Průvodce životem

Komentáře

Transkript

Průvodce životem
LUXPRESS
Malíøská 6, 170 00 Praha 7
nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o.,
Veškerou listovní poštu zasílejte
pouze na adresu kanceláøe:
Luxpress spol. s r.o., Budova Kartografie,
Fr. Køížka 1, 170 00 Praha 7
tel./fax + záznamník 220 412 211; mobil 721 981 836
E-mail: [email protected]
Internetový obchod: www.luxpress.cz
KNIŽNÍ NABÍDKA
JARO/LÉTO 2008
a
vyšl
ì
v
á
Pr
a
knih
PORTRÉTY
– osobnosti za mikrofonem
Kniha obsahuje pøepis rozhovorù, které redaktoøi internetového AWrádia vedli bìhem let 2004 až 2007 s øadou
výrazných osobností souèasného veøejného života. Jsme
pøesvìdèeni, že budete mile pøekvapeni, s kým se na jejích
stránkách setkáte. Zjistíte, že mnohé slavné osobnosti jsou
velmi pøíjemní lidé, kteøí mají svoje radosti i starosti a doètete
se to, co byste se z bulváru nikdy nedozvìdìli. Kniha je
bohatì doplnìna fotografiemi.
Z úvodu knihy:
Osobnosti, s nimiž se setkáváme na stránkách této knihy, také pùsobí na
veøejnosti a rovnìž se nìjakým zpùsobem pohybují „na prknech, která
znamenají svìt“. Nìkoho z nich sleduje obecenstvo poèetné, jiného zas
publikum ménì èetné, ale všechny spojuje možnost výraznìjšího pùsobení
na jejich okolí. Jak se na nìkteré bude vzpomínat, zhodnotí možná až
budoucí generace. Díky této knize máme možnost alespoò trošku je poznat,
pøiblížit se k nim, zjistit jak pøemýšlejí, jak argumentují, jak jsou citliví
a možná trochu nahlédneme i do jejich nitra.
Více na str. 13
BIBLE|STUDIUM BIBLE
Edice – PRÙVODCE ŽIVOTEM
V èeské biblické literatuøe zatím ojedinìlé dílo. Biblický text, doplnìný studijními
poznámkami, které Vás nauèí používat Bibli v každodenním životì.
PRÙVODCE ŽIVOTEM se stal tisícùm ètenáøù nepostradatelnou pomùckou.
V každém svazku najdete
– osnovy a pøehledy jednotlivých knih
– dùležité údaje o každé biblické knize
– výkladové poznámky
– mapky a schémata
– odkazy na paralelní místa
– jmenný a tématický index
Celá edice PRÙVODCE ŽIVOTEM je rozvržena na 28 svazkù. Svazky si mùžete objednat
jednotlivì nebo i celou edici.
Upozoròujeme, že od nìkterých knih je už jen nìkolik málo výtiskù.
Pokud Vám nìkterý svazek chybí, vèas si ho doplòte. Dotisk není možný!
Novozákonní øada
9a
9b
9c
9d
9e
9f
9g
9h
9i
9j
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Matoušovo evangelium
Markovo evangelium
Lukášovo evangelium
Janovo evangelium
Skutky apoštolù (Dìjiny poèátkù køesanské církve)
Pavlovy listy do Øíma a Korintu
Listy do Galacie, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky
Listy Timotejovi, Titovi, Filemonovi a Židùm
Listy Jakubùv, Petrovy, Janovy a Judùv
Zjevení
Cena jednotlivých svazkù 65 Kè
PŽ-NZ Komplet 10 svazkù celého Nového zákona– sleva na 550 Kè
Starozákonní øada
9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G
9H
9I
9J
9K
9L
9M
9N
9O
9P
9Q
9R
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
První kniha Mojžíšova (Genesis) ................. 85 Kè
Druhá kniha Mojžíšova (Exodus) ................ 85 Kè
Tøetí kniha Mojžíšova (Leviticus) ................ 80 Kè
Ètvrtá kniha Mojžíšova (Numeri) ................ 80 Kè
Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium) ...... 85 Kè
Jozue, Soudcù, Rút ....................................... 80 Kè
Knihy Samuelovy .......................................... 85 Kè
