bezpečnostní řešení stavby

Komentáře

Transkript

bezpečnostní řešení stavby
-
P)ŽÁRNE
lr:..,'r
::k.i.
BEzPEčNosTNÍ
:
a.:!.rLni
:
ilre.r :li
: ill
ŘÍ'šENÍ
-lrarr
ii:i:,
I
2
l:
:rii,rt:,r!.
l'_.1),:/
: r _ : . , (rr. r r
r'r.irirrlr_.-(l
:
i
sTAvBY
lill
itl
..
.
.1:;
a.,,.
.,!!.,r -
.l
tJěeI
.an| ' pod .]ž n.
.d
jsou
cihe]né
...s'
p
dok|@ntace
'''|..:
.!.
k]enbové'
<rřé.h
.
poos i.5
.řé.ln
L.
'jel
i
zezemim.
sociá]nín
'1l"d
ob'.
F
é,n
oa
dřevěné
zadní a dvoI.a
cast
době ]ŠoI b.' '1L'\a
é 1 é o l c l o \, / j . o u
saťna
vč' nožnost1
\
adděfen
.
l11
užLván|
2|i<l
j'í1é'.^
s onezenou
<ÍA\|)j
v III.2aI2
a ústní
''
.
inforlrLace
Dop
.éL''|.
csN
csN
csN
csN
73
73
73
73
by]a
provedeno
0802
0873
0875
0834
úřad a
půÝadniho záněru'
n]ste
bude Ýybudavána
< r'1
h\jh'.
schopnasti
pohybu.
1-1
d]e
^'ó
objektu
hořlavých
se nebudÓu
kapa]in'
I
květen 2009
čeÍven 2003
duben 2011
bžezen 2aII, vč.
ČSN 73 0818
červenec 199?
ČsN 73 0821 .
květen 2oD1 ed'2
vyh1. č' 2312008sb.
zn.č.1 z čeIvence 2011
Výška objektu
: h:0.000n
(onstrllkční systén : nehoř1avý - 1.PP
/ d]e čI. 1.2.1a
smíšený
1.NP / dle čL' 1.2.1a /
:1
npp
!p
2.
=2
DžepozíčBí
po.Lzenni
a konsti1zkě''í
Úče] mistností
01
sklep
1'
nadzenni
ČÍs1o
101
žéšeBí .o'pÍaÝoÝa'd.é ěásti
objektl]'
pod]aži
Čís1Ó
s. pno ln2l
s tn2l
0,0
100,0
pod]aži
Úče] místností
<.,.|^'n'n
investora.
Pozn':
ve vŠech Prostorách
řešené části
hoř]ávé pfyny a kapa]iny,
které nají paranetry
Řešeni
]ako
ad haspody'
.'\ié.
Tn'lrovou
lyuŽ]vany
v.J1\Jjl.
Ósab
2na
by]y
využivat dle
a nd ]e]lch
n1'
a's..'r].:
stavebně
obecní
s omítkou
hl1.]ó
'
nově
jednlm
IAň
záněreÚ inÝestara
]e pŤedn7 a pravaÚ část
Levá a zadní část L'ÚdoÚ 2ce1a adstraDeny
no\ a' t; lnsamostatne wstLpy/
s
r
Leýá,
pro\-oÍy
Poo< i.''oi
přízemím
nad
Á
.
p-oJ-o|
s,p.o tm2l
0,0
s lm2l
21,A
vyskytovat
742
103
104
105
106
107
108
109
110
111
L72
113
114
115
116
II7
118
119
120
t2r
122
I23
124
725
126
L21
L2A
I29
130
131
132
133
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
:]ev]ště
Wc účinkující
rozvaděč
úk]id
NN
sklad
kuchyň
jíde]na
zádýeŤi
sklad
úkfid
blc muŽi
ílc ímobi]ní
Wc Žény
úklid
úk]id
Í]c
k1ichyň
blc nuŽi
Wc Ženy
2.1
eDa řeše'é
cásti
objektU
do
ažárnich
r71,2
'
2r, 6
3,8
1,9
2,6
7,2
I,7
'14
,6
6,9
1,2
1,0
tata
1 0 ,0
3,0
1,4
r,5
10,9
1 8 ,8
7,6
4,5
9,4
9,2
1 0 /4
'I
,8
6,1
úseků -
]e čsN 73 a802
místn. č. 106 _ 122
prostory č. 724 - I33
p.ostory č. 101
Ia5, 123
Požárni úsek č. 1
PažáŤni úsek č. 2
PožáÍni úsek č. 3
v\,paéxoÝá čásx :
Požátni
úsek ě.1
:
D ] e Č s N 7 3 0 8 3 4 č 1 . 3 . 1 a 3 . 4 s e j e d n á o u a ě a u staÝe!>
DoŽ; '1
'
0,o0
)š.d
tn.
Konstrukční systém
: smíšený
Umís|ění požárního úsékuI nadzenní pod}aŽí
Po.e. Lži n .l ood]
I
"
Paran.átry
n1st,asti
v požárnin
ski'Piny
úsek\:
spn
lm2l lks.m-21
106
107
108
109
110
111
L12
113
1
I
I
I
1
1
1
1
Wc účinkující
rozvaděč
úktid
