Bulletin MVČK1 – Súdán № 57/2007

Komentáře

Transkript

Bulletin MVČK1 – Súdán № 57/2007
MEDIA RELATIONS UNIT
International Committee of the Red Cross
19, avenue de la Paix
1202 Geneva
Switzerland
Phone: +41 22 730 3443
Fax: +41 22 734 8280
[email protected]
http://www.icrc.org
Bulletin MVČK1 – Súdán № 57/2007
18. prosinec 2007
Poslední zprávy o aktivitách MVČK v poli
Civilisté v Darfuru jsou nadále zasahování konfliktem. Nouze je zejména v zemědělských
oblastech, kde je příčinou ekonomického úpadku nemožnost obdělávat půdu či se účastnit
trhů, v drahách migrace nomádských společenství a tam, kde je možný jen sporadický
přístup k základní infrastruktuře a službám.
V září, říjnu a listopadu se personálu MVČK podařilo i přes nestálou bezpečnostní situaci
uskutečnit značné množství výjezdů do pole ve třech státech Darfuru. Týmy MVČK se vrátily
do zemědělských oblastí, které dříve byly jen obtížně přístupné, částečně vlivem období
dešťů. Poskytly tak pomoc obyvatelstvu v Golol2, Terej, Abata, Waranga, Dabenga, Gorne a
Dayoka v Západním Darfuru, v Sany Haya, Korma, Tomeh, El Kuma, Kurge, Tawila, Saga,
Hashaba, Haskanita a Um Sidir v Severním Darfuru a Sullel, Torongtawra a Muhajeriya v
Jižním Darfuru. Přístup do některých oblastí však nadále zůstává jen sporadický.
MVČK též navštívil město Kassala ve Východním Darfuru, aby zjistil dopad minového
nebezpečí na obyvatelstvo státu. Personál MVČK též navštívil místní pobočku Súdanského
Červeného půlměsíce za účelem její podpory a vzájemné koordinace činnosti obou
organizací. MVČK dále jednal s představiteli úřadů a Súdánského Červeného půlměsíce o
nové vlně uprchlíků z Eritree přijíždějících do Hamushkurieb a o situaci lidí žijících
v uprchlických táborech Wad Sharife a Toglei.
V Jižním Súdánu navštívil personál MVČK Aweil v Severním Bahr El Ghazal, Raja a Boro
Medina v Západním Bahr El Ghazal a Abyei a Kadugli v Jižním Kordifálu, aby posoudil
zoufalou situaci obyvatel včetně uprchlíků z Darfuru žijících v Boro Medina. Mnohá z těchto
míst utrpěla povodněmi na přelomu srpna a září. Týmy MVČK rozdělovaly Zprávy
Červeného kříže3 a navštěvovaly místní pobočky Súdánského Červeného půlměsíce ve věci
poskytované podpory těmto pobočkám.
MVČK nadále spoléhá na závazek úřadů a (tam, kde je to relevantní) ozbrojených
povstaleckých skupin zajistit bezpečnost a přístup k lidem v nouzi. Se všemi stranami vede
trvalý dialog o záležitostech bezpečnosti a přístupu a těší se všeobecné důvěře všech stran,
které uznávají jeho přísně neutrální humanitární poslání.
1
Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce.
Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním.
Spolu se 186 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce, Davidovy hvězdy) tvoří
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.]
2
3
všechny místopisné názvy uvádíme v anglickém přepisu a jen v 1. pádě [pozn. překl.]
(zvané též Osobní n. Rodinné zprávy ČK) – jde o zprávy vyměňované mezi blízkými lidmi, selžou-li
v důsledku válek či katastrof jiné způsoby komunikace. Zprávy mohou též přijímat a odesílat váleční
zajatci a jiné osoby zbavené svobody v souvislosti s válkami či vnitřními nepokoji i obyvatelé
okupovaných území. Jedná se o jednu z tradičních činností Červeného kříže. Právo přijímat a odesílat
takovéto zprávy je zaručeno mezinárodním právem [pozn. překl.]
Rozdělování nouzové pomoci v Haskanita
Po bojových střetech v Haskanita 29. září rozdělil MVČK pomoc 5.560 lidem, kteří ze svých
domů utekli do vesnic v okolí města. Tým 37 pracovníků MVČK a 13 nákladních aut poskytl
koncem října 1.112 rodinám potravinové balíky (čočka, čirok, cukr, olej a sůl) a rodinám,