Knihy Královské ............................................ 95 Kè
Knihy letopisù (Paralipomenon) ................. 95 Kè
Ezdráš, Nehemjáš, Ester ............................... 75 Kè
Jób ................................................................. 75 Kè
Žalmy ........................................................... 190 Kè
Pøísloví, Kazatel, Píseò Šalomounova ........ 150 Kè
Izajᚠ............................................................. 85 Kè
Jeremjáš, Pláè ................................................ 85 Kè
Ezechiel ........................................................ 100 Kè
Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos ............................ 80 Kè
Abdiᚠ– Malachiᚠ.................................... 100 Kè
PŽ–SZ Komplet 18 svazkù celého Starého zákona
– sleva na 1600 Kè
Celá edice SZ + NZ (28 svazkù) – sleva na 1900 Kè
Tento soubor je vhodný materiál pro sborové a farní knihovny a je také vítaným darem
pro významné pøíležitosti (køest, životní jubileum, svatba apod.).
PRÙVODCE ŽIVOTEM
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ukázka, co všechno v jednotlivých knihách Bible najdete
ÈASOVOU OSU
DÙLEŽITÉ
ÚDAJE
O KNIZE
OSNOVU
PØEHLED
KNIHY
HLAVNÍ
TÉMA
KNIHY
ODKAZY
NA PARALELNÍ
MÍSTA
BIBLICKÝ
TEXT
VÝKLADOVÉ
POZNÁMKY
PORTRÉTY
OSOB
MAPY
INDEX
OSOB
A TÉMAT
SCHÉMATA
A VYSVÌTLIVKY
BIBLE|STUDIUM BIBLE
Nový zákon
SLOVO NA CESTU
Moderní pøeklad Nového zákona poøízený pro ty, kteøí se s Biblí ještì nikdy
nesetkali. Text je revidovaný, doplnìný mapkami a tabulkami.
Formát 115x200 mm, 432 stran
Obj. kód: SNC – Z cena 98 Kè
DO
Obj. kód: SNC – Z
NÍ
Á
OD
R
P
VY
Kolektiv autorù
KAPESNÍ PRÙVODCE NOVÝM ZÁKONEM
Pøíruèka obsahuje struèné pøehledy a obsahy všech novozákonních knih, objasòuje
pozadí jejich vzniku a pøedstavuje pisatele evangelií a epištol. Najdete v ní èetné
mapky, tabulky a názorné pøehledy, které Vám pomohou lépe porozumìt
novozákonním knihám.
Formát B6, 96 str., cena 49 Kè
Obj. èíslo: 0036-
Kolektiv autorù
BIBLE V HÁDANKÁCH A ODPOVÌDÍCH
Kolektiv autorù shromáždil na 2000 otázek a odpovìdí, ve kterých zjistíme,
jak mnohdy povrchnì èteme Bibli a kolik zajímavých pozoruhodných vìcí
nám uniká. Knížka poskytuje nejenom užiteènou zábavu nad stránkami
Bible, ale pro mnohé se mùže stát podnìtem k hlubšímu studiu. Oproti
pùvodnímu vydání jsou na konci i hádanky pro nejmenší dìti, které se
zaèínají s biblickými pøíbìhy seznamovat.
Obj. èíslo: 0097, formát A5, šitá vazba, 248 str., cena 165 Kè
DO
NÍ
Á
OD
R
P
VY
VÍRA|DUCHOVNÍ ŽIVOT
Max Lucado
NA KOVADLINÌ
VYJDE V BØEZNU
Max Lucado je bez nadsázky jedním z nejètenìjších souèasných køesanských
autorù. Sedmapadesát knih, které dosud vydal, dosáhly témìø 30 milionù výtiskù.
Kniha Na kovadlinì vyšla poprvé v roce 1985 jako sbírka drobných èlánkù,
které jako mladý kazatel psal pro místní sborový bulletin. K této knize píše:
„Nikdy jsem si nepøedstavoval, že budu spisovatelem. Opravdu nikdy. Slova
v této knize, berte pouze jako myšlenky, které jsem zaznamenával tak, jak
vycházely z mého srdce.“
Autor pøivádí ètenáøe do „kováøovy dílny“, ve které se ve skuteènosti každý z nás nachází. Buï
se povalujeme nìkde v koutì jako nepoužitelní, nebo se nacházíme v rukách Mistra, který na
nás na kovadlinì pracuje, anebo jsme již pøipraveni k použití. Ètenáø záhy pochopí, co má