sklad
NN
zI.
3,8
I,9
2,6
7,2
1,1
40,0
5,0
5,0
25tO
5,0
5,0
5,0
50r0
lkq.m-2l
1, 10
0,70
atla
0,80
o,1a
0,70
0,80
1, 00
1,A
2,A
2,0
2,A
2,0
2,0
2,0
10,0
L14
115
116
LI1
118
119
724
t
1
1
1
1
kuchyň
]íde]na
zádveři
sklad
úk]ld
1
1
1
ldc muŽi
Í{C imobí]ní
líc Ženy
r21
L22
So
Im2l
2,2
2,9
2,7
2,1
4,2
3,2
.
'1At6
6,9
I,Z
1.0
14,0
1 0 ,0
3,0
7,0
0,95
0,90
0,80
1,00
0/70
0,80
0,70
a,1a
0,70
5.0
5,0
2,4
2,4
2,4
2,D
2,0
2, a
2,4
Ý abvoc1aÝých á střešní cň konst.ukcichj
stavebnich
atvarů
ho
Unístěn1
Počet
30,0
2 A ,A
5,0
50.0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
tnl
2,r
1,8
1,8
1,8
2,8
2,4
1
1
l
2
1
1
PažÁRNÍ RIZIKO
192,84
s
tn2l 24,61
so tn2l =
bom
:
3,00
tnl
:
1
4t64
lm2l
:
25,43
n
2
I
k
q
.
t
0.956
a,946
:
rta22
b
1,000
= p. a.b' c
tkq.B-2l
PÝ
bezPečnosxi
stlpeň
Požádi
hs
sn
p
(ó1.
7.2)
=
24,59
I.
poŽárního úsekLr (č]. 7.3)
vetikost
N e j v ě t š í d o v o ] e n á d é L k a p o ž á r n í h Ó í r s é k r ] tml
N a j v ě t Š í d o v o ] e n á š í ř k a p o Ž á I n í h o ú s e k u tnl
Mezni půdorysná p]ocha poŽáIního úsek'r I t2 l
Ne] větší počet užitných podlaŽí
PožáÍni
D'e cS\
úsek ě.2
'. o8'4
:
I.
'.
a ''.
způsobu vyuŽíváni
Na záLradě
ČsN 73 o8o2 tab.
d
]
e
stanoveno
]isék č.3 :
PožáBi
DrJ ČSN 73 0834 č].
3.]. a 3.3
způsobu vYužívání
Na základě
stanoveno d]e čsN 73 0802 tab.
.. jed'a
19,45
5 r l ,1 6
3964,85
6
o zflěnÚ stáýeb
skupiny
r.
a nově zŤizovaných prosto.ů
stávajících
A.1 po]. 7 - p..'rnax = 40 kg.m 2, dle tab.8
'',,,, ÍÍI '
se jedná
o zl,ěr',u sxaÝeb
sk''ř'in',
sPB
I'
plostorú
a nově zřizovaných
stávajících
A.1 po]. 3 - pvnax : 110kg/m2, dre .uo..1-
^*.
Z'ríě|y r.L.rýeb ..kuP1ny I neýyžadDji
pÓŽa.lavků C9Il 73 0E34 č]. 4 :
da]ši
opétře'í,
za
ljžedpok]adú
s.,]ně]1i
2 / p o ž á| n 1 o d o ] n o s t p o Ú Ž r L ý c h p r v k Ů v u p r a v o v a n ý c h
konstrukcích
není sniŽena
stavební na|e]:iá]y
|o.1 púvor]nl hodnotu . pouŽity
s tnininá1ní poŽárli
odo]nosti
EI 45 DP1
b/ třída
reakce na oheň sIal,lebních hmoi' nebÓ druh sta'ebních
konstfukcí
není
!'or5cna oprola puvoonlÍ|u 5léJu
na úpravy pouŽitv
stave]rní hÍnoty tří.]y reak.c
na oheil A1 / dozdívky 2 cíhe] p]ných pá]ených,
beton. ma]ia,''. /
c/
pÓŽár.ě
ct'.vř.né
p]ochY
v obvodových
d/ rlovč zřizované
prostupy
stěnani
CSN rl 0802 / naltou, betonen /
e/
Žádné nové prostupy
|'h/
beze zně!
q/ pÚvodní
i/
netýká
úní]rové ces|y
zaŤizerji
PÓŽn':
VZT stěnami
zůstanou beze
a stropy
budou utěsněny
a stlopy
ne]sou
z jednotlivých
zásah
PU Č'2 a PU č.3 jsou
O.lo].asti
prostolů
u z ; v ; Ly o t v o r Ů
poŽaÍ]avků
d]e
?"Ťizaýány
ne|ýká
s..
viz
se nenění
část 5.
dá]e řéšeny pouze ve vztahu
sťaý'
donstr,,+cj
- d]e
pÓŽáIni
stěny í(ezi Pú / stávě]ící
zdj'vo z .ihe]
pá]ených tr. .00m,
6 0 0 n , Ťa 1 4 0 m + o n í t k a o b o u
stranně.
nové zdivo z ]ehkých příček Ytong i].
100 é 150m + onítka obousťranně, dozdivky z cihc] p]ných pá ených ir.