které ztratily domov, pak dále základní životní potřeby (podložky na spaní, přikrývky,
kuchyňské soupravy, kanystry, stanové přístřešky, oděvy a nezbytné zdravotnické potřeby).
Inženýři MVČK dodali nezbytné součástky a zprovoznili pět vodních zdrojů, z nichž se pitné
vody dostane 15.000 lidem místním i uprchlíkům.
„Mnohé z těchto vykořeněných rodin z Haskanita neměly žádné přístřeší a žily pod stromy“,
říká Daniel Muñoz-Rojas, delegát MVČK. „Tato operace pomůže také hostitelům, kteří se po
měsíc starali o uprchlíky.“
Přístup k nezbytné zdravotní péči
Součástí snahy o zajištění přístupu ke zdravotní péči v zemědělských oblastech je podpora
provozu šesti stanic zdravotnické pomoci a dalších zdravotnických zařízení po celém Darfuru
(podpora zahrnuje bezplatné dodávky léčiv a vybavení, výcvik a mzdy zdravotnického
personálu). MVČK také podporuje zdravotní správu v záležitostech očkování, prenatální
péče a poskytuje konzultace v oblasti kurativy. Mobilní zdravotnické týmy MVČK operují
v oblastech, kam ministerstvo zdravotnictví nemá přístup.
MVČK v říjnu podstatně pokročil ve svých zdravotních aktivitách v Západním Darfuru, když
zahájil podporu stanici zdravotnické pomoci v Gorne a poradnu v Fase. Od září již pracovníci
MVČK pomohli ministerstvu zdravotnictví naočkovat proti dětské obrně 7.000 dětí ve věku do
pěti let, a to v 10 nomádských osadách v okolí Fase, dokončili tři běhy běžné imunizace
v Gorne, Dabenga a Waranga, Západní Darfur, a podpořili očkovací kampaň v Saga,
Severní Darfur, když naočkovali přes 150 dětí ve věku do 1 roku proti dětské obrně a
spalničká a dále imunizovali přes 70 těhotných žen proti tetanu.
„Jednou z našich priorit je pomoci zajistit zdraví pro nejvíce zranitelné osoby ve venkovských
oblastech zasažených konfliktem“, uvedl Cleto Chashi, zdravotní koordinátor MVČK
„Očkovací kampaň pro děti a těhotné ženy je toho příkladem.“
Polní chirurgický tým MVČK, tvořený chirurgem, anesteziologem, chirurgickou sestrou a
sestrou u lůžka, ošetřuje raněné v situacích, za nichž by neměli přístup k jiné zdravotní péči.
Během září, října a listopadu působil na sedmi místech Darfuru a ošetřil 91 pacientů (z toho
6 civilistů). Koncem říjná též zorganizoval seminář o péči o válečné raněné pro Súdánskou
osvobozeneckou armádu v Nyala, Jižní Darfur. Kurz pomoci při život ohrožujících zraněních
zorganizoval dále pro zdravotnický personál v El Fasher, Severní Darfur. V Birmeza a Tawila
v Severním Darfuru dále MVČK uspořádal kurz první pomoci pro držitele zbraní.
Očkování dobytka v Severním Darfuru
Hospodářské zvířectvo je hlavním majetkem i prostředkem přežití pro mnoho nomádských
komunit, avšak tradiční trasy migrace a přístup k vodě a zvěrolékařské péči je narušen
probíhajícím konfliktem, čímž se dobytek dostává do nebezpečí.
MVČK, v těsné spolupráci se súdánským ministerstvem zemědělství, provádí vakcinaci
dobytka nomádských pastevců v Darfuru. Očkování je MVČK prováděno zdarma a poskytuje
též logistické zabezpečení. V Dar El Salam a Kabkabyia v Severním Darfuru byly provedeny
dvě očkovací kampaně a třetí, v oblasti Kutum, bude ukončena počátkem r. 2008. Celkem
bude v Darfuru naočkováno 200.000 kusů dobytka.
MVČK dále vyškolil přes 80 veterinárních pracovníků, aby přímo v daných komunitách byla
zvýšena úroveň veterinární péče.
Rozšíření programu dostupnosti pitné vody v Darfuru
Potřeba vody, daná počtem lidí i dobytka v rozlehlém teritoriu Darfuru, je ohromná, zvláště
když zdroje vody sezónně vysychají. Oblast nemá stálou povrchovou vodu, a tak
obyvatelstvo i jeho dobytek jsou většinu roku odkázáni na zdroje podzemní. Inženýři MVČK