apoštol Pavel na mysli, když píše o „nástroji vznešeném“ a uvìdomí si, jak se jím mùže stát.
Stejnì jako pøedcházející Lucadovy knihy, které jsou v èeštinì k dispozici, bude i tato nová
k povzbuzení, osvìžení a radosti.
160 stran, 11,5x19 cm, brož., šitá vazba
Obj. èíslo 00121, pøedpokládaná cena 170 Kè
Jiøí Drejnar
BOŽÍ STOPY NA CESTÌ CÍRKVE
NKA
I
V
NO
Zatím jediná publikace, která ve struènosti pøedstavuje poèátky a vývoj církve adventistù s.d.
v Èechách. Autor ètenáøi pøibližuje vznik adventismu v zahranièí, ukazuje na to, jak na konci
19. století vstoupil do Èech a jak se pøevážnì v nepøíznivých podmínkách za rakouské
monarchie, dvou svìtových válek a pozdìji vlády komunismu rozvíjel. O zkušenostech
a zápasech tìch, kteøí se na rùstu církve v prùbìhu více než jednoho sta let podíleli, svìdèí
èetné dokumenty, kterými jsou zprávy doloženy.
Kniha je nejenom dokladem o Boží dobrotì a vìrnosti, kterou zakladatelé adventismu
v Èechách zakoušeli, ale také svìdectvím o jejich smìlé víøe a obìtavosti, které by mìly být
vlastnictvím i církve souèasné.
VYJDE V KVÌTNU
128 stran, 15x21 cm, brož.
Obj. èíslo 00123, pøedpokládaná cena 128 Kè
Jiøí Drejnar
VÍRA A JEJÍ ZRCADLENÍ
NKA
I
V
NO
Víra se utváøí z osobních zkušeností s živým Bohem, který se lidstvu pøedstavil
jako láska, spravedlnost a pravda. Je støedem celé biblické zvìsti a takto je
pøedstaven i v kázáních, èláncích a zkušenostech, které tato kniha obsahuje.
Když Jej budete poznávat, pak získáte v životì to nejcennìjší – nadìji a jistotu
ukrytou ve slovì „Vìøím…“
Formát A5, 288 str., vazba šitá
Obj. è. 00108, cena 198 Kè
Max Lucado
KDYŽ TÌ BÙH N̎NÌ VOLÁ TVÝM JMÉNEM
Co se stane, když otevøeš své srdce nadìji?
Nìkde uprostøed, mezi stránkami této knihy a stránkami tvého srdce, mluví Bùh.
A nìžnì tì volá tvým jménem. Když budeš listovat v této knize, tak peèlivì
naslouchej. Naslouchej nìžnému hlasu Otce, který chce rozehnat všechny tvé
pochybnosti, starosti, únavu a beznadìj. Budeš slyšet opravdu tvé jméno, a bude
ho vyslovovat ten, který tì miluje více, než se odvážíš pomyslit. Naslouchej –
a uè se znovu doufat.
Formát 114x190, šitá vazba, 244 str.
Obj. èíslo 00109, cena 190 Kè
Max Lucado
ON I DNES ODVALUJE KAMENY
Není èlovìk, na jehož životní cestì by se jako nepøekonatelná pøekážka neobjevil
nìjaký vìtší èi menší „kámen“. V takových situacích se neubráníme otázkám,
které sice nìkdy zùstávají nevysloveny, pøesto však pálí v duši: Má mùj život
vùbec smysl? Jestli existuje Bùh, záleží mu na mnì? Nejsou moje modlitby
zbyteèné? Existuje vùbec nìkdo, kdo by mnì pomohl?
Bùh nám v Ježíši Kristu nabízí pomoc a nechce, abychom žili v temném hrobì
jakéhokoliv otroctví.
Formát 114x190, šitá vazba, 274 str.
Obj. èíslo 00104, cena 190 Kè
Max Lucado
POTLESK NEBES
Je možné prožívat radost, kterou nelze udusit? Je možné získat pokoj, který
nelze ztratit? Je možné nalézt štìstí, které nemùže být nièím ohroženo? Max
Lucado to vše nalezl a i s Vámi se chce o své zkušenosti podìlit. Jeho kniha je víc
než jen návod, jak tyto trvalé hodnoty získat. Bez nadsázky lze øíci, že soustøedìný
ètenáø se nad stránkami této knihy setkává s živým a skuteèným Dárcem radosti
a pokoje.
Formát B6, 220 str.
Obj. èíslo: 0071 cena 116 Kè
Georgie Knight
BYL JSEM DOKONALÝ
V této jedineèné studii (høíchu a spasení) strhujícím podáním vzpomíná na svùj