300 a 65Om + omítka
obolrst fanně /
LoŽjrni
zněn a úprav
se
pro protipoŽární
ÓžáI.
stěnách
k PÚ č.r.
Čs|l 73 a8a2
El 30
REI 30
EI LI]O
F E I 2 4O
nezi Ťnístnostni
1.03
r. {13
1.03
1.06
1.06
1.15
1.19
L.0l
L.l1
EW-sn c2 ]5DP]
Eýi'sn C2 L5bP3
/ kouřo|ěsné /
E!í-sm.c2 15DP]
/
obvodové stěny přísi.avby
zajiŠťu]icí
staltri]itu
c]r]ek|'] / nové z.]lvo z cihe]ných
b]oků Poro
Lt]erm t]'
440Ím + omítka obousij]anně /
no.né konstrukce
střechy
nad přístavbou
/ pod
nied ze sádrokartonový.h
desek Knauf I'iHITE t].
]:'5n!n n. ocelové Lonstrukcr zavěšen 4a systé
mové závěsy
roš| ve dvou úIovních, izoLace
v nezi stropÚ s objemovou hnotností minimá]ně
40 kqlm3 a t]- 26om
systém KÍiauf .]řevěné
sLřeŠní konsirukce
.hráněné cleskami Knauí D112
REI,i L 5
REI 15
EI 15
Lýi-sn c2 ]ODP3
y'.NřoLés|é
/
REI 180
REI I I]O
REI L5
6
PÚ č.1' ktelé za]išťují
uvnítř
nosné konstlukce
blokú PoŤo
objektu
/ zdivo z cihefných
stabi]itu
keřamické
3 o 0 Ť n r n+ o n í t k a o b o u s t I a n n ě ,
theIm t]'
p
j
.
ů
v]aky +
s
]
o
u
p
y
'
+ omítka, oce]ové
překlady
přet
s
p
o
j
e
R
E
D
t
l
'
1
5
m
,
K
n
a
u
f
obk]ad .leskani
p
ř
e
b
I
o
u
s
i
t
a
/
ne]it
- vnitřní
schodiŠtě
ramickou d]aŽbou
stupně
betonové
R 240l 60,30
upÍavené ke
R 6ODP1
R 15DP3
neŽ ]e uvedéno v
, mate.iálu.
ý případě pouŽítí jiné konstrukce
p
o
Ž
á
.
n
í
o
d
o
]
n
o
s
t
min. poŽadovanou
zajistat
" "-t n ev o b j e k t u
poŽéru
pii
kteře
pouŽiio
ÍLateliá]ů,
stavbě
nebude pří
t
o
x
i
c
i
t
u
z
p
ů
s
o
b
u
j
í
c
í
p
o
p
o
v
I
c
h
u
.
z
p
]
o
d
i
n
y
p
o
ž
á
r
s
v
é
m
šiti
odkapávají.
PazD,:
tz je
3.
-
cegty
tJ,'ikové
'"eku osobami podle čsN 73 0818, čelvenec 1997
ob."--'""' pď."..'r'.
osobani
IovněŽ
je
v],uŽívání
nožností
řešena
s
Přístavba
pohybu.
schopností
PÚ č.1 :
Údaje
Místn.
čís1o
106
t14
115
Udaje
z projektu
z tabufky
Počet PÓ]ožka
osob
proj.
Druh
nístnost1
j ídelna
14,6
25
2
0
l
Plocha sou- Poče| č1.
osob 6.2
na os. činitel
vn2
L6.A
I.1.3
7.1.1
0,0
0,0
1,4
součinitef a : D'946
počet osob pod]e ČsN 73 0818
Započitatetný
p
]
o
c
h
a přípádající
na 1 osobu Im2] =
PůdorYsná
č. č.p.T}p
1
2
tu
tminl
1NÚc--.
1 NÚc ---
l
42,',]
42,7
25,0
20,0
tnl
90
2,7
K
E.s
iosobl
f, max
1, 0
1, 0
1,5
1, 5
34
6A
34 Ne
3 Ne
53 Ne
1,35
1.30
0,00
r-v. u.rK
vy.ovule
r25
125
jsou
vstup,
bezbariéŤový
se zázemím, do kteIé bude zajlštěn
Z přístavby
a boČnin vstupem na
h]avním vstupen
na západní straně
dvě NÚC
navrŽeny
seveIní straně.
vo]né.
Únikové cesty d]e ČsN 73 0802 vyhoví, ]e nutné ]e udIžovat trvale
NB.4.78
tabuLkou
',úniková
směry úniku budou označeny bézpečnostní
Po'n.:
pi1Íno
kde .enr
v
n
í
s
t
e
c
h
'
v
ý
c
h
o
d
'
.
tabulkou
cesta.. s dodatkovou
,,únikový
únÍku
n
u
s
i
b
ý
t
v
e
s
n
ě
I
u
p
I
o
s
t
r
a
n
s
t
v
í
t
a
b
u
]
k
y
n
a
v
o
]
n
é
východ
/
Viditelný
po
minimálně
značky nusí být vidite1né
a rozpoznate]né
