Téma příspěvku: VZTAH POTŘEB SPOLEČNOSTI, VIZÍ MĚST A

Komentáře

Transkript

Téma příspěvku: VZTAH POTŘEB SPOLEČNOSTI, VIZÍ MĚST A
Role urbanistických vizí, „ideálního plánu“, ve stavbě měst
Téma příspěvku:
VZTAH POTŘEB SPOLEČNOSTI, VIZÍ MĚST A IDEÁLNÍHO URBANISMU
PETR, Michal
[email protected]
obor: Urbanismus a územní plánování UUP
školitel: Ing. arch. Jan Sedlák, Ústav navrhování III, FA ČVUT Praha
město a jeho potřeby
IDENTIFIKACE PROBLÉMU
SPOLEČENSKÉ / POLITICKÉ
dy
ě
v
j
rozvo
topografické / přírodní podmínky
konfigurace ve státě
“raison d'etre”
e
c
u
l
o
rev
y
b
o
d
ní
r
e
d
o
m
k
e
t
á
č
o
p
1750
mysl
s
í
j
e
ác
y ztr
b
d
a
hr
společenský
ANOTACE
DISKURZ
urbanistický
HISTORICKÉ / MÍSTNÍ
Podstatou zkoumání je vize města a její dopady na “ideální plán města.” Dále budeme zkoumat roli ideálního plánu při reálném
vývoji disciplíny i konkrétních sídel. Téma studia vychází z předpokladu současné absence tohoto svébytného typu tvorby, jakožto
nástroje vedoucího k formulaci vize budoucí podoby města. Její potřebnost je patrná jak v odborné tak laické veřejnosti, a proto se
jeví rehabilitace tohoto způsobu uvažování velmi aktuální. Děje se tak v kontextu probíhajícího koloběhu zrychlené proměny
životního stylu, politických, demografických, sociálních, ekonomických a obecně kulturních podmínek měst.
PLOŠNÉ A KVANTITATIVNÍ POTŘEBY “objektivní”
e
c
a
p
i
anc
Cílem mého výzkumu je popsat souvislost mezi aktuálními potřebami společnosti kladenými na města, potřebami rezonujícími
ve vizích měst, ideálním urbanismem a urbanistickou teorií. Klíčovým úkolem práce je výzkum dopadů ideálního urbanismu na
fyzickou podobu města. Dalším úkolem je zkoumání zohlednění hierarchie potřeb společnosti z hlediska jejich časového dopadu na
reálnou podobu města.
Výzkum je časově omezen na období od pol. 18. století, tedy dobou, kdy existující městské hradby ztrácejí smysl, do 60. let 20. století,
postmoderním výbuchem. Geograficky se zaměřuje na česká města.
TEZE
>
Existují ideální plány „revoluční“, které změnily globálně myšlení o městě, a plány „evoluční“, které se pouze na tentýž problém
dívají z jiného
úhlu pohledu.
>
V období po roce 1990 a s tím souvisejících výrazných společenských proměn se objektivně ukazuje, že potřeba formulování
urbanistické vize města a otázka dlouhodobého výhledu rozvoje měst promítnutá do plánů se stává stále aktuálnější.
>
Rozvoj města lze pojmout z horizontu staletí, kde je ideová a etická složka identifikovatelná jako určující. Diskuze o udržitelném
rozvoji je v tomto horizontu nutné “dematerializovat” a zaměřit se na kulturně-společenský kontext.
>
Relevance urbanistické vize je ovlivněna genezí problému /path dependence/ a může jí být podpořena.
>
Existují aspekty a problémy, které nejsou reflektovány a zároveň se jeví jako důležité.
>
Diskurz se nezabývá podstatnými otázkami.
em
e
ac
z
i
l
a
r
sak
de
us
m
s
i
it
m
e
s
anti
o
metr
CÍL
Cílem práce je pojmenovat ovlivňující faktory (společenské děje) při vzniku a realizaci dlouhodobé vize města a sledovat vztah vize
města k jeho pozdějšímu vývoje a v neposlední řadě k jeho dnešní reálné podobě.
DÍLČÍ „TAKTICKÉ“ CÍLE
>
Popsat úlohy vize tvořící vztah mezi ideou a jí utvářenou realitou v podobě ideálního urbanismu a urbanistické teorie.
>
Vytvoření katalogu ideálních plánů měst a jejich analýza z hlediska dopadu na vlastní fyzickou podobu města se zohledním
ekonomických, kulturně-sociálních a politických podmínek utvářejících ideovou formu města.
>
Popsat a hledat problémy a potenciály vize současného středoevropského města ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
a
d
o
b
svo
e
c
a
l
s
u
u
k
m
e
s
p
li
s
a
t
i
p
ka
HYPOTÉZY
il
b
o
tom
au
1
Celková podoba města je ovlivněna realizací urbanistické vize.
2
Jasná vize se podílí na čitelném a stabilním rozvoji města, projevuje se v kulturně-sociálním prostoru. Její kvalitou je udržitelná