zápas se zákonictvím. Na pozadí osobních zkušeností pøedkládá nejzákladnìjší
myšlenky vztahující se k otázce spasení: Co znamená høích? Co je pokušení?
Co je zákon? Co znamená „být spasen“? Co znamená „být dokonalý“?
S neobvyklou otevøeností se obrací na ètenáøe s osobním vyznáním.
George R. Knight je profesorem církevních dìjin na Andrews University v Berrien
Springs, Michigan, USA.
V závìru knihy je ke každé kapitole nìkolik studijních otázek.
Obj. èíslo 00105, formát A5, papeback, 88 str., cena 120 Kè
Josh McDowel
VÍCE NEŽ TESAØ
K populární publikaci je pøipojen úplný text Lukášova evangelia. Knížka je
vhodná pro ty, kteøí mají nad osobou Ježíše Krista velké otazníky.
Formát A6, 180 str.
Obj. èíslo: 0074 cena 29 Kè
Jiøina Kubíková
PRACUJE BÙH
TAKÉ DNES?
I dnes je Bùh živý, osobní, pùsobí mezi námi a pracuje
v životì každého z nás. To dokládají zkušenosti dnešních mužù a žen.
Formát B6, 62 str.
Obj. èíslo: 0047 cena 35 Kè
Gertruda Wasserzugová
CO ØÍKÁ BIBLE
o znameních
a zázracích?
Lidé touží zažít nìco neobvyklého a vidìt nìco mimoøádného. Tento postoj
zastávají i mnozí vìøící. Knížka konfrontuje zázraky s hlubokou køesanskou
vírou.
Formát A6, 32 str.
Obj. èíslo: 0038 cena 15 Kè
Christian A. Schwarz
PØIROZENÝ RÙST CÍRKVE
Kniha podává statisticky nejvýznamnìjší prùzkum o rùstu církve. Její soustøedìné studium vede k pochopení, že Bùh si pøeje, aby jeho církev rostla a aby
dokázala uvolnit potenciál, který se v ní skrývá. Na knihu poskytujeme knihkupcùm a jednotlivcùm pøi odbìru více kusù slevu.
Formát 175 x 245 mm, pevná laminovaná vazba, 128 str.
Obj. èíslo: 0082 cena 290 Kè
RODINA|SPOLEÈNOST|MLÁDEŽ|DÌTI
Chris Wright
ŽIVOTNÍ PROBLÉMY oèima køesanù
Pro uèitele:
Komplet (uèebnice + metod. materiál)
Obj. èíslo: 0088
cena 400 Kè
Pro žáky:
Uèebnice
– formát 265x185, 100 stran s barevnými ilustracemi, šitá vazba,
laminovaná obálka.
Obj. èíslo: 0086 cena 210 Kè
Každý, kdo pracuje s mládeží, již pøi nahlédnutí do obsahu publikace pozná, že je to
kniha, která se stane jeho nepostradatelnou pomùckou. Pro pedagogy a vychovatele je k uèebnici vydán ve zvláštním svazku pracovní a doplòkový metodický materiál.
Autor uèebnice Chris Wright vidí, že souèasná spoleènost èelí problémùm, které
døívìjší generace neznaly. Jako zkušený køesanský pedagog ví, že mladí lidé
v dospívání procházejí zmìnami a jsou zmateni sami nad sebou –
l
l
l
l
hledají idoly a vzory,
ignorují správné øazení životních hodnot,
odmítají autoritu rodièù a uèitelù,
v závislosti na alkoholu
a drogách ztrácejí svobodu,
l znevažují hodnotu rodiny
a manželské vìrnosti,
l podceòují duchovní hodnoty.
Jako vychovatel vidí, že èasto bezradnì
hledají odpovìï na otázky, které je
provokují:
l jak trávit èas,
l jak reagovat na lidi,
l jak se vypoøádat s nepoctivostí,
l za co utratit peníze,
l jaký smysl má život.
Ladislav Lenz, Olga Križová
ETICKÁ VÝCHOVA 1
Obj. kód EV1 cena 150 Kè
Obsahem prvního dílu jsou témata: Komunikace, Dùstojnost èlovìka
– sebeúcta, Pozitivní hodnocení druhých, Vyjádøení a komunikace citù,
Tvoøivost a iniciativa, Empatie, Asertivita, Reálné a zobrazené vzory,
Spolupráce a pomoc, Darování a dìlení se.
ETICKÁ VÝCHOVA 2
Obj. kód EV2 cena cca 120 Kè
Druhý svazek obsahuje následující oddíly: Etika, Lidské hodnoty,
Ekonomické hodnoty.
RODINA|SPOLEÈNOST|MLÁDEŽ|DÌTI
Ladislav Lenz, Eva Ivanová