vzájemně viditeIné,
dobu nezbytně nutnou k bezpečnénu opuštění ob]ekiu!
4 . OdsX1.1py
Dle čsN ]3 0834 čf. 5 . 9. 1
konstIukcí
neposuzu]iL.
se
odstupowé
vzdálenosti
od
stávaj 1cach
otvorú
a
,7
nebezpečný prostoI
!oŽálnč
Vzdá]enos|i
do nax'ná]ní
zasahu]e
:
PU č.1 :
29,6
p v t k q .n - 2 1 :
o
pv
zvýŠena
hÓ.]nota
pv+5
I
Ík q . n - 2 ]
5 kq.m-2'
čL'10.4
průčetí
rk2
IKrd. m-2l
hu
tn]
4:č1.7'2'Bb)
til
tml
lrl
30
30
lrl
l0
1, L
1,5
1,5
6,5
11, 3
2,AA
1, 80
2, tst)
2,AO
2, AA
88
88
88
88
88
0,69
o,69
0,69
0,69
0.69
0,99
0/99
0,99
0,99
a,99
100
100
100
53
41
1,8 5
1, l7
2, 1]
2|67
2,23
západní
západní
Západní
záPadni
západni
strana1
stIana1
strana1
stŤana7
stÍanal
30
L,5
1,80
88
0,69
0,99
100
1,77
záPadbi
sxraia2
30
1,0
2,74
88
0,69
0/99
100
7,52
seÝetaí
sxrana7
o.]stupové vzdálenosti
nebezpečný
PoŽálně
od upravovaného objektu vyhovl.
prostor
bude zasahovat
od přístavby
pouze
na
v PNP PÚ č.2.
se buc]e ČasteČne nachazei
stěna přistavby
obvodová
p.žár
nešíříci
na oheň A1'
z třídy
reakce
p]:ostorlr Ljudou stěny
povIchu a s poŽáIní odo]nosťí 3oninut.
v pož.- nebezpečnén prostoÍu
se nebude nacházet
]'ného
Přís]'avba
minimá]ně 30m jsou vo]ná prostfanství'
neboť do vzdá]enosLi
5.
zažízení
Pio
protipožární
zásah
5. 7. Pžijez.lová kanDnikace
příjezdová
konunilace
šířky jedrroho pruhu nin'
vede dvoupřuhová
K ob]ektu
mj'.jmé]4i
3'om a průjezdné výšky 4.r m urnožňující pŤíjezd poŽá.ních vozide]'
bude zakázáno parkování vozide].
80 kN. V tom|o prostoIu
nápfavový tlak
Nástupní p]ochy ani zásahové cesty se nezř!zuji.
je možné vést vnější
ob]eLtL] a
sIlanou
a záchranné práce
Hasební zásah
.' i
p,o .o -r.
5.2. Pažárn i Ýada
p.;ár'1í vodou pod]e
Zá."r.o'á"1
Plj č.7
ČsN 73O873
:
s In2l
P t k 9 .m - 2 1
s o u č i np . s
!92,8
25,4
4 9 4 2 ,A
s
součin p ' s
t."rl
2 2 7, 6 A
4464,1
.j
Ír' ]-_
součin p. s
385,10
3 0 8 0 8 ,0
1. Vněiší odL]ěIní mís|o
(č]. 5)
vzdá]enosti tn]
od obj ekru mezi sebou
150
300
DNvO
m
m.s-l
100
0,8
l.s
I
Ú,0
sfirěrem se ve vzdá]eností
5evernín
p
o
Žární hydrant
na po|r]rbi
r]odzenni.
'
'
,
. s'"|
Ó
.
0
9o "'
vzcá]onosi ! 300m.
2.. ,h1itřni
Pll !.1
Ó.]t'ě-.ni n]jsťa (č]
nachází stáva]jc1
cca 1 5 n o d p ř i s t a v b y
mnoŽství
DN 1oO obecního vodovodu. nil.
.]o
0'2 MPa., dalšj za]istit
\; přetrak
rl)
-
Na zék]adě p.S
< 9000 kg pod]e č].
4.4 b) 1) ]ze
od vnltřních
odbě]:nj ch mísL
< 9 0 0 0 ] < qp o d ] e č ] .
4.4
od vnitřnich
o.1běfní.h
EÚ č.2 :
p.s
Na zák]adě
b)1)
]ze
r n Ís |
PLj č.3 :
HadicoÝý systém (č]'
LVarově
světrost tm,n]Ma:. vzdá]enost tÍL]
6.1)
25
hadice
stáLá
DiÍLenzování Vniiřního rozvodu vody (čr'6.8)
(hydrodynana cký )
Přet]ak
: nin.
proudnice
PIůtoL vody z uzaviraie]né
2 MPA
0, 3 ] s - 1
vnítřní
odběrní
nj 5|o
vstupních
dveři
na sá]e
bude
osazeno
L] h Lavnich
poLohami
hadici'
L l ] . o n Č e n o L rp r o u d n i c l
se třeni
/ uzavřená,
s|á]ou
s ivarově