opravili v Sani Haya hlavní vodárnu a obnovili tak zásobování 9.000 osob v okolních
vesnicích. Jednalo se o opravdu čerpadel a instalace nového motoru, opravu vodovodní sítě
a vyčištění vrtu.
Vodárenští technici MVČK pomohli také v Severním Darfuru 8.000 lidí v zemědělské oblasti
Kurge, Tangara, Nena, lamena, Maghera, Um Salaya, oblasti Korma, Dawa, Fata Borno,
Hashaba a Um Sidr. Opravili ruční pumpy a dodali vesničanům náhradní díly k opravě
dalších pump, čímž bylo pomoženo okolo 17.000 obyvatel.
Jižní Súdán: Invalidé mohou opět chodit
Péče o osoby zmrzačené při dlouhé občanské válce je stále v Jižním Súdánu předmětem
velkého zájmu. MVČK pokračuje v podpoře protetického a rehabilitačního centra v Juba,
které je určeno osobám ztrativším končetiny. MVČK v současnosti buduje v Juba nové
Rehabilitační centrum, dlouhodobě podporuje úřady v jejich pomoci zmrzačeným lidem
v Jižním Súdánu. Nové centrum by mělo být dokončeno v polovině r. 2008 a bude schopno
pečovat o 1.000 pacientů ročně.
Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva mezi kombatanty
MVČK se v Súdánu snaží rozšířit povědomí a znalosti mezinárodního humanitárního práva
(MHP) a tím zvýšit respektování jeho ustanovení. V listopadu uspořádal dvoudenní seminář
pro velitele a právní poradce Súdánské národněosvobozenecké armády poblíž Jebel Marra
v Západním Darfuru. Účelem bylo zdůraznit potřebu schránit civilisty jakož i zadržené či
raněné kombatanty.
Seminář rozšířil znalosti účastníků v oblasti práva stanovujícího pravidla chránící civilisty,
zraněné a zadržené kombatanty. Seminář byl také příležitostí k diskusi o úkolech právních
poradců a velitelů při zajišťování respektování MHP.
V Chartúmu a v Shendi se uskutečnily další dva semináře, a to pro instruktory Súdánských
ozbrojených sil, čímž se zvýšila jejich schopnost vyučovat MHP pro další vojenský personál.
MVČK během září, října a listopadu:
ƒ
opravil a zmodernizoval vodárenské systémy ve všech třech státech Darfuru, čímž bylo
v přístupu k pitné vodě pomoženo 50.000 lidem,
ƒ
naočkoval 8.000 dětí a přes 1.000 gravidních žen
ƒ
ošetřil 554 pacientů ve třech protetických a rehabilitačních centrech v Chartúm, Nyala a
Juba a předal 312 protetických pomůcek,
ƒ
doručil 2.500 Zpráv Červeného kříže a 3.250 shromáždil k odeslání,
ƒ
pokračoval v monitoringu porušení MHP a vedl důvěrné rozhovory se všemi stranami o
potřebě ochránit civilisty zasažené konfliktem,
ƒ
měsíčně předával potravinové příděly více než 100.000 osobám v utečeneckém táboře
Gereida (Jižní Darfur) a dále jim poskytoval bezpečnou pitnou vodu a sanitární zařízení
(MVČK dále poskytuje obyvatelům tábora zdravotní péči a provozuje výživové centrum
pro podvyživené děti společně s Britským a Australským Červeným kříže),
ƒ
uspořádal více než 20 prezentací MHP, aktivit MVČK a základních principů ČK&ČP pro
vyšší státní úředníky, vojenský personál, povstalecké skupiny, ozbrojené milice a
náboženské představitele a stařešiny společenství.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Cecilia Goin, ICRC Khartoum, tel. +249 912 13 77 64
Anna Schaaf, ICRC Geneva, tel. +41 79 217 32 17
nebo navštivte: www.cicr.org
Pro ČR vydal:
Český červený kříž
[email protected]
-mj
BEZ JAZYKOVÉ KOREKTURY

Podobné dokumenty

červený kříž oficiálním charitativním partnerem šampionátu euro

červený kříž oficiálním charitativním partnerem šampionátu euro znevýhodněny, a je průběžně aktualizováno. UEFA podpoří dále každý reálně vsítěný gól částkou 4.000 €. Výtěžek kampaně Skóruj pro Červený kříž! je určen na výrobu protéz pro zraněné civilisty v Afg...

Více