ETICKÁ VÝCHOVA 3
Obj. èíslo EV3 cena 140 Kè
Tøetí svazek obsahuje tøi oddíly: Rodina, ve které žiji, Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu a Etické aspekty ochrany pøírody.
Publikace lze využít pøi rùzných zájmových èinnostech s dìtmi a mládeží, protože
jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami rùzných psychoher
a podobné literatury.
ETICKÁ VÝCHOVA soubor
Soubor všech tøí svazkù
Obj. kód EV KOMPL cena 340 Kè
Marie Frydrychová
MALÁ ŠKOLA LÁSKY
aneb Jak nebýt všichni proti všem
Revidovaný bestseller poslední dekády minulého století. Kniha pùvodnì vznikla
na základì úspìšnì odvysílaných relací rozhlasové misijní stanice Trans World
Radio. Na èetné žádosti autorka svolila k novému vydání a aby oslovila dnešní
mladé lidi pùvodní text doplnila a upravila.
Autorka øíká: „Byla jsem tehdy mladá a mìla jsem mnoho otázek, na které nikdo
neodpovídal. A tak jsem zaèala hledat odpovìdi sama.“
Jak se jí to podaøilo musíte posoudit sami.
Obj. èíslo: 0098 cena 150 Kè
Zuzana Veèeøová
Í
ÁN
D
PRO
Y
V
DO
SLUNÍÈKO A MY DÌTI
Bohatì ilustrovaná kniha pøibližuje dìtem pøijatelným zpùsobem astronomické
a fyzikální informace o Slunci a jeho vztahu k nám a pøírodì.
Formát B5, pevná laminovaná vazba, 62 stran
Obj. èíslo: 0041 cena 45 Kè
Í
ÁN
D
PRO
Y
V
DO
POEZIE | HUDBA
Alois Volkman
Alois Volkman
PTÁM SE SVÝCH SLOV
ZNOVUZROZENÍ
Verše známého „mistra
zkratky“. Mnohé z nich byly
v dobì totality psány pouze
„do šuplíku“.
Soubor 60 volných listù
v deskách
Obj. èíslo: 0004 cena 10 Kè
Poezie, která odráží autorovu
hlubokou osobní zkušenost.
Soubor 60 volných listù
v deskách
Obj. èíslo: 0005 cena 10 Kè
Alois Volkman
TERÈETO
Všichni, kteøí si oblíbili poezii MUDr. A. Volkmana mají novou pøíležitost, aby si
svou sbírku rozšíøili o další svazek. Nová sbírka má 6 oddílù: Pravda nenávist
plodí; Poèítat s druhým; Paradoxy stárnoucího muže; Na hladinì druhé mízy;
Pøírodní; Múza.
Obj.è. 00126, cena 79 Kè
Petr Chroust
CD 1 TAGE KOMMEN, TAGE GEHEN
(Dny pøicházejí, dny odcházejí)
CD 2 WORTLOS
(Beze slov)
Velké èásti veøejnosti známý køesanský hudebník žijící v Nìmecku, nabízí na 2 CD svoji
nejnovìjší tvorbu písní, které v instrumentální podobì pøedkládá všem, kteøí si rádi
poslechnou klidnou hudbu k relaxaci a pøi chvílích osobního ztišení.
Na každém CD je nahrávka 12 písní, upravených pro sólové housle s doprovodem
Keyboardu. CD lze koupit jednotlivì.
Rabat pro knihkupce NE
Obj. èíslo CD 1 – 00124, cena 190 Kè
Obj. èíslo CD 2 – 00125, cena 190 Kè
Ukázky hudby: www.Peter-Chroust.de
DÁRKOVÉ PUBLIKACE |
PORTRÉTY
osobnosti za mikrofonem
Instituce AWrádio je známá, ale možná mnozí vìdí jen velmi málo o jeho èinnosti a aktivitách.
Z tìchto dùvodù vznikl i projekt vydat knižnì alespoò malou èást jeho produkce.
Portréty – je kniha rozhovorù se zajímavými osobnostmi èeské vìdy, kultury, veøejného života
a sportu, bohatì doplnìna barevnými fotografiemi. Pøedstavuje nejen jejich práci, ale snaží se
dopátrat i hlubší motivace, kterou jsou vedeni ve svém životì. Rozhovor poskytla Renata
Balcarová, Petr Fejk, TomᚠHanák, Ladislav Jakl, Otakar Jiránek, Jan Kodeš, Josef Koutecký, Iva
Kubelková, Noel Lehoko, Václav Malý, Jitka Moravcová, Radim Passer, Štìpán Rak, Jiøí Suchý,
Jaroslav Svìcený, Jan Šibík, Jiøina Šiklová, Pavel Šimek, Olga Šípková, Jakub Trojan, David