40 n,
konpaktní proud /. Ne:]vzdá1enější nísto hasebního Zásahu
sk.ápóni,
p
ř
e
t
]
a
k
p
o
Ž
á
r
Í
j
í
]/s,
m
n
o
ž
s
t
v
í
v
o
d
y
0
.
3
hydrodynamlcký
0.2 Mpa, min.
ninínálni
j
n
e
n
o
v
i
t
é
2
5
m
.
s
h
a
d
i
c
í
o
s
v
ě
|
]
o
s
t
i
hadicový sysiém
např. Hartann + pav]iš'
Hasi]
Typ systénu
..
at-.a
1a-
r
rd<'
-p:-
or"
PÚ č.] :
Poče| přenosných hasících přístrojů nr : 2'0
nHJ : 6 x r\t = 6 z 2 : 12.0 hasicích ]edno|ek
v ]ide]ně č' t.15 u vstupních
vstupníc]1 .tveří .]o šatny č.
schopnost í 21A'
dveři
1.06
. . .' 2
do chodby č.r.16 a na choc]bě č. 1'12 u
bude vždy osazen 1 ks PHP s hasící
PÚ .1.2 :
rjj]J = 6:
x 3 = 18'0 hasicích
nr:6
-i,
jec]no|ek
oo m-
l,očet přenosných hasicích přísiro]ů nr = 3.1
nUJ : 6 x nr : 6 x 4 = 24.0 hasicíČh jednoiek
c,
1'25 a v hospodě č. 1.30 u
schopností 2]A.
''''. 4
v ša|ně č. 1.01 u h]avnich
vstupních
dveří na sá],
na jevišti
č'] ' 05,
v přjsá]'í č.1.04 a na sá]e č. 1.0] U vstupn1ctr dveIa do j1de].y č.r .15 bude
-d
PHP
o.
--.
brrdou
I
Ls
D
osazeny
D
Q....
na
trva]e
.-1op,
přístupných
ní5tech'
upevněny
dLe
p1a1]ných
Ia.]já|ory
deskoýýnj.
přístavby
blrc]oÚ vytápěíy
pÍostory
vni|řní
n
o
v
é
soČaá]ni
č
'
1
.
.
]
.
]
,
systénu kot]e na p'1'yn, umístěného ve skta.ju
syslemu
|
e
p
]
o
v
c
d
n
i
h
c
r
Ia.]iá|oIy
destovýma
vytápěno
bu.]e
hospoc]y
zázení
s|ávajícího kot]e na p]yn / asazen ý hospodě /.
odv;d spa]in nusí splňova]: přisLušné předpisy a ČsNl, nutno dod.Žet PoŽadavky
d]e p1atných
konstI!rkc1
od při1eh]ých
spoLřebičů
tepeIných
na vzdá1;nosIr
d]e ČsN 06 1008l .
před|i sů poŽadavků vý.obce zařizení,
pro o.]tah spa]1n od plynového tLr]:bo-kot]e brr.]e v pods|řeŠn1Í( plostoru
lollur'í
nT 3í]Dl / viz
o.]olností
deskami
s požární
obk]adenr nehoř]avýnl
opatřcno
p
]
u
s
GB 112 /.
ic.]hnlckó podk]ác]y Loqama.
l-ytt.lpplě. "l l" a , . r r ' "
oodnlínky:
Všeobecné
čásr: nusí býj: navržerla 2e stav'Abních
kouřovodu nebo jejich
l.o.i"",
ll**..,t".
DPl ,
komínový p]ášť z konstrrj{ce
A
2
,
na oheň nejméně
.eakce
výrobků třídy
7
3
4201
p
o
Ž
a
d
a
v
k
y
č
s
N
m
u
s
í
s
p
]
ň
o
\
'
a
i
.
o
.
t
k
;
u
ř
e
n
i
3oninut.
s paž'ární od;rností
být
5
'
1
m
U
s
i
]
3
4
2
0
1
č
r
.
p
o
Ž
é
d
a
v
k
ů
Č
s
N
'
D
l
e
z
a
ř
i
z
e
n
í
xo,ll ny a .]]odavatele
p
o
.
i
n
i
r
rek
p
r
o
v
o
z
n
1
.
h
v
š
e
c
h
z
a
p
r
o
v
e
d
e
n
a
i
a
k
,
a
b
y
a
n
a
v
r
Ž
e
n
a
c
e
s
l
.
a
spa]inová
podnínek byl
oLjvykrých pově|rnosiních
pilpol ených spotřet]ičů pa]j v a mísině
koninen nebo svis]ým kouřovodeÍn s funkcí koniaa
lezpein1t o.]vod spa]in
'a1lsrěn
aijy ncnasia]o
j
e
j
i
c
h
do vo]ného ovzduší |ak,
rozpty]
budovy a
naá střechu
š
k
o
.
]
l
i
v]n V ovzdllši
p
ř
í
p
l
r
s
t
n
é
k
o
n
c
e
o
t
r
a
c
e
p
ř
e
k
r
o
č
e
n
y
jc]]ch hionadění a neby]y
v
š
ech prostorLr,
p
o
ž
á
r
n
í
b
e
z
p
e
č
n
o
s
t
z
a
j
i
š
t
ě
n
a
o
k
o
]
í
'
M
u
s
í
b
ý
t
anj v nejb]ižším
ričlnnost