hodnota nemovitostí a je také nositelkou kultury užívání městského prostoru.
3
Kritériem oprávněnosti urbanistické vize je zohlednění hierarchie potřeb společnosti z hlediska jejich časového dopadu na
reálnou podobu města.
h
výta
e
c
a
k
i
f
ri
t
n
e
g
o
t
s
ě
í m ata
n
r
á
Line Soria y M
PŘÍLOHY, VÝSTUPY
>
Katalog ideálních plánů měst a jejich analýza z hlediska dopadu na město – vychází z potřeby povědomí o historii
urbanistických plánů měst.
>
Analýzy kulturně – civilizačního, sociálního, politického, ekonomického a demografického vývoje společnosti.
>
Případové studie ověřující souvislosti mezi soudobými potřebami společnosti kladenými na města, potřebami rezonující
ve vizích měst, ideálním urbanismem a urbanistickou teorií.
1882
j
a
v
m
a
el. tr
ro
Artu
o
t
s
ě
ím
n
d
a
Zahnrezer Howard
1890
u
Ebe
ze
e
n
e
nec g
1890
o
t
s
ě
m
é
n
s
á
Kr iel Burnham
m
é
l
b
o
pr
ko
Dan
é
k
s
n
a
č
b
o
krize
ti
s
o
n
č
e
l
o
p
s
ka
l
á
v
vá
o
t
ě
1. sv
1904
sto
ě
m
ové
l
s
y
Prům rnier
IDEÁLNÍ PLÁNY
Vídeň, Ringstrasse (1858) O. Wagner
Lineární město (1911) A. Soria y Mata
ČSR
Ga
Tony
sto
ě
m
ké
c
i
t
s
i
r
Futuio Sant'Elia
1914
n
i
l
i
c
i
pen
n
Anto
Futuristické město (1910) E. Henard
e
z
i
r
k
á
k
s
ř
á
od
p
s
o
h
1922
ny
o
i
l
i
m
3
o
r
p
o
t
s
Mě orbusier
Le C
London, Hampstead (1908) B. Parker, R. Unwin
1925
ka
l
á
v
vá
o
t
ě
2. sv
o
t
s
ě
m erseimer
o
k
l
e
V
ilb
ig H
Ludw
ce
a
z
i
l
globa
t
e
n
r
inte
ta
i
l
a
r
u
pl
“68”
1935
o
t
s
ě
í mr
c
í
ř
á
Z orbusie
Le C
Camberra (1921) W.B. Griffin
London, Lichtstadt (1921)
London, Hampstead (1922) R. Unwin
e
c
a
k
i
n
u
m
o
k
í
n
r
á
t
plane
Magnitogorsk (1933) E. May
mo
post
der
a
l
sti kl ního sty ,
o
n
č
ole
ivot nomiky
p
ž
s
m
b
o
e
e
potř ný vývoj ltury, ek ývojem.
z
r
u
Disk poháně niky, ku fickým v
ra
ech
ta,
ima,
měs vědy a t a demog
l
k
é
k
lním
čens ktuálně
á
e
i
l
c
o
o
s
sp
,a
vuje lečnosti chnické
a
t
s
spo
o-te
ch.
před
Osa áladu ve , vědeck jí ve vizí jí
n
mata ě rezonu přispíva .
é
t
á
h
n
n
ré
tova é násled ény, kte městec
u
k
s
i
r
d
m
ch
y, kte uje feno ideální
v
e
j
ob
po
dř
Vyja ptávce
po
h
sti a
o
n
č
á
e
spol anistick
b
e
ř
b
r
ot
zů p plánů, u měst.
r
u
k
s
ty di podobě ch vizích
ě
n
d
po ismus v istický
a
letí.
n
o
i
t
p
s
n
d
o
.
a
ě
t
0
v
u
rb
9. a 2
odpo deální u racích a
1
á
a
d
t
H le
měs
sta. I ch, dekla
o
ě
h
í
m
n
l
vize v texte
ideá
e
c
e
i
p
r
e
teo
konc
í
š
j
ě
amn
n
z
ý
v
Nej
s
íu
n
l
á
e
id
r
u
m
s
i
n
ba
N.Y. Manhattan (1959)
B. Fuller
t
s
o
n
č
spole dených nau,
1960
buc
ní v ý
Lineární město (1934) F.T. Marinetti, M. Somenzi,
A. Mazzoni
E
Z
I
V
,
o
h
ence
t
e
s
j
i
x
e
a
o
yslu lňování
t
m
s
s
mě ta, nositelena jako napměsta
s
e
u
á
e mě definov jevy viz nisticko
z
i
v
ba
Je
Pro
urz
Disk města. ečnosti. mus a ur
l
u
účel řeb spo í urbanis .
t
po
eáln
eorii
t
d
která
i
,
í
j
a
t
u
s
ň
e mě rozvoji
ovliv
z
i
v
t
nos bilnímu
l
e
t
e
ta
zř
řuje ému a s
d
a
j
ln
.
vy
ěsta
Osa ívá k čite
m
přisp
London (1943) P. Abercrombie
Chandigarh (1950) Le Corbusier
Milán (1966) A. Rossi
(obr. archiv doktorandů)
LITERATURA
HRŮZA, J. (1965) Teorie města, ČSAV Praha
HRŮZA, J. (2002) Charty urbanismu, Agora Praha, ISBN 80-902945-4-5
SITTE, C. (1995) Stavba měst podle uměleckých zásad, ARCH, ISBN 978-80-87318-21-8
BAUMAN, Z. (2008) Tekuté časy, Academia Praha, ISBN 978-80-200-1656-0
NORBERG-SCHULZ, CH. (2010) Genius Loci, Dokořán Praha, ISBN 978-80-7363-303-5
KRIER, L. (1997) Architektura, volba nebo osud, Academia Praha, ISBN 80-200-0012-7
LIESSMANN, C.P. (2012) Univerzum věcí, Academia Praha, ISBN 978-80-200-2060-4
LYNCH, K. (2004) Obraz města, Polygon, ISBN 80-7273-094-0
SITTE, C. (1995) Stavba měst podle uměleckých zásad, ÚÚR Brno, ISBN 978-80-87318-21-8
VENTURI, R. (2001) Složitost a protiklady v architektuře, Arbor vitae Praha, ISBN 80-86300-17-7