Vávra, Roman Vojtek, Alois Volkman, Vítìzslav Vurst, Ivan Vyskoèil, Bohuslav Zámeèník, Robert
Záruba.
280 stran, 18,5 x 22,6 cm, brož., šitá vazba
Obj. èíslo 00122, cena 320 Kè
Bedøich Jetelina
KLUB ANONYMNÍCH PORUŠOVAÈÙ SLIBÙ
!!! Výzva pro všechny, kteøí mají rádi vtipné, provokativní,
a pøesto smysluplné texty !!! Možná, že jste ji na pultu již zahlédli, ale blíže jste si ji
neprohlédli. Nyní máte možnost objednat si ji a poštou dostat až domù.
O co je její titulní strana skromnìjší, o to je její obsah hodnotnìjší. Vtipný text provokuje
k hlubšímu zamyšlení. Úvahy, fejetony a eseje jemnì vybízejí k úvahám nad všedními vìcmi a
prožitky každodenního života.
Autor, se zabývá oblastí komunikace a øídí internetové AWrádio.
Formát 11,5 x19,5 cm, 96 str., pevná laminovaná vazba
Obj. è. 00111, cena 125 Kè
è
5K
4
na
A
V
SLE
Josef Kubièík
POSTØEHY ZBLÍZKA A POHLEDY DO DÁLKY
Dárková publikace krátkých zamyšlení autora. Citáty jsou urèeny pro široký
okruh lidí, kterým není køesanské poselství lhostejné, ale mohou dokonce oslovit
i ty, kteøí nemají s køesanstvím nic spoleèného.
Formát A5, paperback, 136 str.
Obj. èíslo 0099, cena 150 Kè
Í
ÁN
D
PRO
Y
V
DO
Max Fischel
MOUDROST
OÈIMA MOUDRÝCH BLÁZNÙ – ŠAŠKÙ
Autor do knihy uložil s bøitkým vtipem formulované postøehy
o hlouposti, vidìné bìhem dìjin oèima moudrých bláznù – šaškù. Text je
doplnìn barevnými fotografiemi soch šaškù, které rukou autora knihy od
roku 1972 vznikaly.
formát 170x170 mm, pevná vazba, 86 str., dárkové provedení
Obj. èíslo: 00102,cena 249 Kè
Kè
0
5
a1
n
VA
SLE
Tyto malé brožury jsou urèeny všem, kteøí se dokáží v dnešní uspìchané a èasto povrchní dobì
na chvíli zastavit a zamyslet, kteøí se snaží lépe poznat sami sebe, kteøí hledají v životì dùležitost
pøátelství, tak èasto podceòované a zbavené svého pùvodního významu. Jsou urèeny pro všechny,
kteøí byli zklamáni a kteøí potøebují získat novou nadìji. Jsou pro ty, kteøí se rádi smìjí a umí se
zasmát i sami sobì. Jsou urèeny pro ty, kteøí svým známým rádi udìlají malým dárkem radost.
Potøebujete nìkoho potìšit, chcete mu dát malý dárek? Potkali jste se náhodnì s nìkým, komu
chcete vìnovat malou pozornost? Nabídnìte mu nìkterý ze sešitkù této série, ve kterém najde
krátké èlánky, citáty, zamyšlení. A koneènì, vy sami si potøebujete udìlat taky radost, ne?
Í
ÁN
D
PRO
Y
OV
D
formát 10,5 x 14,5 cm,
16 str., barev. lamin. obálka,
cena 20 Kè/ks
OÈ TI V ŽIVOTÌ JDE?
PROÈ SE DÌJE, CO SE DÌJE?
CHCI BÝT ŠASTNÝ A BOHATÝ
V SOUKOLÍ ŽIVOTA…
zkrátka se nìkdy i nevede
Obj. èíslo: 00112
Obj. èíslo: 00113
OBJEV SÁM SEBE
Obj. èíslo: 00114
PROMIÒ, JE MI LÍTO…
Obj. èíslo: 00115
Obj. èíslo: 00116
Obj. èíslo: 00117
DOKÁŽEŠ MNOHEM VÍC
Obj. èíslo: 00118
SMÍCH
aneb proè víra a humor patøí k sobì
Obj. èíslo: 00114
KALENDÁØE | POHLEDNICE
S BOHEM JE ŠASTNÝ KAŽDÝ DEN 2009
Kalendáø obsahuje 12 barevných snímkù s biblickým textem a citátem. V kalendáriu je místo na
poznámky. Po odtržení listu a vystøižení obrázku, získáte barevný dopisní papír. Text z pøední
strany je otištìn i na zadní.
Obj. èíslo 00120
cena 105 Kè
MَETE JIŽ OBJEDNÁVAT
POHLEDNICE s reprodukcemi obrazù
– možno použít
jako novoroèenky
Rozmìr 10,5 x 20,5 cm
Obj. èíslo: 0058 cena 5 Kè
POHLEDNICE
s pøírodními motivy
a biblickým veršem
– asi 30 druhù.
Rozmìr 10,5 X 15,5 cm
Obj. èíslo: 0085 cena 4 Kè
(pouze ukázka)
Pf
200..