ž
Ó
vái
s
n
i
n
e
s
m
i
p
r
o
c
h
á
z
í
.
c
e
s
t
a
s
p
a
]
.
i
a
o
v
á
c
e
s
I
a
spa1anová
kteI]'Ti
reakce na
konstrLrkcí z VýIobků iřídy
Ne]nenŠí dovo]ená vzdá]enost
spotřcbiče'
konína a kouřovodu mus]j t]ý| .tanoýena
chc.i B až E od vnějšího povrchu p]áště
je 50m\,
konínového p]áště
norny,
o.] pov!chu
7korrško! pod]c české technické
.
l
j
s
t
a
Vgbníoh
c
d
h
o
ř
]
a
v
ý
c
h
Vzdá]enost
nakNejnenší
po}ud
s|anoveno
neni
Ý
ý
r
o
b
c
e
'
n
.
pro systéfirový komln musí bý| dek]arována
naterjáLů
Na jederr koínínový prud!rch
oIvorem.
v}meiacin
a vybiIacín
Konín b-de opa|řen
j
e
d
e
n
p
o
u
z
e
s
p
o
|
ř
e
b
!
č
'
p
i
i
p
o
j
e
n
bude
zpúsoben
oz.acena
(. ždá
být
tfva]ýn
cesi]a
musi
spa]inová
doko4čená
j d e n t i i j k a č n í m šL í | k e m .
pÍaýádě.í]11 práýidelné
pfoÝÓzu
.!t.é
zajist]ť
kanina
ts.,peč.os t
]e
ý1á.1y
u
v
e
d
.
é
né Ý nažizeni
spa1inaÝé
cesty
á
čiště'in
p|aýa2-ni kantťo]y
p
a
r
.
2 a 4.
Ě.91/20la sb.,
.1]e poŽadavků ČsN 73 0810 čI. b.2.L nusí DÝ|
FÚo.l4ll
!q-t i ul)i ' v..d...i
a
!ozvo.]Ú
se
vyskytuj í prosttpy
konstrukce,
ve
kterých
pczarně
aeríci
.o2vodů
a e]ektIi.kých
teČhnrc].ých a teČhno]oq1ckých zaŤizeni
insLa]ací,
a to vc s.Lejné sk]adbě
zařízen1
.]otaŽerly aŽ k vně]ším povrchům prostupujíclch
'jakou ná požárně dě]ící konsLrLrk t'
Prost!|Ý
a sc ste:nou poŽárni odo]ností,
7
3
'
.
s
C
s
N
0
8
.
.
musí být také navrŽeny a rea]izovány v sou]adu
Těsněni prostupů se hodnotí pod]e ?-5.8 ČsN EN 1]501-22:2008, a to v těchto
a,/ poŽárlrí odo]nost EI
svaŽ|en Voc]jčů' pokud
e]ektrických
Iozvodů Lvořených
a liných
kabeLových
j
e
d
n
í
n
i
z
o
l
a
.
e
p
r
o
s
t
u
p
u
j
í
o
t
v
o
I
e
m
'
n
a
j
í
/ pov.ci]ové úpfavy /
tyto
rozvody
šíříci požář a ]e]ach ce]ková hnoinost je větší neŽ 1.0 ].g/m / Dstanoveoi Sc
n e t ý k á v o . ] i č L , ra k a b e 1 ů p o d ] e Č s N ] 3 0 B 0 2 č i Č s N 7 3 0 8 0 4 , v o d i č ú a k a b e ] ú
.sN EN 5021'6 a 7aŤizer|r nivIho1rn]ch
které nešiři
Požár pod'te norern řady
9.jd1e Č5N 13 |a48 /|
. kanaLizéční potrubí,
třídy r(]akce na oheň B aŽ E' světIého průiez! přeJ
j
d
e
]
i
po]obu potruLjí, nebo přes
v
e
.
L
i
k
á
L
nÍ
1 2 5 0 0 Í ] r n 2 ,j d e ] ' j o
o
800!ÍLm2
poLoh! potrubí do 15 stupňú / EI-UU nebo EI cU/.
holizontá].ní
t0
nebo
E C/U,
b/
r'ožární odo]nost
pokud
badé a/ '
]de
Lrve.]errých ý
k]asi íí|ace EW.
ve všech piípadech
a to
konstrukci
poŽálně
dě] icí
E U/c
apod',
o prosiupy
budolr zhotoveny
vody v přistavbě
nové rozvody
voda
odběÍnimu
V
n
i
i
ř
r
imlr
v
o
d
y
k
p
o
ž
á
r
n
í
pod oníLkou'
|.ozvody
H
]
a
v
n
í uzávěr
p
o
d
o
n
í
t
k
o
u
.
p
o
t
I
l
b
i
proveden
z oce]ového
potrubi
z Presio'ého
v |Ú Č.3 bude
budoLr proveo:eny
e]ektroinsta1ace
nové ro2vody
NN
ČsN, o.hIana bude za]ištěna pospojován1n dle ČsN 33 2000 4 41 a ]]
kabe ]y dle
2!00-5-54.
domovní vypínaĚ
H] avní
samostatné
l
i
v
é
e
d
n
o
t
]
l]Lldovy' pfo
