojně vyhledávaná atraktivní památka
vznikala od 15. století hloubením sklepů pod jednotlivými domy na
Starém městě. Mnohé sklepy byly postupně propojeny a vytvořily
soustavu podzemních prostor. Část z nich byla po druhé světové válce
postupně zpřístupněna veřejnosti.
V roce 1547 odmítlo město vojenskou pomoc českému králi
Ferdinandovi I. v tažení proti německým luteránům. Habsburský
panovník měšťany tvrdě potrestal zejména konfiskací rozsáhlého
pozemkového majetku, jenž do té doby tvořil základ prosperity města.
Tábor odepřel poslušnost Habsburkům i v roce 1618 a přidal se k
povstání, vedenému nekatolickou šlechtou. Když se o tři roky později
vzdal císařskému generálu Marradasovi, císařští vojáci město
bezohledně vydrancovali. Stejně se táborským vedlo v létě 1648, když
se stali obětí pro změnu švédské armády. Po skončení třicetileté války
se táborští mohli těšit z dlouhých let míru, tolik potřebného pro nahrazení
válečných ztrát. Atmosféru každodenního života i kulturního dění oživil v
polovině 17. století příchod mnišského řádu augustiniánů, pro něž
pražský architekt italského původu Antonio de Alfieri postavil nový
klášter. Na počátku 18. století vyrostla v sousedství města jiný významná
památka tehdy vrcholícího baroka. Poutní kostel na památném místě v
osadě Klokoty projektoval patrně Jan Santini-Aichl, čelný evropský
představitel barokní architektury.
Úsilí několika generací české vlastenecké inteligence způsobilo v 19.
století probuzení a rozvoj národního života. To se odrazilo i v novém
vzestupu kulturního významu Tábora. Založení reálného gymnázia s
výlučně českým vyučovacím jazykem (prvního svého druhu v tehdejší
habsburské monarchii) a vyšší hospodářské školy v 60. letech minulého
století obnovilo tradici vyspělého táborského školství. Rok 1878 přinesl
vznik městského muzea, jež svou činností pomáhalo rozvíjet oživený
zájem o husitskou epochu v českých dějinách i v historii města. Zájem
neustal ani po vzniku samostatného československého státu a také
okupace Německem v letech 1939 až 1945 jej utlumila jen dočasně.
-5Těžká léta okupace se na tváři města bohužel podepsala nejen zničením
židovského hřbitova a perzekucí židovských spoluobčanů.
Odkaz 156 nevinných obětí připomíná památník zbudovaný na
Pražském předměstí v místě někdejšího nacistického popraviště.
Poválečný rozvoj se vyznačuje opětným teritoriálním rozšiřováním
městské zástavby, nárůstem obyvatelstva i snahami o upevňování
kulturně historických tradic města. Z hlediska ekonomické prosperity je
důležité, že Tábor dnes leží na křižovatce významných dopravních tahů
Praha - České Budějovice - Linec a Písek - Pelhřimov - Brno.
Aglomerace Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí vytváří druhou
největší koncentraci obyvatel i hospodářských aktivit v jižních Čechách.
Také v počtu obyvatel, dosahujícím bezmála 34 000, náleží Táboru
druhé místo v jihočeské oblasti. Město Tábor v současnosti představuje
přirozené středisko okresu i jeho hranice přerůstajícího regionu.
-6-
TITANIK
Odhalte tajemství Titaniku a prožijte atmosféru počátku
20. století!
Světová výstava Titanic Vám přiblíží nejen konkrétní příběhy mnoha
cestujících na Titaniku, ale také období technických objevů a
společenskopolitickou situaci počátku 20. století v Evropě i ve světě.
Uvidíte stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku na
dně oceánu. Mezi exponáty jsou části vybavení lodi, kusy nábytku,
porcelán, a mnoho osobních předmětů cestujících. Za projektem světové
výstavy Titanic stojí společnost RMS Titanic, jež má výlučná práva na
vyprošťování artefaktů z vraku Titaniku. Výstava byla rozšířena o tzv.
českou stopu na Titaniku a také o velkou a přehlednou časovou osu
mapující světové společensko-kulturnímu dění se zvláštním důrazem na
situaci v tehdejších Čechách a na Moravě, které byly ještě součástí
monarchie Rakousko Uhersko.
Titanic byl ve své době největší osobní parník světa. Byl určen pro
převoz cestujících a pošty mezi Evropou a Severní Amerikou. Právě
ohromné transatlantické parníky symbolizovaly velkolepý rozvoj techniky
a nástup nových technologií. Titanic však ztroskotal ve vodách Atlantiku
již během své první plavby dne 15. dubna 1912. Zahynulo na něm přes
1500 osob.
Výstava Titanic dokonale zobrazuje historické souvislosti, společenskou,
kulturní a politickou situaci na počátku 20. století. Výstava návštěvníkům
přiblíží také velkou migrační vlnu, kdy tisíce lidí utíkalo z Evropy před
chudobou a blížící za vysněným bohatstvím do Ameriky.
Každý návštěvník při vstupu na výstavu obdrží boarding pass – palubní
vstupenku s konkrétním jménem reálného člověka, který na Titaniku v
době jeho katastrofy byl. Prožije tak celou prohlídku výstavy jako jeden z
cestujících na palubě Titaniku. Díky dokonalé rekonstrukci kajut,
strojovny nebo jídelny, návštěvníci nasají atmosféru přepychu a
technického pokroku počátku 20. stol. Zažijí nádheru dobových interiérů i
hluk strojoven a dotknou se osudného ledovce.
Osobní prožitky a mnoho reálných exponátů řadí výstavu Titanic k
nejoblíbenějším na světě.
-7-
Trénujeme paměť
Najděte skrytá slova potravin ve větách:
1. V zimě sypeme do krmítek ptáčkům drobečky.
2. Kočku Mícu krmí naše Hanička nejraději sama.
3. Maminka peče někdy sama, když jí Lenka nechce pomoci.
4. Jarek už má složeny sešity a učebnice v aktovce.
5. Kdo rád mlsá, dlouho nemívá zdravé zuby.
6. Mílo, jaká vata je to, papírová?
7. Vpravo vedle talíře položila nůž, vlevo dala vidličku.
8. Obchodní dům je stejně vysoký jako kostel.
Najděte skrytá slova zvířat ve větách:
1.Vašek mele veliké množství zrní.
2.To se lechce otáčí klikou a trnka se jen přidávají.
3.To my šeptáme, protože Vašek chce mít klid.
4. Jinak pořád křičí ,ty lumpe sakra nemůžeš být ticho!!!
-8-

Podobné dokumenty