Podobné dokumenty

Program 15. 10 .- 22. 10. 2010 - Církev adventistů sedmého dne

Program 15. 10 .- 22. 10. 2010 - Církev adventistů sedmého dne prožívali smysluplně, aby ve vás zanechávala pocit příjemně využitých chvil a inspirovala vás k zamyšlení. Sama za sebe musím říct, že se do svých pořadů snažím vybírat hosty a témata tak, abychom ...

Více

P/L - Nábytek valena

P/L - Nábytek valena plocha na spaní (ŠxD): 115x294 cm. Možnost dokoupit relaxační křeslo Holiday v obou barevných provedeních - ihned k odběru, o rozměru (ŠxHxV): 61x182x81 cm v ceně 6.460,- Kč. Možnost objednání v 5 ...

Více

profesionální rohože čistící zóny

profesionální rohože čistící zóny podlahy do otvoru osazeného zápustným rámem nebo ji lze umístit na povrch podlahy v nášlapném rámu. Barva: Frekvence pohybu: Účinnost čištění: Zóna: Umístění:

Více

Slu ba

Slu ba Farizeové na koncilu tázali se s Pilátem: „Co je to prav-

Více

rozpis církví a knih

rozpis církví a knih Pastýřské listy Petrovy listy Janovy listy

Více

OBČASNÍK ČTENÁŘŮ Z LUŽE A OKOLÍ

OBČASNÍK ČTENÁŘŮ Z LUŽE A OKOLÍ seminář v Krči. Přesto naši lidé nesložili ruce v klín. Pamatuji se, že ze svých skromných výplat jsem ušetřil na psací stroj. Přivezl jsem ho z Ostravy a hrdě předal mé sestře, aby mohla také opis...

Více

Advent 8/2013 - Sbor Církve adventistů sedmého dne Sokolov

Advent 8/2013 - Sbor Církve adventistů sedmého dne Sokolov jež čteme v pětadvacáté kapitole Matoušova evangelia, a jsem rád, že se nemusím pro své sestry a bratry z mé adventistické rodiny trápit. Nejsou sice dnes příliš známí plamennými kázáními či vysedá...

Více