sirane
v
s
amostat.ých
i
s
t
i
č
e
]
blrde vně přístaÝby
umísiěny
budou
části
p]ynu
budou
rozvody
p]yn
nové vnitřoí
p
o
v
|
c
h
u
p
o
stěn
a
v
e
s
t
ě
n
á
c
h
p
o
t
ř
l
r
b
í
v
e
d
e
n
é
h
o
s
v
a
ř
e
n
é
h
o
z occtového
HUP je vně ]rudovy.
p:!.rných předpisů.
'!,j|9!9:99!!j9!nr.jj}e!
pot.'bín
";''t.r"..í.
]3 Dal2, bez nutnosti
7 'Požátně
vniiřni
n1r.é.ě
odvěLlávané
nad
z Pz p]echu do venkovního prostoru
osazení poŽárních klapek.
7 . ] . r í u L n o s i . Š t ř e i e n - iO b j e k t u E P s - d ] e č s N ' ]
.
o'é1o
investora
vy] ádřeni
/.2.
ob.\|
sťřeŽen
n.ÍIachází
Zařízení
stave
b
r
Žádný
náhradní
a b.Žpé' 'a''
u e]ektrických
e]ektrické zaŤizeni|,
s nápisen pozor
hlavníllo vvpíněče NN
'
'''
.n] pěncvými PHp
nJ i]ř i s]ušných místech budou t a b u ] k y
vypínač
s d o . 1 al - k o v o u L a b u l k o u
,,hlavni
3 doda|kovou
9815. ^^-- '.
4.2.1
5N
zdro.
,|ště bude v soula.]u s vyh]áštou
d
NE.4.7B
d.
a,b
/
a
EPs'
11!, i,)for^
Né!!44!f .,l'aj.
prosioiv
ust1
.lLe t sl'í
stIecttu,
zažízer,í
bezpečnostAí
'p'o
zhotoveny
dle csN a
NN
jané
anr
č.23l2008sb.'
zabezpečovaci
paragIafu
28
.L, ' .L
I tabu]ka NB.3.01
rozvodrLých zaÍizeDi
Ýč' označení t]ačiika
,,tota] s|op''
tabu]ka
B. 1 ' 4
: h]avní vypínač NN s tabu]kou
NN'.
vně objé]itu ne sever4i
NB.3.01
sLraně
vody
s |abu]koY
h]avní
uzávěI
v
v
o
d
y
'
.
s
r
l
t
e
r
é
n
u
u
z
á
v
ě
r
,,h]avní
plynu
s |abu]kÓu
uzávěr
hLavni
tabu]kou ,'h]avni uzávěr plynu.' ' víě budovv na j1Žni
tabu]kou
NB'4.78 s dodatkovou
st.aně stával íČi části
ÝenkoÝrrí hydŤant ozn.lčrt NE.01 hydrant se směrovkou ýzdá]enost
osazené PHP budou označeny |abu]kou NE-05
bude označeno tabu]kou NE.01 ',hyd]..nL:''
odběrní nisto
vnitřni
NB.4.]8
b
u
d
o
u
o
z
n
a
čeny bezpečnostníml
tabu]kani
ú
n
í
I
u
,,úniková cest...
sněfy
p
iimo Ýi.llie]rl/
k
d
e
n
e
n
í
v
ý
c
h
o
d
.
'
v
m
í
s
t
e
c
h
,
tabu]kou
s dodatkovou
',úníkový
musí být ve sněru
un1kU !zr].t ně
Východ na vo1né prostranství
/ tabu]ky
po dobu
vidiIelné
značky musí bý|
a rozpoznaLeLné nininá]ně
vidite]né,
nezbytně nutnolr k bezpečnénu opuš|ění ob]ektul
].
Viz
oddi L 5.
"
aa'-.
ada
ll
ZédnťbEzpeč..sIni
zařazena proti
konsIfukce ýlz addil 2.2.
PÓzn':
poŽárně
jakoLrko]iv
be2pečnostnínu
šíření poŽáru se v objetu
zíněnu v PDl při
.ea]izaci
stavby ploti
výše uvedenému
řešení ]e nutné z h]ediska
požární bezpečnosti
nově
před
zahájením trva]ého
uŽívání buc]ou provedeny
révize
přísrušných
zařizeni,
rozvodů
e]ektroinsta]ace,
odběřního nísia,
'''.
a.
nejnsta]u]e/
veškeré potřebné
PHP'.
vnitřnj'ho
Příloha
Při]oha č.1
Export:
situace stavby
Nx802 v'
05.2009'
(c) 1994 2o09 Radín Bochňák, W!'W.bochndr.cZ
-:- 46e
lt
o
46e
/3
6e/
ee13
Uvt/+
+as
/a 46e11
469
46
a
!,1
JtÍ
t!.lr,
požÁnN'ĚNtnpzpBčxl.,pnosron posuzouANEHoi}B.}EKitj
r--_-l
@
pnosron orotNi zÁsrlvsl,
NEBEZPEčNý
PoŽ',4RNĚ
lltl,ĚtŠ
i l,ožÁxx Ínyo nlNr
|

Podobné dokumenty

ín Živnostenská pojišťovna as

ín Živnostenská pojišťovna as i.ž e po'Šlé,lýo),4' -ebo ra poŽe_1_L . r p]sl_Še'c- soL il Vii ,Č'1ě Jž táry č env po|'slére o)lacrosll' Věci osobní polieby palřící do pojišlěného soLrboíLr iso! po]šlény proti !ve_ de'ý'n reoelp...

Více

1.zakladnl skola Horovicc 2. zakladni skola ITorovice Skolnljldelna

1.zakladnl skola Horovicc 2. zakladni skola ITorovice Skolnljldelna Najemce je povinen hradit veskere energie a likvidacl odpudu spojenych s pi'edmetem jeho podnikatelske cinnosti. (Jhrady u jednotlivYch dlu!Jli energif hudou provadeny dIe pisemne dohody mezi najem...

Více

JUMO MIDAS S06

JUMO MIDAS S06 Linearita podle nastaveného mezního bodu Referenční podmínky EN 61298-1 Zahrnuje: linearitu, hysterezi, opakovatelnost, odchylku začátku (offset) a konce měřicího rozsahu Zahrnuje: linearitu, hyste...

Více

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Rekreačníchalupa č.e. 218 - jedná se o zděný samostatně stojícíobjekt, s částečnýnpodsklepením s jedním NP a podkrovím, střecha je šikná sedlová. Stáří objektu je dle informacÍ povinného cca 30 le...

Více

MRS 451

MRS 451 Na mě řicístanici (dá le MS) zadá me SrId (to volíme z dostupný ch volný ch adres sbě rný ch stanic SS) a Id (které udá vá číslo SS, se kterou chceme testovat spojení) a spustíme rež im vysílá nítX...

Více

UN|YERsÁINí NApÁJEcÍ lonroÁr

UN|YERsÁINí NApÁJEcÍ lonroÁr provési d.].e boibr io5rl'l ukončc4j 3 j6drqn.l PÁI.' plopoJ1